Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti "oliy matematika" kafedrasiDownload 447,23 Kb.
Pdf ko'rish
bet1/3
Sana15.12.2019
Hajmi447,23 Kb.
#30264
  1   2   3
Bog'liq
ikkinchi tartibli egri chiziqlar. (1)
Mustaqil ishi, Mustaqil ishi, Hududiy gazetalar, Tarbiya to'garak hujjat

O‟ZBEKISTON RESPUBLIKASI 

OLIY VA O‟RTA MAXSUS TA‟LIM VAZIRLIGI 

QARSHI MUHANDISLIK-IQTISODIYOT INSTITUTI 

 

 “OLIY MATEMATIKA” KAFEDRASI 

 

  

 

MavzuIkkinchi tartibli egri chiziqlar. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Bajardi:                         “

TMJ-118” guruh talabasi Xujayorov Turdiqul 

Qabul qildi:                        Egamav.M.X

 

 

 

 

Qarshi 2015 

 

Reja: 

 

 

 

1. Funksiyaning differensiali va uning geometrik ma‘nosi. 

2. Taqribiy hisoblashda differensialdan foydalanish. 

3. Yuqori tartibli hosilalar. 

4. Oshkormas funksiyaning yuqori tartibli hosilalari. 

5. Parametrik berilgan funksiyaning yuqori tartibli hosilalari. 

6. Yuqori tartibli differensiallar. 

7. Ikkinchi hosilaning mexanik ma‘nosi. 

8. Urinma va normal tenglamalari. 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

1. Funksiyaning differensiali va uning geometrik ma„nosi. 

 


b

a;

    intervalda  differensiallanuvchi 

 

x

f

y

    funksiyani  olamiz.  U  holda  

b

a;

 dagi istalgan  х  uchun   

 

x

y

im

x

f

x

0

'    (1.1) 

chekli  hosila  mavjud  bo’ladi.  Umumiy  holda 

 

0

x

f

  deb  faraz  qilinsa,  (1.1)  

tenglikdan (16.5-teorema)    

 


xf

x

y

'

      ekani kelib chiqadi, bunda 0

0

x

im

.  Agar oxirgi tenglikni barcha hadlarini 

x

 ga ko’paytirilsa                 

 


x

x

x

f

y

'

          (1.2) tenglik  hosil  bo’ladi.    (1.2)  dagi  har  ikkala  qo’shiluvchilar  ham 

0

x

  da  nolga 

intiladilar. Ularni 

x

 bilan taqqoslaymiz:  

 


x

f

x

x

x

f

im

x

'

'0

  -  chekli son,     

0

0

0xx

im

x

x

im  Shunday qilib (1.2) tenglikdagi birinchi qo’shiluvchi x

 bilan bir xil tartibli cheksiz kichik miqdor(funksiya), ikkinchi qo’shiluvchi   

x esa 


x

 ga nisbatan yuqori tartibli cheksiz kichik miqdor. Bundan (1.2) formulada birinchi qo’shiluvchi 

 


x

x

f

'  asosiy  ekanligi  kelib  chiqadi.  Ana  shu  qo’shiluvchi  funksiyaning 

differensiali deyiladi.  

Funksiyaning differensiali dy

 yoki 


)

(xdf

 kabi belgilanadi.  

Demak,    

 


x

x

f

dy'

.       (1.3) 

Shunday  qilib  funksiyaning  differensiali  uning  hosilasini  argument 

orttirmasiga  ko’paytirilganiga  teng  ekan.    у=x  bo’lganda 

1

'

'

xy

  bo’lib, x

dx

dy1    yoki   

x

dx,  ya‘ni  erkli  o’zgaruvchining  differensiali  uning 

orttirmasiga tengligi kelib chiqadi. Buni hisobga olsak (1.3) formulani  

 

dx

y

dx

x

f

dy

'

'      (1.4) ko’rinishda yozish mumkin. Bundan 

dx

dy

y

', ya‘ni hosila funksiya differensialining 

argument differensialiga nisbati ekanligi kelib chiqadi. 

(1.4)  tenglikdan    ko’rinib  turibdiki  funksiyani  differensialini  topish  masalasi 

uning  hosilasini  topishga  teng  kuchli,  chunki  funksiyaning  hosilasi  erkli 

o’zgaruvchining  orttirmasi 

x

  ga  ko’paytirilsa  funksiyaning  differensiali  hosil bo’ladi.  Shunday  qilib  hosilalarga  tegishli  bo’lgan  teoremalar  va  formulalarning 

ko’pchiligi differensiallar uchun ham to’g’ri bo’ladi. 

Xususan,  differensiallanuvchi  u  va  v  funksiyalar  uchun  differensiallash 

qoidalaridagi singari  dvdu

v

u

d const

c

cdu

cu

d,

 udv

vdu

v

u

d2v

udv

vdu

v

u

d 

formulalar to’g’ri bo’ladi. 1-misol.    

tgx

y

  funksiyaning differensialini toping. Yechish

 


dx

x

dx

tgx

dx

y

dy

2

cos1

' 2-misol. 

 

  

2

xe

y

  

funksiyaning 

differensialini toping. 

Yechish.   

 


 

xdx

e

dx

x

e

dx

e

dx

y

dy

x

x

x

2

'2

2

22

Endi differensialning geometrik ma‘nosi bilan tanishamiz. 

 


x

f

y

    funksiya  va  unga  mos  egri  chiziqni qaraymiz(105-chizma). 

Egri  chiziqning yx

M

,

  nuqtasini  olib    shu nuqtada  egri  chiziqqa  urinma  o’tkazamiz. 

Urinmaning  0х  o’qning  musbat  yo’nalish  bilan 

hosil  qilgan  burchakni 

  bilan  belgilaymiz.  Erkli o’zgaruvchi  х  ga 

x

 orttirma beramiz, u holda                         105-chizma funksiya 

)

()

(

xf

x

x

f

y

PN

  orttirmani  oladi.  Chizmadagi MPQ

  dan 

tg

MP

PQ

  yoki x

tg

MPtg

PQ

.  Ammo  hosilaning  geometrik  ma‘nosiga 

binoan 

)

(x

f

tg  ekanini  hisobga  olsak 

x

x

f

PQ)

(

'  bo’ladi.  Differensialning 

ta‘rifiga  asosan 

 

x

x

f

dy'

  edi.  Shunday  qilib, dy

PQ

.  Bu  tenglik )

(xf

 

funksiyaning    х    va x

ning  berilgan  qiymatlariga  mos  keluvchi  differensiali  

x

f

y

  egri  chiziqqa )(

,

xf

x

M

  nuqtada  o’tkazilgan  urinmaning  ordinatasi 

orttirmasiga  teng  ekanligini  bildiradi.  Differensialning    geometrik  ma„nosi 

shundan iborat. 2. Taqribiy hisoblashda differensialdan foydalanish. 

Yuqorida 

chiqarilgan 

(1.2) 


tenglikni 

 


x

x

f

dy'

 

ekanini hisobga 

olib


x

dy

y

  ko’rinishda  yozamiz,  bunda 

0

0x

im

.  Buni  dy  ga  bo’lsak  dy

x

dy

y

1

   yoki 


0x

 da limitga o’tsak 

1

0

)(

'

11

)

('

1

1)

(

'1

0

00

x

f

im

x

f

x

x

f

x

im

dy

y

im

x

x

x

 

hosil  bo’ladi.  Shunday  qilib 

0

)

('xf

  bo’lganda    dy  va y

 0x

  da 


ekvivalent cheksiz kichik miqdorlar ekan. Demak, 

dy

y   yoki 

x

x

f

y)

('

)(

)

(x

f

x

x

f

y

  ekanini  hisobga  olsak   

x

x

f

x

f

x

x

f

)

(

')

(

)(

    yoki 

bundan  

x

x

f

x

f

x

x

f

)

(

')

(

)(

   (2.1) 

hosil bo’ladi.  

 Bu formuladan  foydalanib biror  х  nuqtada funksiyani va uning hosilasining 

qiymatini  bilgan  holda  unga  yaqin  boshqa 

x

x  nuqtada  funksiyaning  taqribiy 

qiymatini  hisoblash  mumkin.  (2.1)  tenglikda x

  qanchalik  kichik  bo’lsa  tenglik shunchalik aniq bo’ladi. 

 3-misol.  x

n

x

n

1

1

  taqribiy tenglikning to’g’riligi ko’rsatilsin, bunda  x

 etarlicha kichik son. Yechish. 

n

x

x

f

)(

  funksiyani  qaraymiz.  U  holda nn

x

x

x

yx

x

n

dy

n1  bo’lib  (2.1)  tenglikka  ko’ra x

nx

x

x

x

n

n

n

1

    yoki 

xnx

x

x

x

n

n

n

1

bo’ladi.  Bunga  х=1  qiymatni  qo’ysak 

xn

x

n

1

1

 taqribiy  hisoblash formulasiga  ega bo’lamiz.  Bunga asoslanib  quyidagilarni  hosil 

qilamiz: 

1) 

  


)

5,

03

,0

(

15,

1

03,

0

51

03

,0

1

03,

1

55

n

x

2))

2

1,

005


,

0

(0025

,

1005

,

02

1

1005

,

1

n

x

3) 3

1,

012


,

0

.996

,

0004

,

01

)

012,

0

(3

1

1012

,

01

998


,

0

33

n

x

4)  

 

256

11

41

1

4256

11

14

256


11

1

25611

256


267

4

44

4

 41

,

25611

..

0428,

4

0107,

0

14

n

x4-misol. 

0

61

cos hisoblansin. 

Yechish. 

x

x

f

cos


)

(  funksiyani qaraymiz. Bu funksiya uchun (2.1) formula    

x

x

x

x

x

sin


cos

)

cos( ko’rinishni oladi.  

01745


,

0

1801

,

360

0

0

xx

  desak 


4849

,

001745

,

02

3

21

1

60sin

60

cos61

cos


0

0

00

 hosil bo’ladi. 3.Yuqori tartibli hosilalar. 

 


b

a;

  intervalda  differensiallanuvchi 

 

x

f

y

    funksiyani  olamiz.  Bu funksiyani hosilasi 

 


x

f

 funksiyaning hosilasi haqida gapirish mumkin.  1-ta„rif.  Berilgan  funksiya  hosilasidan  olingan  hosila  shu  funksiyaning 

ikkinchi tartibli hosilasi yoki ikkinchi hosilasi deyiladi  va 

''

y

  yoki 

)

('

xf

 kabi 


belgilanadi: 

)'

'(

'

'y

y)

(

'x

f

Masalan, 7

x

y

  bo’lsa, u holda 6

7

'x

y 

5

5'

6

426

7

7'

'

xx

x

y2-ta„rif.  Funksiyaning  Ikkinchi  tartibli  hosilasidan  olingan  hosila  shu 

funksiyaning uchinchi tartibli hosilasi yoki uchinchi hosila deyiladi  va 

''

'

y  yoki 

)

('

'

'x

f

 kabi belgilanadi. 

Masalan, 

4

xy

  bo’lsa, u holda 3

4

'x

y 

2

312

4

''x

x

y x

x

y

24

12''

'

23-ta„rif.  Funksiyaning  (n-1)-tartibli  hosilasidan  olingan  hosila  shu 

funksiyaning      n-tartibli  hosilasi  yoki  n-hosilasi  deyiladi   

 

n

y

    yoki 

 

)

(xf

n

  kabi 


belgilanadi: 

 
 


)

(

1x

f

y

y

n

n

n

Qonuniyatni saqlab qolish maqsadida n=0 bo’lgan xususiy holda 

 


)

(

)(

0

xf

x

f

 deb olamiz, ya‘ni nolinchi hosila funksiyaning o’ziga teng. 

To’rtinchi,  beshinchi  va  undan  yuqori  tartibli  hosilalar  Rim  raqamlari  bilan 

ham belgilanadi:  

...


,

,

,VI

V

IV

y

y

y

 


Download 447,23 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
axborot texnologiyalari
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
guruh talabasi
O’zbekiston respublikasi
nomidagi toshkent
o’rta maxsus
davlat pedagogika
toshkent axborot
texnologiyalari universiteti
xorazmiy nomidagi
rivojlantirish vazirligi
Ўзбекистон республикаси
pedagogika instituti
haqida tushuncha
таълим вазирлиги
tashkil etish
O'zbekiston respublikasi
махсус таълим
toshkent davlat
vazirligi muhammad
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
respublikasi axborot
saqlash vazirligi
vazirligi toshkent
bilan ishlash
Toshkent davlat
fanidan tayyorlagan
uzbekistan coronavirus
sog'liqni saqlash
respublikasi sog'liqni
vazirligi koronavirus
koronavirus covid
coronavirus covid
risida sertifikat
qarshi emlanganlik
vaccination certificate
covid vaccination
sertifikat ministry
Ishdan maqsad
o’rta ta’lim
fanidan mustaqil
matematika fakulteti
haqida umumiy
fanlar fakulteti
pedagogika universiteti
moliya instituti
ishlab chiqarish
fanining predmeti