Prof. Dr. Davut dursunDownload 27.41 Kb.
Sana26.06.2017
Hajmi27.41 Kb.

Prof. Dr. Davut DURSUN


Ekim 2015

TÜRKİYE’DE SİYASAL HAYAT DERSİ PROGRAMI:

TÜRKİYE SİYASETİNDE DÖNÜŞÜM VE DEMOKRATİKLEŞME SÜRECİ


 1. Türkiye'de siyasetin temel parametreleri ve analiz modeli.

(Şerif Mardin, "Türk Siyasasını Açıklayabilecek Bir Anahtar: Merkez-Çevre İlişkileri", Türkiye’de Toplum ve Siyaset, İstanbul, İletişim Yayınları, 1990;

Edwards Shils, “Merkez-Çevre”, Çev. Y. Z. Çelikkaya, Türkiye Günlüğü, Sayı:70, 2002, s.86-96.

Levent Gönenç, “2000’li Yıllarda Merkez-Çevre İlişkilerini Yeniden Düşünmek”, Toplum ve Bilim, 105, 2006, s. 129-154.

Serdar Gülener, “Türk Siyasetinde Merkez-Çevre İlişkilerinin Seyri ve 27 Mayıs 1960 Darbesi”, Bilgi, 14/2007, s.36-66.)

 1. Geleneksel sultanlık sisteminden temsili sisteme dönüşüm çabaları: Osmanlı-Türk modernleşmesinin doğası ve gelişmeler.

(Davut Dursun, "Türk Siyasal Sisteminde Klasik Sistemden Modern Sisteme Geçiş Süreci", Türkler, Cilt: 14, Ankara, Yeni Türkiye Yayınları, 2002;

Ersin Kalaycıoğlu-Ali Yaşar Sarıbay, "Tanzimat: Modernleşme Arayışı ve Siyasal Değişme", Türk Siyasal Hayatının Gelişim içinde, (Ed.: E. Kalaycıoğlu-A.Y. Sarıbay), İstanbul, Beta Yayım-Basım-Dağıtım, ty, s.9-29;

Şükrü Hanioğlu, "Siyasal Temsil Olayının Osmanlı İmparatorluğundaki Yeri", Türk Siyasal Hayatının Gelişimi içinde, s.291-296.

Hasan Bülent Kahraman, Türk Siyasetinin Yapısal Analazi-1:Kavramlar, Kuramlar, Kurumlar, İstanbul, Agora Kitaplığı, 2008, s.1-41.)
 1. Osmanlı Sultanlık Sisteminin Otoriter Tek Partili Cumhuriyete Dönüşümü: Temsili ve sınırlı iktidar örgütlenmesine yönelik arayışlar ve Cumhuriyetin örgütlenmesi.

(Davut Dursun, “Anayasa Yapımında Temsil Sorunu”, Yeni Türkiye: Demokrasi Yeni Anayasa, Yıl: V, Sayı: 29, Eylül-Ekim 1999;

Ergun Özbudun, Çağdaş Türk Politikası, Çeviren: Ali Resul Usul, İstanbul, Doğan Kitap, 2003, s. 49-68

Zühtü Aslan, “Türk Anayasacılığın Kökenleri: Osmanlı Tecrübesi Üzerine Düşünceler”, Osmanlı, Cilt: VII, Ankara, Yeni Türkiye Yayınları, 1999, s. 386-394

Ziya Gökalp, Türkçülüğün Esasları, İstanbul, Varlık Yayınları, 1977. )
 1. Tek Partili Otoriter Cumhuriyetin çok partili demokrasiye dönüşümü.

Davut Dursun, “Türkiye’nin Dönüşüm Süreci, Dinamikleri ve Genel Özellikleri“, Dönüşüm Sürecindeki Türkiye: Aktörler-Alanlar-Sorunlar, (Editörler: D.Dursun, B. Duran, H. Al), İstanbul, Alfa Yayınları, 2007.

Davut Dursun, “Demokratikleşemeyen Cumhuriyet”, Demokratikleşemeyen Türkiye içinde, İstanbul, İşaret Yayınları, 1999, s. 11-26;

Ömer Çaha, "Cumhuriyet ve Demokrasi", Sivil Toplum Aydınlar ve Demokrasi, İstanbul, İz Yayınları, 1999, s.15-44;

Ergun Özbudun, Otoriter Rejimler, Seçimsel Demokrasiler ve Türkiye, İstanbul, İstanbul Bilgi Üniversitesi yayınları, 2011, s. 117-127;

Mustafa Erdoğan, "Cumhuriyet ve Demokrasi Arasında Türkiye", Liberal Toplum Liberal Siyaset, Ankara, Siyasal Kitabevi, 1998, s. 343-362;

Mustafa Çufalı, “”Çok Partili Hayata Geçiş Dönemi:1945-1950”, 21.Yüzyıl Eşiğinde Türkiye’de Siyasal Hayat, (Ed. Adnan Küçük, Selahattin Bakan, Ahmet Karadağ), Cilt:I, İstanbul, Alfa Akademi Yayınları, 2005, s.401-430.


5. Demokratik Cumhuriyet’in liberalleşmesi süreci: 1980’lerden sonraki gelişmeler.

M. Kemal Aydın, “Türkiye Ekonomisinin Dönüşümü: “İthal İkamecilik”ten “Dışa Açık” Birikim Modeline”, Dönüşüm Sürecindeki Türkiye içinde, s. 303-324;

Ümit Cizre, Muktedirlerin Siyaseti: Merkez Sağ-Ordu-İslamcılık, Çeviren: Cahide Ekiz, İstanbul, İletişim Yayınları, 1999, s.29-55;

Heath W. Lowry, “Ne O Ne Bu/ Yirmibirinci Yüzyılın Başında Türkiye’nin Siyasi Yapısı”, Türkiye’nin Dönüşümü ve Amerikan Politikası, Editör: Morton Abramowiz, Çeviri: Faruk Çakır-Nasuh Uslu, Ankara, Liberte Yayınları, 2001, s. 33-86;

 1. Yeni Yüzyılda Türkiye siyaseti: Sistemin Avrupa Birliği dönüşümü ve demokratikleşme adımları.

Kemal Derviş-Daniel Gross-M. Emerson ve Sinan Ülgen, Çağdaş Türkiye’nin Avrupa Dönüşümü, İstanbul, Doğan Kitap yayınları, 2004, s. 13-39;

Kemal İnat, “ Türkiye’nin Dönüşümünde Avrupa Birliği’nin Etkisi”, Dönüşüm Sürecindeki Türkiye içinde, s. 65-96;

Ömer Anayurt, “Avrupa Birliği Sürecinde Türk Hukukunda Değişim”, Değişim Sürecindeki Türkiye içinde, s. 233-281;

Yusuf Şevki Hakyemez, “2010 Anayasa Değişiklikleri ve Demokratik Hukuk Devleti”, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, XIV/2, 2010, s.387-406.

 1. Türkiye’de demokrasiye karşı müdahaleler ve geriye dönüşler.

Davut Durusun, “Türk Demokrasisinde Kurumsallaşma Sorunu ve Krizleri Çözme Yöntemi Olarak Askeri Darbeler”, MUHAFAZAKAR DÜŞÜNCE, Yıl: 1, Sayı: 3, Kış 2005, s.175-196;

Davut Dursun-Fatma Yurttaş, “Türkiye'de Demokrasiye Geçişlerde Askerin Elde Ettiği Çıkış Garantisi Olarak Milli Güvenlik Kurulu”, MUHAFAZAKAR DÜŞÜNCE, Yıl: 2, Sayı: 9-10, Yaz 2006.

Ersin Kalaycıoğlu, "27 Mayıs 1960 İhtilaline Giden Yol", 27 Mayıs 1960 Devrimi Kurucu Meclis ve 1961 Anayasası, Ed. Suna Kili, İstanbul, Boyut Yayınları, 1998, s. 33-49;

Ali Bayramoğlu, "Asker ve Siyaset", Birikim, Sayı: 160-161, Ağustos-Eylül 2002;

Mustafa Erdoğan, "Türkiye'de Asker ve Siyaset", Liberal Toplum Liberal Siyaset, Ankara, Siyasal Kitabevi, 1998, s. 329-342;

Ahmet İnsel-Ali Bayramoğlu, Bir Zümre, Bir Parti Türkiye’de Ordu, İstanbul, Birikim Yayınları, 2004)


Not: 1.Yüksek Lisans programına devam zorunludur. %75 devam edemeyen öğrenci final sınavına giremez.

2. Başarı notunun hesaplanmasında dönem içinde yapılan vize notunun %30’u ve final sınavının %70’i alınır.

3. Bütünlemeye giren öğrenciler için de aynı sistem uygulanır.

4. Öğrenciler programda belirtilen kaynakların tümünden sorumludurlar.

TÜRKİYE'DE SİYASAL HAYAT

YÜKSEK LİSANS DERSİ PROGRAMI

 1. Türkiye'de siyasetin temel parametreleri ve analiz modeli.

(Şerif Mardin, "Türk Siyasasını Açıklayabilecek Bir Anahtar: Merkez-Çevre İlişkileri", Türkiye’de Toplum ve Siyaset, İstanbul, İletişim Yayınları, 1990; Metin Heper, “Osmanlı Siyasal Hayatında Merkez-Kenar İlişkileri”, Toplum Ve Bilim, No: 9-10, Bahar-Yaz 1980, s.3-35.)


 1. Siyasal Sistemde Değişme İhtiyacı ve Yenileşme Arayışı: Sultanlık sisteminden temsili sisteme geçiş ve siyasal değişme.

(Davut Dursun, "Türk Siyasal Sisteminde Klasik Sistemden Modern Sisteme Geçiş Süreci", Türkler, Cilt: 14, Ankara, Yeni Türkiye Yayınları, 2002;

Hüseyin Çelik, "Yeni Osmanlılar Cemiyeti ve Türkiye'de Parlamenter sistem Tartışmalarının Başlaması", Osmanlı, Cilt: VII, Ankara, Yeni Türkiye Yayınları, 1999, s.337-347;

Ersin Kalaycıoğlu-Ali Yaşar Sarıbay, "Tanzimat: Modernleşme Arayışı ve Siyasal Değişme", Türk Siyasal Hayatının Gelişimi içinde, Ed.: E. Kalaycıoğlu-A.Y. Sarıbay, İstanbul, Beta Yayım-Basım-Dağıtım, ty, s.9-29; Şükrü Hanioğlu, "Siyasal Temsil Olayının Osmanlı İmparatorluğundaki Yeri", Türk Siyasal Hayatının Gelişimi içinde, s.291-296)
 1. Siyasal iktidarı sınırlandırma çabaları ve anayasacılık hareketi.

(Davut Dursun, “Anayasa Yapımında Temsil Sorunu”, YENİ TÜRKİYE: DEMOKRASİ YENİ ANAYASA, Yıl: V, Sayı: 29, Eylül-Ekim 1999;

Selda Kayakılılç, "1876 Kanun-i Esasisi'nin Hazırlanışı", Osmanlı, Cilt: VII, Ankara, Yeni Türkiye Yayınları, 1999, s.355-362;

Taha Parla, Türkiye'de Anayasalar, İstanbul, İletişim Yayınları, 2001;

Cemil Oktay, "Hum" Zamirinin Serencamı, İstanbul, Bağlam Araştırma Dizisi, 1991, s.19-22, 39-54, 61-90;

Ergun Özbudun, Demokrasiye Geçiş Sürecinde Anayasa Yapımı, Ankara, Bilgi Yayınevi, 1993;

Ergun Özbudun, Çağdaş Türk Politikası, Çeviren: Ali Resul Usul, İstanbul, Doğan Kitap, 2003, s. 49-68: Anayasa yapımı siyaseti)
 1. Türkiye’de siyasal ideoloji arayışı ve Kemalizm.

(Feroz Ahmad, "Kemalist Türkiye'de İdeoloji Arayışı 1919-1939", İttihatçılıktan Kemalizme, Türkçesi: Fatmagül Berktay, İstanbul, Kaynak yayınları, 1996, s.160-177;

Şerif Mardin, "Atatürk ve Türk Devrimi", Türkiye'de Toplum ve Siyaset, İstanbul, İletişim Yayınları, 1990, s.161-259;

Fuat Keyman, “Kemalizm, Modernite, Gelenek (Türkiye’de Demokratik Açılım Olasılığı)”, Türkiye Ve Radikal Demokrasi, İstanbul, Bağlam Yayınları, 1999, s.171-208;

Levent Köker, Modernleşme Kemalizm Ve Demokrasi, İstanbul, İletişim Yayınları, 1993, s.133-230;

Taha Parla, Kemalist Tek Parti İdeolojisi ve CHP’nin Altı Ok’u, İstanbul, İletişim Yayınları, 1995, s. 19-51;
 1. Türkiye'de siyasetin örgütlenmesinde temel sorunlar: 1. Türk siyasetinde laiklik sorunu.

(Davut Dursun, Laiklik, Siyaset ve Değişim, İstanbul, İnsan Yayınları, 1995; Ahmet Arslan, "Türk Laikliği ve Geleceği Üzerine Bazı Düşünceler", Liberal Düşünce, Sayı: 1, Kış 1996, s.54-76;

Ömer Çaha, "Osmanlıdan Cumhuriyete Laiklik", Sivil Toplum Aydınlar ve Demokrasi, İstanbul, İz Yayınları, 1999, s.95-112;

Nuray Mert, Laiklik Tartışmasına Kavramsal Bir Bakış/Cumhuriyet Kurulurken Laik Düşünce, İstanbul, Bağlam Yayınları, 1994;

Mustafa Erdoğan, Demokrasi Laiklik Resmi İdeoloji, Ankara, Liberal Düşüne Topluluğu, 1995, s. 137-206)
 1. Türk siyasetinin örgütlenmesinde temel sorunlar: 2. Siyasetin vesayet sorunu (Ordu-siyaset ilişkileri ve askeri müdahaleler)

(Davut Dursun, Ertesi Gün: Demokrasi Krizlerinde Basın ve Aydınlar, İstanbul, İşaret Yayınları, 2000;

Davut Dursun, 27 Mayıs Darbesi, İstanbul, Şehir Yayınları, 2001;

Ersin Kalaycıoğlu, "27 Mayıs 1960 İhtilaline Giden Yol", 27 Mayıs 1960 Devrimi Kurucu Meclis ve 1961 Anayasası, Ed. Suna Kili, İstanbul, Boyut Yayınları, 1998, s. 33-49;

Ali Bayramoğlu, "Asker ve Siyaset", Birikim, Sayı: 160-161, Ağustos-Eylül 2002;

Taha Parla, "Türkiye'de Merkantilist Militarizm: 1960-1998", Birikim, Sayı: 160-161, Ağustos-eylül 2002;

Ahmet İnsel, "TSK'nin Konumunu Değerlendirmek", Birikim, Sayı: 160-161, Ağustos-eylül 2002;

Mustafa Erdoğan, "Türkiye'de Asker ve Siyaset", Liberal Toplum Liberal Siyaset, Ankara, Siyasal Kitabevi, 1998, s. 329-342;

Ahmet Kuyaş, "Osmanlı Türk Modernleşmesi ve Ordunun Siyasetteki Yeri Üzerine", Cogito: Osmanlılar Özel Sayısı, 19, Yazı 1999, s. 259-267;

Ahmet İnsel-Ali Bayramoğlu, Bir Zümre, Bir Parti: Türkiye’de Ordu, İstanbul, Birikim Yayınları, 2004)
 1. Cumhuriyetin demokratikleşmesi sorunu.

(Meltem Merter, Cumhuriyet Algısı/Siyasetin Gençlerin Kimliğindeki Yeri, İstanbul, Alfa Yayınları, 2004;

Davut Dursun, Demokratikleşemeyen Türkiye, İstanbul, İşaret Yayınları, 1999;

Davut Dursun, Demokrasi Sorunu ve Türk Demokrasisi, İstanbul, Şehir Yayınları, 2002;

Ömer Çaha, "Cumhuriyet ve Demokrasi", Sivil Toplum Aydınlar ve Demokrasi, İstanbul, İz Yayınları, 1999, s.15-44;

Ömer Çaha, "Demokrasi ile Rejim Arasında Türkiye", Tezkire, IX/17, Ekim-Kasım 2000, s.44-56;

Mustafa Erdoğan, "Cumhuriyet ve Demokrasi Arasında Türkiye", Liberal Toplum Liberal Siyaset, Ankara, Siyasal Kitabevi, 1998, s. 343-362;

Mustafa Erdoğan, "Türkiye'de Siyasal Sistem ve Demokrasi", Liberal Toplum Liberal Siyaset, Ankara, Siyasal Kitabevi, 1998, s.299-328;

Fuat Keyman, "Türkiye'de Devlet Sorunu ve Demokratikleşme Olasılığı", Doğu Batı, IV/13, Kasım-Aralık-Ocak 2000-2001, s.57-72;

Mustafa Erdoğan, Dersimiz Özgürlük, İstanbul, Pınar Yayınları, 2001, s.23-40).


TÜRKİYE’DE SİYASAL HAYAT DERSİ ÖDEV KONULARI
1. Kemalizm’in Toplum Tasarımı.

2. Kemalizm’in temel ilkeleri ve düşünsel kökenleri. 1. Kemalizm ve demokrasi.

 2. Ordunun siyaset üzerindeki etkisi.

 3. Tek parti döneminde ordu-siyaset ilişkileri.

 4. Çok parti döneminde ordu-siyaset ilişkileri.

 5. Tek parti döneminde muhalefet.

 6. Birinci TBMM’nin yapısı, çalışmaları ve etkinliği.

 7. Demokrat Parti döneminde muhalefet.

 8. DP iktidarında temel sorunlar.

 9. 27 Mayıs 1960 darbesi ve CHP.

 10. 1961-1971 arasında muhalefet.

 11. 12 Eylül yönetimi: İdeolojisi, icraatları ve siyasete yaklaşımı.

 12. Türk laiklik sistemi: Temel nitelikleri ve sorunları.

 13. İkinci Cumhuriyet tartışmaları.

 14. Kadro hareketi.

 15. Tek parti yönetiminin ideolojik temelleri.

 16. Sağ iktidarların temel siyasal tercihleri ve tartışma alanları.

 17. Yön ve Devrim Dergisi’nin temel hedefleri.

 18. CHP’nin 1947 Kurultayı ve parti ideolojisindeki değişiklikler.

 19. Çok partili dönemdeki askeri müdahalelerin ortak yanları.

 20. Türk siyasetinde anayasa yapımı sorunu.Do'stlaringiz bilan baham:


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2019
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa