Pielęgniarstwo położniczo-ginekologiczne 2016/2017 Punkty ects: 7 (moduł) WykładyDownload 257.73 Kb.
Sana25.06.2017
Hajmi257.73 Kb.
Jednostka prowadząca zajęcia: Zakład Zdrowia Prokreacyjnego PUM
Kierunek: Pielęgniarstwo II rok studia stacjonarne I stopnia


Pielęgniarstwo położniczo-ginekologiczne

2016/2017Punkty ECTS: 7 (moduł)
Wykłady: 12 godz.

Seminaria: 10 godz.

Zajęcia bez nauczyciela: 30 godz.

Zajęcia praktyczne: 80 godz.

Praktyka zawodowa: 40 godz.
Cele kształcenia:

Przygotowanie studenta do kompleksowej opieki nad ciężarną, położnicą, noworodkiem i kobietą w każdym okresie jej życia.


Warunki zaliczenia:

 • obecność na wszystkich seminariach

 • pozytywne oceny z zaliczeń cząstkowych

 • zaliczenie wszystkich prac pisemnych

 • egzamin modułowy w III semestrze. Egzamin teoretyczny w formie testu

z Położnictwa (20 pytań jednokrotnego wyboru), z Ginekologii (20 pytań jednokrotnego wyboru) oraz Pielęgniarstwa położniczo-ginekologicznego (40 pytań jednokrotnego wyboru). Egzamin uważa się za zaliczony, jeśli student uzyskał z testu co najmniej 60% prawidłowych odpowiedzi z każdej części modułu oraz uzyskał

z trzech modułów średnią ocenę co najmniej dostateczną. • czas realizacji: II rok III semestr


W wyniku nauczania przedmiotu student powinien:

 • Omówić czynniki wpływające na zdrowie reprodukcyjne.

 • Scharakteryzować programy zmierzające do ochrony i potęgowania zdrowia kobiet i dzieci.

 • Przedstawić zasady postępowania z ciężarną, rodzącą, położnicą i jej dzieckiem oraz z kobietą ze schorzeniem ginekologicznym.

 • Wyjaśnić zasady postępowania z noworodkiem po porodzie.

 • Scharakteryzować zalecenia WHO odnośnie porodu fizjologicznego.

 • Opisać postępowanie w porodzie ulicznym.

 • Przedstawić rolę pielęgniarki w zapobieganiu nowotworom sutka i narządu rodnego.

 • Scharakteryzować sposoby pielęgnowania kobiety z zapaleniem i zakażeniem narządu rodnego.

 • Wyjaśnić rolę pielęgniarki w zapobieganiu i leczeniu niepłodności.

 • Przedstawić zasady postępowania z kobietą z problemami okresu klimakterium.

 • Scharakteryzować specyfikę opieki w ginekologii wieku dziecięcego.

 • Pielęgnować ciężarną, rodzącą, położnicę i jej dziecko.

 • Edukować ciężarną, rodzącą, położnicę w zakresie higieny i odżywiania oraz problemów pielęgnacyjnych.

 • Promować karmienie naturalne.

 • Opisać zasady, techniki i zalety karmienia naturalnego.

 • Zapobiegać problemom laktacji i wdrożyć odpowiednie postępowanie.

 • Prowadzić działania profilaktyczne wobec kobiet w odniesieniu do nowotworów narządu rodnego i sutka.

 • Edukować kobiety w zakresie zapobiegania zapaleniom i zakażeniom narządu rodnego.

 • Edukować w zakresie metod sterowania płodnością.

 • Skonstruować standard opieki nad ciężarną, rodzącą, położnicą i kobietą ze schorzeniem ginekologicznym.


MATERIAŁ NAUCZANIA
Tematy wykładów:

Lp.
Treści

L. godz.

1.Czynniki wpływające na zdrowie reprodukcyjne. Edukacja zdrowotna w

opiece przedkoncepcyjnej.


2

2.


Opieka nad ciężarną, jej mężem i dzieckiem w fizjologii ciąży. Higiena
i odżywianie w ciąży, zagadnienia prawne dotyczące ochrony kobiet w

ciąży.

2

3.
Przygotowanie do porodu. Opieka w czasie porodu. Poród uliczny.
2

4.
Opieka pielęgniarska nad kobietą w czasie połogu.
1

5.
Karmienie naturalne. Zalety, zasady, techniki karmienia naturalnego.
2

6.
Problemy z karmieniem naturalnym.
1

7.
Opieka pielęgniarska nad małżonkami z problemem niepłodności.
1

8.
Metody sterowania płodnością
1

RAZEM

12


Tematy seminarium:

Lp.
Treści

L. godz.

1.Noworodek. Postępowanie z noworodkiem po porodzie. Specyfika opieki

nad noworodkiem. Stany przejściowe noworodka.2

2.
Problemy ginekologii wieku dziecięcego.

2

3.
Pielęgnacja kobiety z zapaleniem lub zakażeniem narządu rodnego.

1

4.
Przygotowanie do operacji ginekologicznej i pielęgnacja po operacji.

2

5.
Rola pielęgniarki w zapobieganiu nowotworom narządu rodnego i sutka.

2

6.
Problemy pielęgnacyjne kobiet w okresie klimakterium. Edukacja pacjentki.

1

RAZEM

10ZAJĘCIA BEZ NAUCZYCIELA
Cele zajęć

  1. Uzupełnienie, poszerzenie i nabycie nowych wiadomości niezbędnych w pracy pielęgniarki z ciężarną, rodzącą, położnicą i jej dzieckiem oraz kobietą w każdym okresie życia.

  2. Rozwijanie zdolności i zainteresowań zawodowych.

  3. Kształcenie wrażliwości zawodowej.

  4. Integracja wiedzy z różnych dziedzin.

  5. Wdrażanie do systematycznego i ustawicznego podnoszenia swoich kwalifikacji.


Tezy programowe zajęć

 1. Sporządzenie prezentacji multimedialnej: Edukacja ciężarnej, położnicy lub kobiety

w każdym okresie życia na wybrany temat (do 14.11.2016 r.).

 1. Przygotowanie konspektu zajęć edukacyjnych w ramach zajęć praktycznych

 2. Zasady przygotowania konspektu zajęć edukacyjnych i prezentacji umieszczone są na stronie internetowej: http://www.pum.edu.pl/wydzialy/wydzial-nauk-o-zdrowiu/zaklad-zdrowia-prokreacyjnego

 3. Czas zajęć: 30 godzin


Osoba odpowiedzialna: dr n. zdr. Dorota Branecka- Woźniak- pokój 405a

Literatura

 1. Boyle M. (tłum. pod red. Iwanowicz-Palus G.): Stany nagłe w okresie okołoporodowym. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2008.

 2. Banaszkiewicz A. i in.: Karmienie piersią. Skrypt dla studentów medycyny. IMiDz, Warszawa 2002.

 3. Bień A.: Opieka nad kobietą ciężarną. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2009.

 4. Boyle M. (tłum. pod red. Iwanowicz-Palus G.): Stany nagłe w okresie okołoporodowym. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2008.

 5. Bręborowicz G. H.: Położnictwo i Ginekologia. Tom1-2. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2005.

 6. Bręborowicz G. H. (red.): Położnictwo. Podręcznik dla położnych i pielęgniarek. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2002.

 7. Chazan B., Leibschang J.: Postępowanie w nagłych stanach w położnictwie i ginekologii. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2001.

 8. Drews K., Słomko Z. (red. naukowa): Krwotoki położnicze. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2010.

 9. Fijałkowski W.: Ekologia rodziny. Rubikon, Kraków 2001.

 10. Klimek R. (red.): Położnictwo. Dream, Kraków 2009.

 11. Łepecka-Klusek C.: Pielęgniarstwo we współczesnym położnictwie i ginekologii. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2010.

 12. Nehring-Gugulska M.: Warto karmić piersią. Optima, Warszawa 2005.

 13. Nehring-Gugulska M., Żukowska-Rubik M.: Karmienie piersią. Skrypt dla studentów. KUKP, Warszawa 2002.

 14. Niemiec T.: Zakażenia w położnictwie i ginekologii - tom 2. Via Medica, Gdańsk 2010.

 15. Panay N., Dutta R., Ryan A., Broadbent J.A.M.: Położnictwo i ginekologia. Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2006.

 16. Pisarski T.: Położnictwo i ginekologia. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2003.


Jednostka prowadząca zajęcia: Zakład Zdrowia Prokreacyjnego PUM
Kierunek: Pielęgniarstwo II rok studia stacjonarne I stopniaPielęgniarstwo położniczo-ginekologiczne
Zajęcia praktyczne w oddziale położniczo-neonatologicznym
i oddziale ginekologii


2016/2017Zajęcia praktyczne: 80 godzin(40 godzin- oddział położniczo-neonatologiczny, 40 godzin- oddział ginekologii0
Cel i zadania dydaktyczno-wychowawcze zajęć:

  1. Kształtowanie i doskonalenie umiejętności z zakresu realizowania przez pielęgniarkę funkcji opiekuńczej, wychowawczej, promowania zdrowia, profilaktycznej, terapeutycznej i rehabilitacyjnej, których kształtowanie rozpoczęto w warunkach pracowni pielęgniarstwa.

  2. Kształtowanie umiejętności z zakresu w/w funkcji, które mogą być tylko
   realizowane w warunkach naturalnych pobytu pacjenta.

  3. Kształtowanie umiejętności dotyczących planowania i organizowania pracy, podejmowania decyzji zawodowych i współpracy z członkami zespołu terapeutycznego.

  4. Poznanie specyfiki pracy pielęgniarki z indywidualnym pacjentem według kategorii opieki I, II, III.

  5. Kształtowanie umiejętności doboru metod i środków w rozwiązywaniu problemów pacjenta oraz dokumentowania opieki pielęgniarskiej.


Miejsce praktyk

Klinika Położnictwa, Ginekologii i Neonatologii PUM

Klinika Medycyny Matczyno - Płodowej i Ginekologii PUM

Klinika Ginekologii Operacyjnej i Onkologicznej Ginekologicznej Dorosłych i Dziewcząt PUM

Klinika Ginekologii i Uroginekologii PUM

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdroje”Czas zajęć

II rok III i IV semestr


Proponowane metody nauczania

 • instruktaż

 • pogadanka

 • metoda sytuacyjna

 • metoda przypadków

 • metoda algorytmiczna

 • uczestnictwo w pracy

 • ćwiczenia

 • pokaz


W trakcie zajęć praktycznych realizowane będą następujące funkcje pielęgniarskie w zakresie zgodnym z założeniami programowymi:

 • opiekuńcza

 • wychowawcza

 • promowania zdrowia

 • profilaktyczna

 • terapeutyczna

 • rehabilitacyjna


W trakcie zajęć praktycznych kształtowane będą następujące uniwersalne umiejętności pielęgniarskie w zakresie nie przekraczającym założenia programowe:

 • komunikowanie się

 • opiekowanie się

 • diagnozowanie

 • prowadzenie procesu pielęgnowania

 • współpracowanie

 • wykonywanie zabiegów leczniczych

 • wykonywanie zabiegów rehabilitacyjnych

 • organizowanie pracy

 • prowadzenie dokumentacji.


Ewaluacja zajęć

 • obserwacja

 • pytania kontrolne

 • praca pisemna „Proces pielęgnowania” lub konspekt „Edukacja położnicy” i „Edukacja kobiety chorej ginekologicznie” - na wybrany temat

Po zakończeniu zajęć student powinien:

 • przygotować pacjentkę do zabiegu ginekologicznego,

 • pielęgnować pacjentkę do operacji ginekologicznej,

 • obserwować pacjentkę po zabiegu i operacji ginekologicznej,

 • zapobiegać powikłaniom wynikającym z faktu zabiegu ginekologicznego i jednostki chorobowej,

 • zapewnić pacjentce wygodę, komfort i zmianę ułożenia,

 • uruchomić chorą,

 • wykonać toaletę chorej w łóżku,

 • podmyć chorą,

 • zdejmować opatrunek z rany pooperacyjnej,

 • pobrać krew do badań rutynowych,

 • podać leki różnymi drogami zgodnie z obowiązującymi zasadami,

 • prowadzić edukację zdrowotną,

 • obserwować położnicę po porodzie fizjologicznym i po cięciu cesarskim,

 • ocenić stan położniczy pacjentki,

 • zapobiegać powikłaniom połogowym,

 • uczestniczyć w badaniu położnicy,

 • prowadzić szkołę matek,

 • przystawić noworodka do piersi,

 • zapobiegać problemom związanym z karmieniem naturalnym,

 • edukować kobietę w połogu,

 • kąpać noworodka,

 • przewijać i ubierać noworodka,

 • karmić noworodka zakraplaczem łyżeczką,

 • obserwować stan noworodka,

 • obserwować objawy stanów adaptacyjnych noworodka,

 • wykonać badanie fizykalne noworodka,

 • mierzyć temperaturę u noworodka,

 • podać leki u noworodka doustnie, na błony śluzowe i skórę,

 • asystować podczas szczepienia noworodka

 • pobrać badania u noworodka (mocz, krew).


Literatura podstawowa:

 1. Bień A.: Opieka nad kobietą ciężarną. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2009.

 2. Boyle M. (tłum. pod red. Iwanowicz-Palus G.): Stany nagłe w okresie okołoporodowym. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2008.

 3. Bręborowicz G. H.: Ciąża wysokiego ryzyka. Ośrodek Wydawnictw Naukowych, Poznań 2010.


Literatura dodatkowa:

 1. Banaszkiewicz A. i in.: Karmienie piersią. Skrypt dla studentów medycyny. IMiDz, Warszawa 2002.

 2. Bręborowicz G. H.: Położnictwo i Ginekologia. Tom1-2. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2005.

 3. Bręborowicz G. H. (red.): Położnictwo. Podręcznik dla położnych i pielęgniarek. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2002.

 4. Chazan B., Leibschang J.: Postępowanie w nagłych stanach w położnictwie i ginekologii. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2001.

 5. Drews K., Słomko Z. (red. naukowa): Krwotoki położnicze. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2010.

 6. Dudenhausen J., Pschyrembel W.: Położnictwo praktyczne i operacje położnicze. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2002. Wydanie IV.

 7. Fijałkowski W.: Ekologia rodziny. Rubikon, Kraków 2001.

 8. Klimek R. (red.): Położnictwo. Dream, Kraków 2009.

 9. Łepecka-Klusek C.: Pielęgniarstwo we współczesnym położnictwie i ginekologii. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2010.

 10. Nehring-Gugulska M.: Warto karmić piersią. Optima, Warszawa 2005.

 11. Nehring-Gugulska M., Żukowska-Rubik M.: Karmienie piersią. Skrypt dla studentów. KUKP, Warszawa 2002.

 12. Niemiec T.: Zakażenia w położnictwie i ginekologii - tom 1. Via Medica, Gdańsk 2009.

 13. Niemiec T.: Zakażenia w położnictwie i ginekologii - tom 2. Via Medica, Gdańsk 2010.

 14. Norwitz E., Schorge J.: Położnictwo i ginekologia w zarysie. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2006.

 15. Panay N., Dutta R., Ryan A., Broadbent J.A.M.: Położnictwo i ginekologia. Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2006.

 16. Pisarski T.: Położnictwo i ginekologia. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2003.

 17. Troszyński M.: Położnictwo ćwiczenia. Podręcznik dla studentów medycyny.
  Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2003.

 18. Woollard M., Hinshaw K., Simpson H., Wieteska S.: Stany naglące w położnictwie. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2011.
Lp.


Materiał nauczania do realizacji

Wymagania programowe

Czas realizacji

Uwagi

Podstawowe

Ponadpodstawowe

Liczba godzin

Liczba dni
ODDZIAŁ POŁOŻNICZO - NEONATOLOGICZNY

1.

Zasady opieki nad położnicą w oddziale położniczym. Specyfika oddziału położniczo – noworodkowego.

Student:

 • Scharakteryzuje organizację
  oddziału położniczo - noworodkowego

 • Wyjaśni i zastosuje przepisy bhp, sanitarno – epidemiologiczne i p-poż.

 • Wymieni i zanalizuje wyniki badań wykonywane u kobiety
  w fizjologii i patologii połogu

 • Wyjaśni i zastosuje prawa pacjenta

Student:

Zrealizuje samodzielnie umiejętności w warunkach nowych lub w sytuacji trudnej2

1/2
2.

Przyjęcie położnicy i noworodka na oddział.


Student:

 • Omówi zasady przyjęcia pacjenta na oddział i przyjmie pacjentkę

 • Omówi i założy nowoprzyjętej pacjentce dokumentację

 • Omówi i założy i uzupełni dokumentację noworodkowi

 • Samodzielnie przyjmie pacjentkę i noworodka

Student:

Zrealizuje samodzielnie umiejętności w warunkach nowych lub w sytuacji trudnej3
3.

Problemy pielęgnacyjne położnicy w fizjologicznym przebiegu połogu. Edukacja zdrowotna.


Student:

 • Opisze elementy obserwacji stanu ogólnego i położniczego pacjentki po porodzie fizjologicznym

 • Scharakteryzuje zasady diety w czasie połogu

 • Przedstawi zasady higieny ogólnej, pracy, wypoczynku kobiety w połogu fizjologicznym

 • Pielęgnuje położnicę po porodzie fizjologicznym

 • Prowadzi edukację zdrowotną

 • Prowadzi proces pielęgnowania pacjentki

 • Wykonuje zabiegi z zachowaniem odpowiednich procedur
  u położnicy:

 • uruchamia położnicę,

 • pobiera krew do badań rutynowych,

 • wykonuje zlecenia lekarskie,

 • pomaga przystawić noworodka do piersi

Student:

Zrealizuje samodzielnie umiejętności w warunkach nowych lub w sytuacji trudnej5

1/2

Praca pisemna „Proces pielęgnowania lub konspekt „Edukacja położnicy

4.

Problemy pielęgnacyjne położnicy w nieprawidłowym przebiegu połogu. Edukacja zdrowotna.


Student:

 • Opisze elementy obserwacji stanu ogólnego i położniczego pacjentki po cięciu cesarskim lub w przypadku powikłań połogu

 • Scharakteryzuje zasady higieny w okresie połogowym po cięciu cesarskim

 • Opisze sposoby zapobiegania powikłaniom wynikającym z cięcia cesarskiego lub połogu nieprawidłowego

 • Zapobiega powikłaniom wynikającym ze stanu zdrowia położnicy i z faktu hospitalizacji

 • Pielęgnuje położnicę po cięciu cesarskim

 • Prowadzi edukację zdrowotną

 • Prowadzi proces pielęgnowania pacjentki

 • Wykonuje zabiegi z zachowaniem odpowiednich procedur
  u położnicy:

 • uruchamia położnicę,

 • pobiera materiał do badań,

 • podaje leki różnymi drogami zgodnie z zasadami,

 • wykonuje zlecenia lekarskie,

 • usuwa cewnik Folley’a,

 • pomaga przystawić noworodka do piersi

Student:

Zrealizuje samodzielnie umiejętności w warunkach nowych lub w sytuacji trudnej10

1
5.

Obserwacja noworodka donoszonego.

Student:

 • Scharakteryzuje cechy noworodka donoszonego

 • Oceni stan noworodka po porodzie

 • Asystuje podczas badania fizykalnego noworodka

 • Scharakteryzuje stany przejściowe noworodkaStudent:

Zrealizuje samodzielnie umiejętności w warunkach nowych lub w sytuacji trudnej10

1
6.

Pielęgnacja noworodka donoszonego. Zabiegi diagnostyczne i lecznicze u noworodka.


Student:

 • Scharakteryzuje elementy codziennej pielęgnacji noworodka

 • Wykąpie noworodka samodzielnie

 • Przewinie i ubierze noworodka

 • Przystawi noworodka do piersi

 • Nakarmi noworodka za pomocą zakraplacza, łyżeczki

 • Pobierze krew na testy przesiewowe

 • Asystuje podczas szczepienia i zabiegów diagnostyczno – leczniczych u noworodka

 • Prowadzi proces pielęgnowania noworodka

Student:

Zrealizuje samodzielnie umiejętności w warunkach nowych lub w sytuacji trudnej5

1/2
7.

Udział pielęgniarki w promowaniu karmienia naturalnego.


Student:

 • Omówi zalety karmienia naturalnego

 • Scharakteryzuje technikę, pozycje i zasady karmienia naturalnego

 • Przystawi noworodka do piersi

 • Oceni prawidłowość karmienia naturalnego

 • Scharakteryzuje bariery i trudności związane z karmieniem naturalnym

 • Bierze udział w rozwiązywaniu problemów związanych z karmieniem naturalnym

Student:

Zrealizuje samodzielnie umiejętności w warunkach nowych lub w sytuacji trudnej5

1/2
ODDZIAŁ GINEKOLOGII

8.

Specyfika oddziału ginekologii operacyjnej.


Student:

 • Scharakteryzuje organizację
  oddziału ginekologicznego

 • Wyjaśni i zastosuje przepisy sanitarno – epidemiologiczne i p-poż.

 • Wyjaśni i zastosuje prawa pacjent

Student:

Zrealizuje samodzielnie umiejętności w warunkach nowych lub w sytuacji trudnej2

1/2
9.

Przyjęcie pacjentki na oddział ginekologii operacyjnej.

Student:

 • Omówi zasady przyjęcia pacjenta na oddział i przyjmie pacjentkę

 • Omówi i założy nowoprzyjętej pacjentce dokumentację

 • Samodzielnie przyjmie pacjentkę

Student:

Zrealizuje samodzielnie umiejętności w warunkach nowych lub w sytuacji trudnej3
10.

Udział pielęgniarki w zabiegach diagnostyczno – leczniczych na oddziale ginekologii operacyjnej.


Student:

 • Scharakteryzuje rolę pielęgniarki w przygotowaniu pacjentki do zabiegów diagnostycznych i leczniczych

 • Potrafi nawiązać kontakt z pacjentką i przygotować ją psychicznie do zabiegu

 • Prowadzi przygotowanie dalsze i bliższe do zabiegu

 • Asystuje podczas zabiegu

Student:

Zrealizuje samodzielnie umiejętności w warunkach nowych lub w sytuacji trudnej10

111.

Udział pielęgniarki w zabiegach diagnostyczno – leczniczych na oddziale ginekologii operacyjnej.


Student:

 • Scharakteryzuje postępowanie we wczesnym i późnym okresie pooperacyjnym

 • Zapobiega powikłaniom wynikającym ze stanu kobiety
  i z faktu hospitalizacji

 • Przeprowadzi ćwiczenia czynne i oddechowe w okresie pooperacyjnym; uruchomi pacjentkę

 • Pielęgnuje pacjentkę po operacji

 • Skonstruuje proces pielęgnowania dla pacjentki

 • Wykonuje zabiegi z zachowaniem odpowiednich procedur u kobiety:

 • pobiera krew do badań rutynowych,

 • wykonuje zlecenia lekarskie,

 • asystuje podczas badań lekarskich,

 • podaje leki różnymi drogami zgodnie z obowiązującymi zasadami

Student:

Zrealizuje samodzielnie umiejętności w warunkach nowych lub w sytuacji trudnej10

1

Praca pisemna „Proces pielęgnowania lub konspekt

„Edukacja kobiety chorej ginekologicznie”12.

Problemy pielęgnacyjne kobiet ze schorzeniem onkologicznym narządu rodnego lub sutka. Edukacja pacjentki.

Student:

 • Wyjaśni zasady postępowania z kobietą ze schorzeniem onkologicznym narządu rodnego lub sutka

 • Wyjaśni zasady diety u pacjentki w przypadku radioterapii, chemioterapii i w okresie pooperacyjnym

 • Zapobiega powikłaniom wynikającym z chemioterapii
  lub radioterapii

 • Przeprowadzi pogadankę z pacjentką

 • Przeprowadzi wywiad z pacjentką.

 • Skonstruuje proces pielęgnowania dla pacjentki

Student:

Zrealizuje samodzielnie umiejętności w warunkach nowych lub w sytuacji trudnej15

1,5


Jednostka prowadząca zajęcia: Zakład Zdrowia Prokreacyjnego PUM
Kierunek: Pielęgniarstwo II rok studia stacjonarne I stopniaPielęgniarstwo położniczo-ginekologiczne
Praktyki zawodowe w oddziale położniczo-neonatologicznym
i oddziale ginekologii


2016/2017Praktyki zawodowe: 40 godzin
Cel i zadania dydaktyczno-wychowawcze zajęć:

 1. Kształtowanie i doskonalenie umiejętności z zakresu realizowania przez pielęgniarkę funkcji opiekuńczej, wychowawczej, promowania zdrowia, profilaktycznej, terapeutycznej i rehabilitacyjnej, których kształtowanie rozpoczęto w warunkach pracowni pielęgniarstwa.

 2. Kształtowanie umiejętności z zakresu w/w funkcji, które mogą być tylko
  realizowane w warunkach naturalnych pobytu pacjenta.

 3. Kształtowanie umiejętności dotyczących planowania i organizowania pracy, podejmowania decyzji zawodowych i współpracy z członkami zespołu terapeutycznego.

 4. Poznanie specyfiki pracy pielęgniarki z indywidualnym pacjentem według kategorii opieki I, II, III, IV.

 5. Kształtowanie umiejętności doboru metod i środków w rozwiązywaniu problemów pacjenta oraz dokumentowania opieki pielęgniarskiej.


Miejsce praktyk

Oddziały położniczo-neonatologiczne i ginekologiczne szpitali I, II i III stopnia referencyjności.Czas zajęć

II rok IV semestr


Proponowane metody nauczania

 • instruktaż

 • pogadanka

 • metoda sytuacyjna

 • metoda przypadków

 • metoda algorytmiczna

 • uczestnictwo w pracy

 • ćwiczenia

 • pokaz


W trakcie zajęć praktycznych realizowane będą następujące funkcje pielęgniarskie w zakresie zgodnym z założeniami programowymi:

 • opiekuńcza

 • wychowawcza

 • promowania zdrowia

 • profilaktyczna

 • terapeutyczna

 • rehabilitacyjna

W trakcie zajęć praktycznych kształtowane będą następujące uniwersalne umiejętności pielęgniarskie w zakresie nie przekraczającym założenia programowe:

 • komunikowanie się

 • opiekowanie się

 • diagnozowanie

 • prowadzenie procesu pielęgnowania

 • współpracowanie

 • wykonywanie zabiegów leczniczych

 • wykonywanie zabiegów rehabilitacyjnych

 • organizowanie pracy

 • prowadzenie dokumentacji.


Ewaluacja zajęć

 • obserwacja

 • pytania kontrolne

 • edukacja położnicy

 • edukacja kobiety chorej ginekologicznie


Po zakończeniu zajęć student powinien:

 • przygotować pacjentkę do zabiegu ginekologicznego,

 • pielęgnować pacjentkę do operacji ginekologicznej,

 • obserwować pacjentkę po zabiegu i operacji ginekologicznej,

 • zapobiegać powikłaniom wynikającym z faktu zabiegu ginekologicznego i jednostki chorobowej,

 • zapewnić pacjentce wygodę, komfort i zmianę ułożenia,

 • uruchomić chorą,

 • wykonać toaletę chorej w łóżku,

 • podmyć chorą,

 • zdejmować opatrunek z rany pooperacyjnej,

 • pobrać krew do badań rutynowych,

 • podać leki różnymi drogami zgodnie z obowiązującymi zasadami,

 • prowadzić edukację zdrowotną,

 • obserwować położnicę po porodzie fizjologicznym i po cięciu cesarskim,

 • ocenić stan położniczy pacjentki,

 • zapobiegać powikłaniom połogowym,

 • uczestniczyć w badaniu położnicy,

 • prowadzić szkołę matek,

 • przystawić noworodka do piersi,

 • zapobiegać problemom związanym z karmieniem naturalnym,

 • kąpać noworodka,

 • przewijać i ubierać noworodka,

 • karmić noworodka zakraplaczem łyżeczką,

 • obserwować stan noworodka,

 • obserwować objawy stanów adaptacyjnych noworodka,

 • wykonać badanie fizykalne noworodka,

 • mierzyć temperaturę u noworodka,

 • podać leki u noworodka doustnie, na błony śluzowe i skórę,

 • asystować podczas szczepienia noworodka

 • pobrać badania u noworodka (mocz, krew).


Literatura podstawowa:

 1. Bień A.: Opieka nad kobietą ciężarną. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2009.

 2. Boyle M. (tłum. pod red. Iwanowicz-Palus G.): Stany nagłe w okresie okołoporodowym. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2008.

 3. Bręborowicz G. H.: Ciąża wysokiego ryzyka. Ośrodek Wydawnictw Naukowych, Poznań 2010.


Literatura dodatkowa:

 1. Banaszkiewicz A. i in.: Karmienie piersią. Skrypt dla studentów medycyny. IMiDz, Warszawa 2002.

 2. Bręborowicz G. H.: Położnictwo i Ginekologia. Tom1-2. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2005.

 3. Bręborowicz G. H. (red.): Położnictwo. Podręcznik dla położnych i pielęgniarek. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2002.

 4. Chazan B., Leibschang J.: Postępowanie w nagłych stanach w położnictwie i ginekologii. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2001.

 5. Drews K., Słomko Z. (red. naukowa): Krwotoki położnicze. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2010.

 6. Dudenhausen J., Pschyrembel W.: Położnictwo praktyczne i operacje położnicze. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2002. Wydanie IV.

 7. Fijałkowski W.: Ekologia rodziny. Rubikon, Kraków 2001.

 8. Klimek R. (red.): Położnictwo. Dream, Kraków 2009.

 9. Łepecka-Klusek C.: Pielęgniarstwo we współczesnym położnictwie i ginekologii. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2010.

 10. Nehring-Gugulska M.: Warto karmić piersią. Optima, Warszawa 2005.

 11. Nehring-Gugulska M., Żukowska-Rubik M.: Karmienie piersią. Skrypt dla studentów. KUKP, Warszawa 2002.

 12. Niemiec T.: Zakażenia w położnictwie i ginekologii - tom 1. Via Medica, Gdańsk 2009.

 13. Niemiec T.: Zakażenia w położnictwie i ginekologii - tom 2. Via Medica, Gdańsk 2010.

 14. Norwitz E., Schorge J.: Położnictwo i ginekologia w zarysie. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2006.

 15. Panay N., Dutta R., Ryan A., Broadbent J.A.M.: Położnictwo i ginekologia. Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2006.

 16. Pisarski T.: Położnictwo i ginekologia. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2003.

 17. Troszyński M.: Położnictwo ćwiczenia. Podręcznik dla studentów medycyny.
  Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2003.

 18. Woollard M., Hinshaw K., Simpson H., Wieteska S.: Stany naglące w położnictwie. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2011.
Lp.


Materiał nauczania do realizacji

Wymagania programowe

Czas realizacji

Uwagi

Podstawowe

Ponadpodstawowe

Liczba godzin

Liczba dni

ODDZIAŁ POŁOŻNICZO - NOWORODKOWY

1.

Zasady opieki nad położnicą w oddziale położniczym. Specyfika oddziału położniczo – noworodkowego.

Student:

 • Scharakteryzuje organizację
  oddziału położniczo - noworodkowego

 • Wyjaśni i zastosuje przepisy bhp, sanitarno – epidemiologiczne i p-poż.

 • Wymieni i zanalizuje wyniki badań wykonywane u kobiety
  w fizjologii i patologii połogu

 • Wyjaśni i zastosuje prawa pacjenta

Student:

Zrealizuje samodzielnie umiejętności w warunkach nowych lub w sytuacji trudnej2

1/2
2.

Przyjęcie położnicy i noworodka na oddział.


Student:

 • Omówi zasady przyjęcia pacjenta na oddział i przyjmie pacjentkę

 • Omówi i założy nowoprzyjętej pacjentce dokumentację

 • Omówi i założy i uzupełni dokumentację noworodkowi

 • Samodzielnie przyjmie pacjentkę i noworodka

Student:

Zrealizuje samodzielnie umiejętności w warunkach nowych lub w sytuacji trudnej3
3.

Problemy pielęgnacyjne położnicy w fizjologicznym przebiegu połogu. Edukacja zdrowotna.


Student:

 • Opisze elementy obserwacji stanu ogólnego i położniczego pacjentki po porodzie fizjologicznym

 • Scharakteryzuje zasady diety w czasie połogu

 • Przedstawi zasady higieny ogólnej, pracy, wypoczynku kobiety w połogu fizjologicznym

 • Pielęgnuje położnicę po porodzie fizjologicznym

 • Prowadzi edukację zdrowotną

 • Prowadzi proces pielęgnowania pacjentki

 • Wykonuje zabiegi z zachowaniem odpowiednich procedur
  u położnicy:

 • uruchamia położnicę,

 • pobiera krew do badań rutynowych,

 • wykonuje zlecenia lekarskie,

 • pomaga przystawić noworodka do piersi

Student:

Zrealizuje samodzielnie umiejętności w warunkach nowych lub w sytuacji trudnej2,5

1/4
4.

Problemy pielęgnacyjne położnicy w nieprawidłowym przebiegu połogu. Edukacja zdrowotna.


Student:

 • Opisze elementy obserwacji stanu ogólnego i położniczego pacjentki po cięciu cesarskim lub w przypadku powikłań połogu

 • Scharakteryzuje zasady higieny w okresie połogowym po cięciu cesarskim

 • Opisze sposoby zapobiegania powikłaniom wynikającym z cięcia cesarskiego lub połogu nieprawidłowego

 • Zapobiega powikłaniom wynikającym ze stanu zdrowia położnicy i z faktu hospitalizacji

 • Pielęgnuje położnicę po cięciu cesarskim

 • Prowadzi edukację zdrowotną

 • Prowadzi proces pielęgnowania pacjentki

 • Wykonuje zabiegi z zachowaniem odpowiednich procedur
  u położnicy:

 • uruchamia położnicę,

 • pobiera materiał do badań,

 • podaje leki różnymi drogami zgodnie z zasadami,

 • wykonuje zlecenia lekarskie,

 • usuwa cewnik Folley’a,

 • pomaga przystawić noworodka do piersi

Student:

Zrealizuje samodzielnie umiejętności w warunkach nowych lub w sytuacji trudnej2,5

1/4
5.

Obserwacja i pielęgnowanie noworodka donoszonego.

Student:

 • Scharakteryzuje cechy noworodka donoszonego

 • Oceni stan noworodka po porodzie

 • Asystuje podczas badania fizykalnego noworodka

 • Scharakteryzuje stany przejściowe noworodka

 • Prowadzi proces pielęgnowania noworodka

Student:

Zrealizuje samodzielnie umiejętności w warunkach nowych lub w sytuacji trudnej2,5

1/4

Edukacja położnicy


6.

Pielęgnacja noworodka donoszonego. Zabiegi diagnostyczne i lecznicze u noworodka.


Student:

 • Scharakteryzuje elementy codziennej pielęgnacji noworodka

 • Wykąpie noworodka samodzielnie

 • Przewinie i ubierze noworodka

 • Przystawi noworodka do piersi

 • Nakarmi noworodka za pomocą zakraplacza, łyżeczki

 • Pobierze krew na testy przesiewowe

 • Asystuje podczas szczepienia i zabiegów diagnostyczno – leczniczych u noworodka

Student:

Zrealizuje samodzielnie umiejętności w warunkach nowych lub w sytuacji trudnej5

1/2
7.

Udział pielęgniarki w promowaniu karmienia naturalnego.


Student:

 • Omówi zalety karmienia naturalnego

 • Scharakteryzuje technikę, pozycje i zasady karmienia naturalnego

 • Przystawi noworodka do piersi

 • Oceni prawidłowość karmienia naturalnego

 • Scharakteryzuje bariery i trudności związane z karmieniem naturalnym

 • Bierze udział w rozwiązywaniu problemów związanych z karmieniem naturalnym

Student:

Zrealizuje samodzielnie umiejętności w warunkach nowych lub w sytuacji trudnej2,5

1/4
ODDZIAŁ GINEKOLOGII

8.

Specyfika oddziału ginekologii operacyjnej.


Student:

 • Scharakteryzuje organizację
  oddziału ginekologicznego

 • Wyjaśni i zastosuje przepisy sanitarno – epidemiologiczne i p-poż.

 • Wyjaśni i zastosuje prawa pacjenta

Student:

Zrealizuje samodzielnie umiejętności w warunkach nowych lub w sytuacji trudnej2

1/2
9.

Przyjęcie pacjentki na oddział ginekologii operacyjnej.

Student:

 • Omówi zasady przyjęcia pacjenta na oddział i przyjmie pacjentkę

 • Omówi i założy nowoprzyjętej pacjentce dokumentację

 • Samodzielnie przyjmie pacjentkę

Student:

Zrealizuje samodzielnie umiejętności w warunkach nowych lub w sytuacji trudnej3
10.

Udział pielęgniarki w zabiegach diagnostyczno – leczniczych na oddziale ginekologii operacyjnej.


Student:

 • Scharakteryzuje rolę pielęgniarki w przygotowaniu pacjentki do zabiegów diagnostycznych i leczniczych

 • Potrafi nawiązać kontakt z pacjentką i przygotować ją psychicznie do zabiegu

 • Prowadzi przygotowanie dalsze i bliższe do zabiegu

 • Asystuje podczas zabiegu

Student:

Zrealizuje samodzielnie umiejętności w warunkach nowych lub w sytuacji trudnej5

1/211.

Udział pielęgniarki w zabiegach diagnostyczno – leczniczych na oddziale ginekologii operacyjnej.


Student:

 • Scharakteryzuje postępowanie we wczesnym i późnym okresie pooperacyjnym

 • Zapobiega powikłaniom wynikającym ze stanu kobiety
  i z faktu hospitalizacji

 • Przeprowadzi ćwiczenia czynne i oddechowe w okresie pooperacyjnym; uruchomi pacjentkę

 • Pielęgnuje pacjentkę po operacji

 • Skonstruuje proces pielęgnowania dla pacjentki

 • Wykonuje zabiegi z zachowaniem odpowiednich procedur
  u kobiety:

 • pobiera krew do badań rutynowych,

 • wykonuje zlecenia lekarskie,

 • asystuje podczas badań lekarskich,

 • podaje leki różnymi drogami zgodnie z obowiązującymi zasadami

Student:

Zrealizuje samodzielnie umiejętności w warunkach nowych lub w sytuacji trudnej5

1/2
12.

Problemy pielęgnacyjne kobiet ze schorzeniem onkologicznym narządu rodnego lub sutka. Edukacja pacjentki.

Student:

 • Wyjaśni zasady postępowania z kobietą ze schorzeniem onkologicznym narządu rodnego lub sutka

 • Wyjaśni zasady diety u pacjentki w przypadku radioterapii, chemioterapii i w okresie pooperacyjnym

 • Zapobiega powikłaniom wynikającym z chemioterapii
  lub radioterapii

 • Przeprowadzi pogadankę z pacjentką

 • Przeprowadzi wywiad z pacjentką.

 • Skonstruuje proces pielęgnowania dla pacjentki

Student:

Zrealizuje samodzielnie umiejętności w warunkach nowych lub w sytuacji trudnej5

1

Edukacja pacjentki

„Samoopieka i samopielę-gnacja

Do'stlaringiz bilan baham:


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2017
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa