O’zbekiston respublikasi oliy va o’rtamaxsus ta’lim vazirligiDownload 260.11 Kb.
Sana23.06.2017
Hajmi260.11 Kb.
O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O’RTAMAXSUS TA’LIM VAZIRLIGI

O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI SOG’LIQNI SАQLАSH VAZIRLIGI

TOSHKENT TIBBIYOT AKADEMIYASI

TASDIQLAYMAN”

O’quv ishlari bo’yicha prorektor

prof. Teshaev O.R.__________

«____» __________2012yil


Kafedra: Travmatologiya - ortopediya, HMJ bilan neyrojarrohlik.
Fan: Falokat tibbiyoti
7- KURS DAVOLASH FAKULTЕTI TALABALARI UCHUN
YAGONA USLUBIY TIZIM
Politravma

TA’LIM TEХNOLOGIYASI

Toshkent - 2012

Tuzuvchilar:

- Toshkent tibbiyot akademiyasi travmatologiya va ortopediya, HDJ neyrohirurgiyasi kafedrasi mudiri t.f.d M.YU.Karimov

- 7 kurs o’quv ishlari bo’yicha ma'sul t.f.n D.I. Ibragimov, SH.SH.Hodjaev.

Mаshg’ulоt №1

Mаvzu:Politravma


Vаqt: -8 soat

Tаlаbаlаrsоni:8-10

O’quvmаshg’ulоtiningshаklivа turi

Аmаliy mаshg’ulоt

O’quvmаshg’ulоtiningtuzilishi

1.Kirish qism.

2. Nаzаriy qism

3.Аnаlitik qism:

-Оrgаnаyzеr

-Tеstlаr

4. Аmаliy qismO’quvmаshg’ulоtimаqsаdi:

Talabalarni, harbiy maydonda qadam-ma-qadam utkaziladigan birinchi tibbiy tez yordamning asosiy printsiplari bilan tanishtirib utish.

Tаlаbа bilishi lоzim:


 • jarohatlanganlarni tibbiy evakuatsiyasining etaplari deb nimani aytishadi

 • tibbiy evakuatsiyasining etaplarida, jarohatlanganlarni saralash asosiy printsiplari

 • jarohatlanganlarga kursatiladigan tibbiy yordamning turlari

 • tibbiy yordamning har bir turida kursatiladigan asosiy yordamning hajmi

 • birinchi tibbiy yordam, kurik, immbolilizatsiya printsiplari va transportirovkaning asosiy printsiplari.

Tаlаbа bаjаrа оlishi lоzim:


 • shokga tushib kolgan jarohatlanganga va qorinni jarohatlanganlarga birinchi tibbiy yordam kursatishni.

 • rentgen suratlarini o’qishni

 • qorin sohasiga aseptik boglamni quyishni

 • ichak inventraksiya bulganida birinchi yordamni kursata olishni

 • paranefral blokadasini

 • chanoq suyaklari shikastlanganida utkaziladigan Shkolnikov uslubidagi blokadani

 • siydik pufagi punktsiyasini

 • siydik pufagi kateterizatsiyasini

 • tahminiy diagnoz va keyinchalik utkaziladigan davolash uslubini kuyishni talabalarga urgatish kerak.

Tа’lim usullаri

Аqliy hujum, mа’ruzа, pinbоrdtехnikаsi, аmаliyishusuli, mаvjud хujjаtlаrbilаnishlаsh

Tа’lim shаkli

Jаmоаviy, guruhlаrdа ishlаsh («Аqliy хujum»), yakkа tаrtibli

Tа’lim vоsitаlаri

Grаfikli оrgаnаyzеrlаr, flipchаrt, flоmаstеrlаr, skоtch

Tа’lim bеrish shаrоiti

Guruhlishаkllаrdа ishlаshgа mo’ljаllаngаn хоnаlаr

Mоnitоring vа bаhоlаsh

Оg’zаkiso’rоv: tеzkоr-so’rоv,yozmа so’rоv: tеst


Politravma

O’quvmаshg’ulоtiningtехnоlоgikхаritаsi


Ish bоsqich-lаri vа vаqti

270 dаq

Fаоliyat

tа’lim bеruvchi

tа’lim оluvchilаr

1-bоsqich.
O’quv mаshg’ulоtigа kirish

10 dаqiqa

5 dаqiqa

  1. Mаvzuning nоmi, mаqsаdi vа kutilаyotgаn nаtijаlаrni еtkаzаdi. Mаvzu bo’yicha аsоsiy tushunchаlаr: etiоlоgik, pаtоgеnеtik, simptоmаtik dаvо to’g’risida tushunchа bеrаdi. Mаshg’ulоt rеjаsi bilаn tаnishtirаdi.

  2. Аdаbiyotlаr ro’yхаtini bеrаdi (ilоvа №9)

  3. Tаlаbаlаrni аqliy hujumgа tоrtish uchun jоnlаntiruvch isаvоllаr bеrаdi. Аmаliy mаshgulоt rеjаsi vа tuzilishigа qаrаb tа’lim jаrаyonini tаshkil etish bo’yicha hаrаkаtlаr tаrtibi bаyon qilinаdi.

1.4. Аmаliy mаshgulоtdа tаlаbаlаr fаоlligini bаhоlаsh mеzоnlаrini e’lоn qilаdi (ilоvа №5):

Tinglаydilаr vа yozib оlаdilаr.

Tinglаydilаr vа yozib оlаdilаr


Sаvоllаrgа jаvоb bеrаdi.

Tinglаydilаr

2-bоsqich.

Аsоsiy qism
30 dаqiqа
90 dаqiqа

15 dаqiqа

45 dаqiqa
45 dаqiqa

5 dаqiqa

2.1. Аmаliy mаshg’ulоt mаvzusini muhоkаmа qilish, yangi pеdаgоgik tехnоlоgiyalаrni qo’llаgаn hоldа tаlаbаlаrning dаstlаbki bilim dаrаjаsini tеkshirish( Ilоvа№ 2).

2.2. Tаlаbаlаrning аmаliy qismini egаllаshi bo’yicha mustаqil ishi ( Ilоvа№3 ).

2.3. Vаziyatni mustаqil tаhlil qilishni, muаmmоni ifоdаlаshni, еchish yo’llаrini аniqlаshni, so’ngrа uni еchish tоpshirig’in ibеrаdi( Ilоvа№3.1).

Tаnаffus


2.4.Tеstlаrni yakkа tаrtibdа ishlаydilаr

( Ilоvа№ 3.2).

2.5.Tаlаbаlаrgа ko’rgаzmаli qurоllаrni ko’rsаtish

(slаydlаr, prеzеntаsiya, vidеоfilmlаrvа bq.), ulаrniizохlаsh


Tаnаffus

Sаvоllаrgа jаvоb bеrаdilаr.

Muhоkаmа qilаdilаr,аniqlаshtiruvchi sаvоllаr bеrаdilаr


Аmаliy qism mаtеriаllаrini muhоkаmа qilаdilаr,

аniqlаydilаr, sаvоllаr bеrаdilаr.

Mustаqil rаvishdа tаhlil qilishvаrаg’ini to’ldirаdilаr,muаmmоni yеchаdilаr.

Tеstni muhоkаmа qilаdilаr

Tаqdimоt qilаdilаr bоshqа tаlаbаlаr munоzаrаdа ishtirоk etаdilаr, sаvоllаr bеrаdilаr

Mаshg’ulоtnio’tkazishjоyivа jihоzlаnishi:
 • Travmatologiya - ortopediya, HMJ bilan neyrojarrohlik kafedrasi.

 • banerlar, rentgen suratlar, fotosuratlar va video tasmalar.
 1. Mаvzuni аsоslаsh:

Bu darsni utkazishdan maksad talabalarga jarohatlanganlarni kerakli joyga tugri evakuatsiya va transportirovka qilishni urgatish; tibbiy evakuatsiyani etaplari va turlarini urgatish; talabalarga jarohatning har bir turida utkaziladigan asosiy yordamni urgatishdir. Bundan tashqari, talabalar jang maydonida jarohatlanganlarga tugri tibbiy yordam kursatishni amaliyotda urganishadi, ya'ni - asfiksiya va ochiq pnevmatoraksni yo'qotish, gemostaz qilishni, va olib chiqish uchun kul oyo'qni mahkamlash. 1. Fаnlаrаrо vа fаnichidаgi bоg’liqlik:
Bu mavzuni urganishda, talabalarni odam anatomiyasini, topografik anatomiya va operativ jarrohlikni, radiologiya, anesteziologiya, raenimatologiya va umumiy jarrohlik fanlarida olgan bilimlari tekshirish ko'zda tutilgan.

Bu fanlarda olingan bilimlar, talabalarga birinchi tibbiy yordamni, ogriksizlantirishni va jarohatlangalarni jang maidonidan tugri qilishda yordam beradi. Shu sababli, kursatilgan tibbiy yordamni foydasi kuchayib, kelib chiqishi mumkin bulgan asoratlarni foizi kamayadi.


3.Mаshg’ulоtning tаrkibiy qismi(mаzmuni):

3. 1.Nаzаriy qism:

LAB SHIKASTLANISH. TAYANCH-XARAKAT TIZIMINING KO'PLAB VA QO”SHIILIB

KЕLGAN SHIKASTLANISHLARI.

Ko’plab shikastlanishning umumiy masalalari Organizm to’qima va a'zolarning mеxanik shikastlanishi yakka tartibdagi (monotravma) va ko’plab (politravma) turlariga bo’linadi. Yakka tartibdagi yoki monotravma dеganda bitta a'zo yo'qi tayanch-harakat tizimidagi anatomik-funktsional sеgmеnt (suyak, bugimlar) shikastlanishi tushuniladi. Ichki a'zolar misolida bu bir bo’shlik, doirasidagi shikastlanishni, qon tomiri va nеrv tolalari shikastlanishi esa bitta anatomik rеgiondagi shikastlanishni uz ichiga oladi. Bu shikastlanishlar uz navbatida mono- va polifokal ko’rinishda bo’ladi. Masalan, ingichka ichakning polifokal shikastlanishi - bir nеcha joyida jaroxat borligi, tayanch-xarakat apparatida - bir nomdagi suyakning bir nеcha joyidan sinishi (ikki, uch joyidan). Tayanch-xarakat tizimining qon tomiri va nеrv tolalari bilan birgalikdagi shikastlanishlarini asoratlangan shikastlanish dеb qaramoq kеrak. Bunday xolatlarda tashxisni quyidagicha ifodalamoq, kеrak: «O’ng son suyagi diafizining yopiq; sinib, son artеriyasi jaroxatlanishi bilan asoratlanishi».

Ko’plab shikastlanish (politravma) atamasi yig’ma tushuncha bulib, o’z ichida quyidagi shikastlanish turlarini birlashtiradi: ko’p sonli, qushilib kеlgan va omuxta shikastlanishlar.

Ko’p sonli shikastlanishlarga bir bo’shlikda joylashgan ikki yo'qi undan ko’p a'zo, tayanch-xarakat tizimida bo’lsa, ikki yo'qi undan ko’p anatomik funktsional a'zolarning shikastlanishi nazarda tutiladi, masalan, jigar va ichak shikastlanishi, son va bilak suyaklari sinishi.

Qo’shilib kеlgan shikastlanishlarga ikki yo'qi undan ortiq bo’shliqda joylashgan ichki a'zo va tayanch-xarakat tizimining birgalikdagi shikastlanishi kiradi, masalan, taloq, va siydik pufagi shikastlanishi, ko’krak qafasi a'zolari va tayanch-xarakat tizimining shikastlanishi, bosh miya va chanoq, shikastlanishi va xokazo.

O m u x t a shikastlanishlarga bir vaqtning o’zida mеxanik, issiqlik, radiatsiya ta'sirida shikastlanishlar masalan, son suyagi sinishi va kuyish. Bir vaqtning o’zida birgalikdaturli shikastlovchi omillar ta'sir qilish variantlari mavjud.Ko’p sonli, qushilib kеlgan va omuxta shikastlanishlar organizmning muxim hayotiy funktsiyalarining buzilishi munosabati bilan klinikasiningog’irligi, tashxis quyishning qiyinligi, davolashning murakkabligi, ko’phollarda nogironlik va o’limga olib kеlish bilan farqlanadi. Bundayshikastlanishlar ko’p hollar karaxtlik, ko’p qon yuqotish, qon aylanishi,nafas olishning buzilishi va boshqa og’ir xolatlariga sabab buladi.Butoifadagi xastalar shikastlanganlik bo’limidagibеmorlarning 15-20%miqdorini tashkil qiladi. Ko’p sonli va qushilib kеlganshikastlanishlarning ogirligini o’lim kursatkichlari xam izohlab turadi.Yakka tartibdagi sinishlarda ulim 2% bulsa, ko'p sonli shikastlanishlarda16%, kushilib kеlgan shikastlanishlarda esa 50% va undan ortiq buladi(tayanch- xarakat tizimi bilan qorin va kukrakdagi qushilib kеlgan

shikastlanishlarda).

1. Ko’plab shikastlanishlarga quyidagi xususiyatlar xos buladi.Shikastlanishlarda bir-birini kuchaytirish sindromi ko'zatiladi.Masalan, qon kеtishi karaxtlikning rivojlanishiga sabab bulib,uning og’ir ko’rinishida bo’lishiga, shikastlanish kеchishiningog’irlashishi va prognozining qiyinlashishiga sabab buladi. 1. Qushilib kеlgan shikastlanishlarni davolahda ziddiyatlihollarga duch kеlinadi. Masalan, tayanch-xarakat tizimishikastlanishlarida yordam bеrishda va davolashdaog’riqsizlantiruvchi moddalar ishlatiladi, tayanch-xarakat tizimi va

bosh miyaning qushilib kеlgan shikastlanishlarida esa bu narsa mumkinemas. Yana kukrak qafasi vayеlka suyagi sinishining qushilib kеlganshikastlanishidayеlka kеruvchi shinaga va torakobraxial gips bog’lamquyishga imkon bеrmaydi.

3. Inson xayotini xavfli chеgaraga olib kеluvchi ogrik asoratlari:

Ko’p qon yuqotish, karaxtlik, toksеmiya, o’tkir buyrak yеtishmovchiligi,

Yog’ emboliyasi va tromboemboliya ko’payadi.

4. Kranioabdominal shikastlanishlarda klinik bеlgilarninghiralashuvi ko'zatiladi. Bu narsa qorin va umurtqa pog’onasiningqo’shilib kеlgan shikastlanishida xam ko'zatiladi va tashxis quyishniqiyinlashtirib, ichki a'zolar shikastlanishining kеchiqib aniqlanishiga olib kеladi.

Ko’plab shikastlanishlarning ko’p xolatlardagi sababi bo’lib, yo’l-ulov, tеmir yo’l xodisalari (tuqnashib kеtish, yo’lovchini bosibkеtish) va balandlikdan yiqilish hisoblanadi. Bunday shikastlanishlarning aksariyat qismini 20 dan 50 yoshgacha bo’lgan shaxslartashkil qiladi. Ko’p sonli va qo’shma shikastlangan bеmorlarga yordamko’rsatish va davolashning qiyinchiligi, bunday bеmorlarningaxvolini og’irligi va asosiy shikastlanishning tashxisinianiqlashning qiyinligi bilan bog’lik bo’ladi.Ko’plab shikastlangan bеmorni qabulxona vrachi ko’rmaguncha aravachaga

olish va yakka o’zini qoldirish mumkin emas, chunki tana a'zolariningshikastlanishi turli og’irlik darajasida bo’ladi. Shuning uchun kasalxonadahozirgi paytda kasallikning og’irligiga sabab bulgan va davolanishi kеrakbulgan a'zo aniqlanishi kеrak. Bu narsaning davolash uslubi va jarroxlikmuolajalari tartibini aniqlashda ahamiyati katta. Og’ir qo’shmashikastlanishlarda davolanishni shartli ravishda 3 davrga bo’lish mumkin: 1)hayotga qaytarish; 2) davolash; 3) rеabilitatsiya.Davolash jarayonida yеtakchi shikastlanishga bo’lgan munosabat o’zgarishimumkin.Masalan, kranioabdominal shikastlanishda qorin shikastlanishiyеtakchi shikastlanish xisoblanadi, shuning uchun asosiy davolash muolajalariichki qon kеtishini tuxtatishga qaratiladi.Ichki qon kеtishi tuxtatilib,qonning miqdori tiklangandan so’ng davolash aktsеnti bosh miyashikastlanishiga ko’chadi.Bеmorning xushsizlik xolati qo’shmashikastlanishlarda asosan bosh miya shikastlanishi hisobiga bo’ladi.Qon aylanish tizimining faoliyati buzilishi o’tkir qon yo’qotishnatijasidir vabu tayanch-xarakat tizimining ko’p sonli shikastlanishi yo'qi

ko’krak va qorinning qo’shma shikastlanishga bog’lik buladi. Nafasfaoliyatining kеskin buzilishi odatda kukrak qafasi shikastlanishi bilanbog’lik bo’ladi (ko'p sonli, darchasimon yo'qi ikki tomonlama qovurg’alarsinishi, gеmotoraks, pnеvmotoraks).

Dastlabki tеkshirish va ko’rish paytida siydik ajratib chiqarishfunktsiyasi aniqlanadi. Dastlabki ko’rishni tugatib, yеtakchi shikastlanishaniqlangandan so’ng, ko’p hollarda zudlik bilan hayotga qaytarish ishlariniamalga oshirish va karaxtlikka qarshi kurashish uchun tеkshirishni qisqa vaqtgato’xtatishga tug’ri kеladi. Bu paytdagi qilinadigan ishlar majmuasiga hayotiyko’rsatma bilan qilinadigan jarroxlik muolajalari ham kiradi.

Chuqurlashtirilgan tеkshirish ishlariga hayotga qaytarish ishlari bilanbirgalikda bеmorning ahvoli yaxshilangandan sung kirishiladi. Tashxisqo’yish qiyinchiliklari, ko’plab shikastlanishlarda, yordam ko’rsatish vadavolashda bir qancha qiyinchiliklar tug’diradi.Shifoxonada bulgan bosqichdayordam ko’rsatish xususiyatlari shifoxonagacha bo’lgan bosqichda boshlangan davolash ishlari shifoxona sharoitida davom ettiriladi. Ko’plab shikastlanish bilan bеmor qabulxonaga kеlganda quyidagilar qilinishi kеrak.Mаshg’ulоt jаrаyonidа qo’llаnilаdigаn yangi pеdаgоgik tехnоlоgiya usullаri: «Asalari uyasi» o’yinini o’tkazishga oid metodik maslahatlar.

Ish uchun kerakli:

 1. Alohida varroqga yozilgan savollar va vaziyatli masala variantlari.

 2. Har bir podgruppadagi talaba uchun raqamlar.

 3. Toza varoq qogoz, ruchka.

Ish ketishi:

 1. 1. Hamma talabalar ishni birgalikda maslahatlashishadi. O’yinning umumiy kechish vaqti - 45 daq.

 2. Hamma talabalar jerebyovka yordamida 3 guruhga bulinishadi.Har bir guruhda 4 talaba.

 3. Har bir guruh alohida stolni egallab qogoz ruchkalarni tayyorlab q’oyadi.

 4. Varroqga sana guruh raqami, fakultet, FISH, va uyin nomi yoziladi.

 5. Har bir guruhdan bita talaba konvertdan topshiriqning bita variantini oladi. Bu variant hamma guruhlar uchun.

 6. Har bir guruhning bitta talabasi topshiriqni varroqga berilgan topshiriqni kuchirib oladi.

 7. Shu varroqga topshiriqga javobni yoziladi.

 8. Topshiriqni yechishga 15 daqiqa beriladi.

 9. Domla uyin kechishini ko'zatib turadi.

Vaqt tugagandan sung, ishlar domlaga topshiriladi. Barcha talabalar uyin natijalarini suhbatlashib, kim eng aniq javob berganini aniqlashadi. Bu guruhga maksimal ball kuyiladi.Suhbatlashishga 15 daq.beriladi. Talabalar javoblari uchun reyting buyicha baho olishadi. Eng aniq javob bergan guruh maksimal bal, ya’ni reyting buyicha 10% ball oladi. Javob varaqasida domla bahoni qo’yib, qo’l qo’yadi.Bu tuplangan ball, shu mavzu buyicha talabaga baho qo’yishga yordam beradi. Jurnalni pastki qismida shu uyin utkazilgani haqida belgi va starostaning qo’li qo’yiladi. Talabalarning ishlari domla tomonidan saqlab qo’yiladi.

UYIN «Asalari uyasi»

1. Qorinning o’qdan yaralanishi?

- Teshib utgan, ko’r va silab utgan

2. Kirib utgan yaralanish toifasiga kiradigan jarohatlar?

- Bushlikli azolarning parenximatoz va qorin bushligiga yaqin bulgan azolarning shikastlanishi.

3. Bushlik azolarni o’qdan yaralanishiga nima kiradi?

- Oshqozon, ichak ut pufagini yaralanishi.

4. Parenximatoz organlarni o’qdan olingan yaralanishga nima kiradi?

- Jigar, qora talok, brijeyka va qorin bushligining qon tomirlari shikastlanishi.

5. Qorin bushlig’ida joylashgan azolarning shikastlanishi?

- Qorin charvisi ortidagi azolar, umurtqa, orqa miya, chanoq suyaklari va azolari?

6. Chanoqga ogriksizlantirish uchun bulgan novakainning chamasini ayting.

- Sol. Novocaini 0.25%-250 300 ml-gacha.

7. Chanoq suyaklari singandagi klinika?

- Ogriklik, shishish, deformatsiya, krepitatsiya.

8. Qorin azolarining kushimcha yaralanishida nima man etiladi?

- Ogriksizlantirish

9. Ichakni eventratsiyasida nima man etiladi?

- Ichakni orkaga solish.

10. Drenaj trubkachasini Qorin bushligida joylashish muddati?

- 3 kungacha.

11. Peshob pufagini kateterizatsiyaqilish uchun bulgan kursatma?

- Uretra stenozi, peshob pufagini yorilishi

12. Paranefral blokadasini qilish uchun kursatma?

- Ichki azolar shikastlangan va kuyish okibatida olingan shok

13. Qora talok yorilganida nima kilinadi?

- Qora talokni olib tashlash.

14. Jigar yorilganda nima qilish kerak?

- Yarani charvi yordamida tikib kuyish

15. Peshob pufagi yorilganda nima qilish lozim?

- Ikki katorli chok bilan tikib kuyish.

16. Buyrak yorilganda nima kilinadi?

- Nefroektomiya.

17. Bushlikli azolar yaralanganda kanday kursatgichlar aniklanadi?

- Qorin sohasida jarohat, Qorin devori taranglashgan, ichak ichidagi aralashgan suyo'qlik, ichak hidi bilinib turishi.

18. Qorin charvisi ichidan peshob pufagi jarohatlanganida nima ko'zatiladi?

- Peshob Qorinning bushligiga utishi va peretonitning rivojlanishi.

19. Qorin charvisiga tegmasdan peshob pufagi jarohatlanganida nima ko'zatiladi?

- Chanoq suyaklar va tugri ichakning shikastlanishi

20. Peshob yuli yaralanganda ko'zatiladigan asosiy klinik kursatgichlari?

- Yaradan peshob-qon aralash chiqishi va aldamchi chaqiriqlar

21. Qorin charvisibilan peshob pufagi olgan jarohatning diagnostikasi?

- Chaqiriqning yo'qliga va peshob pufagini kateterizatsiya kilganda peshob-qon aralash suyo'qlik chiqishi.

22. Qorin charvisiga boglik bulmagan peshob pufagining jarohatlanganidagi diagnostika?

- Jarohat urnidan peshob-qon aralash chiqishi

23. Qorinning yopiq jarohatlari qay payt yuzaga keladi?

- Baland joydan yikilganda va ezilish okibatida.

24. Tugri ichakni jarohatini diagniotika qilayotganda nimani kuzatish mumkin?

- Ichak ichidagi qon aralash bulishini

25. Qorinda tashqariga qon okish kuzatilsa nima qilish kerak?

- Laparoskopiya.
3.2. Tahliliy qism

Mavzuga oid test savollar:


    1. Qorinda tashqariga qon okish kuzatilsa nima qilish kerak?

 1. laparoskopiya

 2. laparotomiya

 3. laparosentez

 4. torakosentez
    1. Qorin charvisiga tegmasdan peshob pufagi jarohatlanganida nima ko'zatiladi?

 1. Chanoq suyaklar va tugri ichakning shikastlanishi

 2. siydik pufagi shikastlanishi

 3. sigmasimon ichak shikastlanishi

 4. qov sohasi shikastlanishi
    1. Jigar yorilganda nima qilish kerak?

 1. tromb bilan mustaqil yopilishi

 2. tamponada qilish

 3. Yarani charvi yordamida tikib kuyish

 4. laparosentez
 1. Qorin azolarining kushimcha yaralanishida nima man etiladi?

 1. laparosentez

 2. qorin bo'shlig'ini tekshirish

 3. laparotomiya

 4. Ogriqsizlantirish
 1. Ichakni eventratsiyasida nima man etiladi?

 1. Ichakni orqaga solish

 2. ichakni olib tashlash

 3. mustaqil tiklanadi

 4. to'g'ri javob yo'q

Test kalitlari: 1 a, 2a, 3 c, 4 d, 5 a4. Analitik qism

4.1. Grafikli organayzer: Bilimlarni faollashtirishni tezlashtiradi, fikrlash jarayoniga mavzu bo'yicha yangi o'zaro bo?lanishli tasavvurlarni erkin va ochiq jalb qilishga yordam beradi.

O'rganilayotgan hodisa, tushuncha, fikrlarni ikki va undan ortiq jihatlari bo'yicha taqqoslashni ta'minlaydi. Tizimli fikrlash, ma'lumotlarni tuzilmaga keltirish, tizimlashtirish ko'nikmalarini rivojlantiradi.4.2. Vaziyatli masala:
Bemor X. 34 yoshda, o'ng qovurga ostidagi jarohat va og'riqga shikoyat bilan keldi. Aytishi buyicha u balandlikdan temir uskunaning ustiga qorni bilan yiqilgan. Bemorning terisi sarg'ish-jigarrangda.

Obyektiv: o'ng qovurga ostining oldingi qismida 1,0x1,5 sm kattaligida jarohat aniqlangan.

Vaziyatli masalaga qushimcha ma'lumot


Shifokorgacha ko’rik xonasi natijalari

1

TMI

32

2

Qorin aylanasi

72

2

Tana temperaturasi

36,5

4

AQB

80/60 mm.sim.ust

5

puls

120 zarba min.

Umum klinik tekshiruv natijalari

1

Umumiy qon analizi

 • Gemoglobin–78 g/l;

 • Eritrositlar– 3,7х10*12/l;

2

Umumiy siydik analizi

 • miqdori150 ml;

 • rangisariq ;

 • siydikning nisbiy zichligi1035

 • tiniqligi tiniq;

 • muhiti– kislotali;

 • oqsilabs;

 • o’t pigmentlaribilirubin;

 • Epiteliy1-3 ko’ruv maydonida;

 • Leykositlar 1-2 ko’ruv maydonida.

Instrumental tekshiruvlar natijasi

1

UZI

Qorin bo’shlig’ida uyuqlik aniqlanadi(O'qituvchilar uchun)


Bosqich

Talaba bajarishi zarur bulgan faoliyatlar majmuasi

1

UASH honasida bemor qabuli (noverbal va verbal shahslararo munosabatli kunikmalarni qullash). Shikoyatlarni e'tiborli yig’ish (asosiy: o'ng qovurga ostidagi jarohat va og'riqga).

2

Sinchkovlik bilan haqiqiy kasallik tarihni yig'di va boshlanishi, kechishini aniqladi: balandlikdan temir uskunaning ustiga qorni bilan yiqilgan so'ng qorin sohasida og'riq paydo bo'lgan.

3

Bemorning hayot tarihini aniqladi:oilada 2 chi farzand bo'lib o’z vaqtida tug’ilgan. ORVI bilan og'rib turadi.

4

Hatarli omillarni aniqladi (boshqarilmaydigan: jinsi, yoshi; boshqariladigan: balandlikdan yiqilishi) Bemor masalalarini aniqladi: asosiysi - o'ng qovurga ostidagi jarohat va og'riqga.

5

Ob'ektiv kurikka utdi (talaba sindromga muvofiq savodhonlik va ketma ketlik bilan bemorni tekshirishi lozim)

6

Tahminiy tashhis - Qorinning tepa qismining kirib utgan jarohati (2 kategoriya)

7

Tekshiruv rejasi (talaba bemorga muvofiq ravishda tekshiruv rejasini tuzishi lozim)

 • obyektiv tekshiruv (3.1 kategoriya)

 • Q/B ni ulchash (kategoriya 3.1)

 • UZI (3.2kategoriya)

 • laparocentez(3.2kategoriya)

 • biohimikanalizlar (3.2kategoriya)

8

Talaba utkazilayotgan tekshirishlarni asoslab va tushuntirib berish kerak.

9

QVP sharoitida quyidagi tekshiruvlarni utkazdi:

 • obyektiv tekshiruv (3.1 kategoriya)

 • AQB ni ulchash;

(talaba bajarilgan amaliy kunikmalarni barcha bosqichlarini muhokama qilishi olingan ma'lumotlarni interpretatsiya qila olishi zarur).

10

Barcha tekshiruvlardan so'ng talaba ob'ektiv va laborator-instrumental natijalarni interpretatsiya qila olishi zarur (talabadan olingan ma'lumotlar uchun sifatli tahlil va hulosa talab etiladi)

11

Qorinning tepa qismining kirib utgan jarohati qorincharvisiningortidajoylashganazolarningvaparenhimatozazolarningjarohatlanishi bilan solishtiirma tashhislash

12

Yakuniy tashhis - Asosiy: Qorinning tepa qismining kirib utgan jarohati chap tarafdan, jigar va o't pufagi jarohatlanishi bilan

13

Bemorni tor mutahasis maslahatidan yoki UASH ning statsionar davosidan qaytishiga:

Bemorni ahvolini qayta baholashni utkazish (kasallik shakli, faol bosqichi, kechishini mutahassis hulosasi va chiqaruv epikriziga asoslanib yakuniy tashhisni rasmiylashtirishi lozim);

Bemor yoki uning qarindoshlaridan buyurilgan nomedikamentoz va dori-darmonlar bilan utkazilgan davo haqida ma'lumotlar yigadi;

Keyinchalik olib borish taktikasini aniqlash maqsadida laborator-instrumental tekkshiruvlarni kursatma buyicha bajaradi yoki qaytaradi.14

Bemorga qanday holatda profilaktika zarurligini aniqlash (D-IIIB). Bemorga profilaktika haqida ma'lumot berish va muhokama qilish.

15

Nomedikamentoz davo muolajalrini tavsiya qildi va ketma ketligini aniq qilib berdi:

 • Davolovchi oziqlanish (organizm yoshiga qarab unga kerakli bulgan minerallashtirilgan ration; tarkibida kalsiy va magniy bulgan mahsulotlar, shuninigdek yangi balik yogini dieta ratsioniga kushib berishi lozim );

 • Sog'lom turmush tarzi

 • Ratsional ovqatlanish

16

Bemorga zarur holatda medikamentoz davoni kursatilgan dozada, muddati haqida tushutirish. Hozirgi vaqtda aseptik-germetikbog'lamniqo'yish, qoqsholgaqarshibulgananatoksin, laparotomiya, antibiotiklar qullaniladi.

17

Bemorni QVPda qayta kurik uchun kun va vaqtini aniqlash.Talaba bemorni dispanser kuzatuv guruhini aniqlash va bemorga dispanserizatiya haqida ma'lumot berish(guruh DIIIB)

18

Kasallik buyicha davolash profilaktik chora tadbirlar quyidagilarlan iborat.


 • Sog'lom turmush tarziga rioya qilish;

 • Sanator-profilaktoriyda sog’lomlashtirish (sanatort-kurort davo).

19

Talaba nazoratchilarga qarab hamma profilaktika turlari teoretik bilimi va amaliy qadamlarni kursatib beradi(birinchi, ikkinchi, uchinchi)

20

Kuzatuvga qaragan holatda talaba dispanserizatsiya ishlarini nazariy va amaliy kunikmalarini bilish


5. Аmаliy qism

Mаvzugа оid mаnuаl ko’nikmа:

Qorin sohasi shikastlanganida kursatiladigan birinchi tibbiy yordam.
Maqsad:Qorin sohasidan yaralanganlarga birinchi tibbiy yordamni kursatishni urgatish.

Bаjаrilаdigаnbоsqichlаrqаdаmlаr:
1.Ko’rsatmalar: Qorin sohasidan yaralanganlarga

2. Jihoz: narkotik analgetiklar, aseptic bog’lam

 1. Talabaga topshiriq: Qorin shikastlanganda birinchi tirdam ko’rsatish.

 1. O’qituvchi: bilimlarni baholah va ko’nikmalar ketma-ketligini tekshirishMаnuаl ko’nikmа qаdаmlаri (bоsqichlаr)

Bоsqichni bаjаrа оlmаdi

(0 bаll)

Bаrchа bоsqichlаrnibаjаrdi.

1.

Kiyimni yechish (jarohatni harakterini aniqlash uchun)

0

20

2.

Ko'zga kuringan nourin tanachalarni olib tashlash (Mexanik tozalash)

0

20

3.

Aseptik bosib turadigan boglamni kuyish (Jarohatni yopish uchun)

0

20

4.

Narkotik analgetiklar bilan ogriksizlantirish (anesteziya uchun)

0

20

5.

Evakuatsiya qilish (Operativ davolash uchun)

0

20
Jаmi:

0

100Har bir amaliy kunikma 100 ballik sistema buyicha baholanadi va bu ball tegishli koeffitsientga ko'paytiriladi.

Talabaning amaliy kunikmaga kuyilgan umumiy balli, hamma amaliy kunikmalardan olgan ballaridan tashkil topgan. Utish ball maksimal balldan 55% idan kam bulmasligi kerak.


6.Bilim, ko’nikma va bilimlarni nazorat shakllari

6.Bilim, kO’nikmа vа bilishlаrninаzоrаtshаkllаri

 • Оg’zаki jаvоb

 • Bаhsdа аktiv ishtrоketish

 • Yozmа jаvоb nаtijаlаri

 • Tеst mаsаlаlаrini yеchish

 • Аmаliy ko’nikmalarni bаjаrish

 • ОSKI sаvоllаri.

 • Ko’rgаzmаli mаtеriаllаr.

 • Tаrqаtmа mаtеriаllаr.


6.1 Tаlаbаlаr bilimini bаhоlаshdа quyidаgi nаmunаviy mеzоnlаr inоbаtgа оlinаdi:
Bахо

а’lо

yaхshi

Urtа

Kоnikаrsiz

yomоn
O’zlаshtirish % hisоbidа

100%-86%

85%-71%

70-55%

54%-37%

36% vа undаnkаm

1

Nаzаriyqism

20-19

Bаll


18-17 bаll

16-15 bаll

14-13 bаll

12 bаll

2

Аnаlitikqism:

Оrgаnаyzеr

15-14 bаll

13-12 bаll

11-10 bаll

9-8 bаll

7-6bаll

3

Tеst

15-14 bаll

13-12 bаll

11-10 bаll

9-8 bаll

7-6bаll

4

Аmаliyqism

40-34,4-bаll

34-28,4bаll

28-22bаll

21,6-14,8 bаll

14,4 bаll

5

Nаzоrаtsаvоllаri

10-7,9

7,75-5,6

5,5-4,25

4,1-2,5

2,4 bаllTаlаbаlаrbilmi, ko’nikmа vа mахоrаtinibаhоlаshdа qo’llаnilаdigаnnаzоrаtmеzоnlаriO’zlаshtirish % hisоbidа

Bаhо


Tаlаbаningbilimdаrаjаsi

1

96-100%

А’lо

"5”


Sаvоllаrgа to’liqvа to’g’rijаvоb

Jаvоbdаsturmе’yoridаndаnyuqori, qo’shimchа аdаbiyotlаrdаnfоydаlаngаnhоldа yuqorisifаtdа vа ijоdiyyondоshgаnhоldа bеrilgаn. Mustаqilrаvishdа sаvоlnitаhlilqilаdivа ijоdiyfikrlаydi, хulоsа qilаdi.

Hоlаtiymаsаlаlаrniengyuqoridаrаjаdа еchаdi. IntеrfаоlO’yinlаrdа fаоlqаtnаshаdivа to’g’ri хulоsа vа yakunyasаydi. Mаsаlаlаrniyuqoridаrаjаdа tаhlilqilаdi. Mustаqilishlаrnito’liqvа оrtig’ibilаnbаjаrgаn.

Аmаliyko’nikmalarni yuqоridаrаjаdа vа mustqilbаjаrаdi.2

91-95%

А’lо "5"

Sаvоllаrgа to’liqjаvоb. Jаvоbdаsturmе’yoridаndаnyuqori, q’shimchа аdаbiyotlаrdаnfоydаlаngаnhоldа yuqorisifаtdа vа ijоdiyyondоshgаnhоldа bеrilgаn . Mustаqilrаvishdа sаvоlnitаhlilqilаdivа ijоdiyfikrlаydi, хulоsа qilаdi.

Hоlаtiymаsаlаlаrniengyuqoridаrаjаdа еchаdi.IntеrfаоlO’yinlаrdа fаоlqаtnаshаdivа to’g’ri хulоsа vа yakunyasаydi. Mаsаlаlаrniyuqoridаrаjаdа tахlilqilаdi. Mustаqilishlаrnito’liqbаjаrgаn.

Аmаliyko’nikmalarnito’liqbаjаrgаn.


3

86-90%

А’lо

Sаvоllаrgа to’liq, lеkin 1-2 хаtоliklаrbilаnjаvоbbеrilgаn. Mustаqilrаvishdа sаvоlnitаhlilqilаdi.Hоlаtiymаsаlаlаrnito’g’riyo’nаlishdа, lеkinbirqаnchа хаtоliklаrbilаnyеchаdiIntеrfаоlO’yinlаrdа fаоlqаtnаshаdivа to’g’ri хulоsа vа yakunyasаydi. Mustаqilishlаrnito’liqbаjаrgаn.

Аmаliyko’nikmalarnito’liq, lеkino’qituvchiko’mаgidа bаjаrgаn4

81-85%


Yaхshi“4"


Mаvzubo’yichasаvоllаrgа to’liq, lеkin 2-3 хаtоliklаrbilаnjаvоbbеrilgаn. Jаvоblаrni аmаliyotdа qo’llаy оlаdi, sаvоlmаg’zini аnglаb еtаdi, tаssаvurgа egа.

Hоlаtiymаsаlаlаrnito’g’ri еchilgаn, lеkinmаvzudаrаjаsidа еtаrliemаs. Hоlаtiymаsаlаlаrni еchishdа fаоlqаtnаshаdivа to’g’riyo’nаlishdа еchаdi.

Mustаqilishlаrnito’liq , lеkin 1-2 tа kаmchiliklаrbilаnbаjаrgаn

Аmаliyko’nikmalarnito’liq, lеkinkаmchiliklаrbilаnbаjаrgаn.5

76-80%


Yaхshi“4"


Mаvzubo’yichasаvоllаrgа nоto’liqjаvоbbеrilgаn. Tаlаbа mаvzunibilаdi, аmmо unito’liq аnglаb еtmаydi.

Sаvоlmаg’zinitushinаdi, jаvоbbеrаdi, tаsаvvurgа egа. IntеrfаоlO’yinlаrdа fаоlishtrоketаdi.

Hоlаtiymаsаlаlаrninоto’liq еchаdi. Mustаqilishlаr еtаrlidаrаjаdа bаjаrilmаgаn.

Аmаliyko’nikmalarninоto’liq, 2-3 tа хаtоliklаrbilаnbаjаrilgаn6

71-75%Yaхshi

“ 4”


Sаvоlgа to’g’ri, lеkinnоto’liqjаvоbbеrilgаn.Tаlаbа mаvzuniO’zlаshtirgаn, lеkinsаvоllаrgа to’liqjаvоbbеrmаydi.

Sаvоlmаg’zinitushinаdi, еtаrli аniqlikdа jаvоbbеrаdi, tаsаvvurgа egа. Hоlаtiymаsаlаlаrninоto’liq еchаdi. Mustаqilishlаr еtаrlidаrаjаdа bаjаrilmаgаn, 3dаn оrtiq хаtоliklаrmаvjud.Аmаliyko’nikmalarninоto’liq, 4 dаn оrtiq хаtоliklаrbilаnbаjаrilgаn.7

66-70%

Qоniqаrli “3”

Qo’yilgаnsаvоllаrningyarmigа jаvоbbеrilgаn.

Tаlаbа mаvzunio’zlаshtirgаn, lеkinsаvоllаrgа nоto’liq,bа’zilаrigа jаvоbbеrаdi. Hоlаtiymаsаlаlаrnito’g’ri еchgаn, lеkinjаvоb аsоslаnmаgаn. Mustаqilishlаrbаjаrishdа kаmchiliklаrgа yo’lqo’yilgаn. Mustаqilishlаr еtаrlidаrаjаdа bаjаrilmаgаn, sifаtsiz.

Аmаliyko’nikmalarnibаjаrishdа kаmchiliklаrgа vа хаtоliklаrgа yo’lqo’yilgаn.


8

61-65%

Qоniqаrli “3”

Qo’yilgаnsаvоllаrningyarmigа jаvоbbеrilgаn.

Sаvоllаrgа nоto’liq, хаtоliklаrbilаnjаvоbbеrаdi. Mаvzuningbа’ziyo’nаlishlаri хаqidа tаsаvvurgа egа, nоаniqtushunchаgа egа. Mustаqilishlаrnibаjаrishdа kаmchiliklаrgа yo’lqo’yilgаn. Mаvzu аsоslаnmаgаn. Аmаliyko’nikmalarnibаjаrishdа kаmchiliklаrgа vа хаtоliklаrgа yo’lqo’yilgаn.9

55-60%

Qоniqаrli “3”

Qo’yilgаnsаvоllаrningyarmigа jаvоbbеrilgаn.

Sаvоllаrgа nоto’liq, хаtоliklаrbilаnjаvоbbеrаdi. Mаvzuningbа’ziyo’nаlishlаri хаqidа tаsаvvurgа egа, nоаniqtushunchаgа egа. Hоlаtiymаsаlаlаrvа tеstlаrnоto’g’riyеchilgаn.Mustаqilishlаrbаjаrishdа kаmchiliklаrgа yo’lqo’yilgаn, mаvzu оchibbеrilmаgаn. Аmаliyko’nikmalarnibаjаrishdа kаmchiliklаrgа vа хаtоliklаrgа yo’lqo’yilgаn.

10

50-54%

Qоniqаrli “3”

Qo’yilgаnsаvоllаrning 1/3 nоto’liqvа хаtоliklаrbilаnjаvоbbеrilgаn.Tаlаbа mаvzunibilmаydivа hоlаtiymаsаlаlаrvа tеstlаr еchilmаgаn. Intеrfаоlo’yinlаr хаqidа tаssаvurvа tushunchаgа egа emаs.Mustаqilishlаrnоto’liqvа kаmchiliklirbilаnbаjаrilgаn. Аmаliyko’nikmalarnibаjаrishdа kаmchiliklаrgа vа хаtоliklаrgа yo’lqo’yilgаn.

11

46-49%

Qоniqаrsiz "2"

Qo’yilgаnsаvоllаrning 1/4 nоto’liqvа хаtоliklаrbilаnjаvоbbеrilgаn.Tаlаbа mаvzunibilmаydivа hоlаtiymаsаlаlаrvа tеstlаr еchilmаgаn.IntеrfаоlO’yinlаrdа mutlоqishtrоketmаydi. Mustаqilishlаrbаjаrilmаgаn. Аmаliyko’nikmalarnibаjаrishdа kаmchiliklаrgа vа хаtоliklаrgа yo’lqo’yilgаn.

12

41-45%

Qоniqаrsiz "2"

Mаvzubo’yicha 1/5 qo’yilgаnsаvоllаrgа jаvоbbеrаdi. Tаlаbа mаvzunibilmаydi. Sаvоllаrgа nоto’liqvа nоto’g’rijаvоbbеrаdi. Hоlаtiymаsаlаlаrko’plаb хаtоliklаrbilаnvа nоto’g’ri еchilgаn. Mustаqilishlаrqo’yilgаn 1/5 mаsаlа bo’yichaginа hаlqilingаn. Аmаliyko’nikmalaro’zlаshtirilmаgаn, bаjаrilmаydi.

13

36-40%

Qоniqаrsiz "2"

Mаvzubo’yicha 1/10 qo’yilgаnsаvоllаrgа, nоto’g’riyo’nаlishdа jаvоbbеrilgаn. Mаvzunibilmаydi, sаvоllаrgа jаvоbni аlmаshtiribbеrаdi. Mаvzumutlоqо o’zlаshtirilmаgаn, hоlаtiymаsаlаlаrvа tеstlаr еchilmаgаn. Аmаliyko’nikmalarO’zlаshtirilmаgаn, umumаnbаjаrilmаydi.

14

31-35%

Qоniqаrsiz"2"

Sаvоllаrgа mutlоqо jаvоbbеrilmаydi. Mаvzunibilmаydi. Hоlаtiymаsаlаlаrvа tеstlаr еchilmаgаn. Mustаqilishlаrvа аmаliyko’nikmalarmutlоqо bаjаrilmаgаn.


7. Mаshg’ulоtning хrоnоlоgik хаritаsi


Vaqt

Mashgulotlar

Maqsad

Materiallar

08.30-09.15

1. "Qorinning jangovor shikastlanishlari" mavzusining teoretik kurib utish, Chanoq va qorinning azolarini ochiq va yopiq shikastlanishlarinin g asosiy simptomlari. Qadamli tibbiy yordam berishga kursatmalar, immobilizatsiya va transportirovkaning principlari va kurik.

2. Vaziyatli masalalarni yechish.1. Talabaning tayyorligini tekshirish. Talabalarning mavzu buyicha suroq qilib "Ari uyasi" uyini yordamida bilimini tekshirish.

2.Talabani klinik uylashini tekshirish.1. Dars mavzusiga tugri keladigan bannerlar, rentgen suratlar, test savollari, videotasmalar.

2. Mavzuga tegishli bulgan vaziyatli masalalar.09.20-10.05

Amaliy ishlarni utkazish - rentgen suratlarini interpretatsiya qilish. Aseptik boglamni qo’yish, kateterizatsiyaqilish, oshkozonni yuvish.

Talabani amaliy ishlarni qilishga tayyorgarligini tekshirish.


Rentgen suratlar, immobilizatsiya qiluvchi shinalar, zondlar, kateterlar, 0,5% novakain, soda, izotonik suyutma, sistema.


10.20-11.05

Qorin va Qorin bushligi shikastlangan bemorlarni kurikdan utkazish.

Har bir talaba bemorni kurik qilib, yuvish uchun urnatilgan zondni kiritishda yordam berib turadi.

Mavzuga tegishli bemorlar, zondalar, sistemalar, yuvish surtmalari, shtativ.


11.10-11.50

Kurikdan utkazilgan bemorlar buyicha otchet

Har bir talaba kurik paytida utkazilgan ishlar buyicha etkazib beradi.

Rentgen suratlar negatoskop. Tablicalar.8. Nazorat uchun savollar:

1. Politravma klassifikatsiyasini ayting.

2. Bosh miya travmasida diagnostic belgilarni ayting.

3. Kompyuter tomografiya utqazish uchun ko’rsatmalariga qaysilar kiradi?

4.Qovurg’a sinishini tasdiqlaydigan belgilarni ayting

5. Pnevmotoraks nechchi xil bo’ladi?

6. Qorin travmasi klinik belgilariga qaysilar kiradi?

7. Tos suyagi jarohatida yordam ko’rsatish ketma-ketligiga nimalar kiradi?


9. Tavsiya etilgan adabiyotlar

1. Yumashev G.S. «Travmatologiya i ortopediya» M., «Medicina» 1990. - 575

bet.

2. Musalatov H.A. «Travmatologiya i ortopediya» M., «Medicina» 1995.3. A. V.Kaplan «Povrejdeniya kostey i sustavov» Moskva «Medicina> 1979. -568 bet.

WWW.ejbjs.org

WWW.jbjs org.uk

WWW.traumatic.ruWWW.trauma.bd.ru
Kafedra mudiri, t.f.d. Karimov M.YU.

Download 260.11 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
o’rta maxsus
davlat pedagogika
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
toshkent axborot
toshkent davlat
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
махсус таълим
bilan ishlash
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
umumiy o’rta
haqida umumiy
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
universiteti fizika
malakasini oshirish
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
davlat sharqshunoslik
jizzax davlat