O'zbekiston respublikasi oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi qarshi davlat universitetiDownload 0.85 Mb.
bet1/3
Sana22.06.2017
Hajmi0.85 Mb.
  1   2   3
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O'RTA MAXSUS TA'LIM VAZIRLIGI

QARSHI DAVLAT UNIVERSITETI

"KASBIY TA'LIM" FAKUL'TETI

Yengil sanoat mahsulotlari texnologiyasi yo'nalishi, III-kurs, 101-guruh talabasi

Nafasov G'ayratning

"Pedagogik texnologiya" fanidan tayyorlagan

KURS ISHIMavzu: INTERFAOL METODLAR
Bajardi: G`. Nafasov

Qabul qildi: H. Хаlilоvа


Qarshi 2012 yil

O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O’RTA

MAXSUS TA’LIM VAZIRLIGI
QARSHI DAVLAT UNIVERSITETI

,,KASBIY TA’LIM’’ FAKUL’TETI
“Tasdiqlayman”

“Pedagogika” kafedrasi mudiri:

_______________

Kurs ishi

Topshirig’i:___________________________

Yo’nalishi: (5140900- Kasbiy ta’lim: Yengil sanoat mahsulotlari texnologiyasi).

Fanning nomi:“ Pedagogik texnologiya” fani.

Kursishimavzusi: INTERFAOL METODLARI

Yo’llanmamateriallar: Adabiyotlar, internet.

Chizmachilik qismi:___________________

Kurs ishini himoya qilish muddati:_____________
Guruh:101, Talabaning ismi, sharifi: Nafasov G’ayrat
Rahbar: X.Xalilova
Kurs ishi topshirig’ini qabul qildim:___________

QARSHI DAVLAT UNIVERSITETI

KASBIY YA’LIM” FAKUL’TETI

Pedagogik texnologiya” fani
Kurs ishi bo’yicha topshiriq

Talaba: Nafasov G’ayrat


 1. Ishning mazmuni: INTERFAOL METODLAR

 2. Ishni topshirish muddati: may oyi

 3. Mavzu bo’yicha dastlabki ma’lumotlar beruvchi adabiyotlar:

 1. I.A. Karimov. “Barkamolavlod- O’zbekistontaraqqiyotiningpoydevori”. T. O’zbekiston. 1997y.

 2. Yo’ldoshov j. G’. Yangipedagogiktexnologiyayo’nalishlari, muammolari, yechimlari. Xalqta’limi, 1999, №4. 4-11 betlar.

 3. Saidahmedov N. “Yangipedagogiktexnologiyalarmohiyati”. “Xalqta’limi“ jurnali. 1999, 1son.

 4. Farberman. B.L Ilg’orpedagogiktexnologiyalar. T: 2001 y.

 5. Ochilov M. Yangipedagogiktexnologiyalar. “Nasaf” nashriyoti. 1999 y.

 6. Saidahmedov N. Yangipedagogiktexnololgoyalar. T. “Moliya”, 2003. 171-bet.

 7. Azizxo’jayeva N.N. Pedagogiktexnologiyavapedagogikmahorat. T. 2003 y.

 8. Choriyev A. Yangipedagogiktexnologiyalar. Ma’ruzalarmatni. Qarshi. 2000 y.

 9. G’afforova T vaboshqalar. Ta’limningilg’ortexnologiyalari. Qarshi. 2003 y. 112-bet. 1. Tushuntirish yozilmasining tuzilishi: 1.Kirish qismi.

2. Asosiy qismi.

3.Xulosalar.Maslahatchilar: X.XalilovaBo’limlar
Maslahatchilar

Imzo, sana


TopshiriqberildiTopshiriq qabul qilindi

Kirish

X.XalilovaAsosiyqism

X.XalilovaXulosa

X.XalilovaIlmiyrahbar:X.Xalilova

MUNDARIJA

KIRISH 6-8-betlar

IBOB. Interfaolmetodlar ……9-bet 1. Interfaolta'limningmaqsadivavazifalari 9-13 betlar

 2. Interfaolvasamaradordarsrejalarinituzish 14-18 betlar

II BOB. Interfaoldarso'tkazishjarayonidaishlatiladigan
tadbirlar……………………………………………………………….19-22-betlar

II.1. O'yinlar, kuchaytirgichlar, muzyorarlarvaaklivatorlardan

misollar .23 -27 betlar

XULOSA…………………………………………………………………..28-bet


FOYDALANILGAN ADABl YOTLAR RO'YXATI 29- bet

К1RISH


O'qituvchi

Рedagoglarning xususiy fanlar asoslarini o'qitishga yo'naltirilgan mashg'ulotlar jarayonini noan'anaviy shakllarda tashkii etish, ta'lim jarayonini mukammal andoza asosida loyihalashga erishish, mazkur loyihalardan oqilona foydalana olish ko'nikmalariga ega bo'lishi ta'limoluvchilar tomonidan nazariy bilimlarni puxta, chuqur o'zlashtirilishi, ularda amaliy ko'nikma va malakalarning hosil bo'lishining kafolati bo'laoladi.

Pedagogik texnologiya (PT) –shunday bilimlar sohasiki, ular yordamida XXI asrda davlatimizda ta'lim sohasida tub burilishlar yuz beradi, o'qituvchi faoliyati yangilanadi, Тalaba-yoshlarda xurfikrlilik, bilimgachanqoqlik, Vatangamehr-muhabbat, inson parvarlik tuyg'ulari tizimli ravishda shakllanadi.

Мa'lumotlilik asosida yotuvchi bosh g'oya ham tabiat va inson uzviyligini anglab yetadigan, avtoretar va soxta tafakkurlash usulidan voz kechgan sabr bardoshli, qanoatli, o'zgalar fikrini hurmatlaydigan, milliy madaniy va umuminsoniy qadriyatlar kabi shaxs sifatlarini shakllantirishni ko'zda tutgan insonparvarlik hisoblanadi.

Texnologiyatushunchasitexnikaviytaraqqiyotbilan bog'liq holda fanga 1972 yilda kirib keldi va yunonchaikki so'zdan- texnos (techne)- san'at, hunar va logos (logos) - fan, ta'limot so'zlaridan tashkii topib, hunar fani ma'nosini anglatadi. Biroq bu ifoda zamonaviy texnologik jarayonini to'liq tavsiflab beraolmaydi.Texnologik jarayon har doim zaruriy vositalar va sharoitlardan foydalangan holda amallarni muayyan ketma-ketlikda bajarishni ko'zdatutadi. Yanada aniqroq aytadigan bo'lsak, texnologik jarayon bu mehnat qurollari bilan mehnat ob'ektlariga bosqichma-bosqich ta'sir etish natijasida mahsulot yaratish borasidagi ishchining faoliyatidir.Ya'ni: PT- buo'qituvchi (tarbiyachi)ning o'qitish (tarbiya) vositalari yordamida o'quvchi (talaba)larga muayyan sharoitda ta'sir korsatish va bu faoliyat mahsuii sifatida ulardan oldin belgilangan shaxs sifatlarini intensiv shakllantirish jarayonidir.

Hozirgi kundagi pedagogic nashrlarda (texnologiya) atamasini xilma-xil talqin etilishih platini kuzatishimiz mumkin: o'qitish texnologiyasi, o'quv jarayoni texnologiyasi, ma'lumot texnologiyasi, tarbiy texnologiyasi va h.k.

Jahon pedagogik tafakkurida ta'lim— tarbiyaga bunday yondashuv yangi emas. Buyuk pedagog Komenskiy yetmagan orzularga XXI asr pedagoglari yetib. Bu ijtimoiy hodisa pedagogik texnologiya nomini olib, butun dunyo o'qituvchi va pedagoglariga dasturil-amal bo'lib xizmat qilmoqda.

Pedagogik nazariyalar yig'indisi hisoblangan pedagogikada katta hajmda nazariy va amaliy bilimlar to'plangan bo'lishiga qaramay, XX asr ikkinchi yarmigacha mashhur pedagoglarning birontasi qayta tiklanadigan, ya'ni izdoshlari tomonidan ular o'tgan yuqori samarali darslarni o'zlariga o'xshatib o'tish imkonini beradigan pedagogik jarayon andozasini ishlab chiqishmagan. Buning boisi mashhur pedagoglar uslubi tarkibida o'zlarining shaxsiy sifatlari yetakchi o'rinni egallaganligidadir.

Bizga esa, ular har bir maktabda, har bir litsey va kollejda, har bir oily o'quv yurtida, har bir sinf va darsxonalarida kerak. Bunga yetishishning birdan-bir yo'li- mashhur pedagoglarning darsini pedagogik texnologiya shakliga sdtib, loyihasini tuzish va ko'paytirishdir.

Pedagogik texnologiyalarni quyidagi belgilariga ko'ra tasnif qilinadi: • qo'llanish darajasiga ko'ra;

 • falsafiy asosi bo'yicha;

 • asosiy rivojlantiruvchi omili bo'yicha;

 • o'zlashtirish kontseptsiyasi bo'yicha;

 • shaxsiy belgi-sifatlariga ko'ra yo'nalganligi bo'yicha;

 • mazmun xususiyatlari bo'yicha;

 • boshqaruv turi bo'yicha;

 • bolaga yondashuv bo'yicha;

 • ko'p qo'llaniladigan metodlari bo'yicha;

 • ta'lim oluvchilar toifalari bo'yicha.

Fanning o'quv rejadagi boshqa fanlar bilan o'zaro bog'liqlik dagi va uslubiy jihatdan uzviy ketma-ketligi: "Pedagogik texnologiyalar" fani umumkasbiy fan hisoblanadi, Dasturni amalgam oshirish o'quv rejasida rejalashtirilgan gumanitar va ijtimoiy-iqtisodiy (falsafa, etika, estetika, mantiq),

Matematika va tabiiy (yoshlar fiziologiyasi va gigienasi), umumkasbiy (pedagogika nazariyasi, pedagogika fanlarini o'qitish metodikasi, pedagogic mahorat) fanlari bilan o'zaro aloqada olib boriladi.Fanning ishlab chiqarishdagi o'rni: Ta'lim jarayonini texnologiyalashtirish- pedagogic jarayon samaradorligini muhim sharti. Ana shuning uchun ham bo'lajak pedagoglar Pedagogik texnologiyalarning ilmiy asoslari, ta'lim va tarbiya texnologiyalaridan foydalana olish ko'nikmalarini egallashlari zarur. Ularning pedagogic texnologiyalarning nazariy va amaliy jihatlarini o'zlashtirishida mazkur fan aiohida ahamiyatga ega.

Kurs ishining ilmiy tadqiqo iishlari bilan bog'liqligi. Оzbekiston Respublikasi ijtimoiy taraqqiyotining demokratik-huquqiy, fuqarolik jamiyati qurish yo'lidan dadil bormoqda. Madaniy-ma'rifry, xalq ta'limi sohalarida islohotlar va yangilanish jarayonlari bosqichma-bosqich, izchillik bilan amalgao shirilmoqda.

Ishning amaliy ahamiyati: Olib borilgan ilmiy izlanishlar bo'yicha olingan natijalarni qo'llanilishi katta samaradorlikka erishilishiga olibkeladi. Ilmiy izlanishlar natijalari aniqlanadi va Respublika ilmiy-amaliy konferentsiyalarda ma'ruzalar qilish bilan tanishtirilib boriladi.

Kurs ishning strukturasi va hajmi. Kurs ishi ikki bobdan iborat bo'lib, xulosa, adabiyotlar ro'yxatini o'z ichiga oladi. Ishning umumiy hajmi 35 bet bo'lib, 20 ta adabiyotlardan iborat.

I-bob.INTERFAOLTA'LIM USULLARIInterfaoi ta 'limning maqsadivavazifalari

Keyingi paytlarda jamiyatimizda har bir inson uning boshlang'ich bilim darajasi qanday bo'lishidan qat'inazar istalgan sohadan bilim olishga haqli deb topildi va uning kelajakda davlat muassasalarida yaxshi mansab egallashi maqsadida ta'lim muassasalariga jalb qilish odat bo'lib qoldi. O'quv muassasalariga faqatina bir necha fandan testlar topshirgan holda kirishni tashkil qilish ham o'quvchilarning dunyo qarashi va bilimlarini chegaralangan hamda bir tomonlama bo'lishiga sabab bo'lmoqda. Chunki maktab, litsey va kollejlarda ko'pgina fanlar chetga surilib, ularda faqatgina test topshiriladigan fanlar bo'yicha chuqur ta'lim berilishi, test javoblarini ularning mohiyatiga yetmasdan yodda saqlashga harakat qilinishi bitiruvchilar bilimining sayoz va bir tomonlama bo'lishiga olib kelmoqda. Agar kirish imtihonlari barcha fanlar bo'yicha integral usulda tashkil qilinsa, ya'ni, bir qism fanlardan test orqali, boshqalaridan og'zaki savol-javoblar vositasida, yana boshqalaridan yozma usulda qabul qilinib, ularning natijasi umumlashtirilsa, chuqur bilimli va fikrlash doirasi keng bo'lgan abituriyentlargina o'quv muassasasiga kirishar edi va yuqoridagi salbiy holatlar yuz bermas edi, albatta. Bu mamlakat kelajagi bilan uzviy bog'liq strategik masala bo'lgani uchun ham uni ta'kidlamasdan boshqa ilojimiz yo'q. Buncian tashqari, ta'lim berish jarayonida asosiy diqqat-e'tibor ta'lim muassasalarida qanday fanlardan dars berish, qanday ta'lim standartlariga rioya qilish va qanday kitoblardan foydalanishga qaratildi, xolos. Bunda, mingafsuski, ta'lim berishning asosiy omili va yurituvchi kuchi bo'lgan bir nima yoddan chiqarildi-bueng asosiy omil esa shak-shubhasiz-O'QITUVCHIDIR! Bu borada xozirgi zamonga mos bo'lgan quyidagi fikr o'rinlidir, desak ham bo'laveradi: «Har qanday fan bo'yicha malakali o'qituvchini osongina tayyorlash mumkin va иo'quv jaray oni mexanizmining bir detail sifatida, istalgancha dasturlanishi va yo 'naltirilishi mumkin?!» Bu tezi so'z-o'zidan o'qituvchining jamiyatdagi mavqeyini juda ham pasaytirib, o'quvchilarning unga bo'lgan hurmat va e'tiborga sezilarli darajada putur yetkazadi. Natija ham darhol ayon bo'ladi- malakali o'qituvchi boiishga intilish yo'qolib, bu sohada yetuk mutaxassis bo'lishga layoqatlilar soni keskin kamayadi. Bu esa, o'znavbatida, ta'lim berish sifatini ancha pasaytiradi.Lekin bu tez isho zirgi jadal sur'atda rivojlanayotgan hayotga aslo mos kelmaydi va uni jadal rivojlanish davriga mos quyidagi tezis bilan almashtirish maqsadga muvofiq: «Malakali о'qituvchini tayyorlash juda murakkab va qimmat turadigan faoliyat turi bo'lib, ио'quv jarayonining ijodiy, yaratuvchi va yurituvchi kuchidir. Harblr о'qituvchini juda ham qimmatli insoniy zaxira sifatida hisoblab, uning jamiyatdagi mavqeyini imkon darajasida ко'tarisli mamlakatning uzoq mudda Uistrategi kmaqsadlariga aynan mos keladi».

Haqiqatan ham, o'quvchilarga ta'lim berish va malakali o'qituvchi bo'lish juda murakkab hamda ko'p mehnat talab qiladigan faoliyat turidir. Bizning jamiyatda o'qituvchilik professional ish turi hisoblanib, ularning jamiyatdagi o'rni va ahamiyati beqiyosdir. Ular biror blr sohaning professional mutaxassisi va malakali eksperti hisoblanib, o'quvchi-ialabalarga kerakli bilimlarni egallashlariga hamda malakali mutaxassis bo'Hshlariga yordam beradilar. Zamonaviy o'qituvchilar tibbiyot, texnika, pedagogik texnologiya boshqa soha mutaxassislariga o'xshab, o'ziga xos qoida va standartlar asoSida ishlaydilar. Boshqa tomondan nazar solganda, o'qituvchilik ham o'ziga xos samat darajasida bo'lishi kerak.Shunin guchun ham, har qanday o'qituvchi o'quvchi-talabalarga biror bir fan yoki mavzu bo'yicha ta'lim berayotganida uning «Qandav qilib, qaysi usullar orqali bilim olish jarayonini faollashtirish mumkin?»- degan haqqoniy savolni hal qilish zaruriyati kelib chiqadi. Barcha zamonlarning va mamlakatlarning olim hamda yetakchi mutaxassislari bu haqda ko'p yillardan buyon bosh qotirib kelgani hech kimga sir emas. Bularning ichida eng inqilobiy va ijobiy fikrni insonlarning bilim olish jarayonini o'rganish bo'yicha yirik G'arb mutaxassisi Blum bildirgan va o'ziniug mashhur aktiv (faol) bilim olish tizimi konsepsiyasini ishlab chiqqan. Bu tuzilma ko'pincha «Bilim olishning olti pog'onasiyoki Blum taksonomiyasi» deb ataladi. Bu tavsiflash, tanish, qayta jonlantirish, nominiaytish, izlanish, tuzilishini bilishva ko'rsatish kabilar orqali amalgaoshadi/ Tushunish- qaytaso'zlash, molnyatini tushunish, tushuntirsru tasvirlash va boshqacha usulda hamda boshqacha so'zlar bilan ta'riflay olish natijasida erishiladi.

Ishlatish (qo'llash) – olingan bilimni boshqa sharoitlarda qo'llash (ishlatish, yechish, tajriba o'tkazish, qo'llash, kuzatish, oldindan bashorat qilish, biror-bir muammoni hal qilish)ni

o'zichigaqamraboladi.

Tahiti (Analiz) – tushuncha iarorasida giasosiy munosabatlami aniqlash va ularning mohiyatini tushunish – soha materialini (bilimni, hodisani, mashinani, ma'lumotni) tashkil etuvchilarga (tarkibiyqismlarga) bo'lib chiqish va ularning har birining vazifasini tushunib chiqish. Oddiydan murakkabga va inurakkabdan oddiyga yo'nalishida tahlil qila olish (qismlar orasidagi munosabatla mianiqlash, bir-biriga ulash, birlashtirish, bo'lib chiqish,

turkumlarga ajratis bu guruhlarga ajratish, umumiyqonuniyatlarni topish, toifalarga bo'lib chiqish).

Sintez- yanginarsani (bilimni, predmetni, mashinani) uning birqancha qismlaridan (bo'laklaridan)

Va ularning xossalaridan foydalangan holda tashkil qilish (tuzish, konstruksiya yig'ish, kombinasiya

lash, yangi fikr yaratish, yangi farazlarni taklif qilish), ularni sinashni amalga oshirish va natija

asosida vangilarini mavjudlariga raqobatchi sifatida ishlab chiqish.

Baholash- erishilgan natijani aniqlash, qaror qabul qilish yok iyechim topish (baholash jarayonini

Amalga oshirish, halqilish, sabab va oqibat zanjiridagi aloqalarini aniqlash, toifalarga bo'lish va ulami aniqlash).

Ushbu qo'llanmada ta'lim sohasidagi jahon adabiyotida mavjucl bo'lgan va atroflicha o'rganilgan hamda ko'pchilik ilg'or o'qituvchilar tomonidan real hayotga tatbiq qilinib, qoniqarli natijalar olingan xuddi shu yoki shunga o'xshasli usullarga, maslahatlarga va ko'rsatmalarga

tayanildi. Ulami hayotga tatbiq qilish yo'llari va usullarini olingan hayotiy tajribalar asosida baholi qudrat yoritildi. Chunki bizning istak va talabimizga umuman bog'liq bo'lrnagan holda Blumning bu usuli xozircha mag'ribda ham, mashriqda ham bilirnolishning (berishning, o'zlashtirishning) eng yaxshi usullaridan bin bo'lib xizmat qilmoqda. O'quvchi (talaba) lar ushbu zamonaviy ta'lim usullarni ishlatishlari, tegishli fanlardan to'laqonli saboq olishlari va farmi tegishli bosqichda yaxshi (a'lo) o'zlashtirishlari uchun ular gimnaziya (maktab, litsey, kollej) dasturi hajmida hamda o'rganilayotgan fan haqidagi bir qism tayanch bilimlarga ega bo'lishi lozim. Ya'ni pedagogic texnologiya asoslari, matematika, ona tili va adabiyot, tarix kabi maktab dasturiga oid fundamental bilimlarni puxta o'zlashtirib olishlari lozim. Chunki fundamental bilim doirasiga ega insondagina mantiqiy fikrlash qobiliyati bo'lib, u bilan qandaydir soha haqida fikr almashish va uning dvinyoqarashini (bilim doirasini) tegishli yo'nalishda mantiqan rivojlantirish mumkin. Agar bunga ba'zi bir obyektiv va subyektiv sabablarga кога imkoniyat bo'lmasa, o'quvchi (talabalarni) fundamental yo'nalishlarning tegishli sohalarida boshlang'ich tayyorlash va ularga lozim bo'lgan bilimlar majmuasini berish zarur bo'ladi. Masalan, universitetda pedagogic texnologiya bo'yicha dais o'tilishi kerak bo'lsa, ularning maktab dasturi doirasida nimalarni o'zlashiirganlari, qaysi yo'nalishga ko'proq ahamiyat berilganligi, qaysi yo'nalishlar esa nazardan chetda qolganini aniqlab olish pedagogik ta'lim benshdagi muvaffaqiyatning asosidir. Agar talabalar bu aniqlash (o'rganish) natijasida mos guruhlarga bo'linib, maqsadli o'qitilsa, natijalar yana ham samarali bo'lishi mumkin. Samarali ta'lim muhitini yaratish rejalashtirilgan holatda (muhitda) guruhdagi talabalar bilan bevosita munozara va faoliikr almashinishni amalga oshirilganda uni yanada samarali qilishuchun quyidagilarga ahamiyat berilishi maqsadga muvofiq:

a) Tinglovchilardan qanday javoblar kutayotganingizni o'z so'zlaringiz, jonli misollaringiz va boshqa usullar bilan bildirishingiz talab qilinishi mumkin.


Ko'pincha talabalar Siz bergan savollarga qisqa, lo'nda, yaxshi o'ylanmagan, sayoz va mavhum javoblar bersa, Siz bundan to'g'ri xulosa chiqarib olishingiz hamda mashg'ulotni kerakli yo'nalishga burib yuborish uchun harakat qilishingiz lozim bo'ladi.

v) Tinglovchilarga o'quvchilarda harbir masala bo'yicha xilma-xil javoblar (fikrlar, munosabatlar) mavjud bo'lishiga hurmat uyg'otish ham munozarani jonli ravishda rivojlantirishda hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi. Buhoi talabalarning tajribalari, hayotiy ko'nikmalari va qiziqishlari xilma-xil bo'lgani uchun tabiiy ravishda yuzaga keladi. Bunda ularaing kutilmagan «noklassik» savollariga urg'u berish va ularni ijobiy-ijodiy jihatdan muhokama qilish hamda kerakli yo'nalishda rivojlantirish yaxshi natijalarga olib keladi.

g) Tinglovchilar talabalarning javoblarini «to'g'rilash»ga urinish ko'pincha yaxshi natijalarga olib kelmaydi. Bu ularni boshqalar oldida noqulay ahvolga solib qo'yishi mumkin. Chunki ularnin gjavoblarini amaliy tajribasini hisobga olgan holda nazardan kechirsak, bundan o'ziga xos bir ma'no topishimiz mumkin, albatta. Har qanday javobni ham qo'llab-quvvatlab, uning yaxshi tomonlarini, ratsional mag'zini topaolish va buni o'quvchilarga ko'rsatish ularda o'z-o'ziga ishonch uyg'otadi hamda ularning fikrlash jarayonini faollashtiradi. Bunda «Ishlagan odam yanglishadi» deb ba'zi o'quvchi-talabalarga tasalli berish ham ijobiy natijalarga olib kelishi mumkin

I.2 Inter faol va samarador dars rejalarini tuzish

Har qanday samarador bo'lisb da'vosini qilishi mumkin bo'lgan dars rejasi, u ma'ruzami, amaliy

Darsmi yoki boshqa biror bir xilga mansubmi----- lo'rt asosiy elementni o'z ichiga qamrab olishi lozira:


 1. Qiziqtiruv- motivatsiya

 2. Taqdimot-prezentatsiya

 3. Amaliyot- praktika

 4. Natija- o'zlashtirish darajasini tekshirish. Ushbu to'rt asosiy element o'qituvchiga katta

Imkoniyatlar yaratib, talabalar bilan bevosita muloqot qilishga yordam beradi va ularga bilim

berishdagi an'anaviy usullardan farqli o'laroq, darsda o'quvchilarning faol ishtirok qilishini

ta'minlaydi. Bunda talaba va o'quvcliilar biror-bir mavzuni o'rganishning to'rt bosqichdan iborat o'ziga xossikl bo'ylab harakat qiladilar. Uning birinchi bosqichida o'qituvchilar talabalarning bilim olishlarini qattiq nazorat qiladilar, keyin esa ularga erkin muhitda

bemalol harakat qilishga va fikr almashinishga beradilar. Yuqorida aytib o'tilgan to'rt bosqichning mohiyatini quyidagicha ta'riflash mumkin:Qiziqtiruv- motivatsiya

Dars rejangizning ushbu qismida Siz o'quvchilaringiz bilan dars mavzusiga bog'liq shunday qisqa bir o'yin yoki tadbir o'tkazasizki, buularning diqqatini tort sin va mavzuni o'rganish uchun qandaydir qiziqish (stimul) yaratsin. Bu bosqichning davomiyligi ko'pincha 4-5 daqiqa atrofida bo'lishi va uning o'rganilishi lozim bo'lgan mavzuga mos kelishi katta аhamiyatga ega.Taqdimot- prezentatsiya

Dars rejasining bu qismi yangi mavzu bilan bog'liq yangi materiallar berish yoki mavzuning bir qismi bilan bogiiq ma'lumotlar, dalillar, qoidalar taqdim qilish faoliyati bilan

Uzviy bog'liq. Bunda asosiy maqsad talabalaringizning bilgan narsalarini asos qilib olgan holda

Bilmaganlari haqidagi bilimlari darajasini oshirishdir. Agar Siz oldingi darsda o'tilgan materiallarni qaytaradigau bo'lsangiz, ularni busafar yangi ijodiy nuqtai- aazardan yoritishingiz lozim bo'ladi.Amaliyot- praktika

Darsingizning ushbu qismida Siz talabalarning oldingi bosqichda olgan bilimlari asosida ularni amaliy fikrlashga o'rgatish, nazariya bilan amaliyotning qanday bir-biriga bog'liqligini namoyish qilish, nazariya asosida raa'lurn bir qoidalar majmuasini birgalikda yaraiish yoki ularga bularni yorqin rnisollar vositasida o'rgatishni amalgam oshirish lozim bo'ladi. Bunday turfa xil amaliy mashg'ulot turlarini darsdan oldin tayyorlab kelishingiz maqsadga muvofiq. Siz dars jarayonida talabalar bajarayotgan ishlarini diqqat bilan kuzatishingiz, yangi ma'lumotlarning to'g'ri o'zlashtirilayotganiga ahamiyat berishingiz a amaliyot bilan nazariyaning bir-biriga qo'poi ravishda qarama-qarshi kelib qolmasligiga e'tibor berishingiz zarur bo'ladi. Agar shunday bo'lib qolsa, buning sabablarini aniqlab, talabalarga atroflicha tushuntirishingiz lozim.

Natija- o'zlashtirish darajasini tekshirish

Mavzuning yangi o'rganilgan materiallarini talabalar bilan lxiuloqot qilgan holda muhokama qilish va bu jarayonga ularni iloji boricha ko'proq jalb qilish yaxshi natijalarga olib keladi. Agar biror-birqoida, dalil, qonun, kornkich yoki tartibot talabalarga tushanarsiz bo'lib qolgani ma'lum bo'lib qolsa, bularni tushuntirishga harakat qilish va ularning tub mohiyatni anglaganliklarini his qilish. Talabalar ushbu bosqichda Siz bergan g'oya, fikr yoki nazariyaning asosiy jihatlarini o'zlashtirib olish uchun qulay imkoniyat olishlari lozini.Bu esa tamomila Sizning malakangiz, dars rejangiz, qolaversa, uslubiyatingizga bog'liq.

Yuqorida ko'rib olilgan bosqichiarning ma'nosi va mohiyatini quyida, pedagogic texnologiya fanidan dars berish rejasini tuzish jarayonida batafsilroq ko'rib chiqamiz.
Download 0.85 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
o’rta maxsus
davlat pedagogika
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
toshkent axborot
toshkent davlat
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
махсус таълим
bilan ishlash
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
umumiy o’rta
haqida umumiy
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
universiteti fizika
malakasini oshirish
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
davlat sharqshunoslik
jizzax davlat