O'zbekiston respublikasi oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi namangan davlat universiteti «tasdiqlayman»Download 150 Kb.
Sana26.01.2020
Hajmi150 Kb.
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI

OLIY VA O'RTA MAXSUS TA'LIM VAZIRLIGI
NAMANGAN DAVLAT UNIVERSITETI


«TASDIQLAYMAN»

O’quv ishlari bo’yicha prorektor,

_________ dots. D.Dehqanov

«___» ________________2019yilTILSHUNOSLIK
FANINING ISHCHI O’QUV DASTURI

2019/2020 o’quv yili kunduzgi ta’lim shakli,1kurslari uchun

Bilim sohasi: 100000 – Gumanitar soha

Ta’lim sohasi: 110000 – Pedagogika

Bakalavriat ta’lim yonalishi: 5111400-Xorijiy til va adabiyoti

(ingliz tili)


Namangan – 2019.

Fanning ishchi o`quv dasturi O’zbekiston davlat jahon tillari universiteti Kengashida ko’rib chiqilgan va tavsiya qilingan (2018-yil 27- iyundagi 6-sonli bayonnoma) na’munaviy fan dasturi asosida tuzildi.Tuzuvchi: o’qituvchi L.Dadabayeva
Fanning ishchi o’quv dasturi Ingliz tili va adabiyoti kafedrasining yil ___ -avgustdagi 1- sonli yig’ilishida muhokamadan o’tgan va fakultet Kengashida ko’rib chiqish uchun tavsiya etilgan.
Kafedra mudiri: O.Dadabayev

Ishchi o’quv dastur Ingliz filologiyasi fakultetining yil ___ - avgustdagi 1-sonli Kengashida ko’rib chiqilgan va foydalanishga tavsiya etilgan.


Fakultet Kengashi raisi: p.f.n. S.Misirov

Kelishildi:
O’quv-uslubiy boshqarma boshlig’i: Z.Mo’minov

KIRISH

I. O’quv fanning dolzarbligi va oliy kasbiy ta’limdagi o’rni

Xorijiy tillar bo’yicha yetuk mutahassislarni tayorlashda talabalarni tilning nazariy masalalari bilan tanishtirish muxim ahamiyat kasb etadi, zero filolog-mutahassis va til ta’limi o’qituvchisi tilshunoslik fanining nazariy asoslari bilan tanish bo’lishi, til ilmining qonun-qoidalarini umumlashtira olishi kerak bo`ladi. “Tilshunoslik” fani bo’yicha tuzilgan ushbu ishchi dastur “Ta’lim to’g’risida”gi qonun va O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 20 apreldagi “Oliy ta`lim tizimini yanada rivojlantirish chora tadbirlari to`g`risida”gi PQ -2909-sonli qarorida belgilangan vazifalarni hisobga olgan holda tuzilgan bo’lib, o’quv rejada mavjud “Tilshunoslikka kirish” va “Umumiy tilshunoslik” kurslarini o’z ichiga oladi.


II. O’quv fanining maqsadi va vazifasi

Tilshunoslik fanining asosiy maqsadi tilshunoslik fani, uning bo’limlari , o’rganish ob’yekti, boshqa fanlar bilan aloqasi haqida ma’lumot berish, talabalarni tilshunoslik fanining asosiy tushunchalari , kategoriyalari haqidagi bilimlar bilan qurollantirish, talabalarda olingan bilimlarni amalda qo’llay olish malakasini shakllantirish kabi vazifalarni hal etishni taqozo qiladi.

Ushbu fanning vazifalari til va jamiyat, til tizimi va tuzilishi, uning sathlari,birliklari va ularning namoyon bo’lish qonuniyatlari, tilshunoslik fanining boshqa fanlar bilan aloqasi, dunyo tillarining klassifikatsiyasi haqida nazariy bilimlar berishdan iboratdir.

Fan boyicha talabalarning bilim, ko’nikma va malakalariga qo’yiladigan talablar

*tilning paydo bo’lishi haqidagi farazlar;

*til sathlari va tilshunoslik bo’limlari;

*dunyo tillari va ularning tasnifi;

*tilshunoslik tarihi va tilshunos olimlar;

*tilshunoslik metodlari;

*tilshunoslikning zamonaviy yonalishlari to’g’risida yetarli darajada tasavvur va bilimga ega bo’lishi

*tilshunoslik va tilshunoslik tarixi to`g`risida keng bilimni egallay olish;

*O’zbekiston va xorijiy davlatlarda nashr qilingan ilmiy adabiyotlar bilan ishlash;

*o’rganilayotgan chet tilidan ona tilisi hususiyatlarini ajrata olish;

*tilshunos olimlar ta’limotlarini taxlil qila olish ;

*turli tillarni oila va guruxlarga tasniflay olish;

*zamonaviy tilshunoslik masalalarini tushuna olish malakasiga ega bo’lishi;

*chet tili o’rganish amaliyotida nazariy bilimlarni qo’llash;

*tilshunoslik bo’yicha ilmiy izlanishlarga kasbiy nuqtai nazardan qarash;

*dunyo tilshunosligida ro’y beryayotgan jarayonlarni o’zaro bog’liqlik nuqtai-nazardan taxlil qilish;

*tillardagi umumiy va hususiy belgilar haqidagi tushunchalarni amaliyotda qo’llash ko’nikmasiga ega bo’lishi zarur.III. Asosiy qism

Semestrlar bo'yicha mashg’ulot turlariga ajratilgan soatlarning taqsimoti.

Semestrlar

Yuklama

Auditoriya mashg’ulotlari turi bo’yicha o’quv yuklamasi taqsimoti (soat)

Mustaqil ish

Jami

Ma’ruza

Seminar mashg’uloti

I

52

34

16

18

26

-

-

-

-

-
Jami

52

34

16

18

26


Ma’ruza mashg’ulotlari mazmuni va ular bo’yicha ajratilgan soatlarning taqsimoti.

#

Tilshunoslikka kirish

Soat
1-semestr. Mavzular
1

“Tilshunoslik “ fanining mazmuni, predmeti va metodi

2

2

Til-asosiy aloqa vositasi

2

3

Til va tafakkur. Til va jamiyat

2

4

Tillarning o`zaro hamkorligi va rivojlanish qonuniyatlari

2

5

Fonetika

2

6

Leksikologiya

2

7

Grammatika

2

8

Yozuv, Tillar tasnifi

2
Jami:__16_______Amaliy'>Jami:

16


Amaliy mashg’ulotlari mazmuni va ular bo’yicha ajratilgan soatlarning taqsimoti.

#

Tilshunoslikka kirish

Soat
1-semestr. Mavzular
1

Tilshunoslik fanining obyekti. Tilning paydo bo`lishi

2

2

Fonetika va fonologiya

2

3

Leksikologiya va uning bo`limlari

2

4

Grammatika. Morfologiya va morfemika

2

5

Sintaksis

2

6

Yozuv va uning rivojlanish bosqichlari

2

7

Tillarni tasniflash: funksional,areal va tipologik tasniflar

2

8

Tillarning geneologik tasnifi

2

9

Tillarning o`zaro munosabatlari va rivojlanish qonuniyatlari

2
Jami:

18


Fanning nazariy mashg’ulotlari mazmuni
1. “Tilshunoslik “ fanining mazmuni, predmeti va metodi

Tilshunoslik fan sifatida. Tilshunoslik fanining obyekti va predmeti. Umumiy va xususiy tilshunoslik. Nazariy tilshunoslik. Amaliy tilshunoslik. Tilshunoslikning boshqa fanlar bilan aloqasi. “Tilshunoslikka kirish” va “Umumiy tilshunoslik” kurslarining maqsad va vazifalari.

Adabiyotlar: A1,A3,A4, Q2,Q15
2. Til – asosiy aloqa vositasi

Tilning mohiyati. Tilning asosiy vazifasi. Verbal va noverbal muloqot. Tilning paralingvistik belgilar va sun’iy belgilar tizimi bilan aloqasi. Tilning tabiati. Til va nutq.

Adabiyotlar: A1,A3,A4, Q2,Q15
3. Til va tafakkur. Til va jamiyat

Til va tafakkur munosabati. Til va tafakkur lingvistik muammo sifatida. Til tafakkur quroli va vositasi. Psixolingvistika.Til va ijtimoiy tafakkur. Til va madaniyat. V. fon Gumboldt va lingvomadaniyatshunoslik. Sepir-Uorfning lingvistik nisbiylik nazariyasi. Tilning ijtimoiy tabaqalanishi. Sotsiolingvistika. Bilingvizm va diglossiya. Tilning olamni anglash jarayonidagi va xalq yoki individning fikrlash faoliyatidagi ahamiyati. Tilning kelib chiqishi haqidagi diniy, antik davr va zamonaviy

farazlar. Tillar integratsiyasi va differensiatsiyasi. Adabiy til - til mavjudligining oliy ko‘rinishi. Adabiy tillarning tipologik farqlanishi. Adabiy tilning milliy-tarixiy omillari. Adabiy til va badiiy adabiyot tili. Adabiy-lisoniy me’yor. Interlingvistika. Millatlararo va xalqaro aloqa tillari. Sun’iy tillar. Klassik tillar. Aralash tillar (pijin va kreol).

Adabiyotlar: A1,A3,A4, Q2,Q15


4.Tillarning o‘zaro hamkorligi va rivojlanish qonuniyatlari

Lisoniy tabaqalanish va qarindosh tillarning tashkil topishi.Elatlar tili. Milliy tillarning rivojlanishi. Tilning ichki va tashqi qonuniyatlari.

Adabiyotlar: A1,A3,A4, Q2,Q15
5. Fonetika

Nutq tovushlari tilning tabiiy materiali sifatida. Nutq tovushlarining kustikasi va artikulyasiyasi. Tilning artikulyasion bazasi va aksent. Nutq tovushlarining tasnifi. Vokalizm va konsonantizm.Unli tovushlar tasnifi. Undosh tovushlar tasnifi. Nutqning fonetik bo‘linishi: jumla (fraza), takt (sintagma), bug‘in, tovush. Enklitika va enkliza

hodisasi. Proklitika va prokliza hodisasi. Bo‘g‘in va uning turlari. Intonatsiyaning vazifasi. Urg‘u va uning turlari. Nutq tovushlarining variantlari va variatsiyalari. Reduksiya. Nutq tovushlarining pozitsion va kombinator o‘zgarishlari. Fonema tushunchasi va uning tovushdan farqi. Fonemalar tizimi va uning milliy o‘ziga xosligi.

Adabiyotlar: A1,A3,A4, Q2,Q15


6.Leksikologiya

So‘z tilning markaziy birligi sifatida. Leksikologiya va uning asosiy bo‘limlari. So‘zning xususiyatlari. So‘z va leksema. Leksik ma’no va uning turlari. Leksik ma’noning kengayishi va torayishi. Tilning lug‘aviy qatlamlari. So‘zlarning ma’no munosabatiga ko‘ra turlari. Lug‘at zahirasining boyish usullari: so‘z yasash, so‘z va iboralarni zlashtirish. Ko‘p ma’nolilik. Metafora. Metonimiya. Sinekdoxa. Omonimiya. Sinonimlar. Antonimlar. Eskirgan va tarixiy so‘zlar. Tabu va evfemizmlar. Etimologiya va “xalq” etimologiyasi. Terminologiya. Idiomalar. Frazeologiya. Leksikografiya.

Adabiyotlar: A1,A3,A4, Q2,Q15
7. Grammatika Grammatika fan sifatida. Morfologiya. Morfema va uning turlari. Tilning grammatik usullari. Affiksatsiya. Agglyutinatsiya va fuziya. So‘zning morfologik va etimologik tarkibi. Tovush almashishlari va ichki fleksiya.Takror (reduplikatsiya). So‘z qo‘shilishi. Gapda so‘z tartibi.

Urg‘u ko‘chirish.YOrdamchi so‘zlar: predlog, ko‘makchi, artikl, yuklama, bog‘lovchi . Ohang. Suppletivizm. Tillarning sintetik va analitik qurilishi. Grammatik kategoriyalar. So‘z turkumlari. Sintaksis. Tilning sintaktik birliklari. Sodda gap tarkibida sintagmalar. Gap. Gap turlari. Gap bo‘laklari. So‘z birikmalari va ularning bog‘lanish usullari. Gapning aktual bo‘linishi.

Adabiyotlar: A1,A3,A4, Q2,Q15
8. Yozuv

YOzuv taraqqiyotining asosiy bosqichlari. YOzuv paydo bo‘lishining sabablari. Alfavit. Grafika. Orfografiya va uning asosiy tamoyillari: fonetik, morfologik, an’anaviy. YOzuvning maxsus turlari.Tillar tasnifi Dunyo tillari. Tillar tasnifi. Tillarning genealogik tasnifi.Tilshunoslikda qiyosiy-tarixiy metod. Tillarning tipologik (morfologik)tasnifi: flektiv, agglyutinativ, ajratuvchi va mujassamlashtiruvchi tillar. Areal tasnif. Tillarning hududiy bo‘linishi. Bilingvizm. Interferensiya hodisasi. Funksional tasnif.

Adabiyotlar: A1,A3,A4, Q2,Q15
9.Tillar tasnifi

Dunyo tillari. Tillar tasnifi. Tillarning genealogik tasnifi.Tilshunoslikda qiyosiy-tarixiy metod. Tillarning tipologik (morfologik) tasnifi: flektiv, agglyutinativ, ajratuvchi va mujassamlashtiruvchi tillar. Areal tasnif. Tillarning hududiy bo‘linishi. Bilingvizm. Interferensiya

hodisasi. Funksional tasnif.

Adabiyotlar: A1,A3,A4, Q2,Q15


IV. Mustaqil ta’limni tashkil etishning shakli va mazmuni
Tilshunoslik fanidan mustaqil ish uchun topshiriqlar

Mavzu


Mustaqil ta`limga oid topshiriq va tavsiyalar

Soat

Nazorat

Turi

Sana

1.

Tilning paydo bo`lishi to`g`risidagi nazariyalar


O’qish, o’rganish va savollar tuzish

Qo’shimcha materiallar to’plash2

Og’zaki, yozma
2

Turli tillardagi fonetik xodisalar

O’qish, o’rganish va savollar tuzish Qo’shimcha materiallar to’plash

2

Og’zaki, yozma3

Turli tuzulishli tillarda so`z yasash usullarining umumiy va farqli jixatlari

O’qish, o’rganish va savollar tuzish Qo’shimcha materiallar to’plash

2

Og’zaki, yozma
4

Etimologiya.Ilmiy etimologiya,xalq etimologiyasi va „yolg`on“ etimologiya

O’qish, o’rganish va savollar tuzish Qo’shimcha materiallar to’plash

2

Og’zaki, yozma5

Turli tillarda so`z turkumlari va ularni guruxlash tamoyillari

O’qish, o’rganish va savollar tuzish Qo’shimcha materiallar to’plash

2

Og’zaki, yozma


6

Gapning aktual bo`linishi. Sintaktik inversiya

O’qish, o’rganish va savollar tuzish Qo’shimcha materiallar to’plash

2

Og’zaki, yozma
7

Yozuvning tarixiy va zamonaviy turlari

O’qish, o’rganish va savollar tuzish Qo’shimcha materiallar to’plash

2

Og’zaki, yozma
8

Tillarning geneologik tasnifi

O’qish, o’rganish va savollar tuzish Qo’shimcha materiallar to’plash

4

Og’zaki, yozma
9

Til aloqalari.Bilingvizm va interferensiya

O’qish, o’rganish va savollar tuzish Qo’shimcha materiallar to’plash

4

Og’zaki, yozma
10

Til hodisalari va ularning ilmiy nomlanishi

O’qish, o’rganish va savollar tuzish Qo’shimcha materiallar to’plash

4

Og’zaki, yozmaJami
26V. BAXOLASH MEZONI

TIL KO‘NIKMALARI INTEGRATSIYASI

I semester

II semester

1

Project

OB

1

Project

OB

2

Reflective writing

YaB

2

Reflective writing

YaB

OG‘ZAKI NUTQ AMALIYOTI (tinglash va gapirish)

I semester

II semester

1

Listening test

OB

1

Listening test

OB

2

Listening test

YaB

2

Listening test

YaB

Talabalarning fan bo’yicha o’zlashtirishi oraliq va yakuniy baholash turlari orqali aniqlanadi.

OB talaba tomonidan ishchi fan dasturining tegishli bo’limlari mazmunini o’zlashtirish darajasi, talabaning adabiyotlar bilan ishlash amaliy ko’nikmalari, muammoli vaziyatlarni hal etish (keys-stadi), tahlil, mantiqiy fikrlash, o’z fikrlarini izchil va aniq bayon qilish qobiliyatini aniqlashga qaratiladi. Ushbu fanidan talabalar bir marotaba oraliq nazorat topshiradilar. Bu nazorat ishi yozma ish shaklida o`tkaziladi. Talaba o`tilgan mavzulardan iborat 5 tadan savolga yozma javob beradilar.

Ushbu OB nazorat asosan oxirgi seminar mashg’uloti davomida amalga oshiriladi. Talabaning yozma topshirig`ini tekshirishda quyidagilar inobatga olinadi:


  • yozma ishning mazmuni mantiqiy bayon etilganligi;

  • savol va topshiriqlarning yechimiga yangicha uslubda yondashilganligi;

  • yozma ishni xato va nuqsonsiz bajarilganligi.

Yozma ish talaba tomonidan mustaqil ravishda yoziladi. Mualliflikni o’zlashtirish (plagiat)ga yo’l qo’yilmaydi. Yozma ishni tekshirishda plagiat holatlari aniqlanishi, shuningdek ikki yoki undan ortiq yozma ishning mustaqil yozilganligiga shubha uyg’otadigan darajada o’xshash bo’lishi ushbu barcha yozma ishlarga 2 (qoniqarsiz) baho qo’yish yoki ularga qo’yilgan ijobiy bahoni bekor qilishga asos bo’ladi. Talaba yozma nazorat ishlaridan OBdan 3, 4 yoki 5 baho olgan taqdirda, ya’ni ijobiy baholanganda uni qayta topshirishga yo’l qo’yilmaydi.

Talabaning OBdan olgan ijobiy baholari asosida unga yakuniy baholashni topshirishga ruxsat beriladi.

Yakuniy baholash (YaB) – semestr fan bo’yicha nazariy bilim va amaliy ko’nikmalarning talaba tomonidan o’zlashtirish darajasini aniqlash turi hisoblanadi.

YaB talaba tomonidan ishchi fan dasturining semestrga mo’ljallangan bo’limlari mazmunini o’zlashtirish darajasi, uning mantiqiy fikrlashi, amaliy ko’nikmalari, muammoli vaziyatlarni hal etish (keys-stadi), tizimli va tanqidiy tahlil qila olishi, o’z fikrlarini izchil va aniq bayon qilish qobiliyatini aniqlashga qaratiladi.

YaB tayanch tushuncha va iboralarga asoslangan test shaklda o’tkaziladi.

Talabalarning ushbu fanni o’zlashtirishi har bir baholash turlari bo’yicha: 5 (a’lo), 4 (yaxshi), 3 (qoniqarli) va 2 (qoniqarsiz) ko’rinishida baholanadi. 5, 4 va 3 baholar ijobiy hisoblanadi. Baholashda raqam va matn bir xil talqin etiladi.

Talabaning fan bo’yicha o’zlashtirishini baholashda quyidagi mezonlarga e`tibor qaratiladi:

5 (a’lo) baho:

xulosa va qaror qabul qilish;

ijodiy fikrlay olish;

mustaqil mushohada yurita olish;

olgan bilimlarini amalda qo’llay olish;

mohiyatini tushunish;

bilish, ifodalash, aytib berish;

fan bo’yicha tasavvurga ega bo’lish.

4 (yaxshi) baho:

mustaqil mushohada yurita olish;

olgan bilimlarini amalda qo’llay olish;

mohiyatini tushunish;

bilish, ifodalash, aytib berish;

fan bo’yicha tasavvurga ega bo’lish.

3 (qoniqarli) baho:

mohiyatini tushunish;

bilish, ifodalash, aytib berish;

tasavvurga ega bo’lish.

2 (qoniqarsiz) baho:

fan dasturni o’zlashtirmaganlik;

fanning mohiyatini bilmaslik;

aniq tasavvurga ega bo’lmaslik;

mustaqil fikrlay olmaslik.VI. Asosiy va qo’shimcha o’quv adabiyotlar hamda axborot manbalari.

Asosiy adabiyotlar:
1. Irisqulov M.T. Tilshunoslikka kirish. – T., 2008.

2. Yo’ldoshev I., Muhamedova S., Sharipova O’., Madjidova R. Tilshunoslik asoslari. – T., 2007/2013.

3. Nurmonov A., Iskandarova SH. Umumiy tilshunoslik. – T., 2007.

4. Muhamedova S., Yo’ldoshev I., Madjidova R., Sharipova O’., To`xtamatov X. Tilshunoslik asoslari. – Elektron darslik.

5. Maslov YU.S. Vvedenie v yazыkoznanie. – M., 2007.

6. Reformatskiy A. Vvedenie v yazыkoznanie. – M., 2006.

7. Popova Z.D., Sternin I.A. Obщee yazыkoznanie. – M., 2007.

8. Rasulov R. Umumiy tilshunoslik. – T., 2007/2010.

9. SHarafutdinova N.S. Teoriya i istoriya lingvisticheskoy nauki. – M., 2007.

10. William B. McGregor. Linguistics. An introduction. – New York, Bloomsbury Academic Press, 2015. 430 p.

11. Keith Allan. The Oxford Handbook of the History of Linguistics, Oxford

University Press London, 2013.


Qo`shimcha adabiyotlar

1. Mirziyoev SH.M. Erkin va farovon demokratik O‘zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. – Toshkent: “O‘zbekiston” NMIU, 2017. – 29 b.

2. Mirziyoev SH.M. Qonun ustuvorligi va inson manfaatlarini ta’minlash yurt taraqqiyoti va xalq farovonligining garovi. – Toshkent: “O‘zbekiston” NMIU, 2017. – 47 b.

3. Mirziyoev SH.M. Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz. – Toshkent: “O‘zbekiston” NMIU, 2017. – 485 b.

4. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi “O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha harakatlar strategiyasi to‘g‘risida” gi PF-4947-sonli Farmoni. O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to‘plami, 2017 y., 6-son, 70-modda.

5. Mirziyov SH.M. Tanqidiy tahlil, qat’iy tartib-intizom va shaxsiy javobgarlik – har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo‘lishi kerak. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2016 yil yakunlari va 2017 yil istiqbollariga bag‘ishlangan majlisidagi O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining nutqi. // Xalq so‘zi gazetasi. 2017 yil 16 yanvar, №11.

6. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. – T.: O‘zbekiston, 2014. – 46 b. 7. Zokirov M., Madjidova R., Sultonova SH. O‘zbekcha-ruscha-inglizcha lingvistik atamalar muxtasar lug‘ati. – T., 2016.

8. Nemchenko V.N. Vvedenie v yazыkoznanie. – M., 2008.

9. Axmanova O.S. Slovar lingvisticheskix terminov. – M., 2004.

10. Щukin A.N. Lingvodidakticheskiy ensiklopedicheskiy slovar. – M., 2006.

11. Avlakulov YA.I. O‘zbek tilining onomastik ko‘lami. – Toshkent, 2017.

12. Koduxov V.I. Obщee yazыkoznanie. – M., 1974.

13. Levitskiy YU.A. Obщee yazыkoznanie. – M., 2009.

14. Umarxo‘jaev M. Umumiy tilshunoslik. – Andijon, 2010.

15. Brusenskaya L.A. Uchebnыy slovar lingvisticheskix terminov. – Rostov n/D., 2005.
Internet saytlari

1. www.tdpii.uz

2. www.pedagog.uz

3. www.ziyonet.uz4. www.edu.uz

Download 150 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
davlat pedagogika
o’rta maxsus
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
ta’limi vazirligi
toshkent axborot
nomidagi samarqand
guruh talabasi
toshkent davlat
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
vazirligi toshkent
Toshkent davlat
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
pedagogika universiteti
matematika fakulteti
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
таълим вазирлиги
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
bilan ishlash
махсус таълим
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
haqida umumiy
umumiy o’rta
fanining predmeti
Buxoro davlat
fizika matematika
malakasini oshirish
universiteti fizika
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
jizzax davlat
tabiiy fanlar