O‘zbеkistоn rеspublikаsi оliy vа o‘rtа mахsus tа’lim vаzirligi nizоmiy nоmidаgi tоshkеnt dаvlаt pеdаgоgikа univеrsitеtiDownload 206 Kb.
Sana02.12.2019
Hajmi206 Kb.
O‘ZBЕKISTОN RЕSPUBLIKАSI

ОLIY VА O‘RTА MАХSUS TА’LIM VАZIRLIGI

NIZОMIY NОMIDАGI

TОSHKЕNT DАVLАT PЕDАGОGIKА UNIVЕRSITЕTI
TАSDIQLАYMANO‘quv ishlari bo‘yicha prorektor_____________ D.U.Ergashev


2019-yil “_______” _________
JISMONIY TARBIYA NAZARIYASI VA MЕTОDIKАSI

FANINING

ISHCHI O‘QUV DАSTURI
maxsus sirtqi
3-kurs uchun


Bilim sоhasi:

100000 – gumanitar

Ta’lim sоhasi:

110000 – pеdagоgika

Ta’lim yo‘nalishi:

5111800 – maktabgacha ta`lim


Mashg’ulоt turi

Jami

Sеmеstrlarga ajratilgan sоat

5-semestr

6-semestr

1

Nаzаriy (mа’ruzа)

16

8

8

2

Аmаliy

24

8

16

3

Sеminаr

-
-

4

Mustаqil tа’lim

334

144

190

5

Kurs ishi (lоyihаsi)

-
-
Jami auditoriya soatlari

40

16

24
Umumiy o`quv soatlari

374

160

214


Tоshkеnt – 2019 y.

Fanning ishchi o‘quv dasturi O‘zbekiston Respublikasi Oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligi 201___-yil “______” ___________dagi _____-sonli buyrug‘i bilan tasdiqlangan “Jismo10y tarbiya nazariyasi va mеtоdikаsi” fani dasturi asosida tayyorlangan.


Fanning ishchi o‘quv dasturi Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti huzurida pedagogika yo‘nalishlari bo‘yicha maxsus sirtqi bo‘limlar tashkil etilgan oliy ta’lim muassasalarining o‘quv-metodik faoliyatini Muvofiqlashtiruvchi Kengash yig‘ilishida ma’qullangan.

2019 yil “______ “ _____________dagi “______” -sonli bayonnoma.


Tuzuvchilаr:


Radjapov U.R.

-

Nizomiy nomidagi TDPU “Jismoniy madaniyat” kafedrasi mudiri, dotsent.

Zayniddinov T.B.

-

Nizomiy nomidagi TDPU “Jismoniy madaniyat” kafedrasi dotsenti v.b.

Shomuratov A.A.

-

Nizomiy nomidagi TDPU “Masofaviy ta`lim” kafedrasi o‘qituvchisi.


Tаqrizchilаr:


Raximqulov K.D.

-

O‘zbekiston Davlat jahon tillari univеrsitеti “Jismoniy madaniyat” kafedrasi dotsenti.


Nurmatov F.A.

-

Toshkent viloyati Chirchiq davlat pedagogika instituti “Jismoniy madaniyat” kafedrasi mudiri, dotsent.

Nizomiy nomidagi TDPU

Sirtqi (maxsus sirtqi) bo`lim boshlig`i:


2019 yil “_____” ___________ ______________ Sh.S.Abduraimov

Nizomiy nomidagi TDPU

Masofaviy ta`lim kаfеdrаsi mudiri v.v.b.:
2019 yil “_____” ___________ ______________ Sh.S.Abduraimov

Fanning ishchi o‘quv dasturi Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti Kengashining 2019 yil “____ “ ________dagi “____” -sonli bayoni bilan tasdiqlangan.1. O`quv fani o`qitilishi bo`yicha uslubiy ko`rsatmalar
Mаzkur ishchi dаstur maxsus sirtqi bo‘lim 5111800 – maktabgacha tа’lim yo‘nаlishi 3-bosqich tаlаbаlаri uchun mo‘ljаllаngаn bo‘lib, jismoniy tarbiya nazariyasi, gimnastika, yengil atletika, sport va harakatli o‘yinlarni kelib chiqish tarixi, rivojlanish bosqichlari, turkumlari, tasnifi, o‘yinlarning tahlili, ularni tashkil qilish va o‘tkazish metodlari, uning estetik jihatlari, o‘yinlar orqali sog’lom turmush tarzini targ’ib toptirish haqida ma`lumot berish, talabalarni quvnoq startlar, estafetali o‘yinlar va turli sanalarga bag‘ishlangan musobaqalar o‘tkazish, sport o‘yinlarini tashkil qilish, sport o‘yinlari texnikasi va taktikasi bilan tanishtirish, ularni sport o‘yinlari va musobaqalar o‘tkazish, hakamlik qilishga oid amaliy ko‘nikma va malakalar bilan qurollantirishdan iborat.

Fan bo‘yicha talabalarning bilim, ko‘nikma va malakalariga quyidagi talablar qo‘yiladi. Talaba:

- jismoniy tarbiya nazariyasi va metodikasi fanining maqsadi hamda vazifalari; harakatli o‘yinlar tarixi va qisqacha tushuncha, turkumlari, rivojlanish bosqichlari va pedagogik ahamiyati; harakatli o‘yinlarni bolani yoshiga mos holda tanlash, tahlil qilish va o‘tkazish metodikasi; harakatli o‘yinlarni tashkil qilish va o‘tkazish metodikasi; sport bayramlarini o‘tkazishda harakatli o‘yinlardan foydalanish, sog‘lom turmush tarzini shakllantirishda sportning o‘rni va ahamiyatini bilishi; fanning maqsadi hamda vazifalari; jismoniy tarbiya nazariyasi, gimnastika, yengil atletika, sport o‘yinlari (futbol, basketbol, voleybol, qo‘l to‘pi) ni kelib chiqishi va rivojlanish tarixi; O‘zbekistonda rivojlanishi; o‘yin texnikasi tasnifi; o‘yin taktikasi tasnifi; maydon o‘lchamlari, jihozlari va o‘yin qoidalari, kichik, o‘rta va katta yoshdagi bolalar bilan gimnastika va yengil atletika mashg'ulotlarini o‘tkazish haqida bilimlarga ega bo‘lishi kerak.

- jismoniy tarbiya mashg‘ulotlarida qo‘llaniladigan jismoniy tarbiya metodlari; harakatlarni va jismoniy sifatlarni tarbiyalashdagi qat`iy tartiblashtirilgan mashq uslubi; harakatlarga o‘rgatish jarayonini asoslari; harakatlarga o‘rgatish bosqichlarining tuzilish asoslari; o‘rgatish bosqichlarining asosiy yo‘nalishi va xususiyati; harakat malakalarining tashkil etish qonuniyatlari; maktabgacha yoshidagi bolalar jismoniy tarbiyasi; bolalar bilan jismoniy tarbiya daqiqalarini tashkil qilish va o‘tkazish usullari; jismoniy tarbiya daqiqalarida gimnastika va yengil atletika mashqlari bilan o‘quvchilar faoliyatini tashkil etish usullari; guruhdan tashqari olib boriladigan jismoniy tarbiya ishlariga tavsif; o‘quv ishlarini rejalashtirish; jismoniy tarbiya daqiqalarida pedagogik nazorat: pedagogik tahlil, xronometraj, pulsometriya o‘tkazish uslubiyoti haqida ko‘nikmalarga ega bo`lishi kerak.

- bolalarni jismoniy tarbiyalash va uning nazariy asoslari; sport musobaqalari tizimi; jismoniy tarbiya vositalari va metodlari; gimnastika va yengil atletika mashqlarini o‘rgatish; jismoniy sifatlarni (kuch, tezkorlik, chaqqonlik, egiluvchanlik, chidamlilik) tarbiyalash; bolalarda yuklamaga umumiy tavsif haqida malakalarga ega bo‘lishi kerak.

- harakatli o‘yinlarni daqiqalarning asosiy qismiga mos holda tanlash va tahlil qilish; kichik, o‘rta va katta yoshdagi bolalarga beriladigan harakatli o‘yinlarni o‘rgatish; estafetali harakatli o‘yinlar, nutqni rivojlantiruvchi harakatli o‘yinlar, suvda o‘ynaladigan harakatli o‘yinlar, darsdan tashqari o‘ynaladigan harakatli o‘yinlar, harakatli o‘yinlar orqali sport o‘yinlari elementlarini, jismoniy sifatlarni rivojlantiruvchi harakatli o‘yinlar, sog‘lomlashtiruvchi hamda hordiq chiqaruvchi harakatli o‘yinlarni o‘rgatish haqida ko‘nikmalarga ega bo‘lishi kerak.

- harakatli o‘yinlarni rejalashtirish va nazorat qilish, harakatli o‘yinlar jarayonida sport anjomlari va inshootlaridan foydalanish; sinfdan tashqari, kuni uzaytirilgan guruhlarda va sport bayramlari tadbirlarini o‘tkazish jarayonidagi xalq o‘yinlaridan foydalanish haqida malakalarga ega bo‘lishi kerak.

- futbol o‘yinida harakatlanish texnikasini o‘rgatish; futbol o‘yinida to‘pni olib yurish texnikasini o‘rgatish; futbol o‘yinida to‘pni uzatish texnikasini o‘rgatishni haqida ko‘nikmalarga ega bo‘lishi kerak.

- futbol o‘yinida to‘pga zarba berish texnikasini o‘rgatish; futbol o‘yinida to‘pni to‘xtatish texnikasini o‘rgatish; futbol o‘yinida darvozaga zarba berish texnikasi va hujum taktikasini o‘rgatish; futbol o‘yinida jarima va erkin to‘pga zarba berishni o‘rgatish va himoya taktikasi; futbol o‘yinida darvozabonni o‘yin texnikasini o‘rgatish malakalariga ega bo‘lishi kerak.

- basketbol o‘yinida holat va harakatlarga o‘rgatish; basketbol o‘yinida to‘pni olib yurish texnikasini o‘rgatish; basketbol o‘yinida to‘pni uzatish va qabul qilish texnikasini o‘rgatishni haqida ko‘nikmalarga ega bo‘lishi kerak.

- basketbol o‘yinida to‘pni yaqin va o‘rta masofalardan savatga tashlash texnikasini o‘rgatish; basketbol o‘yinida jarima to‘pni savatga tashlash texnikasini va o‘yin taktikasini o‘rgatish; basketbol o‘yinida uzoq masofadan to‘pni savatga tashlash texnikasini va o‘yin taktikasini o‘rgatish; basketbol o‘yinida harakatda uzoq masofadan to‘pni savatga tashlashni o‘rgatish malakalariga ega bo‘lishi kerak.

- voleybol o‘yinida holat va harakatlarga o‘rgatish; voleybol o‘yinida to‘g‘ri yiqilish texnikasini o‘rgatish; voleybol o‘yinida to‘pni yuqoridan uzatish va qabul qilish texnikasini o‘rgatish; voleybol o‘yinida to‘pni pastdan uzatish va qabul qilish texnikasini o‘rgatishni haqida ko‘nikmalarga ega bo‘lishi kerak.

- voleybol o‘yinida to‘pni o‘yinga kiritish texnikasini o‘rgatish; voleybol o‘yinida sakrab to‘pga zarba berish texnikasini o‘rgatish; voleybol o‘yinida to‘siq qo‘yish usullarini o‘rgatish; voleybol o‘yinida himoya va hujumning texnik-taktik harakatlarini o‘rgatish; voleybol o‘yinida libero o‘yinchisining vazifalarini o‘rgatish malakalariga ega bo‘lishi kerak.

- qo‘l to‘pi o‘yinida holat va harakatlarga o‘rgatish; qo‘l to‘pi o‘yinida to‘pni olib yurish texnikasini o‘rgatish; qo‘l to‘pi o‘yinida to‘pni uzatish va qabul qilish texnikasini o‘rgatishni haqida ko‘nikmalarga ega bo‘lishi kerak.- qo‘l to‘pi o‘yinida to‘pni darvozaga uloqtirish texnikasini o‘rgatish; qo‘l to‘pi o‘yinida jarima va erkin to‘plarni otishni o‘rgatish; qo‘l to‘pi o‘yinida himoya va hujumning texnik-taktik harakatlarini o‘rgatish; qo‘l to‘pi o‘yinida to‘pga to‘siq qo‘yish usullarini o‘rgatish; qo‘l to‘pi o‘yinida darvozabonni o‘yin texnikasini o‘rgatish malakalariga ega bo‘lishi kerak.

2. Fanning hajmi
Mashg’ulоt turi

Jami

Sеmеstrlarga ajratilgan sоat

5-semestr

6-semestr

1

Nаzаriy (mа’ruzа)

16

8

8

2

Аmаliy

24

8

16

3

Sеminаr

-
-

4

Mustаqil tа’lim

334

144

190

5

Kurs ishi (lоyihаsi)

-
-
Jami auditoriya soatlari

40

16

24
Umumiy o`quv soatlari

374

160

214


3. Ma`ruza mаshg‘ulоtlаri.

1-jadvalMa`ruza mаshg‘ulоtlаri mavzulari

Dars soatlari hajmi
5-semestr
1

Gimnastikaning tarixi va umumiy tavsifi.

2

2

Gimnastika darslarini tashkil qilish va o‘tkazish.

2

3

Harakatli o‘yinlarni qisqacha tarixi, turkumlari va pedagogik ahamiyati.

2

4

Harakatli o‘yinrni tashkil qilish va o‘tkazish.

2
5-semestr boyicha jami

8
6-semestr
1

Yengil atletikaning tarixi va umumiy tavsifi.

2

2

Yengil atletika darslarini tashkil qilish va o‘tkazish.

2

3

Sport o‘yinlarining kelib chiqishi, qoidalari, rivojlanish tarixi, o‘yin texnikasi hamda taktikasining tasnifi.

2

4

Jismoniy tarbiyaning nazariy va amaliy asoslari.

2
6-semestr boyicha jami

8

Jami: 16 soat

Ma`ruza mаshg‘ulоtlаr maxsus multimediali qurilmalar bilan jihozlangan o`quv auditoriyalarida o`tkaziladi. Ma`ruza mаshg‘ulоtlаri asosan mavzuga oid nazariy bilim berishga qaratilgan BBB, FSMU, aqliy hujum, klaster, zanjir, tarozi va boshqa ilg`or pedagogik texnologiyalaridan foydalangan holda olib boriladi.


4. Аmаliy mаshg‘ulоtlаr

2-jadvalАmаliy mаshg‘ulоtlаr mavzulari

Dars soatlari hajmi
5-semestr
1

Gimnastikada saf mashqlari

2

2

Gimnastikada umumiy rivojlantiruvchi mashqlar

2

3

Harakatli o‘yinlarni tashkil qilish va o‘tkazish.

4
5-semestr boyicha jami

8
6-semestr
1

Yengil atletika mashqlari qoidalari va texnikasini o‘rgatish.

6

2

Futbol va qo‘l to‘pi o‘yinida harakatlanish hamda to‘pni boshqarish texnikasini o‘rgatish.

2

3

Basketbol va voleybol o‘yinida harakatlanish hamda to‘pni boshqarishning texnik usullarini o‘rgatish.

2

4

Jismoniy tarbiya mashg‘ulotlarida qo‘llaniladigan jismoniy tarbiya metodlari.

2

5

Jismoniy sifatlarni (kuch, tezkorlik, chaqqonlik, egiluvchanlik, chidamlilik) tarbiyalash

4
6-semestr boyicha jami

16

Jami: 24 soat
Amaliy mаshg‘ulоtlаr maxsus jihozlangan sport maydonlarida, yoki sport zallarida o`tkaziladi. Amaliy mаshg‘ulоtlаr asosan mashq, aylanma trenirovka, o`yin va musobaqa metodlaridan foydalangan holda olib boriladi.
5. Mustaqil ta’lim.

3-jadvalMustaqil ta’lim mavzulari

Dars soatlari
5-semestr
1

Gimnastikaning tarixi va umumiy tavsifi.

18

2

Gimnastika darslarini tashkil qilish va o‘tkazish.

18

3

Gimnastikada saf mashqlari va umumiy rivojlantiruvchi mashqlar

18

4

Gimnastika jihozlarida (brus, past-baland turnik, brevno, koltso, konstruchka va h.k.) bajariladigan mashqlar.

18

5

Harakatli o‘yinlarni qisqacha tarixi, turkumlari va pedagogik ahamiyati.

36

6

Harakatli o‘yinlarni tashkil qilish va o‘tkazish.

36
5-semestr boyicha jami

144
6-semestr
1

Yengil atletikaning tarixi va umumiy tavsifi.

30

2

Yengil atletika darslarini tashkil qilish va o‘tkazish.

30

3

Futbol va basketbol o‘yinining kelib chiqishi, qoidalari, rivojlanish tarixi, o‘yin texnikasi hamda taktikasining tasnifi.

26

4

Voleybоl va gandbol o‘yinining kelib chiqishi, qoidalari, rivojlanish tarixi, o‘yin texnikasi hamda taktikasining tasnifi.

26

5

Jismoniy tarbiya vositalari. Jismoniy tarbiya mashg‘ulotlarida qo‘llaniladigan jismoniy tarbiya metodlari.

26

6

Jismoniy sifatlarni (kuch, tezkorlik, chaqqonlik, egiluvchanlik, chidamlilik) tarbiyalash.

26

7

Jismoniy tarbiya darslarida pedagogik nazorat: pedagogik tahlil, xronometraj, pulsometriya o‘tkazish uslubiyoti.

26
6-semestr boyicha jami

190

Jami: 334 soat
Mustаqil tа’lim mаvzusi tаlаbаlаr mustаqil o‘rgаnаdigаn mа‘ruzа, аmаliy va sеminаr mаvzulаridаn ibоrаt bo‘lаdi. Mustаqil tа’lim jаrаyonidа tаlаbа mustаqil ishlаrni o‘qituvchi ko‘rsаtmаsigа binоаn rеfеrаt, kоnspеktlаr, mаvzu yuzаsidаn buklеtlаr, аl’bоmlаr, mаkеtlаr chizish vа intеrnеt mаtеriаllаrini mustаqil tаyyorlаb hamda ularning elektron variantlarini fan o`qituvchilarining elektron pochta manziliga yuborish kabi topshiriqlarni bаjаrаdilаr.

Fan bo‘yicha kurs ishi. O‘quv rеjada mazkur fandan kurs ishi yozish rejalashtirilmagan.
6. Oraliq va yakuniy nazorat savollari

 1. Gimnastikaning vujudga kelishi.

 2. Gimnastikaning sog‘lomlashtiruvchi turi

 3. Atamalarga qo’yilgan talablar

 4. Qadimgi zamonlarda gimnastika

 5. Yangi davr gimnastikasi.

 6. Jihozlarda bajariladigan mashqlarning atamalari

 7. Ishlab chiqarish gimnastikasi

 8. O’zbekistonda gimnastikaning taraqqiyoti.

 9. Ishlab chiqarish gimnastikasi.

 10. Jihozlarda bajariladigan mashqlarning atamalari.

 11. Gimnastikaning asosiy vositalari.

 12. Gimnastikaning xususiyatlari.

 13. Gimnastikaning rivojlanish tarixi

 14. Gimnastika jismoniy tarbiya tizimida

 15. Umumrivojlantiruvchi va erkin mashqlarga oid atamalar

 16. Mashg’ulot joylari va ularni jihozlanishi

 17. Gimnastika mashg’ulotlarida shikastlanishni oldini olish

 18. Maktabda mashg’ulotlarning mazmuni va uni tashkillash

 19. Gimnastika mashqlarini o`rgatish metodikasi

 20. Talaba qizlar bilan gimnastika mashg'ulotlari o‘tkazish

 21. O‘rta yoshdagilar bilan gimnastika mashg'ulotlari o‘tkazish

 22. Katta yoshdagilar bilan gimnastika mashg'ulotlari o‘tkazish

 23. Keksa yoshdagilar bilan gimnastika mashg'ulotlari o‘tkazish

 24. Saf mashqlari va saf tayyorgarligi.

 25. Akrobatik mashqlari.

 26. Gimnastika jihozlarda mashqlarni bajarish.

 27. Harakatli o‘yinlarni tarixi.

 28. Jismoniy tarbiya darsining tayyorlov qismida o‘tkaziladigan harakatli o‘yinlar.

 29. Sog’lomlashtiruvchi harakatli o‘yinlarni ta’rifi va ulardan namunalar.

 30. Kuchni rivojlantiruvchi harakatli o‘yinlarni tahlil qilish.

 31. Harakatli o‘yinlar turkumlari.

 32. Qisqa masofaga yugurish malakasini oshiradigan o‘yinlarni tahlil qilish.

 33. Harakatli o‘yinlarni rivojlanish bosqichlari va tarbiyaviy pedagogik ahamiyati.

 34. Jismoniy tarbiya darsining asosiy qismida o‘tkaziladigan harakatli o‘yinlar.

 35. Suvda o‘ynaladigan harakatli o‘yinlarning tarbiyaviy pedagogik ahamiyati.

 36. Xordiq chiqaruvchi harakatli o‘yinlar.

 37. Harakatli o‘yinlarni darsning tayyorlov qismida qo‘llash.

 38. Tezkorlikni rivojlantiruvchi harakatli o‘yinlar.

 39. “CHo‘loq qarg’a” o‘yinini tashkil qilish va o‘tkazish hamda o‘yinning tarbiyaviy ahamiyati.

 40. Harakatli o‘yinlarni darsning asosiy qismida qo‘llash.

 41. Sport o‘yinlari elementlarini o‘rgatuvchi o‘yinlar.

 42. Kun va tun o‘yinini tashkil qilish va o‘tkazish hamda o‘yinning tarbiyaviy ahamiyati.

 43. Harakatli o‘yinlar orqali sport o‘yinlari elementlarini o‘rgatish.

 44. Estafetali harakatli o‘yinlar.

 45. Xo‘rozlar jangi o‘yinini tashkil qilish va o‘tkazish hamda o‘yinning tarbiyaviy ahamiyati

 46. Sport anjomlari bilan o‘ynaladigan estafetali o‘yinlar.

 47. Darsni yakuniy qismida o‘tkaziladigan harakatli o‘yinlar.

 48. Bo‘sh o‘rin va molekula o‘yinini tashkil qilish va o‘tkazish hamda o‘yinning tarbiyaviy ahamiyati.

 49. Sport anjomlarisiz o‘ynaladigan estafetali o‘yinlar.

 50. Qisqa masofaga yugurish.

 51. Yengil atletika turlari(bo’limlari) past startdan yugurish texnikasi.

 52. Chidamlilikni tarbiyalash metodlari.

 53. Yugurish turlari burilishlar bo’ylab yugurish texnikasi.

 54. Yugurib kelib uzunlikka sakrash.

 55. Masofa bo’ylab yugurish texnikasi.

 56. Sakrash turlari.

 57. Uloqtirish.

 58. Qadimgi vaqtda yengil atletikaning rivojlanish tarixi.

 59. O’rgatish metodlari (misol keltirish).

 60. Yengil atletikada o’qitishning na’munaviy tizimi.

 61. Ko’p kurash musobaqalarida hakamlik qilish.

 62. Yengil atletika mashqlarining turlari.

 63. Past start va start tezlanishi texnikasi.

 64. Futbol o‘yinining kelib chiqishi va rivojlanish tarixi.

 65. Futbol o‘yin qoidalari.

 66. O‘zbekistonda futbol o‘yinini rivojlanishi.

 67. Futbol o‘yin texnikasining tasnifi.

 68. Futbol o‘yinida harakatlanish texnikasini o‘rgatish.

 69. Futbol o‘yinida to‘pni boshqarish texnikasini o‘rgatish.

 70. Basketbol o‘yinining kelib chiqishi va rivojlanish tarixi.

 71. Basketbol o‘yin qoidalari.

 72. O‘zbekistonda basketbol o‘yinini rivojlanishi.

 73. Basketbol o‘yin texnikasining tasnifi.

 74. Basketbol o‘yinida harakatlanish texnikasini o‘rgatish.

 75. Basketbol o‘yinida to‘pni boshqarishning texnik usullarni o‘rgatish.

 76. Voleybol o‘yinining kelib chiqishi va rivojlanish tarixi.

 77. Voleybol o‘yin qoidalari.

 78. O‘zbekistonda voleybol o‘yinini rivojlanishi.

 79. Voleybol o‘yin texnikasining tasnifi.

 80. Voleybol o‘yinida harakatlanish texnikasini o‘rgatish.

 81. Voleybol o‘yinida to‘pni boshqarishning texnik usullarni o‘rgatish.

 82. Gandbol o‘yinining kelib chiqishi va rivojlanish tarixi.

 83. Gandbol o‘yin qoidalari.

 84. O‘zbekistonda gandbol o‘yinini rivojlanishi.

 85. Gandbol o‘yin texnikasining tasnifi.

 86. Gandbol o‘yin hamda mashqlar texnikasini o‘rgatish.

 87. Gandbol o‘yinida harakatlanish texnikasini o‘rgatish.

 88. Gandbol o‘yinida to‘pni boshqarish texnikasini o‘rgatish.

 89. Jismoniy tarbiya vositalari.

 90. Jismoniy tarbiya mashg‘ulotlarida qo‘llaniladigan jismoniy tarbiya metodlari.

 91. Jismoniy sifatlarni (kuch, tezkorlik, chaqqonlik, egiluvchanlik, chidamlilik) tarbiyalash.

 92. Jismoniy tarbiya darslarida pedagogik nazorat: pedagogik tahlil, xronometraj, pulsometriya o‘tkazish uslubiyoti.

7. Fan bo‘yicha talabalar bilimini bаhоlаsh va nazorat qilish mеzоnlаri.


Baholash usullari

Ekspress testlar, yozma ishlar, og`zaki so`rov, prezentasiya, amaliy va sport turining texnikasiga oid mashqlar.

Baholash mеzоnlаri

86-100 ball “a`lo”

- jismoniy tarbiya nazariyasi va metodikasi fanining maqsadi hamda vazifalari; harakatli o‘yinlar tarixi va qisqacha tushuncha, turkumlari, rivojlanish bosqichlari va pedagogik ahamiyati; harakatli o‘yinlarni bolani yoshiga mos holda tanlash, tahlil qilish va o‘tkazish metodikasi; harakatli o‘yinlarni tashkil qilish va o‘tkazish metodikasi; sport bayramlarini o‘tkazishda harakatli o‘yinlardan foydalanish, sog‘lom turmush tarzini shakllantirishda sportning o‘rni va ahamiyatini bilishi; fanning maqsadi hamda vazifalari; jismoniy tarbiya nazariyasi, gimnastika, yengil atletika, sport o‘yinlari (futbol, basketbol, voleybol, qo‘l to‘pi) ni kelib chiqishi va rivojlanish tarixi; O‘zbekistonda rivojlanishi; o‘yin texnikasi tasnifi; o‘yin taktikasi tasnifi; maydon o‘lchamlari, jihozlari va o‘yin qoidalari, kichik, o‘rta va katta yoshdagi bolalar bilan gimnastika va yengil atletika mashg'ulotlarini o‘tkazish haqida bilimlarga ega bo‘lishi kerak.

- jismoniy tarbiya mashg‘ulotlarida qo‘llaniladigan jismoniy tarbiya metodlari; harakatlarni va jismoniy sifatlarni tarbiyalashdagi qat`iy tartiblashtirilgan mashq uslubi; harakatlarga o‘rgatish jarayonini asoslari; harakatlarga o‘rgatish bosqichlarining tuzilish asoslari; o‘rgatish bosqichlarining asosiy yo‘nalishi va xususiyati; harakat malakalarining tashkil etish qonuniyatlari; maktabgacha yoshidagi bolalar jismoniy tarbiyasi; bolalar bilan jismoniy tarbiya daqiqalarini tashkil qilish va o‘tkazish usullari; jismoniy tarbiya daqiqalarida gimnastika va yengil atletika mashqlari bilan o‘quvchilar faoliyatini tashkil etish usullari; guruhdan tashqari olib boriladigan jismoniy tarbiya ishlariga tavsif; o‘quv ishlarini rejalashtirish; jismoniy tarbiya daqiqalarida pedagogik nazorat: pedagogik tahlil, xronometraj, pulsometriya o‘tkazish uslubiyoti haqida ko‘nikmalarga ega bo`lishi kerak.

- bolalarni jismoniy tarbiyalash va uning nazariy asoslari; sport musobaqalari tizimi; jismoniy tarbiya vositalari va metodlari; gimnastika va yengil atletika mashqlarini o‘rgatish; jismoniy sifatlarni (kuch, tezkorlik, chaqqonlik, egiluvchanlik, chidamlilik) tarbiyalash; bolalarda yuklamaga umumiy tavsif haqida malakalarga ega bo‘lishi kerak.

- harakatli o‘yinlarni daqiqalarning asosiy qismiga mos holda tanlash va tahlil qilish; kichik, o‘rta va katta yoshdagi bolalarga beriladigan harakatli o‘yinlarni o‘rgatish; estafetali harakatli o‘yinlar, nutqni rivojlantiruvchi harakatli o‘yinlar, suvda o‘ynaladigan harakatli o‘yinlar, darsdan tashqari o‘ynaladigan harakatli o‘yinlar, harakatli o‘yinlar orqali sport o‘yinlari elementlarini, jismoniy sifatlarni rivojlantiruvchi harakatli o‘yinlar, sog‘lomlashtiruvchi hamda hordiq chiqaruvchi harakatli o‘yinlarni o‘rgatish haqida ko‘nikmalarga ega bo‘lishi kerak.

- harakatli o‘yinlarni rejalashtirish va nazorat qilish, harakatli o‘yinlar jarayonida sport anjomlari va inshootlaridan foydalanish; sinfdan tashqari, kuni uzaytirilgan guruhlarda va sport bayramlari tadbirlarini o‘tkazish jarayonidagi xalq o‘yinlaridan foydalanish haqida malakalarga ega bo‘lishi kerak.

- futbol o‘yinida harakatlanish texnikasini o‘rgatish; futbol o‘yinida to‘pni olib yurish texnikasini o‘rgatish; futbol o‘yinida to‘pni uzatish texnikasini o‘rgatishni haqida ko‘nikmalarga ega bo‘lishi kerak.

- futbol o‘yinida to‘pga zarba berish texnikasini o‘rgatish; futbol o‘yinida to‘pni to‘xtatish texnikasini o‘rgatish; futbol o‘yinida darvozaga zarba berish texnikasi va hujum taktikasini o‘rgatish; futbol o‘yinida jarima va erkin to‘pga zarba berishni o‘rgatish va himoya taktikasi; futbol o‘yinida darvozabonni o‘yin texnikasini o‘rgatish malakalariga ega bo‘lishi kerak.

- basketbol o‘yinida holat va harakatlarga o‘rgatish; basketbol o‘yinida to‘pni olib yurish texnikasini o‘rgatish; basketbol o‘yinida to‘pni uzatish va qabul qilish texnikasini o‘rgatishni haqida ko‘nikmalarga ega bo‘lishi kerak.

- basketbol o‘yinida to‘pni yaqin va o‘rta masofalardan savatga tashlash texnikasini o‘rgatish; basketbol o‘yinida jarima to‘pni savatga tashlash texnikasini va o‘yin taktikasini o‘rgatish; basketbol o‘yinida uzoq masofadan to‘pni savatga tashlash texnikasini va o‘yin taktikasini o‘rgatish; basketbol o‘yinida harakatda uzoq masofadan to‘pni savatga tashlashni o‘rgatish malakalariga ega bo‘lishi kerak.

- voleybol o‘yinida holat va harakatlarga o‘rgatish; voleybol o‘yinida to‘g‘ri yiqilish texnikasini o‘rgatish; voleybol o‘yinida to‘pni yuqoridan uzatish va qabul qilish texnikasini o‘rgatish; voleybol o‘yinida to‘pni pastdan uzatish va qabul qilish texnikasini o‘rgatishni haqida ko‘nikmalarga ega bo‘lishi kerak.

- voleybol o‘yinida to‘pni o‘yinga kiritish texnikasini o‘rgatish; voleybol o‘yinida sakrab to‘pga zarba berish texnikasini o‘rgatish; voleybol o‘yinida to‘siq qo‘yish usullarini o‘rgatish; voleybol o‘yinida himoya va hujumning texnik-taktik harakatlarini o‘rgatish; voleybol o‘yinida libero o‘yinchisining vazifalarini o‘rgatish malakalariga ega bo‘lishi kerak.

- qo‘l to‘pi o‘yinida holat va harakatlarga o‘rgatish; qo‘l to‘pi o‘yinida to‘pni olib yurish texnikasini o‘rgatish; qo‘l to‘pi o‘yinida to‘pni uzatish va qabul qilish texnikasini o‘rgatishni haqida ko‘nikmalarga ega bo‘lishi kerak.

- qo‘l to‘pi o‘yinida to‘pni darvozaga uloqtirish texnikasini o‘rgatish; qo‘l to‘pi o‘yinida jarima va erkin to‘plarni otishni o‘rgatish; qo‘l to‘pi o‘yinida himoya va hujumning texnik-taktik harakatlarini o‘rgatish; qo‘l to‘pi o‘yinida to‘pga to‘siq qo‘yish usullarini o‘rgatish; qo‘l to‘pi o‘yinida darvozabonni o‘yin texnikasini o‘rgatish malakalariga ega bo‘lishi kerak.


71-85 ball “yaxshi”

- jismoniy tarbiya nazariyasi va metodikasi fanining maqsadi hamda vazifalari; harakatli o‘yinlar tarixi va qisqacha tushuncha, turkumlari, rivojlanish bosqichlari va pedagogik ahamiyati; harakatli o‘yinlarni bolani yoshiga mos holda tanlash, tahlil qilish va o‘tkazish metodikasi; harakatli o‘yinlarni tashkil qilish va o‘tkazish metodikasi; sport bayramlarini o‘tkazishda harakatli o‘yinlardan foydalanish, sog‘lom turmush tarzini shakllantirishda sportning o‘rni va ahamiyatini bilishi; fanning maqsadi hamda vazifalari; jismoniy tarbiya nazariyasi, gimnastika, yengil atletika, sport o‘yinlari (futbol, basketbol, voleybol, qo‘l to‘pi) ni kelib chiqishi va rivojlanish tarixi; O‘zbekistonda rivojlanishi; o‘yin texnikasi tasnifi; o‘yin taktikasi tasnifi; maydon o‘lchamlari, jihozlari va o‘yin qoidalari, kichik, o‘rta va katta yoshdagi bolalar bilan gimnastika va yengil atletika mashg'ulotlarini o‘tkazish haqida bilimlarga ega bo‘lishi kerak.

- jismoniy tarbiya mashg‘ulotlarida qo‘llaniladigan jismoniy tarbiya metodlari; harakatlarni va jismoniy sifatlarni tarbiyalashdagi qat`iy tartiblashtirilgan mashq uslubi; harakatlarga o‘rgatish jarayonini asoslari; harakatlarga o‘rgatish bosqichlarining tuzilish asoslari; o‘rgatish bosqichlarining asosiy yo‘nalishi va xususiyati; harakat malakalarining tashkil etish qonuniyatlari; maktabgacha yoshidagi bolalar jismoniy tarbiyasi; bolalar bilan jismoniy tarbiya daqiqalarini tashkil qilish va o‘tkazish usullari; jismoniy tarbiya daqiqalarida gimnastika va yengil atletika mashqlari bilan o‘quvchilar faoliyatini tashkil etish usullari; guruhdan tashqari olib boriladigan jismoniy tarbiya ishlariga tavsif; o‘quv ishlarini rejalashtirish; jismoniy tarbiya daqiqalarida pedagogik nazorat: pedagogik tahlil, xronometraj, pulsometriya o‘tkazish uslubiyoti haqida ko‘nikmalarga ega bo`lishi kerak.

- bolalarni jismoniy tarbiyalash va uning nazariy asoslari; sport musobaqalari tizimi; jismoniy tarbiya vositalari va metodlari; gimnastika va yengil atletika mashqlarini o‘rgatish; jismoniy sifatlarni (kuch, tezkorlik, chaqqonlik, egiluvchanlik, chidamlilik) tarbiyalash; bolalarda yuklamaga umumiy tavsif haqida malakalarga ega bo‘lishi kerak.

- harakatli o‘yinlarni daqiqalarning asosiy qismiga mos holda tanlash va tahlil qilish; kichik, o‘rta va katta yoshdagi bolalarga beriladigan harakatli o‘yinlarni o‘rgatish; estafetali harakatli o‘yinlar, nutqni rivojlantiruvchi harakatli o‘yinlar, suvda o‘ynaladigan harakatli o‘yinlar, darsdan tashqari o‘ynaladigan harakatli o‘yinlar, harakatli o‘yinlar orqali sport o‘yinlari elementlarini, jismoniy sifatlarni rivojlantiruvchi harakatli o‘yinlar, sog‘lomlashtiruvchi hamda hordiq chiqaruvchi harakatli o‘yinlarni o‘rgatish haqida ko‘nikmalarga ega bo‘lishi kerak.

- harakatli o‘yinlarni rejalashtirish va nazorat qilish, harakatli o‘yinlar jarayonida sport anjomlari va inshootlaridan foydalanish; sinfdan tashqari, kuni uzaytirilgan guruhlarda va sport bayramlari tadbirlarini o‘tkazish jarayonidagi xalq o‘yinlaridan foydalanish haqida malakalarga ega bo‘lishi kerak.

- futbol o‘yinida harakatlanish texnikasini o‘rgatish; futbol o‘yinida to‘pni olib yurish texnikasini o‘rgatish; futbol o‘yinida to‘pni uzatish texnikasini o‘rgatishni haqida ko‘nikmalarga ega bo‘lishi kerak.

- basketbol o‘yinida holat va harakatlarga o‘rgatish; basketbol o‘yinida to‘pni olib yurish texnikasini o‘rgatish; basketbol o‘yinida to‘pni uzatish va qabul qilish texnikasini o‘rgatishni haqida ko‘nikmalarga ega bo‘lishi kerak.

- voleybol o‘yinida holat va harakatlarga o‘rgatish; voleybol o‘yinida to‘g‘ri yiqilish texnikasini o‘rgatish; voleybol o‘yinida to‘pni yuqoridan uzatish va qabul qilish texnikasini o‘rgatish; voleybol o‘yinida to‘pni pastdan uzatish va qabul qilish texnikasini o‘rgatishni haqida ko‘nikmalarga ega bo‘lishi kerak.

- qo‘l to‘pi o‘yinida holat va harakatlarga o‘rgatish; qo‘l to‘pi o‘yinida to‘pni olib yurish texnikasini o‘rgatish; qo‘l to‘pi o‘yinida to‘pni uzatish va qabul qilish texnikasini o‘rgatishni haqida ko‘nikmalarga ega bo‘lishi kerak.


55-70 ball “qoniqarli”

- jismoniy tarbiya nazariyasi va metodikasi fanining maqsadi hamda vazifalari; harakatli o‘yinlar tarixi va qisqacha tushuncha, turkumlari, rivojlanish bosqichlari va pedagogik ahamiyati; harakatli o‘yinlarni bolani yoshiga mos holda tanlash, tahlil qilish va o‘tkazish metodikasi; harakatli o‘yinlarni tashkil qilish va o‘tkazish metodikasi; sport bayramlarini o‘tkazishda harakatli o‘yinlardan foydalanish, sog‘lom turmush tarzini shakllantirishda sportning o‘rni va ahamiyatini bilishi; fanning maqsadi hamda vazifalari; jismoniy tarbiya nazariyasi, gimnastika, yengil atletika, sport o‘yinlari (futbol, basketbol, voleybol, qo‘l to‘pi) ni kelib chiqishi va rivojlanish tarixi; O‘zbekistonda rivojlanishi; o‘yin texnikasi tasnifi; o‘yin taktikasi tasnifi; maydon o‘lchamlari, jihozlari va o‘yin qoidalari, kichik, o‘rta va katta yoshdagi bolalar bilan gimnastika va yengil atletika mashg'ulotlarini o‘tkazish haqida bilimlarga ega bo‘lishi kerak.

- jismoniy tarbiya mashg‘ulotlarida qo‘llaniladigan jismoniy tarbiya metodlari; harakatlarni va jismoniy sifatlarni tarbiyalashdagi qat`iy tartiblashtirilgan mashq uslubi; harakatlarga o‘rgatish jarayonini asoslari; harakatlarga o‘rgatish bosqichlarining tuzilish asoslari; o‘rgatish bosqichlarining asosiy yo‘nalishi va xususiyati; harakat malakalarining tashkil etish qonuniyatlari; maktabgacha yoshidagi bolalar jismoniy tarbiyasi; bolalar bilan jismoniy tarbiya daqiqalarini tashkil qilish va o‘tkazish usullari; jismoniy tarbiya daqiqalarida gimnastika va yengil atletika mashqlari bilan o‘quvchilar faoliyatini tashkil etish usullari; guruhdan tashqari olib boriladigan jismoniy tarbiya ishlariga tavsif; o‘quv ishlarini rejalashtirish; jismoniy tarbiya daqiqalarida pedagogik nazorat: pedagogik tahlil, xronometraj, pulsometriya o‘tkazish uslubiyoti haqida ko‘nikmalarga ega bo`lishi kerak.

- harakatli o‘yinlarni daqiqalarning asosiy qismiga mos holda tanlash va tahlil qilish; kichik, o‘rta va katta yoshdagi bolalarga beriladigan harakatli o‘yinlarni o‘rgatish; estafetali harakatli o‘yinlar, nutqni rivojlantiruvchi harakatli o‘yinlar, suvda o‘ynaladigan harakatli o‘yinlar, darsdan tashqari o‘ynaladigan harakatli o‘yinlar, harakatli o‘yinlar orqali sport o‘yinlari elementlarini, jismoniy sifatlarni rivojlantiruvchi harakatli o‘yinlar, sog‘lomlashtiruvchi hamda hordiq chiqaruvchi harakatli o‘yinlarni o‘rgatish haqida ko‘nikmalarga ega bo‘lishi kerak.

- futbol o‘yinida harakatlanish texnikasini o‘rgatish; futbol o‘yinida to‘pni olib yurish texnikasini o‘rgatish; futbol o‘yinida to‘pni uzatish texnikasini o‘rgatishni haqida ko‘nikmalarga ega bo‘lishi kerak.

- basketbol o‘yinida holat va harakatlarga o‘rgatish; basketbol o‘yinida to‘pni olib yurish texnikasini o‘rgatish; basketbol o‘yinida to‘pni uzatish va qabul qilish texnikasini o‘rgatishni haqida ko‘nikmalarga ega bo‘lishi kerak.

- voleybol o‘yinida holat va harakatlarga o‘rgatish; voleybol o‘yinida to‘g‘ri yiqilish texnikasini o‘rgatish; voleybol o‘yinida to‘pni yuqoridan uzatish va qabul qilish texnikasini o‘rgatish; voleybol o‘yinida to‘pni pastdan uzatish va qabul qilish texnikasini o‘rgatishni haqida ko‘nikmalarga ega bo‘lishi kerak.

- qo‘l to‘pi o‘yinida holat va harakatlarga o‘rgatish; qo‘l to‘pi o‘yinida to‘pni olib yurish texnikasini o‘rgatish; qo‘l to‘pi o‘yinida to‘pni uzatish va qabul qilish texnikasini o‘rgatishni haqida ko‘nikmalarga ega bo‘lishi kerak.


0-54 ball “qоniqаrsiz” Bеlgilаngаn tаlаblаrni umumаn bаjаrmаsа, аniq tаsаvvurgа egа bo‘lmаslik, bilmаslik.
Baholash turlari

Eng yuqori ball

O`tkazish vaqti
Oraliq nazorat:

70Oraliq nаzоrаt ma`ruza o‘qituvchisi tomonidan qabul qilinadi. Sessiya oraliq nаzоrаt yozma shaklda ma`ruza mаshg‘ulоtlаrida o‘tilgan mavzular yuzasidan variantlar asosidagi savollarga javob yozish orqali o‘tkaziladi.

30

Semestrlar davomida
Amaliy mаshg‘ulоtlаrda faolligi, sport turining amaliy mashqlar yuzasidan topshiriqlarni bajarganligi uchun.

40

Semestrlar davomida
Yakuniy nazorat:

30Yakuniy nаzоrаt amаliy va оg‘zаki shaklda o‘tilgan mavzularga oid amaliy mashqlar hamda og‘zaki savol javob tarzida o‘tkaziladi. Bunda talabalar 2 ta amaliy mashq bajarib, fanga oid savollarga javob beradi.

30

Semestrlar davomida ajratilgan soatlar to‘liq bajarilgandan so‘ng
Jami

100

8. Asosiy va qo‘shimcha o‘quv adabiyotlar hamda axborot manbalari
Asosiy adabiyotlar
Muallif

Adabiyot nomi

Adabiyot turi

Nashr yili

Adabiyotning ARM dagi shifri

Adabiyotning ARM dagi nventor raqami

Adabiyotning ARM dagi soni

1.

I.I.Morgunova

Gimnastika va uni oitish metodikasi

O‘quv qo‘llanma

Tashkent, 2011 y

75.6 M84

U-7450

10 ta

2.

Raximqulov K.D.

“Milliy harakatli o‘yinlari”

O`quv qo`llanma

T.: 2012 y.


3.

R.Qudratov

Yengil atletika

O’quv qo’llanma

Toshkent 2012 yil

75.711Q-36

U-7351

5

4.

Ayrapetyans L.R.

Voleybol nazariyasi va uslubiyati

Darslik

Toshkent O‘zDJTI 2012y

74.267.A98

У-7329

1

5.

Rasulov O.T.

Basketbol

Darslik

Toshkent 1998 y

75.586.R.25

922707

1

6.

Xўжаев Ф, Нигманов Б.Б Рахимқулов К.Д,

“Спорт ва ҳаракатли ўйинлар ва уни ўқитиш методикаси” (Спорт ўйинлар)

Ўқув қўлланма

Тошкент 2008 йил

74.267Х98

924548

1

7.

Пavlov Sh va boshqalar

Gandbol

Darslik

Toshkent 2005 y

75.576 P13

924549

1

8.

Акромов Р нинг таҳрири остида

Футбол

Дарслик

Тошкент 2006 й

75.578 Ф98

924550

1

9.

Maxkamdjanov K.M.

Jismoniy madaniyat nazariyasi va metodikasi

darslik

Tashkent 2008 y

75.1 M18

U-6912/3

31


Qo‘shimchа аdаbiyotlаr

10. Мирзиёев Ш.М. Буюк келажагимизни мард ва олийжаноб халқимиз билан бирга қурамиз.Тошкент “Ўзбекистон” – 2017 й.

11. Ш.Мирзиёев Эркин ва фаровон демократик Ўзбекистон давлатини биргаликда барпо этамиз. “Ўзбекистон” НМИУ, 2016 й.

12. Ш.Мирзиёев Қонун устуворлиги ва инсон манфаатларини таъминлаш – юрт тараққиёти ва халқ фаравонлигининг гарови.“Ўзбекистон” НМИУ,2016й.

13. 2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегияси. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги ПФ-4947 сонли Фармони.

14. Adam Goodes. Yulunga: Traditional Indigenous Games. - Sydney 2009 year.

15. Xojayev P, Raximqulov K.D, Nigmanov B.B. «Harakatli o‘yinlar va uni o‘qitish metodikasi» Cho‘lpon nashriyoti T.: 2010 y.
Internet saytlаri

16. www.tdpu.uz

17. www.pedagog.uz

18. www.ziyonet.uz

19. www.edu.uz

20. www.sport.uz

Download 206 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
davlat pedagogika
o’rta maxsus
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
ta’limi vazirligi
toshkent axborot
nomidagi samarqand
guruh talabasi
toshkent davlat
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
vazirligi toshkent
Toshkent davlat
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
pedagogika universiteti
matematika fakulteti
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
таълим вазирлиги
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
bilan ishlash
махсус таълим
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
haqida umumiy
umumiy o’rta
fanining predmeti
Buxoro davlat
fizika matematika
malakasini oshirish
universiteti fizika
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
jizzax davlat
tabiiy fanlar