Organik kimyo fanidan 200 ta test o’qituvchi: k f. n. M. S. Hotamova


Fan bobi –4; Fan bo’limi – 2; Qiyinchilik darajasi – 2Download 80,88 Kb.
bet3/5
Sana21.12.2019
Hajmi80,88 Kb.
#31264
1   2   3   4   5
Bog'liq
Органик Кимё (Тест)
elektron hukumat va imzo, 12-тема, Suvning tuzilishi, xususiyatlari va biologik funksiyasi, 8- sinf rus, 9-sinf-Biologiya-, 8-amaliy mashgulot. Hamza ijodi. Gafur Gulom ijodi 770d4932b00069f4a11e6dde7a2b5, 7- amaliy mashgulot. Gulxaniy ijodi. AAvloniy ijodi. Dexkanova Sh 1bd4b155de05cbe74c5ee28561d9c22b, Скан 11 мая 2020 г., Скан 11 мая 2020 г., 3. Fuqarolik ja-WPS Office, 3. Fuqarolik ja-WPS Office, 6, davlat nazariyasi, 1. Хисобот

81 Fan bobi –4; Fan bo’limi – 2; Qiyinchilik darajasi – 2Urotropin moddasini olishda qaysi moddalardan foydalaniladi?

CH2O, NH3

CH3COOH, N2

HCHO, N2O5

CH3OH, NH3

82 Fan bobi –9; Fan bo’limi – 2; Qiyinchilik darajasi – 2Quyidagi moddalardan qaysi biri oksidlanganda propion aldegidi hosilbo’ladi?

CH3 CH2 CH2ОН

CH3OH

C2H5ОН

CH3-CH2-CH3

83 Fan bobi –9; Fan bo’limi – 10; Qiyinchilik darajasi – 2Qanday modda mis (II) gidroksid bilan reaksiyaga kirishganda sariq cho'kma, uni qizdirganda esa qizil rangli modda hosil bo'ladi?

Propanal

Natriy gidroksid

Glisin

Butan-1,2- diol

84 Fan bobi –10; Fan bo’limi – 2; Qiyinchilik darajasi – 2Qaysi karbon kislotasi "kumush ko’zgu" reaktsiyaga kirishadi?

Chumoli kislotasi

Moy kislotasi

Sirka kislotasi

Propion kislotasi

85 Fan bobi –6; Fan bo’limi – 7; Qiyinchilik darajasi – 2

Laktidlar qanday moddalar?

Siklik murakkab efirlar

Oddiy efirlar

Karbon kislotalar

Koz’ yoshini qo’zg’atuvchi aldegidlar

86 Fan bobi –8; Fan bo’limi – 2; Qiyinchilik darajasi – 2Sirka kislota ishlab chiqarishning N.A. Emanuel ishlab chiqqan eng samarali usulini toping?

Butanni katalitik oksidlash

Glukozadan etanol, undan esa sirka kislota olish

Atsetat tuzlariga sulfat kislota ta`sir ettirish

Sirka angidridga suv qo`shish

87 Fan bobi –10; Fan bo’limi – 8; Qiyinchilik darajasi – 2Oksimoy kislotaning necha xil izomeri bor?

3

4

5

6

88 Fan bobi –2; Fan bo’limi – 2; Qiyinchilik darajasi – 1Qaysi reaktiv yordamida sirka aldegidni etil spirt, sirka kislota va etilatsetatdan farqlash mumkin?

Mis(II) gidroksid

Natriy gidroksid

Kir soda

Sulfat kislota

89 Fan bobi –6; Fan bo’limi – 7; Qiyinchilik darajasi – 2Suksinimid qaysi kislotaning imidi hisoblanadi?

Qahrabo kislotasining

Glutar kislotasining

Oksalat kislotasining

Sirka kislotasining

90 Fan bobi –18; Fan bo’limi – 2; Qiyinchilik darajasi – 2Kumush ko’zgu reaksiyasini bermaydigan moddalar qatorini aniqlang?

Saxaroza, sellyuloza

Chumoli kislotasi, kraxmal

Fruktoza, chumoli aldegidi

Saxaroza, glyukoza, maltoza

91 Fan bobi –16; Fan bo’limi – 6; Qiyinchilik darajasi – 2Oshqozonda oqsillar chiriganda qanday birikma hosil bo’ladi?

Indol

Gistidin

Triptofan

Imidazol

92 Fan bobi –15; Fan bo’limi – 7; Qiyinchilik darajasi – 2Monosaxaridlarni aniqlang?

Glyukoza, riboza, fruktoza

Maltoza, saxaroza

Kraxmal, sellyuloza

Fruktoza, maltoza

93 Fan bobi –15; Fan bo’limi – 7; Qiyinchilik darajasi – 2Disaxaridlarni aniqlang?

Maltoza, saxaroza

Glyukoza, riboza, fruktoza

Kraxmal, sellyuloza

Fruktoza, maltoza

94 Fan bobi –15; Fan bo’limi – 7; Qiyinchilik darajasi – 2Polisaxaridlarni ko’rsating?

Kraxmal, sellyuloza

Fruktoza, maltoza

Glyukoza, riboza

Saxaroza, sellyuloza

95 Fan bobi –15; Fan bo’limi – 8; Qiyinchilik darajasi – 2Sellyuloza qanday erituvchilarda eriydi?

Sveytser reaktivi

Organik erituvchilarda

Suvda

Hech qanday erituvchida erimaydi

96 Fan bobi –11; Fan bo’limi – 9; Qiyinchilik darajasi – 2Tarkibida oltingugurt mavjud bo’lmagan oqsillar nima deyiladi?

Protaminlar

Globulinlar

Proteinlar

Albuminlar

97 Fan bobi –11; Fan bo’limi – 9; Qiyinchilik darajasi – 2Proteinlarni ajrating: 1)albumin 2)globulin 3)prolamin 4)protamin 5)gistodin

1,2,3,4,5

2,3

4,5

To’g’ri javob yo’q

98 Fan bobi –12; Fan bo’limi – ; Qiyinchilik darajasi –2Pirrol molekulasidagi uglerod atomlarining oksidlanish darajasi yig’indisini toping.

-2

+2

+4

-4

99 Fan bobi –8; Fan bo’limi – ; Qiyinchilik darajasi – 2Ko’p atomli spirtni qaysi reaktiv yordamida aniqlash mumkin?

Cu(OH)2

Bromli suv

KMnO4 eritmasi

Ag2O

100 Fan bobi –2; Fan bo’limi – 2; Qiyinchilik darajasi – 2CH3CHO oksidlanganda hosil bo’ladigan birikmani ko’rsating?

CH3COOH

CH3CH2OH

CH3-CH3

CH3-O-CH3

101 Fan bobi –3; Fan bo’limi – 2; Qiyinchilik darajasi – 2Organik moddalar tarkibida azot mavjudligini qaysi usul yoradmida aniqlash mumkin?

Lassen usuli

Butlerov usuli

Shveysar usuli

Devard usuli

102 Fan bobi –9; Fan bo’limi – 2; Qiyinchilik darajasi – 2Tautomeriya hodisasi kuzatiladigan moddani aniqlang?

Atsetosirka efiri

Sirka kislotasi

HCHO

Benzoy kislotasi

103 Fan bobi –10; Fan bo’limi – 2; Qiyinchilik darajasi – 2Tabiatda mavjud bo’lmagan ikki atomli fenolni aniqlang?

Rezorsin

Pirokatexin

Gidroxinon

Naftalin

104 Fan bobi –10; Fan bo’limi – 2; Qiyinchilik darajasi –2Glitserin birinchi marta kim tomonidan sintez qilingan?

Sheyele

Bertlo

Butlerov

Lavuazye

105 Fan bobi –11; Fan bo’limi – 2; Qiyinchilik darajasi – 2Moylarning taxirlanishi asosan qanday jarayonlar tufayli yuzaga keladi:

1)gidrolizlanish 2)oksidlanish 3)qaytarilish 4)qaynash 5)achish1.2

2.3

3.4

4.5

106 Fan bobi –11; Fan bo’limi – 2; Qiyinchilik darajasi – 2Moylarning qotishini tezlashtiruvchi moddalar qanday ataladi?

Sikkativlar

Katalizatorlar

Stabilizatorlar

Plastifikatorlar

107 Fan bobi –4; Fan bo’limi – 2; Qiyinchilik darajasi – 2Sof element-organik birikmani ko’rsating.

CH3-Zn-CH3

CH3-Mg-I

CH3-Zn-Cl

CH3-CH2-Al-I

108 Fan bobi –4; Fan bo’limi – 2; Qiyinchilik darajasi – 2Grinyar reaktivini ko’rsating.

CH3-Mg-I

CH3-Zn-CH3

CH3-Mg-CH3

CH2=CH-Cl

109 Fan bobi –4; Fan bo’limi – 2; Qiyinchilik darajasi – 2A.Arbuzov qaysi element-organik birikmalar rivojlanishiga o’z hissasini qo’shgan?

P-organik

Mg-organik

Zn-organik

Li-organik

110 Fan bobi –4; Fan bo’limi – 2; Qiyinchilik darajasi – 2Suvning muzlash tеmpеraturasini kеskin pasaytiruvchi spirt nomini toping

etilеnglikol

dioksan

allil spirt

vinil spirt

111 Fan bobi –9; Fan bo’limi – 2; Qiyinchilik darajasi – 22 mol piridinning massasini aniqlang

160 g

60 g

80 g

100 g

112 Fan bobi –9; Fan bo’limi – 2; Qiyinchilik darajasi – 2

Furan, tiofen va pirrollarning bir-biriga o’zaro o’tishi qaysi olim tomonidan amalga oshirilgan?

K.Yuryev

Lebedev

Butlerov

Markovnikov

113 Fan bobi –9; Fan bo’limi – 2; Qiyinchilik darajasi – 2

Rossiyada alkaloidlar kimyosiga asos solgan olim kim?

A.P.Orexov

Voskresenskiy

S.Y.Yunusov

O.S.Sodiqov

114 Fan bobi –7; Fan bo’limi – 2; Qiyinchilik darajasi – 2Fenolga sifat reaksiya beruvchi reagent nomi?

FeCl3

HNO3

HBr

AgOH

115 Fan bobi –3; Fan bo’limi – 2; Qiyinchilik darajasi – 2Ebonit deb nomlangan mahsulotni qaysi xom-ashyolardan olish mumkin? 1) neft;

2)glitserin; 3) каuchuk; 4) oltingugurt; 5) xlorpren; 6) каpron;

3 va 4

1 va 2

5 va 6

1va 5

116 Fan bobi –3; Fan bo’limi – 2; Qiyinchilik darajasi – 2Тоshko’mir smolasi asosini nima tashkil etadi?

naftalin

olefin

difenilketon

difeniletilketon

117 Fan bobi –3; Fan bo’limi – 2; Qiyinchilik darajasi – 2Qaysi birikma sun'iy kauchuk olishda qo’llaniladi?

Vinilbеnzol

Etilbеnzol

Propilbеnzol

Mеtilbеnzol

118 Fan bobi –3; Fan bo’limi – 2; Qiyinchilik darajasi – 2Molеkulasida karbonil gruppa tutuvchi organik birikmalar dеb nimaga aytiladi?

Aldegid va ketonlar

Karbon kislotalar

Spirtlar

Metall organik birikmalar

119 Fan bobi –3; Fan bo’limi – 2; Qiyinchilik darajasi – 2Organik kimyoda xlorlovchi modda sifatida ishlatiluvchi birikma ...

PCI5

HCI

CI2

NaCI

120 Fan bobi –3; Fan bo’limi – 2; Qiyinchilik darajasi – 2Reaksiyani oxiriga yetkazing. HC CH + R – OH

CH2 = CH – OR

CH3 – CH2 – CH2 – OR

CH3 – CH2 – COOH

CH2 = CH – CH2OH

121 Fan bobi –3; Fan bo’limi – 2; Qiyinchilik darajasi – 2Dioksanni 1906 yilda sintеz qilgan olimni aniqlang.

Meyer

Favorskiy

Lebedev

Vyurs

122 Fan bobi –3; Fan bo’limi – 2; Qiyinchilik darajasi – 2Alifatik aminlarga qaysi modda ta'sir ettirilganda birlamchi, ikkilamchi va uchlamchi aminlarni bir – biridan farqlash mumkin?

Nitrit kislota

Xlorid kislota

Sulfat kislota

Nitrat kislota

123 Fan bobi –3; Fan bo’limi – 2; Qiyinchilik darajasi – 2HOOC – CHOH – COOH ushbu moddaning nomini ayting.

Oksimalon kislota

Tartron kislota

Propan-ol-2 kislota

Butan kislota

Download 80,88 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
axborot texnologiyalari
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
guruh talabasi
O’zbekiston respublikasi
nomidagi toshkent
o’rta maxsus
davlat pedagogika
texnologiyalari universiteti
toshkent axborot
xorazmiy nomidagi
rivojlantirish vazirligi
pedagogika instituti
Ўзбекистон республикаси
tashkil etish
haqida tushuncha
таълим вазирлиги
vazirligi muhammad
O'zbekiston respublikasi
toshkent davlat
махсус таълим
respublikasi axborot
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
vazirligi toshkent
saqlash vazirligi
fanidan tayyorlagan
bilan ishlash
Toshkent davlat
sog'liqni saqlash
uzbekistan coronavirus
respublikasi sog'liqni
coronavirus covid
koronavirus covid
vazirligi koronavirus
qarshi emlanganlik
covid vaccination
risida sertifikat
sertifikat ministry
vaccination certificate
Ishdan maqsad
fanidan mustaqil
matematika fakulteti
o’rta ta’lim
haqida umumiy
fanlar fakulteti
pedagogika universiteti
ishlab chiqarish
moliya instituti
fanining predmeti