Ona tili fanidan test. 4 – sinf. I chorakDownload 79.5 Kb.
Sana15.01.2020
Hajmi79.5 Kb.

Aim.Uz

Ona tili fanidan test.

4 – sinf . I chorak.

1. Gap oxirida qo`yiladigan tinish belgilarini belgilang. To`g`ri javob: nuqta, so`roq belgisi, undov. 3-bet.

A) nuqta, so`roq belgisi, undov. B) qavs, ikki nuqta. D) So`roq, qavs.

2. Darak gapning oxiriga qanday tinish belgisi qo`yiladi? To`g`ri javob: 6-bet. Nuqta.

A) Undov. B) So`roq D) nuqta.

3. darak gap berilgan qatorni toping. To`g`ri javob: O`lkamizga bahor keldi. 6-bet.

A) Sen qachon maktabga borasan?

B) Yashasin ,Ona Vatan!

D) O`lkamizga bahor keldi.

4. Gapning bosh bo`laklariga nimalar kiradi? To`g`ri javob: Ega va kesim. 10-bet.

A) To`ldiruvchi, aniqlovchi. B) Ega va kesim. D) Sifat va son.

5. Olqish so`zining ma`nosi: To`g`ri javob: Maqtash, ulug`lash. 10-bet.

A) Baxtli taqdir, B) Mustaqillik. D) Maqtash, ulug`lash.

6.Bog`da chiroyli kapalak guldan-gulga qo`nardi. Ushbu gapda nechta so`z bor?To`g`ri javob: 6 ta. 11-bet.

A) 5 ta B) 4 ta D) 6 ta

7. xarsang so`zining ma`nosi: To`g`ri javob: Katta tosh. 8-bet.

A) toliqmoq B) Katta tosh D) Qattiq tosh

8. Gapda so`zlar qaysi qo`shimchalar yordamida bog`lanadi? To`g`ri javob: -ning, -ni, -ga, -da, -dan 14-bet.

A)-zor, -kor, -chi B) -ning, -ni, -ga, -da, -dan D) -Chi, -siz, -zor.

9. Gapda ikkinchi darajali bo`laklar qaysi gap bo`lagiga bog`lanadi? To`g`ri javob: Ega va kesimga. 15-bet .

A) Ega va kesimga B) To`ldiruvchiga D) Sifatga

10. Gapda so`zlar o`zaro nima jihatdan bog`lanadi? To`g`ri javob: ma`no jihatdan. 16-bet

A) Kesim yordamida B) ma`no jihatdan D) qo`shimchalar bilan.

11.Uyushiq bo`laklar qanday ohang bilan o`qiladi? To`g`ri javob: Sanash ohangi bilan. 19-bet

A) Sanash ohangi bilan. B)tinish belgilari bilan D) qo`shimchalar bilan.

12. Bosh bo`laklar gapda uyushib kelishi mumkinmi? To`g`ri javob: mumkin. 20-bet.

A) Mumkin emas B) ba`zida D) Mumkin.

13.gapda ikkinchi darajali bo`laklar uyushib kelishi mumkinmi? To`g`ri javob: mumkin. 21-bet.

A) mumkin emas B) mumkin D) ba`zida.

14. Uyushiq bo`laklar qaysi so`zlar bilan bog`lanadi? To`g`ri javob: va,ammo,lekin.24-bet.

A) Bilan B) qo`shimchalar bilan D) va,ammo,lekin.

15 Undalma qaysi kelishikdagi so`zlar bilan ifodalanadi? To`g`ri javob: bosh kelishik 28-bet.

A) tushum kelishigi B) jo`nalish kelishigi D) Bosh kelishik.

16. Undalma yozuvda qaysi belgi bilan ajratiladi? To`g`ri javob: vergul va undov. 28-bet.

A) vergul va undov. B) ikki nuqta D) ko`p nuqta.


1.

17. Oyi, Farxod juda qo`rqoq ekan. – dedi Rustam. Undalma gapning qayrida kelyapti?To`g`ri javob: boshida 30-bet.

A) o`rtasida B) oxirida D) boshida.

18. Nutq nima orqali ifodalanadi? To`g`ri javob: gap orqali. 35-bet.

A) gap orqali B) so`z orqali D) so`roq gap orqali.

19. Nutq qanday shakllarda bo`ladi? To`g`ri javob: og`zaki va yozma. 35-bet.

A) og`zaki B) og`zaki va yozma D) yozma

20. Qaysi belgi so`z ma`nosini farqlaydi? To`g`ri javob: tutuq belgisi. 49-bet.

A) Tutuq belgisi B) unli harflar D) undosh harflar.

21. Undalma so`zning oxirida bo`lgan gap tuzing.

J: Qachon dam olasiz,oyijon!

22.Ega uyushib kelgan so`zni toping.

J: Lola, Nazira va Shalola kitoblar do`koniga borishdi.

23. Bosh bo`laklarni toping?

J: Ega va kesim.

24. Matn nimalardan tuziladi?

J: O`zaro bog`langan gaplardan.

25.Tutuq belgisi bor so`zlarni toping.

J: ma`no, a`lo, da`vo, e`lon, she`riyat.

To`g`riligini kafolotlayman: Usmonova Dilfuza.

Ekspert guruhi: Temirova Dilrabo

Fayziyeva Iroda.

Xotamova Sadoqat.


2.

Onatili fanidan testlar. 4-sinf II chorak.

1. Tuman so`zining ma`nosini toping. To`g`ri javob: o`n ming. 53-bet.

A) bir ming B) o`n ming D) yuz ming.

2. Gul so`ziga o`zakdosh bo`lgan so`zlar qatorini toping. To`g`ri javob: gulli,gulsiz, guldon,gulla. 54-bet.

A) gulli,gulsiz, guldon,gulla. B) Gulchi, gulzor, ishchi D) gulzor, hosildor.

3. Topishmoqni javobini toping.

Yorug` kunni boshlaydi,

Undan borliq yashnaydi. To`g`ri javob: quyosh. 55-bet.

A) gul B) paxta D) quyosh.

4. Mevali so`zining asosini toping. To`g`ri javob: meva 57-bet.

A) meva B) mevali D) mevasiz

5.Ot so`z turkumi qanday so`roqlarga javob bo`ladi? To`g`ri javob: kim? nima? 59-bet.

A) qanday? B) kim? nima? D)nima qildi?

6. Chiziqlar o`rniga kerakli so`zni qo`yib o`qing. To`g`ri javob: shirin 60-bet.

________ so`z shakardan shirin.

A) odobli B) yaxshi D) shirin.

7 Anvoiy so`zining ma`nosini toping. To`g`ri javob: turli-tuman, rang-barang.68-bet.

A) turli-tuman, rang-barang. B) har-xil D)bir xil.

8. Egalik qo`shimchasi yozilgan qatorni toping. To`g`ri javob: -m,-im,-ng,-ing,-si,-i, -miz,-imiz, -ingiz, -ngiz. 68-bet.

A) –ning,-ni,-ga,-da,-dan B)-dor,-zor,-kor D) -m,-im,-ng,-ing,-si,-i, -miz,-imiz, -ingiz, -ngiz.

9.Tilda nechta shaxs bor? To`g`ri javob: 3 ta 69-bet.

A) 4 ta B)3 ta D) 2 ta

10. I shaxs egalik qo`shimchalarini toping. To`g`ri javob: -m, -im, -miz, -imiz. 69-bet.

A) –m, -im, -miz, -imiz B) –ing,- ng, -ingiz ,ngiz D) –i,-si,-lari.

11. II shaxs egalik qo`shimchalarini toping To`g`ri javob: –ing,- ng, -ingiz ,ngiz 69-bet

A) –m, -im, -miz, -imiz B) –ing,- ng, -ingiz ,ngiz D) –i,-si,-lari.

12. III shaxs egalik qo`shimchalarini toping To`g`ri javob: –i,-si,-lari. 69-bet

A) –m, -im, -miz, -imiz B) –ing,- ng, -ingiz ,ngiz D) –i,-si,-lari.

13. Egalik qo`shimchalari birlik ma`nosini bildirgan qo`shimchalarni toping. To`g`ri javob: -m, -im, -ng, -ing, -si, -i 69-bet.

A) -m, -im, -ng, -ing, -si, -i B) –miz, -imiz, -lari D) –ingiz, -ngiz.

14. Suruv so`zining ma`nosini toping. To`g`ri javob: qo`y-echki podasi. 71-bet

A) qo`y-echki podasi B) qo`ylar yashaydigan joy D) o`tloq.

15. Mevasi so`zi nechanchi shaxsda qo`llanilgan? To`g`ri javob: III shaxs 71-bet .

A) I shaxs B) II shaxs D) III shaxs.

16. Egalik qo`shimchalari ko`plik ma`nosini bildirgan qo`shimchlararni toping. To`g`ri javob: -miz,-imiz,-ingiz,-ngiz,-lari.72-bet .

A) -miz,-imiz,-ingiz,-ngiz,-lari. B) zor, -kor D) –li,-siz,-ser.

17. Qachon o`zbek tiliga Davlat tili maqomi berilgan? To`g`ri javob: 1989-yil 21-oktyabrda 75-bet . 3.

A) 1991-yil 1-sentyabr B) 1991-yil 8-dekabr D)1989-yil 21-oktyabrda.

18. O`zbek tilida nechta kelishik bor? To`g`ri javob: 6 ta 80-bet.

A) 5 ta B) 6 ta D) 8 ta

19. Bosh kelishikning so`rog`ini toping? To`g`ri javob: Kim? Nima? Qayer? 80-bet.

A) Kim? Nima? Qayer? B) kimning ? nimaning? D) kimga? Nimaga?

20. Tushum kelishigi otni nimaga bog`laydi? To`g`ri javob: fe`lga bog`laydi. 94-bet.

A) otga B) fe`lga D) sifatga.

21. Qaysi otlarda egalik qo`shimchasiqo`shilganda so`z o`zagidagi tovush tushib qoladi?

J: Burun,og`iz,singil.


  1. Kimdan? Nimadan? Qayerdan? So`rog`iga javob bo`ladigan kelishikni toping.

J: Chiqish kelishigi.

  1. Qaratqich kelishigining qo`shimchasini ayting?

J: -ning.

  1. “Olma…. bargi” .Nuqtalar o`rniga qaysi kelishik qo`shimchasini qo`yish lozim?

J: Qaratqich kelishigining.

25.jo`nalish kelishigining “-ka” shakli qanday otlarga qo`shiladi?

J: K tovushi bilan tugagan otlarga.

To`g`riligini kafolotlayman: Usmonova Dilfuza.

Ekspert guruhi: Temirova Dilrabo

Fayziyeva Iroda.

Xotamova Sadoqat.

4.

Onatili fanidan test savollari.4-sinf . III chorak.  1. Topishmoqning javobini toping.

Osmonda suzar qanoti yo`q. To`g`ri javob: bulut 101-bet.

A) bulut B) samolyot D) qushlar.

2. “Boqiy “ so`zining ma`nosini toping. To`g`ri javob: abadiy, mangu 103-bet.

A) barhayot B) abadiy, mangu D)har doim.

3. Ot yasovchi qo`shimchalarni toping To`g`ri javob: -chi,-zor,-dosh,-kor,-k,-q 110-bet.

A) -chi,-zor,-dosh,-kor,-k,-q B) –li,-ser,-kor,-zor. D) -ning,-ni,-ga,-da,-dan

4. Sifatlar otga qanday bog`lanadi? To`g`ri javob: ohang yordamida 114-bet.

A) ohang yordamida B) qo`shimchalar yordamida D) sanash yo`li bilan

5. Sifatlarning ma`no turlari necha xil bo`ladi? To`g`ri javob: 5 xil 119-bet.

A) 4 xil B) 6 xil D) 5 xil.

6. “Nordon” so`zi sifatning qaysi turiga kiradi? ? To`g`ri javob: maza – ta`m 119-bet.

A) rang-tus B) maza-ta`m D) hajm.

7. Hajm ma`no turiga kiradigan sifatlarni aniqlang. To`g`ri javob: baland-past 119-bet.

A) oq-qora B) muloyim D) baland-past

8. Sifat yasovchi qo`shimchalar qatorini toping? To`g`ri javob: -ser,be-, -siz,-li,-chan. 124-bet.

A) -ser,be-, -siz,-li,-chan. B) –miz,-ingiz,-lari D) –kor,-zor,- dosh,-k.

9. Gulli so`ziga qarama-qarshi ma`noli so`zni toping. To`g`ri javob: gulsiz 125-bet.

A) Guldon B) Gulchi D) Gulsiz

10. Sifatlar necha turda yoziladi? To`g`ri javob: 3turda 127-bet.

A) 5 turda B) 3 turda D) 4 turda.

11.Sifat gapda qanday vazifani bajaradi?To`g`ri javob: ikkinchi darajali bo`lak 130-bet.

A) ikkinchi darajali bo`lak B) bosh bo`lak D) asosiy bo`lak.

12. Son so`z turkumi qanday so`roqlarga javob bo`ladi? To`g`ri javob: Necha? Qancha? Nechanchi? 131-bet.

A) kim? Nima? B) Necha? Qancha? Nechanchi? D)nima qildi?

13. Sonlar yozuvda necha xilda ifodalanadi? To`g`ri javob: 3 xilda 134-bet.

A)5 xilda B) 4 xilda D) 3 xilda.

14. Sonlar otga qanday bog`lanadi? To`g`ri javob: ohang yordamida 136-bet.

A) ohang yordamida B) qo`shimchalar yordamida D) sanoq yordamida.

15. Tartib bildirgan sonlarni toping? To`g`ri javob: o`n uchinchi sayyora. 137-bet.

A) 10 ta bola B) 5 ta kitob D) o`n uchinchi sayyora.

16. Kishilik olmoshlari berilgan qatorni toping. To`g`ri javob: men,sen,u,biz,siz,ular, 141-bet.

A) men,sen,u B) biz,siz,ular D) men,sen,u,biz,siz,ular 17. Kishilik olmoshlari qanday so`roqlarga javob bo`ladi? To`g`ri javob:Kim? Kimlar? 141-bet.

A) kim? kimlar? B) qanday? qanaqa? D) nima qildi?

5.

18. Kishilik olmoshlari qanday qo`shimchalar bilan qo`llanadi? To`g`ri javob: kelishik qo`shimchalari bilan. 145-betA) Sifat yasovchi qo`shimchalar bilan B) kelishik qo`shimchalari bilan

D) Egalik qo`shimchalari bilan.

19. U olmoshiga jo`nalish kelishigi qo`shimchasi qo`shilganda qanday yoziladi? To`g`ri javob: unga. 147-bet.

A) uga B )unga D) undan

20. Sanoq son yozilgan qatorni toping. To`g`ri javob: to`rt o`g`il. 135-bet.

A) to`rt o`g`il B) 8-makta D) 15-uy.

21. Harfiy ifoda bilan yozilgan qatorni toping.

J: O`ninchi uy.  1. Bitta shaxsni bildirgan olmoshlarni toping.

J: Men,sen,u.

  1. Ko`p shaxsni bildirgan olmoshlarni toping.

J: Biz,siz,ular.

  1. Ajratib yoziladigan sifatlarni toping.

J:Yam-yashil, kap-katta,tip-tiniq.

  1. Rang-tus beruvchi sifatlarni toping.

J: Oppoq,qora,yashil,moviy.

To`g`riligini kafolotlayman: Usmonova Dilfuza.

Ekspert guruhi: Temirova Dilrabo

Fayziyeva Iroda.

Xotamova Sadoqat.

6.


Onatili fanidan testlar. 4-sinf. IV chorak.

1. Fe`l so`z turkumi qanday so`roqlarga javob bo`ladi? To`g`ri javob: nima qildi? Nima qilyapti? Nima qilmoqchi? 152-bet..

A) qanday? B)kim? Nima? D) nima qildi? Nima qilyapti? Nima qilmoqchi?

2. Fe`lda nechta zamon bor? To`g`ri javob: 3 ta 154-bet.

A) 5 ta B) 4 ta D) 3 ta .

3. O`tgan zamon fe`lining qo`shimchasini toping.To`g`ri javob: -di,-gan. 157-bet.

A) –di,-gan B) –moqda ,- yap D) –moqchi

4. Hozirgi zamon fe`lining qo`shimchasini toping. To`g`ri javob: -moqda, -yap. 161-bet.

A) –di,-gan B) –moqda ,- yap D) –moqchi

5. Kelasi zamon fe`lining qo`shimchasini toping. A) –di,-gan B) –moqda ,- yap D) –moqchi

A) –di,-gan B) –moqda ,- yap D) –moqchi..

6. bShaxs-son qo`shimchalari qanday qo`shimcha? To`g`ri javob: tuslovchi. 167-bet.

A) tuslovchi B) yasovchi D) egalik.

7. Tuslanish nima? To`g`ri javob: fe`llarning tuslovchi qo`shimchalar bilan qo`llanishi tuslanish deyiladi 167-bet.

A) Fe`llarning o`zaro bog`lanishi. B) Fe`llarning zamonlarda kelishi.

D) fe`llarning tuslovchi qo`shimchalar bilan qo`llanishi tuslanish deyiladi .

8.Ifor sochib so`zining ma`nosini toping. To`g`ri javob: hid taratib 168-bet.

A) gullab B) hid taratib D) nur sochib.

9. Fe`l yasovchi qo`shimchalarni toping To`g`ri javob: -la,-lan,-sira,-illa,-lash. 174-bet.

A)ser-, be, -li B) -kor,-zor, chi D) -la,-lan,-sira,-illa,-lash.

10. Zulfiya nomidagi mukofot qachon ta`sis etilgan? To`g`ri javob: 1999-yil. 176-bet.

A) 2000-yil B) 2002-yil D) 1999-yil.

11. Voris so`zining ma`nosi? To`g`ri javob: ota-onalar ishini davom ettiruvchi.178-bet.

A)merosxo`r B) ota-onalar ishini davom ettiruvchi. D) farzand.

12. –la fe`l yasovchi qo`shimchalar yordamida so`zlar yozing. To`g`ri javob: gulla, ishla, tozala. 175-bet.

A) gulla, ishla, tozala. B)gulzor, guldor D) tozakor, ishchi,

13. Hozirgi zamon fe`lini toping. To`g`ri javob: gullaydi 161-bet.

A) Gullaydi B)Gulladi D) Gullamoqdi.

14. O`tgan zamonda kelgan fe`lni toping. To`g`ri javob:qo`rqdi, bichdi,chopdi, 159-bet.

A) qo`rqdi, bichdi,chopdi, B) so`zlamoqda, kuylamoqda D) chopmoqchi.

15. Maktab so`zi qaysi tildan kirib kelgan? To`g`ri javob: arab tilidan 158-bet.

A) fors tilidan B) arab tilidan D) hind tilidan.

16. Fe`lda nechta zamon bor? To`g`ri javob: 3 ta 154-bet.

A) 6 ta B) 2 ta D) 3 ta
7.

17.Qaysi zamon nutq so`zlanib turgan paytda bajarilayotgan harakatni bildiradi?To`g`ri javob: hozirgi zamon. 161-bet.

A) o`tgan zamon B) hozirgi zamon D) kelasi zamon.

18. Quyosh charaqlab nurini sochmoqda. Fe`l zamonlarini aniqlang. To`g`ri javob: hozirgi zamon. 161- bet.

A) O`tgan zamon B) hozirgi zamon D) kelasi zamon.

19. III shaxs ko`plikdagi fe`lni belgilang. To`g`ri javob: ishladik, o`qiymiz. 166-bet.

A) yozdim, ko`rdim B)ishladik, o`qiymiz D) bormiqchi, ko`rmoqchi.

20. harakatni bildirgan so`zlar gapda qanday bo`lak vazifasida keladi? To`g`ri javob: bosh bo`lak 152-bet.

A) Bosh bo`lak B) ikkinchi darajali bo`lak D) kesim.

21. Qaysi gapda sonlarning yozilishida xatolik bor?

J: Biz 6 qavatda yashaymiz.

22.Xohlamoq so`ziga yaqin ma`noli so`zni toping.

J: Istamoq.

23.Oynaga ….. ketdi. Tushib qolgan so`zni yozing.

J: darz.


24.Kesim uyushib kelgan qatorni toping.

J: Darsdan so`ng biz o`ynaymiz, dam olamiz , dars tayyorlaymiz.

25.Xil-xususiyat bildirgan sifatlarga misollar yozing

J: muloyim, jasur, botir, yuvosh.


To`g`riligini kafolotlayman: Usmonova Dilfuza.

Ekspert guruhi: Temirova Dilrabo

Fayziyeva Iroda.Xotamova Sadoqat.

8.
Download 79.5 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
davlat pedagogika
o’rta maxsus
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
ta’limi vazirligi
toshkent axborot
nomidagi samarqand
guruh talabasi
toshkent davlat
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
vazirligi toshkent
Toshkent davlat
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
pedagogika universiteti
matematika fakulteti
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
таълим вазирлиги
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
bilan ishlash
махсус таълим
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
haqida umumiy
umumiy o’rta
fanining predmeti
Buxoro davlat
fizika matematika
malakasini oshirish
universiteti fizika
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
jizzax davlat
tabiiy fanlar