Ona tili 8-sinf 201 201 1-nazorat ishi mavzu: Nazorat shakliDownload 96.22 Kb.
bet1/4
Sana15.01.2017
Hajmi96.22 Kb.
  1   2   3   4

Ona tili 8-sinf

201____-201____


1-NAZORAT ISHI

Mavzu:

Nazorat shakli: Diktant
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nazorat ishining bali – bahosi:
2-NAZORAT ISHI
Mavzu:

Nazorat shakli: Ijodiy bayon

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Nazorat ishining bali – bahosi:

3-NAZORAT ISHI

Mavzu:

Nazorat shakli: Test sinovi

1-variant

 1. Abadiy nutq nima?

 1. so‘z san’atkorlari-yozuvchilar, shoirlar, olimlar tomonidan ishlangan, qat’iy me’yorlarga ega bo‘lgan nutq;

 2. shevalardan foydalanib tuzilgan nutq;

 3. eskirgan so‘zlar qo‘llanilgan nutq;

 4. tilshunoslikning bir bo‘limi.

 1. Badiiy adabiyot, ya’ni badiiy asarlarga xos bo‘lib, unda badiiylik, ifodaviylik, ta’sirchanlik kuchli bo‘lgan uslub … deyiladi.

 1. ilmiy uslub;

 2. badiiy uslub;

 3. rasmiy uslub;

 4. idoraviy uslub.

 1. Ilmiy uslubga xos xususiyatlar berilgan qatorni toping.

 1. qonunlar, hukumat qarorlari yoziladigan nutq uslubi;

 2. ifodaviylik, ta’sirchanlik kuchli bo‘lgan nutq uslubi;

 3. aniqlik, mantiqiylik, maktab darsliklari yoziladigan nutq uslubi;

 4. turli hujjatlar, ish qog‘ozlari yoziladigan nutq uslubi.

 1. Mustaqil so‘z turkumlari berilgan qatorni toping.

 1. uyqu, chiroyli, uzun, uchun;

 2. bilan, so‘zla, go‘yo, ohista;

 3. oltov, ham, mingta, orqali;

 4. o‘ntacha, buyuk, shirin, havo.

 1. Mustaqil so‘z turkumlari qaysi javobda to‘g‘ri ko‘rsatilgan?

 1. Ot, sifat, son, olmosh, fe’l, ravish;

 2. Sifat, son, bog‘lovchi, modal so‘zlar;

 3. Fe’l, olmosh, yuklama, taqlidso‘z;

 4. Olmosh, fe’l, ravish, bog‘lovchi, yuklama.

 1. Yig‘ilgan xaloyiq suron bilan yangi shahar tomon qo‘zg‘aldi.

Berilgan qatorda qaysi so‘zlar yordamchi so‘z turkumiga mansub?

 1. Suron, shahar;

 2. Bilan, tomon;

 3. Yig‘ilgan, bilan;

 4. Yangi, shahar.

 1. Kim birovga choh qazisa, unga o‘zi yiqiladi.

Tagiga chizilgan so‘zning turkumini aniqlang.

 1. Olmosh;

 2. Ot;

 3. Sifat;

 4. Ravish.

 1. Ravishning ma’no turi qancha?

 1. 2ta;

 2. 3ta;

 3. 5ta;

 4. 4ta.

 1. Payt ravishlari berilgan qatorni toping.

 1. Ertalab, kecha, avval;

 2. Boya, to‘satdan, juda;

 3. Endi, tez, g‘oyat;

 4. Do‘stona, avval, mardlarcha.

 1. Ijodiy-tavsiriy matnning asosiy xususiyatlari berilgan qatorni toping.

 1. Voqea-hodisaning oddiy axborot tarzida berilishi;

 2. Voqea-hodisa oddiy va aniq bayon qilinishi;

 3. Badiiy-tasviriy vositalar yordamida berilishi;

 4. Tilning badiiy-tasviriy vositalaridan deyarli foydalanilganligi.

 1. Ijodiy mehnatning oliy ko‘rinishi, murakkab aqliy mehnat jarayoni nima?

 1. Insho;

 2. Ijodiy bayon;

 3. Ijodiy ish;

 4. Nazorat diktant.

 1. Insho mavzusiga ko‘ra necha turga bo‘linadi?

 1. 3ta;

 2. 2ta;

 3. 4ta;

 4. 5ta.

 1. So‘z birikmasida so‘zlar o‘zaro qanday bog‘lanadi?

 1. Faqat teng;

 2. Faqat tobe

 3. Teng va tobe;

 4. Erkin bog‘lanadi.

 1. So‘z birikmasi va gap qurilishi tilshunoslikning qaysi bo‘limida o‘rganiladi?

 1. Fonetika;

 2. Morfologiya;

 3. Leksikologiya;

 4. Sintaksis.

 1. So‘z birikmasida hokim so‘z qaysi so‘z turkumi bilan ifodalanishiga ko‘ra qanday turlarga bo‘linadi?

 1. Sifatli so‘z birikmasi;

 2. Fe’lli so‘z birikmasi;

 3. Otli so‘z birikmasi;

 4. Otli va fe’lli so‘z birikmasi.

 1. Daftarga yozmoq, tez yugurmoq, ta’sirli gapirmoq so‘z birikmasining turini aniqlang.

 1. Otli birikma;

 2. Fe’lli birikma;

 3. Sifatli birikma;

 4. Ravishli birikma.

 1. Bitishuv birikma berilgan qatorni toping.

 1. Ishchan o‘quvchi, mehribon murabbiy;

 2. Tez termoq, do‘stlarni ko‘rmoq;

 3. G‘alaba uchun kurashmoq, chiroyli qiz;

 4. Katta xona, xonani bezatmoq.

 1. Maktab bog‘i, kitobning muqovasi, Alisherning do‘stlari so‘z birikmalari qaysi usul yordamida birikkan?

 1. Boshqaruv;

 2. Bitishuv;

 3. Teng aloqa;

 4. Moslashuv.

 1. Boshqaruvli so‘z birikmalari berilgan qatorni toping.

 1. G‘oliblik uchun kurashmoq, katta xona;

 2. Shaharda yashamoq, oltin uzuk;

 3. O‘quvchiga e’tibor, bemor uchun dori;

 4. Qalam bilan chizmoq, kitobning muqovasi.

 1. Hokim so‘z olmosh bilan ifodalangan so‘z birikmalari qatorini toping.

 1. Bu hayot, qanday go‘zal, mening o‘zim;

 2. Gullarning barchasi, qizlarning har biri;

 3. Hammadan go‘zal, g‘oyat qiziqarli;

 4. Har bir vazifa, o‘z uying.

2-variant.

1. So‘z san’atkorlari-yozuvchilar, shoirlar, olimlar tomonidan ishlangan, qat`iy me’yorlarga ega bo‘lgan nutq ko‘rinishi…… deyiladi.

a) Tilshunoslikning bir bo‘limi;

b) Eskirgan so‘zlar qo‘llanilgan nutq;

c) Adabiy nutq;

d) Shevalardan foydalanib tuzilgan nutq.

2. Ma’lumotnoma Azamat Qodirovga uning Qashqadaryo viloyati, Dehqonobod tumanidagi 3-maktabning 8-sinfida o‘qiyotganligi haqida berildi. Matn adabiy nutqning qaysi biriga xos?

a) ilmiy uslub;

b) rasmiy uslub;

c) badiiy uslub;

d) publistik uslubi.

3. She’riyat mulkining sultoni, birinchi turkiy ”Xamsa” asarining muallifi Alisher Navoiy 1441-yil 9- fevralda Hirot shahrida tug‘ildi.

Matn qaysi uslubga xos?

a) ilmiy uslub;

b) rasmiy-idoraviy uslub;

c) badiiy uslub;

d) so‘zlashuv uslubi.

4. Qadar, sari, orqali, keyin so‘zlari yordamchi so‘zning qaysi turiga kiradi?

a) bog‘lovchi;

b) ko‘makchi;

c) bog‘lovchi va ko‘makchi;

d) yuklama.

5. Hech qaysi, hech qancha, hech qayer olmoshlari olmoshning ma’nosiga ko‘ra qaysi turiga kiradi?

a) so‘roq olmoshi;

b) belgilash olmoshi;

c) bo‘lishsizlik olmoshi;

d) gumon olmoshi.

6. Men darvozaning oldida ancha kutib qoldim.

Gapda ravishning qanday ma’no turi mavjud?

a) holat ravishi;

b) miqdor-daraja ravishi;

c) o‘rin ravishi;

d) payt ravishi.

7. Adabiyot darsligida qayd qilingan o‘qituvchi tomonidan tushuntirilgan mavzular asosida yoziladigan insholar….. deyiladi.

a) adabiy mavzudagi insholar;

b) adabiy-ijodiy mavzudagi insholar;

c) erkin mavzudagi insholar;

d) b va c javoblar.

8. Uslubiy bo‘yoq, ta’sirchanlik mavjud bo‘lgan so‘zlarni aniqlang.

a) qizgina, qizcha, onajon;

b) bolagina, o‘quvchi,qushcha;

c) kitobcha,suv, gazetxon;

d) onajon, qizim, bosh.

9. Qaysi gapda so‘z qo‘llashga oid uslubiy xato mavjud?

a) Xabarni eshitib, qizning chehrasi yorishdi;

b) Xalq sizning jamolingizni ko‘rishga muntazir;

c) Afting qursin, deb qarg‘adi kampir;

d) Go‘zal qiz Oysuluvning basharasiga ter ko‘rindi.

10. Oshdan oling, mehmon. Ushbu gapdagi dan qo‘shimchasi qaysi kelishik qo‘shimchasi bilan sinonim hisoblanadi?

a) bosh kelishik;

b) jo‘nalish kelishik;

c) tushum kelishik;

d) chiqish kelishik.

11. Asosan qanday uslubdagi so‘zlar ko‘chma ma’noda qo‘llanmaydi?

a) ilmiy uslubdagi;

b) rasmiy uslubdagi;

c) so‘zlashuv uslubdagi;

d) a va b javoblar.

12. Qaysi uslub tilning tasviriy-badiiy vositalari yordamida obrazlar vositasida kishida estetik ta’sir ko‘rsatadi?

a) publitsistik uslub;

b) rasmiy uslub;

c) badiiy uslub;

d) ilmiy uslub.

13. Quyidagi so‘zlarning qaysi biri takrorlanganda g’iybat ma’nosi yuzaga keladi?

a) bor; c) dedi;

b) yo‘q; d) ochiq.

14. Ko‘plik qo‘shimchasi olmaydigan so‘zlar qatnashgan qatorni belgilang.

a) siz, kitob, qalam;

b) safar, oqshom, olim;

c) quvonch, men, sen;

d) kampir, til, sinf.

15. Quyidagi ma’nodosh so‘zlardan ko‘proq so‘zlashuv uslubiga tegishlisini belgilang.

a) rohat; c) lazzat;

b) maza; d) farog‘at.

16. Rasmiy uslubda ko‘pincha qanday gaplardan foydalaniladi?

a) faqat darak gaplardan; c ) asosan buyruq va darak gaplardan;

b) asosan buyruq gaplardan; d) darak, buyruq va his-hayajon gaplardan.

17. Quyidagi so‘zlarning qaysi biri faqat badiiy uslubga xos?

a) kabi; c) singari;

b) yanglig‘; d) o‘xshash.

18. So‘z birikmasida so‘zlar o‘zaro qanday bog‘lanadi?

a) faqat teng; c) teng va tobe;

b) faqat tobe; d) erkin bog‘lanadi.

19. So‘z birikmasi qaysi qatorda berilgan?

a) O‘rta Osiyo; c) Oq ko‘ngil;

b) Kitobni o‘qib; d) Ko‘zi tushdi.

20. Iye, men kimni ko‘ryapman?

Ushbu gap ifoda maqsadiga ko‘ra qanday gap hisoblanadi?

a) Darak gap; c) Buyruq gap;b) So‘roq gap; d) So‘roq-buyruq gap.Test raqamlari

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

JavobBall


Test raqamlari

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

JavobBall
Nazorat ishining bali – bahosi:Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2019
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa