Oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligi nizomiy nomidagi toshkent davlatDownload 0.63 Mb.
bet1/9
Sana05.12.2019
Hajmi0.63 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI

OLIY VA O‘RTA MAXSUS TALIM VAZIRLIGI
NIZOMIY NOMIDAGI TOShKENT DAVLAT

PEDAGOGIKA UNIVERSITETI

Tasdiqlayman

O‘quv ishlari bo‘yicha prorektor

_____________ D.U.Ergashev

2019 yil ____ _________


BOSHLANG‘ICH TA’LIM PEDAGOGIKASI, INNOVATSIYA VA INTEGRASIYA

fanining ischi o‘quv dasturi

(3- kurs)


Bilimsohasi

100000 -

Gumanitar

Ta’lim sohasi:

100000 -

Pedagogika

Ta’lim yo‘nalishi:

5111700-

Boshlang‘ich ta’lim va sport tarbiyaviy ish


Mashg‘ulot turi

Ajratilgan soat

Semestr

VI
1.

Nazariy

38
38
2.

Seminar

38
38
3.

Mustaqil ta’lim

48
48
4

Jami auditoriya soatlari

76
76
5

Umumiy o‘quv soati

124
124


Toshkent 2019

Fanning ishchi o‘quv dasturi O‘zbekiston Respublikasi Oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligi 2018 yil “18” 08 dagi 4 - sonli buyrug‘i bilan tasdiqlangan “Boshlang`ich ta’lim pedagogikasi, innovatsiya va integrasiya” fani dasturi asosida tayyorlangan.


Tuzuvchilar: M. E.Axmedova p.f. n. dosent

O’qituvchilar Z.Inoyatova, A. Hayitov
Taqrizchilar: M.Hakimova TDIU professori, p.f.d.

A. Muxsiyeva.p.f.n. dosent.

TDPU Boshlang‘ich ta’lim va jismoniy madaniyat

fakulteti dekani:

2019 yil ___ ________________________________ A.A.Akramov

Boshlang‘ich ta’lim pedagogikasi”Kafedrasi mudiri:

2019 yil “____” ________________________________ X.Sanoqulov

Fan dasturi Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti Kengashining 2019 yil “___” _________dagi “_____” -sonli bayoni bilan tasdiqlangan.
1. O‘quv fani o‘qitilishi bo‘yicha uslubiy ko‘rsatmalar.
Mazkur dasturda “Boshlang`ich ta’lim pedagogikasi, innovatsiya va integrasiya” fanini vujudga kelishi, uning ilmiy va ijtimoiy jihatlari, integratsiyalashgan ta’lim mazmuni va yo‘nalishining asosiy negizi, mohiyati ta’riflanadi. Ta’lim tizimida o‘quv predmeti sifatida integratsiya kursini guruhlanishi fanning bir bo‘lagini integratsiyalashtirish ko‘rsatiladi: negiz fanlar asosida kompleks ob’ektini o‘rganish asosida; turli muammolar asosida. Fanlar o‘zaro bog‘lanishi o‘qituvchilarni psixologik-pedagogik bilimlarini integratsiyalash. Maktab umumiy ta’lim va boshlang‘ich ta’lim kurslarini integratsiyalash yoritib berilgan .

Fanni o‘qitishdan maqsad –Boshlang`ich ta’lim pedagogikasi, innovatsiya va integrasiya ta’limning integrativ kursi ko‘rgazmali ta’lim tizimi bo‘lib, integrativ bilimlarni chuqurlashtirish va kengaytirish asosiada ko‘rgazmali, mahoratni vujudga keltirish sirlarini o‘rganadi.

Fanning vazifasi – Boshlang`ich ta’lim pedagogikasi, innovatsiya va integrasiya maktab ta’limiy-ilmiy ta’lim tizimida tavsiflanadi: bilimning integratsiyalashgan (ko‘rgazmali) tarmog‘ida integratsiyalashning usul va vositalari: ta’lim rejasidagi o‘qitish joyida: vaqtning hajmiga qarab, shu kursni to‘la o‘zlashtirish vaqti talabalarning o‘zlashtirish darajasi: maqsadli va optimalligi hamda ko‘p funksiyaga egaliligi bilan tavsiflanadi

Boshlang`ich ta’lim pedagogikasi, innovatsiya va integrasiya” fani boshlang‘ich sinfda integratsiyalashgan ta’lim o‘quv fanini o‘zlashtirish jarayonida amalga oshiriladigan masalalar doirasida bakalavr:  • ta’lim va tarbiyaga integrativ yondashuv mohiyati; boshlang‘ich ta’lim fanlarining xususiyatlari; pedagogik jarayon rivojlanuvchan ekanligini bilishi kerak;

  • boshlang‘ich sinflarda o‘quv integratsiyasi metodlarini qo‘llash; boshlang‘ich sinflarda o‘qitiladigan fanlarni umumiy va xususiy jihatlarini farqlash va rejalashtirish; o‘quvchilarda integratsiya asosida yagona bilish jarayoni bilan bog‘liq bo‘lgan tafakkur turlarini rivojlantirish ko‘nikmalariga ega bo‘lishik erak.

  • boshlang‘ich sinflarda o‘qitishni integratsiyalash; boshlang‘ich sinf xususiyatlari, boshlang‘ich ta’lim konsepsiyasi, ta’lim fanlari, tayanch fanlar: ona tili, boshlangich ta’lim pedagogikasi va tarbiyaviy ishlar metodikasi va tabiashunoslik, mehnat metodikasi fanlari asoslari; o‘quvchilar yoshi xususiyatini va integratsiyali o‘qitish tamoyillari; tili, boshlangich ta’lim pedagogikasi va tarbiyaviy ishlar metodikasi, tabiashunoslik mashg‘ulotlarini modellashtirish va ularni integratsiya qilish texnologiyasi; o‘qitishning texnologik xususiyatlari, darsliklar va o‘quv qo‘llanmalarini tuzish tamoyillari; tayanch fanlarning tasviriy san’at, musiqa, mehnat va jismoniy tarbiya kabi fanlar bilan integratsiyalash tamoyillrari; o‘quv jarayoni va tarbiyaviy ishlarni o‘qitishning texnik vositalari; mustaqil bilim olish va mustaqil ishlarni tashkil etish malakalariga ega bo‘lishi kerak.

Boshlang`ichta`limpedagogikasi, innovatsiyavaintegrasiya fani asosiy ixtisoslik fani hisoblanadi. 6-7 semestrda o‘qitiladi. Boshlang‘ich sinfda integratsiyalashgan ta’lim kursining boshqa fanlar bilan aloqasi: falsafa, mantiq, ruhshunoslik, ijtimoiy ruhshunoslik, yosh psixologiyasi, pedagogika, ijtimoiy pedagogika, fanlaridan yetarli bilim va ko‘nikmalarga ega bo‘lishlik talab etiladi.
2.Ma’ruza mashg‘ulotlari

1-jadvalMa’ruza mavzulari

VI semestr

Dars soatlari hajmi

1.

Kirish. Boshlang’ich ta’lim pedagogikasi fanining ,predmeti, metadalogiyasi , ilmiy- tadqiqot obyekti, metodlari

4

2.

Shaxs rivojlanishining umumiy qonunlari, uning tashxisi

2

3.

Boshlang'ich maktabda pedagogik jarayonning zamonaviy tенденцияlari va texnologiyalari.

2

4

Boshlang‘ich sinf o‘qituvchisining bilim va ko‘nikmalariga qo‘yilgan talablar. Sharq va G‘arb tajribalaridan foydalanish.

2

5

Didaktika – ta’lim va o’qitish nazariyasi ekanligi.Didaktikaning maqsad- vazifalari va asosiy tushunchalari.Hozirgi davrdagi didaktik rivojning asosiy yo’nalishlari

4

6.

Boshlang‘ish ta’lim pedagogikasida ta’lim qonuniyatlari va qoidalari va prinsiplari. Boshlang’ich ta’lim metodlari va vositalari.

2

7.

Ta’limni tashkil etish turlari va shakllari, dars- ta’lim tizimini tashkil etishning asosiy shakli sifatida

2

8.

O‘quvchilarning o’zlashtirgan bilimlari bilim natijalarini tekshirish va tashxis qilishning maqsad va vazifalari.

2

9

Tarbiya jarayoning mazmuni va mohiyati.Tarbiya tamoyillari va metodlari.

2

10

Tarbiya va uning turlari.Tarbiya qonuniyatlari.

2

11

Bolalar tarbiya jamoasi va yagona pedagogik jarayonning asosiy shakli

2

12.

Eng qadimgi davrdan VII asrgacha ta’lim tarbiya pedagogik fikrlar

4

13.

VII asrdan XIV asrning birinchi yarmigacha O’rta Osiyoda tarbiya , maktab va pedagogik fikrlar.

4

14

Sharq uyg’onish davrida pedagogik fikrlarning rivojlanishi.

2

15.

Sharq pedagogik ta’limotida ta’limiy –axloqiy qarashlar.

2
Jami:

38Ma’ruza mashg‘ulotlari multimediya qurilmalari bilan jihozlangan auditoriyada akadem guruhlarda o‘tiladi. Kirish. Boshlang’ich tas’lim pedagogikasi innovatsiya va integratsiyas”i kursi va vazifasi. Ta’lim jarayonini integratsiyalashning nazariy asoslari. Integratsiya – ta’lim jarayonini qulaylashtirishning muhim prinspi. Boshlang‘ich maktabda integratsiyalashgan ta’limdan foydalanishning metodik xususiyatlari. Ijodiy fikrlashning psixologik-pedagogik jabhalari

Pedaogikada an’anaviy integratsiyaning talqin qilinishi.

Boshlang‘ich maktabni integratsiya qilish. Pedagogika tizimini muvofiqlashtirish.

Boshlang‘ich sinfda integratsiyalashgan ta’limdan foydalanish mavzularini o‘tishda muammoli ma’ruzalar, ko‘rgazmali ma’ruzalardan va innovatsion ta’lim texnologiyalari ma’ruza, “Tushuntirish”, “Savol-javob”, “Raqamlar”, “Taqdimot” va “Sindikat” metodlaridan foydalaniladi.

4. Seminar mashg‘ulotlar mavzulari

3-jadvalSeminar mavzulari

VII - semestr

Dars soatlari hajmi

1.

Pedagogikaning umumiy asoslari.

2

2.

Shaxsning rivojlanishi tarbiyasi va ijtimoiylashuvi

2

3.

O’zbekiston Respublikasining Kadrlar tayyorlash milliy modeli va uning mohiyati

4

4.

Zamonaviy maktab o’qituvchisining vazifalari.Pedagogning kasbiy fazilatlari. Pedagogik mahorat.

2

5.

Didaktika ta’lim nazariyasi sifatida

2

6.

Ta’lim jarayoni yaxlit tizim sifatida.Ta’lim tamoyillari.

2

7.

Ta’lim metodlari va vositalari. Ta’limni tashkil etish turlari va shakllari. Ta’limni tashxis etish.

2

8.

Milliy aksialogiya va undan boshlang’ich ta’lim tizimida foydalanish imkoniyatlari.

2

9.

Tarbiya jarayoni mohiyati va mazmuni. Tarbiya turlari.

2

10.

Tarbiyaning umumiy metodlari. Oilada tarbiya asoslari

2

11.

Bolalar tarbiya jamoasi va yagona pedagogik jarayonning asosiy shakli ..

2

12.

Milliy aksialogiya va undan boshlang’ich ta’lim tizimida foydalanish imkoniyatlari.

2

13.

Pedagogika tarixi fan sifatida .Eng qadimgi davrlardan VII asrgacha ta’lim tarbiya va pedagogic fikrlar.

4

14.

VII asrdan XIV asrning birinchi yarmigacha O’rta Osiyoda tarbiya maktab va pedagogik fikrlar.

2

15.

IX-XII asrlar Sharq Ug’onish davri. Xorazm Ma’mun Akademiyasining faoliyati haqida.

2

16.

Sharq uygonish davrida pedagogik fikrlarning uyg’onishi

2

17.

Al Xorazmiy, Abu Rayhon Beruniy, Abu Ali ibn Sino, Abu Nasr Forobiylarning pedagogik qarashlari.

2
Jami

38

Download 0.63 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
davlat pedagogika
o’rta maxsus
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
ta’limi vazirligi
toshkent axborot
nomidagi samarqand
guruh talabasi
toshkent davlat
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
vazirligi toshkent
Toshkent davlat
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
pedagogika universiteti
matematika fakulteti
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
таълим вазирлиги
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
bilan ishlash
махсус таълим
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
haqida umumiy
umumiy o’rta
fanining predmeti
Buxoro davlat
fizika matematika
malakasini oshirish
universiteti fizika
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
jizzax davlat
tabiiy fanlar