Nr I vendimit Data palët faqeDownload 9.26 Mb.
bet173/173
Sana23.05.2017
Hajmi9.26 Mb.
1   ...   165   166   167   168   169   170   171   172   173PËR KËTO ARSYE


Kolegji Penal i Gjykatës së Lartë mbështetur në nenin 91 të Kodit të Procedurës Penale,

V E N D O S I


Dërgimin e akteve të çështjes penale që i përket të pandehurit Arben Strazimiri për vazhdimin e gjykimit të çështjes penale nr.1, regjistri themeltar, datë regjistrimi 07.10.1997, në ngarkim të pandehurit Arben Strazimiri akuzuar për veprën penale të vrasjes me paramendim.

Tiranë më 02.10.20141[] Dekreti nr.2083, datë 06.07.1955, aprovuar me ligjin nr.2251, datë 04.04.1956, hyrë në fuqi më datë 01.09.1955

2[] Ligji nr.601, datë 18.05.1948 “Mbi Martesën”, hyrë në fuqi më datë 01.09.1948 dhe shfuqizuar me ligjin nr.4020, datë 23.06.1965 “Kodi i Familjes” (hyrë në fuqi më datë 01.01.1966).

1 Në seancën gjyqësore të datës 11.03.2007 me vendim të ndërmjetëm Gjykata në bazë të nenit 185 të Kodit Procedurës Civile vendosi pranimin e kërkesës së paditësit në lidhje me saktësimin e objektit të padisë nga “revokim të aktit administrativ” në “konstatim absolutisht të pavlefshëm të aktit administrativ”. Në seancën gjyqësore të datës 11.03.2007 Gjykata në bazë të nenit 193 të Kodit Procedurës Civile vendosi të thërrasë me cilësinë e personit të tretë Elsa Pogën pasi rezulton që të tërheqë interesa në lidhje me këtë çështje. Me vendimin e ndërmjetëm të datës 10.07.2008 Gjykata në vështrim të neneve 159 e 189 e vijues të Kodit Procedurës Civile, gjykata nuk pranoi kërkesën e paraqitur nga personi i tretë për të ndërhyrë në këtë proces me cilësinë e ndërhyrësit kryesor (me padi) pasi çështja objekt gjykimi që po shqyrtohej ishte një konflikt administrativ dhe padia e paraqitur nga personi i tretë konsistonte në një padi të re që shton ndërgjyqësinë dhe ka karakter më tepër civil. Sipas gjykatës, ky fakt do të ndërlikonte së tepërmi procesin, i cili ishte në fund të hetimit gjyqësor.

1[] Me ligjin nr.122/2013, datë 18.04.2013 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr.8116, datë 29.03.1996 “Kodi i Procedurës Civile i Republikës së Shqipërisë”, në nenin 467 paragrafi i parë janë bërë këto ndryshime: shkronja “b) përbërja e trupit gjykues nuk ka qenë e rregullt apo vendimi nuk është nënshkruar nga anëtarët e tij, ose është cenuar parimi i paanësisë”; shkronja “ë) lind nevoja për marrjen e një prove vendimtare, marrja e së cilës është e vështirë në shkallë të dytë, ose gjykata nuk është shprehur për të gjitha kërkesat e parashtruara nga palët në padi dhe që përbëjnë objektin e mosmarrëveshjes midis palëve ndërgjyqëse”.

2[] Me nenin 35 të ligjit nr.122/2013, datë 18.04.2013 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr.8116, datë 29.03.1996 “Kodi i Procedurës Civile i Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar” është shfuqizuar shkronja “c” e paragrafit të parë të nenit 472 të Kodit të Procedurës Civile, sipas së cilës vendimet gjyqësore mund të ankimoheshin me rekurs në Gjykatën e Lartë edhe “për shkelje procedurale që kanë ndikuar në dhënien e vendimit”.

1[] Me ligjin nr.122/2013, datë 18.04.2013 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr.8116, datë 29.03.1996 “Kodi i Procedurës Civile i Republikës së Shqipërisë”, në nenin 467 paragrafi i parë janë bërë këto ndryshime: shkronja “b) përbërja e trupit gjykues nuk ka qënë e rregullt apo vendimi nuk është nënshkruar nga anëtarët e tij, ose është cenuar parimi i paanësisë”; shkronja “ë) lind nevoja për marrjen e një prove vendimtare, marrja e së cilës është e vështirë në shkallë të dytë, ose gjykata nuk është shprehur për të gjitha kërkesat e parashtruara nga palët në padi dhe që përbëjnë objektin e mosmarrëveshjes midis palëve ndërgjyqëse”.

2[] Me nenin 35 të ligjit nr.122/2013, datë 18.04.2013 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr.8116, datë 29.03.1996 “Kodi i Procedurës Civile i Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar” është shfuqizuar shkronja “c” e paragrafit të parë të nenit 472 të Kodit të Procedurës Civile, sipas së cilës vendimet gjyqësore mund të ankimoheshin me rekurs në Gjykatën e Lartë edhe “për shkelje procedurale që kanë ndikuar në dhënien e vendimit”.

1[] Gjykata e apelit ka administruar si prova të reja: 1) Shkresën/vërtetimin e Voltri Terminal Europa të datës 09.02.2011 adresuar Agjencisë detare Prosper – s.r.l, Interalbania SA dhe Abajera SHPK, sipas të cilës “...nga data 20.06.2010 deri në ditën e sotme në terminalin nr.6 të Portit të Genovas është bllokuar me urdhër të Prefekturës së Genovas çdo kontenier dhe mjet i ndodhur në një rreze prej 10000 m2...Brenda kësaj zone ndodheshin edhe 1 autosondë dhe 3 autocisterna të Shoqërisë Abajera Shpk dhe Interalbanian sha...”; 2) Deklaratat Doganore të datave 12.02.2011 (autosonda) dhe 21.02.2011 e Doganës Fier, për mallin; 3) Urdhër i çlirimit i Doganës, sipas të cilit, malli është çliruar më datë 12/02/2011, ora 12.00; 4) Flet hyrja nr.6, datë 21.03.2011 e Nafta Impeks Patos; 5) Marrëveshje Pajtimi e datës 24.05.2010, nënshkruar nga palët ndërgjyqëse, sipas së cilës palët ndërgjyqëse, pasi kanë evidentuar situatën lidhur me kontratën nr.2105/7, datë 23.07.2009; policën e sigurimit datë 23.07.2009, shlyerjen e një pjese të detyrimit monetar të palës paditëse ndaj Shoqërisë “Abajera” SHPK, dhe kësaj çështje gjyqësore palët kanë rënë dakord: “1. Kjo marrëveshje ka për objekt zgjidhjen me pajtim të dy çështjeve gjyqësore të ngritura nga Shoqëria Albpetrol sha. Ndaj Shoqërisë Interalbanian sha. Sipas kushteve dhe afateve të përcaktuara në të” (neni1); “Shoqëria Interalbania merr përsipër të: 1. Të paguajë brenda një periudhe 30 ditore nga nënshkrimi i kësaj marrëveshje një shumë prej 20.000.000 (...lekë) në llogari të shoqërisë prodhuese të mallit” (neni 2), ndërsa Albpetrol sha. “merr përsipër për të: 1. Të marrë në dorëzim mallin. 2.....; - “Pushimi i detyrimeve. Me ardhjen e mallit, dhe marrjen në dorëzim nga ana e Albpetrolit sha. të autosondës, pushon çdo detyrim i Shoqërisë Interalbanian në lidhje me sigurimin e garancisë së paradhënies dhe sigurimit të kontratës”.

1[] Me ligjin nr.122/2013, datë 18.04.2013 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr.8116, datë 29.03.1996 “Kodi i Procedurës Civile i Republikës së Shqipërisë”, në nenin 467 paragrafi i parë janë bërë këto ndryshime: shkronja “b) përbërja e trupit gjykues nuk ka qenë e rregullt apo vendimi nuk është nënshkruar nga anëtarët e tij, ose është cenuar parimi i paanësisë”; shkronja “ë) lind nevoja për marrjen e një prove vendimtare, marrja e së cilës është e vështirë në shkallë të dytë, ose gjykata nuk është shprehur për të gjitha kërkesat e parashtruara nga palët në padi dhe që përbëjnë objektin e mosmarrëveshjes midis palëve ndërgjyqëse”.

2[] Me nenin 35 të ligjit nr.122/2013, datë 18.04.2013 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr.8116, datë 29.03.1996 “Kodi i Procedurës Civile i Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar” është shfuqizuar shkronja “c” e paragrafit të parë të nenit 472 të Kodit të Procedurës Civile, sipas së cilës vendimet gjyqësore mund të ankimoheshin me rekurs në Gjykatën e Lartë edhe “për shkelje procedurale që kanë ndikuar në dhënien e vendimit”.

1 Ligji material i kohës kur kjo marrëdhënie është krijuar, dhe konkretisht neni 80 i Ligjit nr.6340, datë 26. 06.1981, “Kodi Civil i Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”

1[] Me ligjin nr.122/2013, datë 18.04.2013 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr.8116, 29.03.1996 “Kodi i Procedurës Civile i Republikës së Shqipërisë”, në nenin 467 paragrafi i parë janë bërë këto ndryshime: shkronja “b) përbërja e trupit gjykues nuk ka qenë e rregullt apo vendimi nuk është nënshkruar nga anëtarët e tij, ose është cenuar parimi i paanësisë”; shkronja “ë) lind nevoja për marrjen e një prove vendimtare, marrja e së cilës është e vështirë në shkallë të dytë, ose gjykata nuk është shprehur për të gjitha kërkesat e parashtruara nga aplët në padi dhe që përbëjnë objektin e mosmarrëveshjes midis palëve ndërgjyqëse”.

2[] Me nenin 35 të ligjit nr.122/2013, datë 18.04.2013 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr.8116, 29.03.1996 “Kodi i Procedurës Civile i Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar” është shfuqizuar shkronja “c” e paragrafit të parë të nenit 472 të Kodit të Procedurës Civile, sipas së cilës vendimet gjyqësore mund të ankimoheshin me rekurs në Gjykatën e Lartë edhe “për shkelje procedurale që kanë ndikuar në dhënien e vendimit”.

1[] Me ligjin nr.122/2013, datë 18.04.2013 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr.8116, 29.03.1996 “Kodi i Procedurës Civile i Republikës së Shqipërisë”, në nenin 467 paragrafi i parë janë bërë këto ndryshime: shkronja “b) përbërja e trupit gjykues nuk ka qenë e rregullt apo vendimi nuk është nënshkruar nga anëtarët e tij, ose është cenuar parimi i paanësisë”; shkronja “ë) lind nevoja për marrjen e një prove vendimtare, marrja e së cilës është e vështirë në shkallë të dytë, ose gjykata nuk është shprehur për të gjitha kërkesat e parashtruara nga aplët në padi dhe që përbëjnë objektin e mosmarrëveshjes midis palëve ndërgjyqëse”.

1[] Me nenin 35 të ligjit nr.122/2013, datë 18.04.2013 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr.8116, 29.03.1996 “Kodi i Procedurës Civile i Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar” është shfuqizuar shkronja “c” e paragrafit të parë të nenit 472 të Kodit të Procedurës Civile, sipas së cilës vendimet gjyqësore mund të ankimoheshin me rekurs në Gjykatën e Lartë edhe “për shkelje procedurale që kanë ndikuar në dhënien e vendimit”.

1 Neni 472, germa “c”, i Kodit të Procedurës Civile

1 Të tilla janë: (i) Padia kundër poseduesit, që bashkë me sendin t’i kthejë edhe te ardhurat e sendit (nenet 297-298 K.Civil); (ii) Padia e pronarit kundër poseduesit të sendit, që t’i shpërblejë dëmin në rast se sendi ka humbur në duart e tij ose është dëmtuar pjesërisht ose për çdo shkak tjetër, poseduesi nuk është në gjendje që t’i kthejë pronarit sendin (neni 298 K.Civil); (iii) Padia e poseduesit kundër pronarit që t’i paguajë shpenzimet që ka bërë për sendin, të cilin detyrohet t’ia kthejë (nenet 299-300 K.Civil).

1 Neni 299 i Kodit Civil parashikon: "Poseduesi në mirëbesim ka të drejtë të kërkojë pagimin e shpenzimeve të nevojshme që ka bërë për sendin dhe shpenzimet e dobishme, në masën që ato i kanë shtuar vleftën, n.q.s kjo vazhdon të jetë në kohën e kthimit të sendit ...", ndërsa neni 300 i Kodit Civil parashikon se: "Poseduesi me keqbesim ka të drejtë të kërkojë vetëm pagimin e shpenzimeve të nevojshme që ka bërë për sendin."

1 b) Në rast se ankimi nuk plotëson kushtet e mësipërme, si dhe ato të neneve 453 dhe 454 të këtij Kodi, gjykata njofton palën që të ndreqë të metat brenda 5 ditëve, në të kundërt ankimi kthehet.

1 N.228 K.Pr.Penale “Kushtet për caktimin e masave të sigurimit personal”

1. Askush nuk mund t’u nënshtrohet masave të sigurimit personal në qoftë se në ngarkim të tij nuk ekziston një dyshim i arsyeshëm, i bazuar në prova.2 Neni 228/2 K.Pr.Penale

Asnjë masë nuk mund të zbatohet kur ka shkaqe padënueshmërie ose të shuarjes së veprës penale.3 N.229/1/2 K.Pr.Penale “Kriteret për caktimin e masave të sigurimit personal”

1. Në caktimin e masave të sigurimit gjykata mban parasysh përshtatshmërinë e secilës prej tyre me shkallën e nevojave të sigurimit që duhen marrë në rastin konkret.

2. Çdo masë duhet të jetë në raport me rëndësinë e faktit dhe me sanksionin që parashikohet për veprën penale konkrete. Mbahen parasysh edhe vazhdimësia, përsëritja, si dhe rrethanat lehtësuese dhe rënduese të parashikuara nga Kodi Penal.


1 N.152/1 K.Pr.Penale - Çmuarja e provave është përcaktimi i vërtetësisë dhe fuqisë provuese të tyre. Çdo provë i nënshtrohet shqyrtimit dhe nuk ka vlerë të paracaktuar. Gjykata i çmon provat sipas bindjes së formuar pas shqyrtimit të tyre në tërësi.

1 N.367 K.Pr.Penale - Marrja e provave të reja

1. Pas marrjes së provave të kërkuara, gjykata, në qoftë se është e nevojshme, mund të bëjë pyetje shtesë dhe të disponojë, edhe kryesisht, marrjen e provave të reja. Kur nuk është e mundur të procedohet në të njëjtën seancë, ndërpritet gjykimi dhe caktohet data e seancës së re.1 1. Rishikimi mund të kërkohet:

a) kur faktet e vëna në themel të vendimitt nuk pajtohen me ato të një vendimi tjetër të formës së prerë;

b) kur vendimi është bazuar në një vendim të gjykatës civile, i cili është revokuar më pas;

c) kur pas vendimit kanë dalë ose janë zbuluar prova të reja, të cilat vetëm ose së bashku me ato që janë vlerësuar njëherë, tregojnë se vendimi është i gabuar;

ç) kur vërtetohet se vendimi është dhënë si pasojë e falsifikimit të akteve të gjykimit ose të një fakti tjetër të parashikuar nga ligji si vepër penale.


1 Kodi Penal, neni 282/a “Trafikimi i lëndëve plasëse, djegëse, helmuese dhe radioaktive

Importimi, eksportimi, tranzitimi dhe tregtimi, në kundërshtim me ligjin i lëndëve plasëse, djegëse, helmuese dhe radioaktive, me qëllim fitimi material ose çdo përfitim tjetër, dënohet me burgim nga shtatë gjer në pesëmbëdhjetë vjet.

Po kjo vepër, kur kryhet në bashkëpunim ose më shumë se një herë ose sjell pasoja të rënda, dënohet me burgim nga dhjetë gjer në njëzetvjet.


2 Neni 300 “Moskallëzimi i krimit

Moskallëzimi në organet e ndjekjes penale, në gjykatë, në organet e rendit publik, të pushtetit ose të administratës, i një krimi që është duke u kryer apo që është kryer, dënohet me gjobë ose me burgim gjer në tre vjet.

Përjashtohen nga detyrimi për kallëzim të paralindurit dhe të paslindurit, vëllezërit dhe motrat,

bashkëshorti, adoptuesi dhe të adoptuarit, si edhe personat që janë të detyruar të ruajnë një sekret të njohur për shkak të detyrës apo profesionit.1 Kodi i Procedurës Penale, neni 260 “Revokimi dhe zëvendësimi i masave të sigurimit”

2. Kur nevojat e sigurimit zbuten ose kur masa e zbatuar nuk i përgjigjet më rëndësisë së faktit ose dënimit që mund të caktohet, gjykata e zëvendëson masën me një tjetër më të lehtë1 1. Rishikimi mund të kërkohet:

a) kur faktet e vëna në themel të vendimit nuk pajtohen me ato të një vendimi tjetër të formës së prerë;

b) kur vendimi është bazuar në një vendim të gjykatës civile, i cili është revokuar më pas;

c) kur pas vendimit kanë dalë ose janë zbuluar prova të reja, të cilat vetëm ose së bashku me ato që janë vlerësuar njëherë, tregojnë se vendimi është i gabuar;

ç) kur vërtetohet se vendimi është dhënë si pasojë e falsifikimit të akteve të gjykimit ose të një fakti tjetër të parashikuar nga ligji si vepër penale.


2 Vendimi nr.30, datë 17.06.2010; nr.45, datë, më 10.10.2011 të Gjykatës Kushtetuese.

1 Vendimi nr.26, datë 08.05.2012 i Gjykatës Kushtetuese

1 Ky vendim është lënë në fuqi nga gjykata e Apelit për Krime të Rënda dhe Gjykata e Lartë ka vendosur mospranimin e ankimit të paraqitur nga kërkuesi Ismet Boriçi

2 Seancë gjyqësore e zhvilluar më datë 03.02.2005 në Gjykatën e Shkallës së Parë për Krime të Rënda, Tiranë.

1 N.228 K.Pr.Penale “Kushtet për caktimin e masave të sigurimit personal”

1. Askush nuk mund t’u nënshtrohet masave të sigurimit personal në qoftë se në ngarkim të tij nuk ekziston një dyshim i arsyeshëm, i bazuar në prova.2 Neni 228/2 K.Pr.Penale

Asnjë masë nuk mund të zbatohet kur ka shkaqe padënueshmërie ose të shuarjes së veprës penale.3 N.229/1/2 K.Pr.Penale “Kriteret për caktimin e masave të sigurimit personal”

1. Në caktimin e masave të sigurimit gjykata mban parasysh përshtatshmërinë e secilës prej tyre me shkallën e nevojave të sigurimit që duhen marrë në rastin konkret.

2. Çdo masë duhet të jetë në raport me rëndësinë e faktit dhe me sanksionin që parashikohet për veprën penale konkrete. Mbahen parasysh edhe vazhdimësia, përsëritja, si dhe rrethanat lehtësuese dhe rënduese të parashikuara nga Kodi Penal.


1 K.Pr.Penale, neni 432,

1. Rekursi në Gjykatën e Lartë kundër vendimeve të gjykatës së apelit mund të bëhet për këto shkaqe:

a) për mosrespektimin ose për zbatimin e gabuar të ligjit penal;

b) për shkelje që kanë si pasojë pavlefshmërinë absolute të vendimit të gjykatës, sipas nenit 128 të këtij Kodi;

c) për shkelje procedurale që kanë ndikuar në dhënien e vendimit.


2 N.152/1 K.Pr.Penale- Çmuarja e provave

1. Çmuarja e provave është përcaktimi i vërtetësisë dhe fuqisë provuese të tyre. Çdo provë i nënshtrohet shqyrtimit dhe nuk ka vlerë të paracaktuar. Gjykata i çmon provat sipas bindjes së formuar pas shqyrtimit të tyre në tërësi.1 N.152/1 K.Pr.Penale- Çmuarja e provave

1. Çmuarja e provave është përcaktimi i vërtetësisë dhe fuqisë provuese të tyre. Çdo provë i nënshtrohet shqyrtimit dhe nuk ka vlerë të paracaktuar. Gjykata i çmon provat sipas bindjes së formuar pas shqyrtimit të tyre në tërësi.2 Neni 19/1 i K.Penal: “Nuk ka përgjegjësi penale personi që ka kryer veprën duke qenë i detyruar të mbrojë jetën, shëndetin, të drejtat dhe interesat e tij, ose të një tjetri, nga një sulm i padenjë, i vërtetë dhe i çastit me kusht që, karakteri i mbrojtjes të jetë në proporcion me rrezikshmërinë e sulmit”

1 Për raste të ngjashme, shiko Kolegji Penal i Gjykatës së Lartë, vendim nr.159 (00-2011-1132), datë 23.11.2011

1 Hirst k. Mbretërisë së Bashkuar, [DHM] ankimi nr.74025/1, datë 06.10.2005, para. 69.

2 Matwiejczuk k. Polonisë, ankimi nr.3764/97, datë 02.12.2003, para 97. Silver et al. k. Mbretërisë së Bashkuar, ankimet nr.5947/72; 6205/73; 7052/75; 7061/75; 7107/75; 7113/75, datë 25.03.1983, para. 84; Labita k. Italisë, Ankimi 26772/95, 06.04.2000, para 179.

1 Prona posedohet nga paditësi

1 Është pushuar gjykimi për këtë palë pasi paditësi ka hequr dorë nga kërkimi.

2 Dhe për këtë palë është hequr dorë nga gjykimi.

1 Fillimisht i është drejtuar Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Gjirokastër e cila me vendimin nr.321, datë 03.03.2009 ka vendosur moskompetencën e saj dhe kalimin e akteve gjykatës kompetente, që është Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë.

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë, me vendimin nr.3396, datë 09.04.2011 ka vendosur pushimin e gjykimit për mosparaqitje të palës paditëse.1 çështja Jorgic v. Germany

1 Në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Krujë, e paditur ka qënë vetëm ZVRPP Krujë dhe kërkesa për tu thirrur si të paditur Fran Nikollë Krosi, Gaspër Fran Krosi, Viktor Fran Krosi, Bardhok Dobrozi dhe Gafurr Arif Koçi është bërë në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë Tiranë në seancën e datës 14.04.2014.

1 Neni 106 dhe 107 i ligjit nr.9920, datë 19.05.2008.Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   165   166   167   168   169   170   171   172   173


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2017
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa