Nazorat ishi mavzu: Nazorat shakliDownload 344.44 Kb.
bet3/6
Sana12.02.2017
Hajmi344.44 Kb.
1   2   3   4   5   6

Nazorat ishining bali – bahosi:
9- NAZORAT ISHI
Mavzu: ___________________________________________________________________ Nazorat shakli: Matn tuzish

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Nazorat ishining bali – bahosi:

10- NAZORAT ISHI

Mavzu: ___________________________________________________________________

Nazorat shakli: Test sinovi
I variant

 1. To‘plamni ifodalovchi so‘zlar qatorini toping.

 1. kitob, daftar, qalam;

 2. o‘quv qurollari, milliy o‘yinlar, ranglar;

 3. qizil, sariq, ko‘k;

 4. olma, gul, kitob.

 1. Bo‘lishsiz fe’l qo‘llangan gap qatorini aniqlang.

 1. mayin shabada esmoqda;

 2. uzoqdan yoqimli kuy eshitildi;

 3. kitobni tez mutolaa qiling;

 4. yo‘lg‘on gapirishga o‘rganmang.

 1. Yasama fe’llar berilgan qatorni toping.

 1. o‘qidi, yozdi, chizdi;

 2. oqlamoq, baholamoq, saralamoq;

 3. tingladi, yasadi, bordi;

 4. aytdi, sanadi, chizdi.

 1. Qaysi qatorda qo‘shma fe’llar berilgan?

 1. sayr etmoq, olib kelmoq;

 2. o‘qib chiqmoq, ochilgan gul;

 3. mehr bilan ishlamoq, zehnli bola;

 4. nasihat qilmoq, sehrli olam.

 1. Fe’l asosida ifodalangan harakat holatning uch zamondan birida sodir bo‘lishini bildiruvchi shakllar ………………………. deyiladi.

 1. zamon shakllari;

 2. nisbat shakllari;

 3. mayl shakllari;

 4. shaxs-son shakllari.

 1. Hozirgi zamon shakllarini hosil qiluvchi qo‘shimchalar berilgan qatorni toping.

 1. -moqda, -di, -b, -ib;

 2. -yap, -yotir, -moqda;

 3. -ar, -y, -moqda;

 4. -yap, -moqda, -(a)yotir, -(a) yotib.

 1. Nutqiy faoliyat fe’llari berilgan qatorni aniqlang.

 1. kiyintirmoq, ko‘tarmoq;

 2. jilmaymoq, tekislamoq;

 3. chaqirmoq, tushuntirmoq;

 4. duduqlanmoq, xo‘rsinmoq.

 1. Onam bilan miriqib suhbatlashdim. Berilgan gapda qaysi so‘z kesim vazifasida kelgan?

 1. suhbatlashdim;

 2. onam bilan;

 3. onam bilan suhbatlashdim;

 4. miriqib suhbatlashdim.

 1. -gani, (-qani, -gali, -kani) qo‘shimchasi bilan hosil bo‘luvchi ravishdosh qanday ma’noni ifodalaydi?

 1. maqsad;

 2. sabab;

 3. payt;

 4. holat.

 1. Holat ravishdoshlari berilgan qatorni toping.

 1. qorong‘u tushguncha, ko‘rgani bormoq;

 2. qo‘rqib ketmoq, yugurib kelmoq;

 3. musiqa tingach, qosh qorayguncha;

 4. yig‘lay-yig‘lay uxlamoq, toqqa chiqqach.

 1. Fe’lning sifatga xoslangan shakli ……………………. deyiladi.

 1. Sifat

 2. Harakat nomi

 3. Sifatdosh

 4. Ravishdosh

 1. Hozirgi zamon sifatdoshi fe’l asosida qaysi qo‘shimchani qo‘shish orqali hosil bo‘ladi?

 1. -(a) yotgan;

 2. -gan;

 3. -adigan;

 4. -(a) r.

 1. Otdan yasalgan fe’llar berilgan qatorni toping.

 1. yaltira, sana, oqar;

 2. zavqlan, qisqar, tozala;

 3. yaqinlash, suvsa, yiltira;

 4. qoray, suhbatlash, tuzla.

 1. Tovush almashish hodisasi yuz bergan so‘zlar qatorini toping.

 1. sana, yasha, ata;

 2. susay, oyna, sana;

 3. qiyna, susay, ata;

 4. yasha, qiyna, shovilla.

 1. Fe’llar tuzilishiga ko‘ra nechta turga bo‘linadi?

 1. 2 ta;

 2. 3 ta;

 3. 5 ta;

 4. 4 ta.

 1. Yurmoq, qurmoq, ketmoq fe’llarining tuzilishiga ko‘ra turini aniqlang.

 1. sodda yasama fe’l;

 2. juft fe’l;

 3. takror fe’l;

 4. sodda tub fe’l.

 1. Qo‘shma fe’l qismlari qanday yoziladi?

 1. qo‘shib yoziladi;

 2. ajratib yoziladi;

 3. chiziqcha bilan yoziladi;

 4. ajratib va qo‘shib yoziladi.

 1. Fe’llarning munosabat shakllariga nimalar kiradi?

 1. zamon, mayl, shaxs-son qo‘shimchalari;

 2. nisbat, zamon qo‘shimchalari;

 3. mayl, nisbat qo‘shimchalari;

 4. shaxs-son, nisbat qo‘shimchalari.

 1. Kelasi zamon fe’llari berilgan qatorni toping.

 1. yayradi, kuylamoqchi;

 2. hayqirar edi, uchyapti;

 3. yig‘lamoqchi, qo‘ndi;

 4. o‘tiraman, topar.

 1. Barglar sarg‘ayib to‘kilmoqda. Ushbu gapda berilgan fe’lning zamon shaklini toping.

 1. hozirgi zamon;

 2. o‘tgan zamon;

 3. kelasi zamon;

 4. hozirgi kelasi zamon.


II variant

 1. Fe’lning sifatga xoslangan shakli … deyiladi.

 1. Sifatdosh

 2. Ravishdosh

 3. Sof fe’l shakli

 4. Harakat nomi

 1. Yasama fe’llar qatorini toping.

 1. Sana, suhbatlash, tuzla;

 2. Keldi, yozdi, o‘qidi;

 3. Suvsiradi, yaltiradi, chirilladi;

 4. A va C.

 1. Bo‘lishsiz fe’l ishtirok etgan gapni toping.

 1. qizlar o‘zaro suhbatlashishdi;

 2. shovqin-surondan bolalarning ovozi eshitildi;

 3. quyosh charaqlab chiqdi;

 4. tong otgach, yo‘lga tushdik.

 1. Sifatdosh ishtirok etgan qatorni aniqlang.

 1. bilmaslik ayb emas, bilmaganini bo‘yniga olmaslik ayb;

 2. o‘qish – koni foyda;

 3. birovga birovni chaqish yomon odat;

 4. ilm zehnimizni qilich kabi o‘tkir qiladi.

 1. Fe’lning ravishdosh shakli berilgan qatorni toping.

 1. Tursunboy zo‘rg‘a qadam bosardi;

 2. bilim o‘qish va takrorlash mevasidir;

 3. boshqalar qalbiga quloq sol;

 4. tong otgach yo‘lga tushdik.

 1. Fe’l asosida ifodalangan harakat holatning uch zamondan birida sodir bo‘lishini bildiruvchi shakllar … deyiladi.

 1. zamon shakllari;

 2. nisbat shakllari;

 3. mayl shakllari;

 4. shaxs-son shakllari.

 1. O‘tgan zamon shakllarini hosil qiluvchi qo‘shimchalar berilgan qatorni toping.

 1. - di, - gan edi, - gan ekan;

 2. - yapti, - yotir, - moqda;

 3. - moqda, - di, - ib;

 4. - yap, - moqda, - (a) yotir.

 1. Ishlamoq, yaltiramoq, suvsamoq fe’llarining tuzilishiga ko‘ra turini aniqlang.

 1. sodda yasama fe’l;

 2. juft fe’l;

 3. takroriy fe’l;

 4. sodda fe’l.

 1. Fe’llar tuzilishiga ko‘ra nechta turga bo‘linadi?

 1. 2 ta; b) 3 ta; c) 5 ta; d) 4 ta.

 1. Hozirgi zamon fe’llari berilgan qatorni toping.

 1. varaqladi, aytmoqchi;

 2. yig‘lamoqchi, ko‘rmoqda;

 3. kelyapti, ishlamoqda;

 4. aytaman, kelar.

 1. Majnuntol suvga egilib, salom berayotir.

Ushbu gapda berilgan fe’lning zamon shaklini toping.

 1. hozirgi zamon;

 2. o‘tgan zamon;

 3. kelasi zamon;

 4. hozirgi kelasi zamon.

 1. Xo‘rsinmoq, jilmaymoq, isitmalamoq fe’llari qaysi ma’noviy guruhga mansub?

 1. aqliy faoliyat fe’li;

 2. nutqiy faoliyat fe’llari;

 3. jismoniy faoliyat fe’llari;

 4. holat fe’llari.

 1. Qo‘shma fe’l qismlari qanday yoziladi?

 1. qo‘shib yoziladi;

 2. ajratib yoziladi;

 3. chiziqcha bilan yoziladi;

 4. ajratib va qo‘shib yoziladi.

 1. Mirsodiq eshikni sekin ochdi-yu, sevinib ketdi. Berilgan gapda qaysi so‘z kesim vazifasida kelgan?

 1. ochdi-yu;

 2. sevinib ketdi;

 3. eshikni;

 4. ochdi-yu, sevinib ketdi.

 1. Qosh qorayguncha, dunyodan o‘tgach birikmalari ravishdoshning ma’no turiga ko‘ra qaysi qatorga mansub?

 1. holat ravishdoshi;

 2. payt ravishdoshi;

 3. maqsad ravishdoshi;

 4. sabab ravishdoshi.

 1. Fe’l asoslariga qo‘shilib, gapda kesim vazifasida qo‘llanishiga xoslovchi shakllar …. deyiladi.

 1. fe’lning zamon shakllari;

 2. fe’llarning munosabat shakllari;

 3. fe’lning ma’noviy guruhlari;

 4. fe’lning vazifa shakllari.

 1. Mehmonlar qorovulning qistashiga qaramasdan ichkariga kirishmadi. Gapdagi berilgan fe’l qaysi nisbatga mansub?

 1. orttirma nisbat;

 2. birgalik nisbati;

 3. aniq nisbat;

 4. majhul nisbat.

 1. Tushga yaqin dadam bizga ovqat keltirib berdi. Gapdagi fe’l qaysi nisbatga mansub?

 1. aniq nisbat;

 2. majhul nisbat;

 3. o‘zlik nisbat;

 4. birgalik nisbat.

 1. Ra’no javob berish o‘rniga birdan yig‘ladi, ancha vaqt ko‘z yoshini to‘kib turdi. Gapdagi fe’l qaysi nisbatda?

 1. birgalik nisbat;

 2. orttirma nisbat;

 3. aniq nisbat;

 4. o‘zlik nisbat.

 1. Varaqlamoq, tuzlamoq, suvsiramoq fe’llari qaysi so‘z turkumidan yasalgan?

 1. otdan;

 2. sifatdan;

 3. ravisdan;

 4. undov va taqlid so‘zdan.
Test raqamlari

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

JavobBall


Test raqamlari

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

JavobBall
Nazorat ishining bali – bahosi:

11- NAZORAT ISHI
Mavzu: ___________________________________________________________________

Nazorat shakli: Diktant
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Nazorat ishining bali – bahosi:


Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2017
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa