Navbahor agroiqtisodiyot kollejiDownload 111.5 Kb.
Sana24.02.2017
Hajmi111.5 Kb.
O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O’RTA MAXSUS

TA’LIM VAZIRLIGI
O’RTA MAXSUS KASB-HUNAR TA’LIMI MARKAZI
NAVOIY VILOYAT O’RTA MAXSUS KASB-HUNAR TA’LIMI BOSHQARMASI
NAVBAHOR AGROIQTISODIYOT KOLLEJI

Tursunova Naziraning

FANIDANNavoiy 2016

1-VARIANТ

1. Kompyuter grafikasi nima ?

A) chiziqlar chizish

B) matnlar yozish

*C) axborotlarni chizma yoki gistogrammalar shaklida yozish

D) matnlar yozish va shakllar chizish

E) shakllar yasash2. Quydagi qaysi operator aylana chizadi ?

*A) Circle(10,20),4

B) Circle(10,5)

C) Circle 4.5

D) Circle 5.6

E) Line (4,4)3. Interaktiv grafika nima?

A) oddiy grafika

B) murrakab grafika

* C) displeydagi tasvirni kompyuterni biror kurilmasi yordami-

da (mqsh klaviatura) xarakatga keltirish

D) komppyuter ekranida tasvir xosil qilish

E) komppyuterda shakllar yasash

5. Pikselp nima?

* A) tasvirni biror elementini ifodalovchi displey nuqtasi

B) xotira ulchov birligi

C) displey nuqtasi

D) ekran birligi

E) ekrandagi nuqta6. Bir jinsli koordinatalar sistemasida (x, u, z) nuqta qanday ifodalanadi?

A) (wx, wu, wz, w)

* B) (wx, wu, wz, n)

C) (x, u, z, w)

D) (x/w, u/w, z/w)

E) (Xp, Yp, Zp)7. Burish u o’qi bo’yicha bo’lsa, qaysi yunalish musbat bo’ladi?

A) u dan z ga

*B) z dan x ga

C) x dan u ga

D) u dan x ga

E) z dan u ga8. Ushbu matritsa nimani anglatadi?

sin cos 0 0-sin cos 0 0

0 0 1 0


0 0 0 1

A) uch o’lchamli sistemada kuchish

B) uch o’lchamli sistemada x o’qi bo’yicha burish

C) uch o’lchamli sistemada u o’qi bo’yicha burish

*D) uch o’lchamli sistemada z o’qi bo’yicha burish

E) uch o’lchamli sistemada masshtablashtirish9. Nima yerdamida uch o’lchamli oboekt tekislikka akslantiriladi?

A) oyna


*B) proyeksiya

C) chiqarish maydoni orkali

D) xech nima orkali

E) parallel nurlar10. Proyeksiyalovchi nurlar nima deb ataladi?

* A) proyeksiyalovchi to’ri chiziq

B) markaziy to’ri chiziq

C) parallel to’ri chiziqlar

D) proyektor

E) proyeksiya12. Proyeksiyalarni qaysi ikki turi mavjud?

A) ortogonal va kiyshik chiziqli

*B) parallel va markaziy

C) siljigan va ikkilangan

D) xech qaysi biri

E) katallashgan va kichiklashgan13. Agar proyeksiyalash markazi bilan proyeksiya tekisligi orasidagi masofa chekli bo’lsa ...

A) parallel proyeksiya

*B) markaziy proyeksiya

C) uzoklashgan proyeksiya

D) yakinlashgaan proyeksiya

E) geometrik proyeksiya14. Agar proyeksiyalash markazi bilan proyeksiya tekisligi orasidagi masofa cheksiz bo’lsa ...

A) ortogonal proyeksiya

*B) parallel proyeksiya

C) markaziy proyeksiya

D) cheksiz uzoklashgan proyeksiya

E) kichraytirilgan proyeksiya

15. Fotoapparatda qaysi turdagi proyeksiya xosil bo’ladi?

*A) parallel

B) markaziy

C) ortogonal

D) kiyshik burchakli

E) to’ri burchakli16. Qaysi turdagi proyeksiyada oboektni xaqiqiy o’lchami olinadi?

A) parallel

B) markaziy

*C) ortogonal

D) kiyshik chiziqli

E) geometrik17. Qaysi tenglama markaziy proyeksiyalashni ifodalaydi?

*A) Хr = d*x/z, Yr = d*u/z

B) Хr = d/z, Yr = d/u

C) Хr = dz/u, Yr = dz/u

D) Хr = z/u, Yr = z/u

E) Хr = u/z, Yr = 1

18. Qaysi tenglama ortografik proyeksiyalashni ifodalaydi?

* A) Хr = Х, Yr = Y, Zr = 0

B) Хr = dx/z, Ur = du/z

C) Хr = x + z(lcos), Yr = u + z(lsin)

D) Хr = x + dx, Yr = u + du, Zr = z + dz

E) Хr = du/u, Yr = dz/z19. Ushbu tenglama: Хr = x + z(lcos) Yr = u + z(lsin) qanday

proyeksiyalash tenglamasi?

*A) qiyshiq burchakli

B) markaziy

C) parallel

D) ortografik

E) geometrik20. Komppyuterni tasvir sistemasi bu...

A) regeneratsiya buferi tasvir chiqarish sistemasi va displeydan iborat

B) displeydan iborat

*C) displey va printerdan iborat

D) piksellar tuplamidan iborat

E) nuqtalar to’plamidan iborat21. Oboektlar grafikasining maolumotlar bazasi o’z tarkibiga ...... oladi:

A) grafikali jarayenlarni turlarini.

B) oboekt atributlari

va geometrik maolumotlarni.

*C) grafik paket buyruqlarini.

D) oboekt uchun tadbiqiy dasturlarni.

E) oboekt xarakati qonunlarini.

22. Dasturiy komponent qaysi komponentlardan tashkil topgan ?

A) grafik sistema, kodlash sistemasi.

B) kodlash sistema, tadbiqiy dastur.

C) grafik sistema, maolumotlar sistemasi, tadbiqiy dasturlash.

*D) maolumotlar sistemasi, grafik kodlash sistemasi, kiritish -

chiqarish sistemasi.

E) maolumotlar bazasi, kodlash sistemasi, grafik sistema.

23. Grafika bu ....

A) ekranning to’ri burchakli qismi.

B) chizishning grafik sistemasi.

* C) biror - bir oboekt tasvirini dinamik o’zgarish.

D) oboektlarni o’zaro bolanishning grafik sistemasi.

E) o’zaro bolanishlarni vizualp tasvirlash usuli.24. Komppyuterni apparat qismi qaysi koordinatalardan foydalaniladi:

A) foydalanuvchi koordinatasi.

B) dunyoviy koordinatalar

* C)koordinatalar moslamasiga bolik bo’lgan.

D) fizik koordinatalar.

E) fazoviy koordinata25. Interaktiv grafika kuyidagi xususiyatlarga ega.

*A) murakkab grafik oboektlarni yasash.

B) tasvir xolatini dinamik boshlash.

C) muraqqab statik maolumotlarni chiqarish.

D) dasturiy taminlashni tanlashni tashkillash.

E) vizual maolumotlarni tanlashni tashkillash.26. Mashina grafikasi qaysi asosiy turlarga bo’linadi ?

A) statik va statik bo’lmagan

B) vektorli va rastrli grafika

C) yuqori va past imkoniyatlar

*D) passiv va aktiv grafika

E) xaqiqiy va proyeksion grafika27. Vaqt o’tgan sari o’zining fizik xususiyatlarini yo’qotmaydigan tasvir:

A) interaktiv

B) mustaqil ( boliq bo’lmagan)

*C) statik

D) dinamik

C) xaqiqiy28. Vaqt o’tgan sari o’zgaruvchi oboektlar qanday oboekt deyiladi

A) statik oboekt

B) realistik oboekt

C) passiv oboekt

D) xaqiqiy bo’lmagan oboekt

*E) dinamik oboekt29. Apparat komplekti qabul qiluvchi, yaoni maolumotlarni kodlashtiruvchi, grafik paket yoki xar bir tilning protseduralar turi qanday nomlanadi ?

A) grafik sistema

B) kodli dasturlash

C) kod modulyatori

*D) sistemali modulyatsiyalash

E) primitivlar bazasi30. Qaysi tenglama ikki o’lchovli sistemada ko’chishni ifodalaydi ?

* A) x' = x*Sx, y' = y*Sy

B) x' = x*cos(a) + y*sin(a), y =-x*sin(a) +y*cos(a)

C) x' = x + Dx, y' = y + Dy

D) R' = x2 + y2

E) R' = x2 + y2+z2

31. Ushbu tenglama: x' = x*Sx , y' = y*Sy qanday almashtirishni ifodalaydi ?

A) kuchish (ikki o’lchovli)

*B) masshtablashtirish (ikki o’lchovli)

C) siljish (ikki o’lchovli)

D) burish (ikki o’lchovli)

E) siljib burish32. Kesmani rastrli ifodalashda qaysi algoritimdan foydalaniladi?

A) kadamlash algoritmidan

B) chiziqli skanerlash

C) ikkiga bo’lish algoritmidan

D) Z-bufer

*E) chiziqli algoritmdan33. Aylanani rastrlashni qaysi usul tezlashtiradi?

A) 0-180° va 180°- 360°li yeylarni simmetrik chizish

B) aylanani nuqtalar yerdamida yasash

C) 0-90, 90-180, 180-270, 270-360°li yeylarni simmetrik chizish

D) aylanani sakkizta bo’lakka bo’lib simmetrik chizish

*E) xech qaysi usul tezlashtirmaydi34. Kesmani vektorli xolatdan rastrli xolatga utkazishni tyozlashtirish uchun qaysi usuldan foydalaniladi?

A) satrni skanerlash

*B) Bryozenxema

C) z-bufer

D) maydonlarni bo’lish

E) vatarlar usulida35. Yozilayotgan tugunning xozirgi xolatiga mos keluvchi ko’rsatkich qanday nomlanadi?

* A) xozirgi xolat (xozirgi xolat ko’rsatkichi)

B) koordinatalar indikatori

C) maolumotlar markeri

D) xotira ko’rsatkichi

E) Pero


36. Absolyut koordinata nima?

A) xozirgi xolatdan kuchish orqali beriladigan koordinatalar

* B) vaqt mobaynida o’zgarmaydigan koordinatalar

C) xozirgi xolatning yangi, anik belgilanishini ko’rsatuvchi

koordinatalar

D) vertualp koordinatalar

E) solishtirma koordinatalar

2 VARIANТ

1. (x+dx, y+du) ko’rinishdagi ko’chish qanday nomlanadi:

A) absolyut kuchish

*B) nisbiy ko’chish

C) real qayta shakllantirish

D) matematik kuchish

E) oddiy kuchish2. Ekranning biror bir mustaqil aloxida ishlashi mumkin bo’lgan to’rtburchakli qismi, qanday nomlanadi?

*A) oynak (okno)

B) chiqarish maydoni

C) kiritish maydoni

D) ishchi maydon

E) diafragma3. Qanday o’lchamli matritsa bir jinsli koordinatalar sistemasini ifodalaydi?

A) 2x3


*B) 3x3

C) 2x2


D) 3x2

E) 4x3


4. Ushbu matritsaviy ifoda :

qanday almashtirishni 1 0 0 ifodalaydi? [xu1]* 0 1 0

Dx Du 1

A) uch o’lchamli sistemada ko’chish

*B) bir jinsli koordinata sistemada kuchish

C) bir jinsli koordinata sistemasida masshtablashtirish

D) oddiy koordinata sistemada masshtablashtirish

E) uch o’lchamli sistemada burish5. Ushbu ixchamlmshtirilgan matritsaviy ifodalarni qaysi biri, bir jinsli koordinatalar sistemasida masshtablashtirishni ifodalaydi?

A) P1 = P*S(Sx,Su)

B) P1 = P*T(Dx,Du)

C) P1 = P*R(L)

*D) P1 = P*S

E) R1=R*S (L)5. Qanday o’lchovli matritsa, uch o’lchovli oboektni ifodalaydi?

A) 2x2


B) 3x2

C) 4x3


* D) 4x4

E) 3x3


6. Qaysi tenglama ikki o’lchovli sistemada kuchishni ifodalaydi?

A) x' = x Sx, u' = u Su

B) x' = x cos + y sin, u' =x sin + u cos

* C) x' = x + Dx, u' = u + DuD) Rm = xm + um

E) Rx=Sx, Ry=xSy7. Ushbu tenglama: x' = x Sx, u' = u Su qanday almashtirishni ifodalaydi?

A) ko’chish (ikki o’lchovli)

*B) masshtablashtirish (ikki o’lchovli)

C) siljish (ikki o’lchovli)

D) bo’pish (ikki o’lchovli)

E) siljib burish8. Ikki o’lchovli sistemadagi masshtablashtirish tenglamasidagi Sx o’zgaruvchini ishorasi manfiy bo’lib kolsa, qanday xol yuz beradi.

A) oboekt o’lchami x o’qi bo’yicha kichiklashadi

B) oboekt o’lchami x o’qi bo’yicha kattalashadi

* C) x o’qi bo’yicha simmetrik akslanadi

D) oboekt x o’qini manfiy qiymati bo’yicha siljiydi

E) xech qanday xol yuz bermaydi9. Ushbu matritsaviy ifoda qanday almashtirishni ifoydalaydi?

cos, sin

[x*u]

- sin, cos

* A) burish (ikki o’lchovli)

B) siljish (ikki o’lchovli)

C) masshtablashtirish (ikki o’lchovli)

D) xech qanday almashtirishni ifodalamaydi

E) kuchishni

10. Qanday o’lchamli matritsa bir jinsli koordinata sistemasida ikki o’lchamli oboektni ifodalaydi?

A) 2x3


* B) 3x3

C) 2x2


D) 3x2

E) 3x1


11. Ushbu ixchamlashtirilgan matritsaviy ifodalarni qaysi biri, bir jinsli koordinatalar sistemasida masshtblashtirishni ifodalaydi?

*A) R' = R S(Sx, Su)

B) R' = R Т(Dx, Du)

C) R' = R R()

D) R' = R S

E) R' = R S (L)12. Oboektni x' = x + 38, u' = u + 10 bo’yicha ko’chirilmoqda, xamda x" = x'*3, u" = u'*3 bo’yicha masshtablashtirmokchi bo’lsak u xolda umumiy tenglamalarni qaysi ko’rinishda yozish mumkin.

A) x" = 3 x`+ 2 x, u" = 3 u`+ 3 u

B) x" = 3 x + 149, u" = 3 u`+ 20

* C) x" = 3 x + 114, u" = 3 u + 30

D) x" = 4 x + 1 x`, u" = 5 u`

E) x" = 2 x + 76, u" = 2u + 2013. Qanday o’lchovli matritsa uch o’lchovli oboektni ifodalaydi.

A) 2x2


B) 3x2

C) 4x3


* D) 4x4

E) 3x3


14. Bir jinsli koordinatalar sistemasida (x, u, z) nuqta qanday ifodalanadi?

A) (w*x, w*u, w*z, w)

*B) (w*x, w*u, w*z, n)

C) (x, u, z, w)

D) (x/w, u/w, z/w)

E) (x, u, z, 1)15. Burish u o’qi bo’yicha bo’lsa, qaysi yunalish musbat bo’ladi?

A) u dan z ga

*B) z dan x ga

C) x dan u ga

D) u dan x ga

E) x dan z ga16. Nima yerdamida uch o’lchamli oboekt tekislikka akslantiriladi?

A) oyna


*B) proyeksiya

C) chiqarish maydoni orkali

D) xech nima orkali

E) parallel nurlar orqali17 Proyeksiyalovchi nurlar nima deb ataladi?

*A) proyeksiyalovchi to’ri chiziq

B) markaziy to’ri chiziq

C) parallel to’ri chiziqlar

D) proyektor

E) yorulik manbai18. Ushbu matritsa nimani anglatadi?

sin cos 0 0

-sin cos 0 0

0 0 1 0

0 0 0 1


A) uch o’lchamli sistemada kuchish

B) uch o’lchamli sistemada x o’qi bo’yicha burish

C) uch o’lchamli sistemada u o’qi bo’yicha burish

* D) uch o’lchamli sistemada z o’qi bo’yicha burish

E) uch o’lchamli sistemada masshtablashtirish

19. Proyeksiyalarni qaysi ikki turi mavjud?

A) ortogonal va kiyshik chiziqli

*B) parallel va markaziy

C) siljigan va ikkilangan

D) xech qaysi biri

E) oynali va oynali bo’lmagan20. Agar proyeksiyalash markazi bilan proyeksiya tekisligi orasidagi masofa chekli bo’lsa ...

A) parallel proyeksiya

*B) markaziy proyeksiya

C) uzoklashgan proyeksiya

D) yakinlashgaan proyeksiya

E) xech nima21. Agar proyeksiyalash markazi bilan proyeksiya tekisligi orasidagi masofa cheksiz bo’lsa ...

A) ortogonal proyeksiya

*B) parallel proyeksiya

C) markaziy proyeksiya

D) cheksiz uzoklashgan proyeksiya

E) xech nima22. Fotoapparatda qaysi turdagi proyeksiya xosil bo’ladi?

A) markaziy

B) parallel

*C) ortogonal

D) kiyshik burchakli

E) proyeksiya xosil bo’lmaydi23. Qaysi turdagi proyeksiyada oboektni xakikiy o’lchami olinadi?

A) ortogonal

B) markaziy

*C) parallel

D) kiyshik chiziqli

E) proyeksiyada xaqiqiy o’lcham olinmaydi24. Qaysi tenglama markaziy proyeksiyalashni ifodalaydi?

A) Хr = d/z, Yr = d/u

*B) Хr = d*x/z, Yr = d*u/z

C) Хr = d*z/u, Yr = d*z/u

D) Хr = z/u, Yr = z/u

E) Хr = z/dz, Yr = y/du25 Qaysi matritsa markaziy proyeksiyalashni ifodalaydi?


C) 1 1 0 0

0 0 0 0


cos sin 0 0

0 0 0 1
D) 1 1 0 0 E) 0 0 0 1

0 1 1 0 0 0 1 0

0 0 1 1 0 1 0 0

0 0 0 d 1 0 0 0

* A)

1 0 0 0

0 1 0 0


0 0 0 0

0 0 0 1

B)

1 0 0 0


0 1 0 0

0 0 1 1/d0 0 0 1
26. Displey sistemasi ..... dan tashkil topgan?

A) berilganlar buferi, razvertkalash buferi

B) regeneratsiya buferi, kadrlar buferi, bitavoy karta

*C) regeneratsiya buferi, berilganlar buferi

D) bitavoy karta, razvertka buferi

E) nuqtalar to’plami27. Poligonal setka nima?

* A) oboekni uragan setka

B) barcha oboektlar tuplami

C) kirralar, uchlar va ko’pburchaklar to’plami

D) qirralar to’plami

E) qirralar va uchlar to’plami28. Poligonal setkalar qanday usullar bilan beriladi?

*A) qirralarni oshkor berish

B) skanerlash (tasvirlash) usuli

C) setkalar usuli

D) saralash usuli

E) uchlarni oshkor berish29. "Proporsional joylash" nima?

A) markaziy literlar orasidagi intervalni o’zgartirish

* B) ixtiyeriy oboektga nisbatan literni joylash

C) liter katorini uni urtasiga nisbatan proporsional

joylashishi

D) to’ri javob yo’q

E) maolum bir literga nisbatan bir literni joylash

30. Gistogramma nima?

A) qandaydir bolanishni ifodalovchi chiziq

*B) qiymatlarni o’zaro yonma-yon joylashgan to’ri to’rt burchaklar ko’rinishida ifodalanishi

C) bir necha qismlarga (sektorgA) bo’lingan aylana

D) to’ri javob yo’q

E) to’ri to’rtburchaklar to’plami31. Тasvirdan tashkil topgan fayl?

A) oboektni malumotlar bazasi

*B) grafik fayl

C) grafik programma

D) ranglar jadvali

E) yangi fayl32. Тasvirni ekrandagi eng kichik o’lchami?

A) belgi

*B) piksel

D) kator

S) ustun

E) nuqta


33. Elektron nurni (0,0) boshlangich xolatiga qaytish?

A) taym-aut

*B) razvertka katori

C) teskari qidirish

D) teskari yul

E) 0 - xolat34. Oboekt rastrli grafigini xosil qilish nimaga kerak?

*A) Тasvir monitorda rastrli ko’rinishda xosil kilinadi

B) tasvirni osonlashtirish uchun

C) figurani kesishni osonlashtirish uchun

D) to’ri javob yo’q

E) tasvirni ko’rinishini tasvirlash uchun35. Navbatlanib keluvchi rastr nima?

A) yuqori chastotali rastrni chikishi

*B) oldin juft, keyin tok katorni chikishi

C) rastr o’lchamini katalashishi

D) ekranda piksellar sonini ortishi

E) ekranda navbatma-navbat niksellarni xosil bo’lishi36. Nimaga asosan oboekt chukurligini tasavvur qilish mumkin?

A) soya


B) yerkin, ravshan (yarkost)

*C) sirt fakturasi


3 VARIANТ1. Poligonal setkalar nima degani ?

A) kerakli xajmdagi xotira

B) qirralarni aynan tengligini

C) uchlarni qidirishni oddiyligi

D) yuqoridagi aytilganlarni barchasi

*E) qirralarni, uchlarni va ko’pburchaklarni to’plami2. Oboekt tasvirini qaysi elementlar xakikiy tasvirga yakinlashtiriladi?

A) soya,sirt fakturasi, ranglar utishi,

B) figura formasi

* C) kuzatish nuqtasidan uzoklashish

D) to’ri javob yo’q

E) ranglarni ketma-ket yo’qolishi3. Nimaga asosan oboekt chukurligini tasavvur qilish mumkin?

A) soya


B) yerkin, ravshan (yarkost)

*C) sirt fakturasi

D) parallel proyeksiyalar

E) ortogonal proyeksiyalar4. Dinamik proyeksiya oboekt chukurligini ifodalaydimi?

A) xa


B) yo’q

*C) ifodalaydi, agar oboekt uch o’lchovli bo’lmasa

D) agar oboekt uch o’lchovli bo’lsa, yo’q

E) oboekt qo’zalmas bo’lsa5. Z - bufer algoritmi nimani ifodalaydi?

*A) bufer chukurligini

B) soxalarni bo’lishni

C) oboekt kirralar jadvalini

D) ravshan nuqtalar jadvalini

E) oboekt uchlari jadvplini6. Тekstli rejimda belgilar tasviri kuyidagi yerdamida ko’riladi?

A) rastrli

*B) vektorli

C) vektorlar-shabloni formasida

D) xech qaysi bir usulida

E) rastrli-shabloni formasida7. Chukurlik bo’yicha saralash algoritmi nima uchun kullaniladi?

A) uch o’lchovli oboektlarni rastrli razvertkasi uchun

*B) yashirin sirtlarni yo’qotish uchun

C) ko’pburchaklarni kesish

D) uch o’lchovli oboektlarni aniq masshtablashtirish uchun

E) oboektlarni siljitish uchun8. "Z - bufer" ishlatilganida regeneratsiya buferiga nima kiritiladi?

A) Z-ni maksimal koordinatasi

*B) x va u ni proyeksiya koordinatalari

C) ko’p burchak kirralarini Z koordinatalari ruyxati

D) xar bir nuqtani yeritilganligi

E) ko’p burchak uchlarini Z koordinatalari9. Satr buylab skanerlash (tasvirlash) algoritmi qanday prinsipga asoslangan?

A) regeniratsiya buferini kullash

B) tasvirni satr buylab generatsiyalash

* C) Z koordinatani saralash

D) kichik, mayda soxalarga bo’lish

E) xech qanday prinsipga asoslanmagan10. Satr buylab skanerlash (tasvirlash) algoritmining birinchi kadamida nima xosil kilinadi?

A) kirralar jadvali

B) ko’pburchaklar jadvali

* C) aktiv kirralar jadvali

D) z-koordinatani maksimal qiymati

E) uchlar jadvali11. Aktiv kirralar jadvali kuyidagicha tartiblanadi?

A) u- koordinatalari qiymatlarini usishi bo’yicha

* B) z- koordinatalari qiymatlarini usishi bo’yicha

C) x- koordinatalari qiymatlarini usishi bo’yicha

D) z va u o’qlari koordinatalar qiymatlarini usishi bo’yicha

E) z va x o’qlari koordinatalari usishi bo’yicha12. Rekursiya nima?

A) bittadan kam bo’lmagan ko’pburchak soxasini qidirish

B) o’z-o’ziga murojat etuvchi kodning qismi

* C) kesishuvchi ko’pburchaklarni qidirish

D) katorni skanerlash (tasvirlash)

E) kesishuvchi ko’pburchak uchlarini qidirish13. Mashina grafika qaysi asosiy turlarga bo’linadi?

A) statik va statik bo’lmagan

B) vektorli va rastrli

*C) passiv va aktiv

D) 2-o’lchamli va 3 o’lchamli

E) dinamik va dinamik bo’lmagan14. Grafik oboektlarni maolumotlar bazasi nimani saqlaydi?

A) grafik protseduralar tuplamini

*B) geometrik maolumotlarni va ob’ekntning atributlarini

C) oboektni xarakat qonunlarini

D) grafik paketni buyruqlarini

E) berilgan maolumotlarni15. Grafik - bu ...

A) ekranning to’riburchak atrofi

B) grafik chizish sistemasi

C) oboektlarni bir biriga aloka grafik sistemasi

*D) sonlarni bir biriga alokalarni ko’zga ko’rinish ko’rsatish

usuli


E) oboektning komppyuterdagi tasviri

16. Komppyuterni apparat qismi qaysi koordinatalarni ishlatadi?

A) foydalanuvchi koordinatalar

B) umumiy koordinatalar

* C) tuzilishga bolik koordinatalar

D) tuzilishga bolik emas korrdinatalar

E) uch o’lchamli koordinatalarni17. (Хt+Х, Yt+Y) joy almashtirish nima?

A) absolyut joy almashtirish

B) real o’zgartirish

C) oddiy joy almashtirish

*D) nisbiy joy almashtirish

E) real bo’lmagan almashtirish18. Qaysi tenglama 2 o’lchamli oboektni siljitishni bildiradi?

A) x'=x*Sx, y'=y*Sy

B) x'=x*CosL+y*SinL

*C) x'=x+Dx, y'=y+Dy

D) R=x2+y2

E) R= x2+y2

19. x'=x*Sx, y'=y*Sy tenglamalar qaysi o’zgartirishni ko’rsatadi?

A) 2-ulchamli joy almashtirish

*B) 2-ulchamli masshtablash

C) 2-ulchamli siljitish

D) 2-ulchamli burish

E) xech narsani almashtirmaydi20. 2-ulchamli oboektlarni qaysi matritsa bilan ko’rsatish mumkin?

A) 2 x 3

*B) 3 x 3

S) 2 x 2

D) 3 x 2

E) 3 x 1


21. 3-ulchamli oboektlarni qaysi matritsa bilan ko’rsatish mumkin?

A) 2 x 2

B) 3 x 2

S) 4 x 3

*D)4 x 4

E) 3 x 4


22. Nima yordamida uch o’lchamli oboektlar tekislikka akslantiriladi?

A) oynak


*B) proyeksiya

C) proyektorlar

D) proyeksion teng joylar

E) lizalar yordamida23. Proyeksiyalarni qaysi ikkita asosiy turlari bor?

A) ortogonal va burchakli

*B) parallel va markaziy

C) siljitilgan va ko’rinishli

D) xech qaysinisi to’ri emas

E) qiyshiq burchakli24. Agar xamma proyektorlar parallel va proyeksiya sentri cheksiz uzok bo’lsa, bu ...

A) markaziy proyeksiya

B) ortografik proyeksiya

*C) parallel proyeksiya

D) qiyshiq burchakli proyeksiya

E) parallel va markaziy25. Qaysi proyeksiya xakikiy kattaliklarni ko’rsatadi?

* A) markaziy

B) burchakli

C) parallel

D) xech qaysi

E) ortogonal26. Qaysi tenglama markaziy proyeksiyani bildiradi?

A) Xp=d/z, Yp=d/y

*B) Xp=d*x/z,Yp=d*y/z

C) Xp=d*z/y, Yp=d*z/y

D) Xp=z/y, Yp=z/y

E) Xp=d*z/z, Yp= d*y/y27. Qaysi tenglama bilan ortografik proyeksiya ko’rsatildi?

*A) Xp=x, Yp=y, Zp=0

B) Xp=dx/z, Yp=dy/z

C) Xp=x+z(1CosL), Yp=y+z(1SinL)

D) to’ri javob yo’q

E) Xr=1/x, Yr=1/y28. Yp=y+z(1SinL), Xp=x+z(1CosL) tenglamalar bilan qanday proyeksiya ko’rsatilgan?

*A) qiyshiq burchakli

B) ortografik

C) markaziy

D) to’ri javob yo’q

E) ortogonal29. Displey sistemasi nimadan iborat?

*A) maolumotlar buferi, razvertka buferi

B) regeneratsiya buferi, bit kartasi, kadr buferi

C) regeneratsiya buferi, maoluotlar buferi

D) bit kartasi, razvertka buferi

E) maolumotlar baferi30. Poligonal setka nima?

A) oboektga kuyilgan setka

B) xamma oboektlarni tuplami

*C) kirra, uchlar va ko’pburchaklarni tuplami

D) kirralarni tuplami

E) oboekt uchlari to’plami31. Qaysi usul yordamida poligonal setkani qo’yish mumkin?

*A) kirralarni anik berish

B) skanerlash usuli

C) setka tenglamasi

D) saralash usuli

E) bulish usuli32. Ko’rinishlarni saqlaydigan fayl nima deyiladi?

A) oboektlarni maolumotlar bazasi

*B) grafik fayl

C) grafik programma

D) ranglar jadvali

E) tasvir fayli33. Ekrandagi eng kichik ko’rinish birligi nima?

A) belgi


*B) pikselp

C) satr


D) ustun

E) nuqta


34. Grafik oboektlarni rastr razvertkasi nima uchun kerak?

*A) monitorda oboektlarni ko’rinishlari rastr yerdamida

ko’rsatiladi

B) ko’rsatishni yaxshilash uchun

C) shakllarni kesishni yaxshalash uchun

D) to’ri javob yo’q

E) tasvir xosil qilish uchun

35. Paskalning qaysi operatori odatdagi joyini o’zgartiradi?

A) LineTo

B) LineRel

C) GoTo


*D) MoveTo

E) xech qaysi biri36. z-buferni algoritmi nima bilan ishlaydi?

*A) chukurlik bufer

B) atrofni bo’lish

C) aktiv kirralarni jadvaliD) nuqtalarni yeriglik jadvali

E) soyalar bilan

Download 111.5 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
o’rta maxsus
davlat pedagogika
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
toshkent axborot
toshkent davlat
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
махсус таълим
bilan ishlash
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
umumiy o’rta
haqida umumiy
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
universiteti fizika
malakasini oshirish
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
davlat sharqshunoslik
jizzax davlat