Mavzu : Analgetiklar. Narkomaniya va uning asoratlari. Ta’lim berish texnologiyasiDownload 100,68 Kb.
bet7/14
Sana01.01.2022
Hajmi100,68 Kb.
#290263
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   14
Bog'liq
12. Analgetiklar. Narkomaniya va uning asoratlari

NARKOTIK ANALGETIKLAR

Morfin gidroxlorid, omnopon, kodein, dionin, promedol, fentanil, pentazosin

Narkotik analgetiklar kuchli og‘riq qoldiruvchi ta’sirga ega moddalardir. Bular o‘simliklardan, asosan opiydan hamda sintez yo‘li bilan olinadi, Opiy arablarda qadim zamonlardan ma’lum bo‘lgan o‘simlik, keyin Xitoy, Hindiston, Yevropaga ham yetib kelgan.

Nemis dorishunosi Sertgorner 1803 yilda opiydan birinchi alkaloid — morfinni ajratib olib, uning xususiyatlarini o‘rgangan. Hozirgi kunda bu o‘simlikdan 25 dan ortiq alkaloid ajratib olingan.Kimyoviy jihatdan opiydan olingan alkaloidlar ikki turga bo‘linadi:

  • fenantren unumlari (morfin, kodein)

  • izoxinolin unumlari (papaverin).

Fenantren unumi alkaloidlar asosan og’riq, yo‘tal qoldiruvchi, izoxinolin unumi alkaloidlar esa silliq mushaklarni bo‘shashtirish — spazmolitik xususiyatlarga ega. Morfin asosida og‘riq qoldiruvchi sintetik moddalar olingan, ularning ko‘pchiligi piperidin unumi moddalardir.

Morfin birinchi og‘riq qoldiruvchi alkaloid. Hozirgi kungacha qo‘llanib kelinadi, shuning uchun narkotik analgetiklar morfin turkumi deb ham ataladi. Morfin misolida narkotik analgetiklar farmakologiyasi bilan tanishib chiqiladi va boshqalarning xususiyati shu modda bilan solishtiriladi.

Morfinning asosiy xususiyati — og‘riq qoldiradi. Morfinning og‘riq qoldiruvchi ta’sir mexanizmi hali oxirigacha aniqlanmagan. Neyrofiziologik tekshirish natijasiga ko‘ra morfin bevosita spinal neyronlarni tinchlantiradi — orqa miyaning orqa shoxlaridan og‘riq impulslari o‘tkazilishini izdan chiqaradi. Nosiseptiv mexanizmning afferent yo‘llari markazlarida — retikulyar formasiya, talamus, gipotalamus, miya po‘stlog‘ida — og‘riq impulslarning neyronlararo o‘tkazilishiga to‘sqinlik qiladi.Narkotik analgetiklar afferent nerv tolalaridan «og‘riq mediatorlari» ajralishini kamaytiradi va taxminlarga ko‘ra bevosita P-modda (og‘riq mediatori) reseptorlarini bog‘lab, og’riq imiulslari o‘tkazuvchanligini pasaytiradi.

Morfin antinosiseptiv sistema faolligini oshiradi, endogen opiat peptidlar o‘rnini olib, opiat reseptorlari bilan o‘zi bog‘lanib og‘riqmi qoldiradi. Ba’zi bir ma’lumotlarga ko‘ra, narkotik analgetiklar endogen peptidlarni — endorfin, enkefalinlarni parchalaydigan fermentlar — enkefalinazalar faolligini pasaytiradi. Miya po‘stlog‘i, gipotalamus, gippokamp neyronlarini va shu yerda joylashgan opiat reseptorlarini bog‘lab, markaziy nerv sistemasiga tinchlantiruvchi ta’sir ko‘rsatadi, miya po‘stlogida faollashuv holatining limbik mexanizmini, gipotalamusning afferent impulslarga nisbatan bo‘lgan jarayonini kamaytiradi. Morfin bo‘sag‘adan past bo‘lgan og‘riq impulslarining jamlanishiga to‘sqinlik qiladi. Og’riq qoldirish mexanizmida morfinning og’riqni his qilish jarayoniga ta’siri katta ahamiyatga ega. Bu modda ruhiyatga ta’sir qilishi tufayli og‘riqqa aloqador qo‘rquv yo‘qoladi, hatto og‘riq bemorning o‘zida emas, balki boshqa odamda bo‘lgandek tuyuladi.Morfin markaziy nerv sistemasiga ajib bir ta’sir ko‘rsatadi: uning ba’zi markazlarini qo‘zg‘atadi, boshqalarini tinchlantiradi, o‘ziga xos ruhiy holat —eyforiya, ya’ni kayf holatini yuzaga keltiradi. Bunda salbiy hissiyotlar, qo‘rquv, bezovtalik, g‘am-g‘ussa, qayg‘u yo‘qoladi, ularning o‘rniga yoqimli hissiyotlar, yengilliq, atrof-muhitga beparvolik paydo bo‘ladi. Shu bilan birga eshitish, ko‘rish, taktil sezuvchanliklar ortib ketadi, butun badanga issiqlik tarqalgandek tuyuladi, o‘ziga xos gallyusinasiyalar paydo bo‘ladi.

Morfin uxlatuvchi xususiyatga ham ega, uyquda odam xilma-xil yoqimli tushlar ko‘radi, shuning uchun bu moddaga yunonlarning uyqu va tush ko‘rish xudosi — Morpheus nomi berilgan. Morfin keltiradigan uyku yengil va yuza bo‘ladi, sal tegib ketilsa, salgina tovush eshitilsa odam uyg‘onib ketadi, bir ozdan keyin esa yana uyquga ketadi.

Ruhiyatga alohida ta’sir ko’rsatgani uchun morfinni birinchi psixotrop modda deb atash ham mumkin, lekin kuchli og‘riqlarni qoldirishi uchun tibbiyotda faqat og’riq qoldiruvchi modda sifatida qo‘llanadi.

Morfinning ruhiyatga ta’siri nohush asoratlar keltirib chiqaradi va uni qo‘llashda juda ehtiyotkorlikni talab qiladi, chunki morfin eyforiya – kayf beradi. Odam uni takror qo‘llab, unga o‘rganib qoladi, oqibatda narkomanlik paydo bo‘ladi. Mana shuning uchun ham morfin psixotrop modda sifatida umuman ishlatilmaydi. Og‘riq qoldiruvchi modda sifatida juda zaruriyat tug‘ilgandagina ehtiyotlik bilan qo‘llanadi.

Morfin nafas markazini susaytiradi. Bu moddaning davolovchi miqdori nafas markazi va karotid koptokchalarning uglekislotaga sezuvchanligini kamaytiradi, nafas tezligi sekinlashadi va chuqurlashadi, o‘pka alveolalariga kirib chiqadigan havo hajmi o‘zgarmaydi. Morfinning miqdori oshirilsa, nafas sekinlashib boradi, amplitudasi qisqaradi. Nafasning susayishi tufayli bronxlar qisqarishi ortadi, chunki morfinda gistamin ajratish xususiyati ham bor.

Morfin miqdori oshgan sari nafas notekis bo‘la boshlaydi, nafas markazi falajlanib nihoyat o‘lim sodir bo‘lishi mumkin. 2—3 yoshgacha bo‘lgan bolalarning nafas markazi morfinga nisbatan ko’proq sezuvchan bo‘ladi, hatto moddaning davolovchi miqdorlari ham ularda gipoksiya, nafas asidozini keltirib chiqarishi mumkin, chunki bolalar organizmida morfin sekin metabolizlanadi hamda gematoensefalik to‘siqdan yaxshi o’tadi.

Morfin n.vagus hamda n.oculmotororius markazlari tonusini oshiradi, shuning uchun yurak urishi tezligi susayadi — bradikardiya yuz beradi, qon bosimi pasayadi, ko‘z qorachig‘i torayadi.

Morfin yo‘tal markazini hamda yo‘tal refleksi markaziy halqalari, qayt qilish markazi faoliyatini susaytiradi, shu bilan birga morfin shu markazning trigger sohasi reseptorlarini qo‘zg‘atib, ko‘ngil aynash, qusishga olib kelishi mumkin. Bu jarayonga vestibulyar apparat ham qo‘shilishi mumkin, shu tufayli bosh aylanadi, ko‘ngil ayniydi. Morfin haroratni tushiradi. Bu gipotalamusdagi issiqlik boshqaruvchi markaz faoliyatining susayishi bilan bog’liq. Morfin gipotalamusdagi ba’zi markazlarni qo‘zg’atib, diurezga qarshi gormon — vazopressinning ajralishini oshiradi — diurez kamayadi.

Morfin me’da-ichak faoliyatiga sezilarli ta’sir ko‘rsatadi. Silliq mushakli a’zolarda joylashgan opiat reseptorlarga ta’sir etib, ularning tonusini oshiradi. Morfin me’da-ichak va uning sfinkterlari tonusini oshirib, spazmogen ta’sir ko‘rsatadi hamda ichak peristaltikasini kamaytiradi. Masalan, o‘n ikki barmoqli ichakning boshlang‘ich bo‘limi qisqarishi tufayli oshqozonning yeyilgan ovqatdan bo‘shashi 3-4 soat o‘rniga 8-12 soatga cho‘zilib ketadi. Yo‘g‘on ichak silliq mushaklari ham morfin tufayli qisqaradi - ichaklarda ovqat uzoq, to‘xtab qoladi, ulardan suyuqlikning qayta so‘rilishi oshib boradi. Oshqozon osti bezi sekresiyasi, safro ajralishi kamayadi, bularning hammasi qabziyat - obstipasiyaga (lotinchada obstipo-to‘ldirish) olib keladi.

Morfin siydik yo‘llari, qovuq sfinkteri tonusini ham oshiradi, siyish qiyinlashadi, bronx mushaklari tonusi ham oshib ketadi. Morfinning spazmogen ta’siri parasimpatik nerv sistemasi tonusining oshishiga han bog‘liq.

Morfin bevosita qon tomirlarga ta’sir ko‘rsatmaydi, uzunchoq miyadagi qon tomir markazini susaytirib, bir oz qon bosimini tushiradi; morfin tufayli ortostatik gipotenziya ham ro‘y berishi mumkin.

Morfin jarrohlikdan oldin va keyin, travmalarda, kuyganda, buyrak, o‘t pufagi xurujlarida, kuchli og’riq bilan kechadigan kasalliklarda - miokard infarkti, xavfli o‘smalar, qattiq azob beruvchi yo‘talni davolashda ko‘llanadi.

Morfinni 2 yoshgacha bo‘lgan bolalarga, qariyalarga, nafas yetishmovchiligi bilan bog‘liq bo‘lgan kasalliklarda, miya suyagi shikastlanganda qo‘llash man etiladi. Tugish davrida og‘riqni qoldirish uchun qo‘llanmaydi, chunki morfin plasentar to‘siqdan oson o‘tib, homila nafasini susaytirishi mumkin.Morfin asosan teri ostiga yuboriladi, ba’zida esa ichishga buyuriladi, me’da-ichakdan yetarlicha so‘rilmaydi, jigarda tez parchalana boshlaydi. Shuning uchun morfinni asosan parenteral yo‘l orqali qo‘llashga to‘gri keladi. Yosh bolalarda morfinning so‘rilishi oshqozondan boshlanadi.

Morfin teri ostiga yuborilgandan keyin ta’siri 10-15 daqiqadan, og‘iz orqali yuborilganda 20-30 daqiqadan keyin boshlanadi, gematoensefalik to‘siqdan, ayniqsa bolalarnikidan yaxshi o‘tib, miyada yuqori miqdorda to’planadi. Plasenta to‘sig‘idan ham yaxshi o‘tib, homila niyasi to‘qimalarida to‘planadi. Morfinning og‘riq qoldiruvchi’ ta’siri 5-6 soat davom etadi. Jigarda tezda biotransformasiyag‘a uchraydi, 10 % o‘zgarmagan holda, 90 % metabolit — glyukuronidlar holida siydik bilan hamda safro orqali ichakka tushib, axlat bilan org‘anizmdan chiqib ketadi. Yosh bolalarda morfin biotransformasiyasi sekinroq o‘tadi. Morfin P va unga o‘xshash moddalarni 3-4 kundan ortiq qo‘llash tavsiya etilmaydi, chunki ularga nisbatan tobelik - narkomaniya paydo bo‘ladi.Morfin bilan o‘tkir zaharlanganda nafas susayishi boshlanadi, uning minutlik hajmi keskin tushib ketadi. Markaziy nerv sistemasi falajlanadi, bemorning es-hushi yo‘qoladi, nafas borgan sari yuza, notekis Cheyn - Stoks nafasi bo‘lib, qon bosimi tushib ketadi - komatoz holat ro‘y beradi. Teri qatlamlari oqarib, shilliqlar ko‘karib ketadi, ko‘z qorachig‘i torayib, nina uchidek bo‘lib qoladi (morfin bilan o‘tkir zaharlanishni qorachiqdan aniqlash mumkin). Bemorning harorati borgan sari pasayib, nafas markazi falajlanishi tufayli halokat ro‘y berishi mumkin. Bolalarning‘ morfin tufayli o‘tkir zaqarlanishi bir oz boshqacharoq bo‘ladi. Ularda markaziy nerv sistemasi umuman falajlangan bo‘lsa ham, tonik va klonik talvasalar paydo bo‘lishi mumkin.

Morfin bilan o‘tkir zaharlangan bemor oshqozoni tezda kaliy permanganat bilan chayiladi, kaliy permanganat morfinni kam zaharli dioksimorfinga aylantiradi. Zaharlangan odamni isitish, qovug‘ini kateter bilan bo‘shatish lozim. Asosan nafasni tiklash uchun morfinga qarama-qarshi moddalar - nalorfin yoki nalokson yuborish kerak. Ular kimyoviy jihatdan morfinga o‘xshab ketadi. Bu moddalar morfiining opiat reseptorlarga ta’sirini bartaraf qiladi. Markaziy nerv sistemasi faolligini tiklaydi. Nalorfin morfindan kamroq, bo‘lsa ham og‘riq qoldirish, yurak urishi tezligini kamaytirish, ko‘z qorachig‘ini toraytirish kabi xususiyatlarga ega, tobelik paydo qilmaydi, lekin mustakil analgetik sifatida qo‘llanmaydi. Nalorfin morfin miqdori oshganda kelib chiqadigan nafas markazi susayishini, qusishni, sfinkterlar qisqarishini bartaraf qiladi. Nalorfin pentazosindan tashqari hamma narkotik analgetiklarga antidot sifatida qo‘llanadi.

Naloksonning esa pentazosinga nisbatan kamroq bo‘lsa ham antidote bo’lishi mumkin. Morfin bilan zaharlanganda nalorfin, nalokson topilmasa, analeptiklardan etimizol va kofein qo‘llaniladi, kerak bo‘lsa sun’iy nafas oldiriladi.

Morfinning spazmogen ta’sirini bartaraf qilish uchun atropnn qo‘llanadi. Agar morfindan o‘tkir zaharlanganda 6-12 soat ichida halokat ro‘y bermasa, demak bemor hayotini saqlab kolish mumkin, chunki bu vaqt ichida morfinning ko‘p miqdori biotransformasiyaga uchrab, organizmdan chiqa boshlaydi. Bu jarayonni tezlashtirnsh uchui siydik haydovchi moddalar hamda tuzli surgilar qo‘llanadi. tug‘ish davri bir oz tezlashadi, tug‘ilgan chaqaloqda analgetik tufayli asfiksiya deyarli bo‘lmaydi.

Boshqa narkotik analg‘etiklardan omnonon - opiyning 5 alkaloidi yig’indisidan iborat. Ularning yarmini morfin tashkil qiladi. Omnoponning qo‘llanishi morfinga o‘xshab ketadi. Og‘riq qoldirishi, nafasni susaytirishi, me’da-ichakka spazmogen ta’sir qilishi morfinga nisbatan kamroq. Omnopon yuzaga keltiradigan eyforiya bo‘shroq bo‘ladi, bu moddaga nisbatan tobelik kamroq uchraydi.Kodein (metilmorfin), dionin (etilmorfin) ning og‘riq qoldirish xususiyatlari morfinga nisbatan 5—7 marta kamroq, ular ko‘proq yo‘tal markazini susaytiradi - yo‘talga qarshi markaziy ta’sir etuvchi modda sifatida qo‘llanadi. Dionin oftalmologiyada ham keng qo‘llanadi. Ko‘zga tomizilganda oldin giperemiya, keyin anesteziya paydo qilib, og‘riqpi qoldiradi va yallig‘lanishlarda ekssudatlarini yo‘qotadi.


Download 100,68 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   14
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2024
ma'muriyatiga murojaat qiling

kiriting | ro'yxatdan o'tish
    Bosh sahifa
юртда тантана
Боғда битган
Бугун юртда
Эшитганлар жилманглар
Эшитмадим деманглар
битган бодомлар
Yangiariq tumani
qitish marakazi
Raqamli texnologiyalar
ilishida muhokamadan
tasdiqqa tavsiya
tavsiya etilgan
iqtisodiyot kafedrasi
steiermarkischen landesregierung
asarlaringizni yuboring
o'zingizning asarlaringizni
Iltimos faqat
faqat o'zingizning
steierm rkischen
landesregierung fachabteilung
rkischen landesregierung
hamshira loyihasi
loyihasi mavsum
faolyatining oqibatlari
asosiy adabiyotlar
fakulteti ahborot
ahborot havfsizligi
havfsizligi kafedrasi
fanidan bo’yicha
fakulteti iqtisodiyot
boshqaruv fakulteti
chiqarishda boshqaruv
ishlab chiqarishda
iqtisodiyot fakultet
multiservis tarmoqlari
fanidan asosiy
Uzbek fanidan
mavzulari potok
asosidagi multiservis
'aliyyil a'ziym
billahil 'aliyyil
illaa billahil
quvvata illaa
falah' deganida
Kompyuter savodxonligi
bo’yicha mustaqil
'alal falah'
Hayya 'alal
'alas soloh
Hayya 'alas
mavsum boyicha


yuklab olish