Маркетинг” фанидан якуний назорат саволлариDownload 23,8 Kb.
Sana21.02.2022
Hajmi23,8 Kb.
#37092
Bog'liq
маркетинг
111111, 111111, Innovatsiya faoliyatini moliyalashtirish, 2 5433789973457273485, 19.SONNING QISMINI TOPISH, B2, 13-ma'ruza, chiziqli tenglamalar sistemasini tes, Doc1, Doc1, 786554, 385815, Thank You, dilshoda, dilshoda

“ТАСДИҚЛАЙМАН”
“Иқтисодиёт ва менежмент” кафедраси
мудири ___________ М.М.Агзамова
“____” __________________201__й

Маркетинг” фанидан якуний назорат саволлари 1. Стратегик режалаштириш (стратегик режалаштиришнинг мақсади, вазифалари, стратегик режалаштириш босқичлари).

 2. Бозорни комплекс ўрганиш услублари (бозор тадқиқоти объектлари, туйинган ва туйинмаган бозор, бозор сигими, бозорни ўрганиш услублари).

 3. Коммуникация сиёсати (коммуникация сиёсатининг мохияти, мазмуни, мақсади, маркетинг коммуникацияси комплекси, рекламанинг коммуникация сисеатидаги роли).

 4. Рақобат ва унинг турлари (рақобат тушунчаси ва мохияти, рақобат турлари ва шакллари. Рақобат воситалари, рақобат стратегияси, рақобат боскичлари, рақобат кўраши усуллари).

 5. Маркетингни бошқаришни ташкил этиш (маркетингни ташки сохаси тушунчаси, ташки соха элементлари, рақобат тушунчаси ва мохияти, рақобат турлари ва шакллари, маркетингни ички сохаси, корхонада маркетинг хизматини ташкил этиш).

 6. Янги товарлар учун нарх стратегияси («қаймоғини олиш», нарх стратегияси, «ёриб кириш» нарх стратегияси).

 7. Талаб ва унинг турлари (талаб тушунчаси, талабнинг турлари, талаб қонуни, талаб эластиклиги)

 8. Талаб-эҳтиёжининг тулов қувватига эга булган шаклидир (талаб тушунчаси, талабнинг турлари, талаб қонуни, талаб эластиклиги)

 9. Бозор ва рақобат маркетинг тизимида (бозор тушунчаси, бозорнинг функциялари, бозорнинг турлари, рақобат турлари, рақобат воситалари, рақобат стратегияси,рақобат боскичлари).

 10. Маркетинг назорати турлари (стратегик назорат, кундалик назорат, даромадлар ва харажатлар назорати, фойда ва зарарлар баланси).

 11. Улгуржи савдо тушунчаси (улгуржи савдо тушунчаси, улгуржи савдонинг ахамияти, улгуржи савдо корхоналарининг турлари).

 12. Бозор конъюктурасиҳақида тушунча (бозор конъюктураси ҳақида тушунча, бозор конъюнктураси холатини баҳолаш услублари, бозор конъюктурасини башорат қилиш услублари, киска муддатли, урта муддатли ва узоқ муддатли конъюктура башоратлари).

 13. Рақобат уларни усуллар (рақобат тушунчаси ва мохияти, рақобат турлари ва шакллари, рақобат воситалари, рақобат стратегияси, рақобат боскичлари, рақобат кўраши усуллари).

 14. Инсон эҳтиёжлари (эҳтиёж, хохиш, талаб, эҳтиёж турлари).

 15. Савдо сиёсати (товарни тарқатиш услублари, товар харакати, чакана савдо, улгуржи савдо, «мерчендайзинг», савдо қилишнинг янги турлари, услублари, шакллари).

 16. Бозорни сегментлаш ҳақида тушунча (бозорни сегментлаш, сегментлаш турлари, сегментлаш тамойиллари).

 17. Реклама ва унинг моҳияти (реклама ҳақида тушунча, реклама воситалари ва турлари, рекламани коммуникация сиёсатидаги роли).

 18. Маркетингни асосий функциялари (аналитик функцияси, бозорни ўрганиш, истеъмолчиларни, товар тузилишини ўрганиш, ишлаб чиқариш, таксимот- сотиш функцияси, бошкарув функцияси).

 19. Маркетинг комплекси («маркетинг комплекси» тушунчаси, маркетинг комплекси элементлари, «маркетинг микс» тушунчаси).

 20. Нарх ва унга таъсир этувчи омиллар (нарх тушунчаси, нарх турлари, нархни узгарувчанлиги, нархни ўсишига ва пасайишига таъсир этувчи омиллар).

 21. Маркетингда товар ҳақида тушунча (товар ҳақида тушунча, товар бирлиги, товар номенклатураси, товар ассортименти, товар белгиси).

 22. Маркетингни бошқариш жараёнининг асосий боскичлари (бозор имкониятларини тахлил этиш, мақсадли бозорларни танлаш, маркетинг комплексини ишлаб чиқиш, маркетинг дастурларини хаётга тадбиқ этиш).

 23. Рақобат ва товарнинг рақобат кобилияти (рақобат турлари, товарнинг рақобат кобилияти, корхона рақобат кобилиятини тахлил қилиш ва баҳолаш).

 24. Маркетинг концепцияси (сотиш концепцияси, ишлаб чиқариш концепцияси, товар концепцияси, маркетинг концепцияси, ижтимоий ахлоқий маркетинг концепцияси, ўзаро алоқавий маркетинг концепцияси).

 25. Маркетингда нарх ва унинг турлари (нарх тушунчаси, унинг мохияти, нархни шакллантириш, нарх турлари, нархга таъсир этувчи омиллар).

 26. Бозор сегментацияси турлари (макросегментлаш, макросегментлаш).

 27. Назорат турлари (йиллик режани бажарилишини назорат қилиш, стратегик назорат, фойдадорликни назорат қилиш).

 28. Товар ҳақида тушунча (товар ҳақида тушунча, товар бирлиги. Товар номенклатураси, товар ассортименти).

 29. Маркетинг тушунчаси ва унинг моҳияти (маркетинг тушунчаси, маркетинг тамойиллари, вазифалари, бозор, унинг элементлари).

 30. Маркетинг назарияси концепцияси ва унинг эволюцияси (маркетингни пайдо булиши, ишлаб чиқариш концепцияси, сотиш концепцияси, маркетинг концепцияси, ижтимоий- ахлокий маркетинг концепцияси).

 31. Маркетинг ахбороти тизими (ички хисобот бериш тизими, ташки жорий маркетинг ахбороти туплаш тизими, маркетинг тадқиқотлари тизими, маркетинг ахборотни тахлил қилиш тизими).

 32. Маркетингда ахборотни туплаш услублари (кузатиш, суров, имметация, эксперимент услублар).

 33. Маркетинг стратегияси (маркетинг стратегияси ҳақида тушунча, корхонанинг асосий мақсади, маркетинг мақсади, холатли тахлил, SWOT тахлили).

 34. Бозор ҳақида тушунча (бозор, унинг турлари, объекти, субъекти, элементлари).

 35. Нарх турлари (демпинг нарх, узгарувчан нарх, нарх диапазони, чакана нарх, контракт нарх).

 36. Бозор ва унинг турлари (бозор тушунчаси, бозорнинг функциялари, бозорнинг турлари, эркин ва монопол бозор).

 37. Маркетинг макромуҳити (демографик, иқтисодий, илмий-техник, табиат, ижтимоий, сиёсий-ҳуқуқий омиллар).

 38. Товарни бозорда жойлаштириш жараёни (фаол жойлаштириш, пассив жойлаштириш).

 39. Товар модификацияси стратегияси (товарни ишлатиш соҳаси, товарни айрим хусусиятларини ўзгартириш, товар модификацияси тушунчаси).

 40. Нархнинг асосий функциялари (рақобатлаштирувчи, ҳисоб-китоб, талаб ва таклифни тенглаштириш, тақсимот, ишлаб чиқаришни рациональ жойлаштириш мезони функцияси).

 41. Маркетинг режасининг турлари (муддати бўйича, қамраб олиш ҳажми бўйича, тузилиш услуби бўйича).

 42. Дифференциация тушунчаси (дифференциация, маҳсулот дифференциацияси, сервес дифференциацияси, персонал дифференциацияси, имидж дифференциацияси).

 43. Сотув услуби (харидорга йўл топиш, харидорни ўрганиш, предентация, харидорни ишонтириш, сотув жараёнини амалга ошириш).

 44. Ҳужум стратегияси (мазмуни, фронт бўйича ҳужум, қаноат ҳужуми, ўраб олиш орқали ҳужум, четлаб ўтиш ҳужуми, партизан ҳужуми).

 45. Мудофаа стратегияси (мазмуни, унинг турлари, позицяли, мудофаа, қаноат мудофааси, қайта ҳужумга ўтиш йўли билан мудофаа, мобил мудофаа, қисилиб келаётган мудофаа).

 46. Маркетинг тизими (маркетинг тизими ҳақида тушунча, унинг таркиби, маҳсулот, тақсимот, нархлар, ўтказиш).

 47. Назорат қилинмайдиган омиллар (унинг мазмуни, истеъмолчилар, рақобат, хукумат, иқтисодиёт, технология, мустақил оммавий ахборот воситалари).

 48. Товарнинг хусусиятлари (функционал, нафосатли, эргонолик хусусиятлари).

 49. Товар хусусиятларининг мажмуи (сифати, хизматга яроқлилиги, нархнинг сифатига мос келиши, товарга қўйиб жўнатиладиган ҳужжатлар, сотишдан кейинги сервес сифати, хилининг кўплиги, танлов имконияти).

 50. Товарга бўлган талабни шакллантириш (бозорни ўрганиш, рақибларни ўрганиш, бўлажак харидор эҳтиёжини ўрганиш).

 51. Бозорни ҳар тарафлама ўрганиш ва таҳлил қилиш (товарни ўрганиш, харидорларни ўрганиш, рақибларни ўрганиш).

 52. Маркетинг тафтиши (маркетинг мақсади, стратегияси, уни ташкил қилиш, амалга ошириш).

 53. Маркетинг тафтишни ўтказиш (горизонтал тафтиш, вертикал тафтиш).

 54. Маркетинг асосий турлари (экспорт, импорт, илмий-техник, тўғридан-тўғри маблағ киритиш маркетинги, халқар маркетинг, нотижорат фаолияти соҳасидаги маркетинг, ижтимоий ғоялар маркетинги).

 55. Сегментлаш турлари (макросегментлаш, микросегментлаш, ичкарида сегментлаш, энига сегментлаш, аввалдан сегментлаш, якуний сегментлаш).

 56. Реклама фаолиятини режалаштиришни босқичлари (реклама объектини аниқлаш, субъектини аниқлаш, мотивини аниқлаш, воситаларини аниқлаш, ахборотни тузиш, реклама самарадорлигини ҳисоблаш).

 57. Истеъмол товарлари билан савдо қилиш хусусиятларига кўра туркумланиши (кундалик истеъмол товарлари, дастлабки танлов товарлари, алоҳида танлов товарлари, пассив талабдаги товарлар).

 58. Кундалик истеъмол товарлари (доимий талабдаги асосий товарлар, ипмульсив тарзда сотиб олинадиган товарлар, фавқулодда ҳолатлар учун товарлар).

 59. Дастлабги танловлар асосида олинадиган товарлар (ўхшаш товарлар, алоҳида кўринишдаги товарлар).

 60. Харидорлик хулқ-атворига таъсир этувчи омиллар (маданий омиллар, ижтимоий жиҳатдан омиллар, психологик жиҳатдан омиллар).

 61. Харид қилиш жараёни босқичлари (талабнинг қондирилишини белгилаш, товар хусусида ахборот йиғиш, товар тури бўйича вариантларни баҳолаш, харид қилиш тўғрисида қарор қабул қилиш, харид қилинган буюмга муносабат).

 62. Талабни ўрганиш (бозор сегментацияси, истеъмолчи талаби сабабларини ўрганиш, қондирилмаган эҳтиёжларни аниқлаш).

 63. Фирманинг фаолиятини тадбиқ қилишнинг асосий йўналишлари (ишлаб чиқариш савдо фаолияти кўрсаткичлари таҳлили, фирманинг бозордаги стратегияси таҳлили, ташкилий тузулиши таҳлили, харажатлар таҳлили, асосий йўналишлари таҳлили, молиявий ҳолати таҳлили, кучли ва ожиз томонларини аниқлаш).

 64. Нарх мақсадлари (товар обороти ҳажмини аниқлаш, максимал фойда олиш, рақобат).

 65. Рақобат турлари (соф рақобат, монополистик рақобат, олигополистик рақобат, соф монополия).

 66. Бозор турлари (жаҳон, регионал, миллий, махаллий, айрим товар ёки хизматлар бозори).

 67. Маркетинг ахборотини асосий объектлари (товар, истеъмолчи, рақобатчи, тақсимот каналлари, силжитиш, коммуникация каналлари).

 68. Маркетинг стратегияси элементлари (товар, нарх, тақсимот, коммуникация, силжитиш).

 69. Эҳтиёж тушунчаси (муҳтожлик, эҳтиёж, талаб, товар, айирбошлаш, битим, таклиф).

 70. Маркетинг турлари (пассив маркетинг, ташкилий маркетинг, фаол маркетинг).

 71. Рақобат усуллари, турлари (предмет, тур, функционал рақобат).

 72. Товар тушунчаси (классификацияси, товар номенклатураси, товар ассортименти).

 73. Корхонаннинг асосий мақсадлари (бозорни эгаллаш, рентабеллик, молиявий барқарорлик, ижтимоий мақсадлар, бозордаги позиция).

 74. Бозорни таҳлил қилиш учун ахборотлар (бозор ҳақида миқдорий кўрсаткичлар, сифат кўрсаткичлари, рақобат таҳлили, тармоқ тузилиши, тақсимот тузилиши).

 75. Янги товарни режалаштириш услублари (бозорни тадқиқ қилиш, баҳолаш услуби, фойдани солиштириш, ҳаражатни ҳисоблаш услуби).

 76. Янги товарни ишлаб чиқиш босқичлари (техник параметирларни шакллантириш, товар дизайни, функционал параметрлар).

 77. Бозор ва унинг элементлари (бозор, талаб, таклиф, нарх).

 78. Эҳтиёж ва унинг турлари (эҳтиёж, муҳтожлик, айирбошлаш, бозор, талаб, таклиф, абсолют эҳтиёж, нисбий эҳтиёж).

 79. Маркетингни режаси турлари (узоқ муддатли, қисқи муддатли, ўрта муддатли).

 80. Маркетингни режалаштириш (маркетингни режалаштириш мақсадлари, бошқаришни ташкил этиш режаси, янги маҳсулотни ишлаб чиқиш режаси).

 81. Маркетинг салоҳияти омиллари (корхонани рақобатбардошлиги, бозорда тадқиқот ўтказиш, стратегик режалаштиришни ташкил этиш, товар нарх сотиш сиёсати).

 82. Узоқ муддатли маркетингни режалаштириш услублари (Дельфи услуби, ҳолатлар услуби, морфологик таҳлил, портфел таҳлил).

 83. Ўрта муддатли маркетингни режалаштириш услублари (мақсадли дараҳтлар услуби, эвристик услуб, молиявий-математик услуб).

 84. Корхонани маркетинг бўлимини функциялари (бозорни тадқиқ қилиш, янги товар ишлаб чиқариш бўйича таклифни ишлаб чиқиш, маҳсулот нархини аниқлаш, реклама).

 85. Маркетингда назорат функциялари (ҳисобга олиш, режалаштириш, назорат ва тартибга олиш, ахборот-таҳлилий таъминот).

 86. Бозор турига кўра товарлар классификацияси (истеъмол бозори товарлар етказувчилар бўйича, ишлаб чиқарувчилар бозори товарлар етказувчилар, воситачилар бозорига товарлар етказувчилар).

 87. Диверсификация ўтказиш услублари (товарни такомиллаштириш, лицнзияни ўзлаштириш, корхонани сотиб олиш, кооперация).

 88. Маркетинг элементлари (товар, нарх, сотиш, силжитиш).

 89. Бозор салоҳияти (бозор сиғими, бозор салоҳияти, бозорнинг жорий салоҳияти, бозорнинг обсалют салоҳияти).

 90. Маркетингда талаб ва унинг турлари (қондирилган талаб, қондирилмаган талаб, шаклланаётган талаб)

 1. Нарх турлари (демпинг нарх, узгарувчан нарх, нарх диапазони, чакана нарх, контракт нарх).

 2. Рақобат холатини тахлили (монополия, олигополия, соф рақобат)

 3. Нархнинг функциялари (хисоб - китоб ва ўлчов функцияси, иктисодий тарбиялаш функцияси, рақобат воситаси функцияси).

 4. Талабнинг холати ва ривожланишига кўра маркетинг турлари (конверсион маркетинг, рагбатлантирувчи маркетинг, ривожлантирувчи маркетинг, ремаркетинг, синхромаркетинг, қўллаб қувватловчи маркетинг, демаркетинг, тескари харакат килувчи маркетинг).

 5. Маркетинг фаолиятини ахборот билан таъминлаш (ахборот тизими, ахборот турлари, ахборотни туплаш услублари, ахборотни тахлил қилиш ва қайта ишлаш).

 6. Маркетингни таркибий тузилиши (маркетинг тизими ҳақида тушунча, истеъмол товарлари маркетинги, ишлаб чиқариш воситалари маркетинги, хизматлар маркетинги, микромаркетинг, макромаркетинг, халқаро маркетинг).

 7. Маркетингни тамойиллари, вазифалари ва фунциялари (маркетингни тамойиллари, маркетингни вазифалари, маркетингни функциялари).

 8. Маркетинг дастури (маркетинг дастури ҳақида тушунча, маркетинг дастурини ишлаб чиқиш таркиби, маркетинг дастурини асосий булимлари).

 9. Стратегик ва тактик режалаштириш (стратегик режалаштиришнинг мақсади, вазифалари, асосий тамойиллари, тактик режалаштиришнинг роли ва урни, махсулот ассортиментини режалаштириш, молиявий курсаткичларни режалаштириш, кадрлар билан таъминлашни режалаштириш).

 10. Маркетинг назорати (маркетинг назорати турлари, стратегик назорат, -кундалик назорат, даромадлар ва харажатлар назорати, фойда ва зарарлар баланси).

 11. Маркетингни бошқаришни ташкил этиш (маркетингни ташки сохаси тушунчаси, ташки соха элементлари, рақобат тушунчаси ва мохияти, рақобат турлари ва шакллари, маркетингни ички сохаси, корхонада маркетинг хизматини ташкил этиш).

 12. Бозор коньюнктурасини ўрганиш ва башорат қилиш (бозор коньюнктураси ҳақида тушунча, бозор коньюнктураси холатини баҳолаш услублари, бозор коньюнктурасини башорат қилиш услублари, киска муддатли, урта муддатли ва узоқ муддатли коньюнктура башоратлари).

 13. Бозор сегментацияси ва харидорлар турлари (бозор сегментацияси мохияти, ахамияти, хусусияти, турлари, товарни бозорда жойлашиш позицияси, харидорларни турлари).

 14. Янги товарларни ишлаб чиқиш ва бозорга чиқиш (янги товар тушунчаси, янги товарни баҳолаш, мезонлари, янги товар ишлаб чиқиш, янги товарни бозорга чиқиш элементлари, фирма «имиджи», товар белгиси).

 15. Нарх ва нарх сиёсати (нарх тушунчаси ва мохияти, нарх тадқиқоти, нархни шакллантириш, нархни турлари, нархни узгарувчанлиги, нарх сиёсати).

 16. Савдо сиёсатини ишлаб чиқиш ва тадбиқ этиш (товарни тарқатиш услублари, товар харакати, чакана савдо, улгуржи савдо, «мерчендайзинг», савдо қилишнинг янги турлари, услублари, шакллари).

 17. Талабни олдиндан кўра билиш услублари (экстрополяция, интерполяция, иктисодий математик моделлаштириш, эксперт баҳолаш).

 18. Талабни шакллантириш ва сотувни рагбатлантириш (талабни ва сотувни рагбатлантириш мохияти, мақсади, услублари, сервис хизматини ташкил этиш, харидорларга таъсир этиш услублари, сотувчиларга таъсир этиш услублари).

 19. Коммуникация сиёсати (коммуникация сиёсатининг мохияти, мазмуни, мақсади, маркетинг коммуникацияси комплекси, рекламанинг коммуникация сиёсатидаги роли).

 20. Бозор муносабатлари шароитида нархни шакллантириш (нарх тушунчаси, мохияти, турлари, узгарувчанлиги, нархни ўсишига ва пасайишига таъсир этувчи омиллар).

 21. Маркетингни асосий субъектлари тавсифи (ишлаб чиқарувчи еки хизмат курсатувчи ташкилот, истеъмолчи ташкилот, улгуржи савдо, чакана савдо, пировард истеъмолчи, маркетинг буйича мутахассислар).

 22. Маркетинг режаси (маркетинг режасининг мақсадлари, булимлари, турлари).

 23. Бозор ва унинг турлари (бозор тушунчаси, бозорнинг функциялари, бозорнинг турлари, эркин ва монопол бозор).

 24. Таксимот каналлари (ноль каналли боскич, бир каналли боскич, икки каналли боскич, уч боскичли канал).

 25. Товарларни тарқатиш шакллари (чакана савдо тушунчаси, чакана савдонинг ахамияти, чакана савдо корхоналарининг турлари, улгуржи савдо тушунчаси, улгуржи савдонинг ахамияти, улгуржи савдо корхоналарининг турлари).

 26. Маркетинг -бозор иктисодиети асоси (маркетинг тушунчаси, мақсади, мохияти, функциялари, тамойиллари, вазифаси, маркетингни бозор иктисодиетидаги урни).

 27. Рақобат (рақобат тушунчаси ва мохияти, рақобат турлари ва шакллари. Рақобат воситалари, рақобат стратегияси, рақобат боскичлари, рақобат кўраши усуллари).

 28. Маслоу буйича эҳтиёжлар типологияси (физиологик, хавфсизликка оид, хурматга булган эҳтиёжлар, ижтимоий, шахсий камол топишга оид эҳтиёжлар).

 29. Талаб ва таклиф (талаб тушунчаси, талабнинг турлари, талаб қонуни, талаб эластиклиги, таклиф қонуни , таклифнинг эластикликлиги, бозор мувозанати).

 30. Бозор шароитида нархларнинг шаклланиши (нарх тушунчаси, нархнинг иктисодиет учун ахамияти, нархларнинг шаклланиши, нархларнинг чегараланиши ва даражаси, нархларнинг турлари).

 31. Талаб турлари (кондирилган талаб, кондирилмаган талаб, шаклланаетган талаб, салбий талаб, мавжуд булмаган талаб, яширин талаб, пасаяетган талаб, доимий булмаган талаб, тулаконли талаб, хаддан ташкари юкори булган талаб, норационал талаб).

 32. Маркетинг тадқиқотларининг асосий йуналишлари (бозорни ва сотишни тадкик қилиш, махсулотни тадкик қилиш, баҳони тадкик қилиш, махсулот харакатини тадкик қилиш, махсулотни харидоргача етказишни тадкик қилиш.

 33. Товарлар ва хизматлар маркетинги (товарлар ва хизматлар маркетинги ҳақида тушунча, товарлар ва хизматлар маркетингининг функциялари, тамойиллари, усуллари).

 34. Талаб холатига мос келувчи маркетинг турлари (конверсион маркетинг, рагбатлантирувчи маркетинг, ривожлантирувчи маркетинг, ремаркетинг, синхромаркетинг, қўллаб-қувватловчи маркетинг, демаркетинг, тескари харакат килувчи маркетинг).

 35. Маркетинг муҳити (маркетинг муҳити ҳақида тушунча, компаниянинг микромуҳити: таъминотчилар, воситачилар, мижозлар, рақобатчилар, компаниянинг макромуҳити: иктисодий муҳит, табиий муҳит, илмий-техника муҳити, сиёсий муҳит, маданий муҳит).

 36. Харидорлар хулк -атворига таъсир этувчи омиллар тавсифи (маданий омиллар, ижтимоий омиллар, шахсий омиллар, психологик омиллар).

 37. Талаб-эхтиежнинг тулов қувватига эга булган шаклидир (талаб тушунчаси, талабнинг турлари, талаб қонуни, талаб эластиклиги).

 38. Чакана савдо (чакана савдо ҳақида тушунча, чакана савдонинг роли, чакана савдо корхоналарининг турлари ва типлари).

 39. Бозорни башоратлаш услублари эксперт баҳолаш, экстраполяция, мантикий моделлаштириш, иктисодий -математик моделлаштириш, тартибли башоратлаш).

 40. Реклама ва уни коммуникация сиёсатидаги роли (реклама ҳақида тушунча, реклама воситалари ва турлари, реклама самарадорлиги, рекламани коммуникация сиёсатидаги роли).

 41. Рақобат омиллари (ишлаб чиқариш харажатлари, маркетинг харажатлари, фойда).

 42. Маркетингда стратегик режалаштириш (стратегик режалаштириш тушунчаси, мақсади, мохияти, вазифалари, асосий тамойиллари).

 43. Маркетинг дастури-корхона бизнес режасининг асоси (маркетинг дастури ҳақида тушунча, маркетинг дастурини ишлаб чиқиш таркиби, маркетинг дастурининг асосий булимлари).

 44. Маркетинг элементлари таркиби (товар, бозор, харидор, сотувчи, рақобат, талаб, таклиф, нарх, коньюнктура, бозор сегментацияси, мухтожлик, эхтиеж, реклама).

 45. Маркетингда нарх сиёсати (нарх тушунчаси ва мохияти, нарх турлари, нарх узгарувчанлиги, нархни ўсишига ва пасайишига таъсир этувчи омиллар).

 46. Маркетинг ва уни ривожланишини асосий боскичлари (маркетинг тушунчаси ва мохияти, маркетингни вужудга келиши, маркетингни ривожланиш боскичлари, маркетинг назарияси концепцияси.

 47. Маркетинг асосий субъектлари тавсифи (ишлаб чиқарувчи еки хизмат курсатувчи ташкилот, истеъмол ташкилот, улгуржи савдо, чакана савдо, пировард истеъмолчи, маркетинг буйича мутахассислари).

 48. Маркетингни таркибий тузилиши элементлари тавсифи (товарлар ва хизматлар, таксимот-сотиш, товарлар харакати, нархлар).

 49. Бозорни башоратлаш услублари (эксперт баҳолаш, экстраполяция, мантикий моделлаштириш, иктисодий-математик моделлаштириш, таркибли башоратлаш).

 50. Харажатлар таркиби (сотиш харажатлари, маркетинг харажатлари. фойда).

 51. Фаол маркетинг (технологик тараққиёт ихтиро, инновация).

 52. Талаб омиллари (талабга йўналтирилган нарх, харидорларнинг диди ва талаблари, бозорга кириш).

 53. Маркетинг тамойиллари, вазифалари ва функциялари (маркетингни тамойиллари, маркетингни вазифалари, маркетингни функциялари).

 54. Маркетингда ўсиш стратегияси (харажатларни камайтириш, янги стратегик режалар ташкил қилиш, янги техника-технология).

 55. Товарнинг ҳаётийлик даври (товар унинг турлари, товар етказилиши, бозорда сотилиши).

 56. Маркетингда товар сиёсати (товар ҳақида тушунча, товар бирлиги, товар номенклатураси, товар ассортименти, товар белгиси, истеъмол товарлари, узоқ муддат фойдаланиладиган товарлар, киска муддат фойдаланиладиган товарлар, товар маркаси, упаковкаси).

 57. Сотиш каналининг вертикал тузилиши (сотиш каналлари, унинг турлари, агентлик).

 58. Инсон эҳтиёжларининг топологияси (эҳтиёж уларнинг турлари. Харидорларнинг сотиб олиш қобиляти).

 59. Бозорни комплекс ўрганиш (бозорни комплекс ўрганиш тамойиллари, бозор тадқиқоти объектлари, туйинган ва туйинмаган бозор, бозорни комплекс ўрганиш услублари, бозор сигими ва уни аниклаш).

 60. Товарларни тарқатиш шакллари (чакана савдо тушунчаси, чакана савдонинг ахамияти, чакана савдо корхоналарининг турлари, улгуржи свавдо тушунчаси, улгуржи савдонинг ахамияти, улгуржи савдо корхоналарининг турлари).


Тузувчи Ф.Б.Шакирова
Download 23,8 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
axborot texnologiyalari
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
guruh talabasi
O’zbekiston respublikasi
nomidagi toshkent
o’rta maxsus
davlat pedagogika
texnologiyalari universiteti
toshkent axborot
xorazmiy nomidagi
rivojlantirish vazirligi
pedagogika instituti
Ўзбекистон республикаси
tashkil etish
haqida tushuncha
таълим вазирлиги
vazirligi muhammad
O'zbekiston respublikasi
toshkent davlat
махсус таълим
respublikasi axborot
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
vazirligi toshkent
saqlash vazirligi
fanidan tayyorlagan
bilan ishlash
Toshkent davlat
sog'liqni saqlash
uzbekistan coronavirus
respublikasi sog'liqni
coronavirus covid
koronavirus covid
vazirligi koronavirus
qarshi emlanganlik
covid vaccination
risida sertifikat
sertifikat ministry
vaccination certificate
Ishdan maqsad
fanidan mustaqil
matematika fakulteti
o’rta ta’lim
haqida umumiy
fanlar fakulteti
pedagogika universiteti
ishlab chiqarish
moliya instituti
fanining predmeti