Ma'lumotlar turlari, ularni e‘lon qilishDownload 0,84 Mb.
Sana24.12.2022
Hajmi0,84 Mb.
#895773
Bog'liq
MTA mustaqil ish


Ma'lumotlar turlari, ularni e‘lon qilish.


#include
using namespace std;
int main(){
string a,b;
getline(cin,a);
cin>>b;
cout<}

#include
using namespace std;
int main(){
int a;
float b;
double c;
cin>>a>>b>>c;
cout<}

Statik MT. Algoritm yozish usullari. Algoritm sinflari
Savol Bizga ma'lumki, tub sonlar aniq ikkita musbat bo'luvchiga ega bo'lgan musbat butun sonlardir. Xuddi shunday, t ning aniq uchta musbat bo'luvchisi bo'lsa, t musbat sonini T-tutqich deb ataymiz.
Sizga n ta musbat sondan iborat massiv berilgan. Ular orasida T-tutqich sonlar sonini aniqlang.
Kiritish
Birinchi qatorda massivda nechta raqam borligini ko'rsatadigan bitta musbat butun son, n (1 ≤ n ≤ 105) mavjud. Keyingi qatorda n ta boʻshliq bilan ajratilgan xi (1 ≤ xi ≤ 1012) sonlar mavjud.
Chiqish Bitta raqamni chop eting: T-Primes raqamlari. Namuna

Input

Output

1

3

4 5 6


1

Eslatma:
4 ning aniq uchta bo'luvchisi bor - 1, 2 va 4. Bu T-Prime.
5 ning ikkita bo'luvchisi bor (1 va 5). Bu T-Prime emas.
6 ning to'rtta bo'luvchisi bor (1, 2, 3, 6). Bu T-Prime emas.

#include


using namespace std ;
int main () {
int n,m,q,t=0;
cin>>n;
int a[n];
for(int i=1;i<=n;i++){
cin>>a[i];
}
for(int i=1;i<=n;i++){
m=a[i];
q=0;
for(int j=1;j<=m;j++){
if(a[i]%j==0){
q++;
}
}
if(q==3)
t++;
}
cout<return 0 ;}

vector — dinamik massiv doir misol ishlash
#include
#include
using namespace std;
int main() {
vector num {1, 2, 3, 4, 5};

vector::iterator iter;


iter = num.begin();
cout << "num[0] = " << *iter << endl;
iter = num.begin() + 2;
cout << "num[2] = " << *iter <iter = num.end() - 1;
cout << "num[4] = " << *iter;
return 0;
}

Yarimstatik MT. Algoritmlarning xossalari


Dinamik MT.

1-misol
#include
using namespace std;
void checkType(int arr[], int n)
{
if (arr[0] <= arr[1] && arr[n - 2] <= arr[n - 1])
cout << "o'suvchi";
else if (arr[0] >= arr[1] && arr[n - 2] >= arr[n - 1])
cout << "kamayuvchi";
else if (arr[0] <= arr[1] && arr[n - 2] >= arr[n - 1])
cout << "o'sib kamayuvchi";
else
cout << "kamayib o'suvchi";
}
int main()
{
int arr[] = { 1, 2, 3, 2 };
int n = sizeof(arr) / sizeof(arr[0]);
checkType(arr, n);
return 0;
}

3-misol
#include
using namespace std;
template osuvchi(x n, x a[]){
for (int i=0; i int k=i+1;
if(a[i]==a[k])
return true ;
else {
return false; break;
}
}
}
int main(){
int n; cin>>n;
int a[n+1];
for (int i=0; icin>>a[i];
}
if (osuvchi(n,a))
cout<<"True";
else
cout<<"False";
}

4-misol
Show_array funksiyasi shablonidan foydalanib massiv elementlarini chiqarish.
#include
using namespace std;
void shArray(int b[],int j){
cout<<" elementlarni chiqarish::\n";
for(int i=0;icout<}
}
int main(){
int n;
cin>>n;
int a[n];
for(int i=0;icin>>a[i];
}
shArray(a,n);
return 0;
}

5-misol
Ma’lum bir ishni bajaruvchi bitta va bir nechta konstruktordan iborat sinflar yaratish va ularni qo’llashga doir misollar
#include
using namespace std;
class royhat{
string n,a;
int t;
public:
royhat(){
cout<<"Ismi:: ";
cin>>n;
cout<<"telnomer::";
cin>>t;
cout<<"Address::";
cin>>a;
}
void print(){
cout<}
};
int main(){
royhat j;
j.print();

Xalqasimon bog‘langan ro’yhatlar.
#include
#include
using namespace std;
int main(){
listl1,l2,l;
list::iterator it;
int a,b,c;
cin>>a>>b;
for(int i=1;i<=a;i++){
cin>>c;
l1.push_back(c);
}
for(int i=1;i<=b;i++){
cin>>c;
l2.push_back(c);
}
c=1;
for(it=l1.begin();it!=l1.end();it++){
if(c==3){
l.push_back(*it);
c=0; }
c++;
}
c=1;
for(it=l2.begin();it!=l2.end();it++){
if(c==3){
l.push_back(*it);
c=0; }
c++;
}
for(it=l.begin();it!=l.end();it++){
cout<<*it<<" ";
} }
 1. 2 ta ro’yhatning bir xil qiymatli elementlaridan yangi halqasimon ro’yhat yarating.

#include
#include
using namespace std;
int main(){
listl1,l2,l;
list::iterator it;
list::iterator i;
int a,b,c;
cin>>a>>b;
for(int i=1;i<=a;i++){
cin>>c;
l1.push_back(c);
}
for(int i=1;i<=b;i++){
cin>>c;
l2.push_back(c);
}
for(i=l1.begin();i!=l1.end();i++){
for(it=l2.begin();it!=l2.end();it++){
if(*i==*it){
l.push_back(*it);}
}}
for(it=l.begin();it!=l.end();it++){
cout<<*it<<" ";
}
}
.

Rekursiv algoritmlar va ularning funksiyalari
#include
#include
using namespace std;
int A(int n, int m){
if(n==0)
return m+1;
else if(m==0&&n!=0)
return A(n-1,1);
else if(n>0&&m>0)
return A(n-1,A(n,m-1));
else
return 0 ;
}
int main(){
int m,n;
cin>>n>>m;
cout<}


 1. Savol: Kiritilgan ismning harflarini alfavit bo‘yicha tartibga keltiring.

#include
#include
using namespace std ;
int main () {
string a;
getline(cin,a);
for(int i=0;i for(int j=0;j if(int(a[i]) swap(a[i],a[j]);
}
}
cout<return 0 ;}

Binar daraxtlar bilan ishlash.


Berilgan binar daraxt muvozanatlanganmi yoki yo‟qligini tekshiring
#include
#include
using namespace std;
class node{
public: int info;
node *left;
node *right;
};
int k=0,Flag=1;
int height(node *tree){
int h1,h2;
if (tree==NULL) return (-1);
else {
h1 = height(tree->left);
h2 = height(tree->right);
if (h1>h2) return (1 + h1);
else return (1 + h2);
}
}
void vizual(node *tree,int l)
{ int i;
if(tree!=NULL) {
vizual(tree->right,l+1);
for (i=1; i<=l; i++) cout<<" ";
cout<info< vizual(tree->left,l+1);
}
}
int AVLtree (node *tree){
int t;
if (tree!=NULL){
t = height (tree->left) - height (tree->right);
if ((t<-1) || (t>1)) { Flag = 0; return Flag; }
AVLtree (tree->left); AVLtree (tree->right);
}
}
int GetFlag(){return Flag;}
int main()
{ int n,key,s; node *tree=NULL,*next=NULL;
cout<<"n="; cin>>n; int arr[n];
for(int i=0; inode *p=new node;
node *last=new node;
cin>>s;
p->info=s;
p->left=NULL;
p->right=NULL;
if(i==0){tree=p; next=tree; continue; }
next=tree;
while(1)
{ last=next;
if(p->infoinfo)next=next->left;
else next=next->right;
if(next==NULL)break; }
if(p->infoinfo)last->left=p;
else last->right=p;}
cout<cout<<"\nbinar daraxt:\n";
vizual(tree,0);
AVLtree(tree);
if(GetFlag()) cout<<"ha,muvozanatlangan daraxt"; else cout<<"yo’q, muvozanatlanmagan daraxt";cout<getch();
}

Dastur natijasiBinar to‘plamlar shakldagi ma’lumotlar


Qidiruv algoritmlarining qiyosiy tahlili
1 1 2 3 5 8 13 21 …
Fibonachchi raqamlari bo'lgan butun sonlar massivi berilgan. Berilgan raqamlar to'plamidagi Fibonachchi raqamlarini hisoblang.

Input

Output

1

5
1 3 5 6 13

4

#include


using namespace std;
int binsearch(int a[], int b[],int n,int l, int r) {
int x=0,count = 0;
for (int i=0; ix = b[i];
int r1 = r,l1 = l;
while (r1-l1 > 1) {
int middle = (l1+r1) / 2;
if (a[middle] > x)
r1 = middle;
else
l1 = middle;
}
if (a[l1]==x)
count++;
}
return count;
}
int main(){
int n; cin>>n;
int n1=0,n2 = 1,n3;
int a[1000];
a[0] = 0;
for (int i=1; i<1000; i++){
n3 = n1+n2;
n1 = n2;
n2 = n3;
a[i] = n3;
}
int i1=0,x,k=0,b[n+1],c[1000];
for (int i=0; icin>>b[i];
if (iZ+n-1) x = b[i];
}
for (int i=0; ic[i1] = b[i];
i1++;
if (a[i]==x) break;
}
cout<}


 1. Ekranga berilgan uchlar orasidagi qisqa masofani va uning og’irligini chiqaruvchi;

Quyidagi graf asosida tekshirib ko’ruvchi:

#include
using namespace std;
const int maxV=1000;
int i, j, n;
int GR[maxV][maxV];
void FU(int D[][maxV], int V)
{
int k;
for (i=0; ifor (k=0; kfor (i=0; ifor (j=0; jif (D[i][k] && D[k][j] && i!=j)
if (D[i][k]+D[k][j]D[i][j]=D[i][k]+D[k][j];}}}
for (i=0; i{
for (j=0; j cout<} }
int main()
{
setlocale(LC_ALL, "Rus");
cout<<"Graf o'lchami > "; cin>>n;
cout<<"Grafni kiririting:\n";
for (i=0; ifor (j=0; j{
cout<<"GR["< ";
cin>>GR[i][j];
}
cout<<"Eng qisqa yo'l graf matritsasi':"<FU(GR, n);
system("pause>>void");
} 1. Stek eng katta elementi topilsin va undan keyin 0 joylashtirilsin.

#include
#include
using namespace std;
int main(){
int n,x;
cin>>n;
stacka,b,c;
for(int i=0;icin>>x;
a.push(x);
}
int d=a.top();
for(int i=0;iif(d<=a.top()){
d=a.top();
}
b.push(a.top());
a.pop();
}
for(int i=0;iif(d==b.top()){
c.push(0);
c.push(b.top());
}
else c.push(b.top());
b.pop();
}
for(int i=0;i<=n;i++){
cout<c.pop();
}
return 0;
} 1. Stek eng kichik elementi o„chirilsin.

#include
#include
using namespace std;
int main(){
int n,m;
cin>>n;
stacka,b,c;
for(int i=0;icin>>m;
a.push(m);
}
m=a.top();
int q=0;
for(int i=0;iif(m>=a.top()){
m=a.top();
}
b.push(a.top()); a.pop(); }
for(int i=0;iif(m==b.top()){
b.pop();
}
else {
c.push(b.top()); b.pop(); q++;
}
}
for(int i=0;icout<c.pop();
}} 1. Stekda birinchi elementga teng barcha elementlar o„chirilsin.

#include
#include
using namespace std;
int main(){
int n,m;
cin>>n;
stacka,b,c;
for(int i=0;icin>>m;
a.push(m);
}
for(int i=0;iif(i==n-1){
m=a.top();
}
b.push(a.top());
a.pop();
}
int q=0;
for(int i=0;iif(m==b.top()){
b.pop();
}
else {
c.push(b.top()); b.pop(); q++ ;}
}
for(int i=0;icout<c.pop();
}
} 1. Stek oxirgi elementiga teng barcha elementlar o„chirilsin.

#include
#include
using namespace std;
int main(){
int n,m;
cin>>n;
stacka,c;
for(int i=0;icin>>m;
a.push(m);
}
m=a.top();
int q=0;
for(int i=0;iif(m==a.top()){
a.pop();
}
else {
c.push(a.top()); a.pop(); q++ ;}
}
for(int i=0;icout<c.pop();
}} 1. Navbatda birinchi elementga teng barcha elementlar o’chirilsin.

#include
using namespace std;
int main(){
queuea,b;
int n,m,q=0;
cin>>n;
for(int i=0;icin>>m;
a.push(m);
}
int c=a.front();
for(int i=0;iif(a.front()==c){
a.pop();
}
else {
b.push(a.front());
a.pop();
q++;
}}
for(int i=0;icout<b.pop();
}}


 1. Navbatda oxirgi elementga teng barcha elementlar o’chirilsin.

#include
#include
using namespace std;
int main(){
int n,m,q=0;
cin>>n;
queuea,b;
for(int i=0;icin>>m;
a.push(m);
}
for(int i=0;iif(m==a.front()){
a.pop();
}
else{
b.push(a.front());
a.pop();
q++;
}
}
for(int i=0;icout<b.pop();
}
}


 1. Navbat eng katta elementi o’chirilsin.

#include
#include
using namespace std;
int main(){
int n,m,q=0;
cin>>n;
queuea,b;
for(int i=0;icin>>m;
a.push(m);
}
int c=a.front();
for(int i=0;iif(cc=a.front();
}
b.push(a.front());
a.pop();
}
for(int i=0;iif(c==b.front()){
b.pop();
}
else {
a.push(b.front());
b.pop();
q++;
}}
for(int i=0;icout<a.pop();
}
} 1. Navbat eng kichik elementi topilsin va uning o’rniga 0 joylashtirilsin.

#include
using namespace std;
int main(){
int n,m,q=0;
cin>>n;
queuea,b;
for(int i=0;icin>>m;
a.push(m);
}
int c=a.front();
for(int i=0;iif(c>a.front()){
c=a.front();
}
b.push(a.front());
a.pop();
}
for(int i=0;iif(c==b.front()){
a.push(0);
b.pop();
q++;
}
else {
a.push(b.front());
b.pop();
q++;
}}
for(int i=0;icout<a.pop();
}
}
 1. Berilgan so’zning unli harflarini dekning chap tomonidan, undoshlarini o’ng tomondan kiriting. 1. Dekning toq elementlaridan navbat, juft elementlaridan stek hosil qiling.

#include
#include
#include
#include
using namespace std;
int main(){
int n,m,q=0,d=0;
cin>>n;
dequea;
queueb;
stackc;
for(int i=0;icin>>m;
a.push_back(m);
}
for(int i=0;iif(a.front()%2!=0){
b.push(a.front());
q++;
}
else{
c.push(a.front());
d++;
}
a.pop_front();
}
cout<<"Navbat elemetlari::\n";
for(int i=0;icout<b.pop();
}
cout<<"\nStack elemetlari::\n";
for(int i=0;icout<c.pop();
}
}

 1. Dekdagi manfiy sonlarni o’chiring.

#include
#include
using namespace std;
int main(){
int n,m,q=0,d=0;
cin>>n;
dequea;
for(int i=0;icin>>m;
a.push_back(m);
}
for(int i=0;iif(a.front()<0){
a.pop_front();
}
else{
cout<a.pop_front();
}
}}


 1. Dekni o’rtasiga “dek” so’zini kiriting.

#include
#include
using namespace std;
int main(){
int n,m;
cin>>n;
dequea;
for(int i=0;icin>>m;
a.push_back(m);
}
for(int i=0;iif(i==n/2+1)
cout<<" dek ";
cout<a.pop_front();
}}

Download 0,84 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2024
ma'muriyatiga murojaat qiling

kiriting | ro'yxatdan o'tish
    Bosh sahifa
юртда тантана
Боғда битган
Бугун юртда
Эшитганлар жилманглар
Эшитмадим деманглар
битган бодомлар
Yangiariq tumani
qitish marakazi
Raqamli texnologiyalar
ilishida muhokamadan
tasdiqqa tavsiya
tavsiya etilgan
iqtisodiyot kafedrasi
steiermarkischen landesregierung
asarlaringizni yuboring
o'zingizning asarlaringizni
Iltimos faqat
faqat o'zingizning
steierm rkischen
landesregierung fachabteilung
rkischen landesregierung
hamshira loyihasi
loyihasi mavsum
faolyatining oqibatlari
asosiy adabiyotlar
fakulteti ahborot
ahborot havfsizligi
havfsizligi kafedrasi
fanidan bo’yicha
fakulteti iqtisodiyot
boshqaruv fakulteti
chiqarishda boshqaruv
ishlab chiqarishda
iqtisodiyot fakultet
multiservis tarmoqlari
fanidan asosiy
Uzbek fanidan
mavzulari potok
asosidagi multiservis
'aliyyil a'ziym
billahil 'aliyyil
illaa billahil
quvvata illaa
falah' deganida
Kompyuter savodxonligi
bo’yicha mustaqil
'alal falah'
Hayya 'alal
'alas soloh
Hayya 'alas
mavsum boyicha


yuklab olish