Клиник аллергологиядан тест саволлариDownload 131 Kb.
Sana21.02.2022
Hajmi131 Kb.
#30316
Bog'liq
1.Allergologiya
Naturfalsafa - Vikipediya, Конференция ТИҚХММИ, innavatsion texnologiyalar va ishbil, 7-sinf-uchun-Algebradan-4-variantli-testlar, 506865 (1), BFTSNQ Mustaqil ish, insho yozma nazorat turi sifatida, insho yozma nazorat turi sifatida, ingliz tili 8 metodika, Application for VISA, Application for VISA, 1-маъруза, ipoteka, 528 19.07.2017

КЛИНИК АЛЛЕРГОЛОГИЯДАН ТЕСТ САВОЛЛАРИ

1. Стероидларни пала-партиш, ноурин ишлатиш куйидаги асоратларга олиб келади


А.Астматик холат *


B.мокард инфаркти
C.анафилактик шок
D.инсект аллергик холат

2. Чангларга оид бронхиал астма ривожланишига сабаб булиши мумкин


A.бошокли усимликлар *


B.бактериал аллергенлар
C.озик-овкат аллергенлари
D.замбуруглар

3. Бронхиал астмада антибактериал давога курсатмалар


A.Тунги хуружни устун туриши ва уйкуни бузилиши


B.йирингли балгам ажралиши *
C.курук йутал
D.ок купиксимон балгам ажралиши

4. Астмани ташхислашда асосий клиник белгилар


A.тунда кучаювчи йутал *


B.бурун битиши, акса уриш
C.куз кичишиб, ёшланиши
D.тез-тез хушни йукотиш

5. Бронхиал астмани бошка касалликлардан фарклаш


A.сурункали обструктив бронхит *


B.астено-невротик синдром
C.вазомотор ринит
D.паркинсонизм

6. Киска вакт давомида таъсир курсатадиган В2-агонистлар


A.Вентонил *


B.Интал
C.Дитэк
D.Тайлед

7. Бронхиал астма билан шифохонада ётиб даволаниш учун курсатмалар


A.Хуруж белгиларини даволашдан 1-2 соат утгач хам самара бермаслиги *
B.элиминация эффекти булганда
C.беморни бемалол юра олиши
D.Клиник текширишларнинг меъёрга якин курсаткичлари
8. Уткир тугунли эритема

A.Бугинлар атрофига тошмалар тошиши билан бошланади *


B.харорат кутарилмайди
C.хуружсимон йутал, йирингли балгам
D.Даво курси бошланганидан 1-2 ой утгач бошланади

9. Дори аллергик васкулитини келиб чикишига сабаб булади


A.кортикостероидлар


B.интал
C.антибиотиклар *
D.целестон
10. Стивенс Жонсон синдроми - бу

A.уткир тугунли эритема огир тури


B.аллергик васкулитни огир тури
C.куп шаклли экссудатив эритеманинг огир тури *
D.анафилактик шокнинг асортаи

11. Нафас йулларининг функционал холатини текширишда куйидаги усуллардан фойдаланади


A.эзофагоскопия


B.спирометрия *
C.УЗИ
D.ЭКГ

12. Бронхиал астмада базис даво сифатида ишлатилади


A.терфена


B.теофедрин
C.диазолин
D.Беклазон *
13. Уткир каварчикларда ишлатиладиган препаратлар

A.анаприлин


B.ингакорт
C.тавегил *
D.сальбутамол

14. Дори аллергиясини клиник белгилари


A.гипертоник криз холати


B.каварчиклар тошиши, Квинке шиши *
C.тез-тез пешоб келиши
D.хуружсимон йутал, йирингли балгам

15. Зардоб касаллигини даволашда ишлатилади


A.антигистамин препаратлар *


B.спленин
C.пирацетам
D.гистаглобулин

16. I катор антигистамин препаратлар гурухига киради


A.алзин
B.Лоратадин


C.гисталонг
D.супрастин *
17. Аллергик ринитда базис даво сифатида ишлатилади
A.салбутамол
B.пиполфен
C.саламол эко
D.аллергодил *
18. Аллергик синамаларга физиологик карши курсатмаларни белгиланг

A.касалликни хуруж даврида *


B.60 ёшдан ошган беморларда
C.5 ёшгача булган болаларда
D.хомиладорликда
19. Секин таъсир этувчи медиаторлар учун нишон-хужайралар

A.эозинофиллар *


B.лимфоцитлар
C.плазмоцитлар
D.семиз хужайралар

20. Бронхиал астма даракчи боскичи намоён булади


A.бурун шиллик ажралмалари


B.бурун битиши
C.акса уриш *
D.бош айланиши

21. Бронхиал астма билан огриган беморларни текшириш режаси


A.кон умумий тахлили *


B.балгамни сидерофагларга текшириш
C.бронхоскопия
D.коннинг газ таркибини текшириш
22. Инфекцион бронхиал астма учун хос

A.лейкоцитоз


B.лимфоцитоз
C.конда фибрин ортиши
D.балгамда нейтрофил лейкоцитлар устунлик килади *
23. Келиб чикиши буйича, асосий ноинфекцион экзо-аллергенларни айтинг:

A.эпидермал *


B.вируслар
C.саноат чикиндилари
D.салмоненалар

24. Аллергик реакциянинг 4 типини сананг:


A.анафилактик реагинли *


B.тезкор
C.патогисталогик
D.биологик

25. Анафилактик типнинг 3 стадиясини курсатиб беринг:


A.патофизиологик *


B.биохимик
C.серологик
D.аста секинлик
26. Астма касаллигининг 4-та асосий симптомларини айтинг:

A.бугилиш хуружи, нафас чикариш кийинлиги, хуштаксимон нафас олиш билан *


B.бурун битиши
C.акса уриш
D.куз кичиши ва ешланиши

27. Атопик астмани махсус диагностикасининг асосий усулини айтинг:


A.аллергологик синама *


B.кон ва пешоб анализи
C.ЭКГ
D.упкани R нологик текшириш

28. Атопик бронхиал астма 1 стадиясининг асосий клиник белгилари:


A.элиминация эффекти *


B.хуруж тутиши астматик холат даражасида
C.икки томонлама пневмасклероз белгилари
D.эмфизиматоз кукрак кафаси

29.Атопик бронхиал астманинг уткир даврида патогенетик носпецефик давосини айтинг:


A.организмнинг иммунологик уйгонувчанлигини йукотиш *


B.антибиотиклар
C.биостимуляторлар
D.сульфаниламид препаратлари

30. Анамнезида пенициллинга аллергик реакция булган пнемония билан огриган беморга антибиотик танлаш


A.цифрофлокксацин *


B.бензатинбензилпенициллин
C.феноксиментиллпенциллин
D.оксацилин

31. Анафилактик шокнинг 4 вариантини айтинг:


A.кайталовчи *


B.портал
C.нефротик
D.ишемик

32. Огир кечувчи анафилактик шокнинг "кичик белгилари" куйидаги белгилар билан кечиши мумкинми ?


A.кукрак ортида огрик пайдо булиши *


B.АКБ сакланиб туради
C.куз курмай колиши
D.кулок эшитмай колиши
33. Хашоротлар чакканидан келиб чиккан анафилактик шокнинг асосий белгилари:

A.бурун битиши


B.артериал кон босимини бирдан тушиши, беморнинг хушидан кетиши *
C.бурундан кон келиши
D.ич суруши
34. Анафилактик шокнинг гемодинамик вариантининг белгилари:

A.жуда паст кон босими еки босимнинг умуман аникланмаслик *


B.коринда огрик
C.куз кичиши
D.жигар шишиши

35. Анафилактик шокнинг асосий кечки асоратлари:


A.гломерулонефрит *


B.астматик холат
C.тиреотоксикоз
D.мономорф тошмалар

36. Анафилактик шокни кандай касалликлар билан таккослаш керак ?


A.инфаркт миокарди *


B.уткир пиелонефрит
C.токсикордемия
D.Лайелла синдроми

37. Поллиноз билан огриган беморга овкат рационидан нималарни тавсия килинмайди?


A.мол гушти шурваси


B.пахта еги
C.сутли овкатлар
D.шафтоли, анжир, еренгок *

38. Поллиноз касаллигининг уткир даврида кандай препаратлар ишлатилади?


A.бронхолитиклар


B.аналгетиклар
C.антигистамин препаратлар (ичишга, куз ва бурун томчилари парентерал) *
D.гликозидлар

39. Анафилактик шок профилактикаси:


A.полупрогмазия


B.дориларни бемалол истеъмол этиш
C.сарик кобикли дориларни кабул килиш
D.аллергик холат чакиришга мойил дорилар ва уларга якин турувчи препаратларни тавсия килмаслик *

40. Уткир эшакемини симптомлари:


A.бош огриги, умумий холсизлик 38 - 39 С тана температураси *


B.хушидан кетиш
C.ихтиерсиз пешоб келиши
D.некротик тошмалар

41. Эшакемини куйидаги касалликлар билан таккослаш керак:


A.Лайелло синдроми


B.пестицид билан захарланиш фонидаги)
C.кичима (почесуха) *
D.экзема
42. Эшакемини даволаш:

A.гипоаллергик пархез *


B.кизил рангли махсулотлар ейиш
C.иссик туширувчи, огрик колдирувчи дорилар истеъмол килиш
D.сульфаниламидлар

43. Лайелла синдромининг асосий симптомларини айтинг:


A.Буллез некротин тошмалар *


B.кон босими "0" гача тушиб кетиши
C.бемор хушини йукотади
D.ичи суриб ихтиерсиз пешоб келади

44. Дори аллергиясида синама куйишга курсатма:


A.бемор даволаниши керак булган препарат билан узок вакт профессионал контактда булган булса *


B.пеницилин буюрилганда
C.антигистамин дорилар кабул килинаетганда
D.кортикостероидлар кабул килганда
45. Стивенс-Джонсон синдромидаги асосий симптомларидан бирини курсатинг:

A.ачишишни сезиш *


B.бош айланиш
C.кусиш
D.кон босимининг ошиб кетиши

46. "Status astmaticus" га олиб келадиган сабаблар кандай?


A.кортикостероидларни куп истеъмол этиш


B.диуретикларни кабул килмаслик
C."дори аллерген" - билан тез-тез контактда булиш *
D.гликозидларни куп кабул килиш

47. Аспиринли астманинг 3-та асосий симптомларини курсатинг:


A.огиз бушлигида афтоз стоматит белгилари


B.поллипоз рецидивланувчи риносинуситлар *
C.аспиринни яхши кабул килиш
D.тез-тез акса уриш

48. Атопик астмани характерли белгиларини курсатинг:


A.касаллик болалигидан бошланади *


B.асоратларни огир кечиши
C.сабабчи аллерген билан алока узилганда хасталикни зурайиши
D.аускультатив белгилар доимий сакланиб туради

49. Атопик астмада бугилиш хуружининг узига хос хусусиятлари кандай?


A.айбдор аллерген элиминациясида хуруж тухтайди *


B.хуруж эуфиллиндан утмайди
C.симптомомиметиклар таъсир этмайди
D.тана харорати юкори булади

50. Атопик дерматит диагностикасидаги асосий усулларидан бирини курсатинг:


A.аллергоанамнез *


B.эффект элеменациясини таъсири йук
C.Е микдори камайиб кетади
D.пархез ахамиятсиз

51. Поллинозга характерли асосий клиник синдромларидан бирини курсатинг:


A.Риноконюктивал *


B.тана хароратини кутарилиши
C.кон бисимининг ортиб кетиши
D.кукракда огриш

52. Усимлик гуллари чангларини хавода концентрацияси юкори булган 3 даврини айтинг:


A.январь охиридан февраль бошигача
B.февраль охири май боши
C.августдан сентябргача (эрмон, шувок) *
D.апрель, май

53. Махсус давонинг асосий усулларидан бирини айтинг:


A.Мавсум олди гипосенсибилизация усули *


B.факат бахор ва кузда утказиладиган мавсумий усул
C.факат езда утказиладиган мавсумий усул
D.антибиотикни ингаляцион юбориш усули

54. Поллинозли кандай касаллик билан таккослаш керак?


A.лайелла синдроми


B.пневмония
C.вазомотор ринит *
D.бронхит

55. Астма хуружини чикарадиган носпецефик таъсирловчилардан бирини курсатинг:


A.об-хавонинг узгариши, барометрик босимни тушиши, шамол, совук котиш *


B.дорилар
C.уй чанги
D.жисмоний зурикиш *
56. Хакикий аллергик каварчикнинг асосий диагностик белгилари:

A.элиминация мусбат эффект беради *


B.элеминация эффект бермайди
C.антигистамин даволаш натижасиз
D.характерли тошма некротик тусда кечади

57. Астматик триадаси бор беморларга кандай препаратлар мутлак карши курсатма булади?


A.бронхолитиклар


B.аспирин ва уни сакловчи барча аралашмалар *
C.кортикостероидлар
D.В - адреномиментиклар

58. Поллинозни хуруж даврида кулланилади:


A.Аспирин


B.Нафтазин
C.Назонекс *
D.Сульфаниламидлар
59. Аллергик хасталикка чалинган беморга тавсия этилади:

A.кайнатилган мол гушти *


B.тухум (пиширилган)
C.асал
D.тарвуз

60. Интал ердам беради:


A.Астматик учлик еки аспиринли астмада


B.Каварчиклар тошганда
C.Чанг астмасида *
D.Квинке шишида

61. Лайелла синдромини чакиради:


A.Нафтазин


B.Пенициллин *
C.Интал
D.Кетатифен

62. Элеменация эффектига тааллукли:


A.Атопик бронхиал астмага *


B.Лайелла синдромига
C.Зардоб хасталигига
D.Инфекцион БА

63. Поллинозни чакиради:


A.Эрмон *


B.Уй чанги
C.Отни казгоги
D.Куй гушти

64. Тезкор аллергик реакция медиаторлари:


A.Ацетилхолни


B.Лимфокаин
C.Гистамин *
D.Интерлейкинлар

65. Зардоб хасталигини даволашда ишлатилади:


A.Тавегил *


B.Антибиотиклар
C.Кокшол зардоби
D.Ампиокс

66. Поллинозда беморларни безовта этади:


A.Бурундан сув келиши *


B.Хароратни баланд кутарилиши
C.Лабларни шишиши
D.Томок огриши

67. Уткир каварчикларда берилади:


A.Тиосульфат натрий *


B.Аналгетиклар
C.Пиразолон грухи
D.Интал
68. Атопик бронхиал астма хуружида берилади:

A.Антибиотиклар


B.Витаминлар
C.Фликсотид *
D.Кальций хлор

69. Провакацион синамалар утказилади


A.Аллергик ринитда *


B.Контакт дерматитда
C.Квинке шишида
D.Стевенца Джонсон синдромида

70. Анафилактик шокни даволашда ишлатилади:


A.Кортикостероидлар *


B.Пинольфен инекцияси
C.Клофаран в/м
D.Кетатифен

71. Мавсумий аллергик ринитда этиологик омиллар:


A.Кутубхона чанги


B.Уй чанги
C.Костра *
D.Дафния

72. Астматик учликда яхши ердам беради


A.Эуфиллин *


B.Аспирин
C.Пипольфен
D.Индометацин

73. Чанг бронхиал астмасига тааллукли белгилар:


A.Мавсумийликни такозо этади *


B.Мавсумийликни такозо этмайди
C.Хуруж факат емгирли хавода булади
D.Риноконюктиван белгилар булмайди
74. Хашоротлар чакканида кузатиладиган I-клиник белгилар:

A.Шиш ва каварчиклар *


B.Бош огриши
C.Бурун битштши
D.Миокард ишемияси
75. Хашоратлар чакканида яхши ердам беради:

A.Диазолин *


B.Гистоглобулин
C.Пенициллин
D.Зардоблар (сыворотки)

76. Хашоратлар чакишидан анафилактик холатни утказган беморлар узлари билан олиб юришлари керак:


A.Адреналин *
B.Кулкопча
C.Пинальфен
D.Анальгин

77. Озик-овкатлардан аллергик холат юзага келганда тавсия этилади:


A.Юрак глюкозидлари


B.Дексаметазон *
C.Берадуал
D.Интал спинхоллер б/н
78. Интал ердам беради:
A.Эшак еми тошганда
B.Анафилактик шокда
C.Атопик бр. астма енгил турида *
D.Квинке шишида

79. Дори аллергиясида клиник белгилар юзага келади:


1.Тахикордия


2.Кунгил айниши
3.Каварчик тошиши *
4.Кусиш
80. Лоратадин яхши ердам беради:

A.Аллергик ринитида *


B.Анафилактик шокда
C.Лайелла синдромида синдромида
D.Ангионевротик шишида
81. Усимлик гули чангидан келиб чикувчи хасталиклар:

A.Поллиноз *


B.Анафилактик шок
C.Нейродермит
D.Лайелла синдроми

82. Уткир каварчиклар клиникаси:


A.Буллез некротик тошмалар


B.Хушни йукотиш
C.Танада каварчиклар тошиши *
D.АКБ тушиб кетиши
83. Тезкор типдаги аллергик реакциялар асосида куйидаги хасталиклар етади:

A.Атопик бронхиал астма *


B.Лайелла синдроми
C.Инфекцион аллергик бронхиал астма
D.Нейродермит

84. Стевенца Джонсон синдроми белгилари:


A.Полиморфизм *


B.Буллез некротик тошмалар
C.Хушни йукотиш
D.Калтираш

85. Рико - Шете синдромини чакиради:


A.Салбутамол *


B.Интал
C.Кетатифен
D.Кортикостероидлар

86. Бронхиал астмага тааллукли клиник белгилар:


A.Эт увишиши кутарилиши


B.Калтираш
C.Бурун битиши
D.Нафас сикиш хуружи *

87. Поллинозда базис даво:


A.Пульмикорт


B.Берадуал
C.Назонекс *
D.Сальбутамол

88. Бронхиал астмада базис даво:


A.Кларитин


B.Кефзол
C.фликсотид *
D.Хистоп

89. Лайелла синдромида базис даво:


A.ГКС препаратлари *


B.Антибиотиклар
C.Пенициллин
D.Цеметидин
90. Стевенце Джонсон синдромини чакиради:

A.Салбутамол


B.Нафтизин
C.Бисептол *
D.Уй чанги

91. Анафилактик шокни келтириб чикаради:


A.Реополиглюкиндан *


B.Нафтизин


C.Фенкарол
D.Гистоглобулин

92. Задитен ишлатилади:


A.Поллинозда *
B.Анафилактик шокда
C.Лайелла синдромида
D.Бронхиал астма огир кечишида

93. Мавсумий булмаган аллергик ринитни чакиради:


A.усимлик гули чанги


B.Эрмон ути чанги
C.Пар естик пати *
D.Бургон ути чанги
94. Мавсумий булмаган аллергик ринитни даволашда кулланилади:

A.Витаминлар


B.Антибиотиклар

C.Сульфаниламидлар


D.Кетатифен *

95. Зардоб хасталигини патогенетик давосида ишлатилади:


A.Норвакс


B.Эуфиллин
C.Лазикс
D.Диазолин *

96. Зардоб хасталигида беморлар шикоят киладилар:


A.Терида тошма *


B.Бугилиш
C.АКБ тушиб кетиши
D.Бурун битиш

97. Атопик дерматит этиологиясида рол уйнайди:


A.Вируслар


B.Замбуруглар


C.усимлик гули чанги *
D.Стафилокок

98. Атопик дерматитни даволашда ишлатилади:


A.Зиртек *
B.Кук дори
C.Марганцовка ваннаси
D.Балик мойи
99. Озик-овкат аллергиясининг терида узгаришлари куйидаги куринишда булади:

A.Буллез некротик тошмалар


B.Тери окариб кетади
C.Экзематик тус олади
D.Каварчиклар *
100. Атопик дерматитда яхши самара беради:

A.Интал
B.Бекотид


C.Задитен *
D.Тазенам

101. Энг куп аллергик холатни юзага келтирувчи овкатлар:


A.Асал *


B.Карам
C.Олма
D.Нок

102. Бронхиал астма хуружини купайишига сабаб булувчи омиллар:


A.Уйку
B.Аллерген билан контактда булиш *


C.Ошкозон ичак фаолияти бузилиши
D.Очлик (голодание)

103. Анафилактик шокни гемодинамик тури симптомларидан бири:


A.Тери кизариб кетади


B.Хуруж тутади
C.АКБ тез тушиб кетиши *
D.АКБ узгармайди
104. Атопик дерматитда озик-овкатлардан тавсия этилмайди:

A.Пахта еги


B.Сариг ег
C.Писта еги *
D.Олма

105. Бронхиал астманинг клиник белгилари:


A.Бугилиш хуружи *


B.Хароратни кутарилиши
C.Юрак атрофида огрик
D.Бош огриги

106. Хакикий аллергик реакция патогенезидаги ? боскичларидан бири


A.Псевдоаллергик реакция


B.Эоринофиляр реакция
C.Потофизиологик боскич *
D.Трамбоцитар боскич

107. Келиб чикиши буйича асосий инфекцион экзо-аллергенлардан бирини айтинг:


A.уй чанги


B.хайвон жунлари
C.замбуруглар *
D.озик-овкат аллергенлари

108. Интал ёрдам беради:


A.Атопик бронхиал астманинг урта огир турида *


B.Стевенца Джонсон синдромида
C.каварчикда
D.бурун поллинозида
109. Стевенца Джонсон синдромини чакиради:

A.пульмикорт


B.задитен
C.сульфаниламидлар *
D.хистоп

110. Рико ? Шита синдромини чакиради:


A.анаприлин


B.интал
C.кетатифен
D.салбутамол *
111. Инсект аллергияда ердам беради:

A.аспирин


B.баральгин
C.аминокс
D.супрастин *

112. Фенистил ишлатилади:


A.анафилактик шокда


B."Stasus astmaticus" да
C.аллергик ринитда *
D.Афтоз стоматитда

113. Бронхиал астма хуружида берилади:


A.беклазон *


B.пенициллин
C.зардоб
D.тиосульфат натрий

114. Анафилатик шокни чакиради:


A.нафтизин


B.интал
C.пенициллин *
D.кетатифен

115. Дитек ердам беради:


A.Лайелла синдромида


B.Кушингоид синдроми
C.Анафилактик шокда
D.чанг астмасида *
116. Ари чакишидан юзага келган шокда берилади:

A.пинолфен


B.нафтизин
C.адреналин *
D.анаприлин

117. Аллергик дерматитда берилади:


A.бензилбензоат мази


B.алдицин
C.сульфакомфокаин
D.тавегил *

118. Чанг астмасини чакиради:


A.темофеевка *


B.эпидермал аллергенлар
C.казгок
D.уй чанги
119. Чанг астмасида яхши ердам беради:

A.фликсотид *


B.пипольфен
C.галозолин
D.зардоблар
120. Аллергик ринитни хуруж даврида кулланилади:

A.насобек *


B.этазол
C.специфин вакцинация
D.пенициллин гурухидан бошка антибиотиклар
121. Цетиризин ердам беради:

A.аллергик ринитда *


B.анафилактик шокда
C.Лайелла синдромида
D.Вазоматор ринитда
122. Чанг астмасида ердам беради:

A.беклазон *


B.пенициллиндан бошка антибиотиклар
C.сульфаниламидлар
D.АТФ

123. Стевеца Джонсон синдромини чакиради:


A.алдицин


B.тайлед
C.ампициллин *
D.флютинекс

124. Мавсумий аллергик ринитни чакиради:


A.от казгоги


B.соч толаси
C.уй чанги
D.тимофеевка *

125. Сурункали каварчикларда ердам берилади:


A.нафтазин
B.алдицин
C.Зиртек *
D.анатоксин

126. Аллергик ринитда безовта этади:


A.бурундан сув келиши *


B.эт увиши
C.томок огриши
D.лабларни шишиши

127. Каварчикларни даволашда ишлатилади:


A.кукшол зардоби


B.анатоксин
C.ампиокс
D.задитен *

128. Инсект аллергиясида кузатилади:


A.терида шиш *


B.бурундан сув келиш
C.бош огриши
D.сувли тошмалар

129. Инсект аллергияда ердам беради:


A.анальгин


B.ампиокс
C.супрастин *
D.гистоглобулин

130. Кетатифен ишлатилади:


A.аллергик дерматитларда *


B.астматик холатда
C.анафилактик шокда
D.Лайелла синдромида

131. Анафилактик шок этиологиясида мухим рол уйнайди:


A.кетатифен


B.тавегил
C.ари чакиши *
D.гисталонг

132. Стивенс Джонсон синдромида базис даво:


A.кордиамин


B.адреналин
C.дексаметазон *
D.антибиотиклар

133. Йил давомида кечувчи аллергик ринит этиологик омили:


A.макка
B.шувок


C.эпидермал аллергенлар *
D.эрмон

134. Дори аллергияси натисада келиб чиккан дерматитларда ердам беради:


A.асал муми (прополис)


B.балик мойи
C.преднизолон *
D.бутадион мази

135. Озик-овкатлар ичида энг куп аллергия беради:


A.олма
B.карам


C.мол гушти
D.шафтоли *

136. Атопик дерматитни кузгатувчи факторлар:


A.пенициллин *


B.салмоненалар
C.стрептокок
D.жисмоний зурикиш

137. Уткир каварчикларда озик-овкатлардан тавсия этилмайди:


A.сариг ег


B.пахта еги
C.балик *
D.олма

138. Тайлед ердам беради:


A.каварчикларда


B.Квинке шишида
C.чанг астмасида *
D.Лайелла синдромида

139. Атопик астмани клиник белгилари:


A.бугилиш хуружи *


B.юрак атрофида огриш
C.хароратни кутарилиши
D.йирингли кукимтир балгам

140. Зардоб хасталигини патогенетик давоси:


A.тавегил *


B.лазикс
C.эуфиллин
D.бутадион мази

141. Бронхиал астмада махаллий яллигланишга карши даволовчи инголяторлар:


A.асмонент


B.салметр
C.беклазон ЛД *
D.берадуал

142. Анафилактик шокда ишлатилади:


A.тавегил *


B.дибазол
C.папазол
D.аделфан

143. Дори аллергияси келиб чикишида асосий рол уйнайди:


A.преднизолон


B.адреналин
C.пенициллин *
D.норадреналин

144. Аллергик ринитда махаллий яллигланишга карши ишлатилади:


A.нафтазин


B.насобек *
C.галазолин
D.пинолфен

145. Сурункали каварчикларни даволашда ишлатилади:


A.Зиртек *


B.аллахол
C.интелкордин
D.рибоксин
146. Махсус даво утказилади:

A.анафилактик шокда


B.Лайелла синдромда
C.поллинозда *
D.Квинке шишида

147. Квинке шишида ердам беради:


A.тавегил *


B.нафтазин
C.галазолин
D.махсус вакцинация

148. Квинке шишига олиб келади:


A.хашорат чакиши *


B.дексаметазон истемоли
C.уй чанги билан вакцинация
D.кетатифенни куп ичиш

149. Тавегил ердам беради:


A.бронхиал астма огир хуружида вактида


B.status astmaticus холатида
C.аллергик дерматитда *
D.Хаман-Ричи синдромида

150. Кушингоид синдромига куйидаги дорилар олиб келади:


A.преднизолон *


B.эуфиллин
C.нафтазин
D.интал

151. Хашоратлар чакишидан юзага келади:


A.Лайелла синдроми


B.Стевенца Джонсон синдроми
C.Квинке шиши *
D.Кушингоид синдроми

152. Фликсотид ердам беради:


A.бронхиал астмада *


B.анафилактик шокда
C.Квинке шишида
D.Анафилактоид реакция холатида

153. Берадуал кулланилади:


A.атопик астмада *


B.Лайелла синдромида
C.атопик дерматитда
D.аллергик ринитда

154. Биссептолдан юзага келади:


A.каварчиклар *


B.Кушингоид синдроми
C.Хамана Ричи синдром
D.инсект аллергик холат
155. Озик-овкат аллергиясида биринчи ердам:

A.строфантин


B.корглюкон
C.галазолин
D.диозалин *

156. Тезкор аллергик реакция заминида етади:


A.анафилактик шок *


B.нейродермит
C.инфекцион аллергик бронхиал астма
D.Лайелла синдроми

157. Усимлик гули чангини чакирувчи аллергик хасталиклар:


A.номавсумий ринит


B.бронхиал астмани инфекцион аллергик тури
C.поллиноз *
D.Стевенца Джонсон синдроми

158. Рико-Шета синдромини келиб чикишида куп микдорда ишлатилган куйидаги дорилар: сабабчи омил булиб хисобланади.


A.интал
B.интал плюс


C.асмомент *
D.пульмикорт

159. Топик интраназаль стероидлар тавсия этилади:


A.Квинке шишида


B.инфекцион аллергик бронхиал астмада
C.аллергик ринитда *
D.анафилактик шокда

160. Фликсотид берилади:


A.огир астматик холатда


B.каварчиклар тошганда
C.атопик бронхиал астмада *
D.Лайелла синдромида

161. Бронхларни кенгайтирувчи инголяторлар:


A.интал
B.тайлед


C.салбутамол *
D.пульмикорт
162. Бронхиал астмада ишлатилувчи даволовчи ингалятор:

A.беклазон *


B.беротек
C.вентолин
D.берадуал

163. Лайелла синдромида яхши ердам беради:


A.преднизолон *


B.тайлед
C.хистоп
D.гентамицин

164. Маиший аллергенлар билан махсус даво утказилади:


A.инфекцион аллергик астмада


B.вазаматор ринитда
C.атопик бронхиал астмада *
D.сурункали риносинусиитда

165. Гипоаллергик пархезда берилади:


A.балик
B.тухум оки


C.мол гушти *
D.шафтоли

166. Элеменация эффектига тааллукли:


A.Лайелла синдромига


B.анафилактик шока
C.атопик бронхиал астмага *
D.вазаматор ринитга

167. Бронхларни кенгайтирувчи инголяторлар:


A.вентолин *


B.интал плюс
C.флавент
D.алдицин

168. Аспиринли астмада ердам беради:


A.серетид *


B.аспирин
C.нафтизин
D.парацетамол

169. Аллергологик синамалар аллергенлар билан утказилади:


A.анафилактик шокда


B.Лайелла синдромида
C.бронхиал астмани атопик турида *
D.status astmaticus холатида

170. Зардоб хасталигида тавсия этилади:


A.кокшол зардоби


B.ампиокс
C.дексаметазон томир ичига *
D.ацетилхолин
171. Эпидермал аллергенлар чакиради:

A.атопик дерматит *


B.Лайелла синдроми
C.инфекцион аллергик бронхиал астма
D.Рико-Шета синдроми

172. Отни казгогидан юзага келади:


A.Стевенци Джонсон синдроми


B.атопик бронхиал астма *
C.Лайелла синдроми
D.анафилактик шок

173. Сочни буяш натижасида келиб чикади:


A.контакт дерматит *
B.инсект аллергия
C.Рико-Шета синдроми
D.Лайелла синдроми

174. Пар естик паридан келиб чикади:


A.инфекцион аллергик бронхиал астма


B.анафилактик шок
C.атопик дерматит *
D.Хамана-Рича синдроми

175. Пенициллин келтириб чикаради:


A.Рико-Шета синдроми


B.Хамана-Рича синдроми
C.аллергик дерматит *
D.олиб ташлаш синдроми

176. Ломузол ердам беради:


A.аллергик ринитда *


B.Лайелла синдромида
C.анафилактик шокда
D.инфекцион аллергик бронхиал астмада

177. Усимлик гуллари чанги билан махсус даво утказилади:


A.чанг астмасида *


B.бронхиал астма инфекцион аллергик турида
C.status astmaticus холатида
D.номавсумий ринитда

178. Пар естик пари билан махсус даво утказилади:


A.вазаматор ринитда


B.мавсумий ринитда
C.атопик бронхиал астмада *
D.инфекцион аллергик бронхиал астмада

179. Чанг астмасини келтириб чикаради:


A.уй чанги


B.пар естик пари
C.маккажухори *
D.отни казгоги

180. Ари чакишидан юзага келган анафилактик шокда ердам беради:


A.пенициллиназа


B.кефзол
C.тавегил *
D.кетасма

181. Чанг астмаси клиникасида кузатилади:


A.бурун конаши


B.йирингли балгам
C.хароратни юкори булиши
D.хуруж тутиши *
182. Аллергик хасталиклар ичида бугилиш синдромига тааллукли:

A.Лайелла синдроми


B.Стевеца Джонсон синдроми
C.чанг астмаси *
D.дерматит

183. Хашоратлар чакишидан юзага келади:


A.аллергик дерматит *


B.Лайелла синдроми
C.фотодерматоз
D.Стевенца Джонсон синдроми

184. Астматик учлик заминида етади:


A.кукрак кафасида огрик


B.бронхиал астма огир тури *
C.атопик астма
D.аспиринни яхши кабул килиш
185. Махсус даво яхши ердам беради:

A.поллинозда *


B.инфекцион аллергик астмада
C.бурун поллинозида
D.астматик учликда

186. Махсус даво утказиш мумкин эмас:


A.онкологик хасталиги бор беморларга *


B.хасталикни тинч даврида
C.ички касалликларни компенсация даврида
D.спец касаллиги йук беморларга

187. Каварчикларни келтириб чикаради:


A.стафилакок


B.стрептокоп
C.дори аллергенлари *
D.бактериал аллергенлар

188. Зиртек яхши самара беради:


A.инфекцион аллергик огир астмада


B.астматик холатда
C.мавсумий аллергик ринитда *
D.анафилактик шокда

189. Аллергик конюктивитда махаллий ердам беради:


A.кефзол
B.нафтазин


C.лекролин *
D.галазолин

190. Кларитин яхши самара беради:


A.аллергик дерматитда *


B.анафилактик шокда
C.гармонга мойил огир астмада
D.status astmaticus холатида
191. Узок муддат таъсир этувчи антигистамин препаратлари:

A.эриус *


B.диозалин
C.супрастин
D.тавегил

192. Энг куп аллергик хасталик чакирувчи дорилар:


A.анальгин *


B.алзин
C.латанакс
D.зиртек
193. Куй жуни таъсирида кузатилади:

A.атопик бронхиал астма *


B.фотодерматоз
C.Рико-шета синдроми
D.инсект аллергия

194. Шафтоли истеъмоли натижасида келиб чикади:


A.Лайелла синдроми


B.фотодерматоз
C.каварчиклар *
D.фиксированный дерматит

195. Аста секинлик асосида кечувчи аллергик реакция заминида куйидаги


хасталиклар етади:
A.анфилактик шок
B.атопик бронхиал астма
C.Квинке шиши
D.сурункали каварчиклар *

196. Фотодерматозда тавсия этилади:


A.куеш нуридан сакланиш *


B.куеш нурида доимий булиш
C.факат кора кийимда булиш
D.лимонли чой доимий ичиб юриш

197. Куйидаги хасталикларни кайси бири атопик гурухга мансубу


A.вазаматор ринит


B.риносинусиит
C.поллиноз *
D.Лайелла синдроми

198. Элеменация эффекти тааллукли:


A.инфекцион аллергик бронхиал астмага


B.вазаматор ринитга
C.поллинозга *

D.бронхопневмония


199. Мавсумий аллергик ринитни чакиради:


A.лебеда *


B.уй чанги
C.дафния
D.соч казгоги
200. Супрастин ердам беради:

A.атопик дерматитда *


B.Кушингоид синдромида
C.Хамана-Рича синдромида
D.Астматик холатда


Download 131 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
axborot texnologiyalari
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
guruh talabasi
O’zbekiston respublikasi
nomidagi toshkent
o’rta maxsus
davlat pedagogika
texnologiyalari universiteti
toshkent axborot
xorazmiy nomidagi
rivojlantirish vazirligi
pedagogika instituti
Ўзбекистон республикаси
tashkil etish
haqida tushuncha
таълим вазирлиги
vazirligi muhammad
O'zbekiston respublikasi
toshkent davlat
махсус таълим
respublikasi axborot
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
vazirligi toshkent
saqlash vazirligi
fanidan tayyorlagan
bilan ishlash
Toshkent davlat
sog'liqni saqlash
uzbekistan coronavirus
respublikasi sog'liqni
coronavirus covid
koronavirus covid
vazirligi koronavirus
qarshi emlanganlik
covid vaccination
risida sertifikat
sertifikat ministry
vaccination certificate
Ishdan maqsad
fanidan mustaqil
matematika fakulteti
o’rta ta’lim
haqida umumiy
fanlar fakulteti
pedagogika universiteti
ishlab chiqarish
moliya instituti
fanining predmeti