Kimyo 9-sinf 201 201 nazoratishiDownload 76.27 Kb.
Sana31.01.2017
Hajmi76.27 Kb.

Kimyo 9-sinf

201___-201____


 1. NAZORATISHI


Mavzu:_________________________________________________________________

Nazorat shakli: Test sinovi
1. Аl+3 ionining elektron formulasi quyidagi qaysi formulaga muvofiq keladi?

a) 1S2 2S22P4; b) 1S22S22P63S23P1;

c) 1S22S22P6; c) 1S22S22P63S2.

2. Izotoplarga tegishli ta'rifni ko‘rsating.

a) Yadro zaryadlari bir xil, lekin atom massalari turlicha bo‘lgan elementlar.

b) Massasi o‘zaro teng, lekin yadro zaryadlari har xil bo‘lgan elementlar.

c) Atom yadrosida neytronlar soni bir xil bo‘lgan elementlar.

d) Atom yadrosida neytronlar soni turlicha bo‘lgan elementlar.

3. Quyidagi qaysi birikmaning molekulasida bog‘lanish qutbliligi eng ko‘p ifodalanadi?


 1. vodorod sulfidda;

 2. xlor molekulasida;

 3. fosfinda;

 4. vodorod xloridda.

4. II-guruh bosh guruhcha elementlari barcha birikmalarda qanday oksidlanish darajasiga ega?

a) +3; b) +4; c) +2; d) +1.

5. Quyidagi ftorli birikmalar qatorida chapdan o‘ngga tomon bog‘lanishning ionli xususiyati qanday o‘zgaradi?

LiF; BeF2; BF3; CF4; NF3; OF2; F2. 1. ortadi;

 2. oldin ortib keyin kamayadi;

 3. kamayadi;

 4. o‘zgarmaydi.

6. Elektronlar harakati nechta kvant soni bilan ifodalanadi?

a) 6ta; b) 4ta; c) 3ta; d) 2 ta.

7. Bog‘ uzunligi-atom yadrolari orasidagi masofaning muvozanat holati qanday birlikda o‘lchanadi?

a) sm larda; b) nm larda; c) m larda; d) l larda.

8. Kislorod peroksidlarda qanday oksidlanish darajasiga ega?

a) -1; b) -3; c) 2; d) -2.

9. Quyidagi qaysi elektrolit dissotsiyalanganda ionlarga eng ko‘p parchalanadi?

 1. xrom (II) nitrat;

 2. natriy karbonat;

 3. aluminiy sulfat;

 4. kaliy sulfat.

10. Radioaktiv yemirilish deb nimaga aytiladi?

a) Oddiy elementlarning reaksiyaga kirishishdan yangi modda hosil bo‘lishi.

b) Radioaktiv elementlarning o‘z-o‘zidan radiaktiv nurlar chiqarishi natijasida yangi kimyoviy element hosil bo‘lishi.

c) Radioaktiv elementlarning o‘z-o‘zidan radiaktiv nurlar chiqarishi natijasida yangi kimyoviy element hosil bo‘lmasligi.

d) Radioaktiv elementlarning radioaktiv nurlar ta’sirida yemirilishi.

11. Elementlarning qaysi qatori atom radiusi ortib borish tartibida keltirilgan?

a) N,As,Sb;

b) C,N,0,F;

c) Na,Be,AI,C;

d) Li,Be,B,He.12. Suv, suyuq ammiak, suyuq vodorod ftorid qanday bog‘ga ega?

 1. Kovalent bog‘ga ega;

 2. Ion bog‘ga ega;

 3. Vodorod bog‘ga ega;

 4. Metall bog‘ga ega.

13. Bir xil atomlardan hosil bo‘lgan molekulalardagi atomlarning oksidlanish darajasi nechaga teng?

a) -1; b) 0; c) 1; d) 2.

14. Azot guruhchasi elementlarining qaysi xossasi bir-biriga o‘xshaydi?

 1. kimyoviy belgisi;

 2. atom radiusi;

 3. tashqi pog‘onadagi elektronlar soni;

 4. tartib raqami.

15. Quyidagi uchta zarracha: Ne0, Mg+2 va F·bir xil:

 1. yadro zaryadiga;

 2. massa soniga;

 3. neytronlar soniga;

 4. elektronlar soniga ega.
Test raqami

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Javob


BallNazorat ishining bali – bahosi:

2- NAZORAT ISHI
Mavzu: Uglerod guruhi elementlari, uglerodning xossalari, karbonat kislota, kremniyning xossalari, silikat sanoati.

Nazorat shakli: Yozma ish.
Ivariant

1. Ohakli suv orqali uglerod (IV)-oksid mo‘l o‘tkazilganda, dastlab ohakli suv loyqalanadi, so‘ngra loyqalanish yo‘qolib, tiniq eritma hosil bo‘ladi. Bu o‘zgarishlar natijasida sodir bo‘lgan reaksiya tenglamalarni yozing.

2. Uglerodning kimyoviy xossalarini namoyon qiluvchi reaksiya tenglamalarini yozing.

3. 44,8 litr karbonat angidrid hosil qilish uchun (n.sh.) necha g kalsiykarbonatni parchalash lozim?

4. Massasi 39,6 g bo‘lgan magniy va 37,8 g bo‘lgan SiO2 orasidagi reaksiya natijasida hosil bo‘lgan kremniyni eritish uchun massa ulushi 34% bo‘lgan KOH eritmasidan () qanday miqdori talab qilinadi?
II variant

1. Quyidagi qaysi moddalar bilan uglerod (IV)-oksidi reaksiyaga kirishadi, reaksiya tenglamalarini yozing. HNO3NaOH, KCI, SO3 Na2O, H2SO4, Ca(OH)2, K2O.

2. Kremniyning kimyoviy xossalarini namoyon qiluvchi reaksiya tenglamalarini yozing.

3. 10 g kalsiy karbonati bor bo‘lgan suspenziyani gidrokorbonat holida eritish uchun qancha hajm uglerod (IV)-oksidi kerak bo‘ladi?

4. Tarkibi 20 % li bekorchi jinslar bo‘lgan 4,5 gramm toshko‘mir yondirilganda (n.sh.da) necha litr CO2 gazi ajraladi?
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Nazorat ishining bali – bahosi:

3- NAZORAT ISHI

Mavzu: Metallarning davriy sistemadagi o‘rni, tabiatda tarqalishi, ishlatilish sohalari, xossalari, elektro kimyoviy kuchlanish qatori, qotishmalar, ularning xossalari

Nazorat shakli: Masalalar yechish
I variant

 1. 150 gr ohaktosh parchalanishi natijasida n. sh. da o‘lchangan 11,2 l karbonat angidrid hosil bo‘ladi. Ohaktosh tarkibida necha foiz kalsiy karbonat bo‘lgan?

 2. 1,2 mol kaliy suv bilan reaksiyaga kirishganda n.sh.da o‘lchanganda qancha hajm vodorod ajralib chiqadi?

 3. Natriy sulfat tuziga natriy karbonat aralashganligini qanday tajriba bilan aniqlash mumkin? Reaksiya tenglamalarini yozing.

 4. Quyidagi o‘zgarishlarni amalga oshirish uchun zarur reaksiya tenglamalarini yozing. Na→NaOH→NaHCO3→NaCO3→CO2


II variant

 1. 53 gramm natriy karbonat yetarli miqdordagi ohakli suv bilan reaksiyaga kirishib qancha o‘yuvchi natriy hosil qiladi?

 2. Kaliyning kislorodli birikmalaridan birining tarkibida 44,8 % kislorod bor. Ushbu birikmaning oddiy formulasini aniqlang. Bunday birikmalar haqida nimalar bilasiz?

 3. KNO3, NaNO3, Pb(NO3), kons. HNO3, NH4NO3,Cu(NO3) va AgNO3 qizdirilganda har qaysi moddada qanday o‘zgarish sodir bo‘ladi, reaksiya tenglamalarini yozing.

 4. Quyidagi o‘zgarishlarni amalga oshirish uchun zarur reaksiya tenglamalarini yozing. К→KOH→K2SO4→KCI→KNO3→KNO2


__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nazorat ishining bali – bahosi:

4- NAZORAT ISHI
Mavzu: Metallar, ularning korroziyasi, ishqoriy metallar, natriy, kaliy, xossalari va eng muhim birikmalari

Nazorat shakli: Test sinovi
1. Kalsiy oksidi sanoatda qaysi usullardan foydalanib olinadi?

 1. kalsiyga suv ta’sir ettirib;

 2. kalsiy gidroksidni qizdirib;

 3. ohaktoshni qizdirib;

 4. kalsiyni xlor bilan ta’sirlashtirib.

2. 3,42 g ishqoriy metall suv bilan reaksiyaga kirishganda 448 ml vodorod (n.sh.da) ajralib chiqdi. Reaksiyaga kirishgan metallning nomi?

a) kaliy; b)rubidiy; c)seziy; d) natriy.3. Metallarning peroksidlari qanday hosil bo‘ladi?

 1. Natriy va kaliyni kislorodda yondirib;

 2. Natriy va kaliyga galogenlar ta’sir ettirib;

 3. Natriy va kaliyga oltingugurt ta’sir ettirib;

 4. Natriy va kaliyga vodorod ta’sir ettirib.

4. Yuvuvchi vosita «kir sodasi formulasi qaysi bandda to‘g‘ri ko‘rsatilgan?

a) Na2CO3·10H2O; b) NH4HCO3; c) NaHCO3; d) Na2CO3· H2O.

5. Ichimlik sodasi formulasi qaysi bandda to‘g‘ri ko‘rsatilgan?

a) Na2CO3; b) CaO; c) NaHCO3; d) NH4HCO3.

6. Quyidagi qaysi qator metallarining hammasi suv bilan reaksiyaga kirishganda vodorod ajralib chiqadi?

a) Zn, Mg, K, Fe, Al; b) Ca.Na, Hg, Cu;c) Na, Al, Li, Mg; d) Li, k, Mg, Cu.

7. Quyidagi qaysi reaksiyalarni amalda oshirish mumkin?

 1. Cu + HCI=

 2. Mg + H2SO4(suyul)=

 3. Zn + CuSO4=

 4. Cu + Ca(NO3)2=

8. Suvning qattiqligini quyidagi qaysi ionlar beradi?

a) Ca2+,Mg2+; b) Ca2+, Na+, Fe2+; c) Zn2+, K+; d) Fe2+,AI3+.

9. 44,8 litr karbonat angidrid hosil qilish uchun (h.sh)da necha gramm CaCO, ni parchalash lozim?

a) 25 g; b) 50 g; c) 200 g; d) 150 g.

10. Kalsiy gidrokarbonat qizdirilganda qolgan qoldiq dastlabki massaning necha foizini tashkil etadi?

a) 63%; b)53%; c)43%; d) 73%.

11. Ohakli suv orqali uglerod (IV)-oksidi mo‘l o‘tganda dastlab ohakli suv loyqalanadi, so‘ngra loyqalanish yo‘qolib, tiniq eritma hosil bo‘ladi. Bu o‘zgarish quyidagi qanday jarayon natijasida sodir bo‘ladi?

 1. CO2 ni suv bilan o‘zaro ta’siri natijasida.

 2. Ohakli suvni CO2 bilan ta’siri natijasida.

 3. Kalsiy karbonatni CO2 va H2O bilan reaksiyaga kirishib suvda eruvchan kalsiy gidro karbonat hosil bo‘lishi natijasida.

 4. Kalsiy karbonatni CO2bilan ta’siri natijasida.

12. 54 gramm kristall holdagi sodadan Na2CO, ning 10% li eritmasini tayyorlash uchun qancha suv kerak?

a) 146g; b) 240 g; c) 250 g; d) 350 g.

13. Quyidagi o‘zgarishlar natijasida qanday X1 modda hosil bo‘ladi?

+HOH+CO2,+CO2.

Ca2+ ->-Ca(OH)2 >X+H2O+CO2----->X1a) CaC03; b) Ca(HC03)2; c) CaO; d) Ca(OH)2.

14. Havoda eng kam korroziyaga uchraydigan metallning nomini aniqlang.

a) Mis; b) Temir; c) Xrom; d) Rux.

15. Shisha Na2CaO 6SiO2 tarkibidagi kalsiy oksidining massa ulushini (% hisobida) aniqlang.

a)11, 7%; b)15,6%; c)13,4%; d)24,4%.


Test raqami

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Javob


BallNazorat ishining bali – bahosi:

5- NAZORAT ISHI

Mavzu: Metallarning kimyoviy xossalarini namoyon qiluvchi tajribalarni bajarish

Nazorat shakli: Amaliy mashg‘ulot
I variant

Tajriba: Metallarning tuzlar eritmalari bilan o‘zaro ta’siri.

Birinchi probirkaga mis (II) sulfat yoki mis (II) nitrat eritmasidan 1-2 ml quying, ustiga kichkina mixni ipga bog‘lab tushiring va kuzating. Ma’lum bir vaqt o‘tgandan keyin mixda qanday o‘zgarish sodir bo‘ladi?

Ikkinchi probirkaga kumush nitrat yoki qo‘rg‘oshin (II) nitrat eritmasidan quying, ustiga mis simni bo‘lakchasidan soling va kuzating. Mis simi bo‘lakchasida qanday o‘zgarish sodir bo‘ladi?

Ikkala probirkada sodir bo‘ladigan hodisaning reaksiya tenglamasini molekular

va ionli ko‘rinishda yozing.


II variant

Tajriba: Anorganik moddalar orasidagi genetik bog‘lanish. Quyidagi o‘zgarishlarni tajribalar asosida bajaring: Cu →CuO→ CuSO4 →Cu(OH)2 → CuO.

Mis plastinkasini spirt lampasi yordamida qizdiring, natijada plastinka qorayadi. Qoraygan qismini pichoq yordamida filtr qog‘oziga qirib tushiring. Buni bir necha bor takrorlang. Hosil bo‘lgan mis (II)-oksidini toza probirkaga solib, ustiga 1-2 ml sulfat kislota eritmasidan quying. Reaksiyani tezlatish maqsadida probirkani tutqichda ushlab, spirt lampasi yordamida qizdiring. Hosil bo‘lgan havorang eritmaga nartiygidrooksid eritmasidan 1-2 ml quying, natijada havo rangli mis (II) gidrooksid cho‘kmasi hosil bo‘ladi. Cho‘kmani filtr qog‘ozi yordamida filtrlang va ozgina quritib, chinni kosachaga solib, spirt lampasi yordamida qizdiring. Nima kuzatiladi? Tajriba xulosalarini va sodir bo‘lgan reaksiya tenglamalarini daftaringizga yozing.
III variant

Probirkalarga 3-4 tomchidan kalsiy va bariy tuzlari eritmalaridan tomizib, ular ustiga 3-4 tomchidan natriy karbonat eritmasidan qo‘shing. Har bir probirkada hosil bo‘lgan cho‘kmalar ustiga suyiltirilgan xlorid kislota eritmasidan qo‘shing va ohista chayqating. Ularni erish tezligiga ahamiyat bering. Ikkala probirkada sodir bo‘ladigan hodisaning reaksiya tenglamasini yozing.


___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Nazorat ishining bali – bahosi:

6- NAZORAT ISHI

Mavzu: Metallarning xossalari, cho‘yan, po‘lat, metallurgiya. Organik birikmalarning tuzilishi, to‘yingan uglevodorodlar, metan. To‘yinmagan uglevodorodlar, aromatik uglevodorodlar, uglevodorodlarning tabiiy manbalari

Nazorat shakli: Test sinovi
1. Temirning massa ulushi quyidagi birikmalarning qaysi birida ko‘p?

a) FeO; b) Fe2O3; c) FeSO4; d) FeCI3.2. Tarkibi quyidagicha: Na=43.4%, C=11.3%, 0=45.6% bo‘lgan moddaning formulasini aniqlang.

a) Na2CO3; b) Na2SO4; c) NaHCO3; d) NaHSO3.3. Metanning vodorodga nisbatan zichligini hisoblang.

a) 2; b) 8; c) 5; d) 9.4. 16,25 g rux xlorid kislotaning mo‘l eritmasida eritilganda, qancha tuz hosil bo‘ladi?

a) 13g; b) 64g; c) 23 g; d) 34g.5. Temir kuyindisi Fe3O4 dan 14 kg temir olish uchun n.sh.da o‘lchangan qancha hajm vodorod kerak?

a) 4,4; b) 7,4; c) 6,8; d) 7.6. Molekulasida uchta qo‘shbog‘ tutgan uglevodorodlar?

a) alkenlar; b) alkadiyenlar;

c) alkinlar; d) sikloalkanlar.

7. Ushbu R-O-R umumiy formula qaysi sinf birikmalariga muvofiq keladi?

a) Spirtlar; b) Oddiy efirlar;

c) Murakkab efirlar; d) Karbon kislotalar.

8. Gaz holatdagi alkenlar qatorini ko‘rsating.

a) C2H4; C3H6; C4H8; b) C7H14; C8H16; C5H10;

c) C9H18;C10H20;C4H8; d) C7H14; C3H6; C9H18.

9. Uzum shakarini achitqi zamburug‘lari yordamida bijg‘itib qanday modda olinadi?

a) etil spirti; b) metil spirti; c) sirka kislota; d) sirka aldegidi.10. Magnezit formulasi qaysi bandda to‘g‘ri ko‘rsatilgan?

a) MgSO4· 7H2O; b) MgCO3;

c) Mg2SiO4; d) MgCI2· 6H2O.

11. Bariy xlorid rangsiz alangani qanday rangga bo‘yaydi?

a) sarg‘ish-yashil; b) qizil;

c) ko‘k; d) tutun bilan qorayib yonadi.

12. 50 g bariy xlorid tutgan eritmaga tarkibida 28,4 g natriy sulfat bo‘lgan eritma qo‘shildi. Natijada necha gramm cho‘kma hosil bo‘ladi?

a) 35,6; b) 54,3; c) 46,3; d) 61,5.13. 23 g etil spirtini yondirish uchun qancha hajm (n.sh.da) havo kerak bo‘ladi?

a)1,68l; b)16,8 I; c) 168 I; d) 1680 I.14. Legirlangan cho‘yan tarkibida bo‘ladigan metallar qatorini ko‘rsating.

a) K, Na, Al, Fe; b) Cr, Ni, Si, Mn;

c) Mg.Cr, Fe, S; d) Al, Cr, Si, P.

15. Saxaroza formulasi qaysi bandda to ‘g‘ri ко‘rsatilgan?

a) C6H12O8; b) C12H20O9; c) C6H,10O5; d) C12H22O10.
Test raqami

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Javob


BallNazorat ishining bali – bahosi:
7- NAZORAT ISHI
Mavzu: Bir atomli spirtlar, ko‘p atomli spirtlar, fenollar, aldegidlar, karbon kislotalar, efirlar, uglevodlar, aminlar, amino kislotalar, oqsillar, yuqori molekular birikmalar.

Nazorat shakli: Yozma ish.
I variant

 1. Hajmi 1,2 I bo‘lgan metilaminni yoqish uchun qancha hajmda (n.sh.da) havo kerak?

 2. Etilen uglevodorodlarini gomologik qatori haqida (misollar keltirib) ma’lumot yozing.

 3. Bir asosli karbon kislotaning tarkibi quydagicha: С-48,65%, H-8,11% . Ushbu ma’lumotdan foydalanib kislotaning formulasini aniqlang.

 4. Mis (ll)-nitrat tuzini uch xil usul bilan hosil qilish reaksiyasi tenglamalarini yozing.

II variant

 1. Hajmi 11,2 l bo‘lgan etilaminni yondirish uchun kerak bo‘ladigan kislorodning hajmini (n.sh.da) aniqlang.

 2. Quyidagi uglevodorodlarning tuzilish formulasini yozing: 3-metilpentan, 3 – metil 4 - etilgeksan, pentadiyen -1,3, butadiyen -1,4.

 3. Temir (II)-xlorid tuzini to‘rt xil usul bilan hosil qilish reaksiya tenglamalarini yozing.

 4. 11,2 lpropan mo‘l kislorodda yondirilsa, n.sh.da o‘lchangan qancha hajm uglerod (IV)-oksid hosil bo‘ladi?


_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ Nazorat ishining bali – bahosi:

8- NAZORAT ISHI

Mavzu:

Nazorat shakli: Test sinovi
1. 14,3 g soda qattiq qizdirib 5,3 g suvsiz Na2CO3 olindi. Kristal gidratning formulasini aniqlang.

a) Na2C03 10H2O; b) Ba2CO3 ·H2O;

c) Na2OAI2O3·6H2O; d) KCIMgCl 6H2O.

2. Berilgan metallardan qaysi biri H2SO4 (kons.) bilan reaksiyaga

kirishmaydi?

a) Ag; b) Сu; c) Hg; d) Fe.

3. Quyidagi reaksiya natijasida hosil bo‘ladigan moddalarni aniqlang.

KOH(suvuq) + CI2-->

a) KCI, H2O; b) KCIO, H2O;

c) KCI, KCIO, H2O; d) KCIO3, H2O.

4. Quyidagi kislotalarning qaysi biri kuchli kislotalik xossasiga ega?

a) H4SiO4; b) H3PO4; c) HCIO4; d) НСIO2.

5. Ishqoriy metallar havoda qizdirilganda qanday birikmalar hosil qiladi?

 1. ishqoriy metallarning oksidlari;

 2. ishqoriy metallarning gidroksidlari;

 3. ishqoriy metallarning peroksidlari;

 4. litiy metall oksid, qolganlari esa peroksidlar hosil qiladi.

6. Ammiak laboratoriya sharoitida qanday olinadi?

 1. ammoniy tuzlariga ishqor ta’sir ettirib;

 2. odatdagi sharoitda suv ta’sir ettirib;

 3. past temperaturali issiqlik ta’sir ettirib;

 4. ammoniy tuzlariga kislotalarni ta’sir ettirib.

7. Oltingugurt nechta allotropik shaklga ega?

a) 4 ta; b) 2 ta; c) 3 ta; d) 5 ta.8. Xlorid ionini eritmada mavjudligini aniqlovchi modda;

a) MgSO4; b) CuSO4; c) ZnSO4; d) AgCI.

9. Uglerod qizdirilganda kislorod, oltingugurt, azot, metallar, metal

oksidlari qatori yana qaysi galogen bilan ta’sirlashadi?

a) yod; b) xlor; c) ftor; d) brom.

10. Formulalari quyidagicha bo‘lgan oksidlarning qaysi birlarida kislorodning massa ulushi 50% ga teng?

a) SO3; b) CO; c) CO2; d) SO2.

11. Quyidagi o‘zgarishlarni amalga oshirishda 1, 2, 3 moddalarni aniqlang.

ZnO + 1-> ZnCI2 + 2 —>Zn(OH)2 + 3—> Na2ZnO2

 1. Cl2, H2O, Na2O;

 2. HCI, NaOH, NaOH(mo‘l);

 3. HCI, H2O, NaOH;

 4. Cl2, NaOH, Na2O.

12. Normal sharoitda suv bilan ta’sirlashmaydigan moddani aniqlang.

 1. magniy; b) berilliy; c) bariy; d) stonsiy.

13. Mo‘l miqdordagi natriy gidroksid va xlorbenzol reaksiyaga kirishib quyidagi qaysi birikmani hosil qiladi?

 1. benzaldegid;

 2. natriy benzoate;

 3. fenol;

 4. natriy fenolyat.

14. 2CO+O2=2CO2 + Q bu kimyoviy reaksiyada reaksiya tezligini oshirish uchun quyidagilardan qaysi biri zarur?

 1. uglerod (ll)-oksidning konsentratsiyasini oshirish;

 2. O2 kislorodni miqdorini kamaytirish;

 3. bosimni kamaytirish;

 4. temperaturani kamaytirish.

15. 100 I metan yondirilganda qancha issiqlik ajralib chiqadi? Metanning yonish reaksiyasining issiqlik effekti +880 kJ.

a) 1455 kJ; b) 4800 kJ; c) 3928 kJ; d) 2736 3928 kJ.


Test raqami

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Javob


BallNazorat ishining bali – bahosi:

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Do'stlaringiz bilan baham:


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2019
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa