Kimyo 8-sinf 201 201 1- nazorat ishi mavzuDownload 77.87 Kb.
Sana01.02.2017
Hajmi77.87 Kb.

Kimyo 8-sinf

201____-201____


1- NAZORAT ISHI

Mavzu: Asosiy kimyoviy tushunchalarni takrorlash va atom tuzilishi, davriy qonun

Nazorat shakli: Test sinovi
1. Avogadro doimiysini ifodalovchi sonni ko‘rsating.

a) 6,02·1023;

b) 6,05·1023;

c) 6,02·1025;d) 6,02·1020.

2. Ham metallarga, ham metallmaslarga xos bo‘lgan amfoter xossaga ega elementlar qatorini ko‘rsating.

a) rux va aluminiy;

b) natriy va temir;

c) magniy va kaliy;

d) mis va xrom.

3. 12 gramm uglerodda nechta atom bo‘ladi?

a) 6,09·1028;

b) 6,02·1023;

c) 6,05·1024;

d) 6,05·1023.

4. Avogadro qonuni qaysi bandda to‘g‘ri ta’riflangan?

a) Bir xil sharoitda turli xildagi gazlarning bir xil hajmlardagi molekulalar soni bir xil bo‘ladi.

b) Moddalar bir-biri bilan ularning ekvivalentliklariga proportsional miqdorlarda ta’sirlashadilar.

c) Reaksiyaning issiqlik effekti boshlang‘ich moddalar bilan hosil bo‘lgan mahsulotning tabiatiga bog‘liq bo‘lib, reaksiyaning oraliq bosqichlariga taalluqli emas.

d) Element nisbiy atom massasining valentliklariga nisbati shu elementning ekvivalentidir.

5. Asosli oksidlar qatorini aniqlang.

a) CO2, SO3 P2O5;

b) Na2O, BaO, CuO;

c) ZnO, Al2O3, Sb2O3;

d) CO, NO, N2O.

6. Asoslar suvda erish va erimasligiga qarab nechaga bo‘linadi?

a) 4 ta;

b) 6 ta;

c) 2 ta;

d) 3 ta.

7. Suvda erimaydigan asoslar qatorini aniqlang.

a) Cu(OH)2, Fe(OH)2, Cr(OH)2;

b) NaOH, Ca(OH)2, KOH;

c) NaOH, AI(OH)3, Zn(OH)2;

d) Ca(OH)2, Ba(OH)2, KOH.

8. Amfoter asoslar qatorini ko‘rsating.

a) NaOH, Cu(OH)2, KOH;

b) Ca(OH)2, AI(OH)3, Ba(OH)2;

c) Zu(OH)2, AI(OH)3, Cr(OH)3;

d) Ba(OH)2, Ca(OH)2, Ni(OH)2.

9. Qaysi holatda AI(OH)3ni olish usuli ko‘rsatilgan?

a) AICI3+NaOH->

b) AI+H2O->;

c) AI2O3+KCI->;

d) AICI3+H2O->.

10. Kislotalarga berilgan to‘g‘ri ta’rifni ko‘rsating.

a) Molekulasi tarkibida metallarga o‘z o‘rnini bera oladigan vodorod atomlari va kislota qoldig‘idan tarkib topgan murakkab moddalar.

b) Metall atomi bir yoki bir necha gidrokso gruppalardan tashkil topgan
murakkab moddalar.

c) Tarkibida vodorod atomi va gidrokso gruppa tutgan moddalar.

d) Tarkibi kislotalar va asoslar qoldiqlaridan iborat moddalar.

11. Kislotalar molekulasi tarkibidagi kislorod atomining bo‘lishi yoki bo‘lmasligiga ko‘ra necha guruhga bo‘linadi?

a) 2;

b) 4;

c) 3;

d) 5.

12. Faqat kislorodli kislotalardan iborat qatorni ko‘rsating.

a) H2S, H2CO3, HF;

b) HNO3, H2CO3, H2SiO3;

c) HBr, HCN, HCl;

d) HCI, H2CrO4, H2S.

13. Ikki negizli kislotalar qatorini ko‘rsating.

a) HCI, HBr, HNO3;

b) H3PO4, H3BO3, H3AsO4;

c) H2SO4, H2CO3; H2SO3

d) H4P2O7, HNO3, H3AsO3.

14. Tuzlarga berilgan to‘g‘ri ta’rifni ko‘rsating.

a) Molekulasida metall atomi kislota qoldig‘idan tashkil topgan murakkab moddalar.

b) Tarkibi vodorod atomlari va kislota qoldig‘idan tarkib topgan murakkab moddalar.

c) Tarkibi metall atomi va gidroksog ruppadan tarkib topgan murakkab moddalar.15. Oddiy modda qaysi bandda keltirilgan?

a) FeO3;

b) K2O;

c) H2SO4;

d) O2.


Test raqami

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Javob


BallNazorat ishining bali – bahosi:
2- NAZORAT ISHI

Mavzu: Atom yadrosi tarkibi, izotoplar, izobarlar, energetik pog‘onachalar, davriy qonun va davriy sistema

Nazorat shakli: Yozma ish

I variant

 1. Ca, K, Li, H elementlarini energetik pog‘onachalarda elektronlarining taqsimlanishini yozing.

 2. Dorixonalarda sotiladigan yodli eritma yodning spirtdagi 10% li eritmasidir. 500 g shunday eritma tayyorlash uchun qancha yod va erituvchi kerak?

3. Aluminiyni davriy jadvalda tutgan o‘rniga qarab unga ta’rif bering.

4. Quyidagi o‘zgarishlarni amalga oshirish uchun zarur bo‘lgan tajribalarni bajaring va reaksiya tenglamalarini yozing:

CuO -> CuCI2 ->Cu(OH) 2 ->CuO.


II variant

 1. Mg, Сu, P, O2 elementlarini energetik pog‘onachalarda elektronlarining taqsimlanishini yozing.

 2. Natriy metalini davriy sistemada tutgan o‘rniga qarab unga ta’rif bering.

 3. Quyidagi o‘zgarishlarni amalga oshirish uchun zarur bo‘lgan tajribalarni bajaring va reaksiya tenglamalarini yozing.

Fe -> FeSO4 ->Fe(OH ) 2 ->FeO ->Fe.

 1. Natriy sulfat tuzining 7,1% li 200 g eritmasiga mol miqdor bariy xlorid eritmasi quyilganda hosil bo‘lgan cho‘kmaning massasini toping.


_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Nazorat ishining bali – bahosi:
3- NAZORAT ISHI

Mavzu: Katta, kichik davr elementlarining tuzilishi, yadro reaksiyalari asosida masalalar yecha olishni tekshirish

Nazorat shakli: Yozma ish

I variant

 1. Kimyoviy elementlarning yadro zaryadi ortib borgan sari davrlarda xossalari qay tartibda o‘zgarishini yozing. Guruhlardagi o‘zgarishni ham.

 2. 300 ml 0,2 molar eritma tayyorlash uchun necha gramm NaNO3 olish kerak?

 3. Tarkibida 2,4% vodorod, 39% oltingugurt, 58,6% kislorod tutgan birikmaning formulasini aniqlang.

 4. Quyidagi reaksiyani izohlang.

+ 10n→+
II variant

1. Tabiiy argon 36Ar, 38Ar va 40Ar izotoplarining aralashmasidan iboratbo‘lib:

36Ar - 0,3%, 38Ar - 0,7%, 40Ar - 99% ni tashkil etadi. Tabiiy argonning o‘rtacha atom massasini aniqlang.

2. H2SO4ni 2 H eritmasidan 100 ml tayyorlashni hisoblang.

3. Quyidagi kislotalardagi kislota hosil qiluvchi elementning valentligini aniqlang:

H2S, H2SO3, H2SO4, Н2СrO4, HMnO4.

4. Quyidagi reaksiyani izohlang:

+ +
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Nazorat ishining bali – bahosi:

4- NAZORAT ISHI

Mavzu: Kimyoviy bog‘lanishlarning turlari, oksidlanish-qaytarilish turlari, elementlarning oksidlanish darajasi

Nazorat shakli: Test sinovi
1. Quyidagi moddalarning qaysi biri kovalent bog‘lanishli birikmalar turiga kiradi?

a) K2O; b) KCI; c) K2S; d) ClzO.

2. Malaxitning formulasi qaysi qatorda to‘g‘ri ko‘rsatilgan?

a) CuC03; b) (CuOH) 2C03;

c) FeSC4H2O; d) FeSO45 H2O.

3. H•+Cl•—>H:CI ushbu bog‘lanish kimyoviy bog‘lanishning qaysi turiga kiradi?

 1. ionli bog‘lanish;

 2. qutbli kovalent bog‘lanish;

 3. qutbsiz kovalent bog‘lanish;

 4. metall bog‘lanish.

4. AICI3 birikmasida aluminiyning oksidlanish darajasi nechaga teng?

a) +2; b) + 3; c) - 3; d) -1.

5. Elektr manfiyligi bir-biridan keskin farq qiladigan element atomlaridan hosil bo‘lgan moddalar qatorini ko‘rsating:

a) NaCI, K2S, BaCI2, CaF2 Li2O, MgO;

b) HCL, Na, KCI, PCI3, CH4;

c) AI, Zn, HB2, H2O, PCI3;

d) Fe, Li, Cu, Na, N2, O2, J2.

6. Quyidagi moddalarning qaysi biri ion bog‘lanishli birikmaga tegishli?

a) shavel kislota; b) vodorod ftorid; c) kalsiy oksidi; d) bor nitrid.

7. Yoritish chiroqlarida ishlatiladigan argon izotoplarining yadrolarida nechta proton va neytron bor?

a) 6 ta; b) 14 ta; c) 18 ta; d) 12 ta.

8. Quyidagi birikmalardan qaysi biri ion bog‘lanishli birikma?

a) HF; b) KF; c) F2; d) HCOH.

9. Fosforning yuqori oksidlanish darajasi nechaga teng?

a) +5; b) +4; c) +6; d) +7.10. Vodorod bog‘lanishli modda nomini ko‘rsating:

a) ammiak; b) vodorod;

c) vodorod xlorid; d) metan.

11. Amfoter oksidni kо‘rsating:

a) CuO; b) BaO; c) N2O; d) ZnO.

12. CuSO4gaFe temir ta’sir ettirib, yangi tuz olish mumkin. Uning nomi yozilgan bandni ko‘rsating:

a) ruh gidroksid;

b) temir sulfat;

c) kalsiy sulfat;

d) temir xlorid.

13. 21,7 g simob (ll) -oksid parchalanganda n.sh.da qancha hajm kislorod hosil qiladi?

a) 2,24 l; b) 5,01 l; c) 1,12 l; d) 2,22 l.

 1. Fosfat kislotada fosforning oksidlanish darajasi nechaga teng?

a) +7; b) +1; c) +2; d) +5.

 1. Katalizator kimyoviy reaksiyada qanday vazifani bajaradi?

 1. Kimyoviy reaksiyani tezlashtiradi, ammo o‘zi reaksiyada sarflanmaydi.

 2. Kimyoviy reaksiyani sekinlashtiradi.

 3. Kimyoviy reaksiyada hech qanday ahamiyatga ega emas.

 4. Reaksiya mahsulotlarining alohida-alohida ajralib chiqishini ta’minlaydi.
Test raqami

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Javob


BallNazorat ishining bali – bahosi:
5- NAZORAT ISHI
Mavzu: Elektrolitlar, noelektrolitlar, elektrolitikdissotsiyalanish nazariyasi, kislota, asos va tuzlarning dissotsiyalanishi, kuchli, kuchsiz elekrtolitlar va ion almashinish reaksiyalari

Nazorat shakli: Yozma ish

I variant

1. Quyida keltirilgan kislota, asos va tuzlarning bosqichli dissotsiyalanishini yozing:

H2SO4, Ca(OH)2, NaHCO3, MgOHCl.

2. Quyidagi moddalarning dissotsiyalanish tenglamasini yozing:

Na, SO4, HNO3, KOH, CH3COOH.

 1. Xlorid kislota quyida keltirilgan moddalarning qaysilari bilan kimyoviy reaksiyaga kirishadi: Cu, CaO, SiO2, CuO, CO2, CaCO3, KNO3.Tegishli reaksiya tenglamalarini yozing.

 2. Massasi 97,4 g bo‘lgan xlorid kislotaning 15%li eritmasida 11,2 g temir qipig‘li havo ishtirokida reaksiyaga kirishganda qanday modda hosil bo‘ladi. Reaksiya tenglamasini yozing.


II variant

1. Quyidagi kuchli elektrolitlarning elektrolitik dissotsiyalanish tenglamalarini yozing:

NaOH, Fe(NO3) 3, HNO3, Ba(OH)2.

2. Formulalari quyida berilgan moddalardan qaysilari juft-juft bo‘lib reaksiyaga kirishib, HCI hosil qiladi? Reaksiya tenglamalarini yozing.

NaCI, KCI, NaHSO4, H2SO4.

 1. Kaliy xloridning massa ulushi 0,03 bo‘lgan 500 g eritmasi bug‘latilishi natijasida eritma massasi 300 g ga kamaydi. Qolgan eritmadagi kaliy xloridning massa ulushini toping.

 2. 30% li xlorid kislota bilan tegishli miqdordagi soda o‘zaro to‘la ta’sirlashishi natijasida hosil bo‘lgan eritmadagi tuzning konsentratsiyasini (%) hisoblang.


____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Nazorat ishining bali – bahosi:

6- NAZORAT ISHI
Mavzu: Tuzlarning gidrolizi, metallmaslarning davriy sistemadagi o‘rni, metallmaslarning umumiy xossalari, ularning tabiatda uchrashi va atom tuzilishi, galogenlar, ularning davriy sistemadagi tutgan o‘rni, xlor, vodorod xlorid, ftor, brom, yod mavzularini umumlashtirish

Nazorat shakli: Test sinovi
1. Galogenlar orasida eng kuchli elektr manfiy elementni ko‘rsating:

a) CI; b) J; c) F; d) Br.

2. CuSO4 ga xlorid kislota ta’sir ettirilganda yangi tuz hosil bo‘ladi. Uning
nomini ko‘rsating.


a) rux gidroksid; b) mis xlorid;

c) kalsiy sulfat; d) kumush xlorid.

3. U davriy jadvalda 17-tartib raqamda joylashgan, tabiatda faqat birikmalar holida uchraydi, sariq yashil rangli, o‘tkir hidli zaharli gaz, kovalent qutbsiz bog‘lanishli molekula?

a) Xlor; b) Brom; c) Yod; d) Ftor.

4. Sanoatda vodorod xlorid qanday usulda olinadi?

 1. Kaliy xlorid tuzlariga nitrat kislota ta’sir ettirilib.

 2. Natriy xlorid tuzlariga fosfat kislota ta’sir ettirilib.

 3. Vodorod bilan xlor gazlarini o‘zaro reaksiyaga kirishtirib.

 4. Vodorod bilan natriy xlor tuzini o‘zaro reaksiyaga kirishtirib.

5. U shunday moddaki - rangsiz, o‘tkir hidli, «tutovchi» kislota nomini olgan, pushti rangli fenolftalein rangini rangsizlantiradi, kumush nitrat bilan reaksiyaga kirishib oq cho‘kma hosil qiladi.

a) xlorid kislota; b) sulfat kislota;

c) sulfit kislota; d) nitrat kislota.

6. Xlorid ionini eritmada mavjudligini aniqlovchi modda;

a) MgSO4; b) CuSO4; c) ZnSO4; d) AgCI.

7. Qattiq kristall holda tosh tuzi shaklida uchraydigan natriy xlorid O‘zbekistonning qaysi hududlarida uchraydi?

a) Xo‘jaikon, Tubokat, Borsakelmas, Boybichakon, Oqqal’a.

b) Aydarko‘l, Issiqko‘l, Zaravshon.

c) Sariqamish, Qorako‘l, Nurota.

d) Balqash, Qizilqum, Ohangaron.

8. Bertole tuzi formulasi qaysi bandda to‘g‘ri ko‘rsatilgan?

a) ZnCI; b) KCIO3; c) HgCI2; d) CaCI2.

9. Natriy karbonat tuzi eritmasiga fenolftalein indikatorini ta’sir ettirilganda eritma rangi qanday bo ‘ladi?

a) sariq; b) rangi о ‘zgarmaydi; c) to ‘q qizil; d) ko‘k.

10. Kuchsiz asos va kuchli kislotadan hosil bo‘lgan tuzlarning suvdagi eritmasining muhiti qanday bo‘ladi?

a) kislotali; b) ishqoriy; c) neytral; d) hamma javob to‘g‘ri.

11. Kuchli asos va kuchsiz kislotadan hosil bo‘lgan tuzlarning suvdagi eritmasining muhiti qanday bo‘ladi?

a) ishqoriy; b) kislotali; c) neytral; d) hamma javob to ‘g‘ri.

 1. Temir (lll) -xlorid tuzi necha bosqichda gidrolizlanadi?

a) 2; b) 3; c) 4; d) 1.

 1. Quyidagi qaysi moddaning suvdagi eritmasi ishqoriy muhitga ega?

a) NaCI; b) HCI; c) Na2CO3, d) NH4CI.

14. Quyidagi keltirilgan moddalardan qaysi biri suvda eriganda kuchsiz kislotali reaksiya boradi?

a) NH3; b) CO2; c) SO2; d) H2S.

15. Kimyo fani rivojiga hissa qo‘shgan elektrolitik dissotsiyalanish nazariyasini yaratgan mashhur olimga 1903-yil Nobel mukofoti berilgan. Bu kimyogar olimning nomini ko‘rsating.

a) S.Arrenius; b) D.Mendeleyev; c) S.Kyuri; d) G.Devi.


Test raqami

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Javob


BallNazorat ishining bali – bahosi:

7- NAZORAT ISHI

Mavzu: Oltingugurtning vodorodli va kislorodli birikmalari, sulfat kislota hamda uning xossalari, uni ishlab chiqarish, qaytar, qaytmas reaksiyalar, kimyoviy muvozanat

Nazorat shakli: Yozma ish

I variant

 1. Oltingugurt (IV) -oksidning asosli oksidlar, ishqorlar bilan reaksiyasini yozing.

 2. Quyidagi reaksiya tenglamasini davom ettiring va koeffitsiyentlarni toping.

CuCI2 + H2S ->

3. Vodorod sulfidning temir (III) -xlorid bilan reaksiyasini yozing va hosil bo‘lgan moddalarni nomlang.

4. Quyidagi o‘zgarishlardagi «A» va «B» moddalarni aniqlang:

A->FeSO4->B->FeO->A->FeCI2->B->FeO->A.
II variant

 1. Sulfat kislotaning bariy xlorid, fosfor, uglerod bilan reaksiya tenglamasini yozing va azotning xossalarini tushuntiring.

 2. Quyidagi reaksiya tenglamasini davom ettiring va koeffitsiyentlar yig‘indisini toping:

H2S + HNO3 ->

3. Sanoatda sulfat kislota ishlab chiqarish uchun bir necha bosqichli jarayonlar olib boriladi. Shu jarayonlarga tegishli reaksiya tenglamalarini ketma-ketlikda yozing.

4. Quyidagi o‘zgarishlardagi «A» va «B» moddalarni aniqlang:

A—> В -> CuCI2 ->Cu(OH) 2 -> В -> A


________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Nazorat ishining bali – bahosi:

8- NAZORAT ISHI

Mavzu: Azot, ammiak, azotning kislorodli birikmalari, nitrat kislota, fosforning fizik, kimyoviy xossalari, tabiatda tarqalishi, ortofosfat kislota, fosfat kislota tuzlari, azotli va fosforli o‘g‘itlar ishlab chiqish

Nazorat shakli: Test sinovi

 1. Ammiakda azotning oksidlanish darajasi nechaga teng?

a) 5;

b) 4;

c) 3;

d) -3.

 1. Ammiak laboratoriya sharoitida qanday olinadi?

 1. Ammoniy tuzlariga ishqor ta’sir ettirib.

 2. Odatdagi sharoitda suv ta’sir ettirib.

 3. Past temperaturali issiqlik ta’sir ettirib.

 4. Ammoniy tuzlariga kislotalarni ta’sir ettirib.

 1. O‘zbekistonda ammiak qayerlarda ishlab chiqariladi?

1) Chirchiq. 2) Farg‘ona. 3) Namangan. 4) Jizzax. 5) Navoiy.

a) 1, 2, 5;

b) 2, 3;

c) 4, 5, 1;

d) 3, 4, 2.

 1. Azotning «Kuydiruvchi gaz» deb ataluvchi oksidini ko‘rsating.

a) N2O;

b) NO;

c) N2O3;

d) NO2.

5. «Chili selitrasi» deb nom olgan moddani ko‘rsating.

a) NH4Cl;

b) NaNO3;

c) NH4NO2;

d) Na2SO4.

6. Fosforning tabiiy birikmalari fosforit va appatitning kimyoviy tarkibi ifodalangan qatorni ko‘rsating.

a) PCI3;

b) Ca3P2;

c) Ca3(PO4)2;

d) P2S5.

7. Azot laboratoriyada qaysi usulda olinadi?

 1. Havoni suyultirib.

 2. Zavoddan gaz balonlarda olib kelinadi.

 3. Mis (II) oksid ustidan ammiak gazi o‘tkazib.

 4. Ammoniy xloridni qizdirib.

8. Azot qaysi modda bilan to‘g‘ridan-to‘g‘ri reaksiyaga kirishishini ko‘rsating:

a) magniy;

b) litiy;

c) kislorod;

d) vodorod.

9. Azotning asosiy miqdori qaysi maqsadlarda ishlatiladi?

a) ammiak olish;

b) o‘g‘it olish;

c) lampochkani to‘ldirish;

d) mashina detallarini to‘ldirish.

 1. Fosforning oksidlanish darajasi qaysi qatorda to‘g‘ri ko‘rsatilgan?

a) -2, 0, +6, +8;

b) -4, -1, -2, +7;

c) -3, 0, +3, +5;

d) +1 , +4, -5, -6.

 1. Azot necha gradusda suyuqlanadi?

a) -200;

b) -205;

c) -210;

d) -195.

12. Ortofosfat kislota kumush nitrat bilan ta’sirlashganda qanday rangli cho‘kma hosil bo‘ladi?

a) ko‘k rangli;

b) sariq rangli;

c) yashil rangli;

d) qizil rangli.

 1. Quyida keltirilgan fosfatlardan qaysi biri suvda eriydi?

a) (NH4)3PO4;

b) (NH4)2HPO4;

c) Ca(H2PO4)2;

d) NH4HPO4.

 1. Fosforli o‘g‘itlardan biri bo‘lgan qo‘sh superfosfatni ko‘rsating:

a) Ca3(PO4)2;

b) CaSO4 x H2O;

с) CaHPO4 x 2H2O;

d) Са(Н2РO4)2.

 1. Kaliyli o‘g‘it tarkibidagi ozuqa elementini ko‘rsating:

a) KNO3;

b) K2O;

c) KCI;

d) K2SO4.


Test raqami

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Javob


BallNazorat ishining bali – bahosi:Do'stlaringiz bilan baham:


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2019
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa