Jizzax davlat pedagogika instituti «tasdiqlayman»Download 190.5 Kb.
Sana21.02.2020
Hajmi190.5 Kb.
O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O`RTA MAXSUS

TA’LIM VAZIRLIGI

JIZZAX DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

«TASDIQLAYMAN»

O`quv ishlari bo`yicha prorektor

_________ Jo`raqulov F.N.

«___ »_______________ 2019.Tarixiy o’lkashunoslik va turizm


Fanining ISHCHI O‘QUV DASTURI
Ta’lim sohasi:

110 000

– Pedagogika


Ta’lim yо‘nalishi:

5110600

 • Tarix o`qitish metodikasi

Umumiy о‘quv soat- 140 soat

Ma`ruza-44 soat (6 semestr – 44 soat)
Seminar mashg‘ulotlar-40 soat (6 semestr – 40 soat)
Mustaqil ta’lim soati-56 soat (6 semestr – 56 soat)

Jizzax-2019.
Oliy va o’rta maxsus ta’lim vazirligining 2018 yil 18 avgutdagi 4-sonli byrug’ining 2-ilovasi bilan fan dasturi ro’yxati tasdiqlangan.
Fаn dаsturi Оliy vа o`rtа mахsus, kаsb-hunаr tа’limi yo’nalishlari bo’yicha O`quv-metоdik birlаshmаlаr fаоliyatini Muvоfiqlаshtiruvchi Kengаshning 2018 yil «25» avgustdagi «744»-sоnli bаyonnomasi bilаn mа’qullаngаn.

Fan dasturi Jizzax davlat pedagogika instituti Kengashining 2019 yil “___” avgustdagi ___ - sonli bayonnomasi bilan tasdiqlangan.

.

Tuzuvchi:Z. Xolboyev -

“Tarix o’qitish metodikasi” kafedrasi katta o’qituvchisi.
Taqrizchilar:


 1. Pardayev –

A.Valiyev -“Tarix o’qitish metodikasi” kafedrasi mudiri, dots. Tarix fanlar nomzodi.

“Tarix o’qitish metodikasi” kafedrasi katta o’qituvchisi.

“Tarix” fakulteti dekani:

2019 yil «____»__________dots. A.Pardayev.

(imzo)


“Tarix o’qitish metodikasi” kafedrasi mudiri:

2019 yil «____»


__________ dots. F.Toshboyev

(imzo)


I. O‘quv fanining dolzarbligi va oliy kasbiy ta’limdagi o’rni.

Ushbu dastur Vatan va xalq o’tmishini, uning eng qadimgi davrlardan to hozirga qadar ijtimoiy, siyosiy va madaniy jihatdan rivojlanib borishining eng muhim jihatlarini, shuningdek, yurtimizda istiqlolning qaror topishi bilan yuz berayotgan bunyodkorlik ishlari, turizmning rivojlanishi va istiqboliga doir masalalami o’z ichiga qamrab olgan.


II. O’quv fanining maqsadi va vazifasi.

Fanning maqsadi: Vatan va xalq tarixini, uni eng qadimgi davrlardan hozirgi kunlargacha bo’lgan bosqichdagi rivojlanib borishi jarayonlarini, muhim ijtimoiy, siyosiy, iqtisodiy va madaniy hayotga doir tafsilotlari, shuningdek, yurtimizda turizmning ahvoliga doir ma'lumotlami talaba yoshlarga tushuntirish orqali, ularda moziyga hurmat, Vatan va xalqqa muhabbat, istiqlol g’oyalariga sadoqat, hozirgi mustaqil kunlarni qadrlash bilan bog'liq tushuncha va tuyg’ularni shakllantirishdan iborat.

Fanning vazifasi: Vatan va xalqimiz tarixini, uning qadimgi davrlardan to hozirgacha bo’lgan davr davomidagi madaniy yodgorliklarini, o’lkashunoslikning 5 ta asosiy manbalari - arxeologiya, etnografiya, toponimika, arxivshunoslik va muzey eksponatlari, turizimning turlari, uning rivojlanish bosqichlari, mustaqillik yillarida turizmga bo’lgan e’tibor va asosiy turistik yo’nalishlar to‘g‘risida umumiy tasavvur va tushunchalarni shakllantirishga yo‘naltirilgan.

Fan bo‘yicha talabalaming bilim, ko‘nikma va malakalariga quyidagi talablar qo‘yiladi. Talaba:

- tarixiy o‘lkashunoslikning o‘rganilishi va uning ahamiyati;

- o‘lkashunoslik va turizm sohalarining o‘zaro aloqadorligi hamda ta’lim jarayonida o‘rganilishining ahamiyati;

- Respublika va dunyo miqyosida turizmning taraqiy etib borayotganligi va bunda o‘lkashunoslik sohalarining ahamiyati to‘g‘risida bilimga;

- o’lkashunoslik turlari va uning rivojlanish bosqichlari;

- turizmning turlari va rivojlanish bosqichlari;

- ilmiy o‘lkashunoslik;

- jamoat o‘lkashunosigi;

- o‘lkashunoslikning asosiy manbalari;

- o‘lkashunoslikda etnografiya va toponimika fanlari haqida ko'nikmaga;

- o‘lka tarixi va turizmini o‘ganishda arxivlaming, muzey eksponatlari va o‘lkashunoslik to‘garaklarining o‘mi;

- O‘zbekistonda xalqaro turizm;

- turizm sohasining rivojlanishi va uning huquqiy asoslari;

- turizmning rivojlanishi va xalqaro aloqalar;

- muzeylaming tarixiy o‘lkashunoslik va turizmda tutgan ahamiyatini bilish bo‘yicha haqida malakaga ega bo‘lishi kerak.
II. Ma’ruza mashg‘ulotlari


Mashg`ulot

Turi

Mavzuning nomi

Ajratilgan soat

1- mavzu:

Tarixiy o’lkashunoslik va turizm fanining maqsad va vazifalari

Reja:

 1. Tarixiy o’lkashunoslik fanining maqsad va vazifalari

 2. O’lkashunoslik turlari.

 3. O’lkashunoslikning rivojlanish tarixi.
2

2-mavzu:

Tarixiy o’lkashunoslik va turizm faninig asosiy manbalari.

Reja.

 1. Fanning asosiy manbalari haqida tushuncha.

 2. O’lkashunoslikni o’rganishda arxeologiya, etnografiya va toponimikaning o’rni.

 3. O’lkashunoslikda arxiv hujjatlari hamda muzey materiallariga tayanib ish ko’rish.

2

3-mavzu:

O’lkamizning o’rta asrlar va yangi davrdagi tarixining o’rganilishi.

Reja.

 1. Mamlakatimiz hududida yer egaligi bilan bog'liq tadqiqotlar.

 2. O’lkamiz tarixining manbalarda aks etishi. (Beruniyning “Osor ul-boqiya”, Narshaxiyning “Buxoro tarixi”, Yusuf Xos Hojibning “Qutadg'u bilig”, M. Qoshg'ariyning “Devoni lug’atit turk”, A. Temuming “Temur tuzukari”, Boburning “Bobumoma”, Muhammad Solihning “Shayboniynoma”, Hofiz Tanish Buxoriyning “Abdullanoma”, Abulg’ozi Bahodirxonning “Shajarayi turk” va boshqa asarlar).

 3. O’lkamiz yangi davri tarixiga oid tadqiqotlar va manbalaming

organilishi.

2

4-mavzu:

Tarixiy o’lkashunoslik va turizm rivojida arxeologiyaning o’rni.

Reja.

 1. O’zbekistonda arxeologiyaning rivojlanishi tarixidan.

 2. O’lkamizni o’rganishda arxeologiya fanining ahamiyati.

 3. Arxeologik yodgorliklarni turizmda foydalanish.

2

5-mavzu:

Tarixiy o’lkashunoslik va turizm fanida etnografiyaning roli va ahamiyati.

Reja.

 1. Etnografiya haqida tushuncha.

 2. O’zbek etnografiyasi va o’lkashunosligi.

 3. Turizmda etnografiyaning ahamiyati.

2

6-mavzu:

Tarixiy o’lkashunoslik fanida o’zbek xalqining etnik shakllanishi.

Reja.

 1. O’rta Osiyoning qadimgi aholisi haqida manbalar.

 2. O’zbek xalqining etnik rivojlanish bosqichlari.

 3. «O’zbek» so’zi - Etnonimining kelib chiqishi va uning mohiyati.

2

7-mavzu:

O’lka tarixini o’rganishda toponomik tadqiqotlarning o’rni.

Reja.

 1. Toponimika – joy nomlari haqidagi fan.

 2. O’lkashunoslikda makro va mikro toponimlar.

 3. O’lkadagi joy nomlarining kelib chiqishi haqida.

2

8-mavzu:

O’lkashunoslikni o’rganishda toponimik tadqiqotlar tarixi.

Reja:

1. Qadimgi yunon olimlari toponimika hakida.

2. O`rta Osiyo olimlarining toponimika rivojiga qo’shgan hissalari.

3. Rus olimlarini toponimika faniga qo’shgan hissalari.4. Toponimika fanining O’zbekistonda rivojlanishi.


2

9-mavzu:

Yozuvlar tarixi.

Reja:

 1. O’lka tarixi va turizmni o’rganishda yozuvlaming ahamiyati.

 2. Qadimgi yozuv turlari. Piktografik yozuv, ular haqida tushuncha.

 3. Mixxat yozuvlari, turistlar tomonidan mixxat yozuvining yig’ilishi va ilk marotaba o’qilishi.

 4. Oromiy yozuvi haqida, qadimgi So’g’d yozuvi, qadimgi Xorazm yozuvlarining o’lka tarixi va turizmini o’rganishdagi ahamiyati.

 5. Baqtriya yozuvi va tili.

4

10-mavzu:

O’zbekistonda turizmning rivojlanishi. Tarixiy me’morchilik

inshootlari va madaniy yodgorliklar.

Reja.

 1. O’zbekistonda turizmning shakllanishi va rivojlanishi.

 2. Mustaqillik yillarida turizmga doir davlat siyosatining ishlab chiqilishi. O’zbekturizm milliy kompaniyasining tashkil etilishi.

 3. Turizm tarmoqlari. Ichki va xalqaro turizm.

 4. O’zbekistonda me'morchilikning shakllanishi va rivojlanishi.

2

11-mavzu:

Toshkent vohasi o’lkashunosligi va toponomik joy nomlari.

Reja:

 1. Toshkent vohasining qisqacha tarixi.

 2. Daha, mahalla, mavzelar va yodgorliklari haqida ma’lumot.

 3. Toshkent o’rdalari.

2

12-mavzu:

Buxoro vohasi o’lkashunosligi va toponomikasini o’rganish.

Reja:

 1. Buxoro vohasining qisqacha siyosiy tarixi.

 2. Buxoro vohasining toponimikasi.

 3. Buxoroning tarixiy obidalari va muqaddas qadamjolari.
2

13-mavzu:

Qashqadaryo va Surxondaryo vohalarining o’lkashunosligi va toponomikasi.

Reja.

 1. Qashqadaryo va Surxondaryo vohalarining qisqacha tarixi.

 2. Qashqadaryo va Surxondaryo vohalarining toponimikasi.

 3. Qashqadaryo va Surxondaryo vohalarining tarixiy obidalari va muqaddas qadamjolari.

2

14-mavzu:

Samarqand vohasi o’lkashunosligi va toponomikasini o’rganish.

Reja.

 1. Samarqand vohasining qisqacha tarixi.

 2. Samarqand vohasining toponimikasi.

 3. Samarqand vohasining tarixiy obidalari va muqaddas qadamjolari.

2

15-mavzu:

Xorazm viloyatining o’lkashunosligi va toponomikasi.

Reja.

 1. Xorazm viloyatining qisqacha siyosiy tarixi.

 2. Xorazm viloyatining toponimikasi.

 3. Xorazm viloyatining tarixiy obidalari va muqaddas qadamjolari.

2

16-mavzu:

Farg’na vodiysi o’lkashunosligi va toponomikasini o’rganish.

Reja.

 1. Farg’na vodiysining qisqacha tarixi.

 2. Farg’na vodiysining toponimikasi.

 3. Farg’na vodiysining tarixiy obidalari va muqaddas qadamjolari.

2

17-mavzu:

Jizzax vohasi o’lkashunosligini o’rganishda arxeologiyaning ahamiyati.

Reja.

 1. Jizzax vohasining arxeologik o’rganilishi tarixidan.

 2. Jizzax vohasidagi taponomik nomlar.

 3. Yozma manbalarda Jizzax vohasidagi joy nomlari.

2

18-mavzu:

Jizzax vohasi o’lkashunosligini o’rganishda etnografik ma’lumotlar va yozma manbalarning ahamiyati.

Reja.

 1. Jizzax vohasi xalqlarining etnik tarixiga oid ma’lumotlar.

 2. Jizzax vohasi xalqlarining tarixini o’rganishda yozma manbalarning ahamiyati.

 3. Yozma manbalarda Jizzax.

2

19-mavzu:

Jizzax shahri o’lkashunosligini o’rganishda mahallalar tarixining o’rni va ahamiyati.

Reja.

 1. Ilk shaxarsozlikni vujudga kelishida mahallalarni o’rni.

 2. Jizzax shahri mahallalarining tashkil topishi bosqichlari.

 3. Jizzax shahri mahallalarining etnik guruhlarga bo’linishi.

 4. Tarixiy o’lkashunoslik fanida maxallalar tarixini o’rganishning ahamiyati.

2

20-mavzu:

O’lka tarixi o’rganishda arxivlarning o’rni.

Reja.

 1. Arxivshunoslik haqida tushuncha.

 2. O’zbekiston respublikasi markaziy davlat arxivi.

 3. O’lkashunoslikni rivojlantirishda arxiv ishlarining ahamiyati.

2

21-mavzu:

Tarixiy o’lkashunoslikda muzey eksponatlarining o’rni va ahamiyati.

Reja.

 1. Muzeylar haqida umumiy tushuncha.

 2. Muzeylarning tarixiy o’lkashunoslik va turizmda tutgan muhim ahamiyati.

 3. Viloyat, shahar, tuman muzeylari, maktab muzeylarining vazifalari.

2

Jami:
44

Ma’ruza mashg‘ulotlari multimedia qurilmalari bilan jihozlangan auditoriyada akadem guruhlar uchun о‘tiladi.III. Seminar mashg‘ulotlar

T/r

Mashg`ulot

turi

Mavzuning nomi

Ajratilgan soat

1

Seminar

Tarixiy o’lkashunoslik va turizm” fanining predmeti. O’lkashunoslikning rivojlanishi. O’lkashunoslikning turlari.

Reja.

    1. “Tarixiy o’lkashunoslik va turizm fanining maqsad va vazifalari, predmeti.

    2. “Tarixiy o’lkashunoslik va turizm” fanining shakllanishi va rivojlanish bosqichlari.

    3. O’lkashunoslikyaning turlari va rivojlanish bosqichlari.

    4. O’zbekiston — insoniyat ilk ajdodlari manzil qurgan o’lkalardan biri.

2

2

Seminar

Tarixiy o’lkashunoslik va turizmning asosiy manbalari.

Reja.

 1. O’lkashunoslikning asosiy manbalari.

 2. O’lkashunoslikni o’rganishda arxeologiya, etnografiya va toponimikaning o’rni.

 3. O’lkashunoslikda arxiv hujjatlari hamda muzey materiallariga tayanib ish ko’rish.

2

3

Seminar

Tarixiy o’lkashunoslik va turizm rivojida arxeologiyaning o’rni.

Reja.

 1. O’zbekistonda arxeologiyaning rivojlanishi tarixidan.

 2. O’lkamizni o’rganishda arxeologiya fanining ahamiyati.

 3. Arxeologik yodgorliklarni turizmda foydalanish.

2

4

Seminar

Tarixiy o’lkashunoslik va turizm fanida etnografiyaning roli va ahamiyati.

Reja.

 1. Etnografiya haqida tushuncha.

 2. O’zbek etnografiyasi va o’lkashunosligi.

 3. Turizmda etnografiyaning ahamiyati.

2

5

Seminar

Tarixiy o’lkashunoslik fanida o’zbek xalqining etnik shakllanishi.

Reja.

 1. O’rta Osiyoning qadimgi aholisi haqida manbalar.

 2. O’zbek xalqining etnik rivojlanish bosqichlari.

 3. «O’zbek» so’zi - Etnonimining kelib chiqishi va uning mohiyati.

2

6

Seminar

Mamlakatimizda o’lka tarixining o’rganilishi.

Reja.

 1. Avesto - O’rta Osiyo tarixini o’rganishda eng muhim manba.

 2. O’lkamizda ibtidoiy jamoa va urug’chilik tuzumi davri.

 3. O’lkamizda mulkchilik munosabatlarning shakllanishi haqidagi ma’lumotlar.

 4. O’lkamizning o’rta asrlar davrining o’rganilishi.

2

7

Seminar

O’lka tarixini o’rganishda toponomik tadqiqotlarning o’rni.

Reja.

 1. Toponimika – joy nomlari haqidagi fan.

 2. O’lkashunoslikda makro va mikro toponimlar.

 3. O’lkadagi joy nomlarining kelib chiqishi haqida.

2

8

Seminar

Yozuvlar tarixi.

Reja:

 1. O’lka tarixi va turizmni o’rganishda yozuvlaming ahamiyati.

 2. Qadimgi yozuv turlari. Piktografik yozuv, ular haqida tushuncha.

 3. Mixxat yozuvlari, turistlar tomonidan mixxat yozuvining yig’ilishi va ilk marotaba o’qilishi.

 4. Oromiy yozuvi haqida, qadimgi So’g’d yozuvi, qadimgi Xorazm yozuvlarining o’lka tarixi va turizmini o’rganishdagi ahamiyati.

 5. Baqtriya yozuvi va tili.

2

9

Seminar

O’zbekistonda turizmning rivojlanishi. Tarixiy me’morchilik

inshootlari va madaniy yodgorliklar.

Reja.

 1. O’zbekistonda turizmning shakllanishi va rivojlanishi.

 2. Mustaqillik yillarida turizmga doir davlat siyosatining ishlab chiqilishi. O’zbekturizm milliy kompaniyasining tashkil etilishi.

 3. Turizm tarmoqlari. Ichki va xalqaro turizm.

 4. O’zbekistonda me'morchilikning shakllanishi va rivojlanishi.

2

10

Seminar

Toshkent vohasi o’lkashunosligi va toponomik joy nomlari.

Reja:

 1. Toshkent vohasining qisqacha tarixi.

 2. Daha, mahalla, mavzelar va yodgorliklari haqida ma’lumot.

 3. Toshkent o’rdalari.

2

11

Seminar

Buxoro vohasi o’lkashunosligi va toponomikasini o’rganish.

Reja:

 1. Buxoro vohasining qisqacha siyosiy tarixi.

 2. Buxoro vohasining toponimikasi.

 3. Buxoroning tarixiy obidalari va muqaddas qadamjolari.
2

12

Seminar

Qashqadaryo va Surxondaryo vohalarining o’lkashunosligi va toponomikasi.

Reja.

 1. Qashqadaryo va Surxondaryo vohalarining qisqacha tarixi.

 2. Qashqadaryo va Surxondaryo vohalarining toponimikasi.

 3. Qashqadaryo va Surxondaryo vohalarining tarixiy obidalari va muqaddas qadamjolari.

2

13

Seminar

Samarqand vohasi o’lkashunosligi va toponomikasini o’rganish.

Reja.

 1. Samarqand vohasining qisqacha tarixi.

 2. Samarqand vohasining toponimikasi.

 3. Samarqand vohasining tarixiy obidalari va muqaddas qadamjolari.

2

14

Seminar

Xorazm viloyatining o’lkashunosligi va toponomikasi.

Reja.

 1. Xorazm viloyatining qisqacha siyosiy tarixi.

 2. Xorazm viloyatining toponimikasi.

 3. Xorazm viloyatining tarixiy obidalari va muqaddas qadamjolari.

2

15

Seminar

Farg’na vodiysi o’lkashunosligi va toponomikasini o’rganish.

Reja.

 1. Farg’na vodiysining qisqacha tarixi.

 2. Farg’na vodiysining toponimikasi.

 3. Farg’na vodiysining tarixiy obidalari va muqaddas qadamjolari.

2

16

Seminar

Jizzax vohasi o’lkashunosligini o’rganishda arxeologiyaning ahamiyati.

Reja.

 1. Jizzax vohasining arxeologik o’rganilishi tarixidan.

 2. Jizzax vohasidagi taponomik nomlar.

 3. Yozma manbalarda Jizzax vohasidagi joy nomlari.

2

17

Seminar

Jizzax vohasi o’lkashunosligini o’rganishda etnografik ma’lumotlar va yozma manbalarning ahamiyati.

Reja.

 1. Jizzax vohasi xalqlarining etnik tarixiga oid ma’lumotlar.

 2. Jizzax vohasi xalqlarining tarixini o’rganishda yozma manbalarning ahamiyati.

 3. Yozma manbalarda Jizzax.

2

18

Seminar

Jizzax shahri o’lkashunosligini o’rganishda mahallalar tarixining o’rni va ahamiyati.

Reja.

 1. Ilk shaxarsozlikni vujudga kelishida mahallalarni o’rni.

 2. Jizzax shahri mahallalarining tashkil topishi bosqichlari.

 3. Jizzax shahri mahallalarining etnik guruhlarga bo’linishi.

 4. Tarixiy o’lkashunoslik fanida maxallalar tarixini o’rganishning ahamiyati.

2

19

Seminar

O’lka tarixi o’rganishda arxivlarning o’rni.

Reja.

 1. Arxivshunoslik haqida tushuncha.

 2. O’zbekiston respublikasi markaziy davlat arxivi.

 3. O’lkashunoslikni rivojlantirishda arxiv ishlarining ahamiyati.

2

20

Seminar

Tarixiy o’lkashunoslikda muzey eksponatlarining o’rni va ahamiyati.

Reja.

 1. Muzeylar haqida umumiy tushuncha.

 2. Muzeylarning tarixiy o’lkashunoslik va turizmda tutgan muhim ahamiyati.

 3. Viloyat, shahar, tuman muzeylari, maktab muzeylarining vazifalari.

2

Jami:

40

Seminar mashg‘ulotlar multimedia qurilmalari bilan jihozlangan auditoriyada har bir akadem guruhga alohida о‘tiladi. Mashg‘ulotlar faol va interfaol usullar yordamida о‘tiladi, «Keys-stadi» texnologiyasi ishlatiladi, keyslar mazmuni о‘qituvchi tomonidan belgilanadi. Kо‘rgazmali materiallar va axborotlar multimedia qurilmalari yordamida uzatiladi.


IV. Mustaqil ta’lim.
Mavzular

1

O’lkani o’rganishda mahalliy va rus tadqiqotchiligi

2

O’lkamiz hududidagi eng qadimgi manzilgohlarning o’rganilishi

3

Qadimgi, o’rta asrlar va yangi davrdagi tadqiqotlar natijasida o’lkamizning o’rganilishi

4

Toponimikaning tarmoqlarini o’rganish

5

O’zbekiston viloyatlari va Toshkent shahri toponimlari

6

O’zbekistonda turizmning rivojlanishi

7

Arxivlar va muzeylar o’lkani o’rganishda muhim manba sifatida

8

Mavsumiy bayramlar

9

Ijtimoiy-siyosiy va madaniy-ma’rifiy bayramlar

10

Xalq urf-odatlari, an’analari, bayramlavri, miliiy qadriyatlar sifatida.

11

Mashhur tarixiy siymolar

12

Xalq qahramonlari

13

O’zbek xalqining etnik shakllanishiga doir masalalarning o’rganilishi

14

O’zbekistonda toponimikaga doir tadqiqotlar

15

Diniy bayramlar

16

Oilaviy, xususiy bayramlar.

17

O’zbek marosimlari

18

O’lkashunoslikning rivojlanish tarixi.

19

Tarixiy o’lkashunoslik va turizm faninig asosiy manbalari.

20

Tarixiy o’lkashunoslikda arxeologiyaning o’rni.

21

Tarixiy o’lkashunoslik fanida etnografiyaning roli.

22

O’lkashunoslik fanida etnogenez masalasi.

23

O’lkashunoslik fanida toponimik tadqiqotlarning o’rni.

24

Toshkent vohasi joy nomlari.

25

Buxoro vohasi toponomikasini o’rganish.

26

Qashqadaryo vohasining o’lkashunosligi va toponomikasi.

27

Surxondaryo vohasining toponomikasi.

28

Samarqand vohasi o’lkashunosligi va toponomikasini o’rganish.

29

Xorazm viloyatining o’lkashunosligi va toponomikasi.

30

Farg’na vodiysi o’lkashunosligi va toponomikasini o’rganish.

31

Jizzax vohasi o’lkashunosligini o’rganishda arxeologiyaning ahamiyati

32

Jizzax vohasi o’lkashunosligini o’rganishda etnografik ma’lumotlar.

33

Jizzax shahri o’lkashunosligini o’rganishda mahallalar tarixining o’rni.

34

Tarixiy o’lkashunoslik fanida markaziy davlat arxivi fondlaridan foydalanish.

35

Tarixiy o’lkashunoslikda muzey muzey eksponatlarining o’rni va ahamiyati.


V. Fan bо‘yicha talabalar bilimini baholash va nazorat qilish mezonlari

Baholash usullari

Ekspress testlar, yozma ishlar, og‘zaki sо‘rov, prezentatsiyalar

Baholash mezonlari

86-100 ball “a’lo”

-fanga oid nazariy va uslubiy tushunchalarni tо‘la о‘zlashtira olish;

-fanga oid tarixiy jarayonlarni tahlil qilishda ijodiy fikray olish;

-о‘rganilayotgan tarixiy jarayonlar haqida mustaqil mushohada yuritish;

-о‘rganilayotgan tarixiy jarayonga ta’sir etuvchi omillarni aniqlash va ularga tо‘la baho berish;

-tahlil natijalari asosida vaziyatga tо‘g‘ri va xolisona baho berish;

-о‘rganilayotgan tarixiy hodisa va jarayon tо‘g‘risida tasavvurga ega bо‘lish;

-о‘rganilayotgan tarixiy jarayonlarni tahlil etish va tegishli qarorlar qabul qilish.71-85 ball “yaxshi”

-o‘rganilayotgan tarixiy jarayonlar haqida mustaqil mushohada yuritish;

-o‘rganilayotgan tarixiy hodisa va jarayon to‘g‘risida tasavvurga ega bo‘lish;

-o‘rganilayotgan tarixiy jarayonga ta’sir etuvchi omillarni aniqlash va ularga to‘la baho berish;

-o‘rganilayotgan tarixiy jarayonlarni tahlil etish va tegishli qarorlar qabul qilish.

55-70 ball “qoniqarli”

-o‘rganilayotgan tarixiy jarayonga ta’sir etuvchi omillarni aniqlash va ularga to‘la baho berish;

-o‘rganilayotgan tarixiy hodisa va jarayon to‘g‘risida tasavvurga ega bo‘lish;

-o‘rganilayotgan tarixiy jarayonlarni tahlil etish.0-54 ball “qoniqarsiz”

-o‘tilgan fanning nazariy va uslubiy asoslarini bilmaslik;

- tarixiy hodisa va jarayonlarni tahlil etish bo‘yicha tasavvurga ega emaslik.1 juftlik uchun

J.N jami 40,0

O.N 30,0

Ya.N. 30,0

5”

2,0-1,7

40,0-34,2

30,0-25,8

30,0-25,8

4”

1,6-1,4

34,3-28,4

25,7-21,3

25,7-21,3

3”

1,3-1,1

28,3-22,0

21,2-16,5

21,2-16,5VI. Asosiy va qo‘shimcha adabiyotlar hamda axborot manbalari

Asosiy adabiyotlar

1. Ahmedov B.Tarixdan saboqlar. T., “O’qituvchi”, 1994.

2. Asqarov A. “O’zbek xalqining etnogenezi va etnik tarixi”. T., “Universitet”, 2007.

3. O‘zbekistonning yangi tarixi 1-2-3 qismlar. - T., Sharq, 2000.

4. Nabiyev A.S., Tarixiy o‘lkashunoslik. - T., “O’qituvchi”, 1996.

5. O‘zbekiston xalqlari tarixi, akad. A. Asqarov tahririda, 1-2 qismlar . T., Fan, 1993,1994.

6. Do‘simov E., Egamov X. Joy nomlarining qisqacha izohli lug‘ati.

7. Nafasov T. O’zbekiston toponimlarining izohli lug‘ati. - T. O’qituvchi, 1998.

8. Pugachenkova G.A. Temuming me’moriy merosi.-T., Qomusbosh tahririyati. 1996.

9. Jabborov I. O’zbek xalqi etnografiyasi, T., O’qituvchi, 1994.

10. Kabirov.J., Sagdullayev.A., O’rta Osiyo Arxeologiyasi, “O’qituvchi”, 1990.

11. Abdumalikov R. Xoldorov T. Turizm: Oliy o‘quv yurti talabalari uchun qo‘llanma. 2-nashr.

12. Saidov A.F. O’zbekistonda turizm: istiqbol va muammolari. -T.:Mehnat, 1992.

13. Hoshimov M.A., Kucheryavix V.I. Tabiatning nodir sayrgohlari. - T.: Mehnat, 1991.

14. O‘ljayeva Sh. Muzeyshunoslik. - T.: Universitet, 2002.

15. Rahimov J. O’zbekiston tarixini o‘rganishda arxiv manbalardan foydalanish.- T.:O’qituvchi, 1995.

16. Xo‘jamov M., Lafasov M.,Mulladjanova R., Tarixiy oikashunoslik va turizm. - T.: Mumtoz so‘z, 2011.

Qo‘shimcha adabiyotlar.

17. Mirziyoev Sh.M. Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz. - Toshkent, O’zbekiston, 2017. - 488 b.

18. Mirziyoev Sh.M. Erkin va farovon, demokratik O’zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. - Toshkent, O’zbekiston, 2016. - 56 b.

19. Mirziyoev Sh.M. Qonun ustuvorligi va inson manfaatlarini ta’minlash- yurt taraqqiyoti va xalq faravonligining garovi. - Toshkent, O’zbekiston, 2017. - 48 b.

20. Mirziyoev Sh.M. Tanqidiy taxlil, qat’iy tartib intizom va shaxsiy javobgarlik- har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi boiishi kerak. - Toshkent, O’zbekiston, 2017.- 104 b.

21. 2017-2021 yillarda o’zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo’nalishi bo‘yicha Harakatlar strategiyasi. O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi PF-4947 sonli Farmoni.

22. Karimov I.A. "Tarixiy xotirasiz kelajak yo’q", T. “Sharq”, 1998.

23. Karimov I.A. "Yuksak ma’naviyat- engilmas kuch", T. “Ma’naviyat”, 2008.

24. Karimov I.A. O’zbekiston buyuk kelajak sari, “O’zbekiston”, 1998

25. Karimov I.A. Jahon moliyaviy iqtisodiy inqirozi, O’zbekiston sharoitida uni bartaraf etishning yoilasri va choralari T.,” O’zbekiston”, 2009.


Internet saytlari

26. www.tdpu.uz

27. www.pedaeog.uz

28. www.Zivonet.uz

29. www.edu.uz

30. www.penhistory.ru/hist.htm;wikipedia.org.
Download 190.5 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
o’rta maxsus
davlat pedagogika
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
toshkent axborot
toshkent davlat
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
махсус таълим
bilan ishlash
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
umumiy o’rta
haqida umumiy
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
universiteti fizika
malakasini oshirish
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
davlat sharqshunoslik
jizzax davlat