Ishlab chiqarish qanday yirik 2 bo‘linmaga bo‘linadiDownload 0.99 Mb.
bet5/5
Sana11.01.2017
Hajmi0.99 Mb.
1   2   3   4   5

100


5

2

12

moddiy sarflardan*

mexnat sarfidan *

tashqi xarajatlardan


ichki xarajatlardan

o‘zaro xarajat


Moddiy sarflar nimalardan iborat:

101


5

2

12

bozor narxida xarid etilgan mashina-mexanizmlar*

asbob-uskunalar, bino-inshootlar*

ish xaqi, mukofotlar

sotsial sug‘urta ajratmalari

o‘z-o‘zini sug‘urtalash


Mexnat sarflari nimalardan iborat:

102


5

2

12

3

ish xaqi, mukofotlar*sotsial sug‘urta ajratmalari*

tadbirkorni qoniqtiradigan normal foydadan iborat*

bozorda xarid etilgan mashina-mexanizmlar, asbob usukunalar sarflar,

energiya, xom ashyo yoqilg‘i sarflari


Ishlab chiqarish xarajatlari qanday xarajatlarga bo‘linishi mumkin:

103


5

2

12

3

bevosita ishlab chiqarish xarajatlari*muomala xarajatlari*

umumiy xarajatlar

foyda olish uchun qilinadigan xarajatlar

doimiy xarajat


Xarajatlarning kanday turlari mavjud:

104


5

2

12

doimiy xarajatlar*

o‘zgaruvchan xarajatlar*

tashqi xarajat

foyda olish uchun qilinadigan xarajatlar

zararni qoplash


Foyda qanday taqsimlanadi:

105


5

2

12

bir qismi soliq sifatida davlat byudjetiga o‘tkaziladi*

bir qismi korxona egalari o‘rtasida daromad sifatida*

bir qismi yer egalari o‘rtasida taqsimlanadi


tadbirkorlar o‘rtasida taqsimlanadi

xar bir ishtirokchi o‘rtasida


Qanday sharoitlar raqobatni keltirib chiqaradi:

106


5

2

12

iqtisodiyot sub'ektlarining aloxidalashgan va mustaqil

bo‘lishi*

tovar-pul munosabatlarining bo‘lishi*

turli xil mulk shakllarining mavjudligi

bozorning rivojlangan bo‘lishi

g‘irrom raqobat
Bozor raqobati tarixan qanday bosqichlarni bosib o‘tgan:

107


5

2

12

3

4natural xo‘jalikdan bozor iqtisodiyotining davtlabki

bosqichiga o‘tish*

kapitalistik erkin raqobat bosqichi *

monopol raqobat bosqichi *

yangicha erkin raqobat bosqichi *

tartibsiz yovvoyi raqobat bosqichi


Raqobatning xarakteriga qarab qanday tipga bo‘lish mumkin:

108


5

2

12

tartibsiz yovvoyi raqobat*

qonun qoidalar bilan tartibga solinuvchi*

rejali raqobat

erkin kapitalistik raqobat

rejasiz raqobat


Nima uchun raqobat bozor iqtisodiyotini xarakatlantiruvchi kuchi xisoblanadi:

109


5

2

12

3

Iqtisodiy resurslarni tejamli ishlatishga*tovar va xizmatlarni ko‘plab va sifatli ishlab chiqarishga

undaydi*


Iqtisodiy o‘sishni ta'minlaydi*

qishloq xo‘jaligini rivojlantirishga olib keladi

tarkibiy o‘zgarishlarga olib keladi
Erkin raqobat davrida raqobatning qanday 2 shakli amal qiladi:

110


5

2

12

tarmoq ichidagi raqobat*

tarmoqlararo raqobat*

autsayderlar

korxonalar o‘rtasidagi raqobat

monopoliyalar o‘rtasidagi raqobat


Raqobatning qanday 2 usuli mavjud:

111


5

2

12

narx vositasida raqobatlashuv *

narxdan foydalanmay raqobatlashuv*

tarmoqlaro raqobatlashuv

davlat yordamida raqobatlashuv

tarmoqlararo raqobat


Raqobatning g‘irrom usullari qanday:

112


5

2

12

3

sanoat josusligi *raqibni xom ashyo bazalaridan *

raqib korxonasida diversiyalar uyushtirish*

tovarlar narxini tushirib yuborish

raqibini xar xil yo‘llar bilan aldash


Nomukammal raqobatning qanday 3 turi bor:

113


5

2

12

3

monopolistik raqobat*oligopolistik monopoliya raqobati*

kapitalistik raqobat*

tarmoqlararo raqobat

autsayderlar o‘rtasidagi raqobat


Narx nima:

114


5

2

12

tovar qiymatining puldagi ifodasi*

qiymatning bozordagi ko‘rinishi*

tovarni ayriboshlash shakli

tovarga qo‘yiladigan xarajatlar miqdori

tovarga ketadigan resurs

Narx qanday vazifalarni bajaradi:

115


5

2

12

3

4bozor muvozanatini ta'minlash*

xisob-kitob, o‘lchov vazifasi*

iqtisodiy regulyator vazifasi*

raqobat vositasida*


ishlab chiqarish bilan iste'molni bog‘lash
Narxning shakllanishida qanday omillar qatnashadi:

116


5

2

12

3

4qiymat*

raqobat*


talab va taklif*

naflik*


tannarx
Narxning qanday turlari mavjud:

117


5

2

12

3

4demping narx*

chakana narx*


milliy narx*

jaxon narx*


olib sotar narx
Bozor ko‘lami jixatidan olinganda qanday narxlar mavjud:

118


5

2

12

3

mintaqa xududiy*milliy narx*

xalqaro yoki baynalminal narx*

chakana narx
tarmoq narx
Ish xaqi nima:

119


5

2

12

3

4ishchi va xizmatchilarning mexnatining miqdori, sifati va

unumdorligiga qarab*

milliy maxsulotlardan olinadigan ulushning puldagi

ifodasidir*

ishchi va xizmatchilarning qilgan mexnatiga yarasha

olinadigan xaqqi *

ish kuchi qiymatini puldagi ifodasi*

ish kuchi sarfi


Ish xaqi tashkil etilishining qanday ikki shakli mavjud:

120


5

2

12

vaqtbay ish xaqi*

donabay yoki ishbay ish xaqi*

real ish xaqi

progressiv ish xaqi

bevosita to‘lov


Ish xaqining qanday ikki darajasi mavjud:

121


5

2

12

naminal daraja*

real daraja*
progressiv

mukofotli

rag‘batlantirish
Ish xaqiga ta'sir etuvchi omillar:

122


5

2

12

3

4Xayot kechirish vositalarining qiymati*

xodimning malakasi*

milliy farqlar*

ish joyi va mexnat sharoitlari*

ishchini iste'mol darajasi
Ish xaqini tabaqalashtirish jarayoniga nimalar ta'sir ko‘rsatadi:

123


5

2

12

3

jismoniy va aqliy qobiliyatning turli xilligi*mexnat sharoitlarining bir xil emasligi*

xayot kechirish vositalarining qiymati*

milliy farqlar

turmush darjasi


Real ish xaqiga ta'sir etuvchi omillar:

124


5

2

12

3

nominal ish xaqi *


iste'mol tovarlari*

inflyasiya sur'ati*

ishchining iste'mol darajasi

vaqtbay ish xaqi


Tarif tizimi o‘z ichiga nimalarni oladi:

125


5

2

12

3

tarif malaka ma'lumotnomasi*tarif setkasi*
tarif stavkasi*

real va nominal ish xaqi

porgressiv ish xaqi
Kasaba uyushmalari ish xaqini oshirishga qanday yo‘llar bilan

erishishlari mumkin:

126

5

21

2

34

ishchi kuchiga bo‘lgan talabni oshirish

ish kuchi taklifini qisqartirish *

kasbni malakali litsenziyalash*

jamoa shartnomalari tuzishda monopol xolatga ega bo‘lgan tadbirkorlarga qarshiliq ko‘rsatish yo‘li bilan*

umumiy ish tashlash yo‘li bilan


Bozor tizimining agrar munosabatlariga yangicha mazmun berish nimadan iborat:

127


5

2

12

3
yerning tovarga aylanishi*

yerga xilma-xil mulkchilikning paydo bo‘lishi*

yer uchun pul shaklida renta undirilish*

yerning cheklanganligi

yerning xammabop resurs ekanligi


Agrar munosabatlarning sub'ekti kimlar xisoblanadi:

128


5

2

12

3

yer egalari*yerda xo‘jalik yurituvchilar*

yerga mexnat sarflovchi kishilar*

yerni ijaraga oluvchilar

agro sanoat korxonasi raxbarlari


Nima uchun yer maxsus resurs xisoblanadi:

129


5

2

12

3

yer xarqanday ishlab chiqarishning umumiy sharti *qishloq xo‘jaligi uchun yer asosiy ishlab chiqarish omilidir*

yer cheklangan xammabop resurs*

yerning tadbirkorlik ob'ektiga aylanishi

yer uchun pul shaklida renta undirish


Rentaning qanday turlari mavjud

130


5

2

12

3

4absolyut renta*

differensial renta*

monopol renta*

qurilish uchastkalaridan va undirma sanoatda olinadigan

renta*

pul shaklida to‘lanadigan renta


Tuproq xosildorligining qanday xillari mavjud:

131


5

2

12

tabiiy xosildorlik *


iqtisodiy xosildorlik*

qo‘shimcha xosildorlik


aralash xosildorlik

iqtisodiy manfaat


Agrobiznesning qanday shakllari mavjud:

132


5

2

12

3

fermer xo‘jaligi*agrofirmalar*

agrosanoat birlashmalari*

xususiy tadbirkorlik
kolxozlar, sovxozlar
Butun milliy iqtisodiyotning xolatini xarakterlovchi muxim makroIqtisodiy ko‘rsatkichlar nimalardan iborat:

133


5

2

12

3

4YaMM*

ichki milliy maxsulot IMM*

sof milliy maxsulot SMM*

milliy daromad MD*

jami ijtimoiy maxsulot
Takror ishlab chiqarish nima:

134


5

2

12

ishlab chiqarishning doimo qaytarilish*

takrorlanib turishidir*

ishlab chiqarishning to‘xtab-to‘xtab davom etishi

ishlab chiqarishning yangidan boshlanishi

mexnat sarfi


Takror ishlab chiqarish qanday darajada sodir bo‘ladi:

135


5

2

12

mikro *


makro*

real


nominal

progressiv


Takror ishlab chiqarishning qanday turi mavjud:

136


5

2

12

oddiy takror ishlab chiqarish *

kengaytirilgan takror ishlab chiqarish*

aralash takror ishlab chiqarish

qisqartirilgan takror ishlab chiqarish

optimal ishlab chiqarish


Maxsulotlar va xizmatlar ishlatilishiga qarab nimalarga bo‘linadi:

137


5

2

12

ishlab chiqarish vositalari*

iste'mol buyumlari*

sanoat maxsulotlari

zaxiradagi maxsulotlar

oziq –ovqat maxsulotlari


Iqtisodiyot nazariyasi qanday vazifalarni bajaradi:

138


5

2

12

3

iqtisodiyotning sir-asrorlarini bilib olishboshqa iqtisodiy fanlarga ilmiy uslubiy asos bo‘lib xizmat qiladi

amaliy tavsiyalar berish

iqtisodiy siyosatni ishlab chikarish

amaliy bilim saviyasini oshirish


Iqtisodiyotni o‘rganishda qanday ko‘rsatkichlar qo‘llaniladi:

139


5

2

12

miqdoriy


sifatiy

ijtimoiy


me'yoriy

iqtisodiy


Iqtisodiy qonunlar qanday guruxlarga bo‘linadi:

140


5

2

12

3

umumiqtisodiy qonunlarfarmatsion-maxsus qonunlar

davriy-oraliq qonunlarjamiyat taraqqiyotining qonunlari

ishlab chiqarishning asosiy qonunlari

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2017
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa