Iqtisodiyot nazariyasi” fanidan bakalavriat talabalari uchun kurs ishi mavzulariDownload 23,78 Kb.
Sana06.02.2023
Hajmi23,78 Kb.
#908361
Bog'liq
курс иши м


Iqtisodiyot nazariyasi” fanidan bakalavriat talabalari uchun kurs ishi mavzulari

1. “Faol investitsiyalar va ijtimoiy rivojlanish yili” davlat dasturida amalga oshirilishi ko‘zda tutilgan ijtimoiy-iqtisodiy vazifalar va ularning amalga oshirilishi.


2. “Faol investitsiyalar va ijtimoiy rivojlanish yili” davlat dasturining iqtisodiyotni rivojlantirish va faol tadbirkorlikni qo‘llab-quvvatlashga bag‘ishlangan uchinchi yo‘nalishida belgilangan vazifalar va ularning amalga oshirilishi.
3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti SHavkat Mirziyoevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi (24.01.2020)da iqtisodiyot sohasida amalga oshirilishi ko‘zda tutilgan vazifalar va ularning amalga oshirilishi.
4. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti SHavkat Mirziyoevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi (24.01.2020)da ijtimoiy sohani isloh qilish bo‘yicha qabul qilingan vazifalar va ularning amalga oshirilishi.
5. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti SHavkat Mirziyoevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi (24.01.2020)da tashqi siyosat sohasidagi vazifalar va ularning amalga oshirilishi.
6. O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha Harakatlar strategiyasida “Iqtisodiyotni rivojlantirish va liberallashtirishning ustuvor yo‘nalishari” bo‘yicha amalga oshirish zarur bo‘lgan vazifalar va ularning amalga oshirilishi.
7. O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha Harakatlar strategiyasida “Ijtimoiy sohani rivojlantirishning ustuvor yo‘nalishlari” bo‘yicha amalga oshirish lozim bo‘lgan vazifalar va ularning amalga oshirilishi.
8. O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha Harakatlar strategiyasida makroiqtisodiy barqarorlikni yanada mustahkamlash bo‘yicha amalga oshirish lozim bo‘lgan vazifalar va ularning amalga oshirilishi.
9. O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha Harakatlar strategiyasida tarkibiy o‘zgartirishlarni chuqurlashtirish, milliy
iqtisodiyotning etakchi tarmoqlarini modernizatsiya va difersifikatsiya qilish hisobiga uning raqobatbardoshligini oshirish bo‘yicha amalga oshirish lozim bo‘lgan vazifalar va ularning amalga oshirilishi.
10. O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha Harakatlar strategiyasida qishloq xo‘jaligini modernizatsiya qilish va jadal rivojlantirish bo‘yicha amalga oshirish lozim bo‘lgan vazifalar va ularning amalga oshirilishi.
11. O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha Harakatlar strategiyasida turizm sohasini rivojlantirish bo‘yicha amalga oshirish lozim bo‘lgan vazifalar va ularning amalga oshirilishi.
12. O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha Harakatlar strategiyasida bandlikni va aholi real daromadlarini bosqichma-bosqich oshirish bo‘yicha amalga oshirish lozim bo‘lgan vazifalar va ularning amalga oshirilishi.
13. Iqtisodiy rivojlanishning yangi sifati va yangi imkoniyatlari: innovatsion g‘oyalar, texnologiyalar va raqamli iqtisodiyotning rivojlanishi.
14. O‘zbekistonda davlat va xususiy sherikchilikni rivojlantirish imkoniyatlari va istiqbollari.
15. O‘zbekistonda xorijiy investitsiyalarni jalb qilish va investitsion muhitini oshirishning samarali yo‘llari.
16. O‘zbekiston iqtisodiy rivojlanishi ustuvor yo‘nalishlarining zamonaviy tendensiyalari.
17. O‘zbekistonda raqamli iqtisodiyotni rivojlantirishning zarurligi va bu borada amalga oshirilayotgan islohotlar.
18. Raqamli iqtisodiyot va uning ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytirishdagi ahamiyati.
19. Iqtisodiy taraqqiyotga erishishda raqamli iqtisodiyotning o‘rni.
20. Hozirgi zamon iqtisodiyot nazariyasi rivojlanishining asosiy yo‘nalishlari.
21. Iqtisodiy qonunlar va kategoriyalar, ularning turlari va amal qilish mexanizmi.
22. Ijtimoiy–iqtisodiy ehtiyojlar va ularning iqtisodiy rivojlanishdagi o‘rni.
23. O‘zbekistonning iqtisodiy resurslari va ulardan samarali foydalanish muammolari.
24. Iqtisodiy faoliyatning mazmuni, turlari va amal qilishi.
25. Ishlab chiqarish omillari va ularni turkumlashga turlicha yondoshuvlar.
26. Mehnat unumdorligi va ishlab chiqarish samaradorligi hamda ularning iqtisodiy o‘sishga ta’siri.
27. Ishlab chiqarishning ixtisoslashuvi va kooperatsiyasi.
28. Jamiyat rivojlanishini bilishga turlicha yondoshuvlar va ularning ahamiyati.
29. Ijtimoiy-iqtisodiy tizimlar, ularning modellari va amal qilish shart-sharoitlari.
30. Mulkchilik munosabatlarining mohiyati va jihatlari.
31. Bozor iqtisodiyotida mulkchilikning turli-tuman shakllari va ularning ahamiyati.
32. Mulkchilik shakllari o‘zgarishining yo‘llari va usullari.
33. O‘zbekistonda mulkni davlat tasarrufidan chiqarish va xususiylashtirish jarayonlarining yo‘llari, usullari va bosqichlari.
34. O‘zbekistonda ko‘p ukladli iqtisodiyot va mulkdorlar sinfining shakllanishi.
35. Natural va tovar xo‘jaligi, ularning belgilari va ahamiyati.
36. Tovarning xususiyatlari to‘g‘risidagi turlicha nazariyalar.
37. Qiymat miqdori va uning hajmiga ta’sir etuvchi omillar.
38. Pulning vujudga kelishi va uning vazifalari.
39. Pulning turlari va ularning amal qilishi.
40. O‘zbekistonda milliy valyutaning muomalaga kiritilishi.
41. Bozor iqtisodiyotining mohiyati va uning asosiy belgilari.
42. Bozor iqtisodiyotining turlari, ularning umumiy va farqlari jihatlari.
43. Bozor iqtisodiyoti mexanizmlari va ularning amal qilishi.
44. Bozor iqtisodiyotining ijtimoiy yo‘naltirilganligi va uning O‘zbekistonga xos xususiyatlari.
45. Bozorning mohiyati, turkumlanishi iqtisodiyotdagi o‘rni.
46. Bozor infratuzilmasining unsurlari va ularning amal qilishi.
47. O‘tish davrining mohiyati va zarurligi, uning asosiy belgilari.
48. O‘zbekistonda o‘tish davrining o‘ziga xos xususiyatlari.
49. Bozor iqtisodiyotiga o‘tishning yo‘llari va xususiyatlari.
50. Bozor iqtisodiyotiga o‘tishning turli modellari.
51. O‘zbekistonda iqtisodiy islohot bosqichlari: yakunlar va istiqbollar.
52. Iste’molchining talabi va unga ta’sir etuvchi omillar.
53. Ishlab chiqaruvchi taklifi va uning o‘ziga xos jihatlari.
54. Bozor mexanizmlari va bozor muvozanatining ahamiyati.
55. Raqobat kurashining shakllari va usullari.
56. O‘zbekistonda raqobat muhitini rivojlantirish shart-sharoitlari.
57. Monopoliyalar, ularning amal qilish va tartibga solish xususiyatlari.
58. Monopoliya va narx diskriminatsiyasi.
59. Bozor va nobozor munosabatlari sharoitida monopoliya va monopolizmning o‘ziga xos xususiyatlari.
60. O‘zbekistonda monopoliyalar va monopoliyaga qarshi qonunchilikning amal qilishi.
61. Bozor iqtisodiyotida narxning shakllanishi.
62. O‘zbekistonda narx siyosati va uning asosiy yo‘nalishlari.
63. O‘zbekiston iqtisodiyotida kichik biznesning o‘rni va roli.
64. Kichik biznesning rivojlanishi - iqtisodiy o‘sish omili sifatida.
65. Tadbirkorlik faoliyati va uning shakllari.
66. O‘zbekistonda korxonalarni aksionerlashtirish.
67. Tadbirkorlik faoliyatida menejment tizimi va uning ahamiyati.
68. Tadbirkorlik faoliyatida marketing tizimi va uning ahamiyati.
69. Tadbirkorlik kapitali va uning aylanishi.
70. Ishlab chiqarish xarajatlari va ularni turlari.
71. Ishlab chiqarish xarajatlari va narxning shakllanishi.
72. Foyda va uning hajmiga ta’sir etuvchi omillar.
73. Korxona foydasining taqsimlanishi va ishlatilishi.
74. Ish haqi to‘g‘risida turli xil nazariyalar.
75. Ish haqining turlari va amal qilishi.
76. O‘zbekistonda mehnat munosabatlari va ularning tartibga solinishi.
77. O‘zbekistonda kasaba uyushmalarining turlari va amal qilishi.
78. Renta munosabatlari va ularning amal qilishi.
79. Agrar munosabatlar va ularning xususiyatlari.
80. Agrosanoat kompleksi va agrosanoat integratsiyasi.
81. Agrobiznes va uning turlari.
82. O‘zbekistonda agrar islohotlar va ularning yo‘nalishlari.
83. Klaster tizimining shakllanishi va rivojlanish bosqichlari
84. O‘zbekistonda qishloq xo‘jaligini rivojlantirishda klaster tizimining roli.
85. Milliy iqtisodiyot va uning makroiqtisodiy ko‘rsatkichlari.
86. YAIM va jahon miqyosida uni hisoblash usullari.
87. Milliy hisoblar tizimi: holati va istiqbollari.
88. Xufyona iqtisodiyot va uning YAIMga ta’sir etuvchi omil sifatida.
89. YAlpi talab va yalpi taklif hamda ular hajmiga ta’sir etuvchi omillar.
90. YAlpi talab va yalpi taklifning o‘zaro ta’siri.
91. Iste’mol va uning hajmiga ta’sir etuvchi omillar.
92. Iste’molchi hulqi nazariyasining asosiy holati.
93. Iste’mol va jamg‘armaning o‘zaro bog‘liqligi va ahamiyati.
94. Investitsion muhit va iqtisodiy o‘sish.
95. Jamg‘arma va investitsiyaning o‘zaro bog‘liqligi.
96. Investitsiyalarning o‘zbekiston iqtisodiyotiga ta’siri.
97. O‘zbekistonda investitsiyalarni jalb qilish yo‘llari va usullari.
98. Iqtisodiy o‘sish va uni aniqlash mezonlari.
99. Iqtisodiy o‘sishning turlari, omillari va amal qilishi.
100. Iqtisodiy o‘sishning mohiyati, modeli va ularga tavsif.
101. O‘zbekiston iqtisodiy o‘sishida milliy boylikning ahamiyati.
102. Makroiqtisodiy nisbatlar va ularning amal qilishi.
103. Iqtisodiy muvozanatlikning mohiyati va unga erishish yo‘llari.
104. Iqtisodiy sikl nazariyalari va turlari.
105. Iqtisodiy rivojlanishning siklliligi va iqtisodiy sikl nazariyalari.
106. Iqtisodiyotda siklli tebranishlar, uning sabablari.
107. Makroiqtisodiy muvozanatlikning buzilishi va bozor iqtisodiyotining siklli rivojlanishi.
108. Inqiroz sharoitida mamlakatning iqtisodiyoti va uning xususiyatlari.
109. Iqtisodiy sikl to‘g‘risidagi nazariyalarda hozirgi zamon jahon inqirozining xususiyatlari.
110. Inqirozlar va davlatning inqirozga qarshi siyosati.
111. YAlpi ishchi kuchi va uni takror ishlab chiqarish.
112. Ishsizlik, ularning turlari va darajasi.
113. Ishsizlikning kelib chiqish sabablari va namoyon bo‘lish shakllari.
114. O‘zbekistonda ishchi kuchi bozorining amal qilish tamoyillari.
115. O‘zbekistonda ishchi kuchi bandligini ta’minlashning o‘ziga xos xususiyatlari.
116. O‘zbekiston moliya tizimi va uning amal qilishi.
117. Bozor iqtisodiyoti mamlakatlarida byudjet mexanizmini taqqoslash.
118. Davlat byudjetining daromadlari va xarajatlari, ularning O‘zbekistondagi holati.
119. Soliqlar, ularning vazifalari va turlari.
120. Soliq tizimi va uning vazifalari.
121. O‘zbekistonda soliq tizimi va uni takomillashtirish yo‘llari.
122. O‘zbekistonning soliqqa tortish tamoyillari va ularning amal qilishi.
123. O‘zbekistonda moliya bozorining amal qilishi va shakllanishi.
124. Pul tizimi va uning amal qilish tamoyillari.
125. Pul massasi va uni tartibga solish muammolari.
126. Pul tizimining amal qilishi va rivojlanishi.
127. Davlatning pul-kredit siyosati: maqsadi, vazifalari va dastaklari.
128. O‘zbekistonda pul muomalasini barqarorlashtirish choralari va yo‘llari.
129. O‘zbekistonning pul-kredit siyosati va uni amalga oshirish bosqichlari.
130. Inflyasiyaning namoyon bo‘lish shakllari va milliy iqtisodiyotga ta’siri.
131. Kreditlash tizimi va uning zamonaviy shakllari.
132. Iqtisodiyotning real sektorini kreditlash tizimini takomillashtirish yo‘llari.
133. O‘zbekistonda bank tizimini takomillashtirish yo‘llari.
134. Inflyasiyani tartibga solish usullari.
135. Bozor iqtisodiyoti sharoitida davlatning roli va vazifalari.
136. Iqtisodiyotni davlat tomonidan tartibga solish: zarurligi, shakllari va chegaralari.
137. Iqtisodiyotni davlat tomonidan tartibga solishning mohiyati va shakllari.
138. Aholi daromadlarining mazmuni, turlari va shakllanish manbalari.
139. O‘zbekistonda aholi daromadlarini oshirish yo‘llari va usullari.
140. Davlatning iqtisodiy siyosati va uning makroiqtisodiy jarayonlarga ta’siri.
141. Bozor iqtisodiyoti sharoitida daromadlar tengsizligining vujudga kelishi va ahamiyati.
142. Daromadlarni qayta taqsimlash muammolari va amalga oshirish yo‘llari.
143. Jahon xo‘jaligining shakllanishi va rivojlanishi.
144. Xalqaro iqtisodiy integratsiya, uning mazmuni va shakllari.
145. O‘zbekistonning xalqaro iqtisodiy tashkilotlar bilan hamkorligi.
146. Jahon bozori va uning shakllari.
147. O‘zbekistonda tashqi iqtisodiy faoliyatni erkinlashtirish yo‘llari va usullari.
148. Xalqaro kapital bozori va uning O‘zbekiston iqtisodiyotiga ta’siri.
149. Jahonning global iqtisodiy muammolari va ularning oldini olish yo‘llari.
150. Xalqaro valyuta-kredit munosabatlarining vujudga kelishi va amal qilishi.
151. Jahon xo‘jaligining vujudga kelishi, asosiy belgilari va bosqichlari.
152. Erkin savdo va proteksionizm siyosati.
153. Moliya tizimi rivojlanishida turli fondlarning roli.
154. Evropaga xalqaro iqtisodiy tashkilotlar faoliyati va ularning O‘zbekiston bilan iqtisodiy aloqalari.
155. Amerikadagi xalqaro iqtisodiy tashkilotlar faoliyati va ularning O‘zbekiston bilan iqtisodiy aloqalari.
156. Osiyodagi xalqaro iqtisodiy tashkilotlar faoliyati va ularning O‘zbekiston bilan iqtisodiy aloqalari.
157. Dunyo miqyosida amal qiluvchi xalqaro iqtisodiy tashkilotlar faoliyati va ularning O‘zbekiston bilan iqtisodiy aloqalari.
158. O‘zbekistonning jahon bozoriga chiqish muammolari va bu borada amalga oshirilayotgan isloxotlar.
159. Xalqaro savdoning turlari va tartibga solish mexanizmlari.
160. O‘zbekiston tashqi savdo munosabatlari.
161. Xalqaro valyuta tizimining shakllanishi va rivojlanishi.
162. Xalqaro kredit va uning jahon xo‘jaligi rivojlanishida roli.
163. Zamonaviy moliya bozorlari: tahlil va muammolar.
164. O‘zbekistonning tashqi savdo faoliyatining erkinlashtirilishi.
165. Iqtisodiyotning MDH mamlakatlari doirasida integratsiyalashuv tendensiyalari.
166. O‘zbekistonning jahonning rivojlangan mamlakatlari bilan iqtisodiy hamkorligi.
167. SHanxay hamkorlik tashkiloti: milliy manfaatlar va iqtisodiy integratsiyalar.
168. Hozirgi zamon sharoitida xalqaro raqobat va uning namoyon bo‘lishi.
169. To‘lov balansining mohiyati va tarkibi.
170. Evroosiyo ittifoqining amal qilishi va O‘zbekiston iqtisodiyotiga ta’siri.
Download 23,78 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2024
ma'muriyatiga murojaat qiling

kiriting | ro'yxatdan o'tish
    Bosh sahifa
юртда тантана
Боғда битган
Бугун юртда
Эшитганлар жилманглар
Эшитмадим деманглар
битган бодомлар
Yangiariq tumani
qitish marakazi
Raqamli texnologiyalar
ilishida muhokamadan
tasdiqqa tavsiya
tavsiya etilgan
iqtisodiyot kafedrasi
steiermarkischen landesregierung
asarlaringizni yuboring
o'zingizning asarlaringizni
Iltimos faqat
faqat o'zingizning
steierm rkischen
landesregierung fachabteilung
rkischen landesregierung
hamshira loyihasi
loyihasi mavsum
faolyatining oqibatlari
asosiy adabiyotlar
fakulteti ahborot
ahborot havfsizligi
havfsizligi kafedrasi
fanidan bo’yicha
fakulteti iqtisodiyot
boshqaruv fakulteti
chiqarishda boshqaruv
ishlab chiqarishda
iqtisodiyot fakultet
multiservis tarmoqlari
fanidan asosiy
Uzbek fanidan
mavzulari potok
asosidagi multiservis
'aliyyil a'ziym
billahil 'aliyyil
illaa billahil
quvvata illaa
falah' deganida
Kompyuter savodxonligi
bo’yicha mustaqil
'alal falah'
Hayya 'alal
'alas soloh
Hayya 'alas
mavsum boyicha


yuklab olish