ImedijaUČni načrt predmeta / course syllabusDownload 5.12 Mb.
bet69/72
Sana19.04.2017
Hajmi5.12 Mb.
1   ...   64   65   66   67   68   69   70   71   72Temeljni literatura in viri / Readings:

- tehnične vaje (Ševčik, Lipicer, Mostras, Dounis, Fischer, Korguev, Schradieck, Yost, Janšinov, Ricci, Flesch) in skale (Flesch, Galamian, Gilels, Grigorjan)

- etüde: Vieuxtemps, Kreutzer-Jampolsky, Wieniawski op.18, Kotek, Paganini, Grasse, Sauret, Gavinies, Rovelli.

- J. S. Bach: Sonate in Partite za violino solo

- Koncerti: Beethoven, Brahms, Čajkovski, Sibelius itd.

- Virtuozne skladbe: Paganini, Wieniavski itd.

Literatura se redno posodablja
Cilji in kompetence:

Objectives and competences:

 • Samostojno in kreativno delo pri poustvarjanju glasbe nivoju

 • Umetniško glasbeno izražanje

 • Obvladovanje najzahtevnejših glasbeno-tehničnih izvajalskih elementov

 • Sinteza glasbeno-tehničnih in muzikalnih elementov in samostojno oblikovanje dinamike, agogike in artikulacije v glasbenem podajanju

 • Obvladovanje stilno ustrezne interpretacije z izborom literature vseh stilnih obdobij njihovih značilnih glasbenih oblik od renesanse do sodobnih del

 • Samozavestno in prepričljivo nastopanje z izvajalsko prakso
Predvideni študijski rezultati:
Intended learning outcomes:

Znanje in razumevanje:

 • Sposobnost samostojne priprave programa

 • Sposobnost kreativnega pristopa k lastni interpretaciji del

 • Sposobnost reševanja zahtevnih tehničnih problemov iz področja svojega instrumenta

 • Sposobnost igranja v predpisanih tempih

 • Sposobnost samostojnega glasbeno-umetniškega izražanja v stilno ustrezni interpretaciji z ustreznim tonom na osnovi analize

 • Sposobnost samozavestnega in prepričljivega nastopanja pri izvajalski praksi


Knowledge and understanding: • Uporaba pridobljenih znanj interpretacije pri izvajalski praksiMetode poučevanja in učenja:
Learning and teaching methods:

 • Individualno delo s študentom:

 • Izvajalska praksa

 • Korepeticije ( 30 ur korepeticij)

Načini ocenjevanja:

Delež (v %) /

Weight (in %)
Assessment:

Po zaključenih predavanjih sledi komisijski izpit . Program mora vsebovati:

- J.S.Bach: Fuga

ali Ciaccona za violino solo

ali : trije stavki iz sonat in partit za violino solo (trije stavki iz ene partite ali iz ene sonate)

- 1. in 2. ali 2 in 3. stavek Mozartovega koncerta K.V. 216, 218, 219
- Repertoarni koncert od Beethovna dalje v celoti
- en caprice Paganinija ali Wieniawskega ali odgovarjajoča virtuozna skladba

Poleg sonate za violino in klavir in drugih komornih del se lahko še eno delo izvaja iz not.

Ocenjevalna lestvica:

1-5 (negativno) oz. 6-10 (pozitivno) v skladu s Statutom UL in pravilniki AGIzpiti in nastopi

Type (examination, oral, coursework, project):


Reference nosilca / Lecturer's references:

Red. prof. Volodja Balžalorsky:

 • CD Neuburger Barock Konzerte 1999, Freiburger Barock Solisten, Volodja Balzalorsky- solist in koncertni mojster

 • CD-ji Eroica Classical Recordings / Cantabel Productions http://www.eroica.com/vbalzalorsky-music.html

 • CD Neuburger Barock Konzerte 2000, Freiburger Barock Solisten, Volodja Balzalorsky- solist in koncertni mojster

Red. prof. Dejan Bravničar:

 • 18. 20.04.1984 A. Hačaturjan Koncert za vl in ork. Slovenska filh. S. Wislocki CD, Ljubljana

 • 19. 21.02.1986 F. Mendelssohn Koncert za vl. in ork. e mol, op. 64 Slovenska filh. M. Atzmon CD, Ljubljana

 • 20. 23.02.1988 B. Bartok Koncert za vl. in ork. št.1, op. posth. RTV Lj. A. Nanut Lisinski, Zagreb

Red. Prof. Gorjan Košuta:

 • Mozart Sinfonia concertante na violi z Zakhar Bron – violina: koncert in CD produkcija, Okrester Eremitage, St. Petersburg 2007

 • Recital Seoul, Koreja 2007

 • 4 CD  Beethoven: celoten opus klavirskih trijev (Bella Musica)

Red.prof. Vasilij Meljnikov:

 • 31. 1. 2005 Recital sodobnih skladb, slovenska filharmonija ( DSS)

 • 22.11.2007 Solist z orkestrom RTV Slovenija, (Alfreda Schnitke – concerto grosso) Cankarjev dom

 • 1. 12. 2007 Recital, Slovenska filharmonija (s Hinkom Haasom)

Red. prof. Primož Novšak:

 • CD - J. S. Bach, 6 sonat za violino in čembalo, založba Blirenreiter

 • CD - J. S. Bach, A. Vivaldi, koncerta za 2 violini in orkester, Mladinska knjiga

 • CD – L. Boccherini, 6 duetov za 2 violini solo z I. Ozimom, EBS, Nemčija

Izr. prof. Monika Skalar:

 • S. Prokofjev: Viol.koncert op.19 Lj. CD 1984, U.Lajovic, simf. RTV Slo

 • J. Brahms: Dvojni konc. Vl,Vlc Lj CD 1984, A.Nanut, simf.RTVSlo

 • E.Lalo: Španska simfonija Lj CD 1984, V Rhode, simf.RTV


UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS

Predmet:

Violina PED-M2 (glavni predmet)

Course title:
Študijski program in stopnja

Study programme and level

Študijska smer

Study field

Letnik

Academic year

Semester

Semester

Instrumentalna in pevska pedagogika, 2. stopnja

Violina

2

3,4
Vrsta predmeta / Course type

ObvezniUniverzitetna koda predmeta / University course code:Predavanja

Lectures

Seminar

Seminar

Sem. vaje

Tutorial

Lab. vaje

Laboratory work

Teren. vaje

Field work

Samost. delo

Individ. work
ECTS

60 ID

390
15 (7+8)
Nosilec predmeta / Lecturer:

red. prof. Dejan Bravničar, red. prof. Primož Novšak, red. prof. Gorjan Košuta, red. prof. Vasilij Meljnikov, red. prof. Volodja Balžalorsky , izr. prof. Monika Skalar
Jeziki /

Languages:

Predavanja / Lectures:

Slovenski

Vaje / Tutorial:

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

Prerequisits:

 • Opravljen izpit iz Violine PED-M1
Vsebina:

Content (Syllabus outline):

 • Izpopolnjevanje interpretacije glasbene literature različnih stilnih obdobij

 • Izpopolnjevanje interpretacije različnih glasbenih oblik: suita, sonata, koncert, etuda, fantazija itd.

 • Izpopolnjevanje instrumentalno-tehničnih prvin

 • Izbor literature je prilagojen individualnosti vsakega študenta. Izbor literature vsebuje dela vseh stilnih obdobij, v katerih so nastala pomembna dela literature

 • Obvezni sestavni del predmeta so interni in javni nastopi, s katerimi študent pridobiva praktične izvajalske izkušnje.

Temeljni literatura in viri / Readings:

- tehnične vaje (Ševčik, Lipicer, Mostras, Dounis, Fischer, Korguev, Schradieck, Yost, Janšinov, Ricci, Flesch) in skale (Flesch, Galamian, Gilels, Grigorjan)

- etüde: Vieuxtemps, Kreutzer-Jampolsky, Wieniawski op.18, Kotek, Paganini, Grasse, Sauret, Gavinies, Rovelli.

- Koncerti: Beethoven, Brahms, Čajkovski, Sibelius, Paganini, Hačaturjan, Glazunov, Prokofiev, Šostakovič, Bartok, Berg itd.

- sonate in ustrezna reprezentativna komorna dela različnih stilnih obdobij

- Virtuozne skladbe različnih stilnih obdobij

- Orkestrska mesta: simfonična dela Bacha, Mendelsohna, Čajkovskega, R. Straussa itd.

Literatura se redno posodabljaCilji in kompetence:

Objectives and competences:

 • Samostojno in kreativno delo pri poustvarjanju glasbe

 • Umetniško glasbeno izražanje

 • Obvladovanje zahtevnih glasbeno-tehničnih izvajalskih elementov

 • Sinteza glasbeno-tehničnih in muzikalnih elementov in samostojno oblikovanje dinamike, agogike in artikulacije v glasbenem podajanju

 • Obvladovanje stilno ustrezne interpretacije z izborom literature vseh stilnih obdobij njihovih značilnih glasbenih oblik od renesanse do sodobnih del

 • Samozavestno in prepričljivo nastopanje z izvajalsko prakso
Predvideni študijski rezultati:
Intended learning outcomes:

Znanje in razumevanje:

 • Sposobnost samostojne priprave programa

 • Sposobnost kreativnega pristopa k lastni interpretaciji del

 • Sposobnost reševanja zahtevnih tehničnih problemov iz področja svojega instrumenta

 • Sposobnost igranja v predpisanih tempih

 • Sposobnost samostojnega glasbeno-umetniškega izražanja v stilno ustrezni interpretaciji z ustreznim tonom na osnovi analize

 • Sposobnost samozavestnega in prepričljivega nastopanja pri izvajalski praksi


Knowledge and understanding: • Uporaba pridobljenih znanj interpretacije pri izvajalski praksi

 • Vrednotenje interpretacije

 • Vrednotenje uspešnosti realizacije znanja pri izvajalski praksi
Metode poučevanja in učenja:
Learning and teaching methods:

 • Individualno delo s študentom:

 • Izvajalska praksa

 • Korepeticije (30 ur korepeticij)

Načini ocenjevanja:

Delež (v %) /

Weight (in %)
Assessment:

 • Po zaključenih predavanjih sledi komisijski izpit. Programu se lahko doda eno delo, ki je bilo izvedeno na izpitih v minulem študijskem obdobju.

Dolžina programa: 60`- 80`

 1. 1. stavek repertoarnega koncerta od Beethovna dalje

 2. sonata ali ustrezno reprezentativno komorno delo v celoti

 3. virtuozna skladba

 4. reprezentativno delo (ali ciklus manjših skladb) po lastni izbiri

Točki 1.) in 2.) diplomskega izpita morata biti iz različnih epoh (romantika ali od 1900 dalje)

Poleg sonate za violino in klavir in drugih komornih del se lahko še eno delo izvaja iz not.

Ocenjevalna lestvica:

1-5 (negativno) oz. 6-10 (pozitivno) v skladu s Statutom UL in pravilniki AGIzpiti in nastopi

Type (examination, oral, coursework, project):


Reference nosilca / Lecturer's references:

Red. prof. Volodja Balžalorsky:

 • CD Neuburger Barock Konzerte 1999, Freiburger Barock Solisten, Volodja Balzalorsky- solist in koncertni mojster

 • CD-ji Eroica Classical Recordings / Cantabel Productions http://www.eroica.com/vbalzalorsky-music.html

 • CD Neuburger Barock Konzerte 2000, Freiburger Barock Solisten, Volodja Balzalorsky- solist in koncertni mojster

Red. prof. Dejan Bravničar:

 • 18. 20.04.1984 A. Hačaturjan Koncert za vl in ork. Slovenska filh. S. Wislocki CD, Ljubljana

 • 19. 21.02.1986 F. Mendelssohn Koncert za vl. in ork. e mol, op. 64 Slovenska filh. M. Atzmon CD, Ljubljana

 • 20. 23.02.1988 B. Bartok Koncert za vl. in ork. št.1, op. posth. RTV Lj. A. Nanut Lisinski, Zagreb

Red. Prof. Gorjan Košuta:

 • Mozart Sinfonia concertante na violi z Zakhar Bron – violina: koncert in CD produkcija, Okrester Eremitage, St. Petersburg 2007

 • Recital Seoul, Koreja 2007

 • 4 CD  Beethoven: celoten opus klavirskih trijev (Bella Musica)

Red.prof. Vasilij Meljnikov:

 • 31. 1. 2005 Recital sodobnih skladb, slovenska filharmonija ( DSS)

 • 22.11.2007 Solist z orkestrom RTV Slovenija, (Alfreda Schnitke – concerto grosso) Cankarjev dom

 • 1. 12. 2007 Recital, Slovenska filharmonija (s Hinkom Haasom)

Red. prof. Primož Novšak:

 • CD - J. S. Bach, 6 sonat za violino in čembalo, založba Blirenreiter

 • CD - J. S. Bach, A. Vivaldi, koncerta za 2 violini in orkester, Mladinska knjiga

 • CD – L. Boccherini, 6 duetov za 2 violini solo z I. Ozimom, EBS, Nemčija

Izr. prof. Monika Skalar:

 • S. Prokofjev: Viol.koncert op.19 Lj. CD 1984, U.Lajovic, simf. RTV Slo

 • J. Brahms: Dvojni konc. Vl,Vlc Lj CD 1984, A.Nanut, simf.RTVSlo

 • E.Lalo: Španska simfonija Lj CD 1984, V Rhode, simf.RTV


Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   64   65   66   67   68   69   70   71   72


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2017
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa