If. •f с ж ж Салимов КимёВий технодогиянинг асосий караёнАари Во урилмоАпри I зл' ПзDownload 10,86 Mb.
Pdf ko'rish
bet174/275
Sana07.04.2022
Hajmi10,86 Mb.
#535152
1   ...   170   171   172   173   174   175   176   177   ...   275
Bog'liq
Kimyoviy texnologiyaning asosiy jarayonlari va qurilmalari. Z.Salimov. 1994
Hujjat (3), jasurbek, 108219, diplom-353171101688 (1), 8-MAVZU
N u= f —-
Ну с сел ь т мезони: а — и ссиклик бериш коэффициента;
/ — аникловчи геометрик j/лчам; 
к
— мухитнинг иссиклик утка- 
з у в ч а н л и к коэффициенти. Нуссельт мезони асосий аникловчи 
мезон булиб, девор ва оким ч е г а р а с ид аг и иссикликнинг ;утиш 
тезлигини ифода л ай ди .
Fo = “^ — 
Ф ур ь е м е з о н и : а
— т е м п е р а т у ра у тк а з у в ча нл ик ко-
г
эффициенти; т — ж а р а ё н н и н г д ав омл ил и г и. Фурье мезони но- 
тургун иссиклик ж а р а ё н л а р и д а темпе ратура майдонининг узгариш 
тезлиги, мухитнинг улчами ва физик к а т т а л и к л а р и ÿp Ta c i u ar H 
б о г л ик ли к л ар ни белгилайди.
P e = = R e P r = —

П е к л е мезони: w
— окимнинг тезлиги;
а
А
с
с ол и шти рма иссиклик сигими; р — мухитнинг зичлиги. Пе кл е 
мезони конвектив иссиклик а л м а ши н и ш пайтида конвекция ва
234


иссиклик утка зу вч ан ли к ус у л ла р и ё р д а м и д а ут к а з и л г ан иссиклик 
микдорининг нисбатини ифодалайди.
Н о — —
-----
Гомохрон мезони.
Бу мезон ухшаш окимлардаги
нотургун х а р а к а т н и н г ха ра кт ери н и хисобга олади.

Р ей н о ль д с мезони:
ц,, 
у
— м у х и т н ин г д ин ам ик
ва ки н ема тик к ов ушоклик коэффициенти. Рейнольдс мезони 
окимд аги инерция ва и ш к а ла н и ш кучининг нисбатини ани кл ай ди .
р
г _ _ ^ _ — Ф р уд мезони:
£ — эркин гушиш тезла ниши. Фруд
мезони ог ирли к кучининг с уюк ли к х а р а к а т и г а т а ъ с и рин и и ф о д а ­
лайди.
Л
Г
2
= - 
... , 
Гп — -у-~—
геометрик у х ша шл ик мезонла-
ь0
¿0
ри: ¿ ь ¿
2
, ... , 
— иссиклик а л м а ши н и ш д а к а т н а ш а ё т г а н девор 
ёки юзанинг асосий геометрик улчами; 
Ы

— х ар а к т е р л и улчам. 
Д и а м е т р т р у б а л а р учун х ар а к т е р л и улчам в азифас ини б а ж а р а д и
(Ьо — й). Ы
си фа т и д а т руб а н ин г узунлиги, букилг ан труб ан ин г
э гри л и к радиуси ва бошка шу каби у л ча м л а р и шл а т и л а д и.
Шу нд ай килиб, конвектив иссиклик бериш ж а р а ё н и н и н г
умумий к ри т ери а л те н гл ама си т ар ки б иг а иссиклик ух ша шл ик
ме зонлари ( N
11
, Ро, Ре) дан т а ш к а р и гидродинамик (Но, Ие, Рг) ва- 
геометрик у хш а ш л и к ме зонл ари
(Г\, Г
2
,
... , 
Г
„) х ам киради.
Р е = = Я е Р г б улганлиги с а б а б л и (9.41) т е н г л а м а д а г и Пекле 
мезони урнига Пр а нд тл мезонини ишлатиш мумкин. Бунда 
конвектив иссик,лик беришнинг умумий т е н г л а ма с и куйидаги 
куринишни э га лла йди:
Ыи = / " (Ро, Рг, Но, Яе, Рг, Г|, Г2... 
Гп)
(9.42)
Рг = -т
- = - - — Прандтл мезони: с
— солиштирма иссиклик
А, 
а
сигими; 
а
— тем п е ра т ур а у т ка з ув ч ан ли к коэффициенти. Пра нд тл
мезони суюкликнинг ковушок,лик ва тем п е ра т у ра у т к а зу в ч ан ли к 
х о сс ал а ри ни н г нисбатини ифодалайди.
П р а н д т л мезонининг сон киймати томчили с у ю к л и к л а р учун 
3 4 - 3 0 0 ат ро фи д а б ула ди ва т е м пе ра т у ра н ин г ку та рил иши билан 
а н ч аг а к а м а я ди . Г а з л а р учун 
Р г
нинг киймати у з г а р м а с булиб, 
а т о м л а р сонига боглик б ула ди
(Р г —
0, 74- 1). Тахминий хисоблаш- 
л а р учун 
Р г
нинг кийматини куйидагича олиш мумкин: бир атомли 
г а з л а р 0,67; икки атомли г а з л а р 0,72; уч атомли г а з л а р 0,8; турт ва 
куп атомли г а з л а р
1
,
0
.
Тургун иссиклик а л ма ш и н и ш ж а р а ё н л а р и д а умумий тенгла- 
мадан Ро ва Но критерийлари кискартирилади. Ма ж бу р ий х а р а к а т
пайтида эса огирлик кучининг оким гидрод и на ми кас иг а таъ си ри
ж у д а к а м а я ди , бундай ша роитда Рг критерийсини хам кискарги- 
риш мумкин булади. У холда:
235


Ми = Р"(Яе, Рг, 
Г
|, 
Г
2... 
Гп).
(9. 43)
(9.42) ва (9.43) т ен г л а м а л а р и ни н г куриниши т а ж р и б а йули 
билан а ни к л а н а д и , одатда бундай т е н г л а м а л а р д а р а ж а л и ш а к л д а 
и фо д а ла н ад и. М а с а л а н , д иа метри
<1
ва узунлиги / булган 
трубадаги окимнинг х а р а к а т и пайтидаги иссиклик бериш ж а р а ё н и
учун (9.43) т е н г ла ма си ни куйидаги куринишда ёзиш мумкин:
Ыи 
= ~ ~ = с
Ю Т г я( ~ у \
А 
(X
бу ерда 
с, т, п, р 

— т а ж р и б а йули билан а н и а д а н ад и г а н
к а т т ал и к л а р .
Табиий конвекция пайтидаги иссиклик беришни хисоблаш учун 
Рг критерийсини а н и к л аш г а гугри ке ла ди
=
д1).
Би ро к 
табиий конвекция пайтида оким тезлиги ш ни хисоблаш ж у да
кийин. Шу с а б а б д а н Рг урнига Грасгоф мезонини ишлатиш 
м а к с а дг а мув офик булади:
Ог = ^ ~ Р Д / ,
V
бу ерда р — х.ажмий кенгайиш коэффициенти; 
М
— «иссик» ва 
«совук» суюк лик т е м п е р ат у ра л а р и фа р к и. Грасгоф мезони эркин 
конвекция п ай тид а «иссик» ва «совук» суюк лик з и чл и кл ари н ин г
фарк и таъ си ри д а хосил булган окимнинг г идродина мик режимини 
ифодалайди. Табиий конвекция ёки с уюкликнинг эркин х а р а к а т и
пайтида иссиклик беришнинг умумий кри г ери ал т е н г лама си
куйидаги куринишни олади:
Ыи = / (Ог, Рг, -'-). 
(9.44)
Г а з л а р учун Рг == 1 = с о п з 1 б у лг а нл иг и с а б а б л и (9.44) тенгла- 
ма да ги П ра нд т л критерийсини к и ск а р т и р и ш мумкин.
И с с и к л и к а л м а ш и н и ш ж а р а ё н и н и н г а н и к х о л л а р и х а л к и л и н -
г а н д а
г ег ишл и
к р и т е р и а л т е н г л а м а л а р е р д а м и д а
Н у с с е л ь т
м е з о н и н и н г к и й м а т и т о п и л а д и. С у н г р а Н у с с е л ь т м е з о н и н и н г
т е н г л а м а с и о р к а л и и с с и к л и к б е р и ш к о э ф ф и ц и е н т и
а
а н и к л а н а д и .
а = 7 ‘ '
9 б-§ К О Н В Е К Т И В И С С И М И К А Л М А Ш И Н И Ш Н И Н Г
Т А Ж Р И Б А Н А Т И Ж А Л А Р И
Х о з и р д а к о н в е к т и в и с с и к л и к а л м а ш и н и ш н и н г х а м м а т у р л а р и
илмий ж и х а т д а н т а д к и к ки линг ан, т а д к и к о т л а р на; и* а л а Ри 
а с о с и д а т е г и ш л и к р и т е р и а л т е н г л а м а л а р и ш л а б чикил! ан. Кри
236


р и а л т е н г л а м а л а р ё р д а м и д а и с с и к л и к б е р и ш к о э ф ф и ц и е н т л а р и
х,исоблаб т о п и л а д и . К о н в е к т и в и с с и к л и к а л м а ш и н и ш н и н г а й р и м
к у р и н и ш л а р и б у й и ч а о л и н г а н к р и т е р и а л т е н г л а м а л а р б и л а н
т а н и ш и б ч и к а м и з .

Download 10,86 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   170   171   172   173   174   175   176   177   ...   275
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
axborot texnologiyalari
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
guruh talabasi
O’zbekiston respublikasi
nomidagi toshkent
o’rta maxsus
davlat pedagogika
texnologiyalari universiteti
toshkent axborot
xorazmiy nomidagi
rivojlantirish vazirligi
pedagogika instituti
Ўзбекистон республикаси
tashkil etish
haqida tushuncha
таълим вазирлиги
vazirligi muhammad
O'zbekiston respublikasi
toshkent davlat
махсус таълим
respublikasi axborot
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
vazirligi toshkent
saqlash vazirligi
fanidan tayyorlagan
bilan ishlash
Toshkent davlat
sog'liqni saqlash
uzbekistan coronavirus
respublikasi sog'liqni
coronavirus covid
koronavirus covid
vazirligi koronavirus
risida sertifikat
covid vaccination
qarshi emlanganlik
sertifikat ministry
vaccination certificate
Ishdan maqsad
fanidan mustaqil
matematika fakulteti
o’rta ta’lim
haqida umumiy
fanlar fakulteti
pedagogika universiteti
ishlab chiqarish
moliya instituti
fanining predmeti