If. •f с ж ж Салимов КимёВий технодогиянинг асосий караёнАари Во урилмоАпри I зл' ПзDownload 10,86 Mb.
Pdf ko'rish
bet108/275
Sana07.04.2022
Hajmi10,86 Mb.
#535152
1   ...   104   105   106   107   108   109   110   111   ...   275
Bog'liq
Kimyoviy texnologiyaning asosiy jarayonlari va qurilmalari. Z.Salimov. 1994
Hujjat (3), jasurbek, 108219, diplom-353171101688 (1), 8-MAVZU
с1 —
0, 254- 0, 3 3 
О;
/г = 0 , 5 4 1 О; « = 150— 1000 а й л / м и н. П а р р а к л и а р ал а ш т и р г и ч -
л а р г а К ар аг ан д а пропе л ле р ли а р а л а ш т и р г и ч л а р н и н г с а м а р а д о р -
лиги анча юкори, б ирок ул ар н и нг и ш л а ш и учун куп энергия 
са рфл ан ад и. Винт кия жой л а шт ири л с а а р а ла ш т и р и ш ни н г с а м ар а -
дорлиги ортади.
Ту рб ин а л и а ралаштирг ични нг
асосий иш органи турбина 
г илдираг и булиб, у в ертикал у кк а ж о й л а ш т и р и л г а н б ула ди 
(6.4- раем). Турбина гилдираг ининг и шл аш принципи м а р к а з д а н
кочма кучнинг т а ъ с и р и г а асосланган. С у юкл ик а ра ла шт и рг ич н ин г
м а р ка з и й т е ш и к ч а л а р и д а н кириб, у е р да м а р к а з д а н кочма куч 
таъсирид а тез л ан и ш олган холда г и лд и р а к д а н р а д и а л й уна лишд а
чикиб кетади. Р ил ди р ак д а суюклик в ертикал йуна л ишд ан горизон­
т ал й у на лишг а утиб, ундан к а тта тезл и к б ил ан чикади. Б у н да й
а р а л а ш т и р г и ч к ов ушок лиг и кам ва к а тт а б у лга н (
С 500 Па . с) 
с у юк ли кл ар ни а р а л а ш т и р и ш учун и шл а т и л а д и . Т урб ин а л и а р а ­
л ашт ирг ич учун ¿ = ( 0 , 1 5 4 0 , 6 ) О ва « = 2 0 0 4 2 0 0 0 а й л / м и н .
134


ö = i C s O crams
С Ю
6.1-расм .
А р а л а ш т и р г и ч ту р лар и :
а )
п а р р а к л й ;
б )
п р о п е л л е р л и ;
в )
т у р б и н а л и .
6 .2 -раем.
П а р р а к л и а р а л а ш т и р г и ч н и н г ту р л а р и :
а )
р а м а л и ;
б )
я к о р л и ;
в )
я п р о к с им он .
6.3- раем.
П р о п е л л е р л и а р а л а ш т и р г и ч . 
135


о э ^ ш ODÉjga]
b .4 -раем.
Т у р б и н ал и а р а л а ш т и р г и ч ту р лар и :
а )
о ч ик тур ри к у р а к ч а л и ;
б)
очи к к и я к у р а к ч а л и ;
в )
ё п и к т у р б и н а л и ; / — т у р б и н а ;
2—
й у на лт ирг ич .
Бундай аралаштиргичнинг са марадорлиг и жу д а юкори. Турбинали 
а р а ла шт и рг ич ни т а р к иб ид а улчами 25 мм гача ета диган з а р р а ч а -
ларн и бор с у юк ли кл а рни а р а л а ш т и р и ш учун хам к у л л аш мумкин.
Кимё с а ноа тид а юкорида айтиб утилган а р а л а ш т и р г и ч л а р д а н
т а ш к а р и шнекли, лентали, пла нетар, вибрацион ва бошка 
а р а л а ш т и р г и ч д а н хам фой да ла н ил мо к да . М а с а л а н , ноньютон ва 
пастасимон с у ю к ли кл ар ни а р а л а ш т и р и ш учун шнекли ва лен тал и
а р а л а ш т и р г и ч л а р ишл ати л ад и (6,5- раем). Шне кли а р а л а ш т и р г ич
эффектив к о в ушок ли к коэффициенти р эф = 500 Па. с булган 
ма сс а ла рни узлуксиз циркуляция килишг а хи з ма т килади. Бунда й 
а р а ла шт и рг ич ни н г а йл а н и ш частотаси 
п = ( \
4 - 4 ) айл°с. Л ен та л и 
а р а л а ш т и р г и ч л а р
ё р д а м и д а
ковушоклиги 
юкори 
булган 
( Шф = 3.10' Па . с) ноньютон суюк ли кл ар ни а р а л а ш т и р и ш имко- 
нияти вужудг а келади.
6 .6 - ва 6.7- р а е мд а вибрацион ва п л а н е т а л а р а р а ла ш т и р г и ч
курсатилган. Ушбу к у р и л м а л а р ка тта х а ж м л и (100 м3) ва ута 
к а тта х а ж м л и (1000 м3 ва ундан куп) к у р и л м а л а р д а г и турли 
ков ушок ликк а эга булг ан (100 П.с гача ва ундан куп) хам ньютон, 
хам ноньютон суюк ли кл ар ни а р а л а ш т и р и ш учун м у л ж а лл а н г а н.
М а с а л а н , собик Л е н и н г р ад технология институти т а к ли ф этган 
а ра ла шт и рг ич ни н г в али уз а т м а н ин г т а ш к и вали билан Гук 
ша рнири о рк а ли у л ан г ан ( 6 . 7 - раем). Гук ша рни ри ё р д а м ид а
а р а ла шт ир г ич икки хил тезлик билан (уз уки атр офи д а б ур ча к 
тезлиги coi ва уз а т м а уки атрофида к ушим ча п ла не т а р а й л а н м а
тезлик шг) х а р а к а т л а н а д и . Ок и б а т д а к у р и л м а д а г и гидродинамик 
в аз и ят яхшил а на ди.
Х,амма а р а ла ш т и р г и ч л а р ай л а н ма х а р а к а т тезлигининг кийма- 
тига кура икки тург а булинади: 1) секин х а р а к а т килувчи; 2 ) тез 
х а р а к а т килувчи. Аг ар п а р р а к чеккасининг а й ла н ма х а р а к а т
тезлиги 1 м / с а трофида булса, бундай ара ла шт и рг ич ла р (масалан,
якорли, рамали ва б ошка ) секин х а р а ка т килувчи аралаштиргич
136


6.5- раем.
Ш н екли ( а ) ва л ен та- 
ли ( б ) а р а л а ш т и р г и ч л а р .
6.6- раем.
Вибраци он а р а л а ш т и р -
гичли ку р и л м а
/ — у з а т м а ;
2 — кобик.; 
3
— в и б р а ц и о н
а р а л а ш т и р г и ч .
к,аторига киради. Тез х а р а к а т килувчи а р а л а ш т и р г и ч л а р д а
( м а с а л а н , винтли, турб ин ал и ва б о шк а ) а й л а н м а х а р а к а т тезлиги 
10 м / с гача етиб боради. А р а л а ш а ё т г а н суюк лик мухитдаги 
ги дрод и на ми к ре ж им г а кура х ам а р а л а ш т и р г и ч л а р н и н г х а р а к а т
килиш тезлиги д ар аж а с и н и белгилаш мумкин. Турбулент ва 
оралик, р е ж и м да и ш л ат и ла ё т га н а р а л а ш т и р г и ч л а р тез х а р а к а т
килувчи, л а м и н а р р е ж и м д а и шл атил аётГа ни эса секин х а р а к а т
килувчи а р а л а ш т и р г и ч л а р деб юритилади.
А р а л а ш а ё т г а н суюкликнинг 
г и дро д и на ми к 
режими
Р е й ­
нольдс мезонининг б ошка кури- 
ниши б ил ан аникл анади:

Download 10,86 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   104   105   106   107   108   109   110   111   ...   275
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
axborot texnologiyalari
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
guruh talabasi
O’zbekiston respublikasi
nomidagi toshkent
o’rta maxsus
davlat pedagogika
texnologiyalari universiteti
toshkent axborot
xorazmiy nomidagi
rivojlantirish vazirligi
pedagogika instituti
Ўзбекистон республикаси
tashkil etish
haqida tushuncha
таълим вазирлиги
vazirligi muhammad
O'zbekiston respublikasi
toshkent davlat
махсус таълим
respublikasi axborot
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
vazirligi toshkent
saqlash vazirligi
fanidan tayyorlagan
bilan ishlash
Toshkent davlat
sog'liqni saqlash
uzbekistan coronavirus
respublikasi sog'liqni
coronavirus covid
koronavirus covid
vazirligi koronavirus
qarshi emlanganlik
covid vaccination
risida sertifikat
sertifikat ministry
vaccination certificate
Ishdan maqsad
fanidan mustaqil
matematika fakulteti
o’rta ta’lim
haqida umumiy
fanlar fakulteti
pedagogika universiteti
ishlab chiqarish
moliya instituti
fanining predmeti