Fizika fanidan test savollari. Tuzuvchi: N. NorovaDownload 133.53 Kb.
Sana29.01.2017
Hajmi133.53 Kb.
Fizika fanidan test savollari. Tuzuvchi: N. NorovaQiyinlik darajasi

Kalit

Test matni

A javob varianti

B javob varianti

C javob varianti

D javob varianti

Manba1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

3

B

Elektr zaryadlari orasidagi o`zaro ta`sirni amalga oshiruvchi elektromagnit maydon qonunlari haqidagi bo`lim…


Mexanika

Elektrodinamika

Optika

Kvant fizikasi

A. G`aniyev, Fizika. I-qism. “O`qituvchi” nashriyot-matbaa ijodiy uyi Toshkent-2013

200-bet


2

3

A

Elektr maydon haqidagi tushuncha kim tomonidan kiritilgan?


Faradey

Kulon

Maksvell

Gers

A. G`aniyev, Fizika. I-qism. “O`qituvchi” nashriyot-matbaa ijodiy uyi Toshkent-2013

200-bet


3

3

C

“Elektr” so`zini fanga kim kiritgan?


Milliken

Kulon

Jilbert

Faradey

A. G`aniyev, Fizika. I-qism. “O`qituvchi” nashriyot-matbaa ijodiy uyi Toshkent-2013

201-bet


4

3

C

Istalgan yopiq sistemada, sistema ichida qanday jarayonlar ro`y berishidan qat`iy nazar, elektr zaryadlarining algebraik yig`indisi o`zgarmaydi. Bu qaysi qonun, qachon, kim tomonidan kashf etilgan?


Butun olam tortishish qonuni. Nyuton, 1761 yil

Impulsni saqlanish qonuni.Nyuton,1768 yil

Elektr zaryadining saqlanish qonuni. Faradey, 1843 yil

Elektr zaryadining saqlanish qonuni. Maksvell , 1873 yil.

A. G`aniyev, Fizika. I-qism. “O`qituvchi” nashriyot-matbaa ijodiy uyi Toshkent-2013

202-bet


5

3

B

Elektr zaryadining SI dagi birligi.


1 A

1C

1 V

1 K

A. G`aniyev, Fizika. I-qism. “O`qituvchi” nashriyot-matbaa ijodiy uyi Toshkent-2013

202-bet


6

3

B

Moddalardagi erkin elektronlar miqdoriga qarab moddalar qanday turlarga bo`linadi?


2 turga:metallar va eritmalar

3 turga: o`tkazgichlar, yarim o`tkazgichlar, dielektriklar

3 turga: erkin elektronlar, metallar, eritmalar

2 turga: metallar, yarim o`tkazgichlar

A. G`aniyev, Fizika. I-qism. “O`qituvchi” nashriyot-matbaa ijodiy uyi Toshkent-2013

202-bet


7

3

A

Harakatsiz nuqtaviy zaryadlar orasidagi o`zaro ta`sir kuchi qachon, kim tomonidan aniqlangan?1785 yil Kulon qonuni

1714 yil Faradey qonuni

1700 yil Kulon qonuni

1700 yil Faradey qonuni

A. G`aniyev, Fizika. I-qism. “O`qituvchi” nashriyot-matbaa ijodiy uyi Toshkent-2013

202-bet


8

3

A

Elektrostatik maydon kuchlanganligi formulasi qaysi javobda to`g`ri?

P= Q lE= FQ

A. G`aniyev, Fizika. I-qism. “O`qituvchi” nashriyot-matbaa ijodiy uyi Toshkent-2013

204-bet


9

3
Elektr maydon kuchlanganligi birligi nimaga teng?


1

1 N*C
1 N

A. G`aniyev, Fizika. I-qism. “O`qituvchi” nashriyot-matbaa ijodiy uyi Toshkent-2013

204-bet


10

3

B

Amalda elektr zaryadlarini yig`ish va zarur bo`lganda ulardan foydalanuvchi qurilma.


Transformator

Kondensator

Generator

Tok manbayi

A. G`aniyev, Fizika. I-qism. “O`qituvchi” nashriyot-matbaa ijodiy uyi Toshkent-2013

223-bet


11

3

C

Elektr toki deb nimaga aytiladi?


Musbat va manfiy zaryadlar oqimi

O`tkazuvchanlik toki

Elektr zaryadlarining batartib harakati

Elektr zaryadlarining tartibsiz harakati

A. G`aniyev, Fizika. I-qism. “O`qituvchi” nashriyot-matbaa ijodiy uyi Toshkent-2013

235-bet


12

3

A

Tok kuchi formulasini ko`rsating:
I= Q*t

A. G`aniyev, Fizika. I-qism. “O`qituvchi” nashriyot-matbaa ijodiy uyi Toshkent-2013

235-bet


13

3

D

Tok zichligi formulasini ko`rsating:


j =I* SA. G`aniyev, Fizika. I-qism. “O`qituvchi”

nashriyot-matbaa ijodiy uyi Toshkent-2013

235-bet


14

3

A

Elektr tokining tarqalish tezligi formulasi:
t= l* c

A. G`aniyev, Fizika. I-qism. “O`qituvchi” nashriyot-matbaa ijodiy uyi Toshkent-2013

247-bet


15

3

B

O`tkazgichning qarshiligi nimaga bog`liq?


Temperaturaga bog`liq

Uning o`lchamlari, shakli va qanday materialdan yasalganiga bog`liq

Jism massasiga bog`liq.

Zichlikka bog`liq

A. G`aniyev, Fizika. I-qism. “O`qituvchi” nashriyot-matbaa ijodiy uyi Toshkent-2013

243-bet


16

3

D

O`tkazgichning solishtirma qarshiligi formulasi:
P= mg

A. G`aniyev, Fizika. I-qism. “O`qituvchi” nashriyot-matbaa ijodiy uyi Toshkent-2013

246-bet


17

3

D

Quyidagi o`tkazgich materiallaridan qaysi birining qarshiligi eng katta?


Kumush

Alyuminiy

Mis

Temir

A. G`aniyev, Fizika. I-qism. “O`qituvchi” nashriyot-matbaa ijodiy uyi Toshkent-2013

246-bet


18

3

B

Metallarda zaryad tashuvchilar:


Ionlar

Erkin elektronlar

Elektronlar

Molekulalar

A. G`aniyev, Fizika. I-qism. “O`qituvchi” nashriyot-matbaa ijodiy uyi Toshkent-2013

258-bet


19

3

A

Quyidagi metallardan qaysi birida chiqish ishi eng katta?


Volfram

Alyuminiy

Platina

Mis

A. G`aniyev, Fizika. I-qism. “O`qituvchi” nashriyot-matbaa ijodiy uyi Toshkent-2013

262-bet


20

3

A

Elektrolitdan tok o`tganda tarkibiga kiruvchi moddalarning elektrodlarda ajralib chiqishi hodisasi:


Elektroliz hodisasi

Diffuziya hodisasi

Dissotsiatsiya jarayoni

Elektromagnit induksiya hodisasi

A. G`aniyev, Fizika. I-qism. “O`qituvchi” nashriyot-matbaa ijodiy uyi Toshkent-2013

268-bet


21

3

C

Xususiy yarim o`tkazgichlarning electron bilan bog`liq o`tkazuvchanligi:


p-tip o`tkazuvchanlik

Xususiy o`tkazuvchanlik

n-tip o`tkazuvchanlik

Aralashmali o`tkazuvchanlik

A. G`aniyev, Fizika. I-qism. “O`qituvchi” nashriyot-matbaa ijodiy uyi Toshkent-2013

271-bet


22

3

A

Suyuqliklarda elektr toki qanday elektr zaryadlarining tartibli harakati tufayli hosil bo`ladi?

A) Musbat va manfiy ionlar B) Manfiy elektronlar va ionlar C) Atomlar
Musbat va manfiy ionlar

Manfiy elektronlar va ionlar

Atomlar

Faqat elektronlar

A. G`aniyev, Fizika. I-qism. “O`qituvchi” nashriyot-matbaa ijodiy uyi Toshkent-2013

266-bet


23

3

A

Soatning minut strelkasi soat strelkasidan 3 marta uzun bo`lsa, strelkalar uchlarining chiziqli tekisliklari necha marta farqlanadi?

12

24

36

60

A. G`aniyev, Fizika. I-qism. “O`qituvchi” nashriyot-matbaa ijodiy uyi Toshkent-2013

24

3

B

Erkin tushadigan jismning boshlang`ich tezligi nolga teng. Erkin tushish tezlanishi 10 m/s deb olsak, jism 4 s da qanday balandlikdan tushadi?

160 m

40 m

80 m

16 m

A. G`aniyev, Fizika. I-qism. “O`qituvchi” nashriyot-matbaa ijodiy uyi Toshkent-2013

25

3

B

64 N kuch jismga 0.8 m/s tezlanish beradi. Bu jisnga qanday kuch 2 m/s tezlanish beradi?


124 N

160 N

32 N

90 N

A. G`aniyev, Fizika. I-qism. “O`qituvchi” nashriyot-matbaa ijodiy uyi Toshkent-2013

26

2

B

Uzunligi 9 m bo`lgan ingichka ip boshidan jo`nagan chumoli ip oxiriga kelguncha 5 minut o`tdi. Chumolining tezligini toping. (sm/s)

1,8

3

2,9

3,5

7-sinf Fizika darsligi P. Habibullayev Cho`lpon nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi Toshkent-2013

27

2

D

Bir vaqtning o`zida A portdan B portga 2 teploxod jo`nadi. Ularning birinchisi borib kelishi uchun 4 sutka, ikkinchisi 6 sutka sarflaydi. Necha sutkadan keyin ikkala teploxod A portda yana birga bo`ladi?

6

9

10

12

7-sinf Fizika darsligi P. Habibullayev Cho`lpon nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi Toshkent-2013

28

2

B

Sport avtomobili 135 km/h tezlik bilan 1,6 soat harakatlanib, marraga yetib kelganda, spidometr 8636 km ni ko`rsatdi. Spidometrning dastlabki ko`rsatkichini toping. (km)

8600

8420

8400

8852

7-sinf Fizika darsligi P. Habibullayev Cho`lpon nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi Toshkent-2013

29

2

B

Traktor 5 minutda 600 m yo`l bosdi. U shu tezlik bilan harakatlanib, 0,5 soatda necha km yo`l bosadi?

1,8

3,6

9

18

7-sinf Fizika darsligi P. Habibullayev Cho`lpon nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi Toshkent-2013

30

2

A

Otliq boshlang`ich 40 minutda 5 km yo`l bosdi. Keyingi bir soatda 10 km/h tezlik bilan yurdi. Otliqning butun yo`l davomida o`rtacha tezligini toping. (m/s)

2,5

1,5

0,5

7,5

7-sinf Fizika darsligi P. Habibullayev Cho`lpon nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi Toshkent-2013

31

2

C

Uzunligi 200 m bo`lgan poyezd 10 m/s tezlik bilan tekis harakatlanib, uzunligi 300 m bo`lgan tonnelga kirib bormoqda. Necha sekunddan keyin poyezd tonneldan butunlay chiqib ketadi?

30

20

50

10

7-sinf Fizika darsligi P. Habibullayev Cho`lpon nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi Toshkent-2013

32

2

D

Agar jism yo`lning birinchi yarmini 20 s da, ikkinchi yarmini esa 10 s da o`tgan bo`lsa, uning o`rtacha tezligi necha m/s? Yo`l 240 m ga

teng.


16

18

4

8

7-sinf Fizika darsligi P. Habibullayev Cho`lpon nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi Toshkent-2013

33

2

D

Prujinaga osilgan 1 kg massali yuk og`irlik kuchi ta`sirida uni 1sm ga uzaytirdi. Erkin tushish tezlanishini 10 m/s deb oling va prujinaning bikrligini aniqlang.

2 N/m

10 N/m

1000 N/m

100 N/m

7-sinf Fizika darsligi P. Habibullayev Cho`lpon nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi Toshkent-2013

34

2

A

Bikrligi 100 N/m bo`lgan prujina 20 N kuch ta`sirida cho`ziladi. Prujina qancha yuk ta`sirida cho`ziladi?

5 m

20 sm

5 sm

0,2 sm

7-sinf Fizika darsligi P. Habibullayev Cho`lpon nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi Toshkent-2013

35

2

A

Gorizontal tekislikda sirpanib harakatlanadigan brusokning normal bo`lgan bosimini 2 marta oshirsak, ishqalanish kuchi qanday o`zgaradi?

2 marta ortadi

2 marta kamayadi


4 marta ortadi

4 marta kamayadi

8-sinf Fizika darsligi P. Habibullayev. “O`zbekiston milliy ensiklopediyasi”. Davlat ilmiy nashriyoti. Toshkent- 2010

36

2

C

Massasi 4 kg bo`lgan yuk tik yuqoriga 3 m ko`tarilganda bajarilgan ishni aniqlang (g=10 m/s).

80 J

200 J

120 J

240 J

8-sinf Fizika darsligi P. Habibullayev. “O`zbekiston milliy ensiklopediyasi”. Davlat ilmiy nashriyoti. Toshkent- 2010

37

2

D

Turist yo`lning 6 km ini 12 km/h tezlik bilan yurdi, keyingi 40 minutda esa 10 km yurdi. Turist harakatining boshlang`ich bir soatidagi o`rtacha tezlikni toping (km/h).

7,6

8,5

10

13,5

8-sinf Fizika darsligi P. Habibullayev. “O`zbekiston milliy ensiklopediyasi”. Davlat ilmiy nashriyoti. Toshkent- 2010

38

2

C

Jism t vaqtning birinchi yarmida 15 m/s, ikkinchi yarmida 5 m/s tezlik bilan harakat qilgan bo`lsa, uning o`rtacha tezligi qanday? (m/s)

7,5

8

10

12

8-sinf Fizika darsligi P. Habibullayev. “O`zbekiston milliy ensiklopediyasi”. Davlat ilmiy nashriyoti. Toshkent- 2010

39

2

B

3 litr kerosinning massasi 2,4 kg. kerosinning zichligini hisoblang. (kg/m)

700

800

840

820

M. O`lmasova Mexanika va molekulyar fizika. T.,O`qituvchi-2004.116-bet

40

2

C

49 N kuch ta`sirida jismning tezligi 10 sekund davomida 5 m/s ga o`zgargan bo`lsa, uning massasi qancha bo`lgan? (kg)

100

96

98

94

M. O`lmasova Mexanika va molekulyar fizika. T.,O`qituvchi-2004.116-bet

41

2

C

Massasi 70 kg bo`lgan ishchi massasi 40 kg bo`lgan yukni ko`tarib turibdi. Ishchi yerga qancha kuch bilan ta`sir etmoqda?

1000 N

1080 N

1078 N

1050 N

M. O`lmasova Mexanika va molekulyar fizika. T.,O`qituvchi-2004.147-bet

42

2

D

Agar ishqalanish koeffitsiyenti 0,05 ga teng bo`lsa, gorizontal yo`lda 600 N kuch bilan qanday massali yukni tekis harakatga keltirish mumkin? (kg)

1125

1235

1145

1225

M. O`lmasova Mexanika va molekulyar fizika. T.,O`qituvchi-2004.116-bet

43

2

B

Oqib chiqayotgan suvning tezligi 10 m/s bo`lishi uchun gorizontal joylashgan suvpurkagichning porsheniga qanday kuch qo`yilishi kerak? Porshen radiusi R= 2 sm. Ishqalanishni hisobga olmang.

60 N

63 N

64 N

70 N

M. O`lmasova Mexanika va molekulyar fizika. T.,O`qituvchi-2004.283-bet

44

1

A

300 mm. sim. ust bosimda zichligi 0,3 g/l bo`lgan gaz molekulalarining o`rtacha arifmetik, o`rtacha kvadratik va ehtimolligining eng katta tezliklarini toping. (m/s)

628, 584, 515

628, 564, 515

628, 644, 525

628, 586, 516

M. O`lmasova Mexanika va molekulyar fizika. T.,O`qituvchi-2004.324-bet

45

1

B

Diskning gardishiga urinma ravishda 20 N o`zgarmas kuch qo`yilgan. Diskning massasi 5 kg. Kuchning ta`siri boshlangandan keyin 5 s o`tgach, disk qanday kinetic energiyaga ega bo`ladi? (J)

1,86

1,92

1,94

2,92

M. O`lmasova Mexanika va molekulyar fizika. T.,O`qituvchi-2004.242-bet

46

1

C

Suv, spirt va simobda 0,5 m chuqurlikda bosimni aniqlang. (kPa)

4,8 6,6 6,76

4,9 3,9 5,66

4,9 3,9 66,6

3,9 6,6 6,66

M. O`lmasova Mexanika va molekulyar fizika. T.,O`qituvchi-2004.267-bet

47

3

D

Sistema (gaz) holatining o`zgarishi mobaynida atrofidagi jismlar bilan sistema orasida issiqlik almashinuvi ro`y bermasa, bunday jarayon…

Izotermik jarayon

Izobarik jarayon

Izoxorik jarayon

Adiabatic jarayon

M. O`lmasova Mexanika va molekulyar fizika. T.,O`qituvchi-2004.338-bet

48

3

C

Qattiq jismlarning bug`lanishi…

Kondensatsiya

Bug`lanish

Sublimatsiya

Bug`lanish issiqligi

M. O`lmasova Mexanika va molekulyar fizika. T.,O`qituvchi-2004.368-bet

49

3

A

Paskal qonuniga asoslanib ishlaydigan mexanizm.

Gidravlik press

Issiqlik mashinasi

Bug`mashinasi

Radiopriyomnik

M. O`lmasova Mexanika va molekulyar fizika. T.,O`qituvchi-2004.248-bet

50

3

C

Suyuqlik (yoki gaz) ga botirilgan jism o`zi siqib chiqargan suyuqlik (yoki gaz) og`irligiga teng bo`lgan kuch bilan yuqoriga tomon intiladi. Bu ta`rif kimga tegishli?

Paskal qonuni

Nyuton qonuni

Arximed qonuni

Kulon qonuni

M. O`lmasova Mexanika va molekulyar fizika. T.,O`qituvchi-2004.256-bet


Fizika. Masala


  1. Bir-biridan 3 sm masofada turgan har biri 10 nC dan bo`lgan ikki zaryad qanday kuch bilan o`zaro ta`sirlashadi? (1 mN).

  2. Bir-biridan qanday masofada 1 µC va 10 nC zaryadlar 9 mN kuch bilan o`zaro ta`sirlashadi. (10 sm).

  3. Zaryadlardan biri 4 marta orttirilganda, ularning o`zaro ta`sir kuchlari avvalgidek qolishi uchun oraliq masofani necha marta o`zgartirish lozim? (2 marta uzaytirish lozim).

  4. 220 V kuchlanishli tarmoqqa elektr choynak va lampochka ulangan. Choynak spiralining qarshiligi 44 Om, lampochkaning cho`g`lanma tolasi qarshiligi 440 Om. Shu asboblar orqali o`tadigan tok kuchuni aniqlang. (5 A, 0,5 A).

  5. 6 V kuchlanish ostida turgan, uzunligi 10 m bo`lgan temir o`tkazgichdagi tok zichligini aniqlang. (j= 6,12 mA/m).

  6. Prujinaga m massali jism osilganda u 9 sm ga cho`zilib, prujinali mayatnik hosil bo`ldi. Hosil bo`lgan mayatnikning tebranish davri topilsin. (T= 0,6 s).

  7. Qattiqligi 250 H/m bo`lgan prujinaga bog`lab qo`yilganda 16 s ichida 20 marta tebranadigan yukning massasini toring. (m= 4 kg).

  8. Velosipedchi dastlabki 5 s da 40 m, keyingi 10 s da 100 m va oxirgi 5 s da 20 m yurgan. Yo`lning har qaysi qismidagi va butun yo`ldagi o`rtacha tezliklarni toping. (8 m/s, 10 m/s, 4 m/s, 8 m/s).

  9. Minoraning balandligi 57,5 m. Jism bu minoradan qancha vaqtda tushadi va uning yerga urilish oldidan tezligi qancha bo`ladi? (t= 3,4 s; v= 33,6 m/s ).

  10. Balandligi 0,5 m bo`lgan kerosin qatlami idish tubiga qanday bosim ko`rsatadi? (p= 4 kPa).


Do'stlaringiz bilan baham:


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2017
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa