Familiyasi: Yarlayeva Ismi: Latofat Otasining ismiDownload 117 Kb.
Sana08.09.2017
Hajmi117 Kb.
#19767
Familiyasi: Yarlayeva

Ismi: Latofat

Otasining ismi: Niyozmamatovna

Ish joyi: 9 – umumiy o`rta ta’lim maktabi

Lavozimi: Tasviriy san’at va chizmachilik fani o`qituvchisi

Tuman: Paxtakor

Viloyat: Jizzax

Fanning nomi: Tasvitiy san’at

Sinfi: 5

Dars ishlanma mavzusi: “Tasviriy san’atda portret. Portret janrida ishlangan asarlarni badiiy idrok etish “

O`quvchi soni: 32 nafar

E-mail: maktab9paxtakor@inbox.uz

Annotatsiya : Dars ishlanmada tasviriy san`at darsini tashkil etish ulardagi ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish , masalalari yoritilgan . Shuningdek , turli tasvirlash vositalaridan foydalanib rasm chizish yo`llarini hamda tasviriy san`at asoslarini o`quvchilarga o`rgatish usullarini yoritib berilgan.

Tayanch atamalar : Badiiy ta`lim, ijodiy qobiliyat, ahloqiy tarbiya , milliy san`at, ijodiy vazifalar.5 – sinf Tasviriy san’at 27-dars. “ Tasviriy san’atda portret. Portret janrida ishlangan asarlarni badiiy idrok etish “

Darsning texnologik xaritasi

Mavzu

27-dars. “ Tasviriy san’atda portret. Portret janrida ishlangan asarlarni badiiy idrok etish “

Maqsad va vazifalar

Ta'limiy maqsad: Portret janiri haqida tushuncha berish.

Portret janrida ishlagan O’zbekiston va jahonning mashhur

rassomlari asarlari haqida ma’lumot berish.

Tarbiyaviy maqsad: San’at asarlaridan zavqlqnish, ulardagi

go’zallikni his qila olishga o’rgatish.Rivojlantiruvchi maqsad: O’quvchilarda insonlarning yuz

tuzilishi, kiyinish madaniyatiga qarab qaysi millat vakili

ekanligini farqlay olishda bilim ko’nikmasini rivojlantirish.


O‘quv jarayoni-

ning mazmuni

Hususiy kompetensiyalar:

1. Naturaning xarakterli jihatlarini ko‘rish, tahlil qilish va amaliy

ishda ifodalash kompetensiyasi,

2. Amaliy ishni (tasvir, rasm) bosqichli ketma-ketlikda to‘g‘ri

bajarish kompetensiyasi,

3. Tahil qilish va o‘zini-o‘zi nazorat qilish kompetensiyasi.Tayanch kompetensiyalar:

  • Kommunikativ kompetensiya;

  • Axborot bilan ishlash kompetensiyasi;

  • Shaxs sifatida o‘z-o‘zini rivojlantirish kompetensiyasi;

  • Ijtimoiy faol fuqarolik kompetensiyasi;

  • Umummadaniy kompetensiya;

Matematik savodxonlik, fan va tyexnika yangiliklaridan xabardor bo‘lish hamda foydalanish kompetensiyasi;

O‘quv jarayonini amalga oshirish texnolo-

giyasi

Uslub: Tushuntitish, grafik ish bajarish

Shakl: kichik guruhlarda ijodiy izlanish tashkil etish

texnologiyasiVosita: Rassomlar tomonidan ishlangan reproduksiyalar

Usul: Topshiriqlar berib, jamoalar bilan ishlash

Nazorat: Og‘zaki nazorat, savol-javoblar, kuzatish

Baholash: Rag‘batlantirish, 5 balli tizim asosida baholash

Kutilayot

gan

natijalar

O‘qituvchi: Qisqa vaqt ichida barcha o‘qituvchi tomonidan

portret janri haqida ma’lumot beriladi. O‘quvchilarning faolligini

oshiradi, darsga nisbatan qiziqishini paydo qiladi. Bir soat dars

davomida barcha o‘quvchilarni baholaydi. O‘quvchilar

tomonidan axborotlarni mustaqil o‘rganish, ularni xotirada

saqlash, boshqalarga yetkazish, savol berish va savollarga javob

berishga o‘rgatadi.

O‘quvchi: Yangi bilimlarni egallaydi. Yakka holda va guruh

bo‘lib ishlashni o‘rganadi. Nutqi rivojlanadi va eslab.

qolish qobiliyati kuchayadi. O‘z-o‘zini nazorat qilishni o‘rganadi


Kelgusi

rejalar (tahlil, o‘zgarish-

lar)

O‘qituvchi: Yangi pedagogik texnologiyalarni o‘zlashtiradi va

darsga tatbiq etib, takomillashtirishga erishadi. O‘z ustida

ishlaydi. Pedagogik mahoratini oshiradi.

O‘quvchi: Portret janiri haqida darslik matni yoki

o‘qituvchining ma'ruzasiga asoslangan holda, mustaqil ishlay

olish malakasini hosil qiladi. Matn bilan mustaqil ishlashni

o‘rganadi, o‘z fikrini ravon bayon qila oladi. Shu mavzu asosida

qo‘shimcha materiallar toplaydi, ularni o‘rganadi. O‘z fikri va

guruh fikrini tahlil qilib, bir yechimga kelish malakasini hosil

qiladi.


Dars jihozlari: O’qituvchi uchun: kitoblar, illyustratsiyalar, fotolar, slaydlar, multimеdia, tarqatma matеriallar.

O’quvchi uchun: doska, bo’r, rasm daftari, suv bo’yoq, qalamlar, oddiy daftar, suv idish, o’chirqich.Darsning metodi: Aqliy hujum, boshqotirma,klaster.

1-bosqich: Tashkiliy qism: Salomlashish , davomatni aniqlash, bugungi kun yangiliklari bilan tanishtirish(5 daqiqa)2-bosqich :Otgan mavzuni mustahkamlash.(10 daqiqa)

O’quvchilar guruhlarga bo’linadi ( qatorlar bo’yicha)Izoh: Guruhlarga kim birinchi bo‘lib bajarish uqtiriladi, bunda ziyraklik, topqirlik talab qilinadi.

Ranglar sehri o’yinidan foydalinadi. Bunda o’quvchining nazariy va amaliy bilimi sinab ko’riladi. Doskaga turli xil rangli yulduzchalar ilinadi, ranglar ortida savollar yashringan bo’ladi, savolga to’g’ri javob berish orqali quyidagi ranglarni qo’lga kiritadi. Yutib olgan ranglarga mos keladigan biron- bir badiiy-bezak grafikasidan namunalar chizib beriladi. To’g’ri va chiroyli rasim uchun rag’bat kartochkalari beriladi.Savollar:

1. Badiiy bezak grafikasi qanday ma’noni bildiradi?

2. Taklifnomani vazifalari nimalardan iborat?

3. Ramz qanday ma’noni bildiradi?

4. Bosh harf qanday ma’noni bildiradi?

5. Muqova deb nimaga aytiladi?3-bosqich: Yangi mavzu bayoni: (15 daqiqa)

Darsning maqsadi bilan tanishtiriladi. Portret janrini o’rganish orqali insonnig ichki kechenmalarini, uning manaviyatini, puhiy holatini bilishga o’rgatadi.

Aqliy hujim” metodidan foydalanish orqali o’quvchining bugungi mavzu bo’yicha bilimini aniqlab olamiz.

Portret deganda nimani tushunasiz?

O’qituvchi:

“Portret” fransuzcha “portrait” so’zidan olingan bo’lib, kishilarning chehrasini xuddi o’ziga o’xshatib tasvirlash ma’nosini bildiradi. Portretda kishilar yakka va guruh bo’lib tasvirlanadi. Portretni ishlashda garfikada, haykaltaroshlikda ham keng qo’llaniladi. Ayrim buyumlarning sharpasi va tashqi ko’rinishi orqali harakterli ko’rinishi tasvirlashda tusli tasvirning oddiy turi tanlanadi, bu siluet deb nomlanadi, yani bir xil tekis tus bilan qoplanib, tashqi ko’rinishi chizig’i orqali bajariladi.

Rassomlar ijodida avtoportret xili xam keng tarqalgan. Avtoportretni rassom oynadagi o’z aksiga qarab yaratadi.

Portretchi asarning o’z qahramoni tashqi qiyofasi o’xshash bo’lishiga erishishdan tashqari uning millati, kasbi, tabaqasini ham ifodalay olishi kerak.

Inson obrazini yaratish tasviriy san’atda eng murakkab jarayon hisoblanadi. Portret orqali inson obrazini mohirona ko’rsata olgan o’zbek rassomlaridan Abdulhaq Abdullayev, Rahim Ahmedov, Chingiz Ahmarov, Malik Nabiyev kabi rassomlarni kiritish mumkin. Ayniqsa bular ichidan Malik Nabiyevni alohida tilga olib o’tish joiz. M. Nabiyev ko’plab buyuk siymolar obrazini o’ziga xos talqin eta olgan. Uning “Amir Temur” portreti fikrimiz dalilidir. Bundan tashqari M. Nabiyevning o’z ijodida buyuk siymolar tavalludi munosabati bilan ulug’ mutaffakkir olim Abu Rayhon Beruniyning siymosini yaratadi.

Savol: Abu Rayhon Beruniy kim? (o’quvchilar o’zlari bilgancha javob beradi) O’qituvchi: Abu Rayhon Beruniy buyuk oilm sifatida o’z zamonasining turli fanlarni- astronomiya, fizika, matemateka, geologiya asoslarini puxta egallagan olim.

M. Nabiyev buyuk olimning qiyofasini yaratishdagi izlanishlari orqali 1973- yili Beruniy tavalludining 1000 yilligi munosabati bilan yaratgan portretida ulug’ siymoning yaxlit obrazini gavdalantiradi. Bu portret UNESKOning “Kuryer” jurnali muqovsida va xorijiy mamlakatlarning ko’pgina jurnal va gazetalarida bir necha bor nashirdan chiqqan.Yevropada uyg’onish davri sanati.

Dastlabki portretlar qadimgi Yunonistonda miloddan avvalgi VII- V asrlarda yaratilgan. Uyg’onish davrining mashhur rassomlari Lеonardo da Vinchi, Mikеlanjеlo, Rafael, Santilar o’z asarlarida inson ruhiyatini, uning ichki dunyosini, psixologik xaraktеrlarini ochib bеrishga harakat qilganlar.

Kеyinchalik Rеmbrand, A.Dyurеr kabi rassomlar o’z «Avtoportrеt»larida bu mavzuni yanada boyitdilar.

Mashhur Gollandiyalik rassom Rembrant haqida to’xtalganda, uning ijodini bizning mamlakatimiz bilan aloqadar joyi ham borligini alohida qayd qilishlozim. Xususan, uning Sohibqiron Amir Temur taxtda o’tirgan ko’rinishini tasvirlovchi rasmi (eskizi) ham bor.Insonlar qiyofasini tasvirlashda tasviriy san’atning o’ziga xos qonun qoidalari bor bo’lib, biz eng avvalo ana shularni bilib olishimiz zarur. Inson tasvirini ishlashda gavdaning proportsional nisbiy tеngligidagi o’ziga xoslik.

Portret mavzusida vidyo rolik qo’yib beriladi.

Vasnеtsov Viktor Mixaylovich“

Tsar Ivan Vasilеvich Grozno`y”4- bosqich Yangi mavzuni mustahkamlash.(10 daqiqa) Boshqotirma usulidan foydalinadi.

Savollar:

1. Rassom o’z aksini oynaga qarab ishlagan tasvir qanday nomlanadi?

2.Mashhur Rebrant Xarmes van Peyn qayerda tavallud topgan?

3. M. Nabiyevning qaysi asari YUNESKOning “kuryer” jurnalining muqovalarida nashir etilgan?

4. Portret so’zining ma’nosi?

5. M. Nabiyevning buyuk siymolar asarlaridan biri

6. 1973-yil Beruniy tavalludining 1000 yilligi munosabati bilan Beruniyning portret kim tomonidan yaratilgan?

7. Bir xil rangda hajimsiz ishlangan tasvir qanday nomlanadi?
Dam olish daqiqasi.

Qiyofalarni eslab qoling va ularni joylashish tartibi bilan yoddan aytib bering.

Izoh: O‘qituvchi mavzu bo‘yicha qo‘shimcha ma'lumotlar beradi, mashq davomida ularni rag‘batlantirib ruhiyatini ko‘tarishga harakat qiladi.

5- bosqich: Darsga yakun yasash:

  • O`quvchilarni baholash: To`plangan kartichkalar orqali baholar e’lon qilinadi

  • Uyga vazifa: Oila a’zolaridan (aka, uka, opa, singillarga qarab) turli kayfiyatdagi eskizlar (qoralama rasm) ni chizib kelish.Foydalanilgan adabiyotlar:

  1. Rahim Hasanovning “Tasviriy san’at asoslari”

  2. Xalq Ta’lim Vazirlik saiti 5- sinf darslik kitobi.

Katalog: resourc
resourc -> Hisoblash texnikasi rivojlanish tarixini tahlil qilib, bu rivojlanish ham nazariy ham amaliy asosga EGA ekanligini ko’rish mumkin
resourc -> Assignment: Earth #1 – Brighter Than a thousand Suns – 3 months after ‘Assignment: Earth’ which is set in April 1968; so July 1968
resourc -> The Ancient Trees of Montgomeryshire – Alastair Hotchkiss
resourc -> Posterior sagittal anorectoplasty (Peña Procedure or psarp). What is an anorectal malformation?
resourc -> Eu member states
resourc -> Bauer, Markus Press/Communication
resourc -> Mahatma Gandhi Society of Ottawa … Fellowship of those who esteem Gandhian Thought and Principles of Action
resourc -> A selected List of Books, Articles, and Internet Resources on a bibliography Compiled By Resource Centre Post Bag No: 4 Near Indroda Circle Gandhinagar 382 009 Jagadis Chandra Bose a brief Biography
resourc -> Architectural and engineering specification

Download 117 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
axborot texnologiyalari
O’zbekiston respublikasi
guruh talabasi
nomidagi toshkent
o’rta maxsus
davlat pedagogika
texnologiyalari universiteti
toshkent axborot
xorazmiy nomidagi
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
pedagogika instituti
таълим вазирлиги
махсус таълим
haqida tushuncha
O'zbekiston respublikasi
tashkil etish
toshkent davlat
vazirligi muhammad
saqlash vazirligi
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
respublikasi axborot
vazirligi toshkent
bilan ishlash
Toshkent davlat
uzbekistan coronavirus
sog'liqni saqlash
respublikasi sog'liqni
vazirligi koronavirus
koronavirus covid
coronavirus covid
risida sertifikat
qarshi emlanganlik
vaccination certificate
sertifikat ministry
covid vaccination
Ishdan maqsad
fanidan tayyorlagan
o’rta ta’lim
matematika fakulteti
haqida umumiy
fanidan mustaqil
moliya instituti
fanining predmeti
pedagogika universiteti
fanlar fakulteti
ta’limi vazirligi