Экалогик маданият болаликдан бошланадиDownload 17,19 Kb.
Sana09.04.2022
Hajmi17,19 Kb.
#540454
Bog'liq
Экалогик маданият болаликдан бошланади


Экалогик маданият болаликдан бошланади.
Хозирги даврда атроф мухит софлиги дунё халкларининг глобал муаммосига айланиб бормокда.бу муаммони хал этиш учун факат экалогик ташкилотлар тузиш шартномалар ва келишувлар белгилаш турли дастурлар яратиш илмий тадкикотлар олиб боришнинг узи кифоя килмайди. Соглом мухит яратиш баркамол авлод мезони булганидек мазкур муаммони хал этишнинг асл мохияти хар бир киши жамиятда яшаётган хар бир инсон онгига сингдириш энг мухим вазифа булиб колди. Экалогик фожиани асл сабабларини англаб етган инсонгина уз фаолиятида бунга йул куймаслиги мукаррар.бу борада ёш авлоднинг экалогик маданиятини ривожлантириш олиб бориладиган таълим тарбиявий ишларига бевосита боглик.экалогик таълим тарбиянинг асосий максади ёш авлодда атроф мухитга онгли муносабатни шакллантиришдир. Экалогик тарбия укувчи ёшларни табиатни авайлаб асрашга уни севишга унга окилона муносабатда булишга уз мактаби узи яшаб турган оиласи махалласи кишлок ва шахарини озода саклашга уни кукаламзорлаштиришга мевали боглар яратишда уз хиссаларини кушишга хайвонот дунёсига гамхурлик килишга куйингки ер сув хавонинг мусаффолигига эришиши мисолида атроф мухитни бутун хайвонот дунёсини эъзослашга ургатади. Бу эса уз навбатида болаларга экалогик билим ва тарбия бериш билан бирга унда экалогик маданиятни шакллантиришни хам такозо этади. Экалогик маданият ёш авлоддан умуман инсондан табиат бойликларидан окилона фойдаланиш билан бирга вазиятни согломлаштиришни экалогик хавфсизликни таъминлашни инсон ва табиат уртасидаги уйгун муносабатга оид миллий ва умумбашарий тажрибаларни урганишни ва уни хаётга тадбик килишни табиатнинг янада гузаллашуви гуллаб яшнаши учун хисса кушишни таказо этади. Бу фаолият дебочаси эса болаликдан бошланади. Маълумки экалогик маданиятнинг негизи оилада пайдо булмаган булса таълим тарбияни кейинги боскичларида бу анча кийин кечади. Энг биринчи талаб оилада болаларни тугри мехнат килишга одатлантиришдир. Кадимдан сув тупрок усимликларни исроф килиш топташ меъёрдан ортик сарфлаш увол хисобланган. Увол хар бир инсонда таркиб топиши керак булган биринчи талаб саналган. Унга риоя килмаганлар хатто жазоланган хам. Хунармадми дехконми косибми богбонми у хеч качон исрофга йул куймаган. Хатто тупрокдан бир карич ердан хам инсоф юзасидан фойдаланган ва бу хислат фарзандларига болаликдан сингдирилган. Ота боболаримиз моддий маънавий бойликлардан уйлаб фойдаланганлар. Чунки ер инсон учун чорвадор дехкон косиб хунарманд учун хом ашё бериб уни туйдиради кийинтиради.улардан фойдаланишла экалогик маданиятни ва мувозанатни саклашга катъий риоя этиларди. Айникса сувни увол килмасликка катта эътибор берилган. Хатто сувга тупурилмаган нон эъзосланган. Ушоги ерга тушса хам олиб кузга суртилган. Ховли жой хар куни супуриб тозаланган хар ойда уй кутарилган курпа тушаклар офтобга ёйиб турилган хонадонларда ахлатлар сакланмаган супуриндилар керак нокеракка ажратилган. Мева сабзавод пучоклари молга овкат колдиклари итга ёки хайвони бор кушнига чикарилган. Озик овкат емак ичмокда хам меъёрга об хавога гигеник талабларга риоя килинган. Умуман хар бир оила аъзоси учун атроф мухит тозалигига риоя килиш узини такдирини хонадонини уз томаркасини уй жойини кушимча хужаликларини тоза саклаш конун хисобланган. Эрта бахорда арик зовурлар тозаланган хашар йули билан махаллаларда бог- рогларда дов- дарахтлар тартибга келтирилган. Бу гапларни айтмокдан максад кадимдан давом этиб келган анъана ва урф одатлар хар бир оилада таркиб топиши шартлигини яна бир карра эслатмок дир. Оилада эса келажагимиз давомчиси фарзандларимиз камолга етади.хуллас болада экалогик маданиятни шакллантириш махалла мактаб оила билан бирга олиб борилиши уни турли сайиллар гул сайиллари саломатлик тадбирлари хосил байрами ободонлаштириш тадбирлари ёш табиат севарлар куриги.. Уз улкангизни биласизми..Биз келажак учун жавобгармиз..шиори остида тадбирлар утказиб унда экалогик партияни ижобий ва самарали юксакликка кутаради.азиз хамшахарлар халкимизнинг асрлардан-асрларга утиб келаётган миллий кадриятлари одоб ахлок коидаларига ота-боболаримизнинг угит ва насихатларига амал килмасдан белгиланмаган жойларга маиший чикиндилар ташлайдиган гузал ва бетакрор юртимизни писта пучоги сигарет колдиги пласмасса идишлар целафан халта когоз сакич нос ва бошка чикиндилар билан ифлослантирадиган хаммамиз учун мукаддас булган ерга тупурадиган одамларга нисбатан тушунтириш таргибот ишларини биргаликда олиб борайлик.зеро жаннатмакон мукаддас юртимиз гузаллигига мусаффолигига зигирча гард кунмасин.бунинг учун биз узбекистон экалогик партия ходимлари хамиша ватанимизнинг гуллаб яшнашига беминнат хизматдамиз.

Экалогик маданият болаликдан бошланади.


Хозирги даврда атроф мухит софлиги дунё халкларининг глобал муаммосига айланиб бормокда.бу муаммони хал этиш учун факат экалогик ташкилотлар тузиш шартномалар ва келишувлар белгилаш турли дастурлар яратиш илмий тадкикотлар олиб боришнинг узи кифоя килмайди. Соглом мухит яратиш баркамол авлод мезони булганидек мазкур муаммони хал этишнинг асл мохияти хар бир киши жамиятда яшаётган хар бир инсон онгига сингдириш энг мухим вазифа булиб колди. Экалогик фожиани асл сабабларини англаб етган инсонгина уз фаолиятида бунга йул куймаслиги мукаррар.бу борада ёш авлоднинг экалогик маданиятини ривожлантириш олиб бориладиган таълим тарбиявий ишларига бевосита боглик.экалогик таълим тарбиянинг асосий максади ёш авлодда атроф мухитга онгли муносабатни шакллантиришдир. Экалогик тарбия укувчи ёшларни табиатни авайлаб асрашга уни севишга унга окилона муносабатда булишга уз мактаби узи яшаб турган оиласи махалласи кишлок ва шахарини озода саклашга уни кукаламзорлаштиришга мевали боглар яратишда уз хиссаларини кушишга хайвонот дунёсига гамхурлик килишга куйингки ер сув хавонинг мусаффолигига эришиши мисолида атроф мухитни бутун хайвонот дунёсини эъзослашга ургатади. Бу эса уз навбатида болаларга экалогик билим ва тарбия бериш билан бирга унда экалогик маданиятни шакллантиришни хам такозо этади. Экалогик маданият ёш авлоддан умуман инсондан табиат бойликларидан окилона фойдаланиш билан бирга вазиятни согломлаштиришни экалогик хавфсизликни таъминлашни инсон ва табиат уртасидаги уйгун муносабатга оид миллий ва умумбашарий тажрибаларни урганишни ва уни хаётга тадбик килишни табиатнинг янада гузаллашуви гуллаб яшнаши учун хисса кушишни таказо этади. Бу фаолият дебочаси эса болаликдан бошланади. Маълумки экалогик маданиятнинг негизи оилада пайдо булмаган булса таълим тарбияни кейинги боскичларида бу анча кийин кечади. Энг биринчи талаб оилада болаларни тугри мехнат килишга одатлантиришдир. Кадимдан сув тупрок усимликларни исроф килиш топташ меъёрдан ортик сарфлаш увол хисобланган. Увол хар бир инсонда таркиб топиши керак булган биринчи талаб саналган. Унга риоя килмаганлар хатто жазоланган хам. Хунармадми дехконми косибми богбонми у хеч качон исрофга йул куймаган. Хатто тупрокдан бир карич ердан хам инсоф юзасидан фойдаланган ва бу хислат фарзандларига болаликдан сингдирилган. Ота боболаримиз моддий маънавий бойликлардан уйлаб фойдаланганлар. Чунки ер инсон учун чорвадор дехкон косиб хунарманд учун хом ашё бериб уни туйдиради кийинтиради.улардан фойдаланишла экалогик маданиятни ва мувозанатни саклашга катъий риоя этиларди. Айникса сувни увол килмасликка катта эътибор берилган. Хатто сувга тупурилмаган нон эъзосланган. Ушоги ерга тушса хам олиб кузга суртилган. Ховли жой хар куни супуриб тозаланган хар ойда уй кутарилган курпа тушаклар офтобга ёйиб турилган хонадонларда ахлатлар сакланмаган супуриндилар керак нокеракка ажратилган. Мева сабзавод пучоклари молга овкат колдиклари итга ёки хайвони бор кушнига чикарилган. Озик овкат емак ичмокда хам меъёрга об хавога гигеник талабларга риоя килинган. Умуман хар бир оила аъзоси учун атроф мухит тозалигига риоя килиш узини такдирини хонадонини уз томаркасини уй жойини кушимча хужаликларини тоза саклаш конун хисобланган. Эрта бахорда арик зовурлар тозаланган хашар йули билан махаллаларда бог- рогларда дов- дарахтлар тартибга келтирилган. Бу гапларни айтмокдан максад кадимдан давом этиб келган анъана ва урф одатлар хар бир оилада таркиб топиши шартлигини яна бир карра эслатмок дир. Оилада эса келажагимиз давомчиси фарзандларимиз камолга етади.хуллас болада экалогик маданиятни шакллантириш махалла мактаб оила билан бирга олиб борилиши уни турли сайиллар гул сайиллари саломатлик тадбирлари хосил байрами ободонлаштириш тадбирлари ёш табиат севарлар куриги.. Уз улкангизни биласизми..Биз келажак учун жавобгармиз..шиори остида тадбирлар утказиб унда экалогик партияни ижобий ва самарали юксакликка кутаради.азиз хамшахарлар халкимизнинг асрлардан-асрларга утиб келаётган миллий кадриятлари одоб ахлок коидаларига ота-боболаримизнинг угит ва насихатларига амал килмасдан белгиланмаган жойларга маиший чикиндилар ташлайдиган гузал ва бетакрор юртимизни писта пучоги сигарет колдиги пласмасса идишлар целафан халта когоз сакич нос ва бошка чикиндилар билан ифлослантирадиган хаммамиз учун мукаддас булган ерга тупурадиган одамларга нисбатан тушунтириш таргибот ишларини биргаликда олиб борайлик.зеро жаннатмакон мукаддас юртимиз гузаллигига мусаффолигига зигирча гард кунмасин.бунинг учун биз узбекистон экалогик партия ходимлари хамиша ватанимизнинг гуллаб яшнашига беминнат хизматдамиз.

Узбекистон экалогик партияси


Ангрен шахар партия ташкилоти раиси Ойбек Нурхонович Коракулов.

Узбекистон экалогик партияси


Ангрен шахар партия ташкилоти раиси Ойбек Нурхонович Коракулов.
Download 17,19 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2024
ma'muriyatiga murojaat qiling

kiriting | ro'yxatdan o'tish
    Bosh sahifa
юртда тантана
Боғда битган
Бугун юртда
Эшитганлар жилманглар
Эшитмадим деманглар
битган бодомлар
Yangiariq tumani
qitish marakazi
Raqamli texnologiyalar
ilishida muhokamadan
tasdiqqa tavsiya
tavsiya etilgan
iqtisodiyot kafedrasi
steiermarkischen landesregierung
asarlaringizni yuboring
o'zingizning asarlaringizni
Iltimos faqat
faqat o'zingizning
steierm rkischen
landesregierung fachabteilung
rkischen landesregierung
hamshira loyihasi
loyihasi mavsum
faolyatining oqibatlari
asosiy adabiyotlar
fakulteti ahborot
ahborot havfsizligi
havfsizligi kafedrasi
fanidan bo’yicha
fakulteti iqtisodiyot
boshqaruv fakulteti
chiqarishda boshqaruv
ishlab chiqarishda
iqtisodiyot fakultet
multiservis tarmoqlari
fanidan asosiy
Uzbek fanidan
mavzulari potok
asosidagi multiservis
'aliyyil a'ziym
billahil 'aliyyil
illaa billahil
quvvata illaa
falah' deganida
Kompyuter savodxonligi
bo’yicha mustaqil
'alal falah'
Hayya 'alal
'alas soloh
Hayya 'alas
mavsum boyicha


yuklab olish