Demokratikjamiyatqurishnazariyasivaamaliyoti” fanidantestlar “Demokratik jamiyat qurish nazariyasi va amaliyoti” fanining nazariy asoslarini aniqlangDownload 90.32 Kb.
Sana01.03.2017
Hajmi90.32 Kb.
Demokratikjamiyatqurishnazariyasivaamaliyoti” fanidantestlar
1. “Demokratik jamiyat qurish nazariyasi va amaliyoti” fanining nazariy asoslarini aniqlang.

A. O’zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi

B. Oliy Majlis qonunlari

C. Me'yoriy-huquqiy hujjatlar

D. *O’zbekiston Respublikasi Prezidentining asarlari

2. Taraqqiyotning “o’zbek” modeliga asos bo’lgan tamoyillardan biri ko’rsatilgan qatorni aniqlang.

A. Yangisini qurmasdan, eskisini buzmaslik

B. Xalqaro munosabatlar ustuvorligi

C. *Davlat bosh islohotchi

D. Ichki ishlarga aralashmaslik

3. O’zbekiston BMTga qachon a'zo bo’lgan?

A. 1991 yil 18 noyabr

B. *1992 yil 2 mart

C. 1992 yil 2 iyun

D. 1992 yil 10 dekabr

4. Xususiylashtirish – bu, ...

A. Ijtimoiy-iqtisodiy formatsiyaning bir shakli

B. *Mulkni davlat tasarrufidan chiqarish

C. Ishlab chiqargan mahsulotini o’zi sotish

D. Talab va taklif o’rtasidagi farqni yo’qotish

5. O’zbekistondagi mehnat resurslari Markaziy Osiyodagi jami mehnat resurslarining necha foizini tashkil etadi?

A. 35 foizini

B. 45 fozini

C. 55 fozini

D. *60 foizini

6. O’zbekiston “Shanxay hamkorlik tashkiloti”ga a'zo bo’lgan yilni aniqlang.

A. 1999 yil 19 iyul

B. 1996 yil 16 iyulda

C. 2000 yil 29 avgustda

D. *2001 yil 15 iyunda

7. Fuqarolik kodeksiga muvofiq mulkning qanday shakllari ajratib ko’rsatilgan?

A. Xususiy va ommaviy

B. Xususiy, aralash va davlat mulki

C. Davlat va nodavlat

D. *Mulkning xilma-xil shakllari
8. Vakolat tugashi munosabati bilan O’zbekiston Respublikasi Prezidenti umrbod qanday lavozimni egallaydi?

A. *Senat a'zosi lavozimini

B. Oliy Bosh qo’mondonlikni

C. qonunchilik palatasi deputatligini

D. Konstitutsion sud a'zoligini

9. O’zbekiston Respublikasida nechta qishloq va shahar tumanlari mavjud?

A. 170 qishloq, 20 shahar tumanlari

B. *163 qishloq, 18 shahar tumanlari

C. 200 qishloq, 25 shahar tumanlari

D. 115 qishloq, 30 shahar tumanlari

10. Oliy Majlis Senati ishida umumiy rahbarlikni kim bajaradi?

A. Prezident

B. *Senat raisi

C. Spiker

D. Oliy Majlis raisi

11. Islom Karimovning “O’zbekiston XXI asr bo’sag’asida: xavfsizlikka tahdid, barqarorlik shartlari va taraqqiyot kafolatlari” asari nechanchi qilda yaratilgan?

A. 1994 yil

B. 1995 yil

C. *1997 yil

D. 1998 yil

12. o’zbek tiliga davlat maqomi qachon berilgan?

A. 1990 yil 24 martda

B. 1990 yil 21 iyunda

C. 1991 yil 31 avgustda

D. *1989 yil 21 oktyabrda

13. qaysi davlat O’zbekiston mustaqilligini birinchi bo’lib tan olgan?

A. AqSh

B. Rossiya

C. *Turkiya

D. Eron

14. O’zbekiston Konstitutsiyasiga ko’ra bilim olish huquqi qanday huquqlar guruhiga kiradi?

A. Iqtisodiy va ijtimoiy

B. Iqtisodiy

C. Ma'naviy va shaxsiy

D. Shaxsiy

15. Mulkdan begonalashuv deganda nimani tushunasiz?

A. Mehnatda ijtimoiy adolat tamoyilining ustuvor bo’lishi

B. Mulkdan foydalanish darajasining yuqoriligi

C. Erkin iqtisodiy faoliyat yuritish

D. *Mulk va undan foydalanish natijalarining tasarruf etilmasligi
16. Mafkuraviy plyuralizm nima?

A. g’oyalar qarama-qarshiligi

B. g’oyaviy kurashchanlik

C. *Fikr va qarashlar xilma-xilligi

D. Mafkuraviy platformalar

17. Ijtimoiy yo’naltirilgan bozor iqtisodiyoti – bu, ...

A. Davlat mulkiga asoslangan iqtisodiyot

B. Bozor iqtisodiyotiga mos qonunlarning qabul qilinishi

C. *Bozor iqtisodiyotiga o’tish davrida kuchli ijtimoiy himoyaga tayanish

D. Iqtisodiyotning siyosatdan ustuvorligi

18. Iqtisodiy islohotlarning huquqiy negizi nima?

A. Rejali iqtisodiyotni himoyalovchi qonunlar yaratish

B. Bozor iqtisodiyotiga bosqichma-bosqich o’tish

C. *Islohotlarga o’tishda qonunlar va huquqiy hujjatlarning mavjudligi

D. o’tish davrida davlatning bosh islohotchi bo’lishi

19. Iqtisodiy islohotlarning birinchi bosqichi qanday vazifalardan iborat edi?

A. Iqtisodiy islohotlar huquqiy negizini barpo etish

B. Davlat mulkini xususiylashtirish va ko’p ukladli iqtisodiyotga o’tish

C. Bozor iqtisodiyoti asoslarini shakllantirish

D. *Yuqoridagilarning hammasi to’g’ri

20. Bozor sharoitida qanday mulk shakllari mavjud?

A. Xususiy mulk va jamoa mulki

B. Ijara korxonalari va aktsiyadorlar mulki

C. qo’shma korxona va hissadorlar mulki

D. *Yuqoridagi barcha mulk shakllari

21. Bozor iqtisodiyotiga o’tishda “o’zbek modeli” Islom Karimovning qaysi asarida yoritilgan?

A. “O’zbekistonning o’z istiqlol va taraqqiyot yo’li” asarida

B. *“O’zbekiston- bozor munosabatlariga o’tishning o’ziga xos yo’li” asarida

C. “O’zbekiston iqtisodiy siyosatning ustuvor yo’nalishlari”

D. “O’zbekiston iqtisodiy islohotlarni chuqurlashtirish yo’lida”

22. Demokratik jamiyatga monand iqtisodiyotning tub belgilari qaysilar?

A. Tadbirkorlik va tanlov erkinligi

B. Raqobat va erkin narx tizimi

C. Davlatning iqtisodiyotga aralashuvi cheklanganligi

D. *hamma javob to’g’ri

23. Iqtisodiyotning monopoliyalashuvi nima?

A. Ko’pgina korxonalarning bir xil maxsulot ishlab chiqarishi

B. Iqtisodiyotda raqobatni kuchaytirish

C. Import o’rnini bosuvchi mahsulotlar ishlab chiqarish

D. *Korxona ishlab chiqargan mahsulot raqobat yo’qligi sababli sun'iy ravishda narxi yuqori ushlab turilishi
24. Iqtisodiy hayotni erkinlashtirishdan asosiy ko’zlangan maqsad?

A. *Iqtisodiyotni rivojlanishi uchun paydo bo’lgan sun'iy to’siqlarni bartaraf etish.

B. Import o’rnini bosuvchi mahsulot ishlab chiqarish

C. Kichik xususiylashtirishni amalga oshirish

D. Eksport uchun mahsulot ishlab chiqarish

25. Mulkni haqiqiy egalariga topshirish nima?

A. Mulkni davlat tasarrufidan chiqarish

B. *Mulkdan xalq uchun ham o’zi uchun ham foydalanib, uning qadriga etuvchilarga topshirish

C. Ko’p ukladli iqtisodiyotni shakllantirish

D. qishloq xo’jaligidagi shirkatlarni ko’paytirish

26. Iqtisodiyot sub'ektlari nima?

A. *Xizmat qiluvchi va ishlab chiqaruvchilarning hammasi

B. Tadbirkorlik bilan shug’ullanuvchilar

C. Faqat davlat korxonalaridagi ishlab chiqaruvchilar

D. Oziq-ovqat ishlab chiqaruvchilar

27. O’zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining asosiy printsiplarini aniqlang.

A. *Davlat suverniteti, xalq hokimiyatchiligi, qonunchilik

B. quyidan yuqoriga qarab saylab qo’yilish, vaqti-vaqti bilan hisobot berish

C. Demokratizm, mahalliy o’z-o’zini boshqarish, sud tuzilishi va sudlov

D. Insonparvarlik, partiyaviylik, demokratizm

28. O’zbekiston bozor munosabatlariga o’tishda eng avvalo nimalarga e'tibor berdi?

A. Chet el sarmoyalarini O’zbekistonga jalb qilish

B. Raqobat orqali tovar ishlab chiqarishni ko’paytirish

C. Iste'mol bozorini kengaytirish

D. *Bozor munosabatlariga o’tish qonuniyatlarini ishlab chiqish

29.Sobiq SSSR davrida qanday mulk shakllari mavjud edi?

A. Davlat mulki

B. Kolxoz kooperativ mulki

C. *Davlat mulki va kolxoz kooperativ mulki

D. Xususiy va jamoa mulklari

30. Mustaqil O’zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi negiziga asos qilib olingan hujjatlar qaysilar?

A. BMT hujjatlari, YuNESKO qoidalari, Prezident farmonlari

B. YuNESKO qoidalari, Xalqaro valyuta banki hujjatlari, “Inson huquqlari Butunjahon Deklaratsiyasi”

C. *“Inson huquqlari Butunjahon Deklaratsiyasi”, xalqaro huquq qoidalari, BMT hujjatlari

D. Xalqaro valyuta banki hujjatlari, sobiq SSSR Konstitutsiyasi, xalqaro huquq qoidalari

31. Prezidentimiz I.A. Karimovning qaysi asarida iqtisodiy hayotni yanada erkinlashtirish vazifasi qo’yilgan?

A. “O’zbekistonning o’z istiqlol va taraqqiyot yo’li”

B. *“O’zbekiston iqtisodiy siyosatning ustuvor yo’nalishlari”

C. “O’zbekiston-bozor munosabatlariga o’tishning o’ziga xos yo’li”

D. “O’zbekiston iqtisodiy islohotlarini chuqurlashtirish yo’lida”

32. O’zbekiston tashqi siyosatining asosiy tamoyillaridan biri keltirilgan qatorni aniqlang.

A. Teng huquqlilik

B. o’zaro manfaatdorlik

C. *Boshqa davlatlarning ichki ishlariga aralashmaslik

D. Daxlsizlik

33. Milliy qadriyatlar qanday mazmunga ega?

A. Millatning tarixan shakllangan urf-odat va marosimlari

B. Etnik guruhning mentaliteti, tafakkuri va madaniyati

C. Millat tomonidan qadrlanadigan barcha narsa-hodisalar

D. *Millat uchun muhim ahamiyatga ega bo’lgan etnik jihat va xususiyatlar bilan bog’liq qadriyat shakllari

34. Yurtboshimiz tomonidan 2007 yil qanday nomlangan edi?

A. Obod mahalla yili

B. homiylar va shifokorlar yili

C. *Ijtimoiy himoya yili

D. qariyalarni qadrlash yili

35. Iqtisodiy islohotlar birinchi bosqichi qachon yakunlangan?

A. Davlat mulki butunlay xususiylashtirilgach

B. *Milliy valyuta muomalaga kiritilgach

C. Agrar munosabalarning yangi turi shakllangach

D. Iqtisodiy islohotlar huquqiy negizi barpo etilgach

36. Integratsiya nima?

A. Mamlakatlarning iqtisodiy ajralib chiqish jarayoni

B. Turli tarmoq korxonalarining birlashuvi

C. *Mamlakatlarning yaqinlashuv va birlashuv jarayoni

D. Turli mamlakatlar iqtisodiy aloqalari va yagona tizimining buzilish jarayoni

37. Korruptsiya nima?

A. Korruptsiya lotincha so’z bo’lib, mansabdor shaxsni poraga sotilishi

B. Mansabdor shaxs tomonidan davlat mulkini o’g’irlash, o’zlashtirish

C. *Belgilangan qonunlarni chetlab o’tib, boylik orttirish uchun amalga oshirilgan xatti-harakat

D. Noqonuniy foyda olish uchun o’z xizmat lavozimini suiste'mol qilish

38. Sharqona demokratiya shakllanishining xususiyati ifodalangan qatorni aniqlang.

A. *Sharqda demokratik jarayonlar uzviy ravishda va asta-sekin taraqqiy topadi

B. Sharqda demokratiya qonunlarga tayanadi

C. Sharq demokratiyasi mamlakat milliy xususiyatlari zamirida shakllanadi

D. Sharq va g’arb demokratiyasiga bir xil tamoyillar asos bo’lib xizmat qiladi

39. Mustaqil O’zbekistonda amalga oshirilayotgan islohotlar kimlarning manfaatlariga xizmat qilishi kerak deb bilasiz?

A. Mulkdorlarga

B. *Inson manfaatlariga xizmat qilishi kerak

C. hissadorlik jamiyatlariga

D. Tovar ishlab chiqaruvchilar va tadbirkorlarga

40. Islom Karimovning “O’zbekiston XXI asr bo’sag’asida: xavfsizlikka taxdid, barqarorlik shartlari va taraqqiyot kafolatlari ” asari qanday maqsadda yaratilgan?

A. Biz yashab turgan davr xususiyatlarini ko’rsatish maqsadida

B. *Mamlakatda barqarorlik va xavfsizlikni saqlash uchun qanday muammolarni hal qilish lozimligini aniqlash maqsadida

C. Mamlakatda o’tkazilayotgan islohotlar ahamiyatini ko’rsatish maqsadida

D. Jahonning barcha mamlakatlari bilan manfaatdor hamkorlikni o’rnatish yo’llarini ko’rsatish maqsadida

41. g’arbda davlat boshqaruvi shakllariga geografik omillarning ta'siri haqidagi ilk nazariyalarning mualliflarini aniqlang.

A. V. Gegel, Feyerbax, I. Kant

B. *R. Chellen, K. Xausxoffer, A.Mexen

C. T.Gobbs, T.Komponella, Monteske

D. E.Gusserl, Ch.Pirs, A.Kamyu

42. O’zbekiston Prezidenti farmonlarini bajarilishiga qaysi organ mas'ul?

A. O’zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi

B. *O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi

C. O’zbekiston Respublikasi Oliy sudi

D. O’zbekiston Respublikasi Konstitutsiyaviy sudi

43. Oliy Majlis Davlat hokimiyatining qanday tarmog’i?

A. qonun chiqaruvchi

B. Ijro etuvchi

C. Sud ishlarini olib boruvchi

D. qonun chiqaruvchi va ijro etuvchi.

44. Prezidentimiz qaysi asarida mahalliychilik, urug’-aymoqchilik illatlari va ularni zararli oqibatlari to’g’risida to’xtalib o’tgan?

A. *O’zbekiston XXI asr bo’sag’asida: xavfsizlikka tahdid, barqarorlik shartlari va taraqqiyot kafolatlari

B. Vatan sajdagoh kabi muqaddasdir

C. O’zbekistonning o’z istiqlol va taraqqiyot yo’li

D. Bizdan ozod va obod Vatan qolsin

45. O’zbekiston davlat hokimiyatining asosiy manbaini aniqlang.

A. qonunlar

B. Oliy Majlis

C. Vazirlar Mahkamasi

D. *Xalq

46. Davlat organlari va mansabdor shaxslar kim oldida javobgar?

A. Prezident oldida

B. *Xalq oldida

C. Oliy Majlis oldida

D. Oliy sud oldida

47. O’zbekiston qanday davlat hisoblanadi?

A. *Suveren demokratik respublika

B. Suveren davlat

C. Demokratik davlat

D. Suveren demokratik davlat

48. O’zbekiston Konstitutsiyasi bo’yicha qaysi huquq siyosiy huquq hisoblanadi?

A. har bir shaxs mulkdor bo’lishga haqli

B. har kim bilim olish huquqiga ega

C. har bir inson malakali tibbiy xizmatdan foydalanish huquqiga ega, talab va taklif o’rtasidagi farqni yo’qotish

D. *O’zbekiston Respublikasi fuqarolari kasaba uyushmalariga, siyosiy partiyalarga va boshqa jamoat birlashmalariga uyushish, ommaviy harakatlarda ishtirok etish huquqiga egadirlar.

49. Islom Karimov qaysi hujjatga muvofiq 1991 yil 29 dekabrda O’zbekiston Respublikasi Prezidenti lavozimiga saylangan deb hisoblanadi?

A. *“O’zbekiston Respublikasi Prezidenti saylovi to’g’risida”gi qonunning 95-moddasiga asosan

B. Saylov natijalariga ko’ra Vazirlar Mahkamasining qarori bilan

C. Markaziy saylov komissiyasi raisining qaroriga muvofiq

D. O’zbekiston Konstitutsiyasiga muvofiq
50. Etnik, millatlararo munosabatlar va muammolar masalasi Prezidentning qaysi asarida alohida mushohada qilingan?

A. *“O’zbekiston XXI asr bo’sag’asida: xavfsizlikka taxdid, barqarorlik shartlari va taraqqiyot kafolatlari” asarida

B. “ Vatan sajdagoh kabi muqaddasdir”

C. “O’zbekistonning o’z istiqlol va taraqqiyot yo’li”

D. “Bizdan ozod va obod Vatan qolsin”

51. O’zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi bo’yicha ota-onaning qanday majburiyati bor?

A. Ota-onalar o’z farzandlarini voyaga etguncha boqishga majburdirlar

B. *Ota-onalar o’z farzandlarini voyaga etguncha tarbiyalashga majburdirlar

C. Ota-onalar o’z farzandlarini voyaga etguncha o’qitishga majburdirlar

D. Ota-onalar o’z farzandlarini ular oila qurgunlariga qadar ta'minlashga majburdirlar

52. “Kishan kiyma, bo’yin egma,

Ki, sen ham hur tug’ilg’onsen”.

Ushbu demokratik mohiyatga ega bo’lgan misralar kimga tegishli?

A. Maxmudxo’ja Behbudiy

B. Abdulla qodiriy

C. *Cho’lpon

D. Abdulla Avloniy

53. Jamoat birlashmalarini tarqatib yuborish, ular faoliyatini taqiqlab yoki cheklab qo’yish qaysi tashkilotda yoki qaerda amalga oshiriladi?

A. O’zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi qaroriga asosan

B. *Sud qaroriga asosan

C. Prezident qaroriga asosan

D. Vazirlar Mahkamasi qaroriga asosan

54. quyidagi javoblardan qaysi biri fuqarolar burchiga kiradi?

A. har bir shaxs mulkdor bo’lishga haqli

B. har kim bilim olish huquqiga ega

C. *Fuqarolar O’zbekiston xalqining tarixiy, ma'naviy va madaniy merosini avaylab asrashga majburdirlar

D. har bir inson malakali tibbiy xizmatdan foydalanish huquqiga ega

55. O’zbekistonni qanday nomlasa to’g’ri bo’ladi?

A. O’zbekiston suveren Respublikasi

B. O’zbekiston mustaqil Respublika

C. *O’zbekiston Respublikasi yoki O’zbekiston

D. O’zbekiston suveren davlat

56. Prezident so’zining ma'nosi nima?

A. Boshqaruvchi, rahnamo

B. Rahbar, boshqaruvchi

C. *Boshida, tepasida turuvchi

D. Kuzatuvchi, tartibga soluvchi
57. Zardushtiylik dinining demokratik xarakterini belgilovchi g’oyasini aniqlang.

A. *“Ezgufikr, ezguso’z, ezguamal”

B. “Kichikka izzat, kattaga hurmat”

C. “Avval iqtisod, keyin siyosat”

D. “So’z va amal birligi”

58. Bozor mexanizmi nima?

A. Xususiy mulkning iqtisodiyotda etakchi o’rinni egallashi

B. Erkin raqobatchilik muhitini yaratish

C. *Bozor iqtisodiyotining o’zini-o’zi tartibga solish mexanizmlari va vositalari

D. Import o’rnini bosuvchi mahsulot ishlab chiqarish

59. Milliy mafkuramizning bosh g’oyasi ifodalangan qatorni aniqlang.

A. *Ozod va obod vatan, erkin va farovon hayot

B. Vatan ravnaqi

C. Millatlararo totuvlik va diniy bag’rikenglik

D. Yurt tinchligi va xalq farovonligi

60. Demokratik institutlar nima?

A. *Ijtimoiy hayotning demokratik tamoyillarga asoslanishiga xizmat qiladigan tashkilot va tuzilmalar majmui

B. Ko’ppartiyaviylik tizimi

C. qonun chiqaruvchi hokimiyat tarmog’i

D. Mahalliy o’zini-o’zi boshqarish organlari

61. Bozor iqtisodiyotiga o’tish “o’zbek modeli”ning asosiy tamoyillari qaysilar?

A. Iqtisodiyotni siyosatdan ustuvorligi

B. Davlat bosh islohotchi, qonunlar ustuvorligi

C. Bozor iqtisodiyotiga bosqichma-bosqich o’tish

D. *Barcha javob to’g’ri

62. I.A. Karimovning O’zbekistonda demokratik jamiyat qurishning nazariy asoslarini tahlil qilgan asarini ko’rsating.

A. O’zbekiston bozor munosabatlariga o’tishining o’ziga xos yo’li

B. O’zbekistonning o’z istiqlol va taraqqiyot yo’li

C. O’zbekiston o’z istiqlol va taraqqiyot yo’lida

D. *hamma javoblar to’g’ri

63. O’zbekiston Respublikasi Davlat madhiyasi qabul qilingan sanani aniqlang?

A. 1991 yil 18 noyabr

B. 1992 yil 2 mart

C. *1992 yil 10 dekabr

D. 1992 yil 2 iyun


64. 2010 yil ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish yakunlari bo’yicha yalpi ichki mahsulot necha foizga o’sgan edi?

A. 7,7 foizga

B. *8,5 foizga

C. 8,3 foizga

D. 8,2 foizga

65. Jamiyatda demokratiya qay darajada ekanligini belgilovchi 3 ta mezonni toping.

A. Xalq qarorlar qabul qilish jarayonlaridan qanchalik xabardorligi, fuqarolar davlatni boshqarishda qanchalik ishtirok etishida

B. Oddiy fuqarolarning iqtisodiy va ma'naviy etukligi hamda siyosiy huquqlarini qay darajada anglab olishlari

C. hukumat qarorlari xalq tomonidan qanchalik nazorat qilinishida

D. *Barcha javob to’g’ri

66. Sobiq SSSR davrida iqtisodiy turg’unlik nechanchi yildan boshlangan?

A. XX asrning 50-yillaridan

B. XX asrning 60-yillaridan

C. *XX asrning 70-yillaridan

D. XX asrning 80-yillaridan

67. Kichik xususiylashtirish qaysi yillarda amalga oshirilgan?

A. 1991-1992 yillarda

B. *1992-1994 yillarda

C. 1992-1996 yillarda

D. 1991-1998 yillarda

68. Iqtisodiy islohotlarning ikkinchi bosqichi qachondan boshlangan edi?

A. *1994 yildan

B. 1995 yildan

C. 1996 yildan

D. 1997 yildan

69. I.A. Karimovning “O’zbekiston XXI asr bo’sag’asida: xavfsizlikka tahdid, barqarorlik shartlari va taraqqiyot kafolatlari” asarida mamlakatimizda qancha er osti konlari aniqlangan?

A. 1200 ta

B. 800 ta

C. 1500ta

D. *115 ta

70. Mamlakatimizda “Iyd hayiti”umumxalq bayrami sifatida qachondan boshlab nishonlanmoqda?

A. 1989 yildan

B. 1900 yildan

C. *1991 yildan

D. 1992 yildan
71. O’zbekiston bozor munosabatlariga o’tishning dastlabki bosqichlarida qanday yo’l tugan edi?

A. Aholi kuchli ijtimoiy himoya qilingan

B. o’z mablag’lari va xorij investitsiyalarini yangi texnologiya va texnikalar keltirishga sarfladi

C. Tovar ishlab chiqaruvchilarga keng yo’l ochib berildi

D. *Barcha javoblar to’g’ri

72. O’zbekiston Respublikasi “Ta'lim to’g’risida” gi qonuni va “Kadrlar tayyorlash milliy dasturi” nechta bosqichdan iborat?

A. 2 bosqichdan

B. *3 bosqichdan

C. 4 bosqichdan

D. 5 bosqichdan

73. O’zbekiston Respublikasi Prezidentligiga nomzodlik necha yoshdan qo’yilishi mumkin?

A. Saylovgacha 18 yoshga to’lsa

B. Saylovgacha 25 yoshga to’lsa

C. *Saylovgacha 35 yoshga to’lsa

D. Saylovgacha 30 yoshga to’lsa
74. O’zbekistonRespublikasiOliyMajlisiqachondanboshlabikkipalatalifaoliyatyuritaboshladi?

A. *2005 yildan boshlab

B. 2006 yildan boshlab

C. 2007 yildan boshlab

D. 2004 yildan boshlab

75. O’zbekiston Respublikasi Davlat bayrog’i qachon qabul qilingan?

A. *1991 yil 18 noyabr

B. 1992 yil 2 mart

C. 1992 yil 2 iyun

D. 1991 yil 10 dekabr

76. Iqtisodiy islohotlar birinchi bosqichi qachon yakunlangan?

A. 1993 yil

B. *1994 yil

C. 1995 yil

D. 1996 yil

77. “O’zbekiston Respublikasi Davlat mustaqilligi asoslari to’g’risida”gi qonun qachon qabul qilingan?

A. 1990 yil 24 martda

B. 1991 yil 29 avgustda

C. 1991 yil 31 avgustda

D. 1989 yil 10 mayda
78.“Lotin yozuviga asoslagan o’zbek alifbosini joriy etish to’g’risida”gi O’zbekiston Respublikasining qonuni qachon qabul qilingan?

A. 1994 yil 15 dekabr

B. *1993 yil 2 sentyabr

C. 1995 yil 28 dekabr

D. 1994 yil 10 may

79. O’zbekistonda “Vatan himoyachilari kuni” qachondan boshlab nishonlana boshlandi?

A. 1991 yil 14 yanvardan

B. *1992 yil 14 yanvardan

C. 1993 yil 13 yanvardan

D. 1994 yil 14 yanvardan

80. hozirgi kunda O’zbekistonda qancha millat va elat vakillari yashaydi?

A. *130 dan ortiq

B. 100 dan ortiq

C. 150 dan ortiq

D. 90 dan ortiq

81. Oltin zaxiralari bo’yicha O’zbekiston dunyoda nechanchi o’rinda turadi?

A. Uchinchi o’rinda

B. To’rtinchi o’rinda

C. *Beshinchi o’rinda

D. Oltinchi o’rinda

82. Respublikamizda “Ma'naviyat va ma'rifat jamoatchilik markazi ” qachon tashkil topgan?

A. 1993 yilda

B. *1994 yilda

C. 1995 yilda

D. 1996 yilda

3. O’zbekiston engil avtomobil ishlab chiqarish bo’yicha jahondagi nechanchi davlat hisoblanadi?

A. 24- davlat

B. 26- davlat

C. 27- davlat

D. *28- davlat

84. Mustaqil O’zbekistonda parlament qachon tashkil topgan?

A. *1994 yil dekabrda

B. 1999 yil yanvarda

C. 1992 yil dekabrda

D. 1994 yil aprelda
85. O’zbekiston Respublikasi Oliy majlisiga ko’ppartiyaviylik asosida dastlabki saylovlar qachon o’tkazilgan edi?

A. 1993 yil dekabrda

B. *1994 yil dekabrda

C. 1995 yil martda

D. 1992 yil martda

86. O’zbekistonda birinchi marta Prezidentlik boshqaruvi qachondan boshlandi?

A. *1989 yil martdan

B. 1990 yil martdan

C. 1991 yil avgustdan

D. 1991 yil maydan

87. qonunchilik palatasi ishida umumiy raxbarlikni kim bajaradi?

A. Prezident

B. Senat raisi

C. *Spiker

D. Oliy Majlis raisi

88. Iqtisodiyotni isloh etishning tamoyillari qaysilar?

A. Mulkni xususiylashtirish va davlat tasarrufidanchiqarish

B. Pul-kredit siyosatini yuritish

C. Ma'naviyatni va kadrlar siyosatini yuritish bilan bog’liq

D. *Barcha javoblar to’g’ri

89. Yurtboshimiz tomonidan 2007 yil qanday nomlangan edi?

A. Obod mahallayili

B. Xomiylar va shifokorlar yili

C. *Ijtimoiy himoya yili

D. qariyalarni qadrlash yili

90. O’zbekistonRespublikasiPrezidentligigabirinchi marta umumxalqtomonidansaylovlarqachonbo’ldi?

A. 1990 yil 24 mart

B. *1991 yil 29 dekabr

C. 1995 yil 25 aprel

D. 2000 yil 9 yanvar

91. “Kamolot” yoshlar ijtimoiy harakati qachon tashkil topgan?

A. 1998 yil

B. 1999 yil

C. 2000 yil

D. *2001 yil

92. Islom Karimovning “O’zbekiston XXI asr bo’sag’asida: xavfsizlikka tahdid, barqarorlik shartlari va taraqqiyot kafolatlari” asari qachon yozilgan?

A. 1994 yilda

B. 1995 yilda

C. *1997 yilda

D. 1998 yilda

93. Mintaqaviy mojarolar ularning xavfini xal etish yo’llari I.A. Karimovning qaysi asarida alohida to’xtalib o’tilgan?

A. *O’zbekiston XXI asr bo’sag’asida: xavfsizlikka taxdid, barqarorlik shartlari va taraqqiyot kafolatlari

B. Vatan sajdagox kabi muqaddasdir

C. O’zbekiston o’z istiqlol va taraqqiyot yo’li

D. Bizdan ozod va obod Vatan qolsin

94. Markaziy Osiyo davlatlarining o’zaro iqtisodiy hamkorligiga qachon asos solingan?

A. *1994 yil yanvarda

B. 1995 yil yanvarda

C. 1995 yil avgustda

D. 1996 yil sentyabrda

95. Inflyatsiya nima?

A. *Milliy pul birligi qiymatining rasmiy tartibda pasayishi

B. Milliy pul birligi qiymatining rasmiy tartibda ko’tarilishi

C. Eksportning importga nisbatan nihoyatda ortib ketishi

D. Muomaladagi pul massasini ko’payib ketishi

96. O’zbekiston Respublikasida quyidagi javoblardan qaysi biri jamoat birlashmalari hisoblanadi?

A. Kasaba uyumalari va siyosiy partiyalar

B. Olimlarning jamiyatlari, xotin-qizlar, faxriylar va yoshlar tashkilotlari

C. Ijodiy uyushmalar

D. *Yuqoridagilarning barchasi to’g’ri

97. O’zbekiston qachon Mustaqil Davlatlar hamdo’stligiga a'zo bo’lgan sanani aniqlang.

A. 1991 yil 31 avgust

B. *1992 yil 28 noyabr

C. 1991 yil 21 dekabr

D. 1992 yil 7 sentyabr

98. O’zbekiston hududida yashayotgan aholining necha foizini o’zbeklar tashkil etadi?

A. 58 foizini

B. 67 foizini

C. 71 foizini

D. *76 foizini

99. O’zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining qonunchilik palatasiga nechta deputat saylanadi?

A. 86 ta

B. 100 ta

C. *150 ta

D. 220 ta
100. “Ta'lim to’g’risida”gi qonun va “Kadrlar tayyorlash milliy dasturi” qachondan boshlab hayotga tatbiq etila boshlandi?

A. *1997 yil 29 avgust

B. 1997 yil 6 oktyabr

C. 1998 yil 1 sentyabr

D. 1999 yil 14 aprel

Do'stlaringiz bilan baham:


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2017
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa