Biologiyadan davlat ta’lim standarti va o’quv dasturiDownload 53.5 Kb.
Sana09.02.2017
Hajmi53.5 Kb.

Aim.uz

Biologiyadan davlat ta’lim standarti va o’quv dasturi.

Darsning maqsadi va vazifalari:

a) ta’limiy: Ta’lim standarti haqida umumiy tushuncha,biologiya ta’lim standartining tarkibiy qismlari,o’quv dasturi haqida tushuncha,biologiya o’quv dasturining tuzilishi.

b) tarbiyaviy. ta’lim oluvchilarda ongli intizom, insoniy kadr qimmat tuyg’usi, yuksak ma’naviyat, ijtimoiy normalarga asoslangan xulq-atvor, estetik boy dunyoqarash, mantiqiy va ijodiy fikrlashni tarkib toptirish nazarda tutiladi.

v) rivojlantiruvchi: ta’lim uzluksizligi va izchilligi;ta’lim tizimining dunyoviy harakterda ekanligi; davlat ta’lim standartlari doirasida ta’lim olishning hamma uchun ochiqligi; ta’lim dasturlarini tanlashga yagona va tabaqalashtirilgan yondoshuv; bilimli bo’lish va iste’dodni rag’batlantirish;

Darsning turi: ma’ruza.

Dars uchun ajratilgan vaqt: 80 min. Dars o’tish joyi: № 536 xona.

Darsning jixozlanishi: Adabiyotlar, tablitsa.

Fanlar bilan bog’lab o’tish: psixologiya, pedagogika

Xayot bilan bog’lab o’tish: insonga o’qitish, tushuntirish asosida nazariy bilim berish; tarbiya nazariy fazilatlarni, ma’lum hunarni egallash uchun zarur bo’lgan xulq normalarni va amaliy malakalarini o’rgatishdir,

Darsning texnologik xaritasi.

Darsning borishi:

1. Tashkiliy qism: salomlashuv, davomat, yangiliklar. (2 min)

2. O’tilgan mavzuni so’rash va mustaxkamlash: (30 min)

1. V.F.Zuyev asarida biologiya o’qitishning qanday masalalari hal qilingan.

2. Asrning 20-30 yillarida maktablarda biologiya o’qitish qanday usullarda va shakllarda amalga oshirilgan.

3.Nima sababdan o’tgan asrning 1965-yillarida maktab biologiya darsliklarining holati fan rivojidan orqada qoldi.

4.O’zbekistonda biologiya o’qitish metodikasi qaysi vaqtdan boshlab rivojlangan.

5.Respublikada nashr qilingan biologiya o’qitish metodikasiga oid qanday qo’llanmalarni bilasiz.

3. Asosiy tayanch iboralar: ( 5 min) Standart atamasi. Ta’lim standarti. Biologiya ta’lim standarti. O’quv dasturi. Biologiya o’quv dasturi.

4. Asosiy qism. (30min)

Yangi mavzu bayoni:

Reja:


1. O’zbekiston Respublikasining “ Ta’lim to’g’risida” gi qonuni

2. Biologiya ta’lim standartining tarkibiy qismlari.

3. Davlat ta’lim standarti xaqida umumiy tushuncha

4. O’quv dasturi xaqida tushuncha.1. O’zbekiston Respublikasining “ Ta’lim to’g’risida” gi qonuni

Mustaqil O’zbekistonning dastlabki “ Ta’lim to’g’risida” gi qonuni 1992 yil 2 iyuldan joriy etilgan bo’lib. U U11 bo’lim 44 moddadan iborat edi.

“Ta’lim to’g’risida”gi qonunga asosan, “ Kadrlar tayyorlash Milliy dasturi to’g’risida”gi qonuni O’zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining 1X sessiyasida, 1997 –yil 29 – avgust kuni qabul qilingan.

Bu qonun fuqoralarga ta’lim, tarbiya berish, kasb-xunar o’rgatishnnig xuquqiy asoslarini belgilaydi xamda xar kimning bilim olishdan iborat konstitutsiyaviy xuquqini ta’minlashga qaratilgan.Qonun quyidagi bo’limdan tashkil topgan:

1. Umumiy qoidalar: Muammolar va kadrlar tayyorlash tizimini tubdan isloh qilish omillari

2. Kadrlar tayyorlash milliy dasturining maqsadi, vazifalari va uni ro’yobga chiqarish bosqichlari

3. Kadrlar tayyorlashning milliy modeli

4. Kadrlar tayyorlash tizimini rivojlantirishning asosiy yo’nalishlari

5. Dasturni ro’yobga chiqarishga doir tashkiliy chora-tadbirlarO’zbekiston Respublikasining “ Kadrlar tayyorlash Milliy dasturi to’g’risida” gi qonuni. Ushbu dasturning maqsadi – ta’lim soxasini tubdan islox qilish, uni o’tmishdan qolgan mafkuraviy qarashlar va sarqitlardan to’la xalos etish, rivojlangan demokratik davlatlar darajasida, yuksak ma’naviy va axloqiy talablarga javob beruvchi yuqori malakali kadrlar tayyorlash Milliy tizimini yaratishdir.

2.Biologiya ta’lim standartining tarkibiy qismlari. Ta’lim mazmunining tarkibiy qismlari davlat ta’lim standartlarining asosini tashkil etadi.

Biologiya Davlat ta’lim standartlari tahlili uning quyidagi tarkibiy qismlardan iboratligini ko’rsatdi:

1. Asosiy qism ~ ta’lim tarbiya jarayonidan ko’zlangan maqsad va vazifalarni amalga oshirishga imkon beradigan biologik bilim, ko’nikma va malakalarning majmuasi sanaladi. Ta’lim mazmunining asosiy qismi bilimlar, faoliyat turlari ko’nikma va malakalardan iborat bo’ladi.

2. Kengaytiruvchi tarkibiy qism o’quvchilarning biologik bilimlari va mustaqil hayotga tayyorgarligini orttirishga imkon beradigan, shaxs yoki guruh qiziqishlarini rivojlantirishga yo’naltirilgan ta’lim mavzuning bir qismi. Bu qism ta’lim mazmunining ijodiy faoliyat tajribalari va qadriyatlar tizimlarini o’z ichiga oladi.

3. Yordamchi qism biologiya kursining mantiqiy strukturasining yaxlitligini ta’minlovchi ta’lim mazmuninining ma’lum bir bo’limi. O’quvchilarning qiziqishlari, istagi va exgiyojlari asosida darsdan va sinfdan tashqari tashkil etiladigan mashg’ulotlarning mazmunini tashkil etadi.

4. Qo’shimcha tarkibiy qism o’rta maxsus, kasb-xunar ta’limi muassasalari yo’nalishi va mahalliy xususiyatlarini hisobga olgan holda amalga oshiriladigan ta’lim mazmunining bir qismi.

DTS ning asosiy va kengaytiruvchi tarkibiy qismlari o’zgarmas bo’lib, o’quv fanining asosiy fundamental va amaliy masalalarini yoritadi, yordamchi va qo’shimcha tarkibiy qismlari o’quvchilarning kelgusida egallaydigan mutaxassisliklariga bog’liq holda o’quv fanining o’zgarib turadigan qismi sanaladi.Biologiya o’quv fanida shakllantiriladigan tushunchalarni uch guruhga ajratish mumkin:

I. Umumbiologik tushunchalar.

II. Gnoseologik tushunchalar

III. Kasbga yo’naltiruvchi tushunchalar.I. Umumbiologik tushunchalar o’z navbatida quyidagi uchta yo’nalishga ajratiladi:

1. Organizm biologik sistema.

2. Ekologik sistemalar.

3. Organik olam evolyutsiyasi11. Gnoseologik tushunchalar ham ikki guruhga ajratiladi: а) Biologik g’oya, kashfiyot va nazariyalarning tarixi haqidagi tushunchalar. Bu tushunchalar turkumiga evolyutsion nazariya, evolyutsiya dalillari,biogenetik qonun, gen injeneriyasi va biotexnologiyaning rivojlanishiga hissa qo’shgan kashfiyotlar, O’zbekistonda gen injeneriyasi sohasida qo’lga kiritilgan yutuqlar kiradi.

б) Metodologik ya’ni borliqni ilmiy bilish metodlari haqidagi tushunchalar. Biologiya va ekologiyani o’rganishda foydalaniladigan metodlar, o’simlik va hayvon irsiyatini o’zgartirishda, DNK ni bo’laklarga ajratish, rekombinat DNK, transgen o’simlik va gibritsomalar olishda qo’llanilgan metodlar shular jumlasidandir.111. Kasbga yo’naltiruvchi tushunchalarni uch guruhga ajratish mumkin:

1. Texnologik tushunchalar. Bu guruhga hujayrada DNK, RNK sintezi, oqsillar biosintezi, genetik injeneriya va biotexnologiyada amalga oshiriladigan jarayonlar, transgen o’simlik va gibridomalar olish, irsiy kasalliklarning gen injenerlik tashxisi biotexnologiyasini ishlab chiqiliganligi xaqidagi tushunchalar misol bo’ladi.

2. Iqtisodiy tushunchalar. Mazkur guruhga sun’iy tanlash yordamida yangi nav, zot, shtammlarni yaratish, genlarni klonlash, transgen o’simliklar va gibridomalarning istiqbollari, ulardan xalq xo’jaligida foydalanishdan ko’riladigan foyda asosida shakllantiriladigan tushunchalar kiradi.

3. Tabiatni muhofaza qilishga oid tushunchalar. Respublikamizda tabiatni muhofaza qilish bo’yicha amalga oshirilayotgan tadbirlar va me’yoriy hujjatlar3. Davlat ta’lim standarti xaqida umumiy tushuncha. DTS – umumiy o’rta, o’rta maxusu, kasb-xunar va oliy ta’lim mazmuniga xamda sifatiga qo’yiladigan talablarni belgilaydi. DTS bajarish O’zbekiston Respublikasining barcha ta’lim muassasalari uchun majburiydir.

Umumiy o’rta ta’limning DTS - o’quvchilar umumta’lim tayyorgarligiga, saviyasiga qo’yiladigan majburiy minimal darajani belgilab beradi.

Oliy ta’limning DTS - kadrlar tayyorlash sifatiga, ta’lim mazmuniga qo’yilgan talablar; ta’lim oluvchilar tayyorgarligining zaruriy va yetarli ta’lim muassasalari bitiruvchilariga qo’yilgan malakaviy talablar; o’quv yuklamasining maksimal xajmi; ta’lmi muassasalari faoliyati va kadrlar tayyorlash sifatini baxolash tartiblari xamda yo’l-yo’riqlarini belgiladi.

Kasb-xunar ta’lim DTS – yo’nalishlar bo’yicha kichik mutaxassislarni tayyorlashning zarur va yetarli mazmuni xamda maqsadlarini aniqlaydi, ta’lim oluvchilarning o’quv yuklamalari xajmi va standart sifatlari nazoratini belgilab beradi.4.O’quv dasturi haqida tushuncha. Dastur – o’quv predmetining mazmuni, uni taxsil oluvchilar tomonidan o’zlashtirilishining eng maqbul usullari, tartibi, axborot manbalarini o’zida mujassamlashtiruvchi me’yoriy xujjatdir.

Maktablarda o’qitiladigan xar bir o’quv fanining mazmuni o’quvchilar bilishi lozim bo’lgan bilimlar, o’zlashtirishi kerak bo’lgan o’quv ko’nikmalar, malakalar yig’indisini ifoda qiluvchi xujjat –o’quv dasturi xisoblanadi.

Maktablarda o’qitilgan har bir o’quv fanining mazmuni o’quvchilar bilishi lozim bo’lgan bilimlar, o’zlashtirishi kerak bo’lgan o’quv ko’nikmalar, malakalar yig’indisini ifoda qiluvchi hujjat o’quv dasturi hisoblanadi. Unda o’quv fanini o’qitishdan maqsad, vazifalar, o’quvchilar o’zlashtirish kerak bo’lgan bilimlar, ko’nikmalar kompleksi o’z ifodasini topadi.

4.Biologiya o’quv dasturining tuzilishi. Biologiya kursining o’quv dasturini boshida o’qtirish xati berilgan. Unda biologiya kursining qanday fan ekanligi, u qanday o’quv fanlardan tashkil topganligi ana shu o’quv fanlar mazmunidagi o’zgarishlar qisqacha bayon etilgan. Xususan botanika 5-6 sinflarda, zoologiya 7 sinfda odam va uning salomatligi 8-sinfda, umumiy biologiya o’quv fani 9 sinfda o’qitilishi qayd qilingan.

Biologiya kursining o’qitishga oid metodik ko’rsatmalarda «darsda va sinfdan tashqari mashg’ulotlarda dalillar, xodisalar bilan cheklanmay, asosiy g’oyalar, tushunchalarning o’quvchilar tomonidan puxta va ongli o’zlashtirilishiga e’tiborni qaratish lozimligi qayd qilingan.

Biologiya o’qitishda asosiy g’oyalar bo’lib «Organik olam evolyutsiyasi», «Tirik tabiat tuzilishining turli darajalari», «Organ tuzilishi bilan funksiyasining o’zaro bog’liqligi», «Biologik sistemalarning tabiiy muhit bilan bog’liqligi, o’z-o’zini boshqarishi», «Nazariya bilan amaliyotning o’zaro bog’liqligi» hisoblanadi. Asosiy tushunchalar qatori o’quv dasturiga «Evolyutsion», «Sitologik», «Ekologik» tushunchalar kiritilgan.

O’quv dasturidan ko’zlangan yana bir maqsad ta’lim bilan tarbiyaning uyg’unligini amalga oshirishdan iborat. Biologiya o’qitishda o’qitiladigan mavzular mazmuni bilan uzviy bog’liq holda, o’quvchilarning axloqiy, vatanparvarlik, estetik, ekologik, gigiyenik, iqtisodiy va jinsiy tarbiyasiga ahamiyat berish lozimligi ta’kidlangan. O’quv dasturining metodik tavsiyalarida yana biologiyaning muammoli mavzularini o’qitishda xur fikrlik an’analariga rioya qilish lozimligi, har bir dunyoqarashining o’ziga xos ijobiy tomonlari, kamchiliklari o’quvchilar ongiga yetkazilishi kerakligi aytib o’tilgan. Biologik o’quv mavzularga o’quvchilarning qiziquvchanligini oshirish uchun tabiiy ,tasviriy, dinamik, sxematik ko’rgazmali va audio, video vositalardan ta’lim berish jarayonida samarali foydalanish va o’quvchilar faoliyatini faollashtirish hamda mustaqil bilim olishini tashkil etish maqsadida faollashtiruvchi metodlaridan zamonaviy pedagogik va axborot texnologiyalardan keng foydalanish tavsiya etilgan. O’quv dasturning metodik tavsiyalarida nazariya bilan amaliyotni bog’lash uchun masalalar yechishga xam e’tibor qaratilgan. Shuningdek o’quvchilarning bilimlarini, ko’nikmalarini baholashda reyting usulidan foydalanish to’g’risida ham ma’lumot berilgan,

O’quv dasturida botanika o’quv fani uchun 102 soat vaqt ajratilganligi va u 5-6 sinfda, zoologiya o’quv faniga 68 soat vaqt ajratilganligi va u 7-sinfda o’qitilishi, odam va uning salomatligiga 68 soat vaqt ajratilganligi va u 8-sinfda o’qitilishi va nihoyat, 9 sinflarda Umumiy biologiya o’qitilishi ta’kidlanadi.

O’quv dasturida har bir o’quv fani bo’yicha o’qitiladigan asosiy mavzular mazmuni, ularni o’tish uchun kerakli jihozlar keltirilgan. O’quv dasturida ana shu mavzularning qanday dars tiplaridan foydalanib o’qitish kerakligi haqida ham ma’lumotlar berilgan. Bunda oddiy darslardan tashqari qaysi Mavzular bo’yicha laboratoriya mashg’ulotlarida amaliy ishlab ekskursiyalar tashkil etish ko’zda tutilgan

O’quv dasturi har bir mavzuni o’tish uchun soatlar ajratilgan, jihozlar, dars shakllari ko’rsatilgan. O’qituvchilarning bilimi va pedagogik mahoratini oshirishni maqsad qilib, har bir o’quv fani so’ngida o’qituvchilar uchun ilmiy va metodik adabiyotlar ro’yxati keltirilgan.

5. Yangi mavzuni mustaxkamlash: (30 min)

1. Ta’lim standartining lug’aviy ma’nosi nimani bildiradi;

2. Biologiya bo’yicha umumiy o’rta ta’lim davlat standartida o’quvchilar o’zlashtirishi lozim bo’lgan ta’lim qanday yo’nalishlarda berilgan;

3. Biologiya o’quv dasturida metodik tavsiyalar necha banddan iborat:

4. Maktab biologiya kursi kanday o’quv fanlardan tashkil topgan

6. Darsni yakunlash. ( 3 min )

Adabiyotlar.

1. Davlat ta’lim standartlari.1999 yil.

2. J.Tolipova, A.T.G’ofurov «Biologiyadan yangi pedagogik texnologiyalar» 2002 y .

3.Yu.N.M.Verzilin, M.Korsunskaya «Biologiya o’qigishning umumiy metodikasi»,«O’qituvchi» 1983 y.

Qo’shimcha adabiyotlar.

1. Sh.A.Amonashavili, S.NLisenkova va boshqalar «Pedagogik izlanish», «O’qituvchi» 1990Y.

2. A.Zunnunov va boshqalar «O’rta Osiyoda pedagogik fikr tarakkiyotidan lavxalar», «Fan» 1996 y.

3. J.Tolipova, A.T.G’ofurov «Biologiya o’qitish metodikasi» metodik qo’llanma. Akadem litsey va kasb hunar kollejlari uchun. O’qit. 2004 y.
Aim.uz


Katalog: attachments -> article
article -> Axloqning kеlib chiqishi, unda ixtiyor erkinligining ahamiyati va axloq tuzilmasi
article -> Podsho Rossiyasi tomonidan O‘rta Osiyoning bosib olinishi sabablari va bosqichlari
article -> Siyosiy mafkuralarning asosiy ko'rinishlari
article -> Mehnat sohasida ijtimoiy kafolatlar tizimi. Reja: Ijtimoiy himoya qilish tushunchasi va uning asosiy yo’nalishlari
article -> Siyosiy madaniyat va siyosiy mafkuralar Reja
article -> O’zbek Adabiyoti tarixi: Eng qadimgi adabiy yodgorliklar
article -> Ma’naviyatning tarkibiy qismlari, ularning o’zaro munosabatlari va rivojlanish xususiyatlari. Ma’naviyat, iqtisodiyot va ularning o’zaro bog’liqligi
article -> Davlatning tuzilishi
article -> Reja: Geografik o‘rni va chegeralari
article -> Yer resurslaridan foydalanish va ularni muhofaza qilish Reja: Tuproq, uning tabiat va odam hayotidagi ahamiyati. Dunyo yer resurslari va ulardan foydalanish

Download 53.5 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
davlat pedagogika
o’rta maxsus
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
ta’limi vazirligi
toshkent axborot
nomidagi samarqand
guruh talabasi
toshkent davlat
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
vazirligi toshkent
Toshkent davlat
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
pedagogika universiteti
matematika fakulteti
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
таълим вазирлиги
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
bilan ishlash
махсус таълим
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
haqida umumiy
umumiy o’rta
fanining predmeti
Buxoro davlat
fizika matematika
malakasini oshirish
universiteti fizika
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
jizzax davlat
tabiiy fanlar