Biologiya va kimyodan blok testDownload 23,16 Kb.
Sana29.03.2022
Hajmi23,16 Kb.
#516121
Bog'liq
BIOLOGIYA va KIMYODAN BLOK TEST


BIOLOGIYA va KIMYODAN BLOK TEST
1. Qorabayir va Plimutrok zotlari uchun umumiy
bo„lgan ma‟lumotlarni belgilang.
1) siydik yo„li kloakaga ochiladi; 2) oshqozoni ikki
bo„lmali; 3) bosh va orqa miya rivojlangan; 4)
xordalilar tipiga mansub; 5) embrioni faqat ona
organizmida rivojlanadi; 6) yuragi to„rt kamerali.
A) 1, 2, 4 B) 3, 5, 6 С) 1, 2, 5 D) 3, 4, 6
2. Quyda berilgan mahsulotlardan qaysi birining tarkibida D vitamin ko’proq ?
A) limon B)rediska C)oshqovoq D)qo’ziqorin
3. Oyoqni chanoqdan bukish (a) , qo’lni tirsakdan yozuvchi (b) muskullarni toping
A) a-ikki boshli, b-uch boshli
B) a-to’rt boshli , b-ikki boshli
C) a-ikki boshli, b-to’rt boshli
D) a-to’rt boshli , b-uch boshli
4. To’g’ri fikirni aniqlang
a)miya yarimsharlari pustlog’ining qalinligi 2,5-3sm b-miya pustlog’ida 14-16mlrd hujayra joylashgan c-oq moddadan iborat tashqi qavat d-kulrang moddadan iborat tashqi qavat
A)b,d B)a,b C)a,c D)c,b
5. Odam organizmida venoz qon harakatida
ishtirok etadigan qon tomirlarini belgilang.
1) pastki kovak vena; 2) yuqorigi kovak vena; 3)
buyrak darvozasidan kiruvchi qon tomir; 4) o'pka
arteriyasi; 5) o'pka venalari; 6) tojsimon arteriya.
A) 1, 2, 3, 6 B) 1, 2, 4 C) 1, 2, 3, 4 D) 1, 2, 5
6. Ma‟lum bir DNK bo‟lagidan 34 ta
aminokislotaga ega oqsil sintezlandi. Mutatsiya
natijasida 3 ta aminokislota hosil bo‟lmadi.
Ushbu oqsil sinteziga javobgar bo‟lgan t-RNK
sonini aniqlang.
A) 34 B) 31
C) 1 D) 92
7. Geometitik obrazlarni sezish miya yarim sharlarining qaysi qavatida joylashgan
A) o’ng B)chap C) ikkalasidayam D) miya yarim sharlarida joylashmagan
8. Tiriklikning populyatsiya-tur (a), organizm (b)
darajalari bilan bog‟liq jarayon va tushunchalarni
juftlab ko‟rsating.
1) soxta kashtan changdonida arxeosporaning
meyoz bo‟linishi; 2) olma mevaxo‟ri qurtining
metamorfozi; 3) hujayra ribosomasida gemoglobin
sintezi; 4) azotning davriy aylanishi; 5) o‟rmonda
o‟tlar, chigirtkalar va hashoratxo‟r qushlarning
o‟zaro munosabati; 6) qirg‟ovulning manjuri ya va
yapon kenjaturlarini paydo bo‟lishi
A) а–6, b–2
В) а–1, b–2
С) а–6, b–4
D) а–3, b–5
9. O’zbekistonda boqiladigan sersut sigirlar keltirilgan javobni toping
A)qizil dasht, bushuyev
B)yaroslav , shvits
C) Kostroma , shortgorn
D)santa-gertruda , shvits
10. Qaysi javobda dengiz suvo„ti (a), prokariot
organizm (b), lishaynik (c) berilgan?
A) a - yapon laminariyasi; b –sil qo’zg‘atuvchisi; с- batsidiya
B) a - spirogira; b – ichburug’ qo‘zg‘atuvchisi; с - oq
po’panak
C) a - xara; b - sil qo‘zg‘atuvchisi; с - tamaki
mozaikasi qo‘zg‘atuvchisi
D) a - ulotriks; b - qoqshol qo‘zg‘atuvchisi; с – xara
11. Ferment (a), aminokislota (b) va polisaxarid (c)
berilgan javobni aniqlang.
A) a - pepsin; b - serin; с - kraxmal
B) a- riboza; b - glitsin; с - glikogen
C) a - mum; b - alanin; с - selluloza
D) a - valin; b - sistein; с – xitin
12. Quyida berilganlardan tarkibida riboza
saqlovchi moddalar ko„rsatilgan javobni belgilang.
1) adenozinmonofosfat; 2) uratsil nukleotidi; 3)
timin nukleotidi; 4) plazmidaning adenin
nukleotidi; 5) ribosomaning guanin nukleotidi; 6)
tamaki mozaikasining sitozin nukleotidi; 7)
transpozonning adenin nukleotidi.
A) 2, 5
В) 1, 3 C) 4, 6 D) 1, 7
13. Nuqtalar o„rniga mos keluvchi javobni
belgilang. Bakteriofagda ... bo„ladi.
A) boshcha, mitoxondriya
B) RNK, g‘ilof
C) yoqacha, endoplazmatik to‘r
D) boshcha, ribosoma
14. Odamda oshqozon shilliq qavatining
yallig‟lanishi qanday ataladi?
A) gastrit
B) pankreatit
C) gepatit
D) gastrin
15. Birinchi bo’lib suv shillig’ida paydo bo’lgan organ va sestemalarni aniqlang
A) tish, sulak bezlari , til, yurak
B) qon , til , tish , Jabra
C) og’iz, yurak, jigar, ichak
D) halqum , yurak, xorda , o’pka
16. Geterotrof oziqlanish xususiyatiga ega bo„lgan
prokariot (a) va eukariot (b) organizmlarni
aniqlang.
1) agrobakterium; 2) temir bakteriyasi; 3) sil
tayoqchasi bakteriyasi; 4) midiya; 5) parpi; 6)
zarpechak.
A) a-2, 3; b-5, 6 B) a-1, 3; b-4, 6
C) a-2, 6; b-1, 4 D) a-3, 5; b-1, 6
17. Urg„ochilarida bir xil (a) va har xil (b) jinsiy
xromosomalar bo‟lgan yirtqich konsument
organizmlarni belgilang.
1) burgut; 2) latcha; 3) ko„k kaptar; 4) bo„ri; 5)
ilvirs; 6) qashqaldoq; 7) tasqara; 8) boyo„gli.
A) a-1, 6, 8; b-3, 4, 7
B) a-2, 4, 5; b-1, 7, 8
C) a-1, 3, 8; b-2, 5, 6
D) a-1, 7, 8; b-2, 4, 5
18. 1-molekula glukozaning yarmi to’lliq yarmi chala parchalandi . HOsil bo’lgan barcha ATF larning necha % anairob sharoitda sentizlangan
A)10 B)5 C)5,2 D)15
19. Parrandachilik fabrikasida andalus tovuqlarini
qora patli xo‟rozi bilan oq patli tovug‟i
chatishtirilsa, F1 dagi xo‟roz va tovuqlar kulrang
bo‟ldi. Kulrang xo‟roz va tovuqlar chatishtirilganda
82 ta qora, 170 ta kulrang va 72 ta oq patli xo‟roz
va tovuq olindi. Nazariy jihatdan olinishi kerak
bo‟lgan oq patli xo‟roz va tovuqlarning tajribada
olingan oq patli xo‟roz va tovuqlardan farqini
aniqlang.
A) 9 ta ko’p
B) 9 ta kam
C) 5 ta ko’p
D) 5 ta kam
20. Xrokokk uchun xos bo‟lgan xususiyatlarni
aniqlang.
1) mitoxondriyada ATF sintezlanadi; 2) irsiy
axborot sitoplazmada joylashgan; 3) yuksak
o„simlik; 4) prokariot organizm; 5) endoplazmatik
to„rga ega; 6) mezosomada organik modda
to„playdi.
A) 5, 6 B) 3, 4 С) 1, 2 D) 2, 4
21. Sochga rang beruvchi pigment va havo
pufakchalari qayerda bo„ladi?
A) soch ildizida B) soch xaltasida
C) teri epitileysida
D) soch piyozchasida
22. Hozirgi kunda shamollash va asab kasaliklarini davolashda ayniqsa , qaysi organizim(lar) zaharidan foydalanilmoqda
1.qoraqurt zahari 2.asalari zahari 3. Chayon zahari 4. Ilon zahari
A)3,4 B)2,4 C)1,2,3,4 D)4
23. Organizmga kirgan mikroblarni bir-biriga
yopishtirib eritib yuboradigan moddalarni
aniqlang.
A) batsillalar
B) antitoksinlar
C) antitelolar
D) neyrogormonlar
24. Odamda kretinizm kasalligining kelib chiqish
sababini ko„rsating.
A) yosh bolalarda somatotrop gormoni kam ishlab
chiqarila boshlanishi
B) bolalik davridan boshlab qonda tiroksin
yetishmasligi
C) qalqonoldi bezlarning funksiyasi pasayishi,
uning gormoni kam ajralishi
D) katta yoshdagi odamlarda ayrisimon bez
faoliyatining pasayib, tiroksin gormonining
kamayishi
25. mikrosporanginiz jarayonida 460 ta sperma hosil bolgan bo’lib bu hosil bo’lishi kerak bo’lgan spermalarning 25 % ni tashkil qiladi . Agar hosil bulgan spermilarning 60% qush urug’lanishda qatnashsa hosil bo’lgan zigota sonini toping(a) va dastlab nechta birlamchi urug’ hujayra bulganini toping(b) .
A) a-138 b- 1840
B)a-276 b-460
C)a-138 b-460
D) 276 b-1840
26. Qaysi javobda odam organizmi qon
tomirlaridagi qon harakati yo„nalishi to„g„ri
ko„rsatilgan?
a) yurakdan qon olib ketadi;
b) yurakka qon olib keladi.
1) kichik qon aylanish doirasi arteriyasi;
2) kichik qon aylanish doirasi venalari;
3) aorta; 4) katta qon aylanish doirasi venalari.
A) a - 2, 4; b - 1, 3
B) a - 3, 4; b - 1, 2
С) a - 1, 2; b - 3, 4
D) a- 1, 3; b - 2, 4
27. Meyozning birinchi bo‟linishida hosil bo‟ladigan
hujayralar qanday xromosomalar to‟plamiga ega
bo‟ladi?
A) ikki xromatidali xromosomalarning gaploid
toplami;
B) ikki xromatidali xromosomalarning diploid
toplami;
C) bir xromatidali xromosomalarning gaploid
toplami;
D) birxromatidalixromosomalarning diploid
toplami;
28. Uzunligi 30 metrgacha yetadi, dala, toshloq
yerlarda o’sadi, bargi oddiy, panjasimon, to’pguli
ro’vak, mevasi turli rang va shaklda”. Ushbu
ma‟lumotlar qaysi o‟simlikka tegishli?
A) madaniy tok
B) xolmon isirg‟aguli
C) safsan xurmosi D) yovvoyi tok
29. Quyida berilganlardan algologiya fanining
o„rganish ob‟yekti bo„lgan organizmlarni aniqlang.
1) batsidiya; 2) nitella; 3) funariya; 4) ulva; 5)
kladoniya; 6) psilofit; 7) kladofora; 8) usneya.
A) 1, 5, 8 B) l, 4, 6 C) 3, 5,7 D) 2, 4, 7
30. Gomopolimer (a) va geteropolimer (b)
moddalarni mos ravishda juftlang.
1) selluloza; 2) interferon; 3) DNK; 4) glikogen; 5)
gemoglabin; 6) pektin; 7) RNK; 8) amilaza
A) a-1, 2, 6; b-7, 8
B) a-4, 6; b-1, 3, 7
C) a-1, 4, 6; b-2, 3, 8
D) a-2, 5, 7; b-1, 4, 6

KIMYO
31. 24 gramm kislorod 273 K da 11,2 litr


hajmni egallasa, bosimni (kPa) aniqlang?
A) 101,3 B) 202,6 C) 152 D) 304
32. Hajmi 67,2 litr bo‟lgan gaz 273°C va bosim
101,3kPa Bo‟lganda, 39 gr massaga ega.
Gazning molekulyar masasini toping.
A) 42 B) 26 C) 48 D) 28
33. Qaysi qatorda elementlar atomlari radiusi ortib
borishi tartibida joylashgan?
A) uglerod, bor, berilliy, ftor
B) kislorod, oltingugurt, selen, tellur
C) qalay, germaniy, kremniy, uglerod
D) natriy, kaliy, rubidiy, vodorod
34. Elektrmanfiylikka berilgan to„g„ri ta ‟rifni
aniqlang.
A) atomning elektronlarni oson berish xususiyati
B) davriy sistemadagi birinchi guruh
elementlarining xususiyati
C) atomning birikmada o‘ziga elektronlrni
tortish xususiyati
D) elementning reaksiyaga kirishish xususiyati
35. Quyidagi qatorda elementlarning metallik
xossalari qanday o„zgaradi? (elementlarning
tartib raqamlari berilgan)
3---1 --->4----2---->12----3---->14
a) ortadi: b) kamayadi
A) 1 a; 2 b; 3 а
В) 1 a; 2 a; 3 a
С) 1 b; 2 b; 3 b
D) 1 b; 2 a; 3 b
36. Xromning Cr3+ ioniga mos keluvchi qisqa
elektron konfiguratsiyani aniqlang.
A) ...3 d8 4 s1
B) ...3 d7 4 s2
C) ...3 p6 3 d3
D) ...3 p3 3 d3
37. Rux elementinig oxirgi elektroni uchun barcha
kvant sonlarni (n; 1 ; ml ms tartibida) aniqlang.
A) 3; 2; +2; - B) 3; 2; +1; -
C) 4; 0; 0; - D) 4; 0; 0; +
38. E+2 zarrachasi [Ne] 3 s2 3 p2 elektron
konfiguratsiyaga ega bo‟lgan element davriy
sistemaning qaysi guruhi va davrida joylashgan?
A) II A, 2 B) IV B, 3
C) VI A, 3 D) IV A, 3
39. 16165Tb + 20+ + 311p → X +110n . Ushbu
yadro reaksiyasida hosil bo‟lgan noma‟lum element
va uning nisbiy atom massasini aniqlang.
A) 16470Yb В) 16367Ho
С) 16367Er D) 16370Yb
40. Pirofosfat kislotaning ekvivalent massasini
aniqlang.
A) 89 B) 44,5 C) 29,67 D) 59,3
41. 54 g noma‟lum metallni oksidlash uchun 48
g kislorod sarflangan bo„lsa noma‟lum metallni
toping.
A) Ca B) Fe C) Na D) A1
42. Na2SO3 tarkibidagi oltingugurtning
ekvivalentini aniqlang.
A) 126 B) 63 C) 16 D) 8
43. Beshinchi guruh elektronining eng yuqori
oksidi tarkibida 34,8% kislorod bo'lsa oksidni
aniqlang.
A) As2O5 B) P2O5 C) N2O5 D) Sb2O5
44. Magniy kuporosi MgSO4*nH2O tarkibida
magniyning massa ulushi 11,42% ga teng n ning
qiymatini toping.
A) 4 B) 5 C) 6 D) 7
45. Na2CO3 * xH2O kristallgidratidagi suvning
massa ulushi 62,94% ga teng bo„lsa x ni
aniqlang.
A) 12 B) 7 C) 5 D) 10
46. Mis kuporosidagi misning massa ulushini
hisoblang .
A) 25,6% B) 36% C) 12,8% D) 51,2%
47. Valentlik tushunchasini fanga kiritgan olim
kim?
A) E. Franklend B) D.I. Mendeleyev
C) A. M. Butkrov D) R. Boll
48. IV valentli qaysi element oksidining nisbiy
molyar massasi 64 g/mol ga teng?
A) Mn B) S C) Si D) Ti
49. K2Cr2O7 birikmasidagi Cr ning oksidlanish
darajasini aniqlang.
A) +5 В) 0 C) +3 D) +6
50. Quyidagi birikmalarda oksidlanish darajasi+5
bo„lgan elementlarni aniqlang.
KNO3; H3PO4; SnO2; Fe2O3;
НClO3; K2MnO4; K2Cr2O7;
A) Sn, Cr
C) N, P, Cl
B) Mn, N, Cr
D) Fe, .Cl, Mn
51. Nordon tuzlarni ko„rsating?
1) NaHSO4 2) K2CO3 3) K2HPO3 4) KH2PO3
5) LiHCO3 6) MgSO3
A) 1,3,4,5 B) 1,4,5 С) 2,6 D) 2,3,6
52. Quyidagilardan faqat murakkab
moddalardan tashkil topgan qatorlarni tanlang.
1) metan, ammiak, malaxit; 2) suv, fosfin, azot;
3) ozon, xlor, grafit; 4) azot, oq fosfor,
marganes; 5) malaxit, marmar, suv.
A) 3,4 B) 4,5
C) 1,2 D) 1,5
53. Quyidagi kislotalardan ikki negizli
kislota(lar)ni tanlang.
1) H4P2O7 2) H3PO3; 3) CH3COOH; 4) H3PO4;
5) H2S2O3; 6) H2Cr2O7; 7) H3BO3; 8) HCOOH;
9) H3AsO4; 10) H3PO2.
A) 4,5,6,8 B) 2,5,6 C) 1,5,6 D) 3,5,6,8
54. Kislotali oksid, nordon tuz, ishqor berilgan
javobni belgilang.
A) MnO2; NaHS; KOH
B) P2O5; NaHSO4; Be(OH)2
C) SO3; CaOHCl; Mg(OH)2
D) CrO3; KHCO3; Sr(OH)2
55. Ikkita murakkab, bitta oddiy modda berilgan
javobni belgilang.
A) Fe, Сu, S6 B) CO2, CH4, P4
С) KH, O2, O3 D) P4, CO, O3
57. 0,2 mol SO2 va 0,3 mol SO3 dan iborat
aralashma tarkibidagi oltingugurtning massa
ulushini hisoblang.
A) 1/4 B) 3/5 C) 10/23 D) 16/23
58. Azot va O3 aralashmasiga NO2 qo„shilganda
uning zichligi o„zgarmagan bo'lsa, dastlabki
aralashmadagi N2 ning hajmiy ulushini (%)
aniqlang.
A) 93,913 B) 10
C) 6,087 D) 90
59. Fosforning qanday allotropik shakllari mavjud
emas?
1) oq 2) pushti 3) qizil 4) sariq 5) ko„k 6) qora
A) 1,4,5 B) 1,3,6
C) 2,4,5 D) 1,2,6
60. Berilgan yo„nalishda moddalarning tarkibidagi
elektron, proton va neytronlar yig„indisi qanday
o„zgarishini aniqlang?
a) kamayadi b) ortadi d) o„zgarmaydi
C3H8 ----1-->NO2 ----2--->N2O3 ---3----->O3 --------4--->O2
A) 4a, 3a, 2b, 1d
B) 3b, 4b, lb, 2a
C) 2b, la, 4a, 3a
D) la, 2b, 3a, 4d
.

Download 23,16 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2024
ma'muriyatiga murojaat qiling

kiriting | ro'yxatdan o'tish
    Bosh sahifa
юртда тантана
Боғда битган
Бугун юртда
Эшитганлар жилманглар
Эшитмадим деманглар
битган бодомлар
Yangiariq tumani
qitish marakazi
Raqamli texnologiyalar
ilishida muhokamadan
tasdiqqa tavsiya
tavsiya etilgan
iqtisodiyot kafedrasi
steiermarkischen landesregierung
asarlaringizni yuboring
o'zingizning asarlaringizni
Iltimos faqat
faqat o'zingizning
steierm rkischen
landesregierung fachabteilung
rkischen landesregierung
hamshira loyihasi
loyihasi mavsum
faolyatining oqibatlari
asosiy adabiyotlar
fakulteti ahborot
ahborot havfsizligi
havfsizligi kafedrasi
fanidan bo’yicha
fakulteti iqtisodiyot
boshqaruv fakulteti
chiqarishda boshqaruv
ishlab chiqarishda
iqtisodiyot fakultet
multiservis tarmoqlari
fanidan asosiy
Uzbek fanidan
mavzulari potok
asosidagi multiservis
'aliyyil a'ziym
billahil 'aliyyil
illaa billahil
quvvata illaa
falah' deganida
Kompyuter savodxonligi
bo’yicha mustaqil
'alal falah'
Hayya 'alal
'alas soloh
Hayya 'alas
mavsum boyicha


yuklab olish