Biologiya 9-sinf 201 201Download 60.01 Kb.
Sana23.02.2017
Hajmi60.01 Kb.

Biologiya 9-sinf

201_____-201____


1- NAZORAT ISHI

Mavzu:

Nazorat shakli: Test sinovi 1. Biologiya fani nimani o‘rganadi?

 1. o‘simliklarni;

 2. hayvonlarni;

 3. hayot haqidagi bilimlarni;

 4. fizikaviy hodisalarni.

 1. Moddalar almashinuvi nima?

 1. tirik organizmlarning oziqlanishi;

 2. hujayraning o‘sishi;

 3. organizmlarning ko‘payishi;

 4. hujayralarning tiklanishi va o‘sishi uchun zarur moddalarning organizmga kirishi va chiqishi.

 1. Yerda tirik mavjudotlar qachon paydo bo‘lgan?

 1. 3,5 mld yil oldin;

 2. 4 mld yil oldin;

 3. 2 mld yil oldin;

 4. 5 mld yil oldin.

 1. Biogeosenoz nima?

 1. tirik organizmlarning o‘sishi;

 2. hujayraning o‘sishi;

 3. organizmda energiya to‘plash va taqsimlash;

 4. energiyaning davriy almashinuvi.

 1. Viruslar organizmning qaysi qismida joylashgan?

 1. to‘qimada;

 2. hujayrada;

 3. yadroda;

 4. hammasi to‘g‘ri.

 1. Tuban o‘simliklar qayerda o‘sishga moslashgan?

 1. quruqlikda;

 2. suvli muhit, sernam joyda;

 3. botqoqda;

 4. o‘rmonda.

 1. Yuksak o‘simliklar qayerda yashaydi?

 1. quruqlikda;

 2. suvloqda;

 3. nam joylarda;

 4. a, b, c.

 1. O‘simliklar tabiatda qanday ahamiyatga ega?

 1. yerda qorlar almashinuvi;

 2. suv muvozanatini saqlash;

 3. iqlimga ta’sir qilib, tuproq hosil qilish;

 4. hammasi to‘g‘ri.

 1. Hujayra qobig‘i qanday moddadan tashkil topgan?

 1. Murein;

 2. Mututik;

 3. Spora;

 4. Fikotsian.

 1. Oddiy ipsimon, shilimshiq pardasi bo‘lmagan hujayrasining eni bo‘yidan bir necha marta katta bo‘lgan suv o‘ti qanday nomlanadi?

 1. Nutella;

 2. Nostok;

 3. Ossillatoriya;

 4. Ulva.
Test raqami

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

JavobBall
Nazorat ishining bali- bahosi:
2- NAZORAT ISHI

Mavzu:

Nazorat shakli: Test sinovi 1. O‘lik organik modda bilan oziqlanadigan organizmlar qanday ataladi?

 1. Geterotroflar;

 2. Saprofitlar;

 3. Gifalar;

 4. Parazitlar.

 1. Lishayniklar qanday organizmlardan tashkil topgan?

 1. Zamburug‘, bir hujayrali suvo‘ti;

 2. Zamburug‘, ko‘p hujayrali suvo‘ti;

 3. Zamburug‘, yuksak suvo‘ti;

 4. Zamburug‘, ko‘k yashil suvo‘ti.

 1. Hujayra nazariyasini kimlar yaratgan?

 1. R.Guk, L.Guk;

 2. R.Broun, Y.Purkinye;

 3. M.Shleydin, T.Shvann;

 4. a va c javoblar to‘g‘ri.

 1. Elektron mikroskopning oddiy mikroskopdan farqi nimada?

 1. yorug‘likda ishlaydi;

 2. elektronlar oqimi bilan ishlaydi;

 3. bir xil;

 4. ko‘rsatish darajasi chegaralanmagan.

 1. Tirik organizmlar hujayrasining tuzilishiga ko‘ra necha guruhga bo‘linadi?

 1. 2;

 2. 4;

 3. 3;

 4. 5.

 1. Yadrosiz organizmlar nima deyiladi?

 1. Eukariot;

 2. Prokariot;

 3. Protoplazma;

 4. Euplazma.

 1. Sitoplazma tarkibidagi qattiq holda uchraydigan kiritmalar nima deyiladi?

 1. Granulalar;

 2. Vakuolalar;

 3. Sentroma;

 4. Yadro.

 1. O‘simlik hujayralarining organoidi bo‘lib, ular anorganik moddalardan birlamchi uglevodlarni hosil qilishda ishtirok qiladi, 3 ta turi mavjud bo‘lgan organoid nima?

 1. Sitoplazma;

 2. Vakuola;

 3. Hujayra qobig‘i;

 4. Plastidalar.

 1. Somatik hujayraning xromosomalar to‘plamining miqdoriy va sifatiy belgilari yig‘indisi nima deyiladi?

 1. Fotoliz;

 2. Kariotip;

 3. Diploid;

 4. Gaploid.

 1. Eng yirik hujayra qaysi hayvonda uchraydi?

 1. tuyaqushda;

 2. sudralib yuruvchilarda;

 3. lishayniklarda;

 4. zamburug‘larda.Test raqami

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

JavobBall
Nazorat ishining bali, bahosi:
3- NAZORAT ISHI

Mavzu:

Nazorat shakli: Test sinovi 1. Na, K va Cl elementlari hujayrada qanday vazifani bajaradi?

 1. hujayra membranalari orqali turli moddalarni o‘tkazish;

 2. suyak to‘qimalarini hosil qilish;

 3. gormonlar faolligini oshirish;

 4. qon hosil bo‘lishida ishtirok qilish.

 1. Tish emali hujayrasida qancha % suv bo‘ladi?

 1. 20%;

 2. 30%;

 3. 90%;

 4. 10%.

 1. Monomerlar nima?

 1. kichik molekulyar og‘irlikka ega bo‘lgan moddalar;

 2. kichik molekulali oddiy organik moddalar;

 3. ko‘p sonli monomerlar;

 4. xilma xil, katta kichik molekulalar.

 1. Oqsillar nimalardan tashkil topgan?

 1. hujayralardan;

 2. amino kislotalardan;

 3. monomerlardan;

 4. molekulalardan.

 1. Oqsil molekulalari qanday shaklga ega?

 1. tayoqcha, donador;

 2. yulduzsimon, yumaloq;

 3. ipsimon, yumaloq;

 4. sharsimon, ipsimon.

 1. Suv molekulasining bir chekkasi kuchsiz musbat yadroga ega bo‘lsa, ikkinchisi manfiy bo‘ladi, bunday molekula nima deyiladi?

 1. Vodorod bog‘li molekula;

 2. Dipole molekula;

 3. Fotaliz;

 4. Monomer.

 1. Oqsillarning eng muhim xususiyati nimadan iborat?

 1. katalizatorlik;

 2. moddalarni zararsizlantirish;

 3. struktura;

 4. garmonal funksiya.

 1. Oqsillar turli ta’sirlar natijasida o‘zining tabiiy xususiyatlarini yo‘qotishi nima deyiladi?

 1. albumin;

 2. globulin;

 3. denaturatsiya;

 4. murakkab oqsillar.

 1. Qaysi gormon qonda glyukoza miqdorini nazorat qilib turadi?

 1. Insulin;

 2. Troksin;

 3. Intermidin;

 4. Melotonin.

 1. Xromoproteinlar qanday oqsillar tarkibiga kiradi?

 1. Qondagi gemoglobin;

 2. Insulin;

 3. Tiroksin;

 4. Timozin.


Test raqami

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

JavobBall
Nazorat ishining bali – bahosi:


4- NAZORAT ISHI

Mavzu:

Nazorat shakli: Biologik diktant

 1. Uglevodlar tabiatda keng tarqalgan organik birikmalar bo‘lib, ular umumiy__________________________________________ formula bilan ifodalanadi.

 2. Ko‘p sonli monosaxaridlar qo‘shilishidan hosil bo‘lgan murakkab uglevod ____________________________________________________________ deb ataladi.

 3. Tirik organizmlarning hujayralarida murakkab lipidlar _____________ bo‘lib, hujayra ________________________________________________________ tarkibiga kiradi.

 4. ________________________________________________________faqat yadroda emas, xloroplast va mitoxondriyada ham mavjuddir.

 5. Nukleotidlarda ________________________ va _______________ asoslari bo‘ladi.

 6. __________________________________________barcha tirik organizmlar uchun universal bo‘lib, mikro organizmlardan odamgacha bir xildir.

 7. 1 gr yog‘ning to‘liq parchalanishi natijasida _____________ energiya ajralib chiqadi

 8. _____________________________________________ molekulasi oqsil sintezi to‘g‘risidagi axborotni nusxasini ko‘paytirish xususiyatiga ega

 9. Tuya o‘rkachida to‘plangan yog‘, energiya manbai emas, balki _____________________________________________________manbai hisoblanadi.

 10. Polisaxaridlar tirik organizmda ikkita asosiy _________________________________ va energetik vazifani bajaradi.


Nazorat ishining bali- bahosi:
5- NAZORAT ISHI

Mavzu:

Nazorat shakli: Jadvalni to’ldirish

Organizmlarning ko‘payish usullari mavzusiga doir jadvalni to‘ldirish


T/r

Ma’lumotlar

Javoblar

1

Bir mitozdan ikkinchi mitozgacha bo‘lgan tayyorlanish davri
2

Yadro kattalashadi, shiraning yopishqoqligi kamayib, xromosoma spiralga o‘raladi
3

Bir nechta ko‘p bo‘laklarga bo‘linib ko‘payish
4

O‘simliklarning qalamchalari, gajaklari, tugunak va piyozchalari orqali ko‘payishi
5

Bu hujayralar o‘lchami va shakli jihatdan bir-biridan farq qiladi
6

Achitqi zamburug‘i va gidralarning ko‘payish usuli
7

Bu bosqich qisqa bo‘lib, 30 daqiqadan 3 soatgacha davom qiladi
8

Ona organizmidagi bitta yoki bir nechta somatik hujayradan yangi organizm rivojlanadi
9

Bu davr S harfi bilan belgilanadi, DNK molekulasi 2 hissa ortadi
10

Yorug‘lik ta’sirida suvning dissosiyalanishi

Nazorat ishining bali bahosi:

6- NAZORAT ISHI

Mavzu:

Nazorat shakli: Biologik diktant

 1. Sut emizuvchilar __________________________________ uzun ip shaklida bo‘lib, uch qismdan: ________________, ______________, ____________ iborat.

 2. _________________________________ boshlang‘ich jinsiy hujayralarning ayrimlari o‘sish zonasiga o‘tib kattalashadi, oziq moddalar to‘playdi.

 3. Xromosomalar bir-biriga yopishib, yonma-yon joylashishi _______________________________________________________________ deyiladi

 4. ______________________________________________ triploidendosperm rivojlanib borayotgan murtak uchun zahira oziq materialidir.

 5. ___________________________________________________________rivojlanishda embrion faqat o‘sadi va jinsiy balog‘atga yetadi.

 6. Tuxum hujayra urug‘langach, organizmning induvidial rivojlanishi ____________________ ____________________________________________________ boshlanadi.

 7. 1900 yil biologiyaning yangi sohasi ________________________________________ asos solingan yil hisoblanadi.

 8. Faqat bir belgisi orqali farq qiladigan organizmlarni chatishtirish usuli _________________ ________________________________________________________ deyiladi.

 9. Ma’lum bir organizmning barcha genlari yig‘indisi ________________________________________________________________________________________deb ataladi.

 10. _______________________________________________________ bu organizmning belgi va rivojlanish xususiyatlarini kelgusi avlodlarga o‘tkazib turish xossasidir.

Nazorat ishining bali, bahosi:

7- NAZORAT ISHI

Mavzu:

Nazorat shakli: Test sinovi

 1. Bir xromosomadagi genlarning nasldan naslga o‘tishi qonuniyatlari kim tomonidan mukammal o‘rganilgan?

a) G.Mendel;

b) T.Morgan;

c) E.Chermak;

d) K.Korenns. 1. Ikki yoki undan ortiq juft belgilari bilan farq qiladigan ota-ona organizmlarni o‘zaro chatishtirishga nima deyiladi?

 1. Monoduragay chatishtirish;

 2. Tahliliy chatishtirish;

 3. Poliduragay chatishtirish;

 4. Oddiy chatishtirish.

 1. Qaysi genlar juft xromosomalardan joy olib, meyoz jarayonida har xil gametaga o‘tib qoladi?

a) juft genlar;

b) allelgenlar;

c) toq genlar;

d) gomologik genlar. 1. Agar ota-ona organizm bir juft belgisi bilan farq qilsa, monoduragay chatishtirishda ajralish nisbati qanday bo‘ladi?

a) 9:3:3:1

b) 3:1


 1. 2:1:2:1

 2. 6:3:2:1

 1. Erkaklari bilan urg‘ochilaridan farq qilmaydigan bir xildagi xromosomalar nima deyiladi?

 1. autosoma;

 2. jinsiy xromosoma;

 3. allelgenlar;

 4. tahliliy chatishtirish.

 1. Fenotipda bir dominant genning allel bo‘lmagan ikkinchi dominant gendan ustunlik qilishi …….. deb ataladi.

a) Ingibitor;

b) Epistaz;

c) Polimeriya;

d) Komplementarlik. 1. Xromosomalarning gaploid to‘plamga nisbatan karra oshishi nima deyiladi?

 1. Fenotipik o‘zgaruvchanlik;

 2. Poliploidiya;

 3. Mutatsiya;

 4. Somatik mutatsiya.

 1. Agar ikkita fenotipi bir xil bo‘lgan individni chatishtirganda ajralish sodir bo‘lsa, bu individlar qanday ataladi? (Aa X Aa)

a) Gomozigota;

b) Geterozigota;

c) Allelgenlar;

d) Dominantgenlar. 1. Kasal ayol sog‘lom erkakga turmushga chiqsa, tug‘iladigan farzandlarning genotipi qanday bo‘ladi?

a) XhXh; XHY

b) XHXH;XhY

c) XHXh;XhY

d) XHXh; XHY 1. Qovoq mevasi etining oq rangi (B) sariq rangi (b) ustigan, mevasining disksimon shakli (D) yumaloq shakli (d) ustidan dominantlik qiladi. Quyidagi chatishtirishlarning qaysi birida 1:1:1:1 nisbatda oq disksimon, oq yumaloq, sariq disksimon, sariq yumaloq mevalar olinadi?

a) Bb DD;BbDd

b) BbDd;bbdd

c) BBDD;bbdd

d) Bbdd;bbDd

Test raqami

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

JavobBall
Nazorat ishining bali bahosi:

8- NAZORAT ISHI

Jadvalni to‘ldirish


T/r

Ma’lumotlar

Javoblar

1

Odamdagi irsiy kasalliklar va ularning paydo bo‘lishi va davolash usullarini o‘rganadi….
2

Bu usul bilan odamdagi qobiliyat, iste’dod va boshqa fazilatlarning rivojlanishi aniqlanadi
3

Bu kasalga chalingan ayollarda jinsiy xromosoma soni bitta kamayib XO bolib qoladi
4

Odamda uchraydigan juda ko‘p patologik holatlarda har xil o‘zgarishlar yuzaga kelishiga bog‘liq usul
5

Bitta tuxum hujayradan rivojlangan ….. bir jinsli va aynan bir-biriga o‘xshagan bo‘ladi
6

Bu kasallikda terida pigmentlar bo‘lmasligi, sochlari oq, yaxshi ko‘ra olmasligi, quyoshga ta’sirchanligi yuqori bo‘ladi
7

Odam genetikasini o‘rganishda foydalaniladigan usullar
8

Irsiy kasalliklar qanday kasalliklarga ajratiladi?
9

Bu kasalga uchragan bemorlarda jinsiy xromosomalar XXY, XXXY bo‘lishi mumkin
10

Odamlarga tadbiq qilib bo‘lmaydigan genetik usul……..

Nazorat ishining bali bahosi:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Do'stlaringiz bilan baham:


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2019
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa