Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası İnformasiya texnologiyalari institutuDownload 0.62 Mb.
bet2/3
Sana27.06.2017
Hajmi0.62 Mb.
1   2   3

1

2

3

403.00.00

Biologiya elmləri

10203.00.02

Biofizika

103.00.03

Molekulyar biologiya

203.00.04

Biokimya

1203.00.05

Botanika

1203.00.06

Virusologiya

203.00.07

Mikrobiologiya

1703.00.08

Zoologiya

303.00.09

Entomologiya

203.00.10

İxtiologiya

103.00.13

İnsan və heyvan fiziologiyası

1203.00.15

Genetika

603.00.16

Ekologiya

1303.00.19

Parazitologiya

203.00.24

Mikologiya

503.00.25

Histologiya, sitologiya və hüceyrə biologiyası

103.00.27

Torpaqşünaslıq

1114.00.00

Tibb elmləri

9914.00.01

Mamalıq və ginekologiya

214.00.02

Insan anatomiyası

114.00.03

Endokrinologiya

214.00.05

Daxili xəstəliklər

414.00.06

Kardiologiya

214.00.07

Gigiyena

114.00.08

Göz xəstəlikləri

314.00.09

Pediatriya

1014.00.10

Yoluxucu xəstəliklər

114.00.11

Dəri və zöhrəvi xəstəliklər

214.00.13

Sinir xəstəlikləri

2

1

2

3

414.00.14

Onkologiya

714.00.19

Şüa diaqnostikası və terapiyası

314.00.21

Stomatologiya

1314.00.22

Travmotologiya və ortopediya

614.00.24

Məhkəmə təbabəti

214.00.25

Farmakologiya, klinik farmakologiya

114.00.26

Ftiziatriya

114.00.27

Cərrahlıq

2214.00.30

Epidemiologiya

214.00.33

İctimai sağlamlıq və səhiyyənin təşkili

514.00.36

Allerqologiya və immunologiya

314.00.37

Anesteziologiya və reanimotologiya

114.00.39

Revmatologiya

114.00.43

Pulmonologiya

114.00.51

Tibbi bərpa,müalicəvi bədən tərbiyəsi, idman təbabəti, kurortologiya və fizioterapiya

112.00.00

Hüquq elmləri

8012.00.01

Dövlət və hüquq nəzəriyyəsi və tarixi; siyasi və hüquqi təlimlər tarixi

112.00.02

Konstitusiya hüququ; bələdiyyə hüququ

712.00.03

Mülki hüquq; ailə hüququ; mülki proses; sahibkarlıq hüququ; beynəlxalq xususi huquq

1112.00.05

Əmək hüququ; sosial təminat hüququ

712.00.08

Cinayət hüququ və kriminologiya; cəza-icra hüququ

1312.00.09

Cinayət prosesi, kriminalistika və məhkəmə ekspertizası; əməliyyat-axtarış fəaliyyəti

16


1

2

3

412.00.10

Beynəlxalq hüquq

2312.00.14

Inzibati hüquq, maliyyə hüququ, informasiya hüququ

201.00.00

Fizika-riyaziyyat elmləri

7801.01.00

Riyaziyyat

2501.01.01

Riyazi analiz

601.01.02

Diferensial tənliklər

1301.01.05

Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika

201.01.06

Riyazi məntiq, cəbr və ədədlər nəzəriyyəsi

201.01.07

Hesablama riyaziyyatı

101.01.09

Diskret riyaziyyat və riyazi kibernetika

101.02.00

Mexanika

1501.02.04

Deformasiya olunan bərk cismin mexanikası

1501.03.00

Astronomiya

201.03.02

Astrofizika, radioastronomiya

201.04.00

Fizika

3601.04.01

Fiziki eksperimentin cihazları və metodları

101.04.02

Nəzəri fizika

301.04.03

Radiofizika

101.04.04

Fiziki elektronika

301.04.07

Kondensə olunmuş hal fizikası

201.04.10

Yarımkeçiricilər və dielektriklər fizikası

1401.04.13

Elektrofizika, elektrofiziki qurğular

701.04.24

Radiasiya materialşünaslığı

5

1

2

3

413.00.00

Pedaqoji elmlər

6213.00.01

Ümumi pedaqogika, pedaqogika, pedaqogikanın və təhsilin tarixi

3213.00.02

Təlim və tərbiyənin nəzəriyyəsi və metodikası (təhsilin sahələri və səviyyələri üzrə)

2813.00.03

Korreksion pedaqogika (surdopedaqogika və tiflopedaqogika, oliqofren pedaqogik və loqopediya)

113.00.04

Fiziki tərbiyənin və idman təliminin nəzəriyyəsi və metodikası

125.00.00

Yer elmləri

6025.00.03

Geotektonika və geodinamika

225.00.06

Litologiya

225.00.07

Hidrogeologiya

125.00.08

Mühəndis geologiyası və süxurşünaslıq

225.00.09

Geokimya, faydalı qazıntıların geokimyəvi axtarış üsulları

125.00.10

Geofizika, faydalı qazıntıların geofiziki axtarış üsulları

625.00.12

Neft və qaz yataqlarının geologiyası, axtarışı və kəşfiyyatı

425.00.15

Quyuların qazılması texnologiyası

225.00.17

Neft və qaz yataqlarının işlənməsi və istismarı

625.00.18

Dəniz faydalı qazıntı yataqlarının işlənməsi texnologiyası

125.00.19

Neft və qaz kəmərlərinin, bazalarının və anbarlarının tikilməsi və istismarı

2

1

2

3

425.00.23

Fiziki coğrafiya və biocoğrafiya, torpaq coğrafiyası, landşaftların geofizikası və geokimyası

625.00.24

Sosial-iqtisadi və siyasi coğrafiya

1225.00.25

Geomorfologiya və təkamül coğrafiyası

725.00.27

Qurunun hidrologiyası, su ehtiyatları, hidrokimya

125.00.30

Meteorologiya, iqlimşünaslıq, aqrometeorologiya

125.00.34

Yer kürəsinin aerokosmik tədqiqatları, fotoqrammetriya

125.00.36

Coğrafi və geoloji ekologiya

307.00.00

Tarix elmləri

5507.00.02

Vətən tarixi

3107.00.03

Ümumi tarix (müvafiq dövr üzrə)

207.00.06

Arxeologiya

1007.00.07

Etnoqrafiya, etnologiya və antropologiya

607.00.09

Tarixşünaslıq, mənbəşünaslıq və tarixi tədqiqat metodları

207.00.10

Elm və texnikanın tarixi

107.00.15

Beynəlxalq münasibətlər və xarici siyasətin tarixi

302.00.00

Kimya elmləri

4502.00.01

Qeyri-üzvi kimya

502.00.02

Analitik kimya

402.00.03

Üzvi kimya

902.00.04

Fiziki kimya

102.00.06

Yüksəkmolekullu birləşmələr kimyası

602.00.09

Yüksək enerjilər kimyası

102.00.10

Bioüzvi kimya

11

2

3

402.00.13

Neft kimyası

1502.00.15

Kimyəvi kinetika və kataliz

317.00.00

Sənətşünaslıq

3917.00.01

Teatr sənəti

517.00.02

Musiqi sənəti

2717.00.03

Kino, tele və digər ekran sənətləri

317.00.04

Təsviri və dekorativ-tətbiqi sənət

317.00.09

İncəsənətin nəzəriyyəsi və tarixi

123.00.00

Siyasi elmlər

3623.00.01

Siyasətin nəzəriyyəsi, siyasi elmin tarixi və metodologiyası

223.00.02

Siyasi institutlar, etnosiyasi konfiliktologiya, milli və siyasi proseslər

923.00.04

Beynəlxalq münasibətlərin və qlobal inkişafın siyasi problemləri

2519.00.00

Psixologiya elmləri

2819.00.01

Ümumi psixologiya, şəxsiyyətin psixologiyasının tarixi

919.00.05

Sosial psixologiya

1319.00.06

Hüquqi psixologiya

119.00.07

Pedaqoji psixologiya

509.00.00

Fəlsəfə elmləri

2409.00.01

Ontologiya və idrak nəzəriyyəsi

109.00.03

Fəlsəfə tarixi

509.00.04

Estetika

109.00.05

Etika

109.00.11

Sosial fəlsəfə

1109.00.13

Dinşünaslıq, mədəniyyətin fəlsəfəsi

5
1

2

3

406.00.00

Kənd təsərrüfatı elmləri

2206.01.00

Aqronomiya

2006.01.01

Ümumi əkinçilik

106.01.02

Meliorasiya, rekultivasiya və torpaqların mühafizəsi

506.01.03

Aqrotorpaqşünaslıq və aqrofizika

106.01.04

Aqrokimya

506.01.05

Seleksiya və toxumçuluq

406.01.07

Meyvəçilik və üzümçülük

106.01.09

Bitkiçilik

206.01.11

Bitkilərin mühafizəsi

106.02.00

Zootexniya

206.02.04

Xüsusi zootexnika, heyvandarlıq məhsullarının istehsalı texnologiyası

218.00.00

Memarlıq

1718.00.01

Memarlıq nəzəriyyəsi və tarixi, abidələrin bərpası və rekonstruksiyası

918.00.04

Şəhərsalma, yaşayış məntəqələrinin planlaşdırılması, landşaft memarlığı

821.00.00

Dinşünaslıq

821.00.01

Dinşünaslıq

822.00.00

Sosiologiya elmləri

622.00.01

Sosiologiyanın nəzəriyyəsi, metodologiyası və tarixi

222.00.04

Sosial struktur, sosial institutlar və proseslər

424.00.00

Kulturologiya

624.00.01

Mədəniyyətin nəzəriyyəsi və tarixi

6

1

2

3

415.00.00

Əczaçılıq elmləri

515.00.01

Dərmanların texnologiyası, əczaçılıq işinin təşkili

516.00.00

Baytarlıq elmləri

116.00.03

Baytarlıq mikrobiologiyası, virusologiyası, epizootologiyası və immunologiyası

1
CƏMİ

1270


Aspirant və dissertantların elm və təhsil müəssisələri üzrə paylanması

Cədvəl 4Elm və təhsil müəssisələrinin adı

Aspirantların sayı

Dissertantların sayı

Cəmi

1

2

3

4

5Bakı Dövlət Universiteti

77

79

156Azərbaycan Tibb Universiteti

14

51

65AMEA Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq İnstitutu

13

42

55Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti

37

12

49AMEA İqtisadiyyat İnstitutu

11

33

44Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti

17

22

39Azərbaycan Dillər Universiteti

6

32

38AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu

7

25

32Azərbaycan ET Kənd Təsərrüfatının İqtisadiyyatı və Təşkili İnstitutu

7

22

29Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti

12

16

28Bakı Slavyan Universiteti

11

15

26AMEA Fizika İnstitutu

10

14

24

1

2

3

4

5AMEA Coğrafiya İnstitutu

10

13

23AMEA Tarix İnstitutu

5

16

21AR Təhsil Problemləri İnstitutu

5

16

21Azərbaycan Texniki Universiteti

8

12

20AMEA Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu

12

8

20AMEA Ədəbiyyat İnstitutu

8

11

19Bakı Musiqi Akademiyası

3

16

19AMEA Əlyazmalar İnstitutu

3

16

19Azərbaycan Milli Aerokosmik Agentliyi. Təbii Ehtiyatların Kosmik Tədqiqi İnstitutu

13

5

18AMEA Şərqşünaslıq İnstitutu

2

16

18AMEA İnsan Hüquqları üzrə ET İnstitutu

2

15

17Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası

7

10

17AMEA Geologiya İnstitutu

13

4

17AMEA Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutu

6

10

16Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti

4

12

16

1

2

3

4

5AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu

6

9

15Milli Aviasiya Akademiyası

8

7

15Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutu

3

12

15Gəncə Dövlət Universiteti

3

11

14Naxçıvan Dövlət Universiteti

5

9

14Qafqaz Universiteti

3

11

14AMEA Folklor İnstitutu

3

11

14Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti

4

10

14AMEA Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu

3

10

13AMEA Kibernetika İnstitutu

5

8

13AR Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası

7

6

13AMEA Dilçilik İnstitutu

4

8

12AMEA Naxçıvan Bölməsi

0

12

12AMEA Radiasiya Problemləri İnstitutu

6

6

12AMEA Botanika İnstitutu

3

8

11

1

2

3

4

5M.A.Topçubaşov adına Elmi Cərrahiyyə Mərkəzi

3

7

10AMEA Genetik Ehtiyatlar İnstitutu

3

7

10Azərbaycan Kooperasiya Universiteti

0

9

9Sumqayıt Dövlət Universiteti

4

4

8AMEA Fiziologiya İnstitutu

5

3

8AMEA Aşqarlar Kimyası İnstitutu

7

1

8AMEA Kimya Problemləri İnstitutu

3

5

8Azərbaycan ET Hidrotexnika və Meliorasiya İnstitutu – Elm İstehsalat Birliyi

5

3

8AMEA Memarlıq və İncəsənət İnstitutu

0

7

7AMEA Zoologiya İnstitutu

3

4

7AMEA Mikrobiologiya İnstitutu

2

4

6Azərbaycan Beynəlxalq Universiteti

2

4

6Azərbaycan Texnologiya Universiteti

2

4

6İqtisadi İslahatlar ET İnstitutu

4

2

6AMEA Azərbaycan Tarixi Muzeyi

4

2

6

1

2

3

4

5AMEA Polimer Materialları İnstitutu

2

3

5Əmək və Sosial Problemlər üzrə ET və Tədris Mərkəzi

3

2

5Odlar Yurdu Universiteti

5

0

5Azərbaycan ET Travmatologiya və Ortopediya İnstitutu

0

5

5AMEA Gəncə Regional Elmi Mərkəzi

0

4

4Azərbaycan Milli Konservatoriyası

4

0

4Azərbaycan Müəllimlər İnstitutu

3

1

4Onkoloji Elmi Mərkəz

2

2

4Azərbaycan Universiteti

1

2

3AR Dövlət Neft Şirkəti Elmi Tədqiqatlar İnstitutu

0

3

3Azərbaycan ET Aqromexanika İnstitutu

1

2

3Azərbaycan ET Eroziya və Suvarma İnstitutu

2

1

3Azərbaycan ET Pediatriya İnstitutu

1

2

3S.İmaməliyev adına Respublika Taun Əleyhinə Stansiyası

0

3

3Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyi yanında Hüquq Tədris Mərkəzi

0

2

2

1

2

3

4

5Azərbaycan ET Tibbi Bərpa İnstitutu

0

2

2Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Akademiyası

0

2

2Azərbaycan Dövlət Dəniz Akademiyası

0

2

2Azərbaycan ET Ağ Ciyər Xəstəlikləri İnstitutu

0

2

2AR Dövlət Neft Şirkəti «Neftqazlayihə» İnstitutu

0

2

2Məhkəmə Ekspertiza Mərkəzi

0

2

2AMEA Mərkəzi Elmi Kitabxana

1

1

2AMEA Mərkəzi Nəbatat Bağı

1

1

2Azərbaycan ET Layihə-Axtarış Energetika İnstitutu

2

0

2Azərbaycan ET Tərəvəzçilik İnstitutu

1

1

2AR Standartlar İnstitutu

0

1

1Azərbaycan Ali Hərbi Məktəbi

0

1

1AMEA Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzi

0

1

1Azərbaycan ET Kardiologiya İnstitutu

0

1

1Azərbaycan ET Balıqçılıq Təsərrüfatı İnstitutu

1

0

1

1

2

3

4

5Azərbaycan ET Yemçilik, Çəmənçilik və Otlaqlar İnstitutu

1

0

1Mərkəzi Neftçilər Xəstəxanası

0

1

1AMEA Şamaxı Astrofizika Rəsədxanası

0

1

1AMEA Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyi

1

0

1Azərbaycan ET Göz Xəstəlikləri İnstitutu

1

0

1Azərbaycan ET Əkinçilik İnstitutu

0

1

1Gəncə Layihə Axtarış Kənd Təsərrüfatının Kimyalaşdırılması Stansiyası

0

1

1ET Tibbi Profilaktika İnstitutu

0

1

1Azərbaycan ET Üzümçülük və Şərabçılıq İnstitutu

1

0

1

CƏMİ

467

803

1270

Aspirant və dissertantların semestlərə görə paylanması
Cədvəl 5


Yaz semestrində imtahan verənlərin sayı

(15.06.2009-15.07.2009)

Payız semestrində imtahan verənlərin sayı

(01.01.2010-31.01.2010)

Ekstern qaydada imtahan verənlərin sayı

(30.04.2009, 28.10.2009, 29.10.2009)

761

478

31

A

spirant və dissertantların ixtisas qruplarına görə paylanması

İxtisas qrupunun adı

Aspirant və dissertantların sayı

İctimai-siyasi, sosial-iqtisadi və humanitar elmlər

725

Kimya, biologiya və tibb elmləri

251

Fizika-riyaziyyat və texnika elmləri

213

Yer, kənd təsərrüfatı və coğrafiya elmləri

81

Cəmi

1270


Cədvəl 6


Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2017
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa