Tarix /£} y tv qadimgidunyo I 1Download 0,52 Mb.
bet6/6
Sana11.01.2017
Hajmi0,52 Mb.
#43
1   2   3   4   5   6
9-SINF O'ZBEKISTON TARIXI
 1. XIX asrning o'rtalarida Qo'qon xonligida qanday jazolar mavjud bo'lgan?!) zindonga tashlash; 2) kanaxonaga umrbod qamash; 3) jismoniy jazolar; 4) jarimalar; 5) o'lim jazosi; 6) xotinlar eriga xiyonati uchun vlomon tomonidan toshbo'ron qilinganlar; 7) fatvo chiqarilgan; 8) barchani ishtirokida ogohlantirilgan; 9) ahloq tuzatish; 10) m&muriy jazo.A) 1, 2, 3, 4, 5, 6 ‘

 2. XIX asr o'rtalarida O'rta Osiyoda nishabligi katta va tezoqar tog' daryolarrva soylarda qanday suv chiqarish tizimi ishlatilar edi?S) sepoya suvko 'targichlari

 3. XIX asr o 'rtalarida O 'rta Osiyoda shox-shabbali to 'g 'onlar qanday daryolarda suvayirishga mo 'ljallangan?B) oqimi mo 'tadil

 4. XIX asr o'rtalarida Amudaryodek chuqur va tezoqar daryolarda qanday suv chiqarish tizimi ishlatilar edi?D) ko'p tarmoqli suvayirg'chlar

 5. XIX asr o'rtalarida O'rta Osiyoda qaysi sabab ishlab chiqarish kuchlarining rivojlanishiga halaqit berdi va O'rta Osiyo davlatlari taraqqiyotiga to'g'anoq bo'ldi?S) mavjudbo'lgan ishlab chiqarish usullari

 6. Qaysi hodisa XIXasr o'rtalarida O'rta Osiyo davlatlarida tovar-pul munosabatlari rivojlanishi jarayonini jadallashtirdi, ichki bozorni shakllantirdi, mehnat taqsimotini va shaharning qishloqdan ajralib chiqishini tezlashtirishga imkoniyat yaratdi?A) O'rta Osiyo davlatlari jahon savdosiga tortila boshlashi

 7. XIX asr boshida Angliyaning qaysi kompaniyasi O'rta Osiyoda monopol huhnronlik o'rnatish uchun boshqa davlatlarda sotilayotgan narxlardan past narxdagi mollarni olib kela boshladi?S) Ost-Ind

 8. Berdaq o z asarlarida qanday g 'oyalarni ifodalaydi?D) adolat, tenghuquqlik, insonparvarlik, vatanparvarlik

 9. Qo'qon xonligida bunyod etilgan me'moriy obidalarniyillarni to'g'ri ko'rsatilgan holda qayd eting.l) Xudoyorxon saroyi; 2) Hazrati Kalon Sohib madrasasi; 3) Hokim oyim madrasasi; 4) Sulton Murodbek madrasasi; 5) Andijondagi Jomiy madrasasi 1863-1870-yillarda; b) 1862-yil; v) 1870; g) 1872-yil; d) 1877-yil S) 1-a; 2-b; 3-v; 4-g; 5-d

 10. XIXasrda O'rta Osiyoning qayerida uy devorlariniganch o'ymakorligi namunalari bilan, uy shiftlarini esayorqin ranglardagi naqshlar bilan bezaganlar?B) Farg'onada

 11. XIX asrda Samarqand va Buxoroda uylar qanday bezatilgan?D) o 'ymakor ustunlik ayvonlar qurilib, devorlar ganch namunalari

 12. XIXasrda O'rta Osiyoning qayerida uylaryopiq hovli usulida, atroflga naqshinkazustunli ayvonlar qurilgan?A) Xivada

 13. 14. BuyukBritaniya tomonidan O'rta Osiyagajo'natilgan elchilariniyillari to'g'ri ko'rsatilgan qatorni toping. 1) M.Murkroft; 2)ji.Byoms; 3) D.Ebbot; 4) D. Volf ~ a) 1824-yil; b) 1832-yil; v) 1843-yil; g) 1843-yil noyabrA) 1-a; 2-b; 3-v; 4-g

 14. Rossiya imperiyasining O 'rta Osiyoga mustamlaka bosqinchiligini boshlash uchun asosiy sabablarni qayd eting. 1) mol sotish uchun yangi bozorlarni izlab toppish; 2) sanoat uchun yangi xomashyo manbalarini axtarish; 3) Buyuk Britaniyani siqib chiqarish uchun Hindistonga olib boradigan yangi yo'lni izlab topish; 4) O'rta Osiyoning bozor sifatidagi ahamiyati ortishi; 5) O'rta Osiyoda ingliz savdosi ortib borishi; 6) BuyukBritaniyaning Afg'oniston chegaralaridapaydo bo'lishiga yo'l qo'ymaslik. S) 1, 2. 3

 15. Rossiya imperiyasi tomonidan O'rta Osiyoni bosib olinishining bosqichida 1865-yildan 1868-yilgacha bo'lib o'tgan voqelarni qayd eting.A) Qo 'qon xonligi va Buxoro amirligiga qarshi bosqinchilik harakatlar olib borildi.

 16. Rossiya imperiyasi tomonidan O'rta Osiyoni bosib olinishining bosqichining voqelari bilan yillarini to'g'ri ko'rsatilgan qatorni qayd eting.l) Qo'qon xonligining shimoliy viloyatlari bosib olinishi va Toshkentni zabt etishga urindi, bosib olingan hududlarda Orenburg general-gubernatorligi tarkibida Turkision viloyati tuzildi; 2) Qo'qon xonligLya Buxoro amirligiga qarshi bosqinchilik harakatlar olib borildi; 3) Xiva xonligi bosib olindi va Qo 'qon xonligi tugatildi; 4) jangovar harakatlar asosan hozirgi Turbnaniston hududida olib borildi.

  1. 1847-yildan 1864-yilgacha; b) 1865-yildan 1868-yilgacha; v) 1873-yildan 1879-yilgacha; g) 1880-yil oxiridan 1885-yilgachaD) •, 1-a; 2-b; 3-v; 4-g

 17. Turkiston general-gubernatorligi tashkil etilganda Rossiya qayerlarga yo'lak ochdi?D) Kaspiy dengizi sohillariga, Afg'oniston, Xitoy, Eron bilan chegaralarga

 18. 1868-yil 2-mayda Kaufman amir Muzaffarga qanday mazmunda maktub yo'lladi?D) Samarqand bekligini berish, "harbiy xarajatlarni" to'lash va 1865-yildan buyon Turkiston o'lkasida qo'lga kiritilgan barcha narsaniRossiyaniki deb e'tirofetish sharti bilan sulh tuzishni taklifqilib

 19. Podsho Rossiyasi bosqinchilik siyosatining ikkinchi bosqichi nima bilan yakuhlandi?A) Amir Muzqffar mag'lubiyatni tan olishga va amirlik bilan Turkiston general-gubernatorligi o'rtasidagi yangi chegaralar to-'g'risidagi Kaufman tomonidan taklif etilgan''shartnomani imzolashi bilan

 20. KaufmanningXivaxonligidagi qarorgohi qayerdajoylashgan edi?D) Gandimiyon qishlog'ida

 21. Qo'qonda Xudoyorxonga qarshi qo'zg'alon ko'tarilgan qo'zg'alonchilar qaysi shaharlarni egallashdi?A) O'sh, Namangan, Andijon, '

 22. Asaka shaharlarini „,_ ,/

 23. Qo 'qon xonligining qayerlarida bo 'lib o 'tgan janglarda podsho qo 'shinlarinijag ustunligi ma 'lum bo 'Idi va Nasriddinbek mag 'lubiyatg:; uchradi?D) Marg'ilon, Mingtepa, Qorasuvyaqinida

 24. Quyidagi voqealardan qay biri aynan bir yilda sodir bo'ldi? D) Nasriddinbek Kaufman bilan shartnoma imzoladi va Turkiston general-gubernatorligi tarkibida Namangan bo 'limi tuzildi.

 25. Ayni bir yilda bo'lib o'tgan voqealarni qayd eting.A) Angliya Afg'oniston hududining bir qismini bosib oldi va Krasnovodskdan general I. Lazerev qo 'mondonligi ostidagi harbiy qo 'shin zudlik bilan Ko 'ktepagajo 'natildi.

 26. Qaysi voqea bilan Rossiya imperiyasining O'rta Osiyo hududidagi bosqinchilik yurishining to'rtinchi bosqichi tugadi?S) turkman urug 'lari Rossiya imperiyasi qo 'shinlari tomonidan bo 'ysundirilishi bilan

 27. O'rta Osiyo xalqlarining Rossiya imperiyasiga qarshi kurashdagi mag'lubiyatining sabablari nimada edi? 1) Xiva, Buxoro, Qo'qon davlatlarining iqtisodiy, siyosiy va harbiy jihatdan zaifligi; 2) davlatlar o'rtasidd birlikyo'qligi; 3) o'zaro ziddiyatlari; 4) davlatlardagi hukmronlik (boshqaruv)ning zo'ravonlik xususiyati hukumatda ichki dushmardar ko'payishiga olib kelganligi; 5) O'rta Osfyo davlatlari tashqi dunyodan ajralib qolganligi; 6) naturalx'o'jalikning hukmronligi.A) Jr^i'3, 4, 5

 28. Podsho Rossiyasi O'rta Osiyani bosib olgach Toshkentda joriy etilgan mahkama a'zolarini kimlar saylab qo'yishgan?A) chor ma 'muriyatiga taklif etilgan 200 dan ziyod boy-badavlat va nufuzli shaharliklar '•

 29. Turkiston general-gubernatorligi ma 'muriyjihatdan bo'linishning ketma-ketligini to'g'ri qayd eting.B) viloyat - uyezd- uchastkalar

 30. Rossiya imperiyasi hokimiyati O'rta Osiyoni o'z ichki mustamlakasiga aylantira oladigan tizimining jihatlari nimalardan iborat edi?l) to 'liq harbiy hukmronligini qaror toptirish; 2) o 'Ika iqtisodiy va siyosiy hayoti ustidan yalpi nazorat o 'rnatish; 3) Turkiston o 'Ikasi - Xiva, Buxoro va Qo 'qonni tashqi dunyodan tamomila yakkalab qo 'yish; 4) Rossiya imperiyasi tashqi davlat chegaralarini barpo etish yo 'li bilan har qanday iqtisodiy, madaniy va siyosiy aloqalarni to'xtatish; 5) o'lkada zamonaviy korxonalarni bunyod etish; 6) qishloq xo 'jaligida natural xo 'jaligiga barham berish. S) 1, 2, 3, 4

 31. 1886-yil 12-iyulda imperator Aleksandr III tasdiqlagan "Turkiston o'lkasini idora qilish to'g'risidagiyangi Nizom" qanday bo'limlardan iborat bo 'lgan?S) to 'rtta asosiy bo 'limdan iborat bo 'Igan: 1) o 'Ikaning ma 'muriy tuzilishi; 2) sud tuzilishi; 3) yer tuzilishi; 4) soliqlar va yig'imlar.

 32. 1886-yil 12-iyulda imperator Aleksandr III tasdiqlagan "Turkiston o'lkasini idora qilish to'g'risidagi yangi Nizom" nimalarni nazarda tutor edi?D) general-gubernatorlik hududiy birliklari nomlarini o'zgartirishni va ularni bundan keyin ham birxillashtirib borishni

 33. Ma 'lumki, Turldstonda rus aholisi mustamlakachilik boshqaravining jonli kuchini tashkil etgan. Quyidagi holatlardan qay biri rus aholisining o'lkada hukmron mavqei kafolati edi?D) Rossiya imperiyasi armiyasi

 34. Rossiya imperiyasining qaysi hujjati O'rta Osiyoning ko'chmanchi aholisiyashaydigan tumanlarida ko'chkindichilik zaxiralarini tashkil etish va keyinchalik mahalliy aholini siqib chiqarish maqsadlarida foydalanish uchun zamin yaratib bergan edi?A) "Turkiston o'lkasini idora qilish to 'g 'risidagi yangi Nizom "

 35. 1886-yildan amalga oshirilgan agrar islohot asosida qanday tadbirlar qo'llaaildi?!) yirik yer egaligi bekor qilindi; 2) yangi yer mulkdorlari yerdan foydalanganlik uchun davlat xazinasiga umumiy davlat solig'ini to'laydigan bo'ldi; 3) vaqfyerlari ulprda yashab turgan kishilarga tegdi; 4) yangi vaqf hujjatlarini tasdiqlash faqat general-gubernator roziligi bilan hamda vaqflarni davlat soliqlari va majburiyatlaridan ozod qilmasdan amalga oshirilar edi; 5) xususiy vaqfni tashkil etganyerlar xuddi amlokyerlari singari davlat solig'iga tortiladigan bo'ldi; 6) vaqf hujjatlarini e 'tirof etish, vaqf daromadlari to'g'ri ishlatilishi ustidan nazorat qilish va vaqflarni taftish qilish huquqi viloyatlar boshqaruvlariga o'tkazilgan edi.D) I, 2, 3, 4, 5, 6

 36. Podsho Rossiyasi Tur/astonda yer uchun asoratga soluvchi ijara shartlari joriy etib, paxtaga ... va oziq-ovqatga ... narxlar belgilandi.D) pasaytirilgan, oshirilgan

 37. 3 7. 1886-yilgi "Nizom " Turkiston o 'Ikasi sud tizimiga qanday o 'zgarishlar kiritdi?!) uyezd sudlari bekor qilindi va ularning o 'rniga shahar va zemstvo boshliqlari tomonidan tayinlanadigan uchastka mirovoy sudyalari (sudlari) tuzildi; 2) viloyat boshqaruvining sud bo'limlari viloyat sudlari bilan almashtirildi; 3) sud tergovchilari, viloyat prokurori va ularning yordamchisi lavozimlari joriy etildi; 4) viloyat sudlari jinoiy vafuqarolik ishlarini hal etar edi; 5) viloyat sudlari tugatildi va-ularning o'rniga Tashkent sudpalatasi tuzildi; 6) okrug sudlari joriy etildi. B) 1, 2,3, 4 ..._ ‘

 38. "Besh-bosh" shirkati Turkistonda yetishtiriladigan paxtaning nechafoizini sotib olar, qancha tonnagacha paxta tolasini tashib ketar va qanchapaxta urug'iga ishlov berardi?D) 30foiz, 80 ming tonna, 160 ming tonna

 39. Vadyayevlar Ivanovo-Voznesensk manufakturasininig tarkibiy qismini qayd eting.D) Farg'ona vodiysi paxta dalalari, temiryo'l, paxta tozalash zavodlari hamda Ivanovo- Voznesensk to 'qimachilikfabrikalari

 40. 1899-yil 20-iyunda Farg'ona vodiysida qanday voqea bo'lib o'tdi?S) yangi qo'zg'alon boshlandi

 41. 1914-yilda qoraqalpoqlar yashaydigan joylarda nechta umumta'lim maktabi bo'lgan va unda necha o'quvchi o'qir edi?S) to'rtta maktabda 200 nafar o'quvchi

 42. Qoraqalpoqlarda "jarmshi" nima?A) boylarningyordam sifatida o'z qarindoshlarigayerni hosilning tengyarmi hisobiga berishi

 43. Qoraqalpoqlarning qaysi libosi qoraqalpoq xalq dostoni "Qirqqiz"da kuylangan sak-massaget qabilalarining jangchi ayollari libosi an 'analarining aks-sadosi, deb taxmin qilishga asos bo'ladi?A) ko'kko'ylak

 44. Haykel nimalardan tashkil topgan?D) murakkab shakldagi og'ir yuqor+’-qismdan hamda zanjir, to^qa, bargsimoh popuk va qo 'ng 'iroqchalardan iborat shokiladan

 45. Qoraqalpoq adabiyotining yirik namoyondalarini yashab ijod etgan yillari bilan to'g'ri qayd etng.l) Kunxo'ja; 2) Otash Olshinboy; 3) Ajiniyoz Qosinboy o'g'li; 4) Berdaq

  1. 1799-1880-yillar; b) 1788-1875; v) 1824-1878-yillar; g) 1827-1900S) 1-a; 2-b; 3-v; 4-g

 46. XIX asrning oxirida Buxoro amirligida o'quv muassasalari necha bosqichdan iborat edi?D) ikki: boshlang'ich - maktab va oliy -madrasadan

 47. Ahmad Danish mustabidning cheksiz hokimiyatiga qarshi chiqib, nimani tuzishni taklif etadi?A) davlat kengashi

 48. Ahmad Danish "Risolai tarixiya" yoki "Tarixi saltanati xonadoni mang'itiya" asarida asosiy e'tibor kimlar hukmronlik qilgan davr voqealariga bag 'ishlangan?D) amir Muzaffar va amir Abdulahad

 49. Ahmad Danish o 'z asarlarida nimaga da'vat etgan?D) o 'qish va bilim egallashga

 50. E'lon qilingan Buxoro amirining manifestida nimalar va'da qilingan edi?t) odil sudlov hamda xiroj, zakot va boshqa soliqlarni undirishning barqaror asoslarini yaratish; 2) sanoat va savdoni rivojlantirish;'3) amaldorlarga xizmat yuzasidan vazifalarni ijro etganlik uchun qandaydir qo'shimcha muzd olish taqiqlangan holda davlat tomonidan qat'iy belgilab qo'yilgan maosh ta'sis etish; 4) foydali bilimlarni rivojlantirish va rag 'batlantirishga qaratilgan chora-tadbirlar ko 'rish; 5) davlat xazinasi ta 'sis etishga va davlat ehtiyojlariga kirimlar va chiqimlar aniq hisoblab boriluvchi budjet belgilash; 6) bosmaxona ochish, zindonlardan mahbuslarni ozod qilish; 7) "tiniq flkrliva oqil" odamlardan "assambleya" (majlis) tuzuvchi "millafni saylash.8) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

 51. XIX asr oxiri - XX asr boshlarida Xiva xonligida qaysi omillar tovar-pul munosabatlarining shitob bilan o'sishiga imkoniyat yaratib

 52. berdi?A) Rossiya, Buxoro, qozoq dashtlari va Eron bilan savdo munosabatlari rivojlanishi, ichki savdo-sotiq avj olishi va bozof munosabatlarijoriy etilishi -—_.

 53. XIXasr oxiri vaXXasr boshlaridaXiva 'xonligida Rossiya sanoat tovarlarining raqobati nimalarga olib keldi?!) bo'yoqchilqr soni keskin kamayib ketishiga; 2) mahalliy korxonalarning mis va cho 'yandan yasalgan l)uyumlariga talab pasayishiga; 3) mahalliy matolar, iplar, kulolchilik va misdan yasalgan buyumlarining ba 'zi turlari ishlab chiqarilishi kamayishiga; 4) zamonaviy korxonalarni bunyod etilishiga; 5) natural xo'jalikning yemirilishigaA) 1,2,3 ' .

 54. 53. XIX asrning oxiri XX asrning boshlarida Xiva xonligida dehqonlarning kuchayib borayotgan noroziligi nimalarda namoyon bo 'lardi?!) soliqlarni to 'lashdan; 2) majburiyatlarni bajarishdan ommaviy bosh tortishda; 3) yirik zamindorlar yerlarini egallab olishda; 4) soliq yig'uvchilarga va xonlik ma'muriyatining boshqa vakillariga hujum qilishda; 5) shaharga ommaviy ko'chib borishda; 6) yerlarni y o'zboshimcha musodara qilishda.S) I, 2, 3, 4

 55. Qaysi voqea sabab Asfandiyorxon asosiy tayanchidan mahrum bo'ldi va bir necha vaqtyakkalanib qoldi?S) Rossiyadagi 1917-yilgiFevral inqilobidan keyin

 56. 1917-yil 5-aprelda Asfandiyorxonga yoshxivaliklar taqdim etgan islohotlar o'tkazish to'g'risidagi manifestda nimalar nazarda tutilgan edi?l) xon hokimiyati saqlangan, ammo Mahhamai adliya (Adliya mahkamasi. Majlis) va Idorai mashvarat (Nozirlar kengashi) bilan cheklangan konstitutsiyaviy monarxiyani tashkil etishni; 2) davlat mablag'lari-jarflanishi ustidan nazorat qilish uchun Moliya vazirligi; 3) suv taqsimotini isloh qilish; 4) xonlik hududida yangiusul maktablari ochilishi uchun qo 'mita tuzishni; 5) temiryo 'liar va pochta-telegraf tizimi qurilishini; 6) xon devoni saqlab qolingan, ammo amaldorlar davlat ta 'minotiga o 'tkazilishi mo 'Ijallangan; 7) yangicha milliy maktablarini tashkil qilish; 8) odil sudlov hamda xiroj, zakot va boshqa soliqlarni undirishning barqaror asoslarini yaratish.A) 1, 2, 3, 4, 5

 57. Yoshxivaliklar o 'z dasturlariga qanday talablarni qo 'shgan holda qayta ko 'rib chiqdilar?!) monarxiyani tugatish; 2) yirik yer egalari yerlarini musodara qilish; 3) saylov organlarini tashkil etish; 4) Xiva xalqiga siyosiy erkinlik berish; 5) temiryo'llar va pochta-telegraf tizimi qurilishini; 6) xon devoni saqlab qolingan, ammo amaldorlar davlat ta'minotiga o'tkazilishi mo'ljallangan; 7) yangicha milliy maktablarini tashkil qilish; 8) odil sudlov hamda xiroj, zakot va boshqa soliqlarni undirishning barqaror asoslariniyaratish.S) 1, 2, 3, 4

 58. Sovetlarning birinchi Butunxorazm qurultoyida Xorazm Xalq Sovet Respublikasining qaysi organi oliy organ! deb tan olindi?A) xalq vakillari qurultoyi . "~

 59. Xiva xonligida qaysi shoir ma 'naviy-axloqiy kuchi, vatanparvarligi, ulug~ demokratik his-tuyg'ulari va xaloskorlik g'oyalaririi ifodalashda shoirlar orasida yetakchi o'rinni egallagan?B) Avaz O'tar o'g'li

 60. Xiva xonligidagi demokrat adiblar va shoirlarning yashagan yillari bilan to'g'ri ko'rsatilgan qatorni qayd eting.l) Polvoniyoz Muhammad; 2) Otajon Abdalov; 3) Ahmadjon Tabibiy; 4) Berdaq; 5) Bayoniy; 6) Chokar. 7) Avaz O'tar o'g'li.

  1. 1825-1899-yillar; b) 1855-1927-yillar; v) 1869-1911-yillar; g) ]827-1900-yillar; d) 1870-1925-yillar; s) 1872-1952-yillar; e) 1884-1919-yillar.D) 1-a; 2-b; 3-v; 4-g; 5-d; 6-s; 7-e

 61. Quyidagilardan qay birlari taniqli ma 'rifatparvarlar hisoblanar edi?S) Volter, Sh. Monteskye, J.J. Russo, J. Lokk, J. Kollinz

 62. Qaysi omillar jadidlarni birlashtirdi?A) axloq me'yorlarini takomillashtirish, taraqqiy etgan hayot uchun kurash, xalq hayotini yaxshilashga intilish

 63. Jadidlar milliy g'oya va milliy ongni shakllantirishda obyektiv manzarani haggoniy, to'g'ri aks ettiruvchi nimani yozib qoldirishga birinchi darajali ahamiyat berishardi?B)- tarixni

 64. Jadidlar tarixchilar nimalar to 'g 'risida yozishlari zarur, deb hisoblashardi?S) mamlakat ravnaqiga ko 'maklashgan real voqealar

 65. Jadidlarning fikricha, qaysi jihatlar tarixiy asarlarning chinakam mazmunini shakllantirishi lozim edi?B) taqdir mushtarakligi, birgalikdagi kurash mushtarakligi

 66. Jadidlarning asosiy xizmati nimalardan iborat bo'ldi?!) milliy istiqlol g'oyasiga asos soldilar; 2) Turkiston tarixining unutilgan qahramonona sahifalarini tiklab, tarixning tarbiyaviy ahamiyatini ko'rsatib berdilar; 3) mavjud ijtimoiy-iqtisodiy muammolarni tinchyo'l bilan hal qilish usullarini- ishlab chiqdilar; 4) mavjud tuzumni yaxshilashning samarali usuli xalq maoriflni isloh qilish ekanligini; 5) bilim olish va ularni hayotga tatbiq etish zarurligini ko'rsatib berdilar; 6) zamonaviy korxonalarni bunyod etishni boshlab berdilar; 7) tashqi dunyo bilan madaniy-ma 'rifiy aloqalarga asos soldilar. A) 1, 2, 3, 4, 5

 67. Jadid maktablarida tahsil ko 'rgan quyidagi adiblarni yashab o 'tgan yillarini to 'g 'ri ko 'rsatilgan qatorni ko 'rsating. 1) Hamza Haldmzoda Niyoziy; 2) G'afur G'ulom; 3) Uyg'un; 4) Muso Toshmuhammado'g'li Oybek. --..

  1. 1889-1929-yillar; b) 1903-1966-yillar; s) 1905-1990-yillar; d) 1905-1968-yillar.A) 1-a; 2-b; 3-s; 4-d ,»

 68. Jadidlar maktabida ta'lim olgan quyidagilardan kimlar xalq maorifl sohasicjp halol mehnat qildilar?!) Abdurauf Fitrat; 2) Sadriddin Ayniy; 3) Abdulla Avloniy; 4) Mo'minjon Muhammadjon o'g'li; 5) FayzullaXo'jayev; 6) Botu; 7) Hamza Haldmzoda Niyoziy; 8) G'afur G'ulomA) 1, 2, 3, 4,5,6

 69. Turkistonda ilmiy tadqiqotlar olib borgan rossiyalik olimlarni yashagan yillari bilan to'g'ri ko'rsatilgan qatorni qayd eting.l) Nikolay

 70. Alekseyevich Seversev; 2) Pyotr Petrovich Semyonov-Tyanshanskiy; 3) Aleksey Pavlovich Fedchenko; 4) Ivan Vasilyevich Mushketov. a) 1827-1885-yillar; b) 1827-1914-yillar; v) 1841-1873-yillar; d) 1850-1902-yillarD) 1-a; 2-b; 3-v; 4-d

 71. XIX asrning oxiri - XX asrning boshlarida Turkistonda rossiyalik olimlardan kimlar tarixiy fanlar rivojiga hissa qo'shdilar?A) N.S. Likoshin, N.A. Mayev, N.I. Veselovskiy, V.P. Nalivkin, V.V. Bartold, N.G. Mallitskiy, A.A. Semyonov

 72. Rossiyalik olimlardan kimlar XIX asrning oxiri - XX asrning boshlarida Turkistonda geograftk tadqiqotlar olib bordilar?D) A.P. Fedchenko, I. V. Mushketov

 73. Monopolistik kapitalizm erkin kapitalizm bosqichidan quyidagi qaysi asosiy belgilari bilan ajralib turadi?!) ishlab chiqarish sohasida monopoliyalarning vujudga kelganligi; 2) moliya oligarxiyasining vujudga kelganligi; 3) chetga kapital chiqarishning muhim ahamiyat kasb etishi; 4) xalqaro monopoliyalarning dunyoni bo'lib olishi; 5) dunyoni industrial davlatlar tomonidan hududiy jihatdan taqsimlab olishning tugallanishi; 6) xususiy mulkdan va yollanma mehnatdan foydalanishda kishilarga keng erkinlik berganligi; 7) kishini kishiga qonun bilan majburlab bog'lab qo'ygan; 8) mulkchilik, ishlab chiqarish hamda taqsimot shakllari qat'iy belgilab qo'yiladigan, o'zgarmas, turg'un jamiyatligiA) 1, 2, 3, 4, 5

 74. Qanday jarayon bank faoliyatida kapitalning markazlashuviga olib keldi?D) ishlab chiqarishning konsentratsiyalashuvi va sanoatning monopoliyalashuvi ' '~-

 75. XIX asr oxiri - XX asr boshlarida moliya kapitali qay tariqa vujudga keldi?D) bank /Capital! bilan sanoat kapitalining birlashib ketishi natijasida

 76. Qay tariqa xalqaro monopoliyalar vujudga kelgan?S) eng yirik monopoliyalar, moliya oligarxiyasining turli guruhlari bozorlar, xomashyo manbalari ustidan nazorat o 'rnatishga intilishi natijasida

 77. 5. Qaysi hoi industrial davlatlar o'rtasida dunyoni hududiy jihatdan bo'lib olishni tezlashtirdi?D) moliya oligarxiyasi qudratining

 78. mustahkamlanishi bilan industrial davlatlarning o z mustamlakalarini kengaytirishga intilishlari

 79. XIX asr oxiri - XX asr boshlarida qurollanish poygasiga katta ta 'sir ko 'rsatgan omillarni qayd eting. 1) mustamlakalarni va ta 'sir doiralarni qayta bo'lish; 2) Yevropa davlatlari o'rtasidagi hududiy nizolar; 3) Yevropa davlatlarining bir-biridan iqtisodiy hamda harbiy-strategih ustunlikka erishish uchun kurashi; 4) eng yirik monopoliyalar, moliyq oligarxiyasining turli guruhlari bozorlar, xomashyo manbalari ustidan nazorat o'rnatishga intilishi; 5) kartel qudratining mustahkamlanishi; 6) monopoliyalar, moliya oligarxiyasi chetga kapital chiqarishga intilishlari.A) 1, 2, 3

 80. Monopolistik kapitalizmning vujudga kelishi qanday oqibatlarga olib keldi?!) ishlab chiqarishga yangi texnika va texnoligiyalarni yanada

 81. kengroq joriy etishga imkoniyat yaratdi; 2) jamiyatning juda ozchilik guruhi qo'lida ulkan hokimiyat to'planishiga olib keldi; 3) qirg'inbarot

 82. mustamlakachilik urushlarini kuchaytirdi; 4) mehnat unumdorligining keskin oshishini ta 'minladi; 5) monopoliyalar, moliya oligarxiyasi chetga

 83. y tovarlarni chiqarishga alohida ahamiyat kasb eta boshladi; 6) industrial davlatlaming o 'z mustamlakalarini kengaytirishga intilishlari yanada

 84. kuchaydi; 7) ishlab chiqarishning konsentratsiyalashuvi va sanoatning monopoliyalashuvining kuchayishi.D) 1, 2, 3, 4

 85. Qaysi atama maqsadli pul jamg'armalarini vujudga keltiruvchi, jamlash, taqsimlash va ishlatish bilan bog'liq munosabatlarni bildiradi?B) moliya . ~—•-

 86. 9. Qaysi atama italyancha qog'oz, hujjat ma 'nosini beradi?S) kartel -’-••• ‘

 87. Quyidagi qaysi atama ishtirok, manfaat ma 'nolarini bildiradi?B) konsern

 88. Industrial sivilizatsiyaning belgilarini qayd eting. 1) shaharlarning juda tez o'sishi; 2) kichik shaharchalarda mayda savdogarlar va hunarmandchilik ishlab chiqarishiningpasayib ketishi; 3) transportdagi o'zgarishlar; 4) temiryo'llar qurilishi; 5) sanoat markazlarining yirik' shaharlarga ko'chishi; 6) mamlakat ichidagi migratsiya; 7) xotin-qizlar ozodligi va mustaqilligi g'oyalari; 8) xotin-qizlarning teng huquqlilik uchun kurashlari; 9) burjuaziya sinflning iqtisodiy hayotda muhim rol o'ynashi; 10) jamiyatning juda ozchilik guruhi qo'lida ulkan hokimiyatning to'planishi.B) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

 89. Qaysi omil industrlashning asosini yaratgan?D) sanoat to 'ntarishi, fabrika-zavod ishlab chiqarishi

 90. 1851-1901-yillar oralig'ida industrial mamlakatlarda shahar aholisi o'sishi to'g'ri ko'rsatilgan qatorni ko'rsating.l) Buyuk Britaniya; 2) Fransiya; 3) Germaniya; 4) AQSh

  1. 50,1 foizdan 70,0 foizga; b) 25,5 foizdan 40,1-foizga; v) 25 foizdan 54,3 foizga; g) 12,5 foizdan 40,OfoizgaA) 1-a; 2-b; 3-v; 4-glJ London; 2) Parij; 3) Berlin; 4) Sankt-Peterburg

  2. 865 mingdan 4 mln. 536 ming; b) 547 mingdan 2 mln. 714 ming; v) 172 mingdan 1 mln. 437 ming; g) 227 mingdan 2 mln. 364 mingD) 1-a; 2-b; 3-v; 4-g

 91. XIX asrning 70-yillarigacha ish kunining uzunligi industrial davlatlarda necha soatni tashkil qilardi? B) Buyuk Britaniya va AQShda -10 soat, Germaniya va Fransiyada - 10-12 soat, Rossiya va Yaponiyada -10-16 soat

 92. Nima uchun Fransiya huhnron doiralari 1860-yildagi Angliya-Fransiya shartnomasidan norozi edi?B) chunki, ingliz tovarlarining Fransiyaga ko 'plab kiritilishi Fransuz tovarlari bilan raqobatni kuchaytirmoqda edi.

 93. Qaysi voqea Fransiya harbiy kuchlarining urushga tayyor emasligi, Fransiyaning Prussiya qudratini yetarli baholamaganligini isbotladi?B) Fransiya armiyasining Napoleon III ham tarkibida bo'lgan qismining Sedan qal'asiyonida qurshab olinganligi

 94. Napoleon HI boshchiligidagi armiyaning mag'lubiyati haqidagi xabarni eshitgan Parij aholisi qachon qo'zg'olon ko'tardilar va qo'zg'olon ishtirokchilari nimani talab qildilar?D) 1870-yil 3-sentabrda, Respublika e 'Ion qilinishini va Vatanni himoya qilishni

 95. Parij Kommunasi qanday tub ijtimoiy-iqtisodiy tadbirlarni amalga oshirdi?]) egalari tashlab ketgan korxonalar shu korxona ishchilariga topshirildi; 2) majburiy va bepul ta 'Urn joriy etildi; 3) cherkov davlatdan, maktab cherkovdan ajratildi; 4) mehnatkashlarning uy-joy haqini to'lash muddatlari kechiktirildi; 5) ishsizlarni ish bilan ta 'minlash idorasi tuzildi; 6) xususiy mulk bo'lib kelgan temiryo'l idoralarini kommuna o 'z ixtiyoriga oldi va ishlab chiqarish ustidan nazorat o'rnatdi; 7) Milliy gvardiyani qurolsizlantirildi; 8) Milliy majlisga shoshilinch saylov o'tkazildi.A) 1, 2, 3, 4, 5, 6

 96. Parij Kommunasi o'z faoliyatida qanday xatoliklargayo'I qo'ydi?!) Parijdan qochib ketgan Tyer hukumatini ta'qib qilmadi; 2) mamlakatning qolgan qismi Kommunani qo 'llab-quvatlamadi; 3) Kommuna davlat xazinasini, banklarni to 'la o z qo 'liga olmadi; 4) Kommuna kengashi ichida Kommuna ichki siyosati xususida birlikka erishib bo 'Imadi; 5) Kommunani tor-mor etishda Germaniya Tyer hukumatiga yordam berdi; 6) Milliy gvardiyani qurolsizlantirildi; 7) Milliy majlisga shoshilinch saylov o'tkazildi; 8) qamaldan so'ng aholining qarzlari bo'yicha to'lovlarni to'lashga majbur qilindi.S) 1,2, 3, 4, 5 ~'~ •••

 97. Parij Kommunasining halokatining oqibatlari nimani isbotlab berdi?S) hokimiyat bilan fuqarolarning o'zaro manfaatli kelishuvchilik asosida yashashi zarurligini ••»•••

 98. XIX asr oxirida Fransiya iqtisodiy taraqqiyoti sekinlashuvining asosiy sabablari nimalardan iborat edi? 1) import hajmining eksportdan ortiq bo 'lishi; 2) ichki bozorning cheklanganligi va tabiiy boyliklarning kamligi; 3) Prussiya bilan bo 'Igan urush Fransiyaga juda katta moddiy talofat yetkazdi; 4) ichki siyosiy \aziyatning beqarorligi; 5) dehqonlar xarid quvatining pastligi; 6) chetga ko 'p kapital chiqarishi; 6) beqaror ichki siyosiy hayot; 7) ishsizlikni tugatish bo 'yicha hukumat biron dasturga ega emasligi;A) 1, 2, 3, 4, 5

 99. Prussiya bilan urush tugagach Fransiya hukmron doiralari o'rtasida hokimiyat uchun kurashda ularni shartli ravishda necha guruhga bo'lish mumkin edi?B) monarxiya tarafdorlari va respublika tarafdorlari

 100. Fransiyaning Uchinchi Respublika Konstitutsiyasiga ko'ra prezident qanday vakolatlarga ega edi?l) vazirlarni tayinlash; 2) Respublika nomidan tashqi siyosat yuritish; 3) urush e 'Ion qilish va sulh tuzish; 4) umumiy ajv e 'Ion qilish; 5) parlamentni tarqatib yuborish; 6) hukumatni tuzish va hisbotini qabul qilish. B) 1,2,3,4 .

 101. Fransiyaning Uchinchi Respublika Konstitutsiyasiga ko'ra qanday huquq va erkinlildar e 'Ion qilindi?S) matbuot va yig'ilish o'tkazish, siyosiy tashviqot bilan shug 'ullanish

 102. Fransiya hukumati XIX asr oxirida ichki siyosatda qanday muhim tadbirlarni amalga oshirdi?S) ta'lim to'g'risida qonunlar qabul qilindi, kasaba uyushmalarining erkin faoliyatiga hamda ish tashlashga ruxsat etuvchi qonun qabul qilindi, munitsipal kengashlarga o'z merlarini saylash huquqi berildi.

 103. Fransiyada Uchunchi Respublika davrida qabul qilingan ta'lim to'g'risida qonunlarda nimalar nazarda tutilgan edi?l) maktab cherkovdan ajratildi; 2) ta'limning dunyoviyligi ta'minlandi; 3) 13 yoshgacha bo'lgan bolalar uchun majburiy bepul ta'lim joriy etildi; 4) maktablarda ta 'Urn maxsus davlat dasturlari asosida olib boriladigan bo'ldi; 5) oliy pedagogik bilim yurtlarida o'qituvchi kadrlar tayyorlashyo'lga qo'yildi; 6) majburiy ta'lim dasturida o'g'il bolalar uchun gimnastika majburiy deb belgilandi; 7) qiz bolalar uchun litseylar ochildi; 8) maxsus oliy o'quvyurtlarida ayol o'qituvchilar tayyorlana boshlandi; 9) iqtidorli bolalar uchun maxsus maktablar ochildi; 10) chet elda ta'lim olishyo'lga qo'yildi.S) 1.2,3,4,5,6,7,8 • _

 104. Kimningprezidentligi davrida Fransiya siyosiy hayotida demokratiyaga qarshi kuchlar ta'siri o'sib bordi, mamlakatda millatchilik, shoviniztn g'oyalari keng tarqala boshladi, anarxistlar va monarxiyachilarfaoliyati kuchaydi?S) Sadi Karno

 105. 1894-yilda Fransiya tarixida yuz bergan voqealarni qayd eting. 1) Fransiyaprezidenti Sadi Karno o'ldirildi; 2) Kazimir Pere qisqa muddatga Fransiya prezidenti lavozimini egalladi; 3) Fransiya kontrrazvedkasi mamlakat harbiy kuchlari haqidajosus tomonidan Germaniyaga maxfly ma 'lumotlar berilib turilayotganligini aniqladi; 4) harbiy sudA. Dreyfusni josuslikda ayblab uni umrbod surgunjazosiga huhn qildi; 5) kasaba

 106. uyushmalarining erkinfaoliyatiga hamda ish tashlashga ruxsat etuvchi qonun ham qabttl-qilindi; 6) Jyul Grevi prezident etib saylandi.A) I, 2, 3, 4 .- .'•

 107. XX asr boshlarida Fransiyada mo'tadil siyosiy barqarorlikning ta'minlanishiga qay tariqa erisMdi?B) XIX asr 90-yillarining o'rtalaridan boshlangan iqtisodiy yuksalish tufayli

 108. 1914-yilga kelganda Fransiya qancha miqdorda quyidagi davlatlarga kapital chiqardi?S) Rossiyaga 13 mlrd., Angliya va AQShga 5 mlrd., • Janubiy Amerika davlatlariga 6 mlrd. frank

 109. XX asr boshlarida Fransiya chetga kapital chiqarishi tufayli nimaga erishdi?B)juda katta miqdorda daromad va siyosiy ittifoqchilarga

 110. Qaysi hoi Fransiyani XX asr boshlarida Angliya va Rossiya bilan yaqinlashish yo'llarini qidirishga majbur etdi?D) "Uchlar ittifoqi"ning Fransiyaga tobora ko 'proq xavfsola boshlashi

 111. Rahbar sifatida faqat alohida shaxsning xohish-irodasinigina tan olib, har qanday hokimiyat va davlat tuzumini rod etuvchi ta 'limotni qayd eting.S) anarxizm

 112. 1871-yil Konstitutsiyasiga binoan Germaniya imperatori qanday vakolatlarga ega edi?l) urush e'lon qilish; 2) sulh tuzish; 3) xalqaro munosabatlarda Imperiya nomidan ish ko'rish; 4) imperiya qurolli kuchlarining bosh qo'mondoni edi; 5) o'z ixtiyori bilan Reyxsiag va Ittifoq Kengashi sessiyalarini chaqirish, ochish, tarqatib yuborish yoki muddatini cho 'zissh' huquqiga ega edi; 6) bir vaqtning o 'zida Prussiya qiroli hisoblanardi; 7) Bundesratning raisi hisoblanardi; 8) mamlakatni dekretlar vositasida boshqarish, majburlash choralarini qo'llash, konstitutsiyaning muhim moddalari amaliyotini to 'xtatib qo 'yish.D) I, 2, 3, 4, 5, 6

 113. Qanday omillar Germaniya iqtisodining gurkirab rivojlanishiga sabab bo'ldi?!) Germaniyaning birlashtirilganligi; 2) Fransiyaning talanishi; 3) Germaniya tadbirkorlari boshqa davlatlar tajribalaridan muvaffaqiyatli foydalandilar; 4) sanoatning tez sur'atlar bilan militarlashtirilishi; 5) mustamlakalarga ega bo'lishi; 6) muvaffaqiyatli bosqinchilik urushlarini olib borish.D) 1, 2, 3, 4

 114. Qaysi omillar Germaniyani agrar davlatdan industrial davlatga aylantirdi?I) Germaniyaning birlashtirilganligi; 2) Fransiyaning talanishi bo'Idi; 3) Germaniya tadbirkorlari boshqa davlatlar tajribalaridan muvaffaqiyatli foydalandilar; 4) sanoatning tez sur'atlar bilan militarlashtirilishi; 5) dehqonlarni shaharlarga kelishi rag'batlantirilishi; 6) mayda hunarmandchilikni sanoatlashtirishjarayonni avj olishi.5) 1,2,3,4

 115. Bismark hukumati katolik cherkovining ta 'sirini kamaytirishga qaratilgan qator tadBirlarni amalga oshirdi. 1872-yilda qabul qilingan maxsus qonunga ko'ra qanday ishlar amalga oshirildi?!) maktab cherkovdan ajratildi; 2) ruhoniylarning siyosiy tashviqot olib borishi taqiqlandi; 3) ruhoniy kadrlar tayyorlash, ularni vazifalarga tayinlash ishlarini davlat o'z qo'liga oldi; 4) fuqarolik holati aktlarini qayd etish ishlari dunyoviy idoralar ixtiyoriga o'tkazildi; 5) sotsialistlarga qarshi favqulodda tadbirlar; 6) ishchilar va sotsialistik harakatni ayovsiz bostirish siyosati; 7) ruhoniy kadrlarni tayyorlash uchun maxsus oliy o'quv yurtlari tashkil qilindi.A) I, 2, 3, 4

 116. Bismark hukumati Germaniyada qanday ichki siyosatni yuritdi?!) prusslashtirish; 2) katolik cherkovi ta 'siriga qarshi; 3) ishchilar va sotsialistik harakatni ayovsiz bostirish siyosati; 4) ishchilarga aid sug 'urta qonunlari qabul qildi; 5) 13 yoshdan kichik bo 'Igan bolalar mehnati taqiqlandi; 6) xotin-qizlar uchun 11 soatlik ish kunijoriy qilindi; 7) yakshanba dam olish kuni deb belgilandi; 8) ishchilarga ish tashlash huquqi berildi. D) 1, 2, 3, 4

 117. Bismarkning iste 'fo berishiga nima sabab bo 'ldi?A) Bismarkning sotsialistlarga qarshi-qanunga doimiy tus berish masalasi Reyxstag tomonidan rad etilishi va imperatorning Bismarkni qo'llab-quvatlamasi _,_ .,.

 118. Nima uchun Germaniya hukmron doiralari Kichik Osiyo, Suriya, Mesopotamiya va.Ealastindajoylashib olmoqchi edilar?A) chunki, buyerlarda dunyodagi eng yirik neft konlari, g 'alia va paxta xomashyolari bar edi.

 119. Quyidagi qaysi hoi XX asr boshida Germaniyaning tashqi ahvolini murakkablashtirdi?B) Antantaning tuzilishi

 120. Koalitsiya qaysi so'zdan olingan va u qanday ma 'noni bildiradi?S) lotincha, birlashgan

 121. XIX asr oxiri - XX asr boshlarida Angliyada davlatning ichki va tashqi siyosatini boshqarish qaysi hokimiyat organi qo 'lida edi?D) parlament tuzadigan hukumat qo 'lida edi.

 122. Angliyada qaror topgan fuqarolik jamiyati asoslari nimalarda o'z ifodasini topdi?S) so'z, namoyishlar o'tkazish, matbuot erkinligi, tabaqaviy imtiyozlar tugatilishida

 123. 1864-1874-yillarda U.Gladston hukumati o'tkazgan islohotlarni qayd eting.l) tred-yunionlarga o'z huquqlarini sudda himoya qilish huquqi berildi; 2) ish tashlashlar o'tkazilishiga ruxsat etildi; 3) parlamentga saylovlarning yashirin ovoz berish yo'li bilan o'tkazilishi joriy etildi; 4) maktab islohoti o'tkazildi; 5) majburiy va bepul ta 'limjoriy etildi; 6) cherkov davlatdan, maktab cherkovdan ajratildi; 7) ta'limning'dunyoviyligi ta'minlandi.A) 1, 2, 3, 4 •-»••

 124. B.Dizraeli hukumati davrida qanday ichki siyosat amalga oshirildi?A) haftada 54 soatlik ish vaqti belgillandi, 10 yoshdan kichik bolalarni ishga qabul qilish taqiqlandi.

 125. Angliyaning iqtisodiy taraqqiyotda yetakchilik mavqeyini yo'qotishining asosiy sabablari nimalardan iborat edi?B) kapitalning asosan chetga chiqarilishi, harbiy xarajatlarni ko 'paytirishi

 126. Nimaning naijasida XIX asr oxiri - XX asr boshlarida Angliya sanoat mahsulotlarining raqobatbardoshlik quvati pasaydi?A) Angliyaning o 'zidagi korxonalar o z vaqtida zamonaviy texnika va texnologiyalar bilan qaytajihozlanmay qolishi sababli

 127. Angliyada qaysi hamjamiyat ijaraning mustahkam bo'lishi, ijara haqining insof bilan olinishi va ijaraga olinganyerning qo'ldan-qo'lga erkin o 'tishini ko 'zda tutuvchi agrar islohotni amalga oshirishni talab qilgan?B) Irland muxolifat guruhi

 128. Irland "Yer ligasi" qaysi tartibga qarshi chiqdi va boykotni kuchaytirib, pomeshchiklarni qo'rqitish kampaniyasini boshlabyubordi?B) 15yil muhlatga renta miqdorini adolat bilan belgilaydigan va ijarachiga o z yer uchastkasini boshqa bir shaxstga o 'tkazish huquqffti beradigan komissiya tuzilishiga

 129. Qaysi qoida XIX asr oxiri - XX asr boshlarida Angliyada amalda ish tashlashni kurash usuli sifatida yo 'qqa chiqarar edi?B) ish tashlash davom etgan kunlarda korxonalar ko 'rgan zarar tred-yunionlar hisobidan undirilishi

 130. 1911-yilda 6 hafta davom etgan ko'mir qazuvchilaming ish tashlashi Angliya hukumatini qanday zarur choralar ko'rishga majbur etdi?l) "Ish haqi minimumi to'g'risida" qonun qabul qilindi; 2) ish tashlashlar vaqtida korxonalar ko'rgan zararning tred-yunionlardan undirilishi taqiqlandi; 3) ishlab chiqarish jarayonida baxtsiz hodisa tufayli jabrlanganlarga korxona egalari hisobidan nafaqa to'lash belgilandi; 4) 70 yoshga to'lgan kishilargapensiya tayinlandi; 5) konchilar uchun 8 soatlik ish kuni belgilandi; 6) kasallik va ishsizlik bo'yicha sug'urta to'lovi joriy etildi; 7) ijaraning mustahkam bo'lishi, ijara haqining insof bilan olinishi va ijaraga olingan yerning qo'ldan-qo'lga erkin o'tishini ko'zda tutuvchi agrar islohotni amalga oshirildi; 8) parlament yo 'li bilan ishchilar manfaatiai himoya qilindi; 9) ishchilarga ish tashlash huquqi tan olindi; 10) tred-yunionlar faoliyati erkinlashtirildi.A) 1, 2, 3, 4, 5, 6 -v

 131. XIX asrning 80-90-yillarda Angliya qayerlarni zabt etdi?l) Birma; 2) Nigeriya; 3)'Somali; 4) Keniya; 5) Tanganika; 6) Uganda; 7) Zanzibar oroli; 8) Belujiston; 9) Afg'oniston; 10) HindistonS) I, 2, 3, 4, 5, 6, 7

 132. Angliyada Askvit hukumat tashqi siyosatda quyidagilardan qay birlarini amalga oshirdi?!) Erondagi (1905-1911-yilgi) inqilobni bostirdi; 2) Xitoyda 1911-yilgi inqilobga qarshi chiqqan kuchlarni qo'llab-quvatladi; 3) Angliya va Fransiya Yevropada urush xavfi ro'y bergan taqdirda maslahatlashib harakat qilishga kelishib oldilar; 4) Angliya-Rossiya bitimi tuzildi; 5) Yaponiya bilan shartnoma imzoladi va unga katta moliyaviyyordam ko'rsatdi; 6) Panama kanali masalasida AQShga "yon berdi" va AQSh-Kanada chegara masalalarinihal etdi.D) 1, 2, 3

 133. XIX asrning oxiri - XX asrning boshlarida AQSh iqtisodiy taraqqiyotining nihoyatda tezlashuviga nimalar sabab bo'Idi?!) yagona ichki bozorning vujudga kelganligi; 2) qulchilikning tugatilishi; 3) quldorlik latifundiyalarining bekor qilinishi; 4) unumdor yerlarning, foydali qazilma boyliklarning ko'pligi; 5) sersuv daryolar va poyonsiz o'rmonlar; 6) amerika xalqining tadbirkorligi; 7) qo'shni davlatlarning kuchsizligidan ortiqcha harbiy xarajatlardan xalos bo'lganligi; 8) AQShga yashash uchun kelganlarning katta qismi amalda yuqori malakali mutaxassis kishilar ekanligi; 9) qo'lida biror hunarning yo'qligi uyat hisoblanadigan hodisaga aylanishi; 10) Yevropa kapitalining kiritilishi; 11) ishlab chiqarishning markazlashuvi hamda bank kapitali bilan sanoat kapitalining qo'shilib ketishi; 12) qishloq xoj'aligida qo'l mehnati yetarliligi.A) 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10

 134. AQShda kapitalizm taraqqiyoti uchun juda katta ahamiyatga ega bo'lgan omillarni qayd eting.l) keng bozorning vujudga keltirilishi; 2) qishloq xo'jaligidagi kapitalizm taraqqiyotining "amerikachayo'li" g'alaba qilganligi; 3) g'arbiy hududlarning tezlik bilan o'zlashtirilganligi; 4) katta fezlik bilan temiryo'llar qurilganligi; 5) immigratsiya natijasida aholining tez ko'payishi; 6) ishlab chiqarishning markazlashuvi hamda bank kapitali bilan sanoat kapitalining qo'shilib ketishi; 7) qishloq xoj'aligida qo'l mehnati yetarliligi.S) J, 2, 3, 4, 5

 135. XIX asrning oxiri _ XX asr boshlarida AQSh qishloq xo'jaligidagi tub o'zgarishning mazmunini nimalar tashkil etdi?A) qo'l mehnati o'rnini mashinaning tobora ko'proq egallab borishi, savdo-sotiq maqsadidaxo'jalikyuritishning mustahkam mavqeyiga ega bo'la borishi

 136. Lotinchadan birlashma ma 'nosini beruvchi atamani aniqlang.A) Korporatsiya

 137. V.Vilson prezidentligi davrida AQShda qanday islohotlar amalga oshirildi?!) bojxona tariflari to'g'risida yangi qonun qabul qilindi; 2) daromadning oshib borishiga qarab qo'shimcha soliq solinadigan bo'Idi; 3) saylov fizimida islohot o'tkazildi; 4) trestlarga qarshi qonun qabul qildi; 5) "Adolatli yo'l" siyosatini amalga oshirdi; 6) ishchilar bilan ish beruvchilar o'rtasidagi mojarolarda hakamlik vazifasini bajara boshladi. S) 1, 2, 3, 4

 138. Nima sababdan AQSh Tinch va Atlantika okeanlarini birlashtiruvchi kanal qurish masalasiga alohida ahamiyat bera boshladi?S) Gavayi va Filippin orollari bosib olinganligi hamda Tinch okean bo 'yidajoylashgan mamlakatlar bilan savdo-sotiqning kuchayganligi sababli

 139. Qaysi doktrinaga ko'ra Amerika mamlakatlaridan birontasida tartibsizliklar doimiy tus olgan taqdirda xalqaro politsiya rolini bajarish AQShning burchi bo'lishi kerak edi?D) "Monro doktrinasi"

 140. Qay tariqa "yo 'g 'on kaltak" atamasi vujudga keldi?A) "Monro doktrinasi "niA QSh manfaatlariga moslab talqin etilishi natijasida

 141. AQSh prezidentlarining faoliyat ko'rsatgan yillari bilan to'g'ri ko'rsatilgan qatorni qayd eting.l) U. Grand; 2) R.Xeys; 3) D.Garfild; 4)

 142. Ch.Artur; 5) S.Klivlend; 6) B.Garrison; 7) U.Mak-Kinli; 8) T.Ruzvelt; 9) V.G.Taft; 10)-V.V.ilson a) 1868-1876-yillar; b) 1877-1881-yillar; v) 1881-yil; g) 1881-1884-yillar; d) 1885-1889-yillar va 1893-1897-yillar; e) 1889-1893-yUlar; j) 1897-

 143. 1901-yillar; k) 1901-1908-yillar; s) 1908-1912-yillar; z) 1912-1920-yillar D) 1-a; 2-b;3-v; 4-g; 5-d; 6-e; 7-f; 8-k; 9-s; 10-z

 144. XIX asr oxiri - XX asr boshlarida faoliyat ko'rsatgan AQSh prezidentlardan qay birlari Respublikachi partiyasidan bo'lgan?!) U. Grand; 2) R.Xeys; 3) D.Garfild; 4) Ch.Artur; 5) S.Klivlend; 6) B.Garrison; 7) U.Mak-Kinli; 8) T.Ruzvelt; 9) V.G.Taft; 10) V.Vilson; 11) S.Klivlend; 12) Ch. ArturB) 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9

 145. XIX asr oxiri - XX asr boshlarida faoliyat ko'rsatgan AQSh prezidentlardan qay birlari Demokratlar partiyasidan saylangan?B) Ch.Artur, S.Klivlend, V.Vilson

 146. Nechanchi yilda AQSh o'ziga chegaradosh Meksikaning shimoliy tumanlarida Amerika korxonalari va temiryo'llar qurish uchun Sebastian Lerdo de Texada hukumatidan "ruxsat" so'radi?S) 1876-yilda

 147. Sebastian Lerdo de Texada hukumatiga qarshi AQSh tomonidan uyushtirilgan davlat to'ntarishi natijasida kirn prezident deb e 'Ion qilindi?D) PorfirioDias —-—

 148. Porfirio Diasprezidentligi davrida kimlarga tayangan?B) AQSh va mahalliy pomeshchiklar reaksiyasiga

 149. 1908-yilda Fransisko Madero nashr qilgan siyosiy broshyurada nimalarni isbot qildi?D) Konstitutsiyaga muvofiq qonuniy saylovlar yo'li bilan hokimiyatni almashtirish zarurligini

 150. Madero "San-Luis-Potosi rejasi" deb atalgan o'z dasturida ... 1) saylovlaming soxtaligini oshkor qilib, o'zini esa qonuniy prezident deb atadi; 2) diktatura davrida hindulardan g'ayriqonuniy tortib olingan yerlarni qaytarib berishga va 'da berdi; 3) pomeshchjklarga qarashliyerlaming bir qismini haq to 'lash evaziga.dehqonlarga berishga va 'da berdi; 4) xalqni qo ~zg 'olonga chaqirdi; 5) ish kununi 10 soatgacha cheklab qo 'ydi; 6) ishlab chiqarishdajarima tizimini bekor qildi.D) 1, 2, 3, 4

 151. Quyidagi tadbirlardan qay birlari Meksika prezidenti Maderno tomonidan amalga oshirildi?S) ish kununi 10 soatgacha cheklab qo "ydi va ishlab chiqarishdajarima tizimini bekor qildi.

 152. Meksikadagi dehqonlar qo'zg'oloni qanday ahamiyatga ega bo'Idi?A) hukumat agrar masalani qisman bo'lsa-da hal etdi, latifundistlar tomonidan noqonuniy bosib olingan yerlar dehqonlarga qaytarildi, demokratik ruhdagi Konstitutsiya qabul qilindi.

 153. Sarmyento hukumati davrida Argentina ...B) ichki ahvolini barqarorlashtirishda katta muvaffaqiyatlarga erishdi.

 154. XIX asrning oxiri - XX asr boshlarida Argentina Sotsialistik partiyasi nima uchun ktirash olib bordi?A) diniy ta 'limni bekor qilish, yagona soliq joriy qilish, kacaba uyushmalarini birlashtirish va namoyshlarga ruxsat uchun

 155. Quyidagi omillardan qay biri XIX asrning oxiri - XX asr boshlarida Markaziy Amerika mamlakatlariga xavf solib turdi?S) Panama kanali zonasidagi A QSh gubernatori o "ziga bo 'ysunadigan yirik harbiy kuchlari

 156. Jamiyatning ijtimoiy, siyosiy va ruhoniylarning yetakchilik mavqeyini ta 'minlashga intiladigan diniy-siyosiy oqimni qayd eting.S) klerikalizm

 157. Ma'lumld, XIX asr oxiri - XX asr boshlarida Rossiya agrar-industrial davlat edi. Mamlakat aholisining qanchafoizi qishloqlarda yashardi?D) 85 %i

 158. XIX asr oxiri - XX asr boshlarida Rossiya iqtisodiy taraqqiyotiga xos xususiyat nimalardan iborat edi?]) Rossiya agrar-industrial davlat edi; 2) monopoliyalarning vujudga kelganligi; 3) Rossiyaga kapital kiritishning ustunligi; __4) moliya kapitalining vujudga kelganligi; 5) qishloq xo'jaligida asosiy eksport mahsuloti g'alla edi; 6) Rossiya o'rtacha taraqqiy qilgan davlat edi; 7) Rossiyapodshosining asosiy tayanchi milliy burjuaziya va burjualashganpomeshchiklar edi; 8) Rossiya kapitalini chetga ko'p chiqarishiA) 1, 2, 3, 4, 5, 6

 159. XIX asr oxiri - XX asr boshlarida Rossiya kapitalini chetga chiqarishdan ko'ra chetdan Rossiyaga kapital kiritishning ustunligi nima bilan izohlanardi?A) Rossiya kapitalizminingzaifligi oqibati, Rossiyada chet el kapitaliga katta foyda keltiruvchisohalarning, mintaqalarning ko'pligi hamda arzon ishchi kuchining mavjudligi

 160. "Stolipin agrar islohoti'ga ko'ra dehqonlarning o'z xususiy yeriga ega bo'lishi masalasini qaysi usullar orqali amalga oshirilishi mo 'Ijallandi?1) jamoa yer egaligini bekor qilish va dehqonlarga sotib olgan jamoa yerini xususiy mulkka aylantirishga ruxsat etish va dehqonga o'z chekini sotish huquqini berish; 2) dehqonlarning davlat va pomeshchiklarga qarashli yerlarni sotib olishlari uchun ularga Dehqonlar banki orqali yordam berish; 3) yer tanqisligi kuchli bo 'Igan markaziy mintaqalardagi dehqonlarning bir qismini Sibir, Uzoq Sharq va imperiyaning milliy chekka o'lkalariga ko'chirish; 4) yagona ichki bozorni shakllantirish orqali; 5) chet el kapitalinijalb qilish. D) 1,2, 3

 161. "Stolipin agrar islohoti" qanday ahamiyatga ega bo"ldi?D) qishloq aholisining tabaqalanishini va ichki bozorning o'sishini kuchaytirdi, badavlat dehqonlar (quloqlar)ning mavqeyini mustahkamladi, qishloqda kapitalizmning taraqqiy etishiga yo 'I ochdi.

 162. "Stolipin agrar islohoti" qanday nuqsonlardan iborat bo'Idi?!)pomeshchikyer egaligini tugata olmadi; 2) qishloq jamoasi butunlayyo'q bo'lib ketmadi; 3) ko'chib ketganlar yana avalgi joylariga qayta ko'chib kelishga majbur bo'la boshladilar; 4) ko'chirish siyosati milliy chekka o'lkalardagi siyosiy vaziyatni keskinlashtirdi; 5) krepostnoy xo'jalik uzil-kesil tugatilmadi; 6) badavlat dehqonlar (quloqlar)ning mavqeyiga

 163. kuchli zarba berildi.A) 1, 2, 3, 4

 164. San-Stefano shartnomasida nimalar nazarda tutilgan edi?l) Bolgariya Turkiyaga nomigagina qaram, amalda esa mustaqil davlatga aylandi; 2) Chernogoriya, Serbiya va Ruminiya to'la mustaqil davlatlar deb tan olindi; 3) Turkiyaning Rossiyaga 1 mlrd. 410 mln. rubl tavon to'lashl belgilandi; 4) Rossiyaga Kavkazning Batumi, Kars va Ardagan hududlari berildi; 5) Chernogonya, Serbiya va Ruminiyaning muhtoriyati tan olindi.D) 1,2,3

 165. 1872- yilda Yaponiyaga Yaponiyaga Rossiya tomonidan tayinlangan doimiy vakilga qanday ko'rsatma berildi?S) Yaponiya bilan bo'ladigan munosabatlarda bu mamlakatning ichki ishlariga mutlaqo aralashmaslik haqida

 166. Qaysi hoi Rossiya aholisining turmush darajasi G 'arbiy Yevropa davlatlariga nisbatanjuda past bo 'lishining oqibati edi?S) mamlakatda chuqur iqtisodiy-siyosiy islohotlar o'tkazilishini talab qilishga qodir konstitutsiyaviy muxolifatnjngyo'qligi

 167. 86.s, Bolsheviklar Rossiyada qanday jamiyatni o'rnatmoqchi ediiar?B) xususiy mulk mutlaqo bo'lmaydigan, jamiyat a'zolari ezuvchi va eziluvchilarga bo 'linmaydigan, davlat hokimiyati asosan ishchilar sinfl qo 'lida bo 'ladigan, barcha mulk davlatnild hisoblanadigan jamiyatni

 168. Peterburg ishchilarining podshoga yozgan iltimosnomasida nimalar ilgari surilgdn edi?A) Ta 'sis majlisini chaqirish, demokratik erkinliklar berish, 8 soatlik ish kunijoriy etish

 169. Rossiya I Davlat dumasidagi dehqonlar fraksiyasi nimani taklif etdilar?D) hammayerlarni "umumxalq"qa berilishini va dehqonlar o'rtasida' taqsimlanishini

 170. Birinchi rus inqilobi qanday ahamiyatga ega bo'ldi?!) ishchilarga kasaba uyushmalariga birlashish huquqi berildi; 2) ish tashlaganlik uchun jinoiy javobgarlikka tortish bekor qilindi; 3) dehqonlarning yer uchun haq to 'lashlari bekor qilindi; 4) ijara haqi kamaytirildi; 5) vakolatli muassasa - parlamentjoriy etildi; 6) krepostnoy huquqi bekor qilindi; 7) podsho hokimiyati parlament tomonidan cheklandi.A) 1, 2, 3, 4, 5

 171. Vengriya Sotsial-demokratik partiyasining "prinsiplar deklaratsiyasi" dasturida nima ta'kidlab o'tilgan edi?S) kapitalistik ekspluatatsiyaga qarshi, ishlab chiqarish vositalarini umumlashtirish uchun kurash zarurligi

 172. Quyidagi ko'rsatilgan qaysi omil Italiyani to'la birlashtirish yo'lidagi oxirgi to'siqni bartaraf etishga imkon berdi?D) Fransiyaning Prussiya bilan urushda yengilishi

 173. XIX asr oxirida Italiyada qabul qilingan Konstitutsiyada nimalar e'tir of etildi? D) barcha fuqarolarning qonun oldida tengligi, uy-joy daxlsizligi, so'z va matbuot erkinligi, yig'ilish o'tkazish huquqi

 174. Qaysi omil Italiyada kapitalistik tuzumni barqaror qilish jarayonini tezlashtirish uchun qulay sharoit yaratib berdi?A) Italiyaning milliy davlat bo lib birlashtirilishi

 175. Italiyada tashkil topgan kartel va aksiyadorlik jamiyatlariniyillarini to'g'ri ko'rsatilgan qatorni toping. 1) chr'yan va po'lat British kartell; 2)

 176. qand ishlab chiqarish kartell; 3) "Montekatini", "Pirelli", "Ansaldo", 'Edison" aksiyadorlikjamiyatlari; 4) "Fiat" a) 1902-yilda; b) 1904-yilda; s) XlXasrning 90-yillarida; d) 1906-yildaA) 1-a; 2-b; 3-s; 4-d

 177. Bosh vazir J.Jolitti davrida qanday qonunlar chiqdi?A) kasaba uyushmalari tuzilishiga, ish tashlash o 'tkazilishiga ruxsat etuvchi, tungi smenada bolalar va ayollar mehnatidanfoydalanmaslik, saylovchilaming mulk va savodxonlik senzini bekor qilish haqida

 178. XIX asrning oxiri - XX asr boshlarida qaysi hoi Italiyaning qo'shni davlatlar, bilan munosabatlarini yomonlashtirdi?B)-' irredentizm tarafdorlarining ta 'sirini kuchayishi ••’•

 179. Qaysi hoi Rossiya-Bolgariya diplomatik munosabatlarining uzulishiga olib keldi?D) Bolgariyada hokimiyat S.Stambolov boshchiligida Davlat Kengashi qo'liga o'tishi

 180. Meydzi islohotlari davrida qanday islohotlar amalga oshirildi?!) ishlab chiqarish kuchlarining rivojiga to'sqinlik qiluvchi qonun va tartiblar bekor qilindi; 2) Yaponiyani Yevropa bilan "yaqinlashtirish" siyosatiniyuritildi; 3) mamlakatdayagonapul birligi (ienjjoriy etildi; 4) ayrim-ayrim hokimliklar chegaralaridagi bojxonalar va boshqa to 'siqlar olib tashlandi; 5) yo 'llarda dehqonlarning shaharga qochib ketishiga qarshi, ularni tutibjoyiga qaytarish uchun qo 'yilgan poyloqchilik manzillari tugatildi; 6) "to 'rt tabaqa " haqidagi qonun bekor qilindi; 7) huquqsiz quyi tabaqa haqidagi qonun bekor qilindi; 8) mamlakatda alohida feodal mulklar tizimi, hokimliklar tugatilib, 75 ta viloyat tuzildi; 9) yalpi harbiy xizmat haqida qonun qabul qilindi; 10) shaharlarga bozorlar ochish huquqi berildi; 11) shaharlarning tashqi savdo faoliyati rag'batlantirildi; 12) qo'riqyerlar ochish hisobiga dehqonchilikqiluvchilarni rag'batlantirdi.A) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

 181. Meydzi islohotlari davrida qaysi tadbir mamlakat miqyosida savdo-iqtisodiy aloqalarga kengyo'l ochdi?S) ayrim hokimliklar chegaralaridagi bojxonalar va boshqa to 'siqlar olib tashlanishi

 182. 1900-1913-yillarda sanoat ishlab chiqarishi quyidagi davlatlarda qancha foiz o'sdi?!) AQSh; 2) Germaniya; 3) Fransiya; 4) Angliya; 5)

 183. Yaponiya. a) 85 foiz; b) 54 foiz; v) 51 foiz; g) 25 foiz; d) ISlfoizA) 1-a; 2-b; 3-v; 4-g; 5-d

 184. Yaponiyada 1875-yilda bo'lib o'tgan voqealarni qayd eting.l) AQSh Yaponiyani tan olib, unga mustamlakachilik ishlarida "madad qo'li"ni cho 'zdi; 2) Yaponiya Janubiy Saxalin hisobiga Kuril orollarini Rossiyadan ajratib, o 'ziga qo 'shib oldi; 3) Yaponiya Koreyaga hujum qildi va Kanxva orolini bosib oldi; 4) yaponlar uchun Koreya "ochiq " mamlakat deb e 'Ion qilindi; 5) Yaponiya Tayvan oroliga hujum qildi.D) I, 2, 3

 185. Simonosekisulhiga ko'ra ...1) Xitoy Koreyaning mustaqilligini tan oldi; 2) Lyaodun, Tayvan, Penxu (Peskador) orollarini Yaponiyaga berdi; 3) Xitoy Yaponiyaga katta miqdorda tovon to'lashga majbur etildi; 4) Yaponiya o'z savdasi uchun Xitoyni "ochib" qo'yish, Xitoy hududidayangi sanoat korxonalarini qurish va ulardan foydalanish huquqini oldi; 5) o'zining Port-Arturva Dalniy hamda bujoylarda bo'lgan barcha mol-mulkini ijaraga berish huquqidan batamom voz kechdi; 6) Xuanchenzi stansiyasrb'ilan (Sharqiy Xitoy temiryo'lida) Port-Artur o'rtasidagi temiryo 'Ini barcha parovoz va vagonlari, toshko 'mir konlari bilan birga Tokioga berdi.S) I, 2, 3, 4

 186. Quyidagi voqealardan qay biri Yaponiyani monopolistik kapitalizm yo 'liga olib kirdi?S) Yaponiya-Xitoy urushi

 187. Yaponiya-Xitoy urushi Yaponiya uchun qanday oqibatlarga olib keldi?B) Yaponiyani monopolistik kapitalizm yo 'liga olib kirdi, Uzoq Sharqda uning harakatlari erkinlashdi, G'arb davlatlari bilan Yaponiya o'rtasida noteng iqtisodiy bitimlaming bekor qilinishiga

 188. Uzoq Sharqdagi kuchlar nisbatini Yaponiya foydasiga keskin ravishda o'zgartiribyuborishiga olib kelgan voqeani qaydeting.B) Rossiya bilan Mo'g'uliston va Manjuriyada "ta'sir zonalari"ni bo'lib olish haqidagi bitimlarni tuzilishi

 189. XIX asrning oxirida Xitoyning qaysi hududlari chet el davlatlari tomonidan bosib olinganligini to'g'ri ko'rsatilgan qatorni ko'rsating.l)

 190. Germaniya; 2) Fransiya; 3) Rossiya; 4) Angliya; 5) Yaponiya a) Szyaochjouvan ko'rfazi, Shandun viloyatini o'z ta'sir doirasiga kiritdi; b) Suamchjuvan ko'rfazini, Yunan viloyatida o'z ta'sirini o'tkaza

 191. boshladi; v) Port-Artur; g) Veyxay porti, Yanszi daryosi havzasi ta 'sir doirasida; d) F,utsziyan viloyati.D) 1-a; 2-b; 3-v; 4-g; 5-d ^

 192. "Ixetuan" qanday shiori ostida ish ko'rardi?B) "Manjur sinlarini haydab chiqaramiz, chet elliklarniyo'qotamiz"

 193. Intervensiyada qatnashgan davlatlar bilan Xitoy imzolagan shartnomada qanday masalalar ko'zda tutilgan?!) qo'zg'olonda qatnashgan mansabdor shaxslarni qatl etish yoki surgun qilish; 2) Pekin bilan dengiz sohili o 'rtasidagi yo 'llarni muhofaza qilish uchun ajnabiy davlatlarga , Xitoyda o'z qo'shinlarini saqlashga ruxsat berildi; 3) Xitoy chet el interventlariga 33 mln. dollar tovon to'lashga majbur etildi; 4) Xitoyga qurol-aslaha kiritish taqiqlandi; 5) ajnabiylarning Xitoydagi imtiyozlari ko'paydi; 5) Xitoyda parlament joriy etish; 6) Yevropa davlatlari uchun Xitoyning barchaportlarini ochib qo'yish.A) 1, 2, 3, 4

 194. Xitoyda Millat Majlisi vaqtincha qabul qilgan Konstitutsiyasida yerga egalik qilishda teng huquqli bo'lish o'z aksini topmaganligini asosiy sababi nimada edi?D) yerga egalik qilishda teng huquqqa ega bo'lishga qarshi kuchlarning katta mavqega ega bo'lganligi

 195. Qaysi voqeadan so'ng xorijiy davlatlar Xitoy Respublikasini tan olganliklarini ma'lum qildilar?B) Yuan Shikay buyuk davlatlar bilan yangi asoratli qarz to'g'risida shartnoma imzolaganidan so'ng

 196. Qaysi hoi amalda "Sinxay inqilobi"ning mag'lubiyati edi?l) Yangi Xitoy Konstitutsiyasining qabul qilinishi; 2) Yuan Shikay Prezident sifatida cheklanmagan hokimiyatga ega bo'lishi; 3) harbiy diktatura o'rnatilishi; 4) Respublika boshqaruv organlari tugatilishi; 5) rivojlangan xorijiy davlatlarning Xitoyning ichki ishlariga o z bilganicha aralashishi; 6) Sun Yat Sen prezidentlik lavozimini Yuan Shikayga topshirishi.D) 1, 2, 3, 4

 197. Min sulolasiqay tariqa barham topgan?B) 1628-1645-yillarda bo'lib o'tgan dehqonlar urushi natijasida

 198. XIX asr oxiri - XX asr boshlarida Hindistonning qishloq xo'jaligida vujudga kelgdn ixtisoslashuvni to'g'ri ko'rsatilgan qatorni qayd eting.l)

 199. Bengaliya; 2) Assam; 3) Bombey va Markaziy Hindiston; 4) Panjob a) kanop; b) choy; v)paxta; g) bo'g'doyD) 1-a; 2-b; 3-v; 4-g 114yl893-1907-yillarda temiryo'liar bo'yicha ingliz kapitali... foizga, xususiy kompaniyalarda ..., banklarda ... foizgacha o'sdi.D) 56, 23, 95

 200. 115. Hindiston Milliy Kongressi dastlabkipaytda qanday mo'tadil talablarni ilgari surdi?A) chetdan keltiriladigan ip-gazlamalarga boj belgilash, mahalliy vakillik muassasalarining huquqini kengaytirish, hindlarni boshqarish ishlariga jalb etish, texnik ta 'limni uyushtirish

 201. 116. Hindiston Milliy Kongressining sol oqimining rahbari Tilak nimaga chaqirdi?A) ingliz mollaridan va ingliz boshqaruvidan voz kechishga, boshqaruvni hindlashtirishga, mahalliy millatni fabrika va zavod qurishga

 202. 117. XIX asr oxiri va XX asr boshlarida Eron zamindorlari, savdogarlari va sudxo'rlari nimalarni talab qildilar?!) shoh hokimiyatini cheklab qo 'yishni; 2) o 'z mulklarining daxlsiz bo 'lishini; 3) gubernatorlar va xonlar o 'zboshimchaligiga barham berishni; 4) eronlik sarmoyadorlaming huquqlarini chet ellik kapital egalari bilan teng qilib qo'yilishini; 5) konstitutsiyaviy monarxiyani barpo qilishni; 6) barcha fuqarolarning tengligi va turli demokratik erkinliklarni.S) 1, 2, 3, 4

 203. 118. Qaysi holatlar Eronda 1905-yili inqilobiy harakat boshlanishiga sabab bo 'ldi?S) ichki ijtimoiy ziddiyatlar, tashqi iqtisodiy va siyosiy siquvlar

 204. 119. Eron shohi Muzaffariddin tasdiqlagan Konstitutsiyaning birinchi qismida shohga qanday huquq berildi?D) barcha qonunlarni tasdiqlash, budjet qabul qilish, uning ijrosini nazorat qilish

 205. 120. Eron shohi Muzaffariddin tasdiqlagan Konstitutsiyaning birinchi qismida quyidagi holatlardan qay birida Majlisning roziligi olinishi belgilab qo 'yildi?A) chet elliklar bilan tuziladigan iqtisodiy bitimlarga

 206. 121. Erondagi 1905-1911-yillar inqilobi qanday ahamiyatga ega bo'ldi? D) feodal-monarxiya tuzumidan konstitutsiyaviy monarxiyaga o'tish bosqichi bo 'Iganligi

 207. 122. Qaysi hoi Angliyaga Afg'onistonga qarshi bosqinchilik urushi ochishga bahona bo'ldi?A) Sheralixon ingliz missiyasini Kabul shahrida qabul qilishdan bosh tortishi •-...

 208. 723. Afg'on amiri Abdurahmon mamlakatda qanday tadbirlarni amalga oshirdi?!) mamJakatda "yopiq" siyosat olib bordi; 2) mamlakatni siyosiy jihatdan birlashtirish uchun kurash olib bordi; 3) ma 'muriy politsiya apparati (boshqarmasi) tuzildi; 4) xazinaga soliqlar tushishi birmuncha yaxshilandi; 5) karvon yo 'llari xavfsizligi bir qadar ta 'minlandi; 6) qaroqchilar shafqatsizjazolanadigan bo 'Idi; 7) diniy ulamolarni o 'z taraflda tutish uchun ularga maosh belgiladi; 8) vaqf mulkini qisman davlatga o'tkazdi; 9) yagona pul birligi, mamlakat uchun bir xil tosh-tarozi va uzunlik o'lchovlari joriy qilindi; 10) dunyoviy ta'limni joriy etildi; 11) yagona soliq joriy qilildi; 12) kacaba uyushmalarini birlashtirish va namoyshlarga ruxsat berildi.A) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

 209. 124. Den missiyasi Afg'onistonga nimalarni taklifqiladi?S) tashqisavdo Angliya nazoratida bo'lmog'i, mamlakatda inglizlarning temiryo'l qurishiga rozilik berish, inglizfuqarolarining Afg'onistonga erkin kirib-chiqishiga ruxsat berish

 210. 125. Turlayada ilk bar qabul qilingan Konstitutsiyaga ko'ra qanday parlament joriy etildi?A) ikkipalatali: quyipalata Deputatlar palata vayuqori palata Senat

 211. 126. Turkiyaning qaysipartiyasi "Yosh turldar"nixudosizlikda aybladi?D) "Ittihodi Muhammadi"

 212. 127. Qaysi voqea sabab Turkiya Bolqondagi ta 'siridan deyarli to'la ajraldi?S) 1 va 2-Bolqon urushlarida

 213. 128. Qaysi hodisa "Hurriyat va birdamlik" hukumatini og'ir ahvolga solib qo'ydi?S) 1 va" 2-Bolqon urushlari

 214. 129. "Yosh turklar" birinchi qurultoyida qanday qaror qabul qilindi?A) bekor qilingan Konstitutsiyani tiklash haqida

 215. Qaysi voqea sabab Turkiya Bolqondagi ta 'siridan deyarli to'la ajraldi?S) 1 va 2-Bolqon urushlarida

 216. Germaniya qachondan Turkiya imperiyasining bo 'linishiga qarshi chiqa boshladi?A) 1913-yildan keyin

 217. XIX asr oxirida G 'arbiy Yevropa mustamlakalariga aylangan Afrika davlatlarining to 'g 'ri ko 'rsatilgan qatorini qayd qiling. 1) Misr va Sudan;

 218. 2) Tunis, Jazoir va Marokash; 3) Marokashning bir qismi; 4) Liviya. a) Angliya; b) Fransiya; v) Ispaniya; g) Italiya.A) 1-a; 2-b; 3-v; 4-g

 219. Ma'lumki, Efiopiya hukmdori Yo'xonni Abdullohga murojaat qilib, umumiy dushmanga qarshi birgalikda kurashga chaqirdi. Lekin, Abdulloh buning evaziga Yo'xonnidan nima talab qildi?D) islomga o'tishini

 220. "Yosh Jazoir"partiyasi qanday talablarni qo'ydi?S) sud ishlaridajazoirliklar uchun "mahalliy kodeks" nomli kamsituvchi tartibni, bekor qilish, soliq olishdajazoirliklar vayevropaliklarni tenglashtirish, xalq maorifmi kengaytirish, arablar uchun saylanadigan lavozimlarni ko'paytirish

 221. XXasr boshlarida Sharqiy Afrikada Fransiyaning mustamlakalarini qayd eting.l) Gambiya; 2) Syerra-Leone; 3) Oltin qirg'oq; 4) Nigeriya; 5) Senegal; 6) Fransiya Gvineyasi; 7) Fil Suyagi Qirg'og'i; 8) Dogomeya; 9) Togo; 10) Kamerun; 11) Buganda; 12) Bunoro. A) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

 222. 1879-yilda zuluslar hukmdoriKetchvayo ...A) uch to'qnashuv davomida inglizlarning 20 ming kishilikarmiyasini yakson qilib tashladi.

 223. Quyidagi misralar afrikalikyo'lboshchilardan qay biriga tegishli?

 224. Chavandozlar! Qani, otlaning darhol,

 225. barchagayetarli o'q-dori, qurol.

 226. Asia ikki qilmang sardorning so 'zin,

 227. Tundayo'l bosing-u, tongda o'q uzing. ——-..

 228. G'aflatda qoldiringdushmanni har kez, ,

 229. lekin chekinmoqni o'ylamang hargiz.

 230. Dunyoda bo'lmagan, bo'lmaydi hech ham,

 231. G'alaba ta 'midin shirinroq bir ta 'm.S) Xendrik Vitboy

 232. Ma'lumki, serbiyalik mulatchi tomonidan Sarayevoda Avstriya-Vengriya taxti vorisi F. Ferdinand o'ldirilgach, Avstriya-Vengriya hukumati Serbiyaga juda haqoratli talablar qo'yilgan ultimatum yubordi. Serbiya hukumati ultimatumning qaysi talabiga rozilik bermagan?B) suiqasd yuzasidan o'tkaziladigan tergoV ishlarini Avstriya-Vengriya davlat huquqiy idoralari olib borishiga

 233. Ijahon urushi davrida Germaniya armiyasi tuzganyashin tezligida g'alabaga erishish rejasiga ko'ra ...D) Germaniya armiyasi betarafBelgiya, hududi orqali Fransiyaga hujum qilishi, Germaniya-Fransiya chegarasida to'plangan Fransiya armiyasini qurshab olib, uni kuzgacha tor-mor etishi va shu orqali Fransiyaning taslim bo 'lishiga erishishi, so 'ngra qisqa vaqt ichida Rossiyani ham tor-mor keltirish mo 'Ijallangan edi.

 234. Nima sababdan Shliffen rejasi amalga oshmay qoldi?B) Fransiya hukumatining iltimosiga ko'ra Rossiyaning Germaniya va Avstriya-Vengriyagaqarshiboshlagan hujumitufayli ...... >•'

 235. Nima uchun Turkiya hukmron doiralarining aksariyati Germaniya taraflda turib urushda qatnashishni maqsadga muvqfiq deb hisoblardi?A)

 236. chunki, ularningfikricha, Turkiyaning o 'zi bosib olishi mo 'Ijallangan yerlaryo Rossiya qo V ostida, yoki Angliya qo V ostida edi.

 237. 1915-yilning 18-yanvarida Yaponiya Xitoy hukumati oldiga qanday talablarni qo'ydi?!) Shandun viloyatini Germaniya ta'sir doirasidan Yaponiya ta'sir doirasiga o'tkazish; 2) Sharqiy Ichki Mo'g'iliston va Janubiy Manjuriyada Yaponiyaning mavqeyini yanada mustahkamlashga imkon berish; 3) Port-Artur, Janubiy Manjuriya va Andun-Mukden temiryo'llarining ijara muddatini yana 99 yillik muddatga uzaytirish; 4) Yaponiya fuqarolarining Janubiy Manjuriya va Sharqiy Ichki Mo 'g'ilistondayer maydonlariga ega bo'lishi; 5) Koreyadan o'z harbiy bazalarini olib chiqib ketish; 6) Xitoyning Hindixitoydan da 'vosidan voz kechish.S) 1, 2, 3, 4

 238. Qaysi holat Uzoq Sharq va Tinch okeandagi Yaponiyaning harbiy harakatlari uchun gulay sharoit tug'dirdi?D) Yevropada borayotgan urush harakatlari

 239. Qaysi voqealar Bolgariyani kimning taraflda urushga kirishi masalasini hal etdi?S)~Dardanell operatsiyasining muvaffaqiyatsizlikka uchrashi

 240. jj va Rossiya armiyasining 1915-yilgi buyuk chekinishi 1 53. Nima uchun Germaniyaning Fransiyaga hujumi Verden qal 'asiga uyushtirildi?D) chunki, buqa 'la Parij yo 'lini to 'sib turar edi.

 241. Quyidagi holatlardan qay biri urush taqdirini Antanta foydasiga hal etishyo'lida katta omil bo'ldi?B) AQShning urushga kirishi

 242. Birinchi jahon urushining ishtirokchilari bo'lgan davlatlardagi ahvol qanday bo'ldi?]) ichki hayotiga juda katta salbiy ta'sir ko'rsatdi; 2) iqtisodiyot harbiy maqsadlarga bo'ysundirildi; 3) qishloq xo'jalik mahsulotlari ishlab chiqarish keskin kamaydi; 4) oziq-ovqat tanqisligi vujudga keldi; 5) hukumatlar oziq-ovqat mahsulotlariga kartochka tartibini joriy etdilar; 6) aholi o'rtasida shovinizm zo'r berib targ'ib etila boshlandi; 7) urush parlament demokratiyasiga qattiq zarba berdi; 8) davlat ishlab chiqarishni tartibga sola boshladi; 9) banklar, xomashyo taqsimoti va harbiy buyurtmalar ustidan davlat hokimiyatinig nazorati kuchaydi; 10) aholi urushning tezroq tugatilishini talab etib hukumatga qarshi bosh ko'tara boshlaganlar; 11) jamiyatda qaror toptirilgan fuqarolik birligi buzildi; 12) davlat to'ntarishlari avj oldi; 13) harbiylar barcha davlat organlarining ishini to'xtatib qo'ydi.D) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, JO, 1 1

 243. Nima uchun Sovet hukumati har qanday sharoitda separat sulh tuzishga intildi?A) chunki, armiya jangavar ruhini to'la yo'qotgan va Sharqiy front chok-chokidan so 'kilib ketgan sharoitda urushni davom ettirish to 'la halokat bilan barobar edi.

 244. Qaysi hujumdan so 'ng Antanta hujumini to 'xtatishning iloji bo 'lmadi?B) 1918-yil 18-iyulda Fransiya qo 'shinlari qarshi hujumga o 'tishi tufayli

 245. XIX asr oxiri - XX asr boshlarida sanoatning rivojlanishi fabrika, zavod, savdojoylari va idoralarning nimaga bo'lgan talabiniyil sayin oshirib

 246. bordi?B) sun 'iyyoritkichlarga 1 59. XIX asrning oxirlarida yoy lampalar o'rniga tejamli va foydalanish birmuncha qulay qanday lampalar ishlatila boshlandi?S) cho'g'lanish

 247. lampalari

 248. To'rt taktli dvigatel prinsipini 1862-yildayoqfransuz muhandisiA. Bode Rosh "may donga tashlagan". Undan qachon va kirn amalda foydalanib ko'rdi?B) 1876-yilda nemis ixtirochisi N.A.Otto

 249. Ingliz Ch. Parson, shved K. G. Laval, fransuz Ratolar ..., nemis G. Golvart ..., M. Nikolskiy ... asos soldi.S) turbinali dvigatellarga, gaz turbinali

dvigatellarga, samolyotlar uchun turbovintli dvigatellarga .„ .

 1. Qaysi hol XIX asrning 70-yillarida piyoda va artilleriya qo 'shinlari uchun qurol-yafog ' ishlab chiqarishning son va sifat jihatidan tez o 'sishiga

 2. sabab bo 'ldi?A) barcha mamlakatlarda dala qo 'shinlari va dala artilleriyasi soni to 'xtovsiz o 'sishi 1 63. XIX asr oxiri - XX asr boshlarida yashab ijod qilgan ixtirochi va olimlarni yashagan yillari bilan to 'g 'ri ko 'rsatilgan qatorni ko 'rsating. 1) P. N. ,Yablochkov; 2) T. Edison; 3) N. Otto; 4) Sidni Tomas; 5) F. U. Teylor; 6) O. S. Kostovich; 7) Gotlib Daymler; 8) R. Dizel a) 1 847-1 894-yillar; b) 1847-1931; v) 1832-1891-yillar; g) 1850-1885-yillar; d) 1856-191 5-yillar; e) 1851-1916-yillar; y) 1834-1900-yillar; J)1858-1913-yillarA) 1-a; 2-b; 3-v; 4-g; 5-d; 6-e; 7-y; 8-f

 3. XIX asr oxiri - XX asr boshlarida elektr sohasidagi ixtirochilarni qayd eting.D) P. N. Yablochkov, T. Edison, A. Bode Rosh, N. Otto

 4. Sidni Tomas, P. Eru, Ch. Xoller, A. Vilm, L. Bakelanda, L. Mond, Xanter qaysi sohada tadqiqot olib bordilar?A) metallurgiya

 5. XIX asr oxiri - XX asr boshlarida mashinasozlik sohasida kimlar ixtirolar qilib tadqiqotlar olib bordilar?A) A. Time, F. U. Teylor, N. N. Benardos, N. G. Slavyanov, Ch. Parson, K. G. Laval, O. Ratolar, G. Golvart, M. Nikolskiy, Ch. Bebbij, J.Jakkard, G. Kirxgof, L. Sperri, N. I. Kibalchich

 6. XIX asr oxiri -XX asr boshlarida neftni qayta ishlash sohasida kimlar tadqiqotlar olib bordilar?D) A. Tavrizov, D. I. Mendeleyev

 7. O. S. Kostovich, Daymler, R. Dizel qaysi sohada tadqiqotlar olib borishgan?B) ichki yonuv dvigatel sohasida

 8. Kimlar aeroplan yaratish bo 'yicha tadqiqot olib bordi?B) A. F. Mojayskiy, G. Filipps, Xayrem Maksim, Otto Liliyental, aka-uka Uilbur va Orvill Raytlar

 9. XIX asr oxiri -XX asr boshlarida radiotelefon sohasida kimlar kashfiyotlarni oshirdi?D) G. Gers, A. S. Popov, G. Markoni, A. Bell, T. Edison

 10. XIX asr oxiri - XX asr boshlarida kimlar harbiy sohada tadqiqot olib borganlar?B) Vele, D.I.Mendeleyev va A.Nobel 1 72. Nemis olimi G. Gelmgols qanday ta 'limotni yaratdi?B) suyuqlikning uyurma harakati to 'g'risidagi ta 'limotni 1 73. XIX asr oxiri - XX asr boshlarida kimyo fanining rivojlanishiga nimalar katta ta 'sir etdi?A) bir tomondan, shundan oldingi bosqichda qilingan kashftyotlar, ayniqsa, D.I.Mendeleyev yaratgan kimyoviy elementlarning davriy qonuni katta ta 'sir ko 'rsatgan bo 'Isa, ikkinchi tomondan, fizika sohasida qilingan kashflyotlar, ayniqsa, rentgen nurlari, radioaktivlik hodisalari, elektron va atom murakkab tuzilishining kashfetilishi 1

 11. Lotinchadan toza ma 'nosini beruvchi so 'zni qayd eting.B) sterilizatsiya

 12. Qanday g'oyalar ingliz yozuvchisi R. Kiplingning "Oq tanli kishining burch anduhf" kitobida uchraydi?B) "oq tanli kishi" boshqalardan ustun bo'lib, «rangdor» xalqlar orasiga madaniyat olib kirishga tayyor turadi, degan g'oyalar

 13. Rossiyalik kompozitor - novator A. M. Skryabin musiqada nimani gavdalantirdi?S) davrning g 'oya va obrazlarini ' 177. Quyidagi mashhur rassomlarning yashagan yillari bilan to'g'ri ko'rsatilgan qatorni toping.l) Eduard Mane; 2) KlodMone; 3) Ogyust Renuar; 4) Kami! Pissaro; 5) Pol Sezann; 6) Pol Gogen; 7) Vinsent Van Gog a) 1 832-1 883-yillar; b) 1840-1926-yillar; v) 184 1-19 19-yillar; g) 1831-1903-yillar; d) 1 839-1 906-yillar; e) 1 848-1 903-yillar; J) 1853-1890-yillarA) 1-a; 2-b; 3-v; 4-g; 5-d; 6-e; 7-f

 14. Rassomchilikda real hayotni butun borligicha aks ettirish oqimi namoyondalarini qayd eting.S) Pol Sezann, Pol Gogen, Vinsent Van Gog 1 79. Qaysi rassomlar mehnat ahlini alohida o 'rinlarda tasvirlay oldilar?B) Pol Sezann, Pol Gogen, Vinsent Van Gog

 15. "Martin Iden " romanida J. London nimani ochib berdi? A) halol son 'atkorlarning soxta madaniyat bilan fojiali to 'qnashuvini

 16. Fransuz yozuvchisi A. Fransning qaysi asarlarida "Uchinchi respublika"ning illatlari, hukmron doiralarning ma'naviy buzilishi, siyosat arboblarining sotqinligi, monarxlarning fitnalari keskin, oshkora kulgi ostiga olindi?A) "Silvester Bonnarning jinoyati", "Oq toshda", "Pingvinlar oroli" 1

 17. 182. Hind gumanist yozuvchisi R. Tagorning butun ijodi nimadan iborat edi? A) milliy mustaqillikka otashin chaqiriqdan

 18. 1 83. Xitoylik yozuvchi Lu Sinning ijodi nima bilan sug 'orilgan edi? A) kambag 'allarning og 'ir ahvoliga chuqur hamdardlik ruhi bilan • ,

 19. 184. Jek Londonning "Sokramento sohillarida" , "Bir parcha go'sht", "Dengiz bo'risi" asarlari kimlarga bag'ishlangan?B) ishchi va dehqonlar hayotiga

 20. 185. Fransuz abidi Viktor Gyugo o'zining qaysi asarlarida zulmga, jaholat va adolatsizlikka qarshi norozilik, bosqinchilikka nafrat, kurashchan xalqqa xayrixohlik bildiradi va haqoratlangan mehnatkash insonning fojiali hayoti va kurashini tasvirlay

 21. 186. Fransuz yozuvchisi Jyul Vern asarlarining qahramonlari qanday kishilar edi?D) jasoratli, dovyurak, milliy va mustamlaka zulmiga qarshi kurashuvchi

 22. 187. XIXasr oxiri - XXasrning boshlarida ijod etgan yaponiyalikyozuvchilarni o 'z asarlari bilan to'g'ri qayd etilgan qatorni qayd eting.l) Simey

 23. Ftabatey; 2) Roka Tokutomi; 3) Naoe Kinosito a) "Suzayotgan bulutlar"; b) "Kurosivo", "Yashamaganyaxshi"; v) "Olovliustun"S) 1-a; 2-b; 3-v

 24. 188. XIX asr oxiri - XX asrning boshlarida xitoylik shoir va yozuvchilarninig yashagan yillari bilan to'g'ri ko'rsatilgan qatorni qayd eting.l) Xua

 25. Szunsyan; 2) Li Baotszya; 3) U Voyao; 4) Lyu E; 5) Szen Pu a) 1848-1905-yillar; b) 1867-1906-yillar; v) 1866-1910-yillar; g) 1857-1909-yillar; d) 1871-1935-yillarA) 1-a; 2-b; 3-v; 4-g; 5-d

 26. 189. XIX asr oxiri - XX asrning boshlarida xitoylik yozuvchilarninig qaysi asarlarida mamlakat hayotidagi turli yovuzliklar, qarama-qarshiliklar, xorijliklarning qilmishlari badiiy ifoda qilingan edi?S) "Bizning chinovniklar", "Yigirma yil ichida", "Lao San sayohati", "Qahrli dengizdagi gullar"

 27. 190. XIX asr oxiri - XX asrning boshlarida xitoylik yozuvchilarninig o'zlari yozgan asarlari bilan to'g'ri ko'rsatilgan qatorni qayd eting.l) Li

 28. Baotszya; 2) U Voyao; 3) Lyu E; 4) Szen Pu a) "Bizning chinovniklar"; b) "Yigirma yil ichida"; v) "Lao San sayohati"; g) " Qahrli dengizdagi gullar "D) 1-a; 2-b; 3-v; 4-g

 29. 191. "La'nati shoirlar" deb nom qozongan qaysi shoirlar yetakchilik qilgan simvolizm oqimiga dekadentlik nihoyatda kuchli ta'sir etgan?D) P. • Verlen, A. Relebo, S. Mallorme

 30. 192. XIX asr oxiri - XX asrning boshlarida kimlar dekadentlik vakillari edi?S) P. Verlen, A. Relebo, S. Mallorme, Artur Rembo, Oskar Uayld, Moris Meterlink
 1. Aralash
 1. Odamzod ajdodlarining eng qadimgi yodgorliHari topilgan Olduvay darasi hozirgi qaysi davlat hududida bo 'lgan?C) Tanzaniya

 2. O'rta paleolit davrida mansub Teshiktosh g'ori manzilgohi kirn tomonidan topib o'rganilgan?C) A. P. Okladnikov

 3. P. Okladnikov tomonidan topib o'rganilgan manzilgohni aniqlang?B) Boysun tog'idagi Teshiktosh g'ori

 4. Quyidagi topilmalarning qaysi biri bronza davriga tegishli?A) Ilonlar tasviri tushirilgan tosh tumor

 5. O'rta Osiya hududidan topilgan Ilonlar tasviri yushirilgan tosh tumor nechanchi mingyillikka oid?A) Mil.av. 2 mingyillik

 6. Qadimgi Misr sivilizatsiyasi asosi bo 'Igan Nil vodiysi ...B) Har ikkala qirg 'oq bo 'ylab 3 km dan 22 km gacha kenglikdagi va 6 ming km uzunlikdagi yerlar

 7. Nil vodiysining uzunligi qancha bo 'lgan?D) 6 ming km.

 8. cSL Qadimgi Misr dehqonlari mashg 'uloti davriga berilgan to 'g 'ri ta 'rifni aniqlang.A) lyul-sentabr oylari dam olishgan, kuzda dalalarga urug '

 9. sochishgan, qishda hosilni yeg'ib olishgan

 10. Mill. av. 2 ming yillikdan boshlab Misr fir 'avnlarining bosh ilohi va homiysi hisoblangan xudani aniqlang. C) Amon-Ra

 11. Qachondan boshlab Amon-Ra Misr fir 'avnlarining bosh ilohi va homiysiga aylandi?B) Mil.av, 2 mingyillik

 12. Geliopol hozirda qaysi shahar?A) Baolbek

 13. Qadimgi Misrdagi hosildorlik xudasini aniqlang.D) Apis

 14. Qadimgi Misrda Set ... B) Baxtsizlik, cho'l va bo' ran xudosi

 15. Qadimgi dunyoning hosildorlik xudolarini to'g'ri ko'rsatilganjavobni toping.A) Apis, Ishtar, Demetra.

 16. Qadimgi Misrda go 'zallik xudasi qaysi hayvon timsolida bo 'lgan?B) Baste! — mushuk

 17. "O'lim shahzodasi haqida ertak", "Sinuxet hikoyasi" hikoyalari qaysi mamlakatda yaratilgan? B) Qadimgi Misr 1 7. Qadimgi Bobil hukmdori Xammurapining hukmronlikyillarini aniqlang. C) Mil.av. 1 792-1 750

 18. 18. Qadimda taran - bu ...C) Qal'a devorini buzishda ishlatiladigan uchliyog'och qurol.

 19. 19. Isroil podsholigining donishmand hukmdori qaysi javobda to 'g'ri berilgan? A) Solomon

 20. 20. Solomon qaysi davlat hukmdori bo'lgan?A) Isroil podsholigi .,.,.

 21. 21. Quyidagi qaysi voqea yunon-fors urushlari boshlanib ketishiga sabab bo ~ldi?D) Doro-I ning Kichik Osiyodagi yunon koloniyalari va Frakiyani bosib olishi

 22. 22. Qadimgi Hindis ton afsonalarida Shiva — bu...C) Bunyodkorlik va vayrongarchilik xudosi

 23. 23. Qadimgi Xitoy tarixida mil. av. VII— V asrlar qanday nom oldi?A) Ko 'p podsholiklar

 24. 24. Qadimgi Afinada fuqarolar necha yoshdan boshlan Xalq sudlari faoliyatida ishtirok etgan?B) 30 yosh

 25. 25. "Uchyuz spartaliklarjasorati", debgan nom bilan tarixga kirganjangni aniqlang.B) Fermopol jangi

 26. 26. Quyidagi mashhur notiqlardan qay biri yoshligida duduq bo 'lib, dengiz shovqini ostida mashq qilgan.B) Demosfen

 27. 27. Qadimgi Yunonistonda Olimpia o'yinlari o'tkazilishi boshlanganidan qancha vaqt o'tib, uni o'tkazish to'xtab qoldi.B) 1170yil (mil.av. 776 — mil. 394)

 28. 28. "Antigona" asarining muallifi kim.A) Sofokl

 29. 29. Quyidagi iboralarning qaysi biri yunon faylasufi Platonga tegishli.D) "Xudo bizning-o'zimizdadir"

 30. 30. Tesey va Ayaks qaysi xalqning afsonaviy qahramonlari hisoblanadi. C) Yunon

 31. 31. Qadimgi Xitoy sayyohi Chjan Syan Dovon askarlarining qanday qurollar bilan qurollangani haqida yozadi.A) O'q-yoy va nayzalar

 32. 32. Rim respublikasi Senati necha kishidan iborat bo 'Igan.A) 300 kishi

 33. Qadimgi Rimda Merkuriy qanday xudo hisoblangan.D) Savdo-sotiq xudosi

 34. Qadimgi Rimdagi Merkuriy yunonlarning qaysi xudosi bilan qiyoslanadi.B) Germes

 35. Quyidagi qaysi qadimgi davlat armiyasida "toshbaqa" deb nomlangan himoya taktikasi mavjud bo'lgan.B) Qadimgi Rim

 36. Rim hukmdorlarining ramzi nima hisoblangan.A) Burgut

 37. Yuliy Sezar dinorida qaysi hayvonning tasviri ifodalangan.A) Fil

 38. Yuliy Sezar dinori nechanchi yillarga oid.C) Mil.av. 49-48 yillar

 39. Quyidagilardan qadimgi Rim tarixchilari berilgan qatorni toping.D) Tit Liviy, Tatsit, Plutarx

 40. Plutarx qaysi davlat tarixchisi bo 'Igan. C) Rim

 41. Zarautkamar daralarida ...C) Qadimgi rassomlar yovoyi ho'kizlarni ovlash tasvirini chizganlar

 42. Zarautkamar daralariyana qanday nom bilan ataladi.A) Oltin Olov

 43. Quyidagi hukmdorlarni hukmronlik qilgan davlati bilan muvofiqlashtiring. 1. Farasman 2. Mixirakula 3. Tug'shoda 4. Divashtich S.Sobuqtegin a) Eftallar b) Xorazm c) Panjikent d) G'azna e) BuxoroD) l-jjl, 2- a , 3-e , 4-c , 5-d.

 44. Quyidagi suv havzalarining qadimgi va hozirgi nomlarini muvofiqlashtiring. l.Elsuvi 2.Harkon 3. Yoyiq 4.ltil S.Jandko'li

 45. a) Oral b) Ural c) Kaspiy d) Hi e) VolgaB) 1-d, 2-c, 3-b , 4-e, 5-a.

 46. Ilk o 'rta asr davlatlarini hukmdorlarining nomlanishi bilan to 'g'rijoylashtiring. 1. Farg'ona 2.Ustrushona S.Choch 4. Toxariston 5. Xorazm a)afrig'iylar b) yabg'u c) tudun d) afshin e) ixshidB) 1-e, 2-d, 3-c, 4-b, 5-a

 47. Qo 'lida burgut qo 'ndirgan tojdor hukmdor hay kali qaysi manzilgohdan topilgan? A) Tuproqqal 'a

 48. Anqaqal 'a manzilgohi qaysi hududdajoylashgan?B) Xorazm

 49. qo 'lida shohbozlochin tutgan tojdor tasviri so 'qilgan tanga qaysi manzilgohdan topilgan. C) Anqaqal 'adan

 50. Quyidagi qaysi ilk o 'rta asr davlati hukmdori "Sho " deb yuritilgan?C) Eftallar

 51. G'aznaviylar davlatining asoschisini aniqlang.C) Alptegin

 52. Xorazmning VI asr 60-yillarida Vizantiya va turklar bilan olib borgan diplomatik aloqalari to'g'risida qaysi tarixchi yozib qoldirgan.A) Menandr

 53. Menandr qaysi davlat tarixchisi bo 'Igan.A) Vizantiya

 54. Abu Rayhon Beruniyning ma'lumotlariga ko'ra, dastlabki "Xorazmshoh" unvonini olgan-hukmdorlar to'g'ri berilgan qatorni toping.C) Kayxusrav, Saksafar, farasman, Xusrav

 55. Abu Rayhon Beruniyning ma 'lumotlariga ko 'ra, Xorazmning dastlabki hikmdori kimedi. C) Siyovush ibn Kayxusrav

 56. Balx shahri quyidagi qaysi ilk o 'rta asr davlatlari poytaxti bo 'lgan.B) Kidariylar, Eftallar

 57. Ilko'rta asrlardaXesi ...A) Xitoyning shimoliy-g'arbiy hududlari

 58. Eftallar davlati qachon barpo etilgan.D) IV asrning ikldnchi yarmida

 59. 58.' Eftallar nomli etnikguruh qaysi qaysi etnik uyushmadan ajralib chiqqan.A) Yueban

 60. Ilko'rta asrlarda xvabular ...C) Qabila va urug' jamoalari oqsoqollari

 61. Sharqiy turkxoqonligiga qaysi hududlar kirgan.A) Janubiy Sibir, Urxun havzasi, Shimoliy Xitoy

 62. Sharqiy turk xoqonligining poytaxti qayerda bo 'lgan.B) O'tukan vodiysida

 63. Sharqiy turk xoqonligi poytaxti O 'tukan vodiysi qaysi mamlakat hududida joylashgan.B) Mo 'g 'uliston

 64. Samarqanddan Xitoyga hadya tariqasida nechanchi yilda dubulg’a (temir qalpoq) yuborildi.B) 718 yil

 65. Xitoy hukumatiga sovg’a tariqasida qayerdan dubulg’a yuborilgan edi.C) Samarqanddan

 66. 718-yilda hadya tariqasida Samarqanddan Xitoyga yuborilgan dubulg’a natijasida ...A) Xitoy qurolsozlari dubulg’adan nusxa olib, qo’shinni temir qalpoq bilan ta 'minladi

 67. Quyidagi qaysi ilk o ‘rta asr davlati 27 ta tog ‘ va tog ‘oldi viloyatlaridan iborat bo ‘lgan.B) Toxariston

 68. Ilk o’rta asrlarda Axsikatyana qanday nom bilan atalgan.A) Xushkat

 69. Quyidagi ilk o ‘rta asr shaharlaridan qaysi biri Xushkat deb ham yuritilgan.B) Axsikat

 70. VII asrning birinchi choragida G ‘arbiy turk xoqonlari o ‘z qarorgohini qayerga ko ‘chirgan edi. C) Choch viloyatiga

 71. Ilko’rta asr davlati hisoblangan Choch hukmdori saroyida xoqondan keyingi o’rinni kim egallagan.B) Xvatun, ya 'ni malika

 72. G’arbiy turk xoqonlari o’z qarorgohlarini Choch viloyatiga ko’chirgach, hukmdor va malika uchun qanday nomdagi o’zigaxos qarorgohlar qurdirgan. C) Yabg ‘ukat va Xotunkat

 73. Sug’d va Xorazm yozuvlari qaysi yozuv asosida vujudga kelgan edi.A) qadimgi oromiyyozuvi

 74. O’rta asr arab mualliflari (Ibn Xavqal va Istaxriy) ningyozishicha Tashkent shahriningjami nechta darvozasi bo’lgan.B) 22 ta

 75. Ilko’rta asrlarda shaharning hokim qasrijoylashgan qismi nima deb nomlangan.D) Kuhandiz

 76. Turkiy runyozuviyana qanday nom bilan ataladi.C) ko’kturkyozuvi

 77. Kultegin va Bilga xoqon bitiklari (ko ‘k turk bitiklari) qayerlardan topib o ‘rganilgan.

 78. 1) Oloy 3) Sharqiy Turkiston 5) Yettisuv 6) Farg’ona vodiysi 7) Zarafshon vodiysiC) 1,3,5,6,7

 79. Bolaliktepa manzilgohi qaysi viloyat hududida joylashgan.A) Surxondaryo

 80. Quyidagi qaysi manzilgoh devorlarida ganchkorlik san 'atining nodir namunalari, turli xil geometrik shakllar, mevali daraxt va o ‘simliklarning o’ymakor naqshlari, ov manzarasi tasvirlangan edi.B) Buxoro hukmdorlarining Varaxsha qarorgohida

 81. VII asrning ikkinchi yarmida Xorazmga qaysi arab sarkardalari ikki marta yurish qilgan edi.A) Salim ibn Ziyod va Umayya ibn Abdulloh

 82. Buxoroxudot Tug’shoda nechanchi yillarda hukmronlik qilgan.B) 692-724 yillar

 83. Narshaxiyningyozishicha, arablar boqini arafasida Buxorxudotlar hukimiyati nechta shahar va qo’rg’ondan iborat bo’lgan.D) 12 ta

 84. Varaxshaning yana bir nomi qaysi javobda to ‘g’ri ko ‘rsatilgan.A) Rajfandun

 85. Xorazm diyori nechanchi yildan ikki qismga ajratilgan edi.A) 711 yil

 86. Kimning bosqinidan so’ng Xorazm ikki qismga bo’linib, Shimoliy qismini Gurganch miri, janubiy qisminiXorazmshoh boshqaradigan boldi.A) Qutayba

 87. Kimning bosqini natijasida Afrosiyob saroy devorlariga solingan odam suratlarining ko’zlari o’yilib, bo^yinlariga qilich biln chizilgan.B) Qutayba boshli arablarning

 88. Quyidagi qaysi o ‘rta asr davlati hududida Jo Y, Navkat, Karmankat, Yor kabi shaharlar mavjud bo ‘lgan. C) Qorluqlar davlati

 89. Qachondan boshlab bir necha qorluq shaharlar idajome masjidlari bino qilindi.A) X asr.o’r talari

 90. Quyida keltirilgan shaharlarning qaysilari Qorluqlar davlati hududida mavjud bo ‘lgan. C) Jo Y, Navkat, Karmankat, Yor

 91. IX asr oxirlariga kelib ...A) Movarounnahr xalqi Arab xalifaligi istibdodidan abadiy.xalos bo’ldi

 92. O’rta Osiyoda ilk madrasa qachon va qaysi shahar da bunyod etilgan. B) X asrda Buxoroning kavushdo’zlar mahallasida

 93. O’rta Osiyoda bunyod etilgan ilk madrasa qanday nomlangan.B) Farjak madrasasi

 94. Ma 'lumotlarga qaraganda VH-IX asrlarda O ‘rta Osiyo va Xitoy o ‘rtasidagi savdoda bitta ot Xitoy bozorida qancha ipak matoga ayribosh qilingan.B) 50 o’ram (to’pi 12,8 metrli)

 95. Xitoy bozorida har bir O’rta Osiyo oti qancha choyga ayribosh qilingan.A) 56 kg oliy navli choyga

 96. O’rta asrlarda Xitoyda choyni o Ichash uchun qanday o ‘lchov birligidan foydalanilgan. C) "jin " (1 jin - 600 g)

 97. 962-963yillarda G’azna viloyatini kim boshqargan.A) Alptegin

 98. Muqaddas Rim imperiyasi tashkil etilganyHi O’rta Osiyoda ...C) Alptegin G’azna viloyati hokimi bo’ldi

 99. G’aznaviylar davlati nechanchi yilda butunlay tugatilgan.A) 1186-yil

 100. 977-997yillarda hukmronlik qilgan davlat rahbarini aniqlang.C) Sobuqtegin

 101. 997-1030yillarda hukmronlik qilgan davlat rahbarini aniqlang.D) Mahmud G’aznaviy

 102. 1030-1041 yillarda hukmronlik qilgang’aznaviylar davlati rahbarini aniqlang.A) Mas 'udG’aznaviy

 103. Kimning hukmronligi davrida g’aznaviylarning siyosiy nufuzi oshib, somoniylar tomonidan e 'tir of etilgan. A) Sobuqtegin

 104. G’aznaviylar hukmronligi davrida viloyat hokimlari ...C) voliy deb atalgan

 105. G’aznaviylar hukmronligi davrida shahar hokimlari ...D) rais deb atalgan

 106. G’aznaviylar hukmronligi davrida viloyatda boshqaruv ishlari... shaharlarda esa ... tomonidan amalga oshirilgan.A) amid, kutvol

 107. Quyidagi qaysi hukmdor turkiy, fors, arab, pahlaviy tillarini bilgan va she 'rlaryozgan.D) Mahmud G’asznaviy

 108. G’aznaviylar davlatidagi harbiy boshqaruvga ta 'rif qaysi javobda to’g’ri berilgan. A) qo’shin bosh qo’mondoni-sipohsolor, lashkarboshi -solor, harbiy qismlar - sarxang deb atalgan

 109. "Qonuni Mas 'udiy " asarining muallifl qaysi javobdato ‘g ‘ri berilgan. C) Abu Rayhon Beruniy

 110. "Tarixi Mas 'udiy " asarining muallifl qaysi javobdato ‘g ‘ri berilgan. A) Bayhaqiy

 111. G’aznaviylar saroyidaijodqilgan allomalar to’g’riko’rsatilganjavobnitoping.D) Beruniy, Bayhaqiy, Gardiziy, NosirXusrav

 112. Qoraxoniylar davlati dastaval qanday nom bilan yuritilganB) Xoqoniya

 113. Xoqoniya davlati kuchaygach, Xl-XII asrlarda qanday nom olgan.A) Qorluq-Qoraxoniylar

 114. G’aznaviylar davlatida bosh vazirga bo’ysunuvchiqanday devonlar (vazirliklar) bo’lgan.A) harbiy, elchilik, rasmiy tadbirlar, moliya, xabar-pochta

 115. Qoraxoniylar davlati nechanchi yilda barham topdi.A) 1141-yil

 116. VIII asrda Xorazmshohlar davlati hududida mavjud bo ‘lgan 3 ta shahar X asr oxirlariga kelib qanchaga yetdi.B) 32 taga

 117. Qutayba tashabbusi bilan ikkiga ajratibyuborilgan Xorazm davlati qancha vaqtdan keyinyana birlashtirildi.C) 184yil

 118. 995-yil ...D) Gurganch miri Ma'mun ibn MuhammadKat shahrini ishg’ol qilib, Xorazmning ikki qismini birlashtirdi

 119. Damashqdagi rasadxonada osmonjismlari harakati va o ‘rnini aniqlash, yangicha zij yaratish ishlariga kim rahbarlik qilgan. C) Ahmad Farg ‘oniy

 120. Ahmad Farg’ oniy rahbarligida "Miqyos an-Nil" nechanchi yil qayta tiklangan.D) 861-yil

 121. 832-833-yillarda Farg only ...D) Suriyaning shimolida Sin/or dashtida va ar-Raqqa oralig’idagiyer meridiani bir darajasining uzunligini o ‘lchashda qatnashdi

 122. Hadis so’zining ma'nosi qaysi-javobda to’g’ri ko’rsatilgan.D) arabcha: rivoyat, naql

 123. Respublikamizda "Xorazm Ma 'mun akademiyasi"ning VOOyilligi nechanchi yilda nishonlandi.A) 2006-yil

 124. Quyidagi qaysi alloma "Arab va g’ayriarablar ustozi", "Xorazm faxri" kabi sharafli nomlar bilan mashhur bo’lgan.B) MahmudZamaxshariy

 125. Quyidagi qaysi atama musulmonlarni halollikka, poklikka, tenglikka chorlovchi, boshqalarning kuchidanfoydalanmaslikka da 'vat etadi.C) Tasavuf ••-...

 126. Chingizxon boshliq mo’g’ullar bosqini davrida O’tror hokimi kim edi.A) G’oirxon (Inolchiq)

 127. 727. Quyidagi qaysi xorazmshoh hukmronligining so'ngida "Davlat kengashi" ni (6 kishidan iborat) ta 'sis etadi.B) Sulton Muhammad

 128. Joj'i tomonidan 4 kunda egallanga Banokatyana qanday nom bilan ataladi.A) Shahruxiya

 129. Parvon yaqinidagijangda Jaloliddin Manguberdi qaysi mo g V sarkardasi ustidan g ‘alaba qozongan.B) Shiki Xutuxuning 45 minglik qoshini

 130. O^rta asrlarda Suriya ...A) Shorn debyuritilgan

 131. 1398-1399-yillarda Amir Temur ...C) Hindistongayurish qiladi va dehlini egallaydi

 132. Amir Temirning yetti yillik urushi qaysi hududlarga nisbatan amalga oshirildi.D) Eron, Oldva Kichik Osiyolarga

 133. Amir Temur davlatida tavochi qanday vazifani bajargan. C) harbiy qo "shin to "plash

 134. 1420-yil qurilgan Samarqanddagi Ulug'bek madrasasi ellik hujradan iborat bo^lib, ...A) har bir hujra uch xonaga: qaznoq (omborxona), yotoqxona, darsxonalardan iborat bo ‘lgan

 135. Musavirlikda "Hirot maktabi" deb nomlangan yangi uslubning asoschisini aniqlang.B) Kamoliddin Behzod


Download 0,52 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2024
ma'muriyatiga murojaat qiling

kiriting | ro'yxatdan o'tish
    Bosh sahifa
юртда тантана
Боғда битган
Бугун юртда
Эшитганлар жилманглар
Эшитмадим деманглар
битган бодомлар
Yangiariq tumani
qitish marakazi
Raqamli texnologiyalar
ilishida muhokamadan
tasdiqqa tavsiya
tavsiya etilgan
iqtisodiyot kafedrasi
steiermarkischen landesregierung
asarlaringizni yuboring
o'zingizning asarlaringizni
Iltimos faqat
faqat o'zingizning
steierm rkischen
landesregierung fachabteilung
rkischen landesregierung
hamshira loyihasi
loyihasi mavsum
faolyatining oqibatlari
asosiy adabiyotlar
fakulteti ahborot
ahborot havfsizligi
havfsizligi kafedrasi
fanidan bo’yicha
fakulteti iqtisodiyot
boshqaruv fakulteti
chiqarishda boshqaruv
ishlab chiqarishda
iqtisodiyot fakultet
multiservis tarmoqlari
fanidan asosiy
Uzbek fanidan
mavzulari potok
asosidagi multiservis
'aliyyil a'ziym
billahil 'aliyyil
illaa billahil
quvvata illaa
falah' deganida
Kompyuter savodxonligi
bo’yicha mustaqil
'alal falah'
Hayya 'alal
'alas soloh
Hayya 'alas
mavsum boyicha


yuklab olish