Acta de la sessió ordinària de l’ajuntament pleDownload 121.77 Kb.
Sana23.06.2017
Hajmi121.77 Kb.

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT PLE


CELEBRADA EL DIA 16 DE JULIOL DEL 2015

Acta número 08/15


A Sant Pere Sallavinera, el dia setze de juliol del dos mil quinze, a les nou del vespre, a la Sala d’Actes de la Casa de la Vila, es va reunir el Ple de la Corporació municipal sota la Presidència de la Sra. Alcaldessa, Na Montserrat Noguera Cantacorps, amb l’assistència dels Regidors, Sr. Matias Bosch bacardit, Sra. Terència Torra Montraveta, Sr. Jordi Boil Casanovas i Sr. Ramon Bacardit Santaulària, que constitueixen la totalitat dels membres de la Corporació municipal, assistits del Secretari accidental de l’Ajuntament, Sr. Josep Font Nadal, que dóna fe de l’acta, amb l’objecte de celebrar sessió ordinària convocada per a aquest dia, en primera convocatòria.


Oberta la sessió per la Presidència a l’hora abans esmentada i comprovat el quòrum d’assistència necessària per a que es pugui celebrar, es procedeix a conèixer els assumptes compresos en l’ordre del dia, adoptant al respecte els acords següents:

1.- Aprovació de l’acta de les sessions anteriors, de caràcter extraordinari, celebrades els dies 10 de juny de 2015, darrera sessió del mandat; 13 de juny de 2015, constitució de l’Ajuntament; i 18 de juny de 2015, organització i funcionament del nou ajuntament.
Tots els presents han rebut al seu domicili les minutes de les actes de les sessions anteriors, celebrades els dies 10 de juny de 2015, darrera sessió del mandat; 13 de juny de 2015, constitució de l’Ajuntament; i 18 de juny de 2015, organització i funcionament del nou ajuntament i, per tant, es donen per llegides. L’Alcaldessa pregunta si algú té alguna observació a fer. Donat que no hi ha cap observació, l’Alcaldessa pregunta si algú té alguna objecció a l’aprovació de les actes. Ningú no es manifesta i les actes de les sessions anteriors celebrades els dies 10 de juny de 2015, darrera sessió del mandat; 13 de juny de 2015, constitució de l’Ajuntament; i 18 de juny de 2015, organització i funcionament del nou ajuntament, es donen per aprovades per assentiment.

2.- Despatx oficial. Donar compte al Ple de les resolucions dictades per l’Alcaldia.
Es va donar compte al Ple, dels decrets i resolucions de l’Alcaldia dictats des de la data del darrer Ple ordinari celebrat per la Corporació, mostrant tots els assistents la seva conformitat a la informació donada.
L’Alcaldessa va informar de les disposicions oficials d’interès municipal aparegudes darrerament i va donar compte de la correspondència oficial rebuda i lliurada d’ençà la celebració de la darrera sessió ordinària, quedant ben assabentats tots els membres del Ple.

3.- Proposta de sol·licitud a la Diputació de Barcelona, d’un ajornament en el termini establert per a la realització i justificació de l’actuació consistent en la Construcció d’una escala d’accés a la torre de l’homenatge del castell i adequació de la torre i coberta de la sala principal del castell de Boixadors.
En data 24 de juliol de 2014, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va acordar l’aprovació de la concessió d’ajuts corresponents a la línia de suport “finançament de la reforma, rehabilitació i reparació d’elements constitutius de patrimoni singular local” del Programa complementari de suport a l’economia productiva local, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, atorgant un ajut per un import de 52.340,00 euros a l’Ajuntament de Sant Pere Sallavinera per a l’actuació de “Construcció d’una escala d’accés a la torre de l’homenatge del castell i adequació de la torre i coberta de la sala principal del Castell de Boixadors”, codi Xarxa 14/X/110191.
Des de l’any 1971, el conjunt del Castell de Boixadors ha estat objecte de diverses actuacions puntuals i complementàries de restauració, efectuades totes elles per la Diputació de Barcelona, amb la finalitat de preservar el patrimoni monumental i donar-li un ús públic de caràcter turístic.
També l’actuació de “Construcció d’una escala d’accés a la torre de l’homenatge del castell i adequació de la torre i coberta de la sala principal del Castell de Boixadors”, s’emmarca en un projecte tècnic realitzat pel Servei de Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona i serà el mateix Servei qui en gestionarà la seva execució.
La situació orogràfica del Castell de Boixadors, encimellat dalt un turó de 848 metres d’alçada, fa que en algunes èpoques de l’any no sigui aconsellable la realització de treballs de construcció per les dures condicions climatològiques que l’afecten.
Vista la impossibilitat de poder dur a terme l’actuació de “Construcció d’una escala d’accés a la torre de l’homenatge del castell i adequació de la torre i coberta de la sala principal del Castell de Boixadors” dins el termini fixat de realització i justificació de les actuacions incloses en el Programa complementari de suport a l’economia productiva local, en el marc de “Pla Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, que fineix el pròxim 30 d’octubre de 2015, es proposa a l’Ajuntament Ple l’adopció del següent ACORD:
Primer.- Sol·licitar a la Diputació de Barcelona, la concessió d’una pròrroga de 12 mesos del termini acordat per a realitzar i justificar l’actuació de “Construcció d’una escala d’accés a la torre de l’homenatge del castell i adequació de la torre i coberta de la sala principal del Castell de Boixadors”, Codi Xarxa 14/X/110191, del Programa complementari de suport a l’economia productiva local, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, per tal de poder fer les obres amb les millors condicions de treball, disposant alhora també de temps suficient per a tramitar l’expedient tècnic administratiu de contractació.
Segon.- Comunicar aquest acord al Servei de Coordinació de Consertació i Assistència Local de la Diputació de Barcelona.
La proposta va ser aprovada per unanimitat.

4.- Proposta de sol·licitud de canvi de destinació de la subvenció atorgada en el Pla únic d’obres i serveis de Catalunya, anualitat 2012, per a l’actuació consistent en l’ampliació del cementiri municipal.
Vist el Projecte d’obres d’Ampliació del cementiri municipal, quina actuació ha estat inclosa en el Pla únic d’obres i serveis, anualitat 2012, amb una subvenció aprovada per import de 110.000,00 euros.
Revisat l’objecte d’aquest projecte, que tal i com s’indica en la memòria descriptiva consisteix en la “necessitat de la compra de terrenys i d’execució de la tanca perimetral per a possibilitar la posterior ampliació del cementiri municipal atesa la manca de nínxols que s’ha demostrat evident a Sant Pere en aquests últims temps. No es planteja en aquesta fase, la construcció dels nous nínxols la qual cosa es proposa per una fase posterior però sí la construcció d’un magatzem actualment inexistent per donar servei a les necessitats actuals. Es planteja també l’endegament i enjardinament de l’espai interior resultant de la construcció dels murs.”
Vist que l’Ampliació del cementiri projectada és una solució allunyada dels criteris de sostenibilitat i austeritat econòmica, excessiva en la seva magnitud i cost per a cobrir les necessitats reals municipals pel que fa al servei de cementiri i amb inconvenients de tipus urbanístic que dificulten la seva contractació dins el termini establert en la normativa reguladora del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya, any 2012.
Vist que d’altra banda, hi ha la necessitat de dur a terme les obres del projecte de Reparació del camí de l’estació de Seguers a la Llavinera (1a fase) i del camí del molí de Boixadors, tot millorant el seu finançament.
Vist l’informe estès per secretaria intervenció que justifica l’existència de circumstàncies noves i no previstes inicialment que fan necessari el canvi de destí de la subvenció atorgada en el PUOSC.
Es proposa a l’Ajuntament Ple, l’adopció del següent acord:
Primer.- Sol·licitar al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya el canvi de destinació de la subvenció aplicada a l’actuació consistent en l’Ampliació del cementiri municipal, per a destinar-la a la nova obra del projecte de Reparació del camí de l’Estació de Seguers a la Llavinera (1a fase) i del camí del Molí de Boixadors.
Segon.- Aprovar el finançament de les obres del projecte de Reparació del camí de l’Estació de Seguers a la Llavinera (1a fase) i del camí del Molí de Boixadors, que es distribuirà de la forma següent:


  1. Obres de Reparació del camí de l’Estació de Seguers a la Llavinera (1a fase), SEPARATA NÚM. 1:
  1. Obres de Reparació del camí del Molí de Boixadors, SEPARATA NÚM. 2:

Tercer.- Manifestar la renúncia a l’import de ....... euros de l’ajut inicialment aprovat, corresponent a la diferència entre aquest import i la necessitat de finançament de la nova obra objecte del canvi de destinació que ara es formalitza.

5.- Aprovació definitiva del projecte modificat d’obra pública de competència municipal de Reparació del camí de l’Estació de Seguers a la Llavinera (1a fase) i del camí del Molí de Boixadors.
Vist que en data 24 d’abril passat el ple de la corporació va aprovar inicialment el projecte modificat d’obra pública de competència municipal relatiu a l’execució de les obres de Reparació del camí de l’estació de Seguers a la Llavinera (1a fase) i del camí del Molí de Boixadors.
Atès que el projecte modificat de Reparació del camí de l’Estació de Seguers a la llavinera (1a fase) i del camí del Molí de Boixadors, conté el desplegament complet de la solució òptima adoptada en relació amb la necessitat d'infraestructures d’aquest municipi, el qual ha estat redactat d'acord amb la normativa tècnica aplicable i amb el detall necessari i suficient per a fer factible la construcció i l'explotació posterior de l'obra.
Atès que en data 08/05/15 i 05/05/15, es va publicar l’anunci d’informació pública del projecte en el BOPB i al DOGC núm. 6864, a fi de que si poguessin presentar al·legacions. Tanmateix es va donar publicitat en la web municipal.
Atès que en la fase d’informació pública no s’han presentat al·legacions ni observacions oposant-se a l’execució de les obres del projecte de Reparació del camí de l’Estació de Seguers a la Llavinera (1a fase) i del camí del Molí de Boixadors.
Vist que l’òrgan competent per a l’aprovació definitiva és el ple de la corporació, d’acord amb el que disposa l’article 20.1 de la Llei 3/2007, de 4 de juliol, en relació amb l’article 52.2 o) i 274 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, es proposa a l’Ajuntament Ple l’adopció del següent ACORD:
Primer: Aprovar definitivament el projecte d’obra pública de competència municipal per a l’execució de les obres de Reparació del camí de l’Estació de Seguers a la Llavinera (1a fase) i del camí del Molí de Boixadors.

Segon: Publicar aquest acord al tauler d’anuncis d’aquesta corporació i a la pàgina web municipal.


La proposta va ser aprovada per unanimitat.

6.- Aprovació de l’expedient i obertura del procediment d’adjudicació de les obres de la Separata núm. 1, Reparació del camí de l’Estació de Seguers a la Llavinera, fase 1”.
Vist que l’expedient de contractació s’ha tramitat conforme preveu l’article 109 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic (endavant TRLCSP), havent-se justificat complidament la utilització en l’adjudicació del contracte del procediment negociat sense publicitat, atès que el contracte té un pressupost inferior a 200.000 euros, de conformitat amb allò disposat a l’article 177.2 TRLCSP.
Vistos els informes favorables units a l’expedient emesos pel Secretari i Interventor.
Atès que hi ha suficient consignació pressupostària per atendre al pagament del contracte d’execució de l’obra de la Separata núm. 1, Reparació del camí de l’Estació de Seguers a la Llavinera, fase 1”.
Atès que completat l’expedient de contractació procedeix de conformitat amb allò disposat a l’article 110 TRLCSP, l’aprovació del mateix, disposant l’obertura del procediment de licitació, així com l’aprovació de la despesa que ascendeix a 180.146,45 euros, IVA inclòs.
Atès que el Ple és competent per a l’aprovació de l’expedient en virtut de la competència atribuïda a la disposició addicional segona del TRLCSP i l’article 274.1 a) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 de abril, Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
Es proposa a l’Ajuntament Ple l’adopció del següent ACORD:
Primer: Aprovar l’expedient de contractació pel procediment negociat sense publicitat del contracte d’obra de la Separata núm. 1, Reparació del camí de l’Estació de Seguers a la Llavinera, fase 1”.
Segon: Procedir a l’obertura del procediment d’adjudicació de l’esmentat contracte.
Tercer: Aprovar la despesa del contracte que ascendeix a 180.146,45 euros, IVA inclòs.
Quart: Sol·licitar com a mínim 3 ofertes a empreses capacitades per la realització d’objecte del contracte. Deixant-se constància en l’expedient de les invitacions cursades, de les ofertes rebudes i de les raons per la seva acceptació o refús.
La proposta va ser aprovada per unanimitat.

7.- Contractació de les obres de Rehabilitació del pont de maó ceràmic de Sant Pere Sallavinera.
Vista la Memòria Técnica de Rehabilitació del pont de maó ceràmic de Sant Pere Sallavinera, redactada per l’Arquitecta Tècnica Sra Alexandra Descàrrega Solé.
Atesa la necessitat de realitzar les obres de rehabilitació del pont de maó ceràmic, actuació que ha estat preacordada per la Diputació de Barcelona en el marc de les Instruccions de gestió d’actuacions derivades de les Meses de concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” amb la concessió d’un ajut per import de 9.000,00 euros per a la seva execució.
Atès que el pressupost d’execució de les obres de rehabilitació del pont de maó ceràmic de Sant Pere Sallavinera, ascendeix a 8.246,01 euros, més l’IVA del 21% de 1.731,66 euros.
Atès que el procediment a seguir en l’expedient de contractació dels contractes menors és el previst a l’article 111 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic.
Es proposa a l’Ajuntament Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar la Memòria Tècnica dels treballs de Rehabilitació del pont de maó ceràmic de Sant Pere Sallavinera, redactada per l’Arquitecta Tècnica, Sra. Alexandra Descàrrega Solé, en el ben entès que si durant el període d’informació pública no es presentessin al·legacions quedarà definitivament aprovada sense necessitat de posterior acord.
Segon.- Sotmetre la citada Memòria tècnica al tràmit d’informació pública per un període mínim de trenta dies mitjançant la publicació d’anuncis al BOPB, a la pàgina web municipal i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament, per a la presentació d’al·legacions.
Tercer.- Aprovar la despesa de 8.246,01 euros, més l’IVA del 21% de 1.731,66 euros, per atendre el pagament del corresponent contracte de les obres amb càrrec a la partida 155/619 del vigent pressupost de despeses.
La proposta va ser aprovada per unanimitat dels cinc regidors que conformen el Ple de la Corporació municipal

8.- Proposta de designació de les dues festes de caràcter local per a l'any 2016.
Vist el què disposa l'article 37.2 del Reial Decret Legislatiu 1/1995, pel qual s'aprova el text refós de l'Estatut dels Treballadors i el Decret 177/1980, de 3 d’octubre, en el qual s’estableix que les dues festes locals seran fixades per Ordre del Conseller d’Empresa i Ocupació, proposta dels Municipis respectius.
Vista l'Ordre de la Conselleria d’Empresa i Ocupació, per la qual s'estableix el calendari oficial de festes locals a Catalunya per a l'any 2016.
Atès que segons l'article 46 del RD 2001/83, de 28 de juliol, és competència del Ple de l'Ajuntament proposar les dues festes de caràcter local al Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya.
L'Ajuntament Ple, per unanimitat, acorda:
Proposar a l'Honorable Conseller d’Empresa i Ocupació la designació com a festes de caràcter local per a tots els nuclis i entitats de població d'aquest municipi, per a l'any 2016, les dates de: 23 d'abril, festa de Sant Jordi, i 29 de juny, festa de Sant Pere.

9.- Aprovació de la revisió anual del Padró municipal d’habitants, amb referència a la data 01/01/2012.
D’acord amb el que estableix la Resolució de l’Institut Nacional d’Estadística de 17 de novembre de 2005 per la que es dicten instruccions tècniques als Ajuntaments sobre la revisió anual del Padró municipal d’habitants, es sotmet a consideració del Ple, l’aprovació del resum numèric de la revisió del Padró municipal d’habitants amb referència a 1 de gener de 2015, que dóna una resultat de 167 habitants.
La proposta s’aprova per unanimitat.

10.- Proposta de concessió de subvencions de caràcter ordinari a l’Associació Nits Culturals de Sant Pere Sallavinera, a la Comissió de Festes “Les Claus” de Sant Pere Sallavinera i a la parròquia de Sant Pere.
Vista la sol·licitud formulada per l'Associació Nits Culturals Sant Pere Sallavinera, per contribuir al finançament del festival de les Nits Culturals, celebrat els dies 3 i 4 de juliol en curs.
Vist el conveni que es proposa subscriure entre l'Associació Nits Culturals Sant Pere Sallavinera i l'Ajuntament per tal de formalitzar el suport econòmic que la Corporació ha de comprometre per a fer possible la organització del festival.
Considerada la necessitat de mantenir la celebració d’aquest esdeveniment cultural, que enguany celebra el 20è aniversari i que tan bons resultats ha reportat per a la població durant els darrers anys en que s’ha celebrat.
Vista la sol·licitud formulada per l’associació “Les Claus” de Sant Pere Sallavinera, en la condició d’entitat organitzadora de la Festa Major del municipi així com també d’altres festes tradicionals de caràcter local, de concessió d’un ajut econòmic per a l’organització dels actes de la Festa Major de Sant Pere Sallavinera, any 2015.
Vista també la petició de la parròquia de Sant Pere relativa a la sol·licitud d’un ajut econòmic per contribuir a les despeses de contractació d’una coral per acompanyar les celebracions litúrgiques del dia de la Festa Major.
Atès que des de fa anys l’associació “Les Claus” organitza amb gran encert i plena satisfacció del veïnat els actes de la festa major anual i que l’ajuntament col·labora cada any amb un ajut econòmic per import de 2.500,00 euros al finançament dels actes de la festa, així com també hi ha el costum de donar una col·laboració de 300,00 euros a la parròquia per a la contractació d’una coral per a acompanyar les celebracions litúrgiques del dia de la Festa Major.
Per tot això, l’Alcaldessa-Presidenta proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer. Aprovar el conveni de col·laboració a subscriure entre l'Associació Nits Culturals Sant Pere Sallavinera i l'Ajuntament, per a la organització i muntatge del festival de les Nits Culturals 2015, facultant la Sra. Alcaldessa, per a la seva signatura.
Segon. Comprometre una aportació econòmica per import màxim de 5.500,00 euros, en concepte de suport a les despeses d'organització i muntatge de les Nits Culturals de la plaça de Sant Pere, any 2015.
Tercer. Concedir una subvenció per import de 2500,00 euros a l’associació “Les Claus” de Sant Pere Sallavinera, per contribuir al finançament dels actes de la Festa Major de l’any 2015.
Quart. Concedir una subvenció per import de 300,00 euros a la parròquia de Sant Pere per contribuir a les despeses de contractació d’una coral per acompanyar les celebracions litúrgiques del dia de la Festa Major de l’any 2015.
La proposta va ser aprovada per unanimitat.

11.- Llicències d’obres.
Examinats els expedients de llicència d’obres que tot seguit es relacionen, l’Ajuntament Ple va adoptar, per unanimitat, l’acord d’atorgar la llicència municipal d’obres que hi correspon, concedint-se llevat el dret de la propietat i sense perjudici de tercers:
Al Sr. Josep Botines Cerezo, per a la realització d’obres consistents en la reparació del mur i tanca de ferro a l’immoble conegut popularment com a Cal Sastre.
Al Sr. Ramon Bohigas Gurguí, per a la realització d’obres consistents en la prolongació del tancament de la parcel·la de l’immoble conegut com Casanova del Torra o cal Maurici del nucli de l’Estació de Seguers.

12.- Aprovació del pagament de factures i despeses.
Previ un detingut examen i comprovació, fou aprovat, per unanimitat, el pagament de les factures i despeses que tot seguit es relacionen, facultant la Sra. Alcaldessa per a que en disposi llur pagament:


Registre

Data

Proveïdor/Creditor i concepte

TOTAL €

174/312

20.05.2015

DOGC. Anunci aprovació plec de clàusules

210,00

175/313

20.05.2015

Anna Mª Castilla. Reparació camins

2.599,69

176/314

21.05.2015

Aluminis Borràs. Canvi vidre trencat local social

234,66

177/316

25.05.2015

Telefonica. Telèfon fix Ajuntament consum abril 15

38,46

178/317

25.05.2015

Supermercat Super T (Maria Estany). Material neteja

5,05

179/320

26.05.2015

Gràfiques Oller. Paperetes eleccions

33,88

180/325

28.05.2015

ACA. Factura autoliquidació cànon aigua facturat 2n Trim

2.126,30

181/326

28.05.2015

ACA. Bonificació col.laboració cànon aigua 2n trim

-95,69

182/***

29.05.2015

T.T. Seguretat Social. Quota abril 15

1.250,15

183/328

01.06.2015

Movistar. Targeta missatges pc aigua consum maig

21,00

184/329

01.06.2015

Movistar. Mòbil alcaldia consum maig 15

46,99

185/330

01.06.2015

Isabel Gallego Grau. Gimnàstica maig 15

319,44

186/331

01.06.2015

Restaurant la Pala. Esmorzar i dinars membres mesa

93,16

187/332

02.06.2015

Joan Aguiló Cuesta. Quilometratge mesos abril i maig 15

54,34

188/333

02.06.2015

CEMSA. Avaria analitzador ca la Viuda

1.053,06

189/334

02.06.2015

CEMSA. Manteniment xarxa agua maig 15

750,89

190/345

03.06.2015

Gràfiques Oller. Material oficina

83,09

191/352

05.06.2015

Correus. Segells i certificats maig 15

19,16

192/353

05.06.2015

DOGC. Anunci aprovació plec clàusules

210,00

193/354

05.06.2015

Maquinària Lliró. Reparació desbrossadora petita

28,50

194/355

06.06.2015

Estació Servei Calaf. Gasolina i oli desbrossadora petita

26,16

195/356

08.06.2015

Cristina Blesa Picas. Taichi maig 15

222,75

196/361

10.06.2015

Televida. Teleassistència maig 15

38,41

197/362

10.06.2015

Electricitat J. Oliva. Treballs manteniment elèctric

238,52

198/364

11.06.2015

Ferreteria Riera. Material treballs manteniment

157,48

199/365

12.06.2015

Siemens. Rènting fotocopiadora juny 15

85,10

200/366

12.06.2015

CONSELL COMARCAL DE L'ANOIA:


Equip bàsic atenció social març i abril 15

206,88Recollida selectiva març i abril 15

1.258,53SAT Serveis Tècnics març i abril 15

200,00Servei d'Informàtica Comarcal març i abril 15

235,00RSU març i abril 15

2.276,56

201/370

15.06.2015

Agriplant Huguet. Flors torretes local social

28,31

202/371

16.06.2015

Maria Estany Albareda. Bosses reciclatge orgànica

951,35

203/372

16.06.2015

Fundació Miquel Valls. Esclerosi Lateral Amiotròfica

100,00

204/373

16.06.2015

Telefonica. Telèfon fix Ajuntament: consum maig 15

39,22

205/376

17.06.2015

Endesa. Llum Dipòsit Boixadors(Afores):8/4/15 a 5/6/15

430,05

206/377

17.06.2015

Endesa. Lllum pis Secretari (Marina): 8/04/15 a 5/06/15

18,40

207/378

17.06.2015

Endesa. Llum camí Fortesa: 8/05/15 a 5/06/15

17,38

208/379

17.06.2015

Endesa. Llum Pou Ventura(gironella):8/05/15 a 5/06/15

543,70

209/380

17.06.2015

Endesa. Llum camí Fortesa 2: 8/04/15 a 5/06/15

133,20

201/381

17.06.2015

Endesa. Llum raval Llavinera: 8/04/15 a 5/06/15

142,16

202/382

17.06.2015

Endesa. Llum plaça Major: 8/05/15 a 5/06/15

106,07

203/383

17.06.2015

Endesa. Llum escoles: 8/04/15 a 5/06/15

46,04

204/384

17.06.2015

Endesa. Llum dipòsit Sató: 7/04/15 a 5/06/15

128,26

205/385

17.06.2015

Endesa. Llum pou Bassetes: 8/04/15 a 5/06/15

253,08

206/386

17.06.2015

Endesa. Llum local social: 8/05/15 a 5/06/15

240,50

207/387

17.06.2015

Endesa. Llum edifici consistori: 8/04/15 a 5/06/15

180,33

208/388

17.06.2015

Endesa. Llum pis mestre: 7/04/15 a 5/06/15

79,38

209/389

17.06.2015

Endesa. Llum masies Querosa: 8/04/15 a 5/06/15

74,94

210/393

18.06.2015

Assessoria Martori. Maig 15

132,26

211/394

18.06.2015

Assessoria Martori. Juny 15

132,26

212/395

18.06.2015

Anna Mª Castilla. Manteniment cementiri Boixadors

875,44

213/404

23.06.2015

Missatgers Calaf, sl (missatgers MRW)

35,78

214/405

23.06.2015

Supermercat Super T. Material cistella fira igualada

12,00

215/412

29.06.2015

Canon. Cartutxos tinta impressores diverses

138,96

216/***

30.06.2015

T.T. Seguretat Social. Quota maig 15

1.537,35

217/413

30.06.2015

Quilometratge Joan Aguiló juny 2015

29,64

218/414

02.07.2015

E.S. Calaf.oli desbross, gasolina i neteja vehicles incendis

84,45

219/417

07.07.2015

CEMSA. manteniment xarxa agua juny 15

975,80

220/421

09.07.2015

Isabel Gallego Grau. Gimnàstica juny 2015

199,65

221/422

09.07.2015

Televida. Teleassistència juny 15

32,35

222/428

09.07.2015

SIEMENS. Rènting fotocopiadora juliol 15

85,10

223/429

09.07.2015

cristina Blesa Picas. Taichi juny 15

222,75

224/430

09.07.2015

Catalina Espinar Alpañez. Dietes auxiliar llar maig i juny

26,00

225/435

09.05.2015

Correus. Segells mes de juny 15

12,65

226/438

10.07.2015

Telefonica. Telèfon mòbil alcaldia consum juny 15

46,99

227/439

10.07.2015

Telefonica. Targeta mòbil missatges pc aigua

21,00

228/440

11.07.2015

Endesa. Llum aigües Pou Ventura: 5/6/15 a 8/7/15

758,22

229/441

11.07.2015

Endesa. Llum local Social: 5/6/15 a 8/7/15

305,75

230/442

11.07.2015

Endesa. Llum plaça Major: 5/6/15 a 8/7/15

115,34

231/443

11.07.2015

Endesa. Llum camí Fortesa: 5/6/15 a 8/7/15

20,52

232/444

13.07.2015

Telefonica. Telèfon fix Ajuntament: consum juny 15

38,77

233/447

13.07.2015

Assessoria Martori: serveis jurídics 2n trim 15

786,70

234/448

13.07.2015

Assessoria Martori: confecció Ssocials

132,26

235/449

13.07.2015

Wolters Kluwer España. Agenda gestió municipal

93,60

236/451

15.07.2015

Ferreteria Riera. Material manteniment

96,12

237/454

16.07.2015

Sistemes d'Organització, sa. Ordinador nou josep

955,95Suma

25.443,55Exhaurit el debat dels punts de l'ordre del dia i no havent-hi precs i preguntes a fer, es va donar per acabada la sessió, aixecant-se a tres quarts d’onze del vespre, de tot el que jo, el Secretari, en dono fe.

Do'stlaringiz bilan baham:


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2017
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa