Acta de la sessió ordinària celebrada pel ple de l’ajuntament el dia u d’abril de 2011Download 119.64 Kb.
Sana23.06.2017
Hajmi119.64 Kb.

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE L’AJUNTAMENT

EL DIA U D’ABRIL DE 2011
Acta de la sessió ordinària celebrada pel Ple de l’Ajuntament el dia 1 d’abril de 2011, que té lloc al saló de sessions de l’Ajuntament, sota la presidència del senyor Alcalde, en Pere Ribera i Guals, assistit de la Secretària de la Corporació, Na Montserrat Antón Romeu, i amb presència dels següents Regidors:


  • Agustí Planas Junyent.

  • Joan Borras Esquius.

  • Joan Ullé Castella.

  • Dídac Ullé Haro.

  • Josep M. Junyent Serra

  • Joan Muns Botinas.

Atès que assisteixen els 7 membres que formen la Corporació, existeix quòrum per desenvolupar-se la sessió.


A les 20,00 hores, el Sr. Alcalde obre la sessió i a continuació es procedeix a preguntar als assistents si tenen alguna cosa a dir en relació amb l’acta del dia 4 de març de 2011.
Els membres assistents manifesten que no tenen res a dir, quedant aprovada per unanimitat l’acta del dia 4 de març de 2011.
A continuació es procedeix a donar lectura de l’ordre del dia de la sessió, passant-se a discutir cada un dels punts, i prenent-se els següents:
A C O R D S
2.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, L’AJUNTAMENT DE SANT MATEU DE BAGES, I L’ADF AMICS DEL BOSC, PEL PLA DE VIGILÀNCIA COMPLEMENTÀRIA D’INCENDIS FORESTALS DE L’ANY 2011.- La Secretària informa que en data 22 de març de 2011, ha tingut entrada l’escrit enviat per l’Àrea d’Espais Naturals de la Diputació de Barcelona, junt amb el qual se’ns ha tramés el conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona, i els Ajuntaments de Sant Mateu de Bages, Rajadell, Aguilar de Segarra, Sant Pere Sallavinera, Fonollosa i l’ADF Amics del Bosc, per la vigilància complementària d’incendis forestals de l’any 2011, en el qual se’ns demana que procedim a la seva aprovació.
Atès que les condicions són les mateixes que en anys anteriors, i vista la proposta de l’Alcaldia, els membres assistents, per unanimitat acorden:
PRIMER.- Aprovar el conveni presentat per l’Àrea d’espais naturals de col·laboració entre la Diputació de Barcelona, aquest Ajuntament, i els Ajuntaments de Fonollosa, Rajadell, Aguilar de Segarra, Sant Pere Sallavinera i l’ADF Amics del Bosc, per la vigilància complementària d’incendis forestals de l’any 2011.
SEGON.- Autoritzar al Sr. Alcalde, per a la signatura de tota la documentació relativa a aquest acord.
3.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONVENI AMB AIGÜES DE MANRESA PEL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA A CASTELLTALLAT.- La Secretària informa que el conveni encara no està prou definit i seria una mica precipitat aprovar-ho ara.
Els membres assistents acorden deixar sobre la taula el tema per parlar-ne en la propera reunió.
4.- PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE “ARRANJAMENT DEL C/ COANER”.-
El Sr. Alcalde informa atès que encara no s’ha presentat el projecte modificat per part dels tècnics redactors del mateix es creu oportú deixar el projecte sobre la taula per aprovar la modificació, si es creu oportú en el proper Ple.
Els membres assistents acorden deixar el tema sobre la taula, a l’espera de que es presenti el projecte modificat.
5.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIO DEL PROJECTE “MODIFICAT D’ARRANJAMENT DE DIFERENTS CAMINS A SANT MATEU DE BAGES”.- A continuació el Sr. Alcalde exposa que s’ha de procedir a la contractació de les obres corresponents al projecte titulat “MODIFICAT D’ARRANJAMENT DE DIFERENTS CAMINS A SANT MATEU DE BAGES”
Ateses les característiques de l’obra es considera que el procediment més adequat és el procediment negociat sense publicitat.
Atès que en data 25/03/11, va ser emès un informe per la Intervenció sobre el percentatge que suposa la contractació en relació amb els recursos ordinaris del pressupost vigent.
Atès que en data 25/03/11, va ser emès un informe per la Secretaria sobre la legislació aplicable i el procediment a seguir, i l’òrgan competent per a aprovar i adjudicar el contracte.
Atès que per Resolució de l’Alcaldia de data 25/03/11, s’aprovà iniciar l’expedient per a la contractació referenciada, motivant la necessitat i idoneïtat de la contractació proposada.
Atès que en data 25/03/11, es redactà i incorporà a l’expedient el plec de clàusules administratives particulars que ha de regir l’adjudicació del contracte.
Examinada la documentació que s’acompanya i vist l’informe de la Secretària de la Corporació, i de conformitat amb l’establert en l’article 94 i la disposició addicional segona de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, i vista la proposta de l’Alcaldia, els membres assistents, per unanimitat acorden:
PRIMER. Aprovar l’expedient de contractació, mitjançant el procediment negociat sense publicitat, de l’obra “MODIFICAT D’ARRANJAMENT DE DIFERENTS CAMINS A SANT MATEU DE BAGES”
SEGON. Autoritzar, en la quantia de 61.535,82 € + IVA, la despesa que per a aquest Ajuntament representa la contractació de les obres de “MODIFICAT D’ARRANJAMENT DE DIFERENTS CAMINS A SANT MATEU DE BAGES”, per procediment negociat sense publicitat, amb càrrec a la partida 44-619 de l’estat de despeses del Pressupost Municipal d’aquest Ajuntament per a l’exercici 2011
TERCER. Aprovar el plec de clàusules administratives particulars que regiran el contracte d’obres consistents en “ARRANJAMENT DE DIFERENTS CAMINS A SANT MATEU DE BAGES”, per procediment negociat sense publicitat.
QUART. Sol·licitar ofertes a les següents empreses:
- Bagescon 2002 S.L.

- Ripoll Oliveras, S.L.

- Excavacions comarcal S.L.
6.- PROPOSTA DE RATIFICACIÓ DEL DECRET DE L’ALCALDIA DE PETICIÓ DE SUBVENCIÓ AL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ.- La Secretària informa que en data 18/03/2011, s’ha dictat la resolució que literalment diu aixi:
“Atès que en data 8 DE MARÇ DE 2010 va sortir publicada l’Ordre del Departament d’Educació i Universitats EDU/123/2010, de 1 de març, per la qual s’aproven les bases reguladores i s’obre la convocatòria pública per a la concessió d’ajuts als ajuntaments titulars de llars d’infants, per a l’escolarització de nens i nenes de 0 a 3 anys que es trobin en situacions socioeconòmiques desfavorides.
En data 2 de setembre de 2010, es va acordar:
PRIMER.- Sol·licitar al Departament d’Educació, subvenció per a l’escolarització dels següents nens d’entre 0 i 3 anys, que es troben en situació socioeconòmica desfavorida, durant el curs 2010-2011, d’acord amb la següent puntuació:


Nom alumne

TOTAL PUNTUACIÓ

SARA EL YEMHALI

10

BRUNO MAZAS CARRETERO

9

Atès que l’Ordre esmentada, obre un nou termini per presentar sol·licituds, en data 4 de març de 2011, el Ple de l’Ajuntament va acordar aprovar els criteris de baremació per optar a l’ajut.


Atès que s’han presentat les següents sol·licituds per acollir-se a aquesta convocatòria, i totes elles reuneixen els requisits exigits.


Nom sol·licitant

Nom alumne

Irene Moro Junyent

Arnau Martinez Moro

Maria Teresa Bonjoch Ribera

Beth Via Bonjoch

Atès que la Secretaria ha presentat la següent proposta de baremació:
NOMPunts Ingressos

Monoparental

Nombrosa

TOTAL

ARNAU

3.105,06 : 2

1.552,53

1010

BETH

16.920,08 : 5

3.384,01

55


HE RESOLT
PRIMER.- Sol·licitar al Departament d’Educació, subvenció per a l’escolarització dels següents nens de 0 a 3 anys, que es troben en situació socioeconòmica desfavorida, durant el curs 2010-2011, d’acord amb la següent puntuació:


Nom alumne

TOTAL PUNTUACIÓ

ARNAU MARTINEZ MORO

10

BETH VIA BONJOCH

5

SEGON.- Informar al Ple d’aquest Decret, en la propera sessió que es celebri.”


Vist el Decret anterior i la proposta de l’Alcaldia, els membres assistents per unanimitat acorden:
Ratificar el Decret de l’Alcaldia de data 18/11/2011, de petició de subvenció per a l’escolarització dels següents nens d’entre 0 i 3 anys, que es troben en situació socioeconòmica desfavorida, durant el curs 2010-2011, 2on termini.
7.- DONACIÓ DE COMPTE D’UN DECRET DE L’ALCALDIA EN TEMES DE PERSONAL. Per Decret d’Alcaldia de data 24-03-2011, s’ha dictat la següent resolució, que literalment diu així:
“Atès que la Sra. Montserrat Junyent Dalmases, Treballadora Familiar d’aquest Ajuntament, ha presentat baixa per malaltia a partir del dia 21 de març de 2011, preveient-se uns 60 dies de baixa.
Atès que és urgent i necessari disposar de la persona necessària per fer la substitució de la Sra. Junyent en les tasques que desenvolupa..
Vist l’informe emès per Intervenció i per Secretària i vist el Reglament de Personal de les Entitats Locals, i l’article 291 del Decret 2/2003, del text refos de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, sobre la possibilitat de contractar treballadors per la via d’urgència.
HE RESOLT
PRIMER.- Contractar mitjançant contracte laboral i temporal a temps parcial i per raó d’urgència a MARIA DOLORS GUITART CASTELLA per fer tasques DE TREBALLADORA SOCIAL, en substitució de la Montserrat Junyent Dalmases.
SEGON.- El contracte serà per a la realització de substitució de la Ttreballadora Social, Montserrat Junyent Dalmases, i començarà el dia 25 de març, i fins que es tingui l’alta de la Montserrat Junyent. L’horari serà de 4 hores setmanals.
TERCER.- Afiliar a la persona abans esmentada i donar-la d’alta a la Seguretat Social.

QUART.- Publicar al BOP i al DOG la contractació abans esmentada, i donar coneixement al Ple de l’Ajuntament d’aquesta contractació, en la primera sessió que es celebri.”


Vist el Decret anterior i la proposta de l’Alcaldia, els membres assistents per unanimitat acorden donar-se per assabentats.
8.- DONACIÓ DE COMPTE D’UN DECRET DE L’ALCALDIA D’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2010.- En data 9/03/2011 s’ha procedit a l’aprovació del Decret que literalment diu així:

ANTECEDENTS1. RESULTAT DE LA LIQUIDACIÓ.- Formada per la intervenció la liquidació del pressupost de l'exercici de 2010, s’ha obtingut, el següent resultat:
A) RESPECTE AL PRESSUPOST DE DESPESES:
1- Exercici en curs:

Pressupost inicial de despeses:

884.537,00

Modificacions de despeses:

1.044.342,16

Pressupost definitiu de despeses:

1.928.879,16

Despeses autoritzades:

1.804.379,09

Despeses compromeses:

1.804.379,09

Obligacions reconegudes:

1.804.379,09

Despeses ordenades:

969.807,36

Pagaments realitzats:

969.807,36

Obligacions pendents de pagament:

834.571,73

2- Exercicis tancats:Obligacions pendents de pagament corresponents als pressupostos de despeses d’exercicis tancats:

70.500,93
TOTAL CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT

905.072,66


B) RESPECTE AL PRESSUPOST D’INGRESSOS:
1- Exercici en curs:

Pressupost inicial d’ingressos:

884.537,00

Modificacions d’ingressos:

1.044.342,16

Pressupost definitiu d’ingressos:

1.928.879,16

Baixes

1.268.06

Drets reconeguts:

1.826.301,53

Dev. Ingressos

513.48

Recaptació neta:

1.245.568,82

Drets pendents de cobrament:

580.732,71

2- Exercicis tancats:Drets pressupostaris liquidats en exercicis anteriors pendents de cobrament:

119.217,82

TOTAL DEUTORS PENDENTS DE PAGAMENT

699.950,53


C) RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L’EXERCICI:


Drets reconeguts nets- Operacions corrents (1 a 5)

596.431,01

Altres no financeres ( 6 )

1.131.966,59

Total no financer

1.728.397,60

Passius financers (9)

97.903,93

Total

1.826.301,53

- Obligacions reconegudes netes (1 a 5)

517.299,45

- Altres no finaneres ( 7)

1.237.374,23

Total no financer


1.754.673,68

Passius financers (9)

49.705,41

- Obligacions reconegudes netes

1.804.379,09

RESULTAT PRESSUPOSTARI PREVI

21.922,44

- Desviacions positives de finançament.

7.245,87

+ Desviacions negatives de finançament.

6.216,99

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT


20.893,56


D) ROMANENTS DE CRÈDIT:

Romanent de crèdit inicial

124.500,07

Ingressos no executats

-102.577,63

Romanent de crèdit final

21.922,44

Desviació de finançament negativa de l’exercici

6.216,99

Desviació de finançament positiva de l’exercici

7.245,87

Resultat pressupostari ajustat

20.893,56

Ajustos impossible cobrament

833,90

TOTAL

20.059,66

Incorporació obligatòria (art. 182.3 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals).

Reparació mur escullera piscines municipals

70.943,00

Projecte aigua Bages Sec

7.891,32

Redacció de diversos projectes

1.741,69

TOTAL

80.576,01

Incorporació voluntària (art. 182.1 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals).

La incorporació voluntària seria possible si només tinguéssim en compte el Resultat pressupostària real que és de 20.059,66 €, però el romanent de tresoreria és de 220,57 €, i per tant és millor no fer cap incorporació, atès que no hi ha tampoc despeses autoritzades.


E) ROMANENT DE TRESORERIA:
El romanent de tresoreria, segons l’estat financer que figura a continuació:


Pendent de cobrament pressupostari

699.950,53

Pendent de cobrament no pressupostari

161.406,30

-Provisió d’insolvències

7.529,27

Pendent de cobrament net

853.827,56

Pendent de pagament pressupostari

905.072,66

Pendent de pagament no pressupostari

88.211,63

Pendent de pagament net


993.284,29

Fons líquids


139.677,30

Romanent previ


220,57

Romanent amb finançament afectat


0,00

Romanent per a Desp. Generals


220,57


F) ESTALVI NET


Ingressos corrents (C 1 a 5)

596.431,01

Despeses corrents no financera (C 1,2, i 4)

510.538,58

Estalvi bruts

85.892,43

Anualiat teòrica

61.391,07

Estalvi net


24.501,36


F) RATIO LEGAL D’ENDEUTAMENT


Deute pendent a 31-12-2010

466.150,21

Ingressos corrents 2009

596.431,01

Ratio

78 %


2. PROVISIÓ D’INSOLVENCIES.- De conformitat amb els articles 191 del Text Refòs de la Llei 39/88, Reguladora de les Hisendes Locals (LLRHL) així com la regla 341.1 de la Instrucció de Comptabilitat es preveu que per quantificar el romanent de tresoreria s’han de deduir els drets pendents de cobrament que es considerin de difícil o impossible recaptació.
El pendent de cobrament s’ha minorat, en concepte de dubtós cobrament, en 7.529,27 €. Per a la determinació d’aquesta quantia s’ha tingut en compte l’antiguitat dels deutes, el seu import, la naturalesa dels recursos, i els percentatges de recaptació tant en executiva com en voluntària. En qualsevol cas això no implicaria l’anul·lació del dret reconegut ni produirà la seva baixa.


Any

Capitol

Import

%

Import

2010

1

9.938,60

 

 
2

209,18 

3

6.530,40

 

 

 

TOTAL

16.678,18

5%

833,90

2009

Tots Capítols

10.374,69

15%

1.556,20

2008

Tots Capítols

4.310,79

40%

1.724,31

2007

Tots Capítols

2.098,57

80%

1.678,85

2006

Tots Capítols

1.369,60

100%

1.369,60

2005

Tots Capítols

105,03

100%

105,03

2004

Tots Capítols

261,38

100%

261,38

 

 

 

 

7.529,27


3. INGRESSOS AFECTATS.- No hi ha ingressos afectats:
4. ESTABILITAT PRESSUPOSTARIA.- Respecte a l’estabilitat pressupostària, es compleix el RD 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, d’Estabilitat Presupostària, atès que tenim aprovat un Pla Econòmic Financer que estableix que s’ha d’arribar a l’equilibri pressupostari a l’any 2012, tal i com s’informa per la Secretària Interventora, en el seu informe.
5. INFORMES NEGATIUS.- No s’informa negativament cap pagaments, ni cap expedient administratiu.

6. INFORMES PRECEPTIUS.- El secretari i l’interventor han emès els corresponents informes d’acord amb l’article 191.3 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, que ha estat favorable.

Atès el que s’ha exposat,


HE RESOLT
PRIMER.- Aprovar la liquidació del pressupost de l’exercici 2010, que en termes consolidats figura a la part d’antecedents i que s’adjunta en annex amb el corresponent detall.
SEGON.- Informar-ne al Ple en la primera sessió que es celebri.

 

TERCER.- Trametre l’expedient de liquidació del pressupost a la Delegació Territorial del Govern de la Generalitat i a la Delegació Provincial d’Hisenda, preferentment per mitjans telemàtics.”


Vist el Decret anterior i la proposta de l’Alcaldia, els membres assistents per unanimitat acorden:
Donar-se per assabentats del Decret de l’Alcaldia de data 9 de març de 2011, relatiu a l’aprovació de la liquidació del pressupost de la Corporació de l’any 2010.
9.- DONACIO DE COMPTE DE DIVERSOS DECRETS DE L’ALCALDIA.- A continuació s’informa de la part resolutiva dels diferents Decrets d’Alcaldia, emesos des de l’últim Ple, i fins el dia d’avui:
15-03-2011
Aprovar la relació de factures, 3/2011, que importa SETANTA-TRES MIL DOS-CENTS VUITANTA AMB ONZE euros.
17-03-2011
PRIMER.- Atorgar a ERNEST PLANAS RATERA, llicència municipal per les obres de reforma interior habitatge unifamiliar aïllat a Casa Ca l’Agusti de Sant Mateu de Bages.

Aquestes obres s’hauran d’efectuar amb estricte subjecció a la sol·licitud presentada i sota les condicions generals i particulars que es comunicaran al dors de la llicència.


SEGON.- Aprovar la liquidació de l’impost sobre construccions que importa 523,59 €, la liquidació de la taxa que importa 150 € i placa 15 €, d’acord amb les Ordenances fiscals números 4 i 13.
TERCER.- Notificar aquesta Resolució al titular de la llicència, fent-li oferiment de les accions que siguin oportunes.
18-03-2011
PRIMER.- Iniciar la tramitació administrativa del compte general de l’exercici 2010.
SEGON.- Que la Intervenció elabori el compte general i emeti l’informi preceptiu.
22-03-2011
PRIMER.- Aprovar el padró corresponent a la relació de rebuts de la Taxa d’assistència a la Llar d’Infants municipal, corresponent al mes d’abril de 2011, que importa 880,00 €.
SEGON.- No posar al cobrament el rebut de l’alumne Sara El Yemlahi i Bruno Mazas Carretero de 110,00 € cadascún, atès que estan subvencionat per la Generalitat de Catalunya.
TERCER- Procedir al cobrament dels corresponents rebuts a través de la Caixa del Mediterrà, que importa 440,00 € i la resta de rebuts, que importa 220,00 € al pagament s’efectuarà a les Oficines Municipals.
22-03-2011
PRIMER.- Aprovar el padró corresponent a la relació de rebuts de la Taxa d’assistència al curs d’anglès, que presenta el Tresorer de la Corporació, amb informe favorable d’intervenció, corresponents al 3er trimestre.
SEGON.- Procedir al cobrament dels corresponents rebuts a través de la Caixa del Mediterrà, que import 600,00 €.
22-03-2011
Convocar la Comissió Especial de Comptes el proper dia 19 d’abril de 2011, a les 19,30 hores a l’Ajuntament, per tal d’examinar els comptes generals de la corporació, juntament amb els justificants i antecedents, i emetre’n el corresponent dictamen.
25-03-2011
PRIMER. Portar a terme les obres relatives a ”MODIFICAT D’ARRANJAMENT DE DIFERENTS CAMINS AL TM DE SANT MATEU DE BAGES”, mitjançant el procediment del contracte menor, i aprovar l’expedient de contractació.
SEGON. Autoritzar, en quantia de 10.345,94 € i 1.862,27 € d’IVA, la despesa que per a aquest Ajuntament representa la contractació de les obres, a càrrec del finançament mitjançant subvenció de la Direcció General del medi Natural.
TERCER. Presentar invitació a l’empresa Excavacions Duocastella S.L., per tal de que si està interessa concorri a la licitació, i atorgar-li un termini de 10 dies hàbils per presentar l’oferta.
25-03-2011
PRIMER. Portar a terme les obres relatives a “Arranjament del Camí del Raval de Meja”, mitjançant el procediment del contracte menor, amb el contractista EXCAVACIONS COTS CODINA S.L, per un import de 7.857,87 € + 1.414,42 € D’IVA (9.272,29 €)
SEGON.- Una vegada realitzada l'obra, incorpori's la factura i tramiti's el pagament si escau.
TERCER. Notificar la resolució als adjudicataris en el termini de cinc dies a partir de la data de la signatura de la Resolució.
25-03-2011
PRIMER. Iniciar el procediment d’adjudicació del contracte d’obres consistents en “ARRANJAMENT DE DIFERENTS CAMINS A SANT MATEU DE BAGES”, degut a que és necessària la seva execució atès que els camins estant en molt mal estat i és molt dificultós el pas de vehicles.
SEGON. Que es redacti el corresponent plec de clàusules administratives particulars que ha de regir el contracte i el procés d’adjudicació.
TERCER. Que per l’Interventor municipal es faci la retenció de crèdit, que acrediti que existeix crèdit suficient i adequat per a finançar la despesa que comporta la celebració d’aquest contracte i que emeti un informe sobre la fiscalització prèvia o crítica de la despesa.
QUART. En cas de ser favorable la fiscalització prèvia, que s’emeti un informe-proposta de Secretaria al respecte.
CINQUÈ. Donar compte de totes les actuacions a aquesta Alcaldia perquè resolgui allò que sigui procedent.
Els membres assistents es donen per assabentats.
10.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS.- La Secretària informa que el Sr. Josep Cots va presentar ahir el Pla de Protecció Civil del municipi de Sant Mateu de Bages, INFOCAT, i que seria convenient procedir a la seva aprovació, per tal de poder complir els terminis per cobrar la subvenció i perquè sigui operatiu aquest estiu.
Els membres assistents per unanimitat acorden considerar necessari procedir a debatre sobre l’aprovació de Pla d’actuació per a incendis forestals INFOCAT, del municipi de Sant Mateu.
APROVACIÓ INICIAL DEL PLA D’ACTUACIÓ D’INCENDIS FORESTALS A SANT MATEU DE BAGES, INFOCAT.- El Sr. Alcalde exposa que durant les últimes setmanes s’ha estat treballant conjuntament amb el Tècnic Josep Cots, en la redacció del Pla Infocat, i finalment ens ha estat presentat.
D’acord amb el que estableix la Llei 4/1997, de 20 de maig de protecció civil de Catalunya s’ha de procedir a la seva aprovació inicial i posteriorment a la seva exposició pública.
Els membres assistents procedeixen a examinar el Pla i per unanimitat acorden:
PRIMER.- Aprovar inicialment el Pla d’actuació per a incendis forestals INFOCAT, del municipi de Sant Mateu..
SEGON.- Exposar al públic l’INFORCAT, durant el termini de trenta dies, a comptar des de l’endemà de la última publicació del corresponent Edicte en el tauló d’Edictes, el BOP i el DOGC, durant els quals es podran examinar i formular-hi les al·legacions pertinents.
TERCER.- En cas de no haver-hi cap reclamació o suggeriment l’aprovació inicial esdevindrà definitiva sense necessitat d’un nou acord i es trametrà als serveis territorials del Departament d’Interior del Govern de la Generalitat de Catalunya, per tal que la Comissió de Protecció Civil de Catalunya procedeixi a la seva homologació.
11.- PRECS I PREGUNTES.- El Sr. Alcalde pregunta als assistents si tenen algun prec o pregunta a fer a la qual cosa els assistents responen que no.
I no havent més assumptes per tractar, es va aixecar la sessió a les 21,30 hores, signant aquesta minuta, el Sr. Alcalde, amb mi, la Secretària, que certifico.
L’Alcalde, Davant meu,

La Secretària.

____________________________________________________________________________

C/ Afores, s/n – 08263 SANT MATEU DE BAGES (Barcelona) NIF: P-0822900-G

Tel. 93 836 00 10/93 868 24 02- Fax 93 868 24 02/93 115 70 43- mail: st.mateu@diba.catDo'stlaringiz bilan baham:


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2017
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa