Acta de la sessió extraordinària del ple de l’ajuntament de sant martí sesgueioles del dia 2 de juliol de 2012Download 68,5 Kb.
Sana23.06.2017
Hajmi68,5 Kb.
#12950
Ajuntament de Sant Martí Sesgueioles
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ SESGUEIOLES DEL DIA 2 DE JULIOL DE 2012.
Al saló de sessions de la Casa de la Vila es reuneix en primera convocatòria el ple de l’ajuntament de Sant Martí Sesgueioles en sessió extraordinària sota la presidència de l’Il·lm. Sr. Alcalde, Jesús Torrens i Garriga i amb l’assistència dels Srs. Regidors Jordi Llorens Vila, Gerard Borràs Sifres, Rosa Maria Garcia Flores i Anna Maria Sala i Rius.
No hi assisteix excusa’n la seva absència el Sr. Pere Marce Franquesa i el Sr. Josep Piqué i Solé.
Hi assisteix com a Secretari accidental el Sr. Cèsar Jato i Pacífico.
Oberta la sessió per la presidència a les vint-i-u una hores i vuit minuts i un cop comprovat pel Secretari Accidental del quòrum que cal perquè pugui ser iniciada, es procedeix a conèixer els següents assumptes inclosos a l’ordre del dia:
1.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, CERTIFICACIÓ D’OBRA NÚM. 9 DEL MES DE FEBRER DE 2012, CERTIFICACIÓ D’OBRA NÚM. 10 DEL MES DE MARÇ DE 2012 I CERTIFICACIÓ D’OBRA NÚM. 11 DEL MES D’ABRIL DE 2012 DEL PROJECTE D’ARRANJAMENT D’UNA ANTIGA FÀBRICA COM A LOCAL SOCIAL A SANT MARTÍ SESGUEIOLES, FASES 1,2,3 I 4.
Atès que per part del tècnic director d’obra s’ha presentat la 9ª, 10ª i 11ª certificació signada per ell i el contractista corresponent al mes de Febrer, Març i Abril de 2012 de l’obra “Projecte d’arranjament d’una antiga fàbrica com a local social a Sant Martí Sesgueioles, fases 1,2,3 i 4”.
Per tot l’exposat, el ple acorda per unanimitat dels assistents, el següent:
Primer: Aprovar la certificació núm. 9 per un import de 17.605,49.-€, corresponent al mes de Febrer de 2012 de l’obra “Projecte d’arranjament d’una antiga fàbrica com a local social a Sant Martí Sesgueioles, fases 1,2,3 i 4”.
Segon: Aprovar la certificació núm. 10 per import de 9.873,98.-€, corresponent al mes de Març de 2012 de l’obra “Projecte d’arranjament d’una antiga fàbrica com a local social a Sant Martí Sesgueioles, fases 1,2,3 i 4”.
Tercer: Aprovar la certificació núm. 11 per import de 2.498,87.-€, corresponent al mes d’Abril de 2012 de l’obra “Projecte d’arranjament d’una antiga fàbrica com a local social a Sant Martí Sesgueioles, fases 1,2,3 i 4”.
Quart: Trametre per triplicat la certificació d’obra núm. 9,10 i 11 a la Delegació Territorial del Govern a Barcelona Secció PUOSC del Departament de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya, per justificació PUOSC 2010 actuació núm. 200.

Ajuntament de Sant Martí Sesgueioles
2.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DOCUMENT DE RESOLUCIÓ DE CONTRACTE ENTRE L’AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ SESGUEIOLES I L’EMPRESA EMCOFA, SAU DEL CONTRACTE DE L’OBRA “PROJECTE D’ARRANJAMENT D’UNA ANTIGA FÀBRICA COM A LOCAL SOCIAL A SANT MARTÍ SESGUEIOLES, FASES 1,2,3 I 4”.
Atès que el Sr. Alcalde, actuant en nom i representació de l’ajuntament de Sant Martí Sesgueioles i assistit ple Secretari accidental de la Corporació, i de l’altra, el Sr. Valentí Solé Estany, actuant en nom i representació de l’empresa EMCOFA, SAU, en data 26 de juny de 2012, varen pactar, acordar i signar, el següent:
Primer.- Amb data 3 de febrer de 2.011, es va subscriure un contracte entre l’Ajuntament de Sant Martí de Sesgueioles i l’empresa EMCOFA, SAU amb NIF A-08552135, arrel d’acord del Ple municipal de data 11 de gener de 2.011, on es va declarar vàlida la licitació i de conformitat amb la proposta de la Mesa de Contractació, es va adjudicar a l’empresa esmentada, el contracte per a l’adjudicació de l’obra consistent en “Projecte d’arranjament d’una antiga fàbrica com a local social a Sant Martí de Sesgueioles, fases 1, 2, 3 i 4”, que s’havia de desenvolupar d’acord amb el projecte aprovat, el plec de clàusules administratives particulars i les ofertes fetes pel contractista en les seves pliques, pel preu de 584.126’91 euros, IVA vigent inclòs, d’acord amb l’article 135.3 de la Llei 340/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic.
Segon.- El contracte s’ha d’interpretar que gaudeix de la qualificació de contracte d’obres a l’emparament de l’article 6 de la Llei 30/2.007, de 30 d’octubre, de contractes del Sector Públic (BOE nº 261 del 31-10-2007), entenent-se per “obres” el resultat d’un conjunt de treballs de construcció o d’ingeniería civil, destinat a complir per si mateix una funció econòmica o tècnica, que tingui per objecte un bé immoble.

El legislador va tenir la previsió d’establir les possibles causes de resolució dels contractes. En el cas que ens ocupa es dóna la circumstància prevista per l’article 206-c), que consisteix en el mutu acord entre l’Administració i el contractista, per quant s’han donat unes situacions que aconsellen l’esmentada resolució.


La resolució contractual s’acordarà per l’òrgan de contractació, entenent-se en aquest cas que podrien incidir la resolució d’ofici, alhora que la instancia expressa del contractista, o sigui que en aquest cas es tracta d’una resolució per mutu acord, per quant no hi concorreix fonamentalment altra causa de resolució que sigui imputable al contractista, i atès que no existeixen raons d’interès públic que facin innecessària o inconvenient la permanència del contracte, situació que no obstant es justificarà més endavant.
Tercer.- La resolució del contracte, d’acord amb l’article 222 (Llei 30/2.007), té els efectes de donar lloc a la comprovació, medició i liquidació de les obres realitzades segons el projecte, fixant els saldos pertinents a favor o en contra del contractista.

Que no havent-se treballat des del mes de maig, s’acorda donar com a certificació final de liquidació d’obra la certificació número 11 de data 9 de maig del 2.012.

S’adjunten les fotos realitzades avui, per poder comprovar l’estat de l’obra a dia d’avui a efectes que poguessin interessar.


Ajuntament de Sant Martí Sesgueioles
Quart.- En aquest contracte han concorregut unes causes, que contra totes les perspectives inicials, han portat a la seva resolució, que de comú acord, com s’ha manifestat. decideixen les parts.

Es va preveure que el termini màxim per a l’execució total de l’obra seria de 8 mesos,a comptar des de la formalització de l’acta de comprovació de replanteig/acta d’inici de les obres, la qual cosa s’ha superat amb escreix,si bé es reconeix la concurrència d’una sèrie de situacions que sense ésser causa de força major, han dificultat que el contractista pogués actuar com s’havia previst.


Cinquè.- S’ha tingut en compte les normes específiques de contractació en les entitats locals, segons allò previst per la Disposició addicional segona de la Llei 30/2.007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic.
Sisè.- El contracte va néixer a l’emparament de la Llei 30/2.007, de 30d’octubre, de Contractes del Sector Públic.
En el Butlletí Oficial de l’Estat de 2 d’agost de 2.011, es publica la Llei 24/2.011, d’1 d’agost, de contractes del sector públic en els àmbits de la Defensa i de la Seguretat, dictada per incorporar a l’ordenament jurídic espanyol les normes de la Directiva 2.009/81/CE, de 13 de juliol, del Parlament i el Consell europeus sobre coordinació dels procediments d’adjudicació de contractes d’obres, de subministrament i de serveis per les entitats o poders adjudicadors en els àmbits de referència.

Aquesta Llei estableix com a principi l’aplicació de la Llei 30/2.007, de 30 d’octubre, de contractes del servei públic, en tot allò no regulat de forma expressa per la Llei 24/2.011.

De conformitat amb la Disposició Transitòria de la Llei 24/2.011, d’1 d’agost, els expedients de contractació iniciats abans de l’entrada en vigor d’aquesta Llei es regiran per la normativa vigent en el moment del seu inici. A aquests efectes s’entendrà que els expedients de contractació han sigut iniciats si s`ha publicat la corresponent convocatòria del procediment d’adjudicació del contracte.

En el cas que ens ocupa, l’expedient ja s’havia iniciat.

No obstant, s’ha de contemplar el Reial Decret Legislatiu 3/2.011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (BOE del 16), norma que persegueix dotar al cos normatiu d’una major seguretat jurídica, després de les múltiples disposicions dictades en matèria de contractació. En la disposició Transitòria primera, també es regula, que els expedients de contractació iniciats abans de l’entrada en vigor d’aquesta Llei es regiran per la normativa anterior.
Setè.- Les parts consideren que aquesta resolució de mutu acord, es realitza sense que generi cap responsabilitat per defectes o errors de projecte.

Tampoc s’ha registrat que el projecte d’execució de l’obra prevista en el projecte s’hagi desviat en cap percentatge, tant per excés com per defecte, del cost real de la mateixa, tant imputables al contractista com a l’Administració.

Durant l’execució de les obres, no es coneixen que s’hagin produït danys o perjudicis, ni a l’Administració ni a tercers, per defectes o insuficiències tècniques del projecte o per errors materials, omissions i infraccions de preceptes legals o reglamentaris en que el contractista.
Ajuntament de Sant Martí Sesgueioles
Vuitè.- El contractista continuarà responent del termini de garantía de l’obra executada, com a mínim, de dotze mesos, comptats des de la data de signatura de l’última certificació d’obra.

Servirà la garantía definitiva actualment dipositada.


Novè.- Les parts renuncien expressament a qualsevol reclamació que pogués formular-se per la resolució del contracte, ensems que desisteixen de tot quant s’hagués pogut interposar fins el present, relacionat amb el mateix tema.
Desè.- Aquest document adquirirà plena validesa i eficàcia, un vegada s’hagi aprovat pel Ple de l’Ajuntament Ple, al qual el Sr. Alcalde es compromet a elevar-lo per al seu coneixement i aprovació, si s’escau.
En prova de conformitat, les parts una vegada llegit i trobat conforme, ho signen per duplicat i a un sol efecte, en el lloc i data esmentats al començament.”
Per tot l’exposat, el ple acorda per unanimitat dels assistents, el següent:
Primer: Aprovar el document de resolució de contracte entre l’ajuntament de Sant Martí Sesgueioles i l’empresa EMCOFA, SAU del contracte de l’obra “Projecte d’arranjament d’una antiga fàbrica com a local social a Sant Martí Sesgueioles, fases 1,2,3 i 4”.

Segon: Trametre a la Delegació Territorial del Govern a Barcelona Secció PUOSC del Departament de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya, per al seu coneixement en relació PUOSC 2010 actuació núm. 200.
3.- APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, PROJECTE D’OBRA MUNICIPAL ORDINÀRIA TITULADA “ARRANJAMENT DEL TORRENT DE L’ANOIA. TM DE SANT MARTÍ SESGUEIOLES”.

VIST el projecte d’obra ordinària titulat «Projecte d’arranjament del Torrent de l’Anoia. TM de Sant Martí Sesgueioles», redactat per l’arquitecte Sr. J. Oriol Martí i Falguera;

ATÈS que s’acredita que el projecte esmentat compleix la normativa urbanística, així com les prescripcions tècniques que hi són aplicables, i reuneix, alhora, tots els documents i requisits que exigeixen l’article 124 de la Llei 13/1995, de 18 de maig, de contractes de les administracions públiques (en endavant, i els articles 24 a 33 del Reglament d’obres, activitats i serveis de les entitats locals de Catalunya, aprovat mitjançant el Decret 179/1995, de 13 de juny.

ATÈS l’esmentat també posa en relleu que el projecte d’obres de referència conté l’estudi de seguretat i salut que preveu l’article 5 del Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre, mitjançant el qual s’estableixen disposicions mínims de seguretat i salut en les obres de construcció la qual cosa fan avinent, de forma expressa, per imperatiu de l’article 17.2 del RD 1627/1997;Ajuntament de Sant Martí Sesgueioles

ATÈS que el projecte és conforme amb la normativa d’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques8 i la de protecció contra incendis;

ATÈS que el pressupost d’execució per contracta del projecte de 60.718,26.-€.IVA inclòs, determina la competència d’aquesta Alcaldia o del ple de l’ajuntament amb vista a l’aprovació del dit projecte, vist el que disposa l’article 264.1.a) de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local de Catalunya.

ATÈS que les obres definides en el projecte consisteixen en els treballs d’arranjament del Torrent de l’Anoia, en el TM de Sant Martí Sesgueioles.

ATÈS que el procediment d’aprovació dels projectes d’obres locals requereix, segons l’article 37 del ROAS, la seva aprovació inicial, la submissió a informació pública per un període mínim de trenta dies i l’aprovació definitiva, sense que es pugui aplicar en el present cas el procediment abreujat, propi de les obres de reparacions menors i de conservació i manteniment a què fan referència els articles 34, 35.2 i 37.6 del ROAS;11

Per tot això,

El ple acorda per unanimitat dels assistents, el següent:

I. APROVAR INICIALMENT el projecte d’obra municipal ordinària titulat « Projecte d’arranjament del Torrent de l’Anoia. TM de Sant Martí Sesgueioles», redactat per l’arquitecte Sr., J. Oriol Martí i Falguera amb un pressupost d’execució per contracta de 60.718,26.-€.IVA inclòs.

II. SOTMETRE el projecte esmentat a informació pública per un període de trenta dies, a comptar des de la publicació de l’Anunci corresponent al BOP i al tauler d’anuncis de la casa consistorial.

I no havent cap altre assumpte a tractar, l’alcaldia, aixeca la sessió a les vint-i una hores i trenta cinc minuts, de la qual s’expedeix la present acta, que com a secretari accidental dono fe amb la meva signatura.Plaça de l’Ajuntament s/n· Tel.938681122 Fax 938697039· 08282-Sant Martí Sesgueioles· Cif:P0822800I ·e-mail: st.martises@diba.cat · web:: www.sesgueioles.cat

Download 68,5 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2024
ma'muriyatiga murojaat qiling

kiriting | ro'yxatdan o'tish
    Bosh sahifa
юртда тантана
Боғда битган
Бугун юртда
Эшитганлар жилманглар
Эшитмадим деманглар
битган бодомлар
Yangiariq tumani
qitish marakazi
Raqamli texnologiyalar
ilishida muhokamadan
tasdiqqa tavsiya
tavsiya etilgan
iqtisodiyot kafedrasi
steiermarkischen landesregierung
asarlaringizni yuboring
o'zingizning asarlaringizni
Iltimos faqat
faqat o'zingizning
steierm rkischen
landesregierung fachabteilung
rkischen landesregierung
hamshira loyihasi
loyihasi mavsum
faolyatining oqibatlari
asosiy adabiyotlar
fakulteti ahborot
ahborot havfsizligi
havfsizligi kafedrasi
fanidan bo’yicha
fakulteti iqtisodiyot
boshqaruv fakulteti
chiqarishda boshqaruv
ishlab chiqarishda
iqtisodiyot fakultet
multiservis tarmoqlari
fanidan asosiy
Uzbek fanidan
mavzulari potok
asosidagi multiservis
'aliyyil a'ziym
billahil 'aliyyil
illaa billahil
quvvata illaa
falah' deganida
Kompyuter savodxonligi
bo’yicha mustaqil
'alal falah'
Hayya 'alal
'alas soloh
Hayya 'alas
mavsum boyicha


yuklab olish