A. P. Chexov To’g’ri nutq deb…Download 166 Kb.
Sana13.01.2020
Hajmi166 Kb.
1.Yuqori nutq ma’daniyati – bu o’z fikrlarini til vositalari bilan to’g’ri, aniq va ta’sirchan qilib bera olishdir. Ushbu fikr ma’lifini aniqlang?

 1. S. I.Ojegov

 2. L. I. Skvorsov

 3. A. Shlexr

 4. A. P. Chexov

2. To’g’ri nutq deb…

A. Adabiy til me’yorlariga rioya qilib tuzilgan nutqqa aytiladi.

B. Shevaga oid so’zlarning tanlangan shakli

C. Argo va jargon zo’zlar qo’llamaslik

D. so’zlarni to’g’ri ma’noda qo’llash

3. Kishining ko’nglini shishaga o’xshatgan allomani belgilang

A. Alisher Navoiy

B. Hofiz Sheroziy

C. Sadiy Sheroziy

D. Husayin Bayqaro

4.” Nutq madaniyati” tushunchasi bir tomonda nutqning adabiy til me’yorlariga mos kelishi darajasini bildirsa, ikkinchi tomondan tilshunoslik fanining madaniyati quroli bo’lgan adabiy tilni mukammallashtirish maqsadida me’yorlashtirish muammolari bilaan shug’ullanuvchi sohadir.” Jumla mualifini belgilang?

A. L. I. Skvorsov 1. S. I.Ojegov

 2. A. Shlexr

 3. A. P. Chexov

5.Til va nutq tusshunchassi zidligida tilga xos xususiyatni belgilang.

A. Umumiylik

B. Xususiylik

C. Takroriylik

D. Til va nutq bir xil tushuncha

6. “Ardam boshi til” ushbu hikmatli jumlaning mualifini belgilang.

A. Mahmud Qoshg’ariy

B. Yusuf Xos Hojib

C. Ahmad Yugnakiy

D. Alisher Navoiy

7.So’zingni ko’dazgil boshing bormasin,

Tilingni ko’dazgil tishing sinmasin…

(So’zingga ehtiyot bo’l, bosshing ketmasin,

Tilingga ehtiyot bo’l, tishing sinmasin…) deb boshlanuvchi til odabiga bag’ishlangan misra mualifini aniqlang

A. Yusuf Xos Hojib

B. Mahmud Qoshg’ariy

C. Ahmad Yugnakiy

D. Alisher Navoiy

8. Alisher Navoiyning “Mahbub -ul qulb” asarining nechanchi bobi voizlik san’atiga bag’ishlangan?

A. 24 –bobi

B. 23-bobi

C. 22-bobi

D. 21- bobi

9. Alisher Navoiyning qaysi asaarida “Har bir inson dunyoga kelgach , u so’z bilan najot topadi” deyilgan

A. Sab’ai- sayyor asarida

B. Layli va Majnin

C. Farhod va Shirin

D . Majolus ul nafois

10.Qaysi uslubning yozma shakli mavjud emas?

A. So’zlashuv ushlub

B. Rasmiy uslub

C. Badiiy uslub

D. Publisistik uslub

11. Insonning ma’naviyati va madaniyatiga bag’ichlangan “Futuvvatnomaiy sultoniy” asarining muallifini belgilang?

A. Husain Voiz Koshifiy

B. Turdi Farog’iy

C. Aristotel

D. Abdurahmon Jomiy

12. Hujjat so’zining ma’nosini aniqlang.?

A. Hujjat arabcha so’z bo’lib, qayd qilish, tasdiqlash degan ma’noni anglatadi

B. Hujjat fors- tojikcha so’z bo’lib, qayd qilish, tasdiqlash degan ma’noni anglatadi

C.Hujjat hidcha so’z bo’lib, qayd qilish, tasdiqlash degan ma’noni anglatadi

D. Hujjat lotincha so’z bo’lib, qayd qilish, tasdiqlash degan ma’noni anglatadi

13. Mahmud Qashg’ariyning “Devonu lug’atit turk” asarida uchraydigan “Bushug” so’zi qanday ma’noni anglatgan?

A. Elchiga qaytib ketishi uchun beriladigan ijozat qag’ozi.

B. Elchidan olinadigan xat

C. Elchiga berib yuboriladigan sovg’a

D. Elchi tomonidan olib kelingan xat.

14. Yusuf Xos Hojibning “Qutadg’u bilik” asrida uchraydigan “Bildargulik” so’zining ma’nosiga to’g’ri izoh berilgan qatorni aniqlang?

A. Yorliq va noma ma’nosida

B. Hujjat ma’nosida

C. Tilxat ma’nosida

D. Ishonchnoma ma’nosida

15.Rasmiy uslubda uchramaydigan tushunchani aniqlang

A. Argo so’zlar

B. adabiy tilga amal qilish

C. qatiyaatlilik

D. fikrning aniqligi

16. Quyidagi biriktiruv bog’lovchisining qaysi biri so’zlashuv uslubida va bog’lovchisi o’rnida qo’llanadi?

A. Bilan


B. lekin

C. hamda


D. ham

17. Buyruq ohangi ustunlik qiladigan uslubni belgilang?

A. Rasmiy uslub

B. So’zlashuv uslub

C. Publisistik uslub

D. Badiiy uslub

18. Qdimda Bobil davlatida shakllangan hujjat nomi berilgan qatorni belgilang?

A. Hammurapi qonunlari

B. Asuriya qonunlari

C. Tutmas qonunlari

D. Misr qonunlari

19. Turkiy tillar mutaxassisi S.E. Malov o’zining ,,Памиятники древнетюрской писменносте ,, asarida berilgan ma’lumotga ko’ra XIII asrda bitlgan qadimiy hujjatlarning qanday turi haqida ma’lumotlar berilgan?

A.shikoyat, oldi-sotdi, ijaraga qo’yish, tilxat

B. ariza, so’rovnoma, tilxat

C. ariza, tushuntirish xati

D. shikoyat, oldi-sotdi, ijaraga qo’yish, so’rovnoma

20. X asr olimi Abu Abdulloh al- Xorazimiyning arab ilmlari qismida ish yuritish daftarlari va Somoniylar davlatidagi ba’zi soliq xillarini aks ettiruvchi asarini belgilang?

A.”Ilmlar kaliti”

B. “Arab ilmi”

C. “Hujjatlar ilmi”

D. “O’lchov hujjatlari”

21. Zahiriddin Muhammad Boburning “Boburnoma” asarida berilgan hujjat nomlaridan arsadosh so’zi qaysi hujjatni anglatgan?

A. Ariza

B. Tilxat

C. So’rovnoma

D.Bildirgi

22.Quyidagi hujjat nomlaridan qadimiylarini belgilang?

A. mirzo, sulh, tamg’a

B. ariza, sulh, tamg’a

C.tilxat, farmon, tamg’a

D. shartnoma, farmon, sulh

23.Ko’p sukutga qush ko’nar

Ko’rkluk kishiga so’z kelar nutq madaniyatiga oid ushbu misralar muallifini aniqlang.

A. Mahmud Qoshg’ariy

B. Yusuf Xos Hojib

C. Ahmad Yugnakiy

D. Alisher Navoiy

24. Tilga ixtiyorsiz- elga e’tiborsiz hikmatli jumlaning muallifini aniqlang.

A. Alisher Navoiy

B. Yusuf Xos Hojib

C. Ahmad Yugnakiy

D. Ahmad Yassaviy

25.O’zbek adabiy tili bu…

A. Olimlar tomonidan ishlov berilgan hamma uchun tushunarli bo’lgan milliy tilning shaklidir

B.Shoir va yozuvchilar tomonida qo’llaniladigan tildir

C. Badiiy va ilmiy uslubda keng qo’llaniladigan tildir.

D. Shevaga oid so’zlar uchramaydigan tildir.

26.Quyidagi sintaktik birliklardan qaysi biri hujjatlarda ishlatilmaydi?

A. Murakkab qo’shma gaplar

B. Ega va kesim

C. Sodda gaplar

D. Darak gaplar

27. Fe’lning harakat nomi formasi, buyruq maylidagi fe’llar va majhul nisbatidagi fe’llarning qo’llanishi qaysi uslubga xos xususiyati hisoblanadi.

28. Hujjatlarda ko’p qo’llanilmaydigan leksik birliklarni aniqlang?

A. Frazeologik birliklar va ko’chka ma’noli birikmalar?

B. Sintaktik qo’shimchalar, iboralar

C. So’z birikmasi va qo’shma gaplar

D. To’ldiruvchi va aniqlovchili birikmalar

29. Oferta qanday hujjat turiga kiradi?

A. Oldi – sotdi shartnomasi tuzish uchun rozilik bildirganda yoziladigan hujjat.

B. Arizani rad etuvchi hujjat.

C. Badiiy uslubda beriladigan hujjat

D. Siyosiy shartnoma hujjat

30. Hozirgi o‘zbek adabiy tili uchun qaysi shevalar asos qilib olingan?

A.Farg‘ona-Toshkent

B.Andijon-Shahrixon

C. Xorazm-Urganch

D. Toshkent-Guliston

31. Nutq nima?

A. so‘zlar orqali ma’lum fikr bayon qilish nutq hisoblanadi

B. so‘zlash orqali ma’lum fikr bayon qilish nutq hisoblanadi

C. yozish orqali ma’lum fikr bayon qilish nutq hisoblanadi

D*. B,C.

32. Nutq so‘zlovchining qaysi xususiyatlariga qarab turli xil bo‘lishi mumkin?

A saviyasiga va uslubiga

B o‘rin va mavqeiga

C yoshiga va jinsiga

D* A va B.

33. Og‘zaki nutqdan qaerlarda foydalaniladi?

A. o‘zaro suhbatlarda va ma’ruzalarda

B. radio va telefonda

C. uy-oila muomalasida

D. *barchasi to‘g‘ri.

34. Har qanday nutqning bosh fazilati to‘g‘ri ko‘rsatilgan javobni toping.

A. qisqa va ixcham bo‘lishi

B. jumlaning to‘g‘ri ravon hamda ta’sirli tuzilishi

C. fikrning aniq va tushunarli bo‘lishi

D.* B, C.

35. Maqola necha qismdan tashkil topadi?

A. Uch qismdan : kirish, asosiy qism, xulosa

B. Ikki qism: asosiy qism, xulosa

C. to’rt qismdan: kirish, qaror qismi, asosiy qism, xulosa

D.Ikki qism: kirish, xulosa

36.Ma’lum bir shaxs tomonidano’z shaxsiy hayoti va faoliyati haqida bayon qilingan yozuv

A. Tarjimai hol deyiladi

B. Tushuntirish xati deyiladi

C. Ariza deyiladi

D. So’rovnoma deyiladi.

37. Aksent deb nomlangan hujjatning izohi to’g’ri berilgan qatorni belgilang.

A. Rozilik xati

B. Shartnoma hujjat

C.Oldi –berdi

D. Tusshuntirish xati

38. Adabiy tilning faqat yozma shakli uchun xos bo‘lgan me’yorlar qaysi qatordagi javobda ifodalangan?

A. lug‘aviy va grammatik me’yor

B. orfografik me’yor

C. punktuatsion me’yor

D. B, C.

39.Bir necha gaplarning o’zaro grammatik va mazmuniy bog’’lanisshidan tashkil topgan, mazmuniy yaxlitlikka ega bo’lgan qo’shma gaplarga nisbatan yirikroq yozma va og’zaki nutq parchasi…

A. Mikromatn deyiladi

B.Makromatn deyiladi

C . Bir necha muraakkab gapli qo’shma gap deyiladi

D.Aralash turdagi bir necha qo’shma gap deyiladi

40.Bir umumiy mavzu ostida birlashgan bir necha mikromaatnlardan tashkil topuvchi yaxlit asarga…

A. Makromatn deyiladi

B. Mikromatn deyiladi

C . Bir necha muraakkab gapli qo’shma gap deyiladi

D.Aralash turdagi bir necha qo’shma gap deyiladi

41.Nutq uslublarini tahlilining markazida qanday tushuncha alohida o’rin egallaydi?

A. Adabiy til

B. orfografik me’yor

C. so’zlarning ko’chma ma’noda qo’lanishi

A. ohang

42.Targ’ibot va tashviqot etakchilik qiladigaan nutq uslubini belgilang.

A. Publisistik uslub

B. Badiiy uslub

C. Rasmiy uslub

D. Ilmiy uslub

43. Hujjatlarda qo’llanilmaydigan shaxs qo’shimchasini belgilang

A. ikkinchi shaxs qo’sshimchasi

B. Uchinchi shaxs qo’shimchasi

C. Birinchi shaxs qo’shimchasi

D. birinchi va ikkinchi shaxs qo’shimchasi

44. Hujjatlarda kop qo’llaniladigan fe’l shakli berilgan qatorni belgilang?

A. Harakat nomi shakli

B. Sifatdosh shakli

C. Ravishdosh shakli

D. To’liqsiz fe’llar

45. Hujjatlar tilida uchramaydigan leksik birliklarni belgilang.

A. Ko’chma ma’noli birikmalar, jonlantirish , tasviriy ifodalar.

B. Sinonimlar, antonimlar, istemol doirasi chegaralanmagan so’zlar

C. Undalmalar, qo’chma ma’noli so’zlar , iboralar

D. aniqlovchili birikmalar, sinonim so’zlar, undov so’zlar

46. … da tasirchanlikka boy o’xshatish, jonlantirish, tabiat tasvirlari kabi tushunchalardan keng ko’lamda foydalaniladi

A. Badiiy uslub

B. Rasmiy uslub

C. So’zlashuv uslubi

D. Publisistik uslub

47. Antonim , sinonim va omonim so’zlarni topish orqali o’quvchilarning nutqi o’sib boradi. Ushbu jumlalar qayssi uslub tiliga oid?

A. Ilmiy uslubga

B. Badiiy uslubga

C. Rasmiy uslubga

D. So’zlashuv uslubga

48. Muayyan muassasaga yoki mansabdor shaxs nomiga biror iltimos, taklif yoki shikoyat mazmunida yoziladigan rasmiy hujjat…

A. Ariza hisoblanadi

B. Iltimosnoma.

C.Ishonchnoma

D. Taklifnoma

49. Nutq uslublari qaysi qatorda to'liq berilgan?

A. ilmiy, publitsistik, badiiy, rasmiy, so'zlashuv

B. Ilmiy-ommabop, so'zlashuv, rasmiy-idoraviy

C. Badiiy, so'zlashuv, ilmiy, ommaviy

D. Rasmiy-idoraviy, publitsistik, ilmiy, og’zaki

50. Ilmiy uslub janrlari:

A. ilmiy maqola, referat, tezis, dissertatsiya

B. maqola, ocherk, she'r, hikoya

C. referat, drama, komediya, qissa

D. maqola, g’azal, qissa, konspekt

51. Terminlar asosan qaysi uslubda ishlatiladi?

A. Ilmiy uslubda

B. Publitsistik uslubda

C. Rasmiy idoraviy uslubda

D. So'zlashuv uslubida

52. Badiiy uslub janrlari qaysilar?

A. Roman, hikoya, she'r, g‘azal, tragediya

B. Hikoya, roman, ilmiy maqola

C. G’azal, qissa, referat, taqriz

D. Maqola, ocherk, konspekt, doklad

53. O'zbek tiliga qachon davlat tili maqomi berilgan?

A. 1989 yil 21 oktyabr

B. 1990 yil 21 oktyabr

C. 1991 yil 1 sentyabr

D. 1992 yil 8 dekabr

54. Imlo qoidalari nima?

A. to'g’ri yozish qoidalari

B. Talaffuz qoidalari

C. so'z yasash qoidalari

D. Tinish belgilarining ishlatilishi

55. Lug’aviy birliklarga nimalar kiradi?

A. so'z, ibora, termin, qo'shma so'z

B. termin, frazeologizm, gap

C. so'z birikmasi, ibora,gap

D. sifat, ot, ravish, bog’lovchi

56. Qaysi tushuncha lug’aviy birlik hisoblanmaydi?

A. gap

B. so'z


C. ibora

D. qo'shma so'z

57. Tasviriy ifodani toping

A. oq oltin

B. paxta

C. paxtakor

D. tilla

58. Qaysi tushuncha lug’aviy birlik hisoblanadi?

A. so'z

B. gap


C. so'z birikmasi

D. sodda gap

59. Adabiy janrlar qaysi?

A. epik, lirik, dramatic

B. she'riyat, publitsistika

C. komediya, nasr, drama

D. nazm, tragediya, roman

60. Ommaviy axborot vositalari bu –

A. gazeta, jurnal, televideniye, radio, internet

B. maqola, reportaj, ahborot

C. intervyu, maqola, ko'rsatuv

D. axborot, jurnal, reklama

61. Ommaviy axborot vositalarining uslubi –

A. publitsistik uslub

B. ilmiy uslub

C. rasmiy uslub

D. so'zlashuv uslubi

62. Qaysi uslub faqat og’zaki shaklga ega?

A. So'zlashuv uslubi

B. Badiiy uslub

C. Ilmiy uslub

D. Publitsistik uslub

63. Ommaviy axborot vositalariga nimalar kiradi?

A. televideniye, radio, gazeta, jurnal

B. gazeta, maqola, hikoya

C. internet, risola, o'quv qo'llanmalar

D. saytlar, maqola, ma'ruza

64. Publitsistik uslubning qanday janrlari mavjud?

A. maqola, intervyu, reportaj

B. esse, hikoya, roman

C. ilmiy maqola, tezis, konspekt

D. lavha, dialog, monolog

65. Maqolaning qanday turlari bor?

A. ilmiy, publitsistik, ilmiy-ommabop

B. ilmiy, rasmiy, esse

C. ommaviy, badiiy, rasmiy

D. ilmiy-ommabop, feleton, intervyu

66. Ilmiy uslubga xos terminlarni aniqlang

A. Kvant, teorema, molekula

B. Siyosat, ixtiro,mavzu

C. Fan, dastur, kitob

D. Maqola, musiqa, sport

67. Qaysi so'z termin emas?

A. universitet

B. fonetika

C. kosinus

D. molekulyar

68. Quyidagi birikmalar qaysi uslubga xos: kvadrat tenglama, katetlar yig’indisi

A. ilmiy

B. so'zlashuv

C. badiiy

D. publitsistik

69. Maqolalar qanday qismlardan iborat?

A. Kirish, asosiy qism, xulosa

B. Boshlang’ich va yakuniy qismlar

C. Faqat asosiy qismdan

D. Asosiy qism, xulosa

70. Tilshunoslikka doir terminlarni aniqlang

A. Fonema, unli va undosh tovushlar

B. Gap, dialog, maqola

C. Uchburchak, ko'p qirrali

D. Modda, zarra, atom

71. AKT terminlarini aniqlang

A. Axborot, kompyuter, dastur

B. Monolog, dialog, disput

C. Tovush, unli, undosh

D. Simmetrik, to'g’ri, uchburchak

72. Uslubini aniqlang: Vodiylarni yayov kezganda Bir ajib his bor edi menda

A. badiiy

B. ilmiy


C. publitsistik

D. so'zlashuv

73. Maqolaning qismlari:

A. Kirish, asosiy qism, xulosa

B. Boshlang’ich va yakuniy qismlar

C. Faqat asosiy qismdan

D. Asosiy qism, xulosa

74. AKT terminlarini aniqlang

A. Interfeys, ma'lumotlar bazasi

B. Kub, kvadrat, sinus

C. Atom, yadro, issiqlik,

D. Konvergensiya, molekula

75. Ma'ruza qaysi uslubga xos?

A. Ilmiy uslubga

B. Rasmiy uslubga

C. Publitsistik uslubga

D. Badiiy uslubga

76. Intervyu matni qaysi uslubga xos?

A. publitsistik

B. ilmiy


C. badiiy

D. rasmiy

77. Reportaj qaysi uslubda yoziladi

A. publitsistik

B. badiiy

C. bilmiy

D. so'zlashuv

78. Adabiy til nima?

A. grammatik, fonetik, leksik, frazeologik va stilistik tomonidan puhta ishlangan til

B. hamma bemalol so'zlasha oladigan til

C. shevaga mos so'zlardan holi bo'lgan til

D. jargonlardan tozalangan til

79. Nutqning qanday shakllari bor?

A. yozma va og’zaki

B. she'riy, yozma

C. musiqiy, og’zaki

D. tasviriy, yozma
80. Uslubini aniqlang: hunarni asrabon netkumdir ohir, Olib tuproqqamu ketkumdir ohir

A. badiiy uslub

B. ommabop uslub

C. so'zlashuv uslubi

D. ilmiy uslub

81. Uslubini aniqlang: Nutq tovushlari unli va undoshlarga bo'linadi

A. ilmiy uslub

B. badiiy uslub

C. ommabop uslub

D. ommabop uslub

82. Uslubini aniqlang: Ta'lim tizimini yangilash lozim

A. publitsistik

B. badiiy

C. ilmiy


D. ilmiy-ommabop

83. Internet bu –

A. global tarmoq

B. local tarmoq

C. mintaqaviy tarmoq

D. ichki tarmoq

84. Intervyu bu –

A. muxbirning (umuman so'zlovchining) biror mashhur shaxs bilan ma'lum bir masala bo'yicha savol-javobidir.

B. muxbir o'z savollarini tayyorlab qo'yishidir.

C. shu kunda hammani qiziqtirgan muhim masalalar haqida maqola.

D. muxbirdan bilimdonlikni, notiqlikni, turli etik qoidalarga amal qilishlikdir.

85. Matn bilan ishlash asoslari qaysi bandda to'gri ko'rsatilgan?

A. asarning g’oyasini aniqlash, muallifning aytmoqchi bo'lgan fikrini mantiqiy tahlil qilish orqali

B. matnni yod olish orqali

C. urg’u oluvchi so'zlarni belgilash orqali

D. matnni ko'chirib olish

86. Nutq uslublarida asosiy e'tibor nimaga qaratiladi?

A. uslubiy xususiyatlarga

B. tinish belgilariga

C. terminlarga

D. so‘zlarga

87. Ommaviy axborot vositalariga nimalar kiradi ?

A. matbuot, radio, televideniye

B. kino, serial va qo’shiqlar

C. so’zlar, maqolalar va iboralar

D. radio, gazeta, kino

88. Atamalarni (termin) o’rganuvchi soha nima deb ataladi?

A. atamashunoslik(terminologiyA.

B. fonetika

C. leksika

D. audit

89. Nutq uslublari nechta?

A. 5 ta

B. 3 ta


C. 2 ta

D. 4 ta


90. O`zbek adabiy tili qaysi tillar

oilasiga mansub?

A. Turkey tillar

B. Forsiy tillar

C. Yunon tillar

D. Hind tillar

91. Har yili 21-oktabr sanasida

qaysi bayram nishonlanadi?

A. O`zbek tiliga davlat tili maqomi berilgani

B. Navruz bayrami

C. Mustaqillik bayrami

D. Xalqaro ona tili kuni

92. Informatsiya so`zi qanday ma’noni anglatadi?

A. ma’lumot, tushuntirish, axborot

B. tabiat haqida tushuncha

C. o`qish, yozish, chizish

D. bilish, egallash

93. Terminlar qatorini belgilang.

A. ega, sinus, hosila

B. kuchukcha, asalli, qurbaqa

C. deraza, olmos, uzuk

D. qilich, cho`mich, tegirmon

94. Siyosiy-ijtimoiy doira munosabatlariga xizmat qiluvchi uslub qaysi?

A. publitsistik uslub

B. badiiy uslub

C. ommaviy uslub

D. ilmiy uslub

95. Adabiy terminlarni ko`rsating

A. masal, g’azal, hikoya

B. protsessor, taqa,afisha

C. odillik, metall, molekula

D. tomir, leykotsit, yurak

96. Matematik terminlarini aniqlang

A. kub, kvadrat, sinus

B. interfeys, ma'lumotlar bazasi

C. atom, yadro, issiqlik

D. konvergensiya, molekula

97. Ilmiy uslubga xos xususiyatni toping

A. terminlar ishlatilishi

B. jargonlar ishlatish

C. shevaga hos so'zlar ishlatilishi

D. tub so'zlarni ishlatish

98. Intervyu matni qaysi uslubga xos?

A. publitsistik

B. ilmiy

C. badiiy

D. rasmiy

99. Reportaj qaysi uslubda yoziladi?

A. publitsistik

B. badiiy

C. ilmiy

D. so’zlashuv

100. Tilning odobi qaysi deb so‘rasalar, bu olti narsaga tilni ochish va sakkiz narsadan tilni saqlash deb aytgil. Fikr muallifini aniqlang

A. Husayn Voiz Koshifiydir

B. Alisher Navoiy

C. Ahmad Yassaviy

D. Mahmud Qoshg’ariy

101. Hozirgi kunda tor doirada tushuniladigan, XlX-asrda Qo'qon xonligida keng ishlatilgan hujjat nomini belgilang?

A. patta

B. mirzo


C. sulh

D. tamg'a

102. Xammurapining buyrug'i bilan tayyorlangan qonunlar majmuasida qanday munosabatlar aks etgan?

A. Qonunda yerga egalik, savdo- sotiq, iqtisodiy-ijtimoiy munosabatlar aks etgan.

B. Qonunda insonlarni jinoiy javobgarlikka tortish munosabati aks etgan.

C. Qullarning o’z huquqlaridan foidalanish munosabati aks etgan

D. Tashqi siyosatga oid iqtisodiy munosabatlar aks etgan.

103. Hammurapi podssholik qilgan Bobil hozirgi …

A.Iroqning janubiga to‘g‘ri keladi.

B. Misrning janubiga to’g’ri keladi

C. Iroqning shimoliga to’g’ri keladi

D. Makedoniyaning shimoliga to’g’ri keladi

104. Rossiyada hujjat yuritish…

A. IX-X asrlardan boshlangan.

B. XV asrlardan boshlangan

C. XVII asrlardan boshlangan

D. XVIII asrlardan boshlangan

105. Rossiyada hujjat yuritish IX-X asrlardan boshlangan. Nechanchi asrga kelib shartnomalarda muhrlar qo’llana boshlagan?

A. X asr

B. XII asr

C. XIV asr

D. XV asr

106. Manbalar Rosssiyada “Dokument” so‘zining ishlatila boshlashi…

A. Pyotr davridan boshlangan

B. Ivanov davrida boshlangan

C. Karl davrida boshlangan

D. Grozniy davridan boshlangan

107. Rossiya tarixida Pyotr davrida “Dokument” so‘zining ishlatila boshlaganidan darak beradi. U tor ma’noda shaxsni tasdiqlovchi hujjat (pasport) o‘rnida ishlatilgan. Keng ma’noda…

A. Guvoh beruvchi, ibratli, namunali, dalil, isbotlovchi ma’nosida qo‘llanilgan.

B. Fiyadallarning huquqini taminlab turuvchi hujjat ma’nosida qo’llangan.

C. Dehqonlarning o’z ho’jasiga bo’ysunishiga qaratilgan hujjat ma’nosida qo’llangan

D. Askarlarning huquqi uchun belgilangan hujjat ma’nosida qo’llangan.

108. Bosma ish qog’ozlari 2 ta turga bo’linadi…

A. Umumiy blanka, Xat blankasi.

B. Tushuntirish blankasi, xat blankasi

C. Tushuntirish blankasi, Umumiy blanka

D.Qisqartma izoh, Xat blankasi

109. Hujjat matnlari gapnig tuzilishiga ko’ra qaynday turidan foydalaniladi?

A. Sodda gapdan tuziliadi

B.Qo’shma gaplardan tuziladi

C. Buyruq ohangidagi his hayajon gaplardan tuziladi

D. Darak gaplardan tuziladi

110. Hujjat Matnlari asosan, ikki qismga bo’linadi…

A. Birinchi qism asoslash, keyingisi esa xulosa qismlari

B. Birinchi qism tushuntirish, keyingisi xulosa

C. Birinchi qismi bayoni, keyingisi tushuncha qismi

D. Birinchi qismi xulosa, keyingisi yakuniy qismi

111. Tijorat yozishmalarining shakli…

A. 150 yil avval Angliyada paydo bo'lgan va u ish yuritishda keng ommalashib ketgan.

B. 150 yil avval Chexiyada paydo bo'lgan va u ish yuritishda keng ommalashib ketgan

C. 150 yil avval Germaniyada paydo bo'lgan va u ish yuritishda keng ommalashib ketgan

D. 150 yil avval Rossiyada paydo bo'lgan va u ish yuritishda keng ommalashib ketgan

112. Ish yuritish huijatlari qo‘llanish doirasi, maqsad va vazifalariga ko‘ra to‘rt guruhga bo‘linadi. Tashkiliy hujjatlar namunasi berilgan qatorni belgilang?

A.Guvohnoma, yo‘riqnoma, nizom, shartnoma va boshqalar

B. Buyruq, ko‘rsatma , farmoyish

C. Ariza, bayonnoma, dalolatnoma, ishonchnoma, tavsifnoma, tarjimai hol, tilxat, tushuntirish xati, e’lon va boshqalar.

D. Taklifnoma, telegramma, xatlar.

113.Farmoyish hujjatlari berilgan qatorni aniqlang?

A. Buyruq, ko‘rsatma , farmoyish.

B.Guvohnoma, yo‘riqnoma, nizom, shartnoma

C. ariza, bayonnoma, shartnoma.

D ariza, bayonnoma, dalolatnoma

114. Ma’lumot-axborot hujjatlariga namuna berilgan qatorni aniqlang?

A.ariza, bayonnoma, dalolatnoma, ishonchnoma.

B. ariza, bayonnoma, dalolatnoma, guvohnoma.

C. ariza, bayonnoma, ko’rsatma, ishonchnoma.

D. ariza, bayonnoma, buyruq, ishonchnoma.

115. Xizmat yozishmalari…

A.Taklifnoma, telegramma, xatlar.

B.Bayonnoma, telegramma, xatlar.

C. Bayonnoma, dalolatnoma, guvohnoma.

D. Bayonnoma, ko’rsatma, ishonchnoma.

116.Guvohnoma, yo‘riqnoma, nizom, shartnoma hujjatning qaysi turiga kiradi?

A. Tashkiliy hujjatlarga

B. Xizmat yozishmalariga

C. Ma’lumot-axborot hujjatlariga

D. Farmoyish hujjatlariga

117. Buyruq, ko‘rsatma hujjatning qaysi turiga kiradi?

A. Farmoyish hujatjlariga

B. Tashkiliy hujjatlarga

C. Xizmat yozishmalariga

D. Ma’lumot-axborot hujjatlariga

118.ariza, bayonnoma, dalolatnoma, ishonchnoma hujjatning qaysi turiga kiradi?

A. Ma’lumot-axborot hujjatlariga

B.Farmoyish hujatjlariga

C. Tashkiliy hujjatlarga

D. Xizmat yozishmalariga

119.Taklifnoma, telegramma, xatlar qanday hujjatlar?

A. Xizmat yozishmalari

B.Farmoyish hujatjlariga

C. Tashkiliy hujjatlarga

D. Ma’lumot- axborot hujjatlar

120. Quyidagilardan qaysi biri adabiy til doirasida emas?

A. Vulgarizim, jargonlar

B.Ilmiy terminlar, faol so’zlar

C.Shevaga oid so’zlar, ilmiy terminlar

D.Istemol doirasi chegaralanmagan so’zlar, jargonlar

121.Istemol doirasi chegaralanmagan leksika bu…

A. Kundalik hayotda umumiy qo’llaniladigan so’zlar.

B. Shevaga oid so’zlar

C. Ijtimoiy chegaralangan so’zlar

D. Tarixiy so’zlar

122. Oldi – sotdi shartnomasi tuzish uchun rozilik bildirganda yoziladigan hujjat nomini belgilang?

A.Oferta


B. Arizani

C. Tilxat

D. Siyosiy shartnoma hujjat

123. Leksik atama berilgan qatorni belgilang?

A. Sinonim, Antonim, omonim

B. Sifat , aniqlovchi, uyadosh so’zlar

C. Olmosh ,sinonim, iboralar

D. Iboralar, ko’p manoli so’zlar, aniqlovchi

124. Bu xabarni eshitgan Salim boyvachchaning og’zining tanobi qoshdi?

Gapning uslubini aniqlang? 1. Badiiy uslub

 2. Ilmiy uslub.

 3. So’zlashuv uslubi

 4. Rasmiy idoraviy uslub.

125. Termin sifatida va xalq tilida qo’llanuvchi so’zlar berilgan qatorni belgilang?

A. Ildiz, fe’l

B. aksiyoma, sifat.

C. Ot, sinus

D. tenglama, sinus

126. To’g’ri yozuv manosini beruvcchi termini belgilang?

A. Orfografiya

B. Sintaksis

C. orfoepiya

A. leksikologiya

127. Tasviriy ifoda, ibora qaysi uslubda qo’llaniladi

A. Badiiy va so’zlashuv uslubida

B. Rasmiy va so’zlashuv uslubida

C. Rasmiy va publisistik uslubda

D. Ilmiy va publisistik uslubda

128. Xatboshi matnning qaysi turiga kiradi?

A. Mikromatn

B. Makromatn

C. Qo’shma gaplar matni

D. Bir necha gaplar matni

129. Ariza matni matnning qaysi turiga kiradi?

A. Makromatn

B. Mikromatn

C. Qo’shma gaplar matni

D. Bir necha gaplar matni

130. Quyidagilardan tugallangan asar tushunchasi hisoblanadi?

A. Ariza

B. Xatboshi

C.Undalma

D. Kirish gaplar

131. Muxbir so’zi qaysi tilga oid va ma’nosini belgilang? 

A. Arabcha — xabar beruvchi, xabarchi

B. Fors- tojikcha- xabar beruvchi

C. So’g’d tilida- xabar beruvchui

D. Mo’gulcha- xabarchi

132. Badiiy uslub xos badiiy adbiyotning ilmiy adabiyotdan o’ziga xos xususiyati…

A.Ommaviyligi bilan ajralib turadi

B. Xususiyligi bilan ajralib turadi

C. Adabiyot o’qituvchilariga taluqliligi

D. Sh’er va hikoyalardan tashkil topganligida

133. …kundalik ijtimoiy hayotda ro‘y berayotgan voqea-hodisalar tahlil qilinadi; nazariy, ommaviy jihatdan umumlashtiriladi; davlat siyosati, iqtisodiyot,texnika, fan va madaniyatda erishilgan yutuqlar ilg‘or ish tajribalari aks ettiriladi. Tarifga oid so’zni tanlang.

A. Maqolada

B. Badiiy asarda

C. ilmiy asarda

D. Og’zaki nutqda

134. Maqolaning qanday turlari mavjud?

A.Ilmiy, uslubiy, publitsistik

B.Kitobiy, uslubiy, publitsistik

C.Ommaviy, uslubiy, publitsistik

D.Ta’limiy, uslubiy, publitsistik

135. Til birliklari va materialidan fikrni ifodalash maqsadida foydalanish jarayoni…

A. nutq sanaladi.

B.uslub deyiladi

C.adabiy so’zlashuv deyiladi

D.til deyadi

136 Bunday maqolaning asosiy vazifasi mustaqillik, milliy g‘oya, istiqlol mafkurasining asoslari va prinsiplarini targ’ib qilishga qaratilgan bo’ladi. Qanday maqola haqida fikr bildirilgan? 1. Nazariy maqola

 2. Publisistik maqola

 3. Ilmiy maqola

 4. Muammoli maqola

137 …ning vazifasi fan, madaniyat, texnika yutuqlarini tushuntirish, ommalashtirish, o‘quvchining g‘oyaviy, ilmiy saviyasini oshirishdan iborat.

 1. Ilmiy maqola

 2. Muammoli maqola

 3. Publisistik maqola

 4. Nazariy maqola

138 Bu maqolada munozara va bahs asosiy o‘rinda bo‘ladi hamda muallif o‘z qarashlarini o‘rtaga tashlaydi. Maqola turini aniqlang?

 1. Muammoli maqolada

 2. Ilmiy maqolada

 3. Siyosiy maqola

 4. Iqtisodiy maqola

139. Bunday maqola ma’lum bir masala yuzasidan yo‘l-yo‘riq ko‘rsatishi, kamchiliklarni ochib tashlashi, har bir ishning asosiy haqiqiy yo‘lini belgilab berishi lozim. Maqola turini aniqlang?

A. Bosh maqola

B. Ilmiy maqola

C. Tahliliy maqola

D. Talimiy maqola
140. Prezident farmonlari, Oliy Majlis qonunlari, Vazirlar Mahkamasi tomonidan qabul qilinadigan davlat va hukumat hujjatlari, qarorlari, qonunlari davrning dolzarb masalalari yoritiladigan maqola qanday maqola hisoblanadi?

A. Bosh maqola

B. Ilmiy maqola

C. Tahliliy maqola

D. Talimiy maqola

141. Bu uslubda maxsus atamalar kam ishlatiladi (ishlatilganda esa izohi beriladi), fikrlar qiziqarli tilda tushuntiriladi, bayonda obrazlilikni ta’minlovchi badiiy tasvir usullaridan foydalaniladi.

A. Ilmiy-ommabop uslubda

B. Badiiy uslubda

C. Rasmiy uslubda

D. Publisistik uslubda

142. Matnlarning qisqacha izoh ma’nosini bildiruvchi termin berilgan qatorni belgilang?

A. Rezyume

B. Stil

C. SinonimD. Animatsiya

143. Qisqacha izoh ma’nosini bildiruvchi rezyume so’zi qaysi tildan olingan?

A. Fransuzcha

B. Inglizcha

C. Nemischa

D. Italiyancha

144. Atamalar turi to’g’ri berilgan javobni belgilang?

A. Ilmiy va kasbiy atama

B. Ta’limiy va qishloq xo’jaligiga oid atamalar

C. Aniq fanlarga va gumanitar fanlarga oid atamalar

D. Siyosiy va kasbiy atamalar

145. Xronologiya , numizmatika kabi atamalar qaysi fanga taluqli?

A.Tarix

B. Kimyo


C. Adabiyot

D. Matematika

146. Kopozitsiyasi, suyujeti, tilini tahlil qilish qanday matnning unsuri hisoblanadi?

A. Badiiy matn

B. Siyosiy matn

C. Mikromatn

D. Hujjat matn

147. Bu matnda kishilarning munosabatlar doirasida bir-biri bilan bog‘langan kishilar hayotining ma’lum davridagi voqealari tasvirlanadi.

A. Badiiy matnda

B. Ilmiy matnda

C. Makromatnda

D. Mikromatnda

148.Shevaga to’g’ri tariff berilgan qatorni belgilang?

A. Hududiy jihatdan chegaralangan leksika

B. Ijtimoiy jihatdan chegaralangan leksika

C. Har xil gapiriladigan nutq

D. O’zlari uchun tushunarli bo’lgan so’zlashuv

149.Ijtimoiy jihatdan chegaralangan leksika…

A. Argo va jargonlar

B. Shevaga oid so’zlar

C. Arxaik so’zlar

D.Istorizmlar

150. Shevalar , terminlar, tarixiy so’zlarni nutq jarayonida birlashtirib turuvchi omil nima?

A. Ular istemol doirasi chegaralangan leksika

B. Tushunilishi umumiy bo’lgan so’zlardir.

C. Sinonimlik hosil qiladi

D. Og’zaki nutqda qo’llaniladi.

151. Ko‘p sukutga qush qo‘nar,

Ko‘rkluk kishiga so‘z kelar,

Nutq odobi uchun ahamiyatli bo‘lgan til ma’lumotlari bilan birgalikda nutq, nutq madaniyati, nutqiy go‘zallikka oid qimmatli ma’lumotlar mavjud misra muallifini toping?
 1. Mahmud Koshg‘ariy

 2. A. Yugnakiy

 3. A. Yassaviy

 4. Lutfiy

152. Bilib so‘zlasa, so‘z donolik sanaladi,

Nodonning so‘zi o‘z boshini yeydi.

Nutq odobiga oid misralar muallifini belgilang

A. Yusif Xos Hojib

B.Mahmud Koshg‘ariy


 1. A. Yugnakiy

 2. A. Yassaviy

153. Bu hujjat bir necha so‘zdan iborat bo‘lishi, yoki keng jamoatchilikni o'ylantirayotgan ijtimoiy masalalar yuzasidan fikr-mulohazalar bildirilgan xat tarzida bo‘lishi ham mumkin. Hujjat turini aniqlang?

A. Ariza


B. Tilxat

C. Bayonnoma

D. Dalolatnoma

154. Bu hujjatda fuqarolar yoki tashkilotlarning o‘z huquqlarini amalga oshirish yoki manfaatlarini himoya qilish yuzasidan yozma axborotlar hisoblanadi. Hujjat turini aniqlang?

A. Xizmat arizasi

B. Tilxat

C. Bayonnoma

D. Dalolatnoma

155. Taklif mazmunini aks ettirgan arizalarga hamda da’vo arizalariga nisbatan bu ariza ko‘p qo'llaniladi. Arizaning turini aniqlang?

A. Iltimos va shikoyat mazmunidagi arizalar

B.To’lov arizasi

C. Hisob-kitob arizasi

D. Ruxsatnoma arizasi

156. Ma’lumotnomaning o‘z xususiyati va mazmuniga ko'ra turlari to’g’ri berilgan qatorni belgilang?

A. Xizmat ma’lumotnoma shaxsiy ma’lumotnoma

B. xususiy ma’lumotnoma, asosiy malumotnoma

C. Siyosiy ma’lumotnoma

D. Asosiy ma’lumotnoma

157. ....muassasa faoliyatiga doir voqea - hodisalarni rasmiy aks ettiradi va tasdiqlaydi. Ma’lumotnomaga berilgan tarifning turini aniqlang.

A. Xizmat ma’lumotnomasi

B. Shaxsiy ma’lumotnoma

C. Asosiy ma’lumotnoma

D. Siyosiy ma’lumotnoma

158. Xizmat ma’lumotnomasi ham o‘z navbatida necha turga ajratiladi?

A. Ikkiga

B. Uchga


C To’rtga

D.Beshga


159. Muayyan muassasa nomidan yuqori idora yoki mansabdor shaxslarga, ularning ko'rsatmasiga muvofiq tayyorlanib jo‘natiladi. Ma’lumotnoma turini aniqlang.

A. Tashqi xizmat ma’lumotnomasi

B. Siyosiy ma’lumotnoma

C. Asosiy ma’lumotnoma

D.Shaxsiy ma’lumotnoma

160.Bunday ma’lumotnomalar oddiy ish qog‘oziga yoki maxsus bosma ish qog'oziga yoziladi va muassasa rahbari tomonidan imzolanadi. Ma’lumotnoma turini aniqlang.

A. Tashqi xizmat ma’lumotnomasi

B. Siyosiy ma’lumotnoma

C. Asosiy ma’lumotnoma

D.Shaxsiy ma’lumotnoma

161. Muassasalar tomonidan fuqarolaring turmush va ish faoliyatiga aksar voqea-hodisalar va holatlarni tasdiqlab beradigan hamda talab qilingan joylarga ko‘rsatiladigan rasmiy hujjat ma’lumotnomaning qaysi turiga kiradi?

A. Shaxsiy ma’lumotnoma

B. Tashqi xizmat ma’lumotnomasi

C. Siyosiy ma’lumotnoma

D. Asosiy ma’lumotnoma

162. Bu hujjat tashabbus, axborot, hisobot hususiyatiga ega, korxona doirasida va yuqori tashkilot, mansabdor shaxslar nomiga yoziladi. Hujjat turini aniqlang?

A. Bildirishnoma

B. Ma’lumotnoma

C. Ariza

D. Tilxat

163. Ma’lum bir shaxsdan yoki muassasadan pul, hujjat qimmatbaho buyumlar yohud boshqa biror narsa olinganligini tasdiqlovchi rasmiy yozma hujjat...


 1. Tilxat deyiladi

 2. Tushuntirish xati deyiladi

 3. Guvohnoma deyiladi

 4. So’rovnoma deyiladi

164. … birgina nusxada tayyorlanadi hamda pulli va qimmatbaho hujjat sifatida saqlanadi.

 1. Tilxat

 2. Tushuntirish xati

 3. Guvohnoma

 4. So’rovnoma

165. Xizmat sohasidagi xizmatga aloqador masalani uning ayrim jihatlarini yozma holda va muassasa (bo‘im) rahbariga (ichki) yoki yuqori tashkilotga (tashqi) yo‘lovchi hujjat…

A. Tushuntirish xati 1. Guvohnoma

 2. So’rovnoma

 3. Ariza

166. Huddi ma’lumotnoma va bildirishnoma singari ichki tashqi xususiyatga ega bo’lgan hujjat nomini belgilang?

A. Tushuntirish xati 1. Guvohnoma

 2. So’rovnoma

 3. Ariza

167. Ichki — shaxsiy tushuntirish xatlari kim tomonidan yoziladi?

A. Xodim ,ishchi, xizmatchi, talaba tomonidan muassasa rahbari nomiga yoziladi.

B. Yuqori lovozimli tashkilot rahbari tomonidan yoziladi

C. Korxona rahbarlari tomonidan yoziladi

D. Har qanday ma’sul shaxs tomonidan yoziladi

168. Muayyan muassasa yoki ayrim shaxs o‘z nomidan ish ko‘rish uchun ikkinchi bir shaxsga bildiradigan yozma vakolat hujjat qanday nomlanadi?

A. Ishonchnoma deyiladi

B. Tushuntirish xati deyiladi 1. Guvohnoma deyiladi

D.So’rovnoma deyiladi

169. Bu hujjatda o"z mazmuniga ko‘ra, mol-mulkini boshqarish, pul va moddiy buyum boyliklarini olish, sud idoralarida ish olib borish va boshqa ishlarni amalga oshirishni ifodalaydi….

A. Ishonchnoma

B. Tushuntirish xati 1. Guvohnoma

D.So’rovnoma

170. Muayyan shaxsning xizmat va boshqa holat va vakolatlarini tasdiqlovchi hujjat nomini belgilang.

A. Guvohnoma

B. Ishonchnoma

C. Tushuntirish xati

D. So’rovnoma

171. Qonun yoki boshqa me’yoriy hujjatlami tanishtirish maqsadida chiqariladigan huquqiy hujjat nomi berilgan qatorni aniqlang?

A. Yo‘riqnoma

B. So’rovnoma

C. Ishonchnoma

D. Dalolatnoma

172. Muassasa yokl uning tarkibiy bo'linmalarining tuzlishl, huquq, vazifalari,

burchlari, ishni tashkil qilishlari tartibotini belgilaydigan huquqiy hujjat nomi..


 1. Nizom

 2. Ishonchnoma

 3. So’rovnoma

 4. Tilxat

173. Ko'pincha bu hujjat muassasalar ta’sis etilishi yoki tashkil topishi paytida tuziladi va yuqori tashkilotlar farmoyishi bilan tasdiqlanadi.

A.Nizom


B.Ishonchnoma

C.So’rovnoma

D.Tilxat

174. Muayyan munosabat doirasidagi faoliyat yoki biror davlat organi, muassasaning tuzilishini yo‘naltirib turadigan asosiy nizom va qoidalar majmuyi…

A. Ustav

B.Ishonchnoma

C.So’rovnoma

D. Dalolatnoma

175.Mehnat jamoasining umumiy yig‘ilishida muhokama etilib, tasdiqlangandan keyin kuchga kiradi. Hujjat nomini belgilang?

A. Qoida

B.Ishonchnoma

C.So’rovnoma

D. Dalolatnoma

176. Javob xatni talab qiluvchi xatlar berilgan qatorni aniqlang?

A. da’vo, so‘rov, iltimos xatlar

B. ilova, tasdiq, eslatma, axborot

C. axborot, so‘rov, iltimos xatlar

D.ilova, so‘rov, iltimos xatlar

177. Javobni talab qilmaydigan xatlar berilgan qatorni aniqlang?

A.ilova, tasdiq, eslatma, axborot.

B. da’vo, so‘rov, iltimos xatlar

C. da’vo, eslatma, axborot.

D.eslatma, axborot , iltimos xatlar

178. Farmoyish hujjat berilgan qatorni belgilang.

A. Buyruqdan ko‘chirma

B.Ishonchnoma

C.So’rovnoma

D. Dalolatnoma

179. Badiiy matn tahlilida nisbatan keng qo’llanuvchi atamani belgilang.

A. Obrazlilik

B. Persanaj

C. Peyzaj

D. Epizod

180. Badiiy matn tahlilida personaj tushunchasi keng ma’noda qanday tushunchani anglatadi?

A. Badiiy asardagi ishtirok etgan hamma obrazlarga

B. Badiiy asardagi qahromonga nisbatan

C. Badiiy asardagi hayvonlarga nisbatan.

D. Badiiy asardagi faol qatnashmaydigan obrazlarga nisbatan.

181. Badiiy asarda epgrif nima?

A. Asarning mazmuniga mos ravishda oligan maqol yoki matallar

B. Asardagi tabiat tasviri

C. Asrning bosh qahramoni

D. Asardagi ikkinchi darajali obrazlar

182. Badiiy asr kompozitsiyasi tushunchasini aks etgan qatorni belgilang.

A. Badiiy asarning tarkibiy tuzilishi

B. badiiy asar suyjeti

C. Asarning mavzusi

D. Asardagi goya

183.Qonun yoki boshqa me’yoriy hujjatlami tanishtirish maqsadida chiqariladigan huquqiy hujjat…


 1. Yo‘riqnoma

B.Ishonchnoma

C.So’rovnoma

D.Tilxat

184. Qatnashdilar, so‘raydi, ma’qullaydi, hisobga olinadi kabi so’zlardan foydalanish qaysi uslubda qo’llaniladi?

A. Rasmiy uslub

B. Publisistik uslub

C. Badiiy uslub

D. So’zlashuv uslub

185.Yozma shakli bo’lmagan uslubni belgilang.

A. So’zlashuv uslubi.

B. Rasmiy uslubi

C. Publisistik uslubi

D. Badiiy uslubi

186. Joriy etish, hizmat ko‘rsatish, ijtimoiy himoya qilish kabi fe’lning harakat nomi formalari ko’p qo’llaniladigan uslub…

A. Rasmiy uslub

B. Publisistik uslub

C. Badiiy uslub

D. So’zlashuv uslub

187. Sonlar son bilan ham, so‘z bilan ham yozish talab qilinishi qaysi uslubda uchraydi

A. Rasmiy uslub

B. Publisistik uslub

C. Badiiy uslub

D. So’zlashuv uslub

188.Sonlar son bilan ham, so‘z bilan ham yozish talab qilinadigan hujjat turlarini belgilang?

A. Ishonchnoma, tilxat

B. Dalolatnoma, tilxat

C. tushuntirish xati, tilxat

D. So’rovnoma, tilxat

189. Fe’lning buyruq mayili shaklidan foydalanish qaysi uslubda aks etadi?

A. Rasmiy uslub

B. Publisistik uslub

C. Badiiy uslub

D. So’zlashuv uslub

190. Morfologik jihatdan erkalash-kuchaytirish qo‘shimchalari, subyektiv baho so‘zlari ishlatilmaydigan uslubni belgilang?

A. Rasmiy uslubi

B. Publisistik uslubi

C. Badiiy uslubi

D. So’zlashuv uslubi

191. Badiiy asarlarda qo‘llaniladigan o‘xshatish jonlantirish, tasviriy so‘zlar, shuningdek so‘zlashuv uslubiga xos shevaga oid hamda dag‘al so‘zlar, kitobiy-tantanavor so‘zlar uchramaydi uslub?

A. Rasmiy uslubi

B. Publisistik uslubi

C. Badiiy uslubi

D. So’zlashuv uslubi

192. Bu uslubda o‘xshatish, jonlantirish, tasviriy so‘zlar, shuningdek shevaga oid hamda dag‘al so‘zlar so‘zlardan keng foydalaniladi. Uslubni belgilang.

A. Badiiy uslub

B. Publisistik uslub

C. Rasmiy uslub

D. So’zlashuv uslub

193. Istagan holda so‘zlarni qisqartma shaklda berish qoidaga to‘g‘ri kelmaydi. Umumqabul qilingan qisqartma so‘zlardan foydalanish mumkin. Uslubni belgilang.

A. Rasmiy uslub

B. Publisistik uslub

C. Badiiy uslub

D. So’zlashuv uslub

194. Hujjatlarda nechinchi shaxs qo‘shimchasi qo‘llanilmaydi?.

A. II shaxs

B. I shaxs

C. I, II shaxs

D. II, III shaxs

195. Hujjatlar fe’lning nechinchi shaxs nomidan yoziladi?

A.1 yoki 3 shaxs nomidan yoziladi

B. 2 yoki 3 shaxs nomidan yoziladi

C. 1 yoki 2 shaxs nomidan yoziladi

D. 2 shaxs nomidan yoziladi

196. Kirish so’zlar va kirish birikmalardan foydalanish qaysi uslubda ko’p qo’llaniladi?

A. Publisistik uslub

B. Rasmiy uslub

C. Badiiy uslub

D. So’zlashuv uslub

197. Shevaga oid so’zlar uchramaydigan uslublarni belgilang?

A. Ilmiy va rasmiy uslubi

B. Badiiy va so’zlashuv uslubi

C. Rasmiy va so’zlashuv uslubi

D. So’zlashuv va ilmiy uslubi

198. Badiiy uslub va so’zlashuv uslubning o’xshash jihati to’g’ri berilgan qatorni belgilang?

A. Til birliklaridan erkin foydalanish

B. Sinonim so’zlardan foydalanish

C. Adabiy til me’yorlaridan foydalanish

D. Shevaga xos so’zlardan foydalanish

199. Kasbiy atamalar berilgan qatorni belgilang.

A. Pedkengash, jurnal

B. Sinonim, antonim

C. Turdosh otlar. Sinonim

D. sinonimlar, aniqlovchi

200.Istemol doirasi chegaralangan so’z berilgan qatorni aniqlang?

A. fayl,sinus, kosinus

B. men, sen

C. kecha, bugun

D. sen, men, kechaТuzuvchilar: Д.Юлдашева
Kafedra mudiri: dots. D.F.Toirova
Fakultet dekani: dots. U.X.Narzullayev

Do'stlaringiz bilan baham:


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2019
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa