5. Qaysi ijtimoiylashuv mexanizmida tarbiyalanuvchi xayolan o’zini o’rtoqlari bilan qiyoslaydi?Download 31,7 Kb.
Sana01.02.2022
Hajmi31,7 Kb.
#422536
Bog'liq
2 5456212296902644930

5. Qaysi ijtimoiylashuv mexanizmida tarbiyalanuvchi xayolan o’zini o’rtoqlari bilan qiyoslaydi?


a) loyihalash mexanizmi
b) *identifikatsiyalash mexanizmi
c) ajratish mexanizmi
d) o’z-o’zini cheklash mexanizmi
6. Ijtimoiy pedagogikaning fan sifatida rivolanishining birinchi bosqichi qaysi asrdan boshlangan?
a)* qadimgi davrlardan XVII asrgacha bo’lgan davrni
b) qadimgi davrlardan XVIII asrgacha b bo’lgan davrni
c) XIX asr
d) XX asr
7. “Ijtimoiylashuv” atamasini birinchi bo’lib qaysi olim fanga kiritgan?
a) M. V. Lomonosov
b) Abu Rayhon Beruniy
c)* F. G. Keddings
d) J.D`yui
8. Ijtimoiy moslashuvning asosiy uchta yo’nalishini belgilang.
a) psixologik faoliyat, munosabat va jamiyatga kirishish
b) *faoliyat, muloqot va anglash
c) jamiyat, sotsium va oila
d) davlat, jamiyat
9. Ijtimoiy tadqiqot usullarini belgilang.
a)* so’rov, hujjatlarni o’rganish, intervyu, kuzatish usuli
b) intervyu, kuzatish usuli, mashq
c) barja javoblar to’g’ri
d) suhbat, mashq
10. Tarbiyasi og’ir bolalar bilan kimlar shug’ullanadi?
a)* ijtimoiy pedagoglar va psixologlar
b) psixiatrlar va sotsiologlar
c) shifokorlar va o’qituvchilar
d) o’qituvchilar
11. Sotsiologik tadqiqotlarning qanaqa tushunchalari bor?
a)* obyekt va predmet
b) nazariy va amaliy
c) ilmiy va ijodiy
d)ijodiy va fan
12. Ta’limni bolalar va o’smirlar manfaati asosida tashkil qilishi nechi guruhga bo’linadi?
a)* 5
b) 3
c) 4
d) 2
13. Nechinchi asrda ijtimoiy pedagogika eng ilg’or g’oyalar va ilmiy konsepsiyalar bilan boyitilgan?
a)* XVII-XIX
b) XV-XVII
c) XIX-XX
14. “Tamoyil” tushunchasi nima ma’noni anglatadi?
a) *asos, negiz, g’oya, talab
b) g’oya, ta’lim tarbiya
c) tarbiya
d) umumlashgan asos
15. Ijtimoiylashuv omillari nechi guruhga bo’linadi?
a)* 2
b) 4
c) 5
d)1
16. Tashqi omillarga qaysilar kiradi?
a) makro, mega, mikro
b) mezzo, mikro omillar
c)* mezo omillar, mikro omillar, makro va mega omillar
d) mezo, mega omillar
17. Qaysi usul oldindan rejalashtirgani va muntazamlashgani bilan farqlanadi?
a) eksperimental
b)* kuzatish
c) intervyu
d) hujjatlarni o’rganish usuli
18. Oilaning nechta maqomi mavjud?
a) 3
b) *4
c) 5
d) 2
19. Ijtimoiylashuv maqomi qanday hosil bo’ladi?
a) tug’ma, orttirilgan, shartli
b)* tug’ma va orttirilgan
c) shartli va shartsiz
d) ta’sirli va ta’sirsiz
25. Ijtimoiy maqom deganda nimani tushunasiz?
a) *Jamiyatda insonning o`zini tutishi muayyan bir huquq va majburiyatlar bilan tavsiflanadi, sotsiologiyada bu ijtimoiy maqom deb ataladi
b) maktabdan tashqari olingan ta'lim-tarbiya
c) Jamiyatda insonning o`zini tutishi
d) Jamiyatda insonning moslashuv jarayoni
26. Ba`zi maqomlar inson tug`ilishidanoq beriladi, bu maqomlar tug`ma yoki berilgan deyiladi.Ushbu maqomlar keltirilgan qatorni toping ?
a) *Jinsi, millati, ism-sharifi, tug`ilgan joyi
b) Ta'lim olib, o'qigan joyi
c) Jamiyatda shaxsiy harakatlariga ko`ra
d) Ko'p sonli imkoniyatlardan eng qulayini tanlab olishiga ko`ra
27. Insonning o'zi mustaqil ravishda jamiyatda shaxsiy harakatlariga ko`ra erishgan maqomi deganda nimani tushunasiz?
a) *Orttirilgan deyiladi
b) Erishilgan deyiladi
c) Tug`ma deyiladi
d) Majburiyat deyiladi
28. Ijtimoiy rol nima?
a) *Inson maqomidan kelib chiqqan kutilayotgan intizom ijtimoiy rol deb ataladi
b) Ijtimoiy munosabatlarga kirib ketishi
c) Pozitiv ijtimoiy rolni bajarishi
d) Ijtimoiy moslashuvi
29. Mentalitet tushunchasi qachon va kim tomonidan fanga kiritilgan?
a) *XX asr boshida fransuz olimi Levi-Bryul tomonidan
b) XXI asr boshida rus olimi I.Dubrov tomonidan
c) XVIII asrda Kukushin tomonidan
d) XIX asr boshida
30. «Buyuk didaktika» asarini kim yozgan?
A .Suqrot B . Arastu C .*Ya.A.Komenskiy D .J.J.Russo
31. O'qitish jarayoni ijtimoiy tushunchasi va mohiyati, o’qitishning tamoyillari, ijtimoiy ta'lim mazmuni, ta'lim metodlari, o'qitish jarayonini tashkil etish shakllari pedagogikaning qaysi bo'limiga tegishli?
A .Tarbiya nazariyasi B .*Didaktika
C .O'qitish vazifalari D. Hamma javob to'g'ri
36. Xulosa chiqarish turlari bo'yicha ta'lim metodlariga qaysilar kiradi?
A .Og'zaki, ko'rgazmali va amaliy B .Ta'lim metodlari
C .Reproduktiv, izohli-ko'rgazmali, muammoli-izlanishli, tadqiqotli
D .*Induktiv, deduktiv
37. Ta'lim jarayonida qo'llaniladigan ko'zgazmali qurollar va texnika vositalariga
ko'p darajada bog'liq bo'lgan o'quv materialini o'zlashtirish metodi qaysi bandda ko'rsatilgan
A .Og'zaki, amaliy B .*Ko'rgazmali
C .Reproduktiv D .Induktiv, deduktiv
38. Ta'lim oluvchilarning nutq madaniyati va mantiqiy tafakkurini taraqqiy ettirish,
ularning bilish imkoniyatlari bilan bog'liq usul qanday usul deyiladi?
A .O'yin mashqi B .*Og'zaki mashq
C .Yozma mashq D .Individual mashq
39. Pedagogikani asosiy prinsipi.
*A. O'quv-tarbiyaviy jarayonni, bolalarning jismoniy, badiiy, ijodiy, mehnat va
boshqa har qanday faoliyatiga pedagogik rahbarlikni tashkil etishga bog'liq bo'lgan qonuniy aloqalardir.
B. O'qituvchi tomonidan amaliy qonunlarni ijodiy va faol ravishda o'zlashtirish.
C. Jamiyatning alohida bir olingan shaxsga bo'lgan ehtiyojlarini aks ettirishdir.
D. Hammasi to'g'ri.
40. Ijtimoiy ish metodlari to‘g‘ri keltirilgan qatornig?
A.* Psixologik tashxis, psixokorreksion, pedagogik tashxis;
B. Ta’lim metodlari, tarbiya metodlari, ijtimoiy hamkorlik;
C. Ijtimoiy tashxis, ijtimoiy profilaktika, ijtimoiy nazorat;
D. Psixoterapiya, ijtimoiy profilaktika, tashkiliy metodlar.
41. Bola ijtimoiylashuvida nima muhim ahamiyatga ega?
A. Mezoomil ;
B. Oila ;
C.* Sotsium ;
D. Muhit;
42. Sotsium va mikrosotsium atamalariga to‘g‘ri ta’rif berilgan qatorni toping?
A.* shaxs tug‘ilgandan boshlab rivojlanadigan muhit sotsium yoki mikrosotsium deyiladi;
B. jamiyatda rivojlanadigan shaxsga bog‘liq omillar sotsium deyiladi;
C. ijtimoiylashuv omillari bilan jamiya va ijtimoiy muhit uyg‘unlashuvi sotsium deyiladi;
D. shaxs ruhiyatida kechadigan barcha omillar sotsium deyiladi;
43. Ijtimoiy pedagogikada jamiyat, ijtimoiy muhit qanday o‘rganiladi?
A.* Bolaning yangi muhitga integratsiyalashuvi nuqtai nazaridan;
B. Bolaning tashqi muhitga integratsiyalashuvi nuqtai nazaridan;
C. Bolaning ichki va tashqi muhitga integratsiyalashuvi nuqtai nazaridan;
D. Bolaning biologik mavjudotga aylanishi nuqtai nazaridan.

44. Ijtimoiy-pedagogik faoliyatni amalga oshirish jamiyatda nima bilan izohlanadi?


A.* Insoniylik, fuqarolarning haq-huquqlarini muhofaza qilishni ta’minlashga asoslangan yangi demokratik qadriyatlar paydo bo‘lgani bilan
B. Kuchli ijtimoiy siyosatni respublika taraqqiyotining ustuvor yo‘nalishi sifatida e’lon qilinishi bilan
C. Aholining kam ta’minlangan qatlamlarini himoya qilish yuzasidan bir qator qonun va farmonlarning qabul qilinishi bilan
D. Sobiq ijtimoiy himoya muassasalarining moddiy-texnik bazasini yaxshilanishi bilan

45. Ilk marta “Kuvonch uyi” nomli internat maktab qaysi pedagog tashabbusi va u tomonidan ochilgan ?


A.* italiyalik pedagog – gumanist Vitorino de Genotre
B. Shvetsiyalik buyuk pedagog Iogann Genrix Pestalotssi
C. Ingiliz faylasufi va pedagogi Robert Ouen
D. Rus olimi va pedagogi M.V.Lomonosov
46. “Ijtimoiy pedagogika” tushunchasi u ikki sohadan iborat bo‘lib, “Pedagogika” va “Sotsiologiya” fanlari ma’nosining integratsiyasidan vujdga kelgan kimning ta’rifi?
A.* M.A. Galaguzova B. V.D. Semenov
C.A.V. Mudrik D. I.P. Podlasiy
51. Shaxs kamolotiga qanday omillar ta'sir etadi?
A. bola shaxsining rivojlanishiga muhit va tarbiya kabi omillar.
B. shaxsning kamol topishida ijtimoiy va biologik omillar ta'sir etadi.
C. odamlarning munosabati.
*D. biologik omil, ijtimoiy omil va tarbiya ta'sir etadi.
52. O'qituvchi shaxsiga qo'yilgan talablarning ortib borishi nima bilan bog'liq?
*A. O'z kasbiga sadoqatliligi, g'oyaviy e'tiqodliligi, o'z kasbini sevish, maktabda ta'lim-tarbiya ishini yuqori saviyada olib borishi va kasbiy tayyorgarligiga bog'liq.
B. Nutqi ravon, ifoda usuliga bog'liq.
C. Bolalarni sevishiga bog'liq.
D. Hamma javoblar to'g'ri
53. Abu Ali Ibn Sinoning ta'lim-tarbiya haqidagi qarashlari.
A. Tarbiya yagona jarayon.
B. 6 yoshdan bolani muallimga topshirish.
*C. Bolaga jamoada ta'lim berish afzalligi.
D. Hamma javoblar to'g'ri
54. Alisher Navoiyning qaysi asarida pedagogik qarashlar haqida ko’proq
yoritilgan.
A. "Farhod Ba Shirin". *B. "Mahbub-ul-qulub".
C. "Sabbai Sayyor". D. "Hayratul-Abror".
55. Kadrlar tayyorlash milliy dasturini amalga oshirishda pedagogika fanlarining
ahamiyati
*A. "Kadrlar tayyorlash milliy dasturi" va "Ta'lim to'g'risida" gi Qonunda
pedagogik faoliyat bilan bir qatorda yuksak axloqiy fazilatlarga ega bo'lish-talab etiladi.
B. Bolalarni qadr-qimmatini xurmatlash.
C. Davlat tili va ona tiliga, oilaga, milliy, tarixiy qadryatlarga nisbatdan hurmat
bilan munosabatda bo'lish tuyg'usini tarbiyalash ma'sulyatli vazifa ekanligi
ta'kidlanadi.
D. Hamma javoblar to'g'ri.
56. Shaxs kamolotining omillari.
A. Ijtimoiy omil. B. Biologikomil. C. Ta’lim va tarbiya.
*D. Hamma javoblar to'g'ri
57. Me'yordan chiqish shartli ravishda nechta turga bòlinadi va ular qaysilar?
A) 2ta, jismoniy va ijtimoiy
B)* 4ta, jismoniy, ijtimoiy, pedagogik va ruhiy
C) 3ta, jismoniy, ijtimoiy va pedagogik
58. Ushbu jumla kimga tegishli: " Ijtimoiy pedagogika - barcha yosh va ijtimoiy guruhlarning ijtimoiy tarbiyasini òrganuvchi pedagogikadir".
A) Mudrik*
B) Semenov
C) Galaguzova
D) Podlasiy
59. Divigant xulq atvorning nechta turlari mavjud?
A) 3*
B)2
C)4
D)1
63. Optimallashtirish deganda nimani tushunasiz?
A .Ta’limda fanlararo o'qitish nazariyasi
B .Ta'lim berib, o'qitish nazariyasi
C .Muammoli o'qitish
D .*Ko'p sonli imkoniyatlardan eng qulayini tanlab olish
64. Ta'lim metodlari deganda nimani tushunasiz?
A .Tushuntirish (muammoli bayon, xususiy qidirish yoki evristik hamda
tadqiqot)
B .Og'zaki metodlar: hikoya, ma'ruza, suhbat
C .Ta’limda qiziqishni rag'batlantirish
D .* Yuqoridagilarning barchasi
65. «Didaktika» termini yunoncha «didaktikos» degan so'zdan olingan bo'lib,
qanday ma'noda tarjima qilinadi?
A .O'qituvchi
B .*Ta'lim berish va o'qitish
C .Ta'lim beruvchi va ta'lim oluvchi
D .Ta'lim oluvchi
66. «Buyuk didaktika» asarini kim yozgan?
A .Suqrot B .Arastu C .*Ya.A.Komenskiy D .J.J.Russo
67. O'qitish jarayoni tushunchasi va mohiyati, o’qitishning tamoyillari, ta'lim
mazmuni, ta'lim metodlari, o'qitish jarayonini tashkil etish shakllari
pedagogikaning qaysi bo'limiga tegishli?
A .Tarbiya nazariyasi B .*Didaktika
C .O'qitish vazifalari D. Ta’lim nazariyasi
68. Ijtimoiy pedagogika mustaqil fan sifatida O'zbekiston oliy ta'lim muassassalarida qachondan boshlab o'qitila boshlangan?
A*) 20-asrning 90-yillaridan boshlab
B) 19-asrning 90-yillaridan boshlab
C) 20-asrning boshlaridan
D) 21- asr boshlaridan
69. “Ijtimoiy pedagogika barcha yosh va ijtimoiy guruhlar ijtimoiy tarbiyasini o'rganuvchi pedagogikadir” degan fikr kimga tegishli?
A*) A.V.Mudrik
B) V.D.Semenov
C) Podlasiy
D) M.A.Galaguzova
70. Ijtimoiy pedagogikaning eng ilg'or g'oyalar va konsepsiyalar bilan boyitilgan davri qaysi?
A*) Ijtimoiy pedagogika rivojining ikkinchi davri
B) Ijtimoiy pedagogika rivojining birinchi davri
C) Ijtimoiy pedagogika rivojining uchinchi davri
D) Ijtimoiy pedagogika rivojining dastlabki davri
71. Amaliy ijtimoiy xodim atamasi qachondan boshlab qo'llanila boshlangan?
A) 1980
B)* 1970
C) 1960
D) 1910
72. Qaysi ijtimoiylashuv mexanizmining mohiyatini o'z kamchiliklarini boshqalarga tegishli deb hisoblash tashkil etadi?
A) Empatiya
B)* Loyihalash
C) Identifikatsiyalash
D) Aralash mexanizm
73. Ijtimoylashuv omillari nechta guruhga bo’linadi?
a) *2ta
b) 3ta
c) 6ta
d) 5ta
74. Tubdan isloh qilinishi zarur bo’lgan oila turini ko’rsating?
a. *Assotsial oila
b. Notinch oila
c. Xavfli oila
d. Tinch oila
75. Ijtimoiy pedagogika uchun eng ilg’or bo’lgan davrni ko’rsating.
a. *XVII- XIX
b. XX -XV
c. V –VIII
d. XX
79. Ijtimoiy moslashuv qaysi yo’nalishlarda olib boriladi?
A. O’qish, anglash
B. Faoliyat, muloqot, anglash
C. * ish, muloqot
D. Muloqot, o’qish
80. Oilaning shaxs shakllanishidagi o’rni haqidagi ijtimoiy-pedagogik g’oyalar bilan singdirilgan asarlar yaratgan faylasuf...
A. Ingliz faylasufi Gerbert Spenser.
B. Ingliz faylasufi Robert Ouen
C. *Iogann Genrix
D. Klod Adriana Gelvetsiy
81. "Ijtimoiy pedagogika" atamasi kim tomonidan fanga kiritilgan?
A. Jon Dyui
B. J.J Russo
C.* Fridrix Disterveg.
D. G. Kirshenshteyn
82. Bolaning ijtimoiylashuviga yordam beradigan ijtimoiy bilimlarni unga yetkazish, ijtimoiy ko’nikma va malakalarni shakllantirish jarayoni ... deyiladi
A. Ijtimoiy ta’lim.
B. *Ijtimoiy tarbiya
C. Ijtimoiy tajriba
D. Ijtimoiy munosabat
83. Amaliy ijtimoiy xodim atamasi qaysi yildan beri qo’llanilmoqda?
A. 1968
B. *1970.
C. 1967
D. 1969
84. Oilaning moddiy holatini qaysi maqom belgilaydi?
A. psixologik maqom
B. ijtimoiy madaniy
C.*ijtimoiy-iqtisodiy
D. ijtimoiy psixologik
85. Boshqa odamning xissiy xolatiga xamdard bo'lish, xissiyotga boy shaxslarning ijtimoiylashuvida muhim ahamiyatga ega mexanizm?
A. *Identifikatsiyalash
B. Intellektuallashuv
C. Empatiya.
D. Xarkaterlarni bekor qilish
86. Qaysi soha milliy umumiylikning sabablari va g’oyalarining o’ziga xosligini tavsiflaydi?
A. Intellektual bilish soxasi
B. Kommunikatsiv xulk-atvor soxasi
C. Emotsional
D. Motivatsion.
87. Bugungi kunda oilalar kimlarning yordamiga muhtoj bo’lib qolgan?
A. yaqin insonlari va qarindoshlarining
B.* yuksak malakali psixolog va ijtimoiy pedagoglarning
C. hech kimning
D. davlatning
88. Nimada oilaning har bir azosining tavsifi, tug’ilgan sanasi beriladi?
A.*oila xaritasida
B.oila jadvalida
C jamoa xaritasida
D jamoa jadvalida.
89. Kim oila qonunchiligi bo’yicha maslahat beradi?
A maslaxatchi
B himoyachi
C psixolog
D.*konsultant
90. Pedogogik yordamning tarkibiga ijtimoiy-pedagogik faoliyatning nechta yo’nalishi kiradi?
A .3ta
B .4ta
C .5ta
D .*2ta
91. M.A.Galaguzova tomonidan berilgan me`yordan og`ish turlari tasnifi tog`ri keltirilgan qatorni toping.
A . *Jismoniy, ruhiy, pedagogik, ijtimoiy
B . Katta yoshdagilar pedagogikasi, kasbiy va ijtimoiy pedagogika
C . Defektologiya (surdopedagogika, tiflopedagogika, oligofrenopedagogika), innovasion pedagogika
D . jismoniy va kata yoshdagilar pedagogikasi
92. Oila tipologiyasi ijtimoiy moslashuv darajasi bo’yicha farq qiluvchi nechta kategoriya asosida shakllangan?
A .3ta
B .*4ta
C .5ta
D .2ta
93. “Intoksikatsiya” nima?
A Ichkilikbozlikka o’rganib qolish
B .Zaharlanish
C . *Giyohvand moddalarga o’rganib qolish
D .Kashandalik
94. Ijtimoiy pedagog faoliyati nimadan boshlanadi?
A .yangi munosabatlarni o’rnatish
B . reabilitatsion dastur variantlarini ishlab chiqish
C .* Oilani o’rganish
D .oilada tarbiya jarayonini o’rganish
95. Ijtiomoiylashuv atamasini birinchi bo’lib kim insonlarga nisbatan qo’llagan?
A . *F. G. Keddings
B . E. Dyurgem
C .T. Parsons
D .V. P. Bespalko
96. «Buyuk didaktika» asarini kim yozgan?
A .Suqrot
B .Arastu
C .*Ya.A.Komenskiy
D .J.J.Russo
100. Qachon V.A. Karakovskiy, N.E Selivanova, N.I. Shurkovalar pedagogik
tarbiya tizimlarini qachon ilm ahli tan oldi?
A) *XX asr 80-yillarida
B) XX asr 70-yillarida
C) XX asr 50-yillarida
D) XX asr 60- yillarida
101. Bolaning ijtimoy rivojlanishi qanday yo’nalishlarda olib boriladi?
B) * moslashuv, individuallashuv
A) subyektiv, obyektiv
C) tarbiyaviy, ma’naviy
D) ma’rifiy, madaniy
102. Bolaning ijtimoiylashuvida nima muhim ahamiyatga ega?
A) mezo omil
B) oila
C)* sotsium
D) muhit
103. Kimlar faoliyatining jihatlari serqirra hisoblanadi?
A) ijtimoiy pedagog va ijtimoiy xodim
B) *ijtimoiy pedagog va psixolog
C) ijtimoiy xodim va ijtimoiy psixolog
D) xodim va ijtimoiy pedagog
104. Ijtimoiy ish texnologiyalari qaysi texnologiyalarga juda yaqin hisoblanadi?
A) *ijtimoiy pedagogik texnologiyalar
B) ijtimoiy psixologik texnologiyalar
C) ijtimoiy texnologiyalar
D) ijtimoiy pedagogik va psixologik texnologiyalar
105. Ijtimoiy va pedagogik texnologiyalarni birlashtiradigan texnologiya bu ........
A)ijtimoiy pedagogik texnologiyalar
B)ijtimoiy psixologik texnologiyalar
C)ijtimoiy texnologiyalar
D)* ijtimoiy pedagogik va psixologik texnologiyalar
106. Bolada muomala ko'nikmalarini shakllantirish kimning vazifasi?
A)psixolog
B)*logoped
C)mutaxassis
D)ota-ona
107. Ijtimoiy pedagogik faoliyat maqsadi, natijalari uning qaysi ...... larni tanlaganiga bog'liq
A)metodika
B)* metod
C) yo'nalish
D) usul
108. Tashxis qo'yish nimalardan iborat?
A)*axborot taxlili, to'plash, tizimlashtirish
B)taxmin qilish, to'plash
C)to'plash, tizimlashtirish
D)tizimlashtirish
109. Ish yakunlanganida, ijtimoiy pedagog nima qilishi zarur?
A)holat haqida axborot berishi
B)*bola muammosi qanchalik to'g'ri hal qilinganiga baxo berish
C)xulosalash
D) ma’lumot berish
110. Keng tarqalgan va samarali ijtimoiy pedagogik texnologiyalardan biri nima hisoblanadi?
A)suhbat
B)kommunikatsiya
C)*trening
D) amaliy

111. xis etish xolatini keltirib chiqaruvchi moddalarga o’rganib qolish bu—


A) *Toksikomaniya
B) Giyohvandlik
C) Ichkilikbozlik
112. “ Ijtimoiylashuv “ atamasini birinchi bo’lib kim insonlarga nisbatan qo’llagan?
A) F.G Keddings*
B) E. Dyurkgem
C) T. Parsons
D) M. Lomonosov
113. Bolaning ijtimoiy rivojlanishi qanday yo’nalishlarda olib boriladi?
A) Subyektiv, Obyektiv
B) Moslashuv, Individuallashuv*
C) Tarbiyaviy, Ma’naviy
D) Ta’limiy, tarbiyaviy
114. Bolaning barqaror rivojlanishining eng muhim shartlaridan biri nima?
A) Atrof-muhit
B) O’qish
C) Muloqot*
D) Ta’lim
115. Maktabgacha davrida bolalar uchun yetakchi faoliyat nima?
A) Predmetli faoliyat
B) Rolli o’yin*
C) Shaxsiy muloqot
D) O’yinli faoliyat
116. Insonning voyaga yetishi va shakllanishi jarayonida u bilan bevosita munosabatda bo’ladigan kishilar fanda nima deb ataladi?
A) Ijtimoiylashuv agentlari*
B) Ijtimoiy vositalar
C) Ijtimoiylashuv mexanizimlari
D) Qo’ni-qo’shnilar
117. I.P Podlasiy tasnifi bo’yicha muayyan g’oya, fikr, xohish, istaklarini ongdan chiqarib tashlash qaysi ijtimoiylashuv mexanizmining mazmuni hisoblanadi?
A) Ajratish mexanizmi
B) Bostirish mexanizmi*
C) Loyihalash mexanizmi
D) Identifikatsiyalash mexanizmi
118. O’z “Men”ini cheklab qo’yish va qiyinchiliklar oldida ojiz qolish qaysi mexanizm turiga kiradi?
A) Identifikatsiyalash
B) Loyihalash
C) O’z –o’zini cheklash*
D) Ajratish mexanizmi
119. Identifikatsiya mexanizimining qanday turlari mavjud?
A) To’liq, qisman, ongli, ongsiz*
B) Ongli, ongsiz
C) To’liq, qisman
D) Noto’liq
120. Boshqa odamning hissiy holatiga hamdard bo’lish qaysi ijtimoiylashuv mexanizmning asosiy mazmuni hisoblanadi?
A) Imprinting
B) Empatiya*
C) Introeksiya
D) tushunish
121. Tilni ozlashtirish va o’zaro munosabatga kirishganda kerak bo’ladigan ijtimoiy xulq-atvor me’yorlariga anglamagan holda ega bo’lish qaysi mexanizm turiga kiradi?
A) Refleksiya
B) Imprinting
C) Ekzistensial bosim*
D) Introeksiya
122. Bola tug’ilgandan boshlab rivojlanadigan muhit nima deb ataladi?
A) Sotsium*
B) Jamiyat
C) Jamoatchilik
D) Muhit
123. Shaxs rivojlanishining asosiy ichki omillari sifatida qaysilar ko’rsatiladi?
A) Biologik va ijtimoiy*
B) Sotsial va genetik
C) Genetik va ma’naviy
D) Ta’lim-tarbiya
124. Ijtimoy moslashuv qaysi yo’nalishlarda olib boriladi?
A) O’qish, anglash
B) Faoliyat, muloqot, anglash
C) Ish, muloqot*
D) O’yin
125. Ijtimoiy pedagogika fanining asosiy vazifasi nima?
A) Jamiyatda insonlarning o’rnini aniqlash
B) Ijtimoiy tarbiya muommolarini o’rganish*
C) Turli pedagogik markazlar faoliyatini tahlil qilish
D) Ijtimoiy ta’lim muammolarini o’rganadi
126. Oilaning nechta ijtimoiy maqomi mavjud?
A. 6ta
B. 4ta*
C. 5ta
D. 2ta

127. Oilaning moddiy holatini qaysi maqom belgilaydi?


A. Psixologik maqom
B. Ijtimoiy - madaniy maqom
C. Ijtimoiy - iqtisodiy maqom*
D. Oilaviy maqom
128. Qaysi oilalarda adaptativ qobiliyatlar birmuncha pastroq?
A. Notinch oilalarda
B. Xavfi bor oilalarda*
C. Tinch oilalarda
D. Assotsial oilalar
129. Qaysi funksiya naslni davom ettirish bilan bog'liq?
A. Reproduktiv funksiya*
B. Iqtisodiy funksiya
C. Ijtimoiylashuv funksiya
D. Oila funksiya
130. Kimning fikricha oilaning tarbiyaviy funksiyasining darajasi uning 3 yo'nalishda bo'luvchi tuzilmasiga bog'liq?
A. A.B.Sattarov
B. M.K.Berdiyev
C. A.Q.Munavvarov*
D. N. Egamberdiyeva
131. Oila tipologiyasi ijtimoiy moslashuv darajasi bo'yicha farq qiluvchi nechta kategoriya asosida shakllanadi?
A. 4ta*
B. 5ta
C. 3ta
D. 2ta
132. O'zbek oilasining ko'p bolalilik omili bola tarbiyasiga qanday ta'sir qiladi?
A. Salbiy
B. Ijobiy*
C. Hech qanday
D. Umumiy
133. Ko'p bolali o'zbek oilalarda qanday tartibning saqlanishi oiladagi munosabatlarning barqarorligini ta'minlagan?
A. Matriarxat
B. Patriarxat*
C. Ikki tomonlama ota-ona
D. Kattalar tajribasi
134. Oila nechta yo'nalishda namoyon bo'ladi?
A. 2ta*
B. 3ta
C. 4ta
D. 1ta
135. Qaysi funksiya bolaning ilk Ijtimoiylashuvi jarayonida muhim rol o'ynaydi?
A. Ijtimoiylashuv funksiyasi
B. Iqtisodiy funksiya
C. Tarbiyaviy funksiya*
D. Ta’limiy funksiya
136. Qaysi oilalar hayotiy faoliyatning biror bir sohasida past ijtimoiy maqomga ega bo'lib, ular o'zlariga yuklatilgan vazifalarni bajara olmaydilar?
A. Notinch oilalar*
B. Tinch,baxtli oilalar
C. Xavfi bor oilalar
D. Assotsial oilalar
137. Ta'lim darajasi, an'analarini saqlab qolish va o'tkazish vazifasi qaysi oila maqomi shakllari bilan tavsiflanadi?
A. Ijtimoiy-ruhiy maqom
B. Ijtimoiy-madaniy maqom*
C. Vaziyatli-rolli maqom
D. Ijtimoiylashuvga ta’sir etuvchi maqomlar
138. Bugungi kunda oilalar kimlarning yordamiga muhtoj bo'lib qolgan?
A. Yaqin insonlari va qarindoshlarining
B. Yuksak malakali psixolog va ijtimoiy pedagoglarning*
C. Hech kimning
D. Davlat
139. Qaysi funksiyada oila a'zolarining jismoniy holati bir maromda ushlab turiladi?
A. Xo'jalik-maishiy funksiya *
B. Ijtimoiylashuv funksiya
C. Tarbiyaviy funksiya
D. Oilaning funksiyasi
140. Ijtimoiy pedagog faoliyati nimadan boshlanadi?
A. Yangi munosabatlarni o'rnatish
B. Reabilitasion dastur variantlarini ishlab chiqish
C. Oilani o'rganish*
D. Jamiyatni o’rganish
141. Nimada oilaning har bir a'zosining tavsifi, tug'ilgan sanasi beriladi?
A. Oila xaritasida*
B. Oila jadvalida
C. Jamoa xaritasida
D. Ijtimoiy pedagog hujjatida
142. Ijtimoiy pedagog oila bilan ish yuritishda qanday asosiy rollarni bajaradi?
A. Ijtimoiy, tarbiyaviy, maslahatchi
B. Tarbiyaviy, konsultant
C. Maslahatchi, konsultant, himoyachi*
143. . Kim oila qonunchiligi masalasi bo'yicha maslahat beradi?
A. Maslahatchi
B. Himoyachi
C. Konsultant*
144. .Pedagogik yordamning tarkibiga ijtimoiy - pedagogik faoliyatning nechta yo'nalishi kiradi?
A. 3ta
B. 2ta*
C. 4ta
145. . Shaxslararo munosabatlarning pedagogik va psixologik korreksiyasi qanday holatda qo'llaniladi?
A. Bolaga nisbatan ruhiy zo'rlik bo'lganda*
B. Bola tarbiyasida o'zgarishlar sodir bo'lganda
C. Oilada tartib intizom yo'qolganda
146. Ijtimoiy tadqiqot usullaridan hujjatlarni o‘rganish usuli-hujjat qanday semantik ma’nosiga ega?
A) Hujjat o‘z semantik ma’nosiga ko‘ra isbot etish mazmunini ifodalovchi so‘zdir.
B)Hujjat-moddiy material manba hisoblanib, voqea va faktlar xususidagi ma’lumotlarni o‘zida ifodalaydi.
C) Hujjatda inson yoki jamoa fikri yozma va boshqa belgilarda namoyon etilgan bo‘ladi.
D) Hujjatda jamoa fikri.
147. Oila tipologiyasi ijtimoiy moslashuv darajasi bo‘yicha farq qiluvchi nechta kategoriya asosida shakllanadi?
A) To‘rtta
B) Uchta
C) Beshta
D) Ikkita
148. Jamiyatda oila bir nechta funksiyalarni bajaradi. Oila funksiyalari to‘g‘ri keltirilgan qatorni toping?
A) Reproduktiv, iqtisodiy, ijtimoiylashuv, xo‘jalik-maishiy, tarbiyaviy, psixoterapevtik.
B)Ta’limiy, tarbiyaviy, doimiy, ijtimoiy psixologik.
C) Pedagogik, psixologik, psixoterapevtik.
D) Reproduktiv, iqtisodiy-ijtimoiy, ta’limiy.

149. Ijtimoiy pedagogika pedagogik bilim sohasi va mustaqil fan sifatida oliy ta’limda qachon o‘qitila boshlandi?


A*.XX asrning 90 yillaridan boshlab B. XX asrning 80 yillaridan boshlab
C. XX asrning 70 yillaridan boshlab D. XXI asrning boshidan boshlab
150. Bugungi kunda ijtimoiy pedagogikaga qiziqish nima asosida yuzaga keldi?
A.* Jamiyat taraqqiyotining ehtiyojlari va davlatning ijtimoiy buyurtmasi asosida
B. Jamiyat taraqqiyotining ehtiyojlari asosida
C. Ijtimoiy muammolar va jamiyat ehtiyoji asosida
D. Ijtimoiy muammolar va davlatning ijtimoiy buyurtmasi asosida
151. Ijtimoiy ish metodlari to‘g‘ri keltirilgan qatornig?
A.* Psixologik tashxis, psixokorreksion, pedagogik tashxis;
B. Ta’lim metodlari, tarbiya metodlari, ijtimoiy hamkorlik;
C. Ijtimoiy tashxis, ijtimoiy profilaktika, ijtimoiy nazorat;
D. Psixoterapiya, ijtimoiy profilaktika, tashkiliy metodlar.
152. Bola ijtimoiylashuvida nima muhim ahamiyatga ega?
A. Mezoomil ;
B. Oila ;
C.* Sotsium ;
D. Muhit;
153. Sotsium va mikrosotsium atamalariga to‘g‘ri ta’rif berilgan qatorni toping?
A.* shaxs tug‘ilgandan boshlab rivojlanadigan muhit sotsium yoki mikrosotsium deyiladi;
B. jamiyatda rivojlanadigan shaxsga bog‘liq omillar sotsium deyiladi;
C. ijtimoiylashuv omillari bilan jamiya va ijtimoiy muhit uyg‘unlashuvi sotsium deyiladi;
D. shaxs ruhiyatida kechadigan barcha omillar sotsium deyiladi;
154. Ijtimoiy pedagogikada jamiyat, ijtimoiy muhit qanday o‘rganiladi?
A.* Bolaning yangi muhitga integratsiyalashuvi nuqtai nazaridan;
B. Bolaning tashqi muhitga integratsiyalashuvi nuqtai nazaridan;
C. Bolaning ichki va tashqi muhitga integratsiyalashuvi nuqtai nazaridan;
D. Bolaning biologik mavjudotga aylanishi nuqtai nazaridan.

155. Ijtimoiy-pedagogik faoliyatni amalga oshirish jamiyatda nima bilan izohlanadi?


A.* Insoniylik, fuqarolarning haq-huquqlarini muhofaza qilishni ta’minlashga asoslangan yangi demokratik qadriyatlar paydo bo‘lgani bilan
B. Kuchli ijtimoiy siyosatni respublika taraqqiyotining ustuvor yo‘nalishi sifatida e’lon qilinishi bilan
C. Aholining kam ta’minlangan qatlamlarini himoya qilish yuzasidan bir qator qonun va farmonlarning qabul qilinishi bilan
D. Sobiq ijtimoiy himoya muassasalarining moddiy-texnik bazasini yaxshilanishi bilan

156. Ilk marta “Kuvonch uyi” nomli internat maktab qaysi pedagog tashabbusi va u tomonidan ochilgan ?


A.* italiyalik pedagog – gumanist Vitorino de Genotre
B. Shvetsiyalik buyuk pedagog Iogann Genrix Pestalotssi
C. Ingiliz faylasufi va pedagogi Robert Ouen
D. Rus olimi va pedagogi M.V.Lomonosov
157. “Ijtimoiy pedagogika” tushunchasi u ikki sohadan iborat bo‘lib, “Pedagogika” va “Sotsiologiya” fanlari ma’nosining integratsiyasidan vujdga kelgan kimning ta’rifi?
A.* M.A. Galaguzova B. V.D. Semenov
C. A.V. Mudrik D. I.P. Podlasiy
158. Ijtimoiy maqomga to‘g‘ri ta’rif berilgan qatorni toping?
A) * Insonning jamiyatda va davlatda bajaradigan funksiyalari ,huquq va majburiyatlari bilan tavsiflanadigan mavqei ijtimoiy maqom deyiladi;
B) Insonning tug‘ilib o‘sgan joyi ijtimoiy maqom deyiladi;
C) Turli ijtimoiy rollarni o‘zlashtirish ijtimoiy maqom deyiladi;
D) Insonning jamiyatdagi muayyan huquq va majburiyatlari bilan tavsiflanadigan mavqei ijtimoiy maqom deyiladi ;
159. Bolalar va o‘smirlar uchun qo‘shnilar ijtimoiy agent bo‘lishi mumkinmi?
A.* xa
B. yo‘q
C. qisman
D. ma’lum sababga ko‘ra
160. Inson uchun ahamiyatiga qarab ijtimoiy agentlarni qanday turlarga ajratish mumkin
A.* Faol ta’sir etuvchi va faol ta’sir ko‘rsatmaydigan
B.Faol ta’sir etuvchilar va ixtiyoriy ta’sir qo‘rsatuvchilar
C. Faol ta’sir ko‘rsatmaydigan va ixtiyorsiz
D. Ijtimoiylashuvdagi o‘rniga qarab ta’sir etuvchlar
161. Tasniflar bo‘yicha bostirish mexanizmi qaysi olimga tegishli ?
A.* I.P.Podlasiy
B. Gabriel Tard
C. V.S Muxina
D. A.B. Petrovskiy
162. Jahonda ilk marta didaktik o’yinlar o’tkaziladigan, bolalarning jismoniy holati haqida g’amxo’rlik qiladigan muassasalar kim tomonidan tuzilgan?
A) Gerbert Spenser
e) *Robert Ouen
f) J. J. Russo
g) Klod Adriana Gelvetsiy
163. Ijtimoiy faoliyat bu …
e) *Insonning jamiyatga muvaffiqiyatli moslashuvini osonlashtirishga qaratilgan tizimli chora-tadbirlardir.
f) Davlat va jamoatchilik qo’llab-quvvatlayotgan tashkilotlar tomonidan ko’rsatiladigan yordamlar majmuasidir.
g) Insonning ijobiy rivojlanishga qaratilgan sharoitlar yaratish jarayoniga yo’naltirish.
h) Ijtimoiy tarbiya jarayonidagi o’zaro munosabat, shu jarayonning subyektlari orasidagi axborot, faoliyat usullari va qadriyatlari almashinuvidir.
164. Qachonga kelib ijtimoiylashuv inson rivojlanishini butun umri mobaynida o’rganuvchi hamda fanlararo bog’lanuvchi mustaqil sohaga aylandi?
e) *XIX asr boshlarida
f) XX asrning birinchi yarmida
g) XIX asrning oxirida
h) XX asr o’rtalarida
165. Ijtimoiylashuvda tutgan o’rniga qarab ijtimoiylashuv agentlari qanaqa turlarga bo’linadi?
e) *Ta’sir kuchi faol va past
f) Ta’sirlanadigan va ta’sirlanmaydigan
g) Faol ta’sir etuvchi va faol ta’sir etmaydigan
h) Faol ta’sir etmaydigan
166. Qaysi ijtimoiylashuv mexanizmida tarbiyalanuvchi xayolan o’zini o’rtoqlari bilan qiyoslaydi?
a) loyihalash mexanizmi
b) *identifikatsiyalash mexanizmi
c) ajratish mexanizmi
d) o’z-o’zini cheklash mexanizmi
167. Ijtimoiy pedagogikaning fan sifatida rivolanishining birinchi bosqichi qaysi asrdan boshlangan?
a)* qadimgi davrlardan XVII asrgacha bo’lgan davrni
b) qadimgi davrlardan XVIII asrgacha b bo’lgan davrni
c) XIX asr
d) XX asr
168. “Ijtimoiylashuv” atamasini birinchi bo’lib qaysi olim fanga kiritgan?
a) M. V. Lomonosov
b) Abu Rayhon Beruniy
c)* F. G. Keddings
d) J.D`yui
169. Ijtimoiy moslashuvning asosiy uchta yo’nalishini belgilang.
a) psixologik faoliyat, munosabat va jamiyatga kirishish
b) *faoliyat, muloqot va anglash
c) jamiyat, sotsium va oila
d) davlat, jamiyat
170. Ijtimoiy tadqiqot usullarini belgilang.
a)* so’rov, hujjatlarni o’rganish, intervyu, kuzatish usuli
b) intervyu, kuzatish usuli, mashq
c) barja javoblar to’g’ri
d) suhbat, mashq
171. Tarbiyasi og’ir bolalar bilan kimlar shug’ullanadi?
a)* ijtimoiy pedagoglar va psixologlar
b) psixiatrlar va sotsiologlar
c) shifokorlar va o’qituvchilar
d) o’qituvchilar
172. Sotsiologik tadqiqotlarning qanaqa tushunchalari bor?
a)* obyekt va predmet
b) nazariy va amaliy
c) ilmiy va ijodiy
d)ijodiy va fan
173. Ta’limni bolalar va o’smirlar manfaati asosida tashkil qilishi nechi guruhga bo’linadi?
a)* 5
b) 3
c) 4
d) 2
174. Nechinchi asrda ijtimoiy pedagogika eng ilg’or g’oyalar va ilmiy konsepsiyalar bilan boyitilgan?
a)* XVII-XIX
b) XV-XVII
c) XIX-XX
175. “Tamoyil” tushunchasi nima ma’noni anglatadi?
a) *asos, negiz, g’oya, talab
b) g’oya, ta’lim tarbiya
c) tarbiya
d) umumlashgan asos
176. Ijtimoiylashuv omillari nechi guruhga bo’linadi?
a)* 2
b) 4
c) 5
d)1
177. Tashqi omillarga qaysilar kiradi?
a) makro, mega, mikro
b) mezzo, mikro omillar
c)* mezo omillar, mikro omillar, makro va mega omillar
d) mezo, mega omillar
178. Qaysi usul oldindan rejalashtirgani va muntazamlashgani bilan farqlanadi?
a) eksperimental
b)* kuzatish
c) intervyu
d) hujjatlarni o’rganish usuli
179. Oilaning nechta maqomi mavjud?
a) 3
b) *4
c) 5
d) 2
180. Ijtimoiylashuv maqomi qanday hosil bo’ladi?
a) tug’ma, orttirilgan, shartli
b)* tug’ma va orttirilgan
c) shartli va shartsiz
d) ta’sirli va ta’sirsiz
181. Ijtimoiylashishning yetakchi instituti bu …
a)* mahalla
b) bog’cha
c) maktab
d) oila
182. Sotsium tushunchasining ma`nosi?
a)*yaqin ijtimoiy muhit
b) tarbiyalovchi va kamol toptiruvchi muhit
c) llmiylik, tizimlilik, izchillik va o'qitishda individual yondashish
d) onglilik, faollik va amaliyot bilan bog'liq muhit
183. Ta'lim mazmuni deganda nimani tushunasiz?
a) Davlat ta' lim standarti
b) O'quv rejasi va dasturlar, darsliklar
c) O'quv qo'llanma va tavsiyanomalar
d)*Yuqoridagilarning barchasi
184. Ijtimoiy ta'lim jarayoni deganda nimani tushunasiz?
a) Ta' limning maqsad, vazifalari, natijasi, nazorat va baholash uslublari
b) Ta' lim beruvchi va ta' lim oluvchi
c) Ta'lim metodlari, shakllari,vositalari va mazmuni
d)*Yuqoridagilarning barchasi
185. Ijtimoiy moslashuv deganda nimani tushunasiz?
d) *Bu individni ijtimoiy muhit shart-sharoitiga moslashib ketishi jarayoni
e) Katta yoshdagilar pedagogikasi
f) kasbiy va ijtimoiy pedagogika
d) Defektologiya va surdopedagogika
186. Ijtimoiy maqom deganda nimani tushunasiz?
e) *Jamiyatda insonning o`zini tutishi muayyan bir huquq va majburiyatlar bilan tavsiflanadi, sotsiologiyada bu ijtimoiy maqom deb ataladi
f) maktabdan tashqari olingan ta'lim-tarbiya
g) Jamiyatda insonning o`zini tutishi
h) Jamiyatda insonning moslashuv jarayoni
187. Ba`zi maqomlar inson tug`ilishidanoq beriladi, bu maqomlar tug`ma yoki berilgan deyiladi.Ushbu maqomlar keltirilgan qatorni toping ?
e) *Jinsi, millati, ism-sharifi, tug`ilgan joyi
f) Ta'lim olib, o'qigan joyi
g) Jamiyatda shaxsiy harakatlariga ko`ra
h) Ko'p sonli imkoniyatlardan eng qulayini tanlab olishiga ko`ra
188. Insonning o'zi mustaqil ravishda jamiyatda shaxsiy harakatlariga ko`ra erishgan maqomi deganda nimani tushunasiz?
e) *Orttirilgan deyiladi
f) Erishilgan deyiladi
g) Tug`ma deyiladi
h) Majburiyat deyiladi
189. Ijtimoiy rol nima?
e) *Inson maqomidan kelib chiqqan kutilayotgan intizom ijtimoiy rol deb ataladi
f) Ijtimoiy munosabatlarga kirib ketishi
g) Pozitiv ijtimoiy rolni bajarishi
h) Ijtimoiy moslashuvi
190. Mentalitet tushunchasi qachon va kim tomonidan fanga kiritilgan?
e) *XX asr boshida fransuz olimi Levi-Bryul tomonidan
f) XXI asr boshida rus olimi I.Dubrov tomonidan
g) XVIII asrda Kukushin tomonidan
h) XIX asr boshida
191. «Buyuk didaktika» asarini kim yozgan?
A .Suqrot B . Arastu C .*Ya.A.Komenskiy D .J.J.Russo
192. O'qitish jarayoni ijtimoiy tushunchasi va mohiyati, o’qitishning tamoyillari, ijtimoiy ta'lim mazmuni, ta'lim metodlari, o'qitish jarayonini tashkil etish shakllari pedagogikaning qaysi bo'limiga tegishli?
A .Tarbiya nazariyasi B .*Didaktika
C .O'qitish vazifalari D. Hamma javob to'g'ri
193. O'qituvchi faoliyati va o'quvchilar bilish faoliyatining xususiyatini
belgilaydigan asosiy qoidalar nima deb yuritiladi?
A .O'qitish qoidalari B .O'qitish jarayoni
C .Ta'lim metodlari D. *O'qitish tamoyillari
194. Ijtimoiy pedagogning o'quvchilar bilimlarini chuqur, ongli va mustaqil egallab olishlariga qaratilgan va o'quvchilar bilish faoliyatini boshqarishni ta'minlaydigan faoliyat usullari nima deb yuritiladi?
A . O'qitish qoidalari B .O'qitish jarayoni
C .*Ta"lim metodlari D. O'qitish tamoyillari
195. Ijtimoiy pedagogikada bilim olishning asosiy manbai bo'yicha o'qitish (ta’lim.) metodlariga qaysilar kiradi?
A. *Og'zaki, ko'rgazmali va amaliy B . Ta' lim metodlari
C .Reproduktiv, izohli-ko'rgazmali D .Induktiv
196. Fikrlash, eslab qolish va bilim olish faolligining xarakteri bo'yicha metodlarga
qaysilar kiradi?
A .Og'zaki, ko'rgazmali va amaliy B .Ta'lim metodlari
C .*Reproduktiv, izohli-ko'rgazmali, muammoli-izlanishli, tadqiqotli
D . Induktiv, deduktiv
197. Xulosa chiqarish turlari bo'yicha ta'lim metodlariga qaysilar kiradi?
A .Og'zaki, ko'rgazmali va amaliy B .Ta'lim metodlari
C .Reproduktiv, izohli-ko'rgazmali, muammoli-izlanishli, tadqiqotli
D .*Induktiv, deduktiv
198. Ta'lim jarayonida qo'llaniladigan ko'zgazmali qurollar va texnika vositalariga
ko'p darajada bog'liq bo'lgan o'quv materialini o'zlashtirish metodi qaysi bandda ko'rsatilgan
A .Og'zaki, amaliy B .*Ko'rgazmali
C .Reproduktiv D .Induktiv, deduktiv
199. Ta'lim oluvchilarning nutq madaniyati va mantiqiy tafakkurini taraqqiy ettirish,
ularning bilish imkoniyatlari bilan bog'liq usul qanday usul deyiladi?
A .O'yin mashqi B .*Og'zaki mashq
C .Yozma mashq D .Individual mashq
200. Pedagogikani asosiy prinsipi.
*A. O'quv-tarbiyaviy jarayonni, bolalarning jismoniy, badiiy, ijodiy, mehnat va
boshqa har qanday faoliyatiga pedagogik rahbarlikni tashkil etishga bog'liq bo'lgan qonuniy aloqalardir.
B. O'qituvchi tomonidan amaliy qonunlarni ijodiy va faol ravishda o'zlashtirish.
C. Jamiyatning alohida bir olingan shaxsga bo'lgan ehtiyojlarini aks ettirishdir.
D. Hammasi to'g'ri.
Download 31,7 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2023
ma'muriyatiga murojaat qiling

kiriting | ro'yxatdan o'tish
    Bosh sahifa
юртда тантана
Боғда битган
Бугун юртда
Эшитганлар жилманглар
Эшитмадим деманглар
битган бодомлар
Yangiariq tumani
qitish marakazi
Raqamli texnologiyalar
ilishida muhokamadan
tasdiqqa tavsiya
tavsiya etilgan
iqtisodiyot kafedrasi
steiermarkischen landesregierung
asarlaringizni yuboring
o'zingizning asarlaringizni
Iltimos faqat
faqat o'zingizning
steierm rkischen
landesregierung fachabteilung
rkischen landesregierung
hamshira loyihasi
loyihasi mavsum
faolyatining oqibatlari
asosiy adabiyotlar
fakulteti ahborot
ahborot havfsizligi
havfsizligi kafedrasi
fanidan bo’yicha
fakulteti iqtisodiyot
boshqaruv fakulteti
chiqarishda boshqaruv
ishlab chiqarishda
iqtisodiyot fakultet
multiservis tarmoqlari
fanidan asosiy
Uzbek fanidan
mavzulari potok
asosidagi multiservis
'aliyyil a'ziym
billahil 'aliyyil
illaa billahil
quvvata illaa
falah' deganida
Kompyuter savodxonligi
bo’yicha mustaqil
'alal falah'
Hayya 'alal
'alas soloh
Hayya 'alas
mavsum boyicha


yuklab olish