1Bolalar psixologiyasi va psixodiagnostikasi fanidan test savollariDownload 48.44 Kb.
Sana25.03.2020
Hajmi48.44 Kb.


1Bolalar psixologiyasi va psixodiagnostikasi fanidan test savollari


 1. Bolalar psixologiyasi fani nimani o’rganadi?

 1. Turli yosh davrlarini

 1. Bola psixik taraqqiyotining qoniniyatlarini

 1. Bir yosh bosqichidan boshqasiga o’tish qonuniyatlarini

D bacha jao bto’g’i

 1. Bola jamiyat a’zosi va shaxs sifatida shakllanib borar ekan, uning psixikasi rivojlanib, olamni aks ettirish qobiliyati go’daklikdan yetuklik davrigacha murakkablashib takomillashib boradi. Ushbu fikrni kim ta’kidlagan?

 1. D.B.Elkonin

 1. L.F.Obuxova

 1. K.DUshinskiy

 1. To’g’ri javob yo’q

 1. Bolalar psixologiyasi fanining kategoriyalariga qaysilar kiradi

 1. Yosh , bolalik taraqqiyot

 1. O’sish ,determinism, geteroxronlik

 1. Tizimlilik, taraqiyotning ijtimoiy vaziyati, yetakchi faoloyat tipi

 1. Barcha javob to’g’ri

 1. Bolalarda xayol jarayonining o’sishiga katta ta’sir ko’rsatadigan holat qaysi?

A yura boshlashi

B.til chiqishi

C bog’chaga borishi

D Barcha javob to’g’ri 1. CHaqaloqlikdagi qaysi davr organizmda keskin o‘zgarishlar yuz berish pallasi hisoblanib, murg`ak organning mustaqil yashayotganidan dalolat beradi

 1. Kindik tushish davri

 1. Nafas olish davri

 1. Bo‘y o‘sishi davri

 1. Uxlash davr i

L.S. Vigotskiy fikricha psixik taraqqiyotning harakatlantiruvchi kuchi bu-

aTarbiya


B. o’yin

C. ta’lim

D.mehnat


 1. Rivojlanishning eng yaqin zonasi bu-

 1. bola rivojlanishining ayni vaqtdagi darajasi

B. kelajakda erishish mumkin bo’lgan taxminiy darajasi

C. bola rivojlanishining ayni vaqtdagi darajasi bilan kelajakda erishish mumkin bo’lgan taxminiy darajasi o’rtasidagi vaqtinchalik masofa

D.bola rivojlanishining ayni vaqtdagi darajasi bilan kelajakda erishish mumkin bo’lgan taxminiy darajasi o’rtasidagi doimiy masofa


 1. L.S. Vigotskiy konsepsiyasida bola psixik taraqqiyotning nechta asosiy qonunini ta’riflagan?

A. 5 ta

B.4 ta


C. 3 ta

D. 2 ta


10. L.S. Vigotskiy konsepsiyasida bola psixik taraqqiyotning qaysi asosiy qonunida ushbu fikr ta’riflagan?”bolaning rivojlanishi o’z sur’atlariga ega, bu sur’atlar vaqt ritmiga to’g’ri kelmaydi”

A. Bola taraqqiyot ritmlarining farqlanish qonuni

B. Bola taraqqiyotidagi metamorfoza qonuni

C. bola taraqqiyotining notekislik qonuni

Oliy psikxik funksiyalarning shakllanish qonuni


 1. L.S. Vigotskiy konsepsiyasida bola psixik taraqqiyotning qaysi asosiy qonunida ushbu fikr ta’riflagan? “ Rivojlanish sifat o’zgarishlarning zanjiridan iborat. Bola kamroq biladigan, qo’lidan kamroq narsa keladigan odam emas, balki psixikasi sifat jihatdan kattalar psixikasidan farqlanuvchi mavjudotdir“

A. Bola taraqqiyot ritmlarining farqlanish qonuni

B. Bola taraqqiyotidagi metamorfoza qonuni

C. bola taraqqiyotining notekislik qonuni

D. Oliy psikxik funksiyalarning shakllanish qonuni

12. Qaysi qatorda faoliyat nazariyasining asoschisi to’g’ri ko’rsatilgan

A. L.S. Vigotskiy

B. D.B.Elkonin

C. L.F.Obuxova

D.A.N.Leotyev

13. Faoliyat nazariyasi qaysi tamoyilga asoslangan?

A.Ong va faoliyat birligi tamoyili

B. determinizm tamoyili

C. tarixiylik tamoyili

D.Barcha javob to’g’ri

14. Faoliyat bu –

A. faol, maqsadga yo’naltirilgan jarayon

B. sub’yektning predmetli olam bilanbo’lgan ta’sirlanish jarayoni

C. ehtiyojlarni qondirishga imkon beradigan jarayon

D.Barcha javob to’g’ri

15. Ehtiyoj bu-

A. Fiziologik hodisa

B. individdan tashqarida bo’lgan hodisa

C. individ normal hayot kechirishi, shaxsning rivojlanishi uchun kerak bo’lgan narsalarga nisbat zariratni his qilish holati

D. B va C

16. Motiv bu-

A. ehtiyojning namoyon bo’lish shakli

B.barcha javob to’g’ri

C. insonni faoliyatga undaydigan sabab

D. faoliyatning nimaga amalga oshirilayotganligi

17. Faoliyatning qanday darajalari mavjud?

A. maxsus faoliyat turlari darajasi va harakatlar darajasi

B. operatsiyalar darajasi va psixofiziologik funksiyalar darajasi

C. A vab

D.To’g’ri javob yo’q

18. Yetakchi faoliyat bu-

A. Taraqqiyotning muayyan davridagi faoliyat

B. bola shaxsidagi asosiy faoliyat

C. bola shaxsidagi asosiy psixologik o’zgarishlarga sabab bo’luvchi faoliyat

D.A va c

19.Maktabgacha yosh davrida yetakchi faoliyat bu-

1.Ta’lim 2 tarbiya 3 Mehnat

4 o’qish 5 O’yin 1. 1,2,3

 2. 1,3,5

C. 2,5

D. 5


 1. Qaysi olim bog’cha yoshidagi bolalar guruhini odamlar ijtimoiy birligining ilk pog’onasi “kurtagi”deb hisoblaydi

A.A S.N Karpova

B. G.A.Belyakova

C. Ya.l.Kolomunskiy

D. L.E.Jurova

1. Necha oylik bolalarda ta’sir qilayotgan qo’zg’atuvchilarni farqlash qobiliyati yuzga kela boshlaydi?

A. 2-3 oylikdan

B. 3-4 oylikdan

C. 4-5 oylikdan

D. 6-7 oylikdan

2. Nechi oylik bolalarda emotsional munosabat shakllanadi

A. 3 oylikdan

B. 4 oylikdan

C. 2 oylikdan

D. tugilganda boshlab

3. Jonlanish kompleksi bu-

A. bollarning yeg’lashi

B. Bollarning kulishi

C. Bolalarning emotsional reaksiyalari

D. Bollaening aktivligi

4. Bolaning psixik taraqqiyoti uchun muhim bo’lgan harakat turi bu-

A. qo’l harakati

B. oyoq harakati

C. yuz mimikasi

D. barcha javob to’g’ri

5. Go’dakning ko’z o’ngida yangi taassurotlarning paydo bo’lishi idrok, diqqat, xotira kabi psixik jarayonlarning rivojlanishiga katta yordam beruvchi jarayon qaysi qatorda to’g’ri ko’rsatilgan?

A. gapira boshlashi

B. o’tira boshlashi

C. yura boshlashi

D. Barcha javob to’g’ri

6. Go’dakning idrok doirasini kengaytirib mazmundor bo’lishiga yordam beruvchi jarayon qaysi?

A. gapira boshlashi

B. o’tira boshlashi

c. hamma javob to’gri

d. to’gri javob yo’q

7. Taraqqiyot bu-

A. Narsa va hodisalarning vaqt o’tishi bilan miqdir jihatdan o’sishi

B.Narsa va hodisalarning vaqt o’tishi bilan sifat jihatdan o’sish

C. Narsa va hodisalarning vaqt o’tishi bilan yuqoriroq darajaga ko’tarilishi

D. A va B javob to’g’ri

8. L.F. Obuhova ta’kidlaganidek bolalar psixologiya si faning predmeti bu-

A. Ontogenezdagi psixik taraqqiyotning umumiy qonuniyatlarni aniqlashdan iborat

B. Yosh davrlarini o’rganishdan iborat

C. Bir yosh davridan boshqasiga o’tish sabablarini aniqlashdan iborat

D. Barcha javob to’g’ri

9. Bolalar psixologiyasi fani qaysi fanlar bilan aloqador

A. falsafa, pedagogika , tibbiyot

B. umumiya psixologiya , ijtimoiy psixologiya

C. a va b

D. to’g’ri javob yo’q

10. Bola psixikasini o’rganish prinsiplariga qasilar kiradi

A. subyektivlik va obyektivlik prinsipi

B. obyektivlik, sababiylik, sinchikovlik prinsipi

C. obyektivlik, sababiylik, sinchikovlik va muntazamlik prinsipi

D. barcha javob to’g’ri

11. Bolani o’rganish nechta asosiy shaklda amalga oshiriladi

A. 4ta


B. 2 ta

C. 3 ta


D. 1 ta

12. Qaysi olim bolalarning syujetli- rolli o’yinlariga xos hususiyatlarni o’rgangan

A. D.B.Elkonin

B. L.F.Obuxova

C. K.DUshinskiy

D. To’g’ri javob yo’q

13. Bolalar psixologiyasining asosiy metodlariga qaysilar kiradi

A. kuzatish , eksperiment, test anketa, faoliyat mahsulini o’rganish

B. kuzatish , eksperiment

C. test anketa, faoliyat mahsulini o’rganish

D. genetic metod donalash metodi introspeksiya

14. Kuzatish metodining qanday turlari mavjud

A. Ichki, tashqi va kiritilgan kuzatish

B. standartlashtirilgan va standartlashtirilmagan

C. frontal va tanlanma

D. barcha javob to’g’ri

15. Eksperiment metodining qanday turlari bor

A. tabiiy va sun’iy

B. labaratoriya va tabiiy

C. aniqlovchi va shakllantiruvchi

D. B va C

16. Maktabgacha yoshdagi bolalar bilan ishlanganda qo’llaniladigan odatdagi proyektiv metodikalarga qaysilar kiradi

A. “ odamni chizgin”, “Avtoportet”, “ Oila rasmi ”

B. “ Bola appertseptsiya testi”, “ Oilaviy ustanovkalarning Jekson testi”, “Dyuss ertaklar metodikasi”

C. “Dunyo surati”, “ Oilaning kinetic surati”, “Uy daraxt odam”

D. barcha javob to’g’ri

17. Oliy psixik funksiyalar shakllanishi haqidagi qonunni kim yaratgan

A. L.S. Vigotskiy

B. D.B.Elkonin

C. L.F.Obuxova

D. K.DUshinskiy

18. Qaysi olim bolalar psixologiyasi faniga tarixiylik tamoyilini kirgizgan?

A. L.S. Vigotskiy

B. D.B.Elkonin

C. L.F.Obuxova

D.DUshinskiy

19. L.S. Vigotskiy bolalar psixologiyasi faniga qaysi tamoyilini kirgizgan


 1. ilmiylik

B. bag’rikenglik

C. tarixiylik

D. to’g’ri javob yo’q

20. Madaniy tarixiy konsepsiya kim tomonidan va qachon ishlab chiqilgan

A. L.S. Vigotskiy XX asrning 20-30 yillarida

B. D.B.Elkonin XX asrning 20-30 yillarida

C. L.F.Obuxova XX asrning 80-90 yillarida

D. L.S. Vigotskiy XX asrning 40-50 yillarida

1. Quyidagi olimlarning qaysi biri “Odam tarbiya predmeti sifatida” asarining muallifidir?

a)U.Djems; b)K.D.Ushinskiy; c)P.F.Kapterev; d)J.J.Russo.

2.J.Piajening inson intellekti taraqqiyotini tushuntirib beruvchi ta’limotiga kо‘ra sensomotor intellekt bosqichi yosh davrlarining ana’naviy tasnifiga kо‘ra qaysi davrga tо‘g‘ri keladi?

a) gо‘daklik; b) ilk bolalik; c) maktabgacha yosh davri; d) kichik maktab yoshi.

3.Bolada о‘zini-о‘zi boshqarishning dastlabki elementlari taxminan qachondan shakllana boshlaydi?

a) maktabgacha yosh davri; b) kichik maktab yoshi; c) о‘smirlik; d) о‘spirinlik.

4. Statik tasavvurning ustunligi qaysi yosh bosqichida kuzatiladi?

a) 1 yosh; b) 2 yosh; c) 4 yosh; d) 5 yosh.

7. Bolaning kattalar mehr-muhabbatiga bo’lgan ehtiyojining etarlicha qondirilmasligi psixologiyada qanday ataladi


 1. Sensor deprivatsiya

 2. Kognitiv deprivatsiya

 3. Emotsional deprivatsiya

d) Sotsial deprivatsiya

10. V.Preyerning “Bola ruhiyati” asari qachon va qayerda nashr etilgan?

a) 1889 yil, Fransiya; b) 1888 yil, Angliya; c) 1888 yil, Germaniya; d) 1887 yil, AQSH. 13. Quyidagi olimlardan kimning psixik rivojlanish haqidagi ilmiy qarashlari kognitiv yondashuvga asoslangan?

a) E.Erikson; b) J.Piaje; c) Z.Freyd; d) S.Xoll.

14.Insonning shakl о‘zgarishi bilan miqdorning saqlanib qolishini tushunish qobiliyatini nomlash uchun J.Piaje qanday atamani taklif etgan?

a) konservatsiya; b) klassifikatsiya; c) seriatsiya; d) tranzitivlik

15.Bola psixik rivojlanishining ilk bosqichlarida kuzatiladigan ikki xil tabassum – spontan va ijtimoiy tabassumning xususiyatlari haqidagi quyidagi qaysi mulohaza tо‘g‘ri?

a) spontan tabassum ijtimoiy tabassumdan avval paydo bо‘ladi; b) ijtimoiy tabassumning paydo bо‘lishi chaqaloqlik davrining tugayotganini anglatadi; c) spontan tabassum muayyan fiziologik ehtiyojlarning qondirilishiga nisbatan, ijtimoiy tabassum ona ovoziga nisbatan yuzaga keladi; d) barcha javoblar tо‘g‘ri.

16. Taxminan necha yoshdan odatda bola muayyan manzilga yetish yо‘lining haritasini bemalol chiza oladi?

a) 6 yosh; b) 8 yosh; c) 10 yosh; d) 12 yosh.

21.Rekapitulyatsiya nazariyasida 4 yoshdan 12 yoshgacha psixik rivojlanish davri insoniyat tarixidagi qanday davrga о‘hshatiladi?

a) yovvoyilik davri; b) ovchilik davri; c) chorvadorlik davri;d) dehqonchilik davri.

23. Gospitalizm sindromi – onadan juda erta ajralishi natijasida bolaning psixik rivojlanishida patologik holatlarning yuzaga kelishi hodisasi ilk bor qaysi olim tomonidan nisbatan tо‘liq tavsiflangan?

a) R.Spits; b) G.Xarlou; c) Dj.Boulbi; d) A.Maslou.

24. Kichik maktab yoshidagi bolalarning bilish faoliyatida tafakkurning qaysi turi ustunlik qiladi?

a) kо‘rgazmali-harakat tafakkuri; b) kо‘rgazmali-obrazli tafakkur; c) sо‘z-mantiqiy tafakkur; d) a va v javoblar tо‘g‘ri.

25. Mazmunsiz muloqotga yо‘nalganlik darajasi yuqori bо‘lgan о‘smirlarning о‘ziga-о‘zi beradigan bahosi odatda qanday bо‘ladi?

a) noadekvat past; b) noadekvat yuqori; c) adekvat; d) ushbu alomat о‘smirning о‘ziga baho berish tizimi bilan bog‘liq emas.

26. Ontogenezdagi psixik rivojlanish davomida eng avval o’yinning qaysi turi paydo bo’ladi


 1. Qoydali o’yin

 2. Predmetli o’yin

 3. Rolli o’yin

d)Barcha o’yin turlari bir vaqtda paydo bo’ladi.

27.Maktabgacha yosh davrida bolalar narsa-buyum shakli o’zgarganda ham uning miqdori saqlanib qolishi qonuniyatini hali tushunmasliklarini eksperimental isbotlagan mashhur olim kim 1. D.B.Elkonin

 2. Z.Freyd

 3. M.I.Lisina

 4. J.Piaje.

31. Bola psixik taraqqiyotining yetakchi omili sifatida L.I.Bojovich qanday ehtiyojni ta’riflaydi?

a) xavfsizlikka bо‘lgan ehtiyoj; b) shaxsiy imkoniyatlarni namoyon etishga bо‘lgan ehtiyoj; c) yangi taassurotlarga bо‘lgan ehtiyoj; d) e’tibor qozonishga bо‘lgan ehtiyoj.

32.Psixik rivojlanishning kompensatsiya qonuniyati mazmuni nimadan iborat?

a) psixik rivojlanish davomida turli psixik funksiyalar taraqqiyotining notekis kechishi; b) nisbatan sust rivojlangan psixik funksiyalar vazifasining qisman boshqa funksiyalar tomonidan bajarilishi; c) psixik funksiyalar о‘zaro aloqadorlikda taraqqiy etishi; d) psixik rivojlanishning muayyan davri ma’lum psixik funksiyalar rivojlanishi uchun qulay davr bо‘lishi.

33. Hayotning dastlabki 3 oyi davomida bola kattalarning qanday murojaatlariga e’tibor qaratadi?

a) faqat ijobiy mazmunli murojaat (maqtash, erkalatish) larga; b) faqat salbiy mazmunli murojaat (tanqid, ta’qiq) larga; c) ham ijobiy, ham salbiy murojaatlarga; d) yaqin insonning barcha murojaatlariga, begonalarning faqat ijobiy murojaatlariga.

34. Quyidagi xususiyatlardan qaysi biri taxminan 6 yoshdan boshlab namoyon bо‘ladi?

a) hamdarlik bildira olish; b) muvaffaqiyatga intilish motivi; c) ramziy qо‘rquvlar; d) shaklning konturini idrok eta olish.

36. Bolaning kattalar mehr-muhabbatiga bo’lgan ehtiyojining etarlicha qondirilmasligi psixologiyada qanday ataladi


 1. Sensor deprivatsiya

 2. Kognitiv deprivatsiya

 3. Emotsional deprivatsiya

Sotsial deprivatsiya

37. Qoydali o’yinlar qanday psixologik xususiyatlarining rivojlanishida muhim ahamiyatga ega bo’ladi 1. Odatlar

 2. Qiziqishlar

 3. Dunyoqarash

d) Irodaviy sifatlar.

38. Maktabgacha yosh davrida bolalar narsa-buyum shakli o’zgarganda ham uning miqdori saqlanib qolishi qonuniyatini hali tushunmasliklarini eksperimental isbotlagan mashhur olim kim 1. D.B.Elkonin

 2. Z.Freyd

 3. M.I.Lisina

d)J.Piaje.

41. Yetakchi faoliyat haqidagi ta’limot qaysi olimning ilmiy qarashlariga asoslanadi?

a) K.D.Ushinskiy; b) D.B.Elkonin; c) L.I.Bojovich; d) P.Y.Galperin. 2.Hozirda fanda ma’lum yosh inqirozlaridan adabiyotlarda dastlab qaysi inqiroz davri keng yoritilgan?

42. Quyidagi xususiyatlardan qaysi birining shakllanishi ilk bolalik davriga tо‘g‘ri keladi?

a) onaning emotsional holatidagi о‘zgarishga nisbatan о‘z affektiv holati bilan javob qaytarish ; b) boshqalarning xatti-harakatlariga taqlid qila boshlash; c) nutqiy muloqotning ilk kurtaklari paydo bо‘lishi; d) narsa-buyumlarga nisbatan egalik hissining namoyon etilishi.

43. 9-10 yoshdan boshlab bolalarning tanqidni avvalgiga nisbatan og‘irroq qabul qila boshlashiga kо‘pincha qanday omil sabab bо‘ladi?

a) tanqidning kinoyali tarzda ifodalanishi; b) tanqid bir necha kishi tomonidan bir vaqtda ifodalanishi; c) tanqidiy fikr bolaning tengdoshlari guvohligida ifodalanishi; d) tanqid bola uchun obrо‘li kishi tomonidan ifodalanishi.

45. Maktabgacha yosh davrida bola shaxsida ro’y beruvchi eng muhim o’zgarish qaysi 1. Qadriyatlar tizimining shakllanishi

 2. Hissiyotlarni boshqarish qobiliyatining shakllanishi

 3. Motivlarni bir-biriga bo’ysundira olish qobiliyatining shakllanishi

 4. O’z-o’ziga haqqoniy baho berish qobiliyatining shakllanishi.

46.Bolaning ichki va tashqi hayotida differentsiatsiya boshlanib, uning xulq-atvorida soddalik va soddadillikning keskin kamayishi taxminan qaysi yoshga to’g`ri keladi

 1. 3-4 yosh

 2. 4-5 yosh

 3. 5-6 yosh

6-7 yosh.

50.Quyidagi ilmiy nazariyalardan qaysi birida psixik rivojlanish biologik va ijtimoiy omillar konfrontatsiyasi (о‘zaro tо‘qnashuvi) natijasi sifatida tushuniladi?

a) psixoanaliz; b) bixeviorizm; c) madaniy-tarixiy konsepsiya;d) faoliyat nazariyasi.

51. Psixik rivojlanishning muayyan davri ma’lum psixik funksiyalar rivojlanishi uchun qulay davr bо‘lishi psixik rivojlanishning qanday qonuniyat asosida rо‘y berishini isbotlaydi?

a) kumulyativlik qonuniyati; b) geteroxronlik qonuniyati; c) senzitivlik qonuniyati; d) kompensatsiya qonuniyati.

52.Embrional rivojlanishning qaysi bosqichida homila tashqi taktil ta’sirga nisbatan faol harakat bilan javob qaytara boshlaydi?

a) 1-trimestrda; b) 2-trimestrda; c) 3-trimestrda; d) embrional rivojlanishning hech bir bosqichida bunday hodisa kuzatilmaydi.

53.Kichik maktab yoshi davrida biror odamdagi qanday emotsional holatning idrok etilishida adekvatlik ayniqsa yuqori bо‘ladi?

a) qо‘rquv; b) jahl; c) quvonch; d) a va b javoblar tо‘g‘ri.

55. Kichik maktab yoshida sinfdan sinfga odatda kuchayib boruvchi bilish ehtiyoji bilan bog`liq o’quv motivatsiyasining taxminan nechanchi sinfda biroz pasayishi kuzatiladi 1. 2-sinfda

 2. 3-sinfda

 3. 4-sinfda

60. Taraqqiyotning eng yaqin zonasi bola amalga oshiradigan qanday amallardan tashkil topadi?

a) mustaqil bajara oladigan amallar; b) umuman bajara olmaydigan amallar; c) kattalar yordamida bajara oladigan amallar; d) bajarishni hoxlamaydigan amallar.

61. Predmetli-manipulyativ faoliyat qaysi yosh davrida yetakchi faoliyat bо‘lib hisoblanadi?

a) gо‘daklik davri; b) ilk bolalik davri; c) maktabgacha yosh davri; d) kichik maktab yoshi.

62.“Bolalik amneziyasi” tushunchasi qanday psixologik hodisani anglatadi?

a) bola ixtiyoriy xotirasining kuchsizligi; b) bola mantiqiy hotirasining yetarlicha rivojlanmaganligi; c) katta odam о‘z hayotining ilk 3-4 yili davomidagi hodisalarni eslay olmasligi; d) katta odam xotirasidagi buzulishlarning bolalikdan boshlanishi.

63. Turli maxfiy yozuvlar, shifrlar о‘ylab topishga, yashirin makonlar, “shtablar” qurishga bо‘lgan qiziqish qaysi yosh davrida yaqqol namoyon bо‘ladi?

a) maktabgacha yosh davri; b) kichik maktab yoshi; c) о‘smirlik; d) о‘spirinlik. 64. Bо‘sh vaqtga mо‘ljallangan xobbi tarzidagi qiziqishlar quyidagi qaysi yosh davri uchun kо‘proq xos?

a) kichik maktab yoshi; b) о‘smirlik; c) о‘spirinlik; d) b va s javoblar tо‘g‘ri.

71. Quyidagi xususiyatlaridan qaysi biri kichik maktab yoshiga xos

a)Bilimga qiziquvchanlik

b)Ishonuvchanlik

d)To’g`rilik

c)Taqlidchanlik

73. V.Shtern tomonidan ilgari surilgan psixik rivojlanish haqidagi ta’limotning bosh g‘oyasi qanday?

a) psixik rivojlanishda irsiy omil hal qiluvchi ahamiyatga ega; b) psixik rivojlanishda ijtimoiy omil hal qiluvchi ahamiyatga ega; c) psixik rivojlanishda shaxs faolligi hal qiluvchi ahamiyatga ega; d) psixik rivojlanishda irsiy va ijtimoiy omilning о‘zaro yaqinlashuvi hal qiluvchi ahamiyatga ega.

74. Bolada komik mazmundagi hodisalarni qayd etish va tushuna olish qobiliyati taxminan necha yoshdan namoyon bо‘ladi?

a) 1 yosh; b) 3 yosh; c) 5 yosh; d) 7 yosh.

76.Etakchi faoliyat haqidagi ta`limot qaysi olimning ilmiy qarashlariga asoslanadi

a)K.D.Ushinskiy

b)D.B.Elkonin

c)L.I.Bojovich

d)P.YA.Galperin.

77.Taraqqiyotning eng yaqin zonasi bola amalga oshiradigan qanday amallardan tashkil topadi

a) Mustaqil bajara oladigan amallar

b) Umuman bajara olmaydigan amallar

c) Kattalar yordamida bajara oladigan amallar

d) Bajarishni hoxlamaydigan amallar

78. A.Navoiyning qaysi asarida inson umrini yosh davrlariga ajratishning o’ziga xos tasnifi keltirilgan

a)“Mahbubul-qulub”

b)“Lisonut-tayr”

d)”Mezonul-avzon”

c)“Hazoyinul-maoniy”.

80. Yosh psixologiyasi va pedagogik psixologiya sohalaridagi tadqiqotlarda о‘quvchining guruhdagi ijtimoiy mavqeini о‘rganishda kо‘pincha qaysi metod qо‘llanadi?

a) sо‘rov; b) faoliyat mahsulini о‘rganish; c)test; d) sotsiometriY.

81.“Bola ruhiyati” asarining muallifi hamda zamonaviy yosh psixologiyasi fanining asoschisi bо‘lib hisoblanadigan olim kim?

a) U.Djems; b) V.Preyer; c) K.D.Ushinskiy; d) J.J.Russo.

82. D.B.Elkoninning yetakchi faoliyat haqidagi nazariyasiga muvofiq “odam-buyum” munosabat tizimi kо‘proq qaysi yosh davrlari uchun xos bо‘ladi?

a) gо‘daklik, ilk bolalik, о‘spirinlik; b) maktabgacha yosh davri, kichik maktab yoshi, о‘smirlik; c) ilk bolalik, kichik maktab yoshi, о‘spirinlik; d) kichik maktab yoshi, о‘smirlik, о‘spirinlik.

84. Bolada о‘zini-о‘zi boshqarishning dastlabki elementlari taxminan qachondan shakllana boshlaydi?

a) 1 yosh; b) 2 yosh; c) 4 yosh; d) 5 yosh.

85. Quydagi olimlarning qaysi biri о‘yin faoliyatining inson psixik rivojlanishidagi ahamiyatini chuqur о‘rganib, “О‘yin psixologiyasi” asarini yozgan?

a) K.D.Ushinskiy; b) U.Djeyms; c) Z.Freyd; d) D.B.Elkonin.

86. Quydagi olimlarning qaysi biri о‘yin faoliyatining inson psixik rivojlanishidagi ahamiyatini chuqur о‘rganib, “О‘yin psixologiyasi” asarini yozgan?

a) K.D.Ushinskiy; b) U.Djeyms; c) Z.Freyd; d) D.B.Elkonin.

87. Kichik maktab yoshidagi bolalarning bilish faoliyatida tafakkurning qaysi turi ustunlik qiladi?

a) kо‘rgazmali-harakat tafakkuri; b) kо‘rgazmali-obrazli tafakkur; c) sо‘z-mantiqiy tafakkur; d) a va v javoblar tо‘g‘ri.

90.Yetakchi faoliyat haqidagi ta’limot qaysi olimning ilmiy qarashlariga asoslanadi?

a) K.D.Ushinskiy; b) D.B.Elkonin; c) L.I.Bojovich; d) P.Y.Galperin.

91.Hozirda fanda ma’lum yosh inqirozlaridan adabiyotlarda dastlab qaysi inqiroz davri keng yoritilgan?

a) tug‘ilish davri inqirozi; b) jinsiy yetilish davri inqirozi; c) 3 yosh inqirozi; d) 7 yosh inqirozi.

92. Quyidagi xususiyatlardan qaysi birining shakllanishi ilk bolalik davriga tо‘g‘ri keladi?

a) onaning emotsional holatidagi о‘zgarishga nisbatan о‘z affektiv holati nutqiy muloqotning ilk kurtaklari paydo bо‘lishi; d) narsa-buyumlarga nisbatan egalik hissining namoyon etilishi.

93. 9-10 yoshdan boshlab bolalarning tanqidni avvalgiga nisbatan og‘irroq qabul qila boshlashiga kо‘pincha qanday omil sabab bо‘ladi?

a) tanqidning kinoyali tarzda ifodalanishi; b) tanqid bir necha kishi tomonidan bir vaqtda ifodalanishi; c) tanqidiy fikr bolaning tengdoshlari guvohligida ifodalanishi; d) tanqid bola uchun obrо‘li kishi tomonidan ifodalanishi.

95. Maktabgacha yosh davrida bola shaxsida ro’y beruvchi eng muhim o’zgarish qaysi

a) Qadriyatlar tizimining shakllanishi

b) Hissiyotlarni boshqarish qobiliyatining shakllanishi

c) Motivlarni bir-biriga bo’ysundira olish qobiliyatining shakllanishi

d) O’z-o’ziga haqqoniy baho berish qobiliyatining shakllanishi.

96. Bolaning ichki va tashqi hayotida differentsiatsiya boshlanib, uning xulq-atvorida soddalik va soddadillikning keskin kamayishi taxminan qaysi yoshga to’g`ri keladi

a) 3-4 yosh

b) 4-5 yosh

c) 5-6 yosh

d 6-7 yosh.

97. Kichik maktab yoshida sinfdan sinfga odatda kuchayib boruvchi bilish ehtiyoji bilan bog`liq o’quv motivatsiyasining taxminan nechanchi sinfda biroz pasayishi kuzatiladi

a) 2-sinfda

b) 3-sinfda

c) 4-sinfda

d) Bu hodisa dastlab o’rta maktabga o’tish davriga to’g`ri keladi.

100. V.Preyerning “Bola ruhiyati” asari qachon va qayerda nashr etilgan?

a) 1889 yil, Fransiya; b) 1888 yil, Angliya; c) 1888 yil, Germaniya; d) 1887 yil, AQSH.

101. Quyidagi olimlarning qaysi biri “Odam tarbiya predmeti sifatida” asarining muallifidir?

a)U.Djems; b)K.D.Ushinskiy; c)P.F.Kapterev; d)J.J.Russo.

102.J.Piajening inson intellekti taraqqiyotini tushuntirib beruvchi ta’limotiga kо‘ra sensomotor intellekt bosqichi yosh davrlarining ana’naviy tasnifiga kо‘ra qaysi davrga tо‘g‘ri keladi?

a) gо‘daklik; b) ilk bolalik; c) maktabgacha yosh davri; d) kichik maktab yoshi.

103.Bolada о‘zini-о‘zi boshqarishning dastlabki elementlari taxminan qachondan shakllana boshlaydi?

a) maktabgacha yosh davri; b) kichik maktab yoshi; c) о‘smirlik; d) о‘spirinlik.

104. Statik tasavvurning ustunligi qaysi yosh bosqichida kuzatiladi?

a) 1 yosh; b) 2 yosh; c) 4 yosh; d) 5 yosh.

107. Bolaning kattalar mehr-muhabbatiga bo’lgan ehtiyojining etarlicha qondirilmasligi psixologiyada qanday ataladi


 1. Sensor deprivatsiya

 2. Kognitiv deprivatsiya

 3. Emotsional deprivatsiya

d) Sotsial deprivatsiya

110. V.Preyerning “Bola ruhiyati” asari qachon va qayerda nashr etilgan?

a) 1889 yil, Fransiya; b) 1888 yil, Angliya; c) 1888 yil, Germaniya; d) 1887 yil, AQSH.

113. Quyidagi olimlardan kimning psixik rivojlanish haqidagi ilmiy qarashlari kognitiv yondashuvga asoslangan?

a) E.Erikson; b) J.Piaje; c) Z.Freyd; d) S.Xoll.

114.Insonning shakl о‘zgarishi bilan miqdorning saqlanib qolishini tushunish qobiliyatini nomlash uchun J.Piaje qanday atamani taklif etgan?

a) konservatsiya; b) klassifikatsiya; c) seriatsiya; d) tranzitivlik

115.Bola psixik rivojlanishining ilk bosqichlarida kuzatiladigan ikki xil tabassum – spontan va ijtimoiy tabassumning xususiyatlari haqidagi quyidagi qaysi mulohaza tо‘g‘ri?

a) spontan tabassum ijtimoiy tabassumdan avval paydo bо‘ladi; b) ijtimoiy tabassumning paydo bо‘lishi chaqaloqlik davrining tugayotganini anglatadi; c) spontan tabassum muayyan fiziologik ehtiyojlarning qondirilishiga nisbatan, ijtimoiy tabassum ona ovoziga nisbatan yuzaga keladi; d) barcha javoblar tо‘g‘ri.

116. Taxminan necha yoshdan odatda bola muayyan manzilga yetish yо‘lining haritasini bemalol chiza oladi?

a) 6 yosh; b) 8 yosh; c) 10 yosh; d) 12 yosh.

121.Rekapitulyatsiya nazariyasida 4 yoshdan 12 yoshgacha psixik rivojlanish davri insoniyat tarixidagi qanday davrga о‘hshatiladi?

a) yovvoyilik davri; b) ovchilik davri; c) chorvadorlik davri;d) dehqonchilik davri.

122. Quyidagi yosh davrlarining qaysilarida boshqa odamlar bilan bо‘lgan muloqot yetakchi faoliyat sifatida gavdalanadi?

a) ilk bolalik, kichik maktab yoshi; b) maktabgacha yosh davri, о‘smirlik; c) о‘smirlik, о‘spirinlik; d) gо‘daklik, о‘smirlik.

123. Gospitalizm sindromi – onadan juda erta ajralishi natijasida bolaning psixik rivojlanishida patologik holatlarning yuzaga kelishi hodisasi ilk bor qaysi olim tomonidan nisbatan tо‘liq tavsiflangan?

a) R.Spits; b) G.Xarlou; c) Dj.Boulbi; d) A.Maslou.

124. Kichik maktab yoshidagi bolalarning bilish faoliyatida tafakkurning qaysi turi ustunlik qiladi?

a) kо‘rgazmali-harakat tafakkuri; b) kо‘rgazmali-obrazli tafakkur; c) sо‘z-mantiqiy tafakkur; d) a va v javoblar tо‘g‘ri.

126. Ontogenezdagi psixik rivojlanish davomida eng avval o’yinning qaysi turi paydo bo’ladi 1. Qoydali o’yin

 2. Predmetli o’yin

 3. Rolli o’yin

d)Barcha o’yin turlari bir vaqtda paydo bo’ladi.

127.Maktabgacha yosh davrida bolalar narsa-buyum shakli o’zgarganda ham uning miqdori saqlanib qolishi qonuniyatini hali tushunmasliklarini eksperimental isbotlagan mashhur olim kim 1. D.B.Elkonin

 2. Z.Freyd

 3. M.I.Lisina

 4. J.Piaje.

131. Bola psixik taraqqiyotining yetakchi omili sifatida L.I.Bojovich qanday ehtiyojni ta’riflaydi?

a) xavfsizlikka bо‘lgan ehtiyoj; b) shaxsiy imkoniyatlarni namoyon etishga bо‘lgan ehtiyoj; c) yangi taassurotlarga bо‘lgan ehtiyoj; d) e’tibor qozonishga bо‘lgan ehtiyoj.

132.Psixik rivojlanishning kompensatsiya qonuniyati mazmuni nimadan iborat?

a) psixik rivojlanish davomida turli psixik funksiyalar taraqqiyotining notekis kechishi; b) nisbatan sust rivojlangan psixik funksiyalar vazifasining qisman boshqa funksiyalar tomonidan bajarilishi; c) psixik funksiyalar о‘zaro aloqadorlikda taraqqiy etishi; d) psixik rivojlanishning muayyan davri ma’lum psixik funksiyalar rivojlanishi uchun qulay davr bо‘lishi.

133. Hayotning dastlabki 3 oyi davomida bola kattalarning qanday murojaatlariga e’tibor qaratadi?

a) faqat ijobiy mazmunli murojaat (maqtash, erkalatish) larga; b) faqat salbiy mazmunli murojaat (tanqid, ta’qiq) larga; c) ham ijobiy, ham salbiy murojaatlarga; d) yaqin insonning barcha murojaatlariga, begonalarning faqat ijobiy murojaatlariga.

134. Quyidagi xususiyatlardan qaysi biri taxminan 6 yoshdan boshlab namoyon bо‘ladi?

a) hamdarlik bildira olish; b) muvaffaqiyatga intilish motivi; c) ramziy qо‘rquvlar; d) shaklning konturini idrok eta olish.

136. Bolaning kattalar mehr-muhabbatiga bo’lgan ehtiyojining etarlicha qondirilmasligi psixologiyada qanday ataladi


 1. Sensor deprivatsiya

 2. Kognitiv deprivatsiya

 3. Emotsional deprivatsiya

Sotsial deprivatsiya

137. Qoydali o’yinlar qanday psixologik xususiyatlarining rivojlanishida muhim ahamiyatga ega bo’ladi 1. Odatlar

 2. Qiziqishlar

 3. Dunyoqarash

d) Irodaviy sifatlar.

138. Maktabgacha yosh davrida bolalar narsa-buyum shakli o’zgarganda ham uning miqdori saqlanib qolishi qonuniyatini hali tushunmasliklarini eksperimental isbotlagan mashhur olim kim 1. D.B.Elkonin

 2. Z.Freyd

 3. M.I.Lisina

d)J.Piaje.

141. Yetakchi faoliyat haqidagi ta’limot qaysi olimning ilmiy qarashlariga asoslanadi?

a) K.D.Ushinskiy; b) D.B.Elkonin; c) L.I.Bojovich; d) P.Y.Galperin. 2.Hozirda fanda ma’lum yosh inqirozlaridan adabiyotlarda dastlab qaysi inqiroz davri keng yoritilgan?

142. Quyidagi xususiyatlardan qaysi birining shakllanishi ilk bolalik davriga tо‘g‘ri keladi?

a) onaning emotsional holatidagi о‘zgarishga nisbatan о‘z affektiv holati bilan javob qaytarish ; b) boshqalarning xatti-harakatlariga taqlid qila boshlash; c) nutqiy muloqotning ilk kurtaklari paydo bо‘lishi; d) narsa-buyumlarga nisbatan egalik hissining namoyon etilishi.

143. 9-10 yoshdan boshlab bolalarning tanqidni avvalgiga nisbatan og‘irroq qabul qila boshlashiga kо‘pincha qanday omil sabab bо‘ladi?

a) tanqidning kinoyali tarzda ifodalanishi; b) tanqid bir necha kishi tomonidan bir vaqtda ifodalanishi; c) tanqidiy fikr bolaning tengdoshlari guvohligida ifodalanishi; d) tanqid bola uchun obrо‘li kishi tomonidan ifodalanishi.

145. Maktabgacha yosh davrida bola shaxsida ro’y beruvchi eng muhim o’zgarish qaysi 1. Qadriyatlar tizimining shakllanishi

 2. Hissiyotlarni boshqarish qobiliyatining shakllanishi

 3. Motivlarni bir-biriga bo’ysundira olish qobiliyatining shakllanishi

 4. O’z-o’ziga haqqoniy baho berish qobiliyatining shakllanishi.

146.Bolaning ichki va tashqi hayotida differentsiatsiya boshlanib, uning xulq-atvorida soddalik va soddadillikning keskin kamayishi taxminan qaysi yoshga to’g`ri keladi

 1. 3-4 yosh

 2. 4-5 yosh

 3. 5-6 yosh h)6-7 yosh.

150.Quyidagi ilmiy nazariyalardan qaysi birida psixik rivojlanish biologik va ijtimoiy omillar konfrontatsiyasi (о‘zaro tо‘qnashuvi) natijasi sifatida tushuniladi?

a) psixoanaliz; b) bixeviorizm; c) madaniy-tarixiy konsepsiya;d) faoliyat nazariyasi.

151. Psixik rivojlanishning muayyan davri ma’lum psixik funksiyalar rivojlanishi uchun qulay davr bо‘lishi psixik rivojlanishning qanday qonuniyat asosida rо‘y berishini isbotlaydi?

a) kumulyativlik qonuniyati; b) geteroxronlik qonuniyati; c) senzitivlik qonuniyati; d) kompensatsiya qonuniyati.

152.Embrional rivojlanishning qaysi bosqichida homila tashqi taktil ta’sirga nisbatan faol harakat bilan javob qaytara boshlaydi?

a) 1-trimestrda; b) 2-trimestrda; c) 3-trimestrda; d) embrional rivojlanishning hech bir bosqichida bunday hodisa kuzatilmaydi.

153.Kichik maktab yoshi davrida biror odamdagi qanday emotsional holatning idrok etilishida adekvatlik ayniqsa yuqori bо‘ladi?

a) qо‘rquv; b) jahl; c) quvonch; d) a va b javoblar tо‘g‘ri.

160. Taraqqiyotning eng yaqin zonasi bola amalga oshiradigan qanday amallardan tashkil topadi?

a) mustaqil bajara oladigan amallar; b) umuman bajara olmaydigan amallar; c) kattalar yordamida bajara oladigan amallar; d) bajarishni hoxlamaydigan amallar.

161. Predmetli-manipulyativ faoliyat qaysi yosh davrida yetakchi faoliyat bо‘lib hisoblanadi?

a) gо‘daklik davri; b) ilk bolalik davri; c) maktabgacha yosh davri; d) kichik maktab yoshi.

162.“Bolalik amneziyasi” tushunchasi qanday psixologik hodisani anglatadi?

a) bola ixtiyoriy xotirasining kuchsizligi; b) bola mantiqiy hotirasining yetarlicha rivojlanmaganligi; c) katta odam о‘z hayotining ilk 3-4 yili davomidagi hodisalarni eslay olmasligi; d) katta odam xotirasidagi buzulishlarning bolalikdan boshlanishi.

163. Turli maxfiy yozuvlar, shifrlar о‘ylab topishga, yashirin makonlar, “shtablar” qurishga bо‘lgan qiziqish qaysi yosh davrida yaqqol namoyon bо‘ladi?

a) maktabgacha yosh davri; b) kichik maktab yoshi; c) о‘smirlik; d) о‘spirinlik.

164. Bо‘sh vaqtga mо‘ljallangan xobbi tarzidagi qiziqishlar quyidagi qaysi yosh davri uchun kо‘proq xos?

a) kichik maktab yoshi; b) о‘smirlik; c) о‘spirinlik; d) b va s javoblar tо‘g‘ri.

166. Kichik maktab yoshida sinfdan sinfga odatda kuchayib boruvchi bilish ehtiyoji bilan bog`liq o’quv motivatsiyasining taxminan nechanchi sinfda biroz pasayishi kuzatiladi 1. 2-sinfda

 2. 3-sinfda

 3. 4-sinfda

Bu hodisa dastlab o’rta maktabga o’tish davriga to’g`ri keladi.

170.Yosh psixologiyasi fani qaysi fanning ilmiy asosini tashkil etadi?

a) umumiy psixologiya; b) ijtimoiy psixologiya; c) pedagogik psixologiya; d) psixofiziologiY.

171. Quyidagi xususiyatlaridan qaysi biri kichik maktab yoshiga xos

a)Bilimga qiziquvchanlik

b)Ishonuvchanlik

d)To’g`rilik

c)Taqlidchanlik

173. V.Shtern tomonidan ilgari surilgan psixik rivojlanish haqidagi ta’limotning bosh g‘oyasi qanday? a) psixik rivojlanishda irsiy omil hal qiluvchi ahamiyatga ega; b) psixik rivojlanishda ijtimoiy omil hal qiluvchi ahamiyatga ega; c) psixik rivojlanishda shaxs faolligi hal qiluvchi ahamiyatga ega; d) psixik rivojlanishda irsiy va ijtimoiy omilning о‘zaro yaqinlashuvi hal qiluvchi ahamiyatga ega.

174. Bolada komik mazmundagi hodisalarni qayd etish va tushuna olish qobiliyati taxminan necha yoshdan namoyon bо‘ladi?

a) 1 yosh; b) 3 yosh; c) 5 yosh; d) 7 yosh.

175.YOsh psixologiyasida keng qo’llanuvchi quyidagi metodlardan qaysilari tashkiliy metodlar jumlasiga kiradi

a)Kuzatish va eksperiment

b)So’rov va test

d)Sotsiometriya va faoliyat mahsulini o’rganish

c)Uzunasiga va ko’ndalangiga kesim.

176.Etakchi faoliyat haqidagi ta`limot qaysi olimning ilmiy qarashlariga asoslanadi

a)K.D.Ushinskiy

b)D.B.Elkonin

c)L.I.Bojovich

d) P.YA.Galperin.

177.Taraqqiyotning eng yaqin zonasi bola amalga oshiradigan qanday amallardan tashkil topadi

a) Mustaqil bajara oladigan amallar

b) Umuman bajara olmaydigan amallar

c) Kattalar yordamida bajara oladigan amallar

d) Bajarishni hoxlamaydigan amallar

178. A.Navoiyning qaysi asarida inson umrini yosh davrlariga ajratishning o’ziga xos tasnifi keltirilgan

a)“Mahbubul-qulub”

b)“Lisonut-tayr”

d)”Mezonul-avzon”

c)“Hazoyinul-maoniy”.

179 .E.Erikson tomonidan ilgari surilgan nazariyaga ko’ra inson psixik rivojlanishi davomida qaysi yosh davrida rollarning chalkashuvi xavfi kuchayadi

a) 3-6 yosh

b) 6-12 yosh

c) 13-18 yosh

d) 20-25 yosh.

180. Yosh psixologiyasi va pedagogik psixologiya sohalaridagi tadqiqotlarda о‘quvchining guruhdagi ijtimoiy mavqeini о‘rganishda kо‘pincha qaysi metod qо‘llanadi?

a) sо‘rov; b) faoliyat mahsulini о‘rganish; c)test; d) sotsiometriY.

181.“Bola ruhiyati” asarining muallifi hamda zamonaviy yosh psixologiyasi fanining asoschisi bо‘lib hisoblanadigan olim kim?

a) U.Djems; b) V.Preyer; c) K.D.Ushinskiy; d) J.J.Russo.

182. D.B.Elkoninning yetakchi faoliyat haqidagi nazariyasiga muvofiq “odam-buyum” munosabat tizimi kо‘proq qaysi yosh davrlari uchun xos bо‘ladi?

a) gо‘daklik, ilk bolalik, о‘spirinlik; b) maktabgacha yosh davri, kichik maktab yoshi, о‘smirlik; c) ilk bolalik, kichik maktab yoshi, о‘spirinlik; d) kichik maktab yoshi, о‘smirlik, о‘spirinlik.

183. Quyidagi yosh davrlarining qaysilarida boshqa odamlar bilan bо‘lgan muloqot yetakchi faoliyat sifatida gavdalanadi?

a) ilk bolalik, kichik maktab yoshi; b) maktabgacha yosh davri, о‘smirlik; c) о‘smirlik, о‘spirinlik; d) gо‘daklik, о‘smirlik.

184. Bolada о‘zini-о‘zi boshqarishning dastlabki elementlari taxminan qachondan shakllana boshlaydi?

a) 1 yosh; b) 2 yosh; c) 4 yosh; d) 5 yosh.

185. Quydagi olimlarning qaysi biri о‘yin faoliyatining inson psixik rivojlanishidagi ahamiyatini chuqur о‘rganib, “О‘yin psixologiyasi” asarini yozgan?

a) K.D.Ushinskiy; b) U.Djeyms; c) Z.Freyd; d) D.B.Elkonin.

186. Quydagi olimlarning qaysi biri о‘yin faoliyatining inson psixik rivojlanishidagi ahamiyatini chuqur о‘rganib, “О‘yin psixologiyasi” asarini yozgan?

a) K.D.Ushinskiy; b) U.Djeyms; c) Z.Freyd; d) D.B.Elkonin.

187. Kichik maktab yoshidagi bolalarning bilish faoliyatida tafakkurning qaysi turi ustunlik qiladi?

a) kо‘rgazmali-harakat tafakkuri; b) kо‘rgazmali-obrazli tafakkur; c) sо‘z-mantiqiy tafakkur; d) a va v javoblar tо‘g‘ri.

190.Yetakchi faoliyat haqidagi ta’limot qaysi olimning ilmiy qarashlariga asoslanadi?

a) K.D.Ushinskiy; b) D.B.Elkonin; c) L.I.Bojovich; d) P.Y.Galperin.

191.Hozirda fanda ma’lum yosh inqirozlaridan adabiyotlarda dastlab qaysi inqiroz davri keng yoritilgan?

a) tug‘ilish davri inqirozi; b) jinsiy yetilish davri inqirozi; c) 3 yosh inqirozi; d) 7 yosh inqirozi.

192. Quyidagi xususiyatlardan qaysi birining shakllanishi ilk bolalik davriga tо‘g‘ri keladi?

a) onaning emotsional holatidagi о‘zgarishga nisbatan о‘z affektiv holati nutqiy muloqotning ilk kurtaklari paydo bо‘lishi; d) narsa-buyumlarga nisbatan egalik hissining namoyon etilishi.

193. 9-10 yoshdan boshlab bolalarning tanqidni avvalgiga nisbatan og‘irroq qabul qila boshlashiga kо‘pincha qanday omil sabab bо‘ladi?

a) tanqidning kinoyali tarzda ifodalanishi; b) tanqid bir necha kishi tomonidan bir vaqtda ifodalanishi; c) tanqidiy fikr bolaning tengdoshlari guvohligida ifodalanishi; d) tanqid bola uchun obrо‘li kishi tomonidan ifodalanishi.

195. Maktabgacha yosh davrida bola shaxsida ro’y beruvchi eng muhim o’zgarish qaysi

a) Qadriyatlar tizimining shakllanishi

b) Hissiyotlarni boshqarish qobiliyatining shakllanishi

c) Motivlarni bir-biriga bo’ysundira olish qobiliyatining shakllanishi

d) O’z-o’ziga haqqoniy baho berish qobiliyatining shakllanishi.

196. Bolaning ichki va tashqi hayotida differentsiatsiya boshlanib, uning xulq-atvorida soddalik va soddadillikning keskin kamayishi taxminan qaysi yoshga to’g`ri keladi

a) 3-4 yosh

b) 4-5 yosh

c) 5-6 yosh

6-7 yosh.200. V.Preyerning “Bola ruhiyati” asari qachon va qayerda nashr etilgan?

a) 1889 yil, Fransiya; b) 1888 yil, Angliya; c) 1888 yil, Germaniya; d) 1887 yil, AQSH.
Download 48.44 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
o’rta maxsus
davlat pedagogika
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
toshkent axborot
toshkent davlat
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
махсус таълим
bilan ishlash
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
umumiy o’rta
haqida umumiy
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
universiteti fizika
malakasini oshirish
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
davlat sharqshunoslik
jizzax davlat