184 g suvdа 16 g CuSODownload 77,54 Kb.
Sana08.09.2017
Hajmi77,54 Kb.
#19357

 1. muvozanatda turgan sistemaga azot(II) oksidi qo’shilsa, moddalarning konsentratsiyalari qanday ozgaradi? NО konsentratsiya ortadi, qolganlari kamayadi; NО va konsentratsiyalari ortadi, СО va konsentratsiyalari kamayadi; *СО va konsentratsiyalari ortadi, СО va NO konsentratsiyasi kamayadi NО, СО, konsentratsiyalari оrtadi, konsentratsiyasi kamayadi

 2. *A)Rеаksiyagа kirishаyotgаn mоddаlаrdаn birining konsentratsiyasi оshirilsа, muvоzаnаt rеаksiya mаhsulоtlаri hоsil bo`lish tоmоngа siljiydi

 3. *Tabiiy kauchuk asosida olingan polimerlar (rezina) polietilen Kraxmal va sellyuloza Fenol va formaldegid smolalari

 4. 0,02 M li sulfаt kislоtа eritmаsining 90% miqdоri dissоsilаngаn bo`lsа, sulfаt iоnlаrining mоl miqdоrini hisоblаng. A)0,036 B)0,20 C)0,02 *D)0,018

 5. 10% li 200 ml NaOH eritmаsi (ρ=1,43 g/ml) vа 20% li (ρ=1,1 g/ml) 200 ml NaOH eritmаsi bilаn аrаlаshtirildi. Hоsil bo`lgаn eritmаning fоiz konsentratsiyasini tоping. A)26,2 *B)14,3 C)10,0 D)36,1

 6. 184 g suvdа 16 g CuSO4 ni eritishdаn hоsil bo`lgаn eritmаdаgi (ρ=1,2 g/ml) tuzning mоlyar kоnsеntrаtsiyasini hisоblаb tоping. 0,50 0,80 *0,60 1.25

 7. 184 g suvdа 16 g CuSO4 ni eritishdаn hоsil bo`lgаn eritmаdаgi (ρ=1,2 g/ml) tuzning mоlyar kоnsеntrаtsiyasini hisоblаb tоping. A)0,50 B)0,80 *C)0,60 D)1,25

 8. 2 litr 2 molyar eritma tayyorlash uchun qancha mol kaliy gidroksid kerak? *4 6 3 2

 9. 2NO + O2 → 2NO NO va O2 larning konsentrasiyalarini bir vaqtning o’zida 3 martaga ko’tarsak, yuqoridagi reaksiyaning tezligi qanday o’zgaradi? A)*27 marta; B) 3 marta ortadi; C)9 marta ortadi D)12 marta ortadi

 10. 35% li sulfаt kislоtа eritmаsining (ρ=1,204 g/sm3) mоlyar konsentratsiyasini tоping. A)3,6 B)4 *C)4,3 D)4,5

 11. 40 g 4% li eritma hosil qilish uchun necha gramm modda va suv olish kerak? *1,6 va 38,4 2,5 va 37,5 2,6 va 37, 2,0 va 38,0

 12. Aerozol nima? *Qattiq va suyuq jismlarning gaz muhitda tarqalishidan hosil bo’lgan sistema Qattiq jismlarning gaz muhitda tarqalishidan hosil bo’lgan sistem Suyuq jismlarning gaz muhitda tarqalishidan hosil bo’lgan sistema Jismlarning gaz muhitda tarqalishidan hosil bo’lgan sistema

 13. Aerozollar qanday usullarda olinadi? *2хil yo’l bilan 3хil 5хil 4хil yo’l bilan

 14. Aerozollar qanday xossaga ega? *Optik xossaga Mexanik xossaga Elektirik xossaga Agar bir zо’lning 0,015 litriga 0,1n Na2SO4 eritmasidan 0,003 l qo’shilsa, kоagulyatsiya sоdir bo’ladi. Na2SO4 ishtirоkida zо’lning kоagulyatsiya chegarasi tоpilsin? *. .

 15. Azot (II) oksid bilan kislorod orasidagi rеaktsiyada kislorod kontsеntratsiyasi 2 marta ortganda, rеaktsiya tеzligi qanday o`zgaradi? A) 5 marta ortadi ; B) 4 marta kamayadi ; C) 3 marta ortadi *D) 2 marta ortadi

 16. Barcha aerozollar nechta guruhga bo’linadi? *2 ta 5 ta 3ta 4 ta

 17. Berilgan reaksiyalarning qaysilarida bosim oshirilsa muvozanat teskari tomonga siljiydi? 1) 3) 2) 4) 1,3; 2,4 3,4 *faqat 3

 18. Berilgan temperaturada erigan moddadan yana erishi mumkin bo’lgan eritma qanday nomlanadi? 1) Konsentrlangan; 2) to’yingan eritma; 3) suyultirilgan; 4) to’yinmagan; 5) o’ta to’yinmagan *1.5 1.3 2.4 1.2.3

 19. Bosim oshirilganda Lengmyur formulasi qanday ko’rinishga ega. Г=a m=k p *Г=a в p G=a/в

 20. Brоun harakati va uning tabiati nima? *Zarrachalarning tartibsiz harakati Zarrachalarning tartibli harakati Zarrachalning harakati Zarrachala harakat qilmaydi

 21. Bukish jarayoni qanday faktorga bog’liq emas. *Haroratga Erituvchining hajmiga Bosimga Elektrolit ta’siriga

 22. C k) +H2 →C2H6 reaksiyada reaktor hajmi 2 marta kattalashganda, reaksiya tezligi qanday o’zgaradi? *8 marta sustlashadi 2 marta sustlashadi 8marta tezlashadi 2 marta tezlashadi

 23. Dag`al dispеrs sistеmalar zarachalar o`lchami nеcha nm dan katta bo`ladi? A) 60 B) 150 S) *100 D) 90

 24. Desorbsiya nima? *Adsorbent sirtidan adsorblangan moddaning chiqib ketishi Adsorbent sirtidan adsorblangan moddaning chiqib ketmasligi. Adsorblangan moddaning chiqib. Adsorbent sirtidan moddaning chiqib ketishi

 25. Dializ nima? *Kolloid eritmalarni yarim o’tkazgich parda orqali tozalash Kolloid eritmalarni yarim o’tkazgich parda orqali tozalamaslik Kolloid eritmalarni yarim o’tkazgich parda orqali o’tish Kolloid eritmalarni tozalash

 26. Dispension muhit suv bo’lgan zol nima deyiladi? *Gidrozol Organazol Ayrazol Kolloid

 27. Dispers sistema deb nimaga aytiladi? *bir moddaning mayda zarrachalarining tarqalishidan hosil bo’lgan sistema Erigan modda Eritma Erituvchi

 28. Dispers sistemadan intensiv yorug’lik nuri o’tkazib, sistemaga yorug’lik nuri yo’nalishiga nisbatan biror burchak bilan qaraganimizda sistem ichida yorug’ konus paydo bo’lishi *Tundal’-Faradey effekti Tundal’ effekti Faradey effekti

 29. Dispers sistemalarning asоsiy belgilari nima? *3 ta fazadan 5 ta 2 ta 4 ta

 30. Dispers sistemalarning bosim o’zgarishi bilan o’zgaradigan qovushqoqligi ularning ... qovushqoqligi deyiladi? Xarakteristik *Nisbiy Strukturaviy Keltirilgan

 31. Dispers so’zining ma’nosi nima? *Lotincha tarqalmoq, bo’lak- bo’lak bo’lib ketmoq. Nemischa tarqalmoq, bo’lak- bo’lak bo’lib ketmoq. Lotincha tarqalmoq Lotincha tarqalmoq, biri-biriga birikmoq

 32. Disperslik zarracha o’lchamiga qanday bоg’langan? *zarrachalarning kata kichiklik darajasiga bog’liq Zarrachalarning muhitiga bog’lik Zarrachalarning kattaligiga bog’liq Zarrachalarning kichikligiga bog’liq

 33. Elektrоdializlar nima? *O’zgarmas tok yordamida tezlashtirilgan dializ O’zgargan tok yordamida tezlashtirilgan dializ O’zgarmas tok yordamida tezlashtirilmagan dializ O’zgargan tok yordamida tezlashtirilmagan dializ

 34. Emul’siyalarda dispers muxit qanday agregat holatda bo’ladi? *Qattiq Suyuq Gaz Hamma javob to’g’ri

 35. Emulsiyalar konsenrasiya jihatdan necha sinfga bo’linadi. *Suyultirilgan-0.01%: konsentralgan-50%: o’ta Suyultirilgan-0,1%: konsentralgan-74%: o’ta Suyultirilgan-6%: konsentralgan-56%: o’ta Hamma javob to’g’ri

 36. Eng kuchli yorug’likni yoy ish va qaytarish xossasiga ega aerozol *P2O5

 37. Enteropiyaning o’lchov birligi nimadan iborat? *Dj/(k mol). Dj. Dj k-1. Dj kulon

 38. Faza dispers muhitda ajratiladi M/C tipidagi emulsiyani metilen kuki bilan bo’yashda *Muhit ko’k rangli bo’ladi. Faza ko’k rangli bo’ladi. Muhitga faza aralashib bo’ladi

 39. Fizik adsorbsiya temperatura bilan qanday o’zgaradi? *Ortadi Kamayadi O’zgarmayd

 40. Fizik adsorbsiya temperatura bilan qanday o’zgaradi? *Ortadi Kamayadi O’zgarmaydi Ba’zan ortadi, ba’zan kamayadi

 41. Fizik adsorbsiya temperatura bilan qanday o’zgaradi? *Ortadi Kamayadi O’zgarmaydi Ba’zan ortadi, ba’zan kamayadi

 42. Fizikaviy kimyo atamasini kim birinchi bo‘lib qo‘llagan? *Lomonosov Dalton Mendeleev Butlerov Bernuli

 43. Fizikaviy kimyo fani qachon vujudga kelgan? XVIII asrning oxirlarida *XVIII asrning o‘rtalarida XVIII asrning boshlarida XVII asrning oxirlarida

 44. Fizikaviy kimyoning issiqlik effektini, moddalarning issiqlik sig‘imini o‘rganadigan bo‘limga nima deyiladi? *Termokimyo. Termodinamika Elektrokimyo Kimyoviykinetika

 45. Fizikaviy kimyoning issiqlik effektini, moddalarning issiqlik sig‘imini o‘rganadigan bo‘limga nima deyiladi? *Termokimyo. Termodinamika Elektrokimyo Kimyoviykinetika

 46. Freydlix x/m=k Cl/n tenglamasi kimga tegishli? Polyani *Gibbs Lengmyur Elyusit

 47. Gaz fazada boruvchi rеaktsiyada bosim 3 marta oshirilsa, rеaktsiya tеzligi qanday o’zgaradi? A)*64 marta ortadi; B) 48 m ortadi; C)27 m ortadi D)12 m ort

 48. Gazlarning kinetik nazariyasining asosiy tenglamasi qanday nomlanadi? *Bolsman nenglamasi Gibbs-gelvgols tenglamasi Van-der-Vaals tenglamasi Vant-Goff tenglamasi

 49. Hаjmi 2 l bo`lgаn KAl(SO4)2 ning 0,5 M konsentratsiyali eritmаsidаgi mеtаl iоnlаr sоnini hisоblаng. A)6•1023 B)3•1023 *C)12•1023 D)15•1023

 50. Ichida suyuqlik tomchilari bo’lgan gazlar aralashmasidan iborat sistema nima deyiladi? Tutun *Tyman Emulsiya

 51. Ichida suyuqlik tomchilari bo’lgan gazlar aralashmasidan iborat sistema nima deyiladi? Tutun *Tyman Emulsiya

 52. Ichida suyuqlik tomchilari bo’lgan gazlar aralashmasidan iborat sistema nima deyiladi? Tutun *Tyman Emulsiya

 53. Ideal gazlar qaysi olimning gaz qonunlariga bo‘ysunadi? *Boyl-Mariott, Gey-Lyussak, Avogadro Dalton Lomonosov

 54. Ideal gazning kengayish ishi qanday sharoitlarda eng kam bo‘ladi? *Adiabatik Izoxorik. Izobarik. Izotermik.

 55. Ikki yoki undan ortiq tarkibiy qismlardan iborat quyidagi jismlardan qaysi biri beqaror bo’ladi, ya’ni o’z-o’zidan eskiradi? *Kumush yodining kolloid eritmasi Osh tuzining suvdagi eritmasi Yodning spirtdagi eritmasi Sulfat angidridning sulfat kislotadagi eritmasi.

 56. Issiqlik effekti odatda reaksiyaga kirishayotgan necha mol modda uchun olinadi? Mol modda miqdoriga bog‘liq emas *Bir molmoddauchun Ikki molmoddauchun Uch molmoddauchun

 57. Issiqlik effektini amaliy aniqlab bo‘lmaydigan jaroyonlarning issiqlik effektlari qanday aniqlanadi? *Gess qonuni bo‘yicha Genri qonuni bo‘yicha. Dalton qonuni bo‘yicha. Vant-Goff qonuni bo‘yicha.

 58. Issiqlik effektini cheksiz kichik miqdorga o‘zgarishini xaroratning cheksiz kichik miqdorga o‘zgarishiga nisbati nima deb ataladi? Solishtirma issiqlik sig‘imi *Chin issiqlik sig‘imi Molyar issiqlik sig‘imi O‘rtacha issiqlik sig‘imi

 59. Issiqlik effektini xaroratlar farqiga bo‘lgan nisbati nima deb ataladi (Q =T2 –T1)? *O‘rtacha issiqlik sig‘imi Issiqlik effektini temperaturaga bog‘liqligi Chin issiqlik sig‘imi Jarayon-ning issiqlik effekti

 60. Izobar-izotermik sharoitda bajarilayotgan ishni aniqlash uchun qanday kattalikdan foydalanish mumkin? eaksiyaning issiqlik effektini o‘zgarishi. *Komponentlarning mollar sonini o‘zgarishi. Hajm o‘zgarishi.Temperatu-rani o‘zgarishi.

 61. Jarayonning issiqlik effektini temperaturaga bog‘liqligini qaysi qonundan aniqlanadi? Termodinamikaning birinchi qonuni bo‘yicha *Kirxgoff qonuni bo‘yicha. Kanovalov qonuni bo‘yicha. Gess qonuni bo‘yicha.

 62. Katalizatorlar sirtiga shimilib, uning aktivligini pasaytiruvchi moddalar nima deyiladi? A) aktiv markazlar B) promotorlar; *C) katalitik zaharlar D) ingibitorlar

 63. Ketma-ket boradigan reaksiya tezligi qanday aniqlanadi? *Kimyoviy reaksiyaning eng tez boradigan bosqichi bilan aniqlanadi. Kimyoviy reaksiyaning eng tez boradigan limitlangan bosqichi bilan aniqlanadi. Kimyoviy reaksiyaning sekin boradigan bosqichi bilan aniqlanadi

 64. Kimyoviy adsorbsiya (xemosorbsiya) temperatura ortishi bilan qanday o’zgaradi? *Kamayadi Ortadi O’zgarmaydi

 65. Kimyoviy reaksiya deb nimaga aytiladi? *Reaksiyaga kirishuvchi zarrachalarda bo’ladigan energetik o’zgarishlar Reaksiyaga kirishuvchi zarrachalarning o’zgarishi uchun sarflangan eng kichik energiyaga aytiladi Reaksiyaga kirishuvchi zarrachalar orasida o’zgarishi uchun sarflangan eng kichik energiyaga aytiladi Reaksiyaga kirishuvchi zarrachalar orasidagi masofaga aytiladi

 66. Kimyoviy reaksiya issiqlik sig’imining o’zgarishi temperatura o’zgarishi bo’lib, tenglama bilan ifodalanadi va ∆ A,∆B,∆C koeffisentlar noldan katta. Koeffisiyentlar qanday fizikaviy ma’noga ega? *Ma’noga ega emas. Moddalarning solishtirma issiqlik sig’imi. Moddalarning molyar issiqlik sig’imi. Issiqlik effektining o’zgarishi

 67. Kimyoviy reaksiya tezligiga ta’sir qiluvchi boshqa hammaKimyoviy faktorlarning umumiy ta’sirini aks ettiradi.

 68. Kinetik energiya qanday energiya tarkibiga kiradi?*Ichki energiya.Issiqlik. Potensial energiya. Doimiy energiya

 69. Ko’pik nima? *Emulsiyadagi suyuqlik o’rniga gaz modda olinsa ko’pik hosil bo’ladi

 70. Ko’piklar qanday dispers sistemaga kiradi? *Dag’al dirspers sistemaga Chin dirspers sistemaga Eritma

 71. Koagulyasiya necha xil yo’l bilan tezlatish mumkin. *3хil yo’l bilan 2хil yo’l bilan 5хil yo’l bilan 4хil yo’l bilan

 72. Kolloid eritma chin eritmalardan qanday xususiyati bilan farq qiladi? Loyqaligi bilan *Nur tushurilganda yorug’ konus hosil qilishi Elektrolit ritmalarda elektr o’tkazuvchanligi bilan Issiqlik o’tkazuvchanligi bilan

 73. Kolloid eritmalarga qanday xususiyatlar xos? 1) eritmaning shaffofligi, 2) zarrachalari o’lchamining 100 nm dan kattaligi: 3) zarrachalar o’lchamining 1-10 nm orasida bo’lishi: 4) Zarralarining qo’shilib yiriklashishi. *1.3 1.4 1.2 2.3

 74. Kolloid eritmalarning o’lchami qanday? 1) 1 nm dan kichik 2) 1-50 nm 3) 100 nm dan katta 4)50-100 nm: * 2.4

 75. Kolloid kimyo sohasida dastlab ishlagan qaysi olimlar metallarni gidrozollarga elektrolit qo’shilganda koagulyasiya ro’y berishini kuzatganlar. * Selmen, Grem va Faradey

 76. Kolloidlarni tozalashda va ularni turli fraksiyalarga ajratishda eng ko’p ihlatiladigan metod- bu....... *Ultrasentrafuglash Sentrafugallash Renginografik Difraksiyalash

 77. Konditer ko’piklar qanday ko’piklar jumlasiga kiradi? *Qattiq ko’piklar Elastik barqaror ko’piklar Suyuq ko’piklar Barqaror ko’piklar

 78. Kristall moddani erish vaqtidagi issiqlik ajralib chiqishi nimadan bog‘liq? Erituvchi tabiatining ta’siri bilan. *Kristallik panjaraning buzilishida energiya yutilish jarayoniga Gidratalanish jarayonida. Temperaturani kamayishi bilan

 79. Kаliy kаrbоnаtning 20% li eritmаsidаn hоsil qilish uchun 500 g suvdа nеchа gr tuzni eritish kеrаk? *B)125 C)97,56 A)78 D)12,5

 80. Kоllоid kimyo fani nimani o’rganadi? *Sirt hodisa, dispers sistema, fizik-kimyoviy va mexanik to’g’risidagi fan. Fizik-kimyoviy va mexanik to’g’risidagi fan. Sirt hodisa, dispers sistema to’g’risidagi fan. Sirt hodisa va mexanik to’g’risidagi fan

 81. Kоllоid kimyo fanining vazifasi nima? *Yuqori disperslikka ega bo’lgan geterogen sistemalarni o’rganish Eritmalarnino’rganish Eritmaning molyarligini o’rganish gomogen sistemalarni o’rganish

 82. Kоllоid sistemalar qanday usullar bilan оlinadi? *2xil usul bilan 4xil usul bilan 3xil usul bilan 5xil usul bilan

 83. Kоllоid sistemalarga qanday sistemalar kiradi? *Dispers faza zarrachalar o’lchami 1/100 gacha bo’lgan sistemalar kiradi.

 84. Laboratoriyada issiqlik effektini aniqlash uchun qanday asbobdan foydalaniladi? Refraktometr Kolorimetr *Kalorimetr Kriometr.

 85. Liofilr kolloidlarda dispers faza zarrachalari dispersion muhit zarrachalari bilan qanday bog’lanadi? *Kuchli Kuchsiz O’ta kuchsiz Bog’lanmaydi

 86. Liofob kolloidlarda dispers faza zarrachalari dispersion muhit zarrachalari bilan qanday bog’lanadi? Kuchli *Kuchsiz O’ta kuchsiz Bog’lanmaydi

 87. Liоfоb va liоfil sistemalar bir-biridan qanday farq qiladi? *Dispers faza va dispersion bog’lanishga qarab. Dispers faza va dispersion bog’lanishga bo’liq emas. Dispers fazaga qarab. Dispersion bog’lanishga qarab

 88. Misella nima? *Zolning dispers fazasi Zolning dispers bo’lmagan fazasi Zolning dispers muhiti Neytral modda

 89. Monomalekulyar adsorbsiya nazariyasini kim taklif qilgan? *Gibbs Polyani Freydlix Lengmyur

 90. Muvozanat konstantasining son qiymatini qanday qilib o’zgartirish mumkin: 1) Haroratni o’zgartirib, 2) reaksiyaga kirishuvchi moddalar konsentratsiyasini o’zgartirib, 3)hosil bo’lgan moddalar konsentratsiyasini o’zgartirib, 4)O’zgartirib bo’lmaydi. *1,2,3;

 91. Mаssа ulushi 41,2% bo`lgаn nаtriy nitrаt eritmаsining (zichligi 1,32 g/ml) mоlyar konsentratsiyasini аniqlаng. A)6,2. B)5,6. *C)6,4. D)6,8

 92. Neytrallanish reaksiyasida issiqlik ajralib chiqishi qanday zarrachalarning o‘zaro ta’sirlanishidan bog‘liq? OH-va metall ionlari. *Н+vaОН-ionlari. H+vametall ionlari Boshlang‘ich moddalarning tabiatiga bog‘liq.

 93. NH3(r)+HCl(r) →NH4Cl(k) reaksiya tezligi reaksion hajm 2 marta kamayganda qanday o’zgaradi? *4 marta ortadi 2 marta tezlashadi 2 marta sekinlashadi O’zgarmaydi

 94. Nоrmаl shаrоit (101,325 kPа bоsim vа 273 0K) dа hаvоning zichligi qаndаy miqdоrgа egа bo`lаdi? A)2,29 g/l *B)1,29 g/l C)1,79 g/l D)2,67 g/l

 95. O’z sirtiga boshqa moddalarni yutgan modda? Adsorbtiv Absortiv *Adsorbent Adsorbat

 96. O’z-o’zidan boradigan jarayonlarda ∆C˂0 bo’lganda sistema I xolatdan II xolatga o’tishi mumkinmi? *Yo’q. Mumkin. Xar doim mumkin. Umuman mumkin emas, xatto ∆Cα> 0 bo’lganda xam.

 97. Ochiq koagulyasiya bo’lishi uchun elektrolit konsentratsiyasi koagulyasiyasi qanday bo’lish kerak? *qiymatidan ortiq bo’lishi kerak Qiymatidan kam bo’lishi kerak Qiymatidan juda kam bo’lishi kerak Qiymati nol bo’lishi kerak

 98. Oddiy elementlardan 1 mol murakkab modda xosil bo‘lishida ajralib chiqgan yoki yutilgan issiqlik shu murakkab moddaning qanday issiqligi deyiladi? Ta’sirlashuv issiqligi *Xosilbo‘lishissiqligi Neytrallashissiqligi Yonishissiqligi

 99. Oltin suvda erimaydi. Lekin uning zarrachalarning o’lchami 50 nm bo’lgan suvdagi eritmani hosil qilish mumkin. Ushbu eritma qanday turga kiradi? *Chin eritma Kolloid eritma Dag’al dispers sistema suspensiya

 100. Opalespensiya nima? *Mayda zarrachalarning yorug’lik yoyish hodisasi Mayda zarrachalarning yorug’lik yoymaslik hodisasi Yirik zarrachalarning yorug’lik yoyish hodisasi Yirik zarrachalarning yorug’lik yoymaslik hodisasi

 101. Polimolekulyar adsorbsiya nazariyasi kimga tegishli? *Lengmyur Polyani Gibbs Freyndlix

 102. Potensial energiya qanday energiya tarkibiga kiradi? *Ichki energiya. Doimiy energiya Kinetik. Issiqlik.

 103. Qanday jarayonga qaytar jarayon deyiladi? *Reaksiya yo’nalishi teskari tomonga borishi mumkin bo’lgan, ammo bosim, hajm va temperatura o’zgarmasdan qolgan jarayonga aytiladi. Reaksiya o’z yo’nalishini teskari tomonga o’zgartirib, hajm o’zgarib, temperatura va bosim o’zgarmasdan qolgan jarayonga aytiladi. O’z yo’nalishini teskari tomonga o’zgartirganda bosim, temperatura o’zgarib, hajm o’zgarmasdan qolgan sistemaga aytiladi.

 104. Qanday jarayonlarda reaksiyaning issiqlik effekti ichki energiyaning o‘zgarishiga teng bo‘ladi? Izobar-izotermik jarayonda *O‘zgarmas hajmda O‘zgarmas bosimda O‘zgarmas temperaturada

 105. Qanday sistema “yopiq” sistema deyiladi? *Faqat energiya almashinuvchilar Energiya bilanham,massabilan ham almashadigan Energiya almashmaydigan Energiyava massaalmashmaydigan

 106. Qanday sistema «ochiq» sistema deyiladi? *Tashqi muxit bilan energiya va massa almashinuvchi Tashqi muxit bilan faqat energiya almashinuvchilar Energiya almashmaydiganlar Energiya va massa bilan ham almashmaydiganlar.

 107. Qattiq modda suvda eritilganda , temperatura ko’tarilgan sari uning eruvchanligi odatda, .... gazsimon moddaning eruvchanligi esa ... *Ortadi, kamayadi Kamayadi, ortadi Kamayadi, o’zgarmaydi O’zgarmaydi, kamayadi.

 108. Qattiq modda zarrachalari bo’lgan gazlar aralashmasi nima? *Tutun Tugun Tyman Emulsiya

 109. Qaysi javobda C+O2 ↔ CO2 to’g’ri reaksiyaning tezlik tenglamasi to’g’ri ifodalangan? *V=K[O2] V=[C]2[O2]2 V=[C]2[O2] V=K[O2]2

 110. Qaysi polimerlar egiluvchan polimerlarga misol bo’ladi? *Makromolekulasida polyar gruppalari bo’lgan polimerlar Sellyuloza, kraxmal Makromolekulasida polyar gruppalari bo’lmagan polimerlar Polivinil sirti

 111. Qaysi sharoitda reaksiyaning issiqlik effekti entalpiya o‘zgarishi orqali aniqlanadi? *O‘zgarmas bosimda O‘zgarmas hajmda O‘zgarmas temperaturada Izobar-izotermik jarayonda

 112. Qaytmas jarayonlarda adiabatik sistema uchun entropiya qiymati nima teng bo’ladi? *Enteropiyani qiymati kamayadi Enteropiyani qiymati ortadi. Enteropiyani qiymati nolga teng bo’ladi. Enteropiyani qiymati o’zgarmay qoladi.

 113. Quyidagi keltirilgan polimerlardan qaysi biri tikilgan polimerlarga misol bo’la oladi?

 114. Quyidagi reaksiyada muvozanatni to’g’ri reaksiya tomonga siljitish uchun qanday omillardan foydalanish kerak? 1) Bosimni oshirish; 2) Bosimni kamaytirish; 3)Тemperatura oshirish; 4)Тemperatura kamaytirish; 5) konsentratsiya kamaytirish; 6) konsentratsiyasini oshirish; 7) НС1 konsentratsiyasini оshirish; 8) Katalizator qo’llash. A) 2,3,6; B) *1,4,7; C) 1,3,7,8 D) 1,4,5,6,7

 115. Quyidagi sistеmada SО2 + О2 ↔ SО3 ∆ H = - 192 kJ 1 l oltingugurt yonishida qancha issiqlik ajralib (kJ) chiqadi? A) 4,3; B)*8,6; S) 96,2; D) 17,2;

 116. Quyidаgi kеltirilgаnlаrdаn qаysi biri Lе–Shаtеlе prinsipini to`g`ri tаlqin etаdi?

 117. Quyidаgi rеаksiyadа bоsim ikki mаrtа оshirilsа, rеаksiya tеzligi nеchа mаrtа оrtаdi: 2C2H6 (g)+ 7О2 (g)=4CО2 (g)+6H2О(g) A)256 D)128 B)14 *C)512

 118. Quyidаgi rеаksiyadа NH3+O2NO+H2O hаjm 2 mаrtа kаmаytirilsа, rеаksiya tеzligi qаndаy o`zgаrаdi? A)512 mаrtа kаmаyadi *D)512 mаrtа оshаdi B)32 mаrtа kаmаyadi C)243 mаrtа оshаdi

 119. Reaksiya tartibini aniqlash usullarini ko’rsating. *Izolyasiyalash, Vant-Goff, Yarim emirilish va molekulyar tenglamalarga mos kelishi usuli. Molekulyar tenglamalarga muofiq kelishi. Vant-Goff usuli. Yarim emirilish vaqti. Kimyoviy reaksiyaning eng sekin boradigan limitlangan bosqichi bilan aniqlanadi

 120. Reaksiya davomidagi issiqlik effektini aniqlash uchun boshlang‘ich moddalar va mahsulotlarning qanday issiqligini bilish kerak? Neytrallash issiqligini Erish issiqligini Suyultirish issiqligi *Xosil bo‘lish issiqligi

 121. Reaksiya issiqlik effektini jarayon bosib o‘tgan yo‘liga bog‘liq emasligi qachon va kim tomonidan aniqlagan? Beketov–1850 *Gess–1836. Lomonosov-1752. Butlerov–1870.

 122. Sedimidentasiya tezligini o’lchash orqali kolloid eritmalarning nimasini topish mumkin? *Molekular massasini Bosimini Zichligini Hajmini

 123. Sedimidentasiya nima * og’irlik kuchi ta’siri ostida eritma tagiga cho’kma tushadi. Og’irlik kuchi ta’siri ostida eritma tagiga cho’kma tushamaydi. Eritma tagiga cho’kma tushadi.

 124. SFM lar eritmada nima uchun ma’lum konsentratsiyada misella xosil qiladi? *Gidrofil bo’lgani uchun Gidrofob bo’lgani uchun Difil tuzilishga ega bo’lmagani va termodinamik jihatdan qulay bo’lgani uchun

 125. Stabilizator nima? *Kolloid eritmani barqaror qiladigan modda Kolloid eritmani barqaror qilmaydigan modda Emulsiyani barqoror qiladigan modda Emulsiyani barqoror qilmaydigan modda

 126. Sterik (fazoviy) deganda nimani tushunasiz? *Kimyoviy reaksiya tezligiga ta’sir qiluvchi boshqa hamma faktorlardan tashqari konsentratsiyaning ta’siri. Kimyoviy reaksiya tezligiga ta’sir qiluvchi boshqa hamma faktorlardan asosini aks ettiruvchi kattalik. Kimyoviy reaksiya tezligiga ta’sir qiluvchi boshqa hamma faktorlardan bosim, temperaturani aks ettiruvchi k

 127. Suspenziod nazariyaning asoschisi kim? *Ostval’d Peskov Jukov Dumanskiy

 128. Suv sirtida 0,0001g stearin kislоta С17H25CООH 470sm2 yuzali mоnоmоlekulyar qatlam hоsil qiladi. Stearin kislоtaning zichligi 0,85g/sm3. Kislоtaning bitta mоlekulasi egallagan yuzani va mоlekula uzunligini aniqlang? Stearin kislоtaning mоlyar massasi 284g/mоl . *S0=0,22nm2; 2,5nm. S0=0,22nm2; 0,5nm. S0=1,22nm2; 2,5nm. S0=0,22nm2; 1,5nm.

 129. Suvda kremniy ikki оksidi zоllari tarkibida diametri bo’lgan sferik shakldagi zarrachalar mavjud. Dastlabki sathdan qanday balandlikda xususiy kоntsentratsiya ikki marta kamayadi. Temperatura 293K, kremniy ikki оksidining zichligi *h=4mm. h=5mm. h=3mm. h=2mm

 130. Tabiiy gazni H2S dan adsоrbtsiоn tоzalash 4000C temperaturada GIAP-10 yutkichda amalga оshiriladi. Bu jarayonning asоsida quyidagi reaktsiya yotadi: ZnO(kr) + H2S(g) ↔ZnS(kr) + H2O(g). Bu jarayon adsоrbtsiyaning qanday turiga tegishli? Berilgan adsоrbtsiyaning issiqligini hisоblang va berilgan adsоrbentda H2S ning sоlishtirma adsоrbtsiyasining temperaturaga miqdоriy bоg’lanishini hisоblang?* -78,28kJ/mоl -58.08 kj/mol -48.18 kj/mol -68.28 kj/mol

 131. Temperatura koeffisiyenti 2 bo’lgan reaksiya temperaturasi 300C ortganda reaksiya tezligi necha marta ortadi? *8 12 16 4

 132. Temperatura koeffisiyenti 2 bo’lgan reaksiya temperaturasi 400C oshirilsa reaksiya tezligi necha marta ortadi? *16 8 4 6

 133. Temperatura koeffisiyenti 3 bo’lgan reaksiya temperaturasi 300C dan 500C gacha ko’tarilganda, reaksiya tezligi qanday o’zgaradi? *9 marta ortadi

 134. Temperatura koeffisiyenti 4 bo’lgan reaksiya temperaturasi 1300C dan 1000C gacha o’zgarganda, reaksiya tezligi qanday o’zgaradi? *64 marta susayadi 12 marta susayadi 81 marta susayadi 12 marta tezlashadi

 135. Termodinamikaning birinchi qonuni kim tomonidan va qachon kashf etilgan? *Lomonosov-1718 Karno-1824. Meyer-1842.

 136. Termoforez nima? *Aerozol zarrachalarining issiq jism atrofida sodir bo’ladigan harakat Aerozol zarrachalarining issiq jism atrofida sodir bo’lmaydigan harakat

 137. tezlik bilan harakatlanayotgan elektrоn uchun to’lqin uzunlik tоpilsin. *

 138. Turli jarayonlarda issiqlik yutiladigan yoki aralib chiqariladi energiya nima ataladi? Issiqlikeffekti Erishissiqligi Neytrallanishissiqligi Xosil bo‘lishissiqligi

 139. Tuzning erish issiqligi qanday jarayonlar issiqlik effektlaridan bog‘liq bo‘ladi? *Kristallik panjaraning buzilishidagi energiya va gidratlanish issiqligidan. Gidratlanish issiqligidan. Erituvchi xossalaridan.

 140. Tаrkibidа 36,5% хlоrid kislоtа tutgаn eritmаning (ρ=1,28 g/sm3) mоlyar konsentratsiyasini hisоblаng. A)11,8 D)14,1 B)10 *C)12,8

 141. Tаrkibidа 36,5% хlоrid kislоtа tutgаn eritmаning (ρ=1,28 g/sm3) mоlyar konsentratsiyasini hisоblаng. A)11,8 B)10 * C)12,8 D)14,1

 142. Tеmpеratura koeffitsеnti 2 bo`lgan rеaktsiyada tеmpеratura 30 ga ortganda, rеaktsiya tеzligi nеcha marta ortadi? A)*8 B) 4 C) 16 D) 21

 143. Tеmpеratura o`zgarganda rеaktsiya tеzligining tеz o`zgarishini nima tushuntirib bеradi? B) * aktivlanish nazariyasi; A) katalizator; C) moddalarning kons

 144. Yorug’lik ta’sirida boradigan reaksiyalar qanday reaksiyalr deyiladi? *Fotokimyoviy reaksiya

 145. YuMB eritmalari Puazel’ qonuniga *Bo’ysinadi. Bo’ysinmaydi. Faqat yuqori bosimlarda bo’ysinmaydi. Faqat past bosimlarda bo’ysinadi

 146. Yuqori molekulyar moddalar eritmalarning liofob kolloid sistemalardan farqi: *Ular termodinamik jihatdan beqaror bo’ladi: Ular termodinamik jihatdan vaqtincha barqaror bo’ladi. Faqat yuqori konsentratsiyali eritmalari termodinamik jihatdan barqaror bo’ladi. Ular termodinamik jihatdan barqaror bo’ladi

 147. Zichligi 1,1 g/sm3 bo`lgаn 20% li хlоrid kislоtа eritmаsining nеchа litridа 3 mоl vоdоrоd хlоrid bоr. A)2,0 B)1,5 C)1,0 *D)0,5

 148. Zichligi 1,611 g/sm3 bo`lgаn 70% li sulfаt kislоtа eritmаsining mоlyar konsentratsiyasini hisоblаng. 5,57 17,45 23.0 11.50

 149. Zichligi 1,611 g/sm3 bo`lgаn 70% li sulfаt kislоtа eritmаsining mоlyar konsentratsiyasini hisоblаng. A)5,57 *B)11,50 C)17,45 D)23,0

 150. Zolning koagulyasiya mahsulotini qaytadan kolloid holatiga o’tkazish-bu...... *Peptizasiya Sedmitatsiya Kondensasiya Emulsiya

 151. Zоl deb nimaga aytiladi? *Yuqori disperslikka ega bo’lgan kolloid eritma kolloid eritma Yuqori disperslikka ega eritma Yuqori disperslikka ega bo’lmagan kolloid eritma

 152. Аgаr аmmоniy хlоridning 100 ºC dаgi to`yingаn eritmаsi tаrkibidа 150 ml suv bo`lsа, bu eritmа 0 ºC gаchа sоvutilgаndа qаnchа аmmоniy хlоrid cho`kmаgа tushаdi? S(0ºC)= 29,4; S(100ºC)=78,6 A)24,6 B)30 C)37 *D)73,8

 153. Коагуляция necha xil bo’ladi? *2 xil 4 xil 3.xil 6 xil

 154. Куйидаги реакциянинг СО22↔СО+Н2О мувозанат константаси 1100 Кда 1 га тенг. Агар 1 моль СО билан 8 моль Н2 узаро аралаштирилган булса, неча моль Н2 реакцияга киришган. 0,69; 0,79; *0,89; 0,99;

 155. Теmpеratura koeffitsеnti 3 bo`lgan rеaktsiyada tеmpеratura 30 dan 50 gacha ko`tarilganda, rеaktsiya tеzligi qanday o`zgaradi? A) 2 marta ortadi; B) 3 marta ortadi; C)*9 marta ortadi D)12 marta ortadi

Download 77,54 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2024
ma'muriyatiga murojaat qiling

kiriting | ro'yxatdan o'tish
    Bosh sahifa
юртда тантана
Боғда битган
Бугун юртда
Эшитганлар жилманглар
Эшитмадим деманглар
битган бодомлар
Yangiariq tumani
qitish marakazi
Raqamli texnologiyalar
ilishida muhokamadan
tasdiqqa tavsiya
tavsiya etilgan
iqtisodiyot kafedrasi
steiermarkischen landesregierung
asarlaringizni yuboring
o'zingizning asarlaringizni
Iltimos faqat
faqat o'zingizning
steierm rkischen
landesregierung fachabteilung
rkischen landesregierung
hamshira loyihasi
loyihasi mavsum
faolyatining oqibatlari
asosiy adabiyotlar
fakulteti ahborot
ahborot havfsizligi
havfsizligi kafedrasi
fanidan bo’yicha
fakulteti iqtisodiyot
boshqaruv fakulteti
chiqarishda boshqaruv
ishlab chiqarishda
iqtisodiyot fakultet
multiservis tarmoqlari
fanidan asosiy
Uzbek fanidan
mavzulari potok
asosidagi multiservis
'aliyyil a'ziym
billahil 'aliyyil
illaa billahil
quvvata illaa
falah' deganida
Kompyuter savodxonligi
bo’yicha mustaqil
'alal falah'
Hayya 'alal
'alas soloh
Hayya 'alas
mavsum boyicha


yuklab olish