1. Yashil evglena uchraydigan joylarga tuxum qo’yadigan hayvon(lar) ga xos xususiyatlar?Download 38,48 Kb.
Sana22.06.2017
Hajmi38,48 Kb.
#11846
1-variant
1. Yashil evglena uchraydigan joylarga tuxum qo’yadigan hayvon(lar) ga xos xususiyatlar?

1) qurtining boshi vaoyog’i bo’lmaydi 2) erkagi o’simlik shirasi urg’ochisi qon so’rib oziqlanadi 3) eng qadimgi hasharot hisoblanadi 4) terisida sassiq oqish zaharli suyuqlik ishlab chiqaradigan bezlari bo’ladi 5) yuqori jag’i va tanglayida konussimon tishi bor

A) 2,5 B) 4 C) 2 D) 2,4
2. Uzun va keng dumga ega hayvonga xos xususiyat?

A) Kubada maxsus hovuzlarda boqiladi

B) Ikki tutam tashqi jabrasi mavjud

C) tog’ daryolaridan boshqa barcha suv havzalarida uchraydi

D) bosh skletsizlar kenja tipiga mansub
3. Spiralsimon (a) xartumga, patsimon (b), yelpig’ichsimon (c) mo’ylovga ega hayvonlarga xos xususiyatlar keltirilgan qatorni toping?

1) tangachalilar turkumiga mansub 2) qurtining 8 juft oyoqlari mavjud 3) qizil rangni sezmaydi 4) eng qadimgi xonakilashtirilgan hasharot 5) uzunligi 1-2 sm 6) juda harakatchan hasharot

A) a-1,2 b-4 c-5 B) a-1,3 b-5,6 c-4

C) a-2 b-4 c-5 D) a-2 b-5 c-4


4. Bakteriyalar (a) suv o’tlari (b) bilan oziqlanadigan hayvonlar keltirilgan qatorni toping?

1)amyoba 2) evglena 3) tufelka 4) suv shillig’i 5) daryo qisqichbaqasi 6) zog’ora baliq

A) a-1,3,4 b-1,4,5,6 B) a-3,4 b-1,4,5

C) a-1,2,3,4 b-1,3,4,5 D) a-1,2,3 b-4,5,6


5. Suyri shakilga ega bo’lgan jabra bilan nafas oladigan 2 juft paypaslagichlarga ega hayvonga xos xususiyat?

A) 3 juft nerv tuguniga ega

B) bir nechta nerv tuguniga ega

C) kamar suyagi umurtqa pog’onasiga birikmagan

D) gavdasi bosh va oyoqdan iborat
6. Baliqlarning tuzilishi va fe’l-atvorining turlicha bo’lishiga sabab nima?

1) yashash sharoitining xilma-xilligi 2) o’zaro raqobat 3) oziq tarkibining xilma-xiligi 4) dushmanning ko’p bo’lishi

5) ozuqaning kamligi 6) turlarning ko’pligi

A) 2,3,4 B) 2,4,5 C) 1,2,3,4,5 D) 1,2,3,4


7. Hasharotlarning qurtlari (lichinkalari) bilan oziqlanuvchi hayvonlarni toping?

1) qilquyruq 2) bakra baliq 3) ninachi 4) daryo qisqichbaqasi

5) medusa 6) oq planariya

A) 2,3,5,4 B) 2,3,4,6 C) 1,4,3,6 D) 1,3,4,5,6


8. Bronza qo’ng’iziga xos bo’lgan xususiyatlarni belgilang.

1) bahor oylarida uchraydi 2) yoz oylarida uchraydi 3) uzunligi

1-3sm 4) uzunligi 1-2sm 5) tanasining ustki tomoni yaltiroq-yashil, qori tomoni esa to’q yashil tusda bo’ladi 6) tanasining ustki tomoni yaltiroq-yashil, qori tomoni esa qizg’ish tusda bo’ladi 7) Yevropa qit'asining deyarli barcha joylarida uchraydi 8) Osiyo qit'asining deyarli barcha joylarida uchraydi 9) xitin qobig'i qalin va qattiq

A) 1,4,5,7,8,9 B) 2,4,6,7,8,9 C) 1,2,4,6,7,8,9 D) 1,2,3,6,7,8,9


9. Xordalilar tipining xordasining ustida(1), ostida(2) nima joylashgan?

A) 1-ichak; 2-nerv nayi;

B) 1-nerv nayi; 2-ichak;

С) 1-umurtqa pog'onasi 2-nerv nayi;

D) 1- nerv nayi; 2-umurtqa pog'onasi

10. Baqada yelka kamari(a) va chanoq suyagi(b) baqada nechta suyakdan tashkil topgan?

A) a-3 b-3 B) a-5 b-3 C) a-6 b-6 D) a-6 b-3
11. Kemiruvchi (1), kemiruvchi-so’ruvchi (2) va sanchib-so’ruvchi (3) og’iz apparati qaysi hasharotlarga xos?

a) beshiktervatar b) chigirtka c) ishchi asalari

d) uy pashshasi e) kana

A) 1-a,b 2-c 3-e B) 1-b,c 2-a 3-d,e

C) 1-a,b 2-c 3-d D) t.j.y
12. Tanasi boshko`krak va qorin (1), bosh, ko`krak, qorin

(2) qismidan iborat organizmlarni belgilang?

1) qisqichbaqa 2) chayon 3) qoraqurt 4) sariq falanga 5) krevetka 6) biy 7) zorka 8) apollon

A) a-1,3,5,6 b-2,4,7 B) a-1,3,6 b-2,4,5,8

C) a-1,2,3,5,6 b-4,7,8 D) a-1,2,3,6 b-4,5
13. ….lar o'simlik va ularning qoldiqlarini maydalab, chirishini tezlashtiradi. Ular faoliyati tufayli o'simlik uchun zarur bo'lgan mineral moddalar to'planadi, tuproq unumdorligi oshadi

A) saprofit organizmlar B) parazit organizmlar

C) tabiiy sanitarlar D) o'txo'r hayvonlar
14. Orqa suzgich qanoti ortida yana bitta suzgich bo’ladigan baliq(lar)ni aniqlang?

1) gorbusha 2) laqqa 3) forel 4) keta 5) xumbosh 6) kit akula 7) cho’rtan 8) gigant akula

A) 1,3,4 B) 1,2,3,4,5,6,7,8 C) 1,3,4,7 D) 1,3,4,6,8
15. Dastlab to`garak (a) va halqali (b) chuvalchanglarda paydo bo`lgan organlar(xususiyatlar)ni belgilang?

1) halqumusti va osti nerv tugunlari va qorin nerv zanjiri 2) anal teshigi 3) tana bo`shlig`i 4) voronkasimon uchi ochiq naychalar 5)orqa ichagining ixtisoslashishi 6) qon aylanishi 7) tana bo`shlig`i devori

A) a-2,3,5 b-1,4,6,7 B) a-1,2,3,5 b-4,6,7

C) a-2,3,5,7 b-1,4,6 D) a-2,3,4,5,7 b-1,6


16. Qoramol tasmasimon chuvalchangining lichinkasi (1) va finnasi (2) qayer(lar)da hosil bo’ladi?

a) oraliq xo’jayin ichagida b) oraliq xo’jayin jigarida c) oraliq xo’jayin muskulida d) nam tuproqda e) asosiy xo’jayin ichagida f) yem-xashak yoki suvda

A) 1- a 2-c,e B) 1-d, f 2-a,b,c,e C) 1-a 2-b D) 1-a 2-b,c
17. Hasharotlarda quyidagi sezgi organlaridan qaysi birlari rivojlangan(mavjud)?

1) ko'rish 2) eshitish 3) ranglarni ajratish 4) ta'm bilish 5) hid bilish 6) ovoz chiqarish 7) teri sezgi organlari

A) 1,2,3,4,5,6,7 B) 1,3,4,5 C) 1,2,4,5,6 D) 1,2,3,4,5,6
18. Baqaning quruqlikda (a) va nam sharoitda (b) yashashga moslanish belgilarini belgilang?

1) terisining yupqa va nam bo’lishi 2) terisining nafas olishga ishtirok etishi 3) yapaloq gavdasi 4) qovoqlarining rivojlanganligi 5) o’rta quloq va eshitish suyakchasining rivojlanganligi

6) ko’payish jarayonining suvda kechishi

A) a-3,4,5 b-1,2,6 B) a-1,2 b-3,4,5,6

C) a-3,5 b-1,2,4,6 D) a-1,3,5 b-2,4,6
19. Qilquyruq (a) va bakra baliq (b) ga xos bo'lgan xususiyatlarni belgilang?

1) O'rta Osiyo suv havzalarida uchraydi 2) Sirdaryo va Amudaryoning quyi va o'rta oqimlarida uchraydi

3) Amudaryoning etaklari va uning quyi oqimlarida uchraydi

4) uzunligi 2m 5) uzunligi 75sm 6) og'irligi 2kg 7 )og'irligi 30kg

8) mayda baliqlar va hasharot lichinkalari bilan oziqlanadi

9) noyob tur sifatida muhofaza qilinadi

A) a-1,3,4,7,9 b-1,2,5,6,8 B) a-1,2,5,6,9 b-1,3,4,7,8

C) a-1,2,5,6,8,9 b-1,3,4,7 D) a-1,3,5,6,8,9 b-1,2,4,7


20. Ilonlar va ularning uzunligini juftlab yozing?

1) ko'lvor ilon 2) kapcha 3) charx ilon

4) qum bog'ma ilon 5) chipor ilon

a) 2 m b) 120sm c) 170sm d) 80-90sm e) 70sm

A) 1-d 2-a,c 3-b 4-e B) 2-a,c 3-b 4-e 5-b

C) 1-b 2-a,c 3-d 4-e D) 1-b 2-a,c 3-e 4-d


21. Qovoqsiz organizmlarni berilgan qatorni toping?

1) triton 2) sariq ilon 3)salamandra 4)dengiz tulkisi 5)qilquyruq 6)gekkon 7)charx ilon 8)beluga 9)echkiemar 10)chipor ilon

A) 1,2,4,5,9 B) 4,5,7,8,10 C) 3,6,7,8,10 D) 2,4,5,7,8,10
22. Bo’rtma nematoda ba’zan qaysi o’simlik(lar)ga katta ziyon keltiradi?

1)g’o’za 2)pomidor 3)qovun 4)kartoshka 5)kanop 6)bodring

A) 1 B) 2,3,4,5,6 C) 2,6 D) 1,2,3,4,5,6
23. Maxaonning og’iz apparati qanday tuzilgan?

A) Pastki lab va pastlki jag’ o’zgarishidan naysimon xartum

B) Pastki lab qalinlashib yostiqchasimon yalovchi xartumcha

C) Yuqori lab, pastki jag’, yuqori jag’ o’zgarishidan hosil bo’lgan sanchib so’ruvchi xartum

D) Pastki lab va pastki jag’ o’zgarishidan hosil bo’lgan spiralsimon xartumcha
24. Baliqlarni uchrash joylari bilan birga juftlab yozing?

a) Orol dengizi sohillari, Sirdaryo,Amudaryo va Zarafshonning quyi oqimida b) Orol dengizi va unga quyiladigan daryolar c) Orol dengizi, Zarafshon, Amudaryo va Sirdaryo havzalarining daryo va ko'llari d) tog' daryolari va soylari

1) mo'ylov baliq 2) moybaliq 3) qorabaliq 4) oqcha 5) laqqa

A) a-2,4 b-5 c-1 d-3 B) a-1 b-5 c-2,4 d-3

C) a-1,4 b-5 c-2 d-3 D) a-5 b-2,4 c-1 d-3
25. Biriktiruvchi to’qimaning suyuq (I), tig’iz (II) va g’ovak (III) xillarini vazifalari bilan birga juftlang.

a) qon b) parenxima c) suyak d) tog’ay e) pay

1) harakatalanish vazifasini bajaradi 2) noqulay sharoitlardan himoya qiladi 3) zaxira oziq moddalari to’playdi 4) kislorod va oziq moddalari tashiydi 5) tayanch vazifasini bajaradi 6) to’qima va organlarni o’zaro bog’laydi 7) organizm faoliyatini boshqaradigan moddalar ishlab chiqaradi

A) I a-4 II c-1,5 d-5 e-6 III b-3

B) I a-4 II c-1,5 d-5 e-6 III b-7

C) I a-4 II c-5 d-5 e-6 III b-3

D) I a-4 II c-1,5 d-2,5 e-6 III b-3
26. Chayon(1), falanga(2), o`rgimchak(3)ning ko`zlari to`g`ri joylashtirilgan qatorni belgilang?

A) 1-ikkita murakkab, o’nta mayda; 2-ikkita oddiy 3-sakkizta oddiy

B) 1-ikkita yirik murakkab, o’nta mayda; 2-ikkita oddiy 3-sakkizta oddiy

C) 1-ikkita yirik, o’nta mayda; 2-ikkita oddiy 3-sakkizta oddiy

D) 1-ikkita yirik, o’nta mayda; 2-sakkizta oddiy 3- ikkita oddiy
27. Yassi chuvalchanglarning parazit yashashga moslanishi natijasida kelib chiqqan xususiyatlarni belgilang?

1) sista hosil qilishi 2) germafrodit hayvon ekanligi 3) ko'p tuxum qo'yishi 4) tanasining qalin kutikula bilan qoplanganligi 5) tana bo'shlig'ining g'ovak to'qima bilan to'lganligi 6) so'rg'ichlarning rivojlanganligi 7) kuchli regeneratsiya qobiliyati 8) hazm qilish sistemasining yo’qolganligi 9) jinsiy organlarining kuchli rivojlanganligi

A) 1,3,5,6 B) 6,8,9 C) 3,4,6,8,9 D) 1,3,4,6,9
28. Tut ipak qurti kapalagining erkak organizmi urg'ochi organizmidan qanday farq qiladi?

1) oziqlanmaydi 2) nisbatan yirikroq 3) nisbatan xipcharoq

4) uchish qobiliyatini yo'qotgan 5) mo'ylovlari plastinkasimon

6) mo'ylovlari patsimon 7) mo'ylovi uzun 8) mo'ylovi kalta

9) mo’ylovlari yelpig’ichsimon

A) 2,4,5,7 B) 3,6,7 C) 3,4,6,7 D) 3,9,7


29. Bo'rtmachalarda hosil bo'ladigan gidraning tuxum hujayrasi(a) va spermatozoid(b)lariga xos bo'lgan xususiyatlarni belgilang?

1)bitta bo'ladi 2)ko'p miqdorda yetiladi 3)harakatlanish xususiyatiga ega 4)harakatlanish xususiyatiga ega emas 5)soxta oyoqlarga ega 6)xivchinga ega

A) a-1,3,5 b-2,4,6 B) a-2,3,5 b-1,4,6

C) a-1,4,5 b-2,3,6 D) a-1,4,6 b-2,3,5


30. To’g’ri javobni belgilang

1) ishchi ari 2) chayon 3) yashil bronza qo’ng’izia)2ta yirik murakkab ko’z b) 2ta yirik murakkab ko’z; 3ta mayda oddiy ko’zcha c)2ta murakkab ko’z;3ta oddiy ko’zcha; d)2ta yirikroq murakkab ko’z; 5juft mayda ko’zcha e)2ta yirikroq ko’z; 5juft mayda ko’zcha f)2ta murakkab ko’z; 5juft mayda ko’zcha

A) 1-b 2-e ;1-2-3-a;ayda qkkab ko' 3)bronza qo'3-a B)1-c 2-e ;1-2-3-a;ayda qkkab ko' 3)bronza qo'3-a

C) 1-c 2-d ;1-2-3-a;ayda qkkab ko' 3)bronza qo'3-a D)1-b 2-f ;1-2-3-a;ayda qkkab ko' 3)bronza qo'3-a


31. Ilonlar va ular odamni chaqqanida kuzatiladigan belgilarni belgilang?

1) juda kuchli og'riq paydo bo'ladi 2) issig'i ko'tariladi 3) odam tanasi shishib ketadi 4) kasal odam 10-15 kundan keyin tuzala boshlaydi

a) ko'lvor b) charx ilon c) qalqontumshuq

A) a-2 b-1 c-3,4 B) b-1,2 c-3,4

C) b-1 c-2,3,4 D) b-2,3,4 c-1
32. Daryo qisqichbaqasida (I) va butli o'rgimchakda (II) yuragi (a) va jinsiy bezlari (b) qayerda joylashgan?

1) boshko'krakning orqa tomonida 2) qornida 3) ichagining ostida

4) ichagining ustida

A) I a-1 b-3 II a-2,4 b-3 B) I a-1 b-4 II a-2,4 b-3

C) I a-1 b-3 II a-2,3 b-4 D) I a-1 b-4 II a-2,3 b-4
33. Baliqdagi suzgichlariga xos bo'lgan xususiyatlarni begilang.

a) juft b) toq

1) 3ta bo'ladi 2) 2ta bo'ladi 3) 1ta bo’ladi 4) orqa suzgichi

5) dum suzgich 6) ko'krak suzgich 7) anal suzgich 8) qorin suzgich

A) a-2,4,8 b-1,5,6,7 B) a-2,4,6 b-1,5,7,8

C) a-1,4,6,8 b-2,5,7 D) a-2,6,8 b-1,4,5,7


34. Quyidagi o'simliklarni ularni zararlovchi organizmlar bilan birga juftlab yozing.

a) donli o'simliklar b) sabzavot va poliz ekinlari c) mevalar

d) g'o'za e) kartoshka

1) xasva 2) kolorado qo'ng'izi 3) Osiyo chigirtkasi 4) olma qurti

5) tunlam 6) shira

A) a-1,3 b-6 c-4 d-5 e-2 B) a-1,3 b-6 e-4 d-5 c-2

C) a-1,3 b-4 c-6 d-5 e-2 D) a-1,3 b-5 c-4 d-6 e-2
35. Anal teshigi bo’lmagan (a) va bo’lgan (b) parazit chuvalchanglarni juftlab ko’rsating?

1) exinokokk 2) cho’chqa tasmasimon chuvalchangi 3) nereida

4) bolalar gijjasi 5) jigar qurti 6) oq planariya 7) yomg’ir chuvalchangi

A) a-1,2,5,6 b-3,4,7 B) a-1,2,5 b-3,4,7

C) a-1,2,5 b-4 D) b-1,2,5,6 a-3,4,7
36. Quyidagi hayvonlar o’rtasida 2 juft (a) va 3 juft(b) jag’larga ega bo’lganlarini belgilang?

1) omar 2) tillako’z 3) chirildoq 4) temirchak 5) langust 6) krab 7) xonqizi 8) krevetka

A) a-1,5,6,8; b- 2,3,4,7 B) a-2,3,4,7; b-1,5,6,8

C) a-1,4,6,7; b- 2,3,5,8 D) a-1,3,4,7; b-2,5,6,82-Variant
1.Qaysi ilonlar suvda hamda quruqlikda yashovchi (a) qushlar (b) bilan oziqlanadilar?

1) suvilon 2) sariq ilon 3) ko’lvor ilon 4) kapcha ilon 5) chipor ilon 6) bo’gma ilon

A) a-1,4 b-2,3,4 B) a) 1,3,4 b-2,4,6

C) a-1,4 b-6,5,3 D) a-1,4 b-3,4,5,6


2. Qisqichbaqaning qaysi organlari 4 ta (1) va 4 juft (2) bo’ladi?

a) pastki jag’lari b) yurish oyoqlari c) dum suzgichi d) mo’ylovlari e) yuqori jag’i

A) 1-d 2-b B) 1-c,d 2-b C) 1-e,c,d 2-b D) 1-a,c,d 2-b
3. Jinsiy sistemasi 2ta tuxumdon, 1ta urug`don (a), 2ta tuxumdon, ko`p urug`don (b), 2ta tuxumdon, 2ta urug`don (c), 1ta tuxumdon, 2ta urug`don (d)dan iborat umurtqasizlarni belgilang?

1) gijja 2) ugor 3) Cho`chqa tasmasimoni 4) zorka 5) katta sadafdor 6) dengiz tulkisi 7) askarida

A) a-1,7 b-3 c-2,6 d-4,5 B) a-1,7 b-3 c-4,5 d-2,6

C) a-2,6 b-3 c-4,5 d-1,7 D) a-1,7 b-3 c-4,5


4. Triton yuragining chap bo’lmasi (a), o’ng bo’lmasi (b), va qorinchasida (c) qanday qon bo’ladi?

1) kislorodga to’yingan 2) karbonat angidridga to’yingan

3) aralash qon

A) a-2 b-1 c-3 B) a-1 b-2 c-3

C) a-3 b-2 c-1 D) a-2 b-3 c-1
5. Umurtqalilar bilan oziqlanuvchi umurtqasizlar qaysi sinf vakillari orasida uchraydi?

A) o'rgimchaksimonlar B) qisqichbaqasimonlar

C) bo’g’imoyoqlilar D) hasharotlar
6. Quyidagi hayvonlar va ular oziqlanadigan oziq turini juftlab yozing?

1) kit akula 2) ko'pchilik skatlar 3) manta 4) karakatitsa

a) molluska b) baliqlar c) qisqichbaqasimonlar

A) 1-a,b 2-c 3-b,c 4-a,b B) 1-b,c 2-c 3-a,b 4-a,b,c

C) 1-a,b 2-a 3-b,c 4-b,c D) 1-b,c 2-a 3-b,c 4-a,b,c
7. Askarida organlarining xususiyatlari to’g’ri ko’rsatilgan javobni belgilang?

1) hazm qilish 2)ayirish 3) nerv 4) jinsiy organlari 5) qon aylanish 6)nafas olish

a) bir uchi berk ingichka naychaga o’xshash b) oq planariyanikiga o’xshash tuzilgan c) yomg’ir chuvalchangiga o’xshash tuzilgan d) tana yuzasi, terisi orqali amalga oshadi

e) tana bo’ylab o’tgan bitta uzun naydan iborat f) tana bo’ylab o’tgan ikkita uzun naydan iborat g) ikki uchi ochiq uzun nayga o’xshaydi i) naylar tananing oldingi tomonida o’zaro birlashadi h) halqumni halqa shaklida o’rab turadi j) tana bo’shlig’ida buralib joylashgan

A) 1-g 2-b,e 3- h 4-a,j 5-c 6-d

B 1-g 2-b,f,i 3-b, h 4-a, j

C 1-g 2-b, f 3-h 4-a, j

D1-g 2-b, f, i 3-b, h 4-a, j 6-d


8. Butli o`rgimchakning qaysi organlari soni 4 ta (a), 6ta (b), 8ta (c) bo`ladi?

A) a-og`iz organlari b-o`rgimchak so`gallari c- yurish oyoqlar, ko`zchalar

B) a-og`iz organlari,ko`zchalar b-o`rgimchak so`gallari c-yurish oyoqlar

C) a-og`iz organlari b-o`rgimchak so`gallari, yurish oyoqlar

c- ko`zchalar

D) t.j.y
9. Quyidagi hayvonlardan qaysilarida “mayda sezgir” tukchalar mavjud?

1) uy pashshasining tanasida 2) uy pashshasining oldingi oyog’ida 3) to’shak qandalasining tanasida 4) qisqichbaqaning oyog’i va mo’ylovlarida 5) o’rgimchakning oyoq paypaslagichlarida

A) 1,2,3,4,5 B) 1,2,3,5 C) 3,5 D) 1,2,3


10. Uzunligi bir xil bo’lgan faqat 2 xil tipga mansub organizmga xos xususiyatlar?

1) dastlab qora ko’z paydo bo’lgan 2) tanasi shakli bargsimon

3) tutqich tor to’qimaydi 4) nerv sistemasi tarqoq joylashgan

5) tunda ovga chiqadi 6) asosiy ho’jayni odam va sutemizuvchilar 7) tanasi tasmasimon 8) tanasi tangachala bilan qoplangan 9) soxta oyoq hosil qiladi 10) eng murakkab tuzilgan bir hujayrali

A) 1,6,3,5 B) 9,10 C) 2,6,10 D) 4,10,5
11. Baliqchilik sanoatiga zarar yetkazuvchi organizmlarni belgilang?

1) dengiz likopchasi 2) suv shillig’i 3) dreysena 4) baqachanoq

5) manta 6) kit akulasi 7) qilquyruq 8) tiriktug’ar shilliq

A) 1,4,5,6,7 B) 1,2,3,4,5,6,7,8 C) 4,5,6,8 D) 4,5,6,7


12. Baliqchilik sanoatiga zarar yetkazuvchi organizmlarni belgilang?

1) dengiz likopchasi 2) suv shillig’i 3) dreysena 4) baqachanoq

5) manta 6) kit akulasi 7) qilquyruq 8) baqa lichinkasi

A) 1,4,5,6,7 B) 1,2,3,4,5,6,7,8 C) 4,5,6,8 D) 4,5,6,7


13.Qaysi xususiyatlar oq kapalakka xos emas?

1) turp, pomidor, karam achambiti, bargi bilan oziqlanadi 2)lichinkasi tuproqda g’umbakka aylanadi 3)qanotlari tanasi yonida taxlanib turadi 4)tuxumdan chiqan qurtlar avval sariq, keyin ko’k-yashil rangli bo’ladi 5)tuxumlarini o’simlik barglari ustiga qo’yadi 6)tuxumlarini o’simlik barglari ostiga qo’yadi

A) 2,3,5 B) 1,4,6 C) 2,3,6 D) 3,4,5
14. O’rta Osiyo hududida uchraydigan (1) va uchramaydigan (2) hayvonlarni belgilang?

a) soxta kurrakburun b) salamandra c) ko’ksug’ur d) triton

e) ingichka barmoqli qo’shayoq

A) 1-a,e 2-b,c,d B) 1-a,b,c,e 2-d C) t.j.y D) 1-a,c,e 2-b,d


15. Qaysi hayvonning ovqat hazm qilish organi qorin tomondan boshlanadi?

A) gidra B) exinakok C) jigar qurti D) oq planariya


16. Quyidagi kasalliklarni ularni tarqatuvchisi bilan birga juftlab yozing?

1) ichburug' 2) sarg‘ayma 3) terlama 4) o'lat 5) vabo 6) bezgak

7) sil 8) qorin tifi 9) bo'g'ma

a) bit b) uy pashshasi c) kalamush burgasi d) bezgak chivini

A) a-4 b-1,2,3,5,7,8 c-4; d-6 B) a-3 b-1,2,5,7,8,9 c-4 d-6

C) a-3,9 b-1,2,5,7,8 c-4 d-6 D) t.j.y


17. To’garak chuvalchanglar yassi chuvalchanglardan qanday farqlanadi?

1)ayrim jinsli 2)yopishuv organlarining rivojlanmaganligi 3)oraliq xo’jayinning mavjud emaslhgi 4)orqa ichagining rivojlanganligi 5)juda ko’p nasl qoldirishi 6) hazm qilish sistemasining yo’qolib ketganligi 7)tanasini qalin va pishiq po’st kutikula bilan qoplanganligi

A) 1,2,4 B) 1,2,3,4,5,6,7 C) 1,2,3,4,5 D) 1,2,4,5,7
18. Karpsimonlar turkumiga xos bo'lgan xususiyatlarni belgilang?

1) skeleti asosan tog'aydan iborat 2) o'q skeleti qisman suyakka aylangan 3) bosh qutisi suyak bilan qoplangan 4) tana skeleti suyakdan iborat 5) bosh qutisi qisman suyakka aylangan 6) tanasi xipcha va cho'ziq 7) orqa suzgich qanoti yonida yana bitta suzgich qanoti bo'ladi 8) orqa, yon va qorin tomonida 5 qator ramb shaklidagi suyak plastinkalar joylashgan 9)boshining oldingi tomoni uzun tumshuqni hosil qiladi 10) barcha suv havzalarida keng tarqalgan 11) og'iz teshigi boshining ostida joylashgan 12) o'q skeleti xordadan iborat bo'lib butun umri davomida saqlanib qoladi 13) ko'pchilik turlari ko'payish davrida dengizlardan chuchuk suvlarga o'tadi 14) bir necha yuzlab turlarni o'z ichiga oladi 15) zog'ora baliq shu turkumga mansub

A) 1,3,6,8,9,11,12 B) 2,5,7,13 C) 4,10,14,15 D) 2,5,7,10,13
19. Qisqichbaqasimonlar va o'rgimchaksimonlardagi o’xshash bo’lgan organlar sistemalarini belgilang?

1)qon aylanish 2)hazm qilish 3)nerv 4)ayirish 5)nafas olish

A) 2,3,4 B) 3,4,5 C) 1,2,3 D) 1,3,4
20. (a)To’shak qandalasi va (b)iskabtopar uchun xos belgini aniqlang?

1) chivinga o’xshash mayda hasharotlar 2) odam va hayvon qonini so’radi 3) cho’ldagi kemiruvchilar inida yashaydi

4) shira bitlari ajratadigan shirani so’rib oziqlanadi 5) qanotlari bo’lmaydi 6) odamga yomon yara kasalligini qo’zg’atuvchisini yuqtiradi 7) tanasi mayda sezgir tuk bilan qoplangan 8) hidni juda yaxshi sezadi

A) a-2,5,7,8 b-1,2,3,6 B) a-2,4,8 b-1,2,5,7

C) a-2,7,8 b-1,2,4,6 D) a-2,5 b-1,2,3,8
21. Zog’ora baliqning tuxum hujayralaridan rivojlangan chavoqlar dastlab(1), keyinchalik(2) nima bilan oziqlanadi?

a) tuxumdan qolgan oziq moddalar b) mayda mikroorganizm c) mayda umurtqasiz hayvonlar

A) 1-a 2-b,c B) 1-b 2-c C) 2-b 1-c D) 2-a 1-b,c
22. Tuxumlarini barglar ustiga(a) va ostiga(b) qo’yadigan hasharotlarni belgilang?

1) oq kapalak 2) kolorado qo’ng’izi 3) tut ipak qurti

A) a-1 b-2,3 B) a-2 b-1,3 C) a-3 b-1,2 D) a-2,3 b-1
23.Yetuk organizmlari qishda nobud bo’lib, tuxumlari(1) va zigotasi(2) qishlaydigan organizm(lar)ni belgilang?

a)yomg’ir chuvalchangi b)gidra c)daryo qisqichbaqasi d)butli o’rgimchak e)exinokokk f)baqa

A) 1-a,c,e,f 2-b B) 1-a 2-b C) 1-d 2-b D)1-a,d 2-b
24. Ninachi falangadan qaysi belgilari bo’yicha farq qilmaydi?

1)ochiq qon aylanish sistemasi 2)tanasi bosh, ko’krak, qorindan iborat 3)yuragining tuzilishi 4)yirtqich 5)rivojlanish 6)ko’zlari soni 7)oyoqlar soni 8)ko’rish mozaikli 9)malpigi naylari mavjud

A) 3,5,7,8,9 B) 3,4,5,6,9 C) 1,2,4,6 D) 1,2,7,8
25. Chuchuk suvda(a) va dengizda(b) yashovchi organizmlarni juftlab ko'rsating?

1) soxta kurrakburun 2)keta 3)qora baliq 4)gulmoy 5)osminog 6)nereida 7)qizil chuvalchang 8) oq planariya 9)aktiniya 10)foraminifera 11)nursimonlar 12)baqachanoq

A) a-1,3,4,7,8,12 b-2,5,6,9,10,11

B) a-2,5,6,7,8,9,10,11 b-1,3,4,7,8,12

C) a-1,3,4,7,8,9,11,12 b-2,5,6,9,10

D) a-1,4,5,7,8 b-2,3,5,6,9,10,11


26. Eshitish qobiliyati yaxshi rivojlanmagan(a) va yaxshi rivojlangan organizmlarni juftlang?

1) sariq ilon 2)gulmoy 3)kapcha ilon 4)bo’g’ma ilon 5)gekkon 6)urchuqsimon kaltakesak 7)chipor ilon 8)qalqontumshuq ilon

A) a-1,3,4,8 b-2,5,6,7 B) a-1,3,4,7 b-2,5,6,8 C) a-3,4,7,8 b-1,2,5,6 D) a-1,2,7,8; b-3,4,5,6
27. Qoramol tasmasimoniga xos bo'lgan xususiyatlarni belgilang?

1) gavdasining uzunligi 2-8m 2) gavdasining uzunligi 8-10m 3) boshida doira shaklidagi 2 ta so'rg'ichi bor 4) boshida ilmoqchalari bor 5) boshida doira shaklidagi 2 juft so'rg'ichi bor 6) boshida ilmoqchalari yo'q 7) tanasi juda ko'p 1000tagacha bo'gimdan iborat 8) ayirish organlari rvojlanmagan 9) hazm qilish organlari rivojlanmagan

A)1,3,6,7,8 B) 2,3,4,7,9 C) 2,4,5,7,9 D) 2,5,6,7,9
28. Cho'llarda keng tarqalgan qon so'ruvchi ikki qanotli(lar)ni belgilang?

A) iskabtopar B) bo'ka va so'na

C) so'na D) iskabtopar va so'na
29. Baliqlarning qaysi a'zolarida to’q qizil (a) va qip-qizil (b) qon bo’ladi?

1-jabra arteriyalarida 2-jabra kapillarlarida 3-orqa aortada

4-to’qimalarda 5-qorin aortasida

A) a-1,3 b-5 B) a-1,5 b-3 C) a-5 b-1,3 D) a-1,2,4 b-3,5


30. Toshbaqaga xos bo'lgan xususiyatlarni belgilang?

1) bo'yni kalta 2) bo'yni uzun 3) boshi juda harakatchan 4) tili yo'g'on va go'shtdor 5) tishlari rivojlangan 6) tishlari rivojlanmagan 7) jag'lari konussimon plastinkalar bilan qoplangan 8)jag'lari shoxsimon plastinkalar bilan qoplangan

9) ko'zlari yaxshi rivojlangan 10) eshitish organi yaxshi rivojlangan 11) hid bilish organi yxshi rivojlangan 12) umurtqa pog'onasida bo'yin va dum umurtqalari harakatchan boshqa umurtqalari orqa kosasi bilan harakatsiz birikkan

A) 1,3,4,6,7,10,11,12 B) 2,3,4,6,8,9,11,12

C) 2,3,4,6,7,9,11,12 D) 2,3,4,6,8,10,11,12
31. Baqaning tuxum hujayralaridan rivojlangan lichinkalar dastlab (1), keyinchalik (2) nima bilan oziqlanadi?

a) tuxumdan qolgan oziq moddalar b) mayda mikroorganizm

c) mayda umurtqasiz hayvonlar d) mayda suvo'tlari

A) 1-a 2-b,c,d B) 1-b 2-c C) 2-b 1-c D 2-a 1-b,c,d


32. Donli ekinlarning doni, bargi bilan oziqlanadigan hasharot qaysi turkumga mansub ?

A) ninachilar B) yarimqattiqqanntlilar

C) ikkiqanotlilar D) o’rgimchaklar
33. Lansetnikda ayirish naychalari ....(1) joylashgan bo’lib, ....ga (2) ochiladi?

A) 1-xorda bo’ylab; 2-kloaka

B) 1-halqum bo’ylab; 2- jabraoldi bo’shlig’i

C) 1-xorda bo’ylab; 2- jabraoldi bo’shlig’i

D) 1- halqum bo’ylab; 2- teri burmalariga
34. Baqaning katta(a) va kichik(b) qon aylanish doirasiga xos bo'lgan xususiyatlarni belgilang?

1) yurak qorinchasidan boshlanadi 2) o'pka arteriyasi bo'lib boshlanadi 3) tarkibida aralash qon bo'ladi 4) tarkibida venoz qon bo'ladi 5) tarkibida arterial qon bo'ladi 6) hamma organlarga boradi 7) o'pka va teriga boradi 8) o'ng bo'lmachada tugaydi

9) chap bo'lmachada tugaydi

A) a-1,3,4,5,6,8 b-1,2,4,5,7,9 B) a-1,3,4,6,8 b-1,2,4,5,7,9

C) a-1,3,4,5,6,9 b-1,2,4,5,7,8 D) a-1,3,4,6,9 b-1,2,4,5,7,8
35. Ipak qurti soxta oyoqlari xususiyatlari to’g’ri keltirilgan javobni belgilang?

1) yo’g’on 2) qorin bo’limida joylashgan 3) ko’krak bo’limida joylashgan 4) oziqni ushlab turadi 5) harakatlanish vazifasini bajaradi 6) tovon qismida mayda ilmoqchalar mavjud 7) tovon qismida mayda tukchalar mavjud 8) bo’g’imlarga bo’linmagan 9) bo’g’imlarga bo’lingan

A) 1,2,5,6,8 B) 1,3,4,7,8 C) 1,2,5,7,8 D) 1,2,3,5,6,9
36. Baqa (a) va qurbaqaning (b) ahamiyatini belgilang?

1)o'simliklarga ziyon keltiradigan hasharotlarni qiradi 2)suv bo'yidagi hasharotlarni qiradi 3)zararkunanda hasharotlar (chivinlar)ning lichinkalari qiradi 4)bir kechada 100 tagacha; 9oyda 3000tagacha hasharotlarni yeydi 5)tibbiyot va biologiyada laboratoriya hayvoni sifatida foydalaniladiA) a-1,2,5 b-1,3,4 B) a-2,3,5 b-1,4

C) a-1,3,5 b-2,4 D) a-1,4 b-2,3,5
Katalog: attachments -> article
article -> Axloqning kеlib chiqishi, unda ixtiyor erkinligining ahamiyati va axloq tuzilmasi
article -> Podsho Rossiyasi tomonidan O‘rta Osiyoning bosib olinishi sabablari va bosqichlari
article -> Siyosiy mafkuralarning asosiy ko'rinishlari
article -> Mehnat sohasida ijtimoiy kafolatlar tizimi. Reja: Ijtimoiy himoya qilish tushunchasi va uning asosiy yo’nalishlari
article -> Siyosiy madaniyat va siyosiy mafkuralar Reja
article -> O’zbek Adabiyoti tarixi: Eng qadimgi adabiy yodgorliklar
article -> Ma’naviyatning tarkibiy qismlari, ularning o’zaro munosabatlari va rivojlanish xususiyatlari. Ma’naviyat, iqtisodiyot va ularning o’zaro bog’liqligi
article -> Davlatning tuzilishi
article -> Reja: Geografik o‘rni va chegeralari
article -> Yer resurslaridan foydalanish va ularni muhofaza qilish Reja: Tuproq, uning tabiat va odam hayotidagi ahamiyati. Dunyo yer resurslari va ulardan foydalanish

Download 38,48 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2023
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
axborot texnologiyalari
zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
guruh talabasi
nomidagi toshkent
O’zbekiston respublikasi
o’rta maxsus
toshkent axborot
texnologiyalari universiteti
xorazmiy nomidagi
davlat pedagogika
rivojlantirish vazirligi
pedagogika instituti
Ўзбекистон республикаси
tashkil etish
vazirligi muhammad
haqida tushuncha
таълим вазирлиги
toshkent davlat
respublikasi axborot
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
O'zbekiston respublikasi
махсус таълим
vazirligi toshkent
fanidan tayyorlagan
saqlash vazirligi
bilan ishlash
Toshkent davlat
Ishdan maqsad
fanidan mustaqil
sog'liqni saqlash
uzbekistan coronavirus
respublikasi sog'liqni
coronavirus covid
koronavirus covid
vazirligi koronavirus
covid vaccination
risida sertifikat
qarshi emlanganlik
sertifikat ministry
vaccination certificate
haqida umumiy
matematika fakulteti
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
pedagogika universiteti
ishlab chiqarish
moliya instituti
fanining predmeti