1-topshiriq. Berilgan savollarga yozma tarzda javob tayyorlangDownload 121,57 Kb.
Sana08.02.2020
Hajmi121,57 Kb.
#39165
1-topshiriq. Berilgan savollarga yozma tarzda javob tayyorlang. 1. Gazlamalarning klassifikatsiyalanishi

Gazlamalarning tola tarkibi. Gazlamalarning tola tarkibini to’g’ri aniqlash juda muhim ahamiyatga ega. Gazlamaning tola tarkibi modellash, loyihalash, bichish va tikishda hisobga olinishi lozim. Gazlamalarning tashqi ko’rinishi qayishqoqligi, qirqishga qarshiligi, titiluvchanligi, cho’ziluvchanligi, dazmollanuvchanligi, ho’llab-dazmollash rejimlari uning tola tarkibiga bog’liq bo’ladi. Masalan, agar lavsanli jun gazlamalar juda ho’llangan latta qo’yib, 200 0S gacha qizdirilgan dazmol bilan dazmollansa, ayrim joylari kirishadi va ketmaydigan dog’lar paydo bo’ladi. Kapron gazlamalarga juda qizib ketgan dazmol tegishi bilanoq ular erib ketadi. Atsetat tolalari gazlamalarga juda qizigan dazmol tekkanda ketishi qiyin bo’lgan yaltiroq joylar paydo bo’lishi mumkin.

Gazlamalardagi dog’larni ketkazish paytida ham ularning tola tarkibini va shu gazlamani hosil qiladigan tolalarning ximiyaviy xossalarini hisobga olish lozim, chunonchi, agar atsetat tolali gazlamalardan dog’larni ketkazish uchun atseton ishlatilsa, ketmaydigan boshqa dog’lar paydo bo’lishi, gazlama qisman yoki butunlay erishi mumkin.Tola tarkibiga qarab gazlamalarni klassifikatsiyalash.

Gazlamalarning tarkibiga kiradigan tolalarning xiliga qarab, barcha

gazlamalar bir jinsli va bir jinslimas xillarga bo’linadi.

Bir xil tolalardan gazlamalar, masalan, tarkibida faqat paxta tolasi yoki tabiiy

ipak tolasi bo’lgan gazlamalar bir jinsli gazlamalar deyiladi.

Har xil tolalardan iborat gazlamalar, masalan, jun va viskoza tolalar

aralashmasidan yoki tandasi viskoza toladan, arqog’i paxta tolasidan to’qilgan

gazlamalar bir jinslimas gazlamalar deyiladi.

Barcha bir jinslimas gazlamalar quyidagi uch gruppaga bo’linadi:

1.Aralash-qo’shma gazlamalar – tanda va arqoq iplariga ular yigirilgunga

qadar turli tolalar qo’shilgan gazlamalar;

2.Aralash gazlamalar – tolalarning xili har xil bo’lgan iplar sistemasidan

iborat gazlamalar. Odatda, bu gruppadagi gazlamalarda iplar sistemalaridan biri

paxta tolasidan, masalan, tandasi paxta tolasidan, arqog’i jundan yoki tandasi ipak,

arqog’i esa paxta tolasidan iborat bo’ladi. Bunday gazlamalar yarim jun, yarim

shoyi, yarim zig’ir tolali gazlamalar deb ataladi;

3.Aralash – yarim qo’shma gazlamalar – bir sistema iplari bir jinsli iplardan,

ikkinchi sistema iplari esa tolalar aralashmasidan iborat gazlamalar. Masalan,

gazlama tandasi paxta tolasidan, arqog’i esa shtapel, viskoza tolalar qo’shilgan

paxta tolasidan iborat bo’lishi mumkin.Gazlamalarning tola tarkibini aniqlash usullari.

Gazlamalarning tola tarkibi organoleptika va laboratoriya usullari bilan aniqlanadi. Gazlamalarning tola tarkibi sezgi organlari (ko’rish, sezish, hid bilish organlari) yordamida aniqlanadigan usul organoleptika usuli deyiladi. Bu usulda gazlamalarning tola tarkibini quyidagi tartibda aniqlash tavsiya qilinadi: gazlamaning tashqi ko’rinishini ko’zdan kechirish, gazlamani paypaslab, g’ijimlab ko’rish, tanda va arqoq iplarining xilini aniqlash, tanda va arqoq iplarini uzib ko’rish, tanda va arqoq iplarini yondirib ko’rish. Gazlamaning tola tarkibini aniqlashda avvalo uning rangiga,tovlanishiga, qalinligiga, zichligiga ahamiyat berishi lozim. So’ngra qo’lda g’ijimlab ko’rish kerak. Buning uchun gazlamani buklab, qo’lda qattiq siqish, 30 s dan so’ng bo’shatib, qo’l bilan tekislash kerak. Shundan hosil bo’lgan burmalarning xarakteriga qarab, gazlamaning tarkibi aniqlanadi. So’ngra tanda va arqoq iplarini ko’zdan kechirish kerak. Shuni esda tutish kerakki, rangi tovlanishi bilan birbiridan farq qiladigan har bir ipni alohida-alohida sinash kerak. Keyin sinalayotgan iplarni yonishini kuzatish lozim. Gazlamaning «ko’mirga aylanguncha» yoqish noto’g’ri natijalarga olib keladi. Xom ip gazlamalar sarg’ish, xom zig’ir tolali gazlamalar esa, kulrang yoki yashilroq tusda bo’ladi. Ip gazlamadan farqli ravishda zig’ir tolali gazlamalar tovlanib turadi. Paypaslab ko’rilganda zig’ir tolali gazlamalar ip gazlamalarga qaraganda qo’lga dag’alroq va sovuqroq unnaydi. Zig’ir kalava ip uzib ko’rilganda uzilgan joylarida uzunligi va ingichkaligi har xil bo’lgan tolalar dastasi hosil bo’ladi. Paxta kalava ip uzib ko’rilganda uzunligi, ingichkaligi bir xil bo’lgan tukdor tolalar dastasi hosil bo’ladi. Zig’ir kalava ipning burami bo’shatilganda uzunligi va ingichkaligi har xil bo’lgan tolalarga, paxta kalava ipning burami

bo’shatilganda esa, uzunligi va ingichkaligi bir xil bo’lgan tolalarga ajratiladi.

Tabiiy ipakdan to’qilgan gazlamalar sun’iy ip tolalardan to’qilgan

gazlamalarga qaraganda yupqaroq, mayinroq va kamroq g’ijimlanadi. Tabiiy shoyi

gazlamalar mayin tovlanadi, ximiyaviy tolalardan to’qilgan gazlamalar esa keskin

tovlanadi yoki butunlay tovlanmaydi. Xom ipak iplar uzib ko’rilganda ayrim

tolalarga ajralmaydi. Viskoza, atsetat, kapron, kompleks iplar uzilganda ayrim

iplarga ajralib ketadi. Ho’llanganda tabiiy ipakning pishiqligi pasaymaydi, viskoza

va mis-ammiak iplarning pishiqligi 50%, atsetat, ammiak, kapron tolalar va tabiiy

ipakning yonish xarakterini eslash foydali.

Shuni esda tutish kerakki, jun gazlamalar paypaslab ko’rilganda qo’lga tukday

unaydi. Gazlamaning xilini aniqlash uchun uni g’ijimlab ko’rish mumkin: bunda

sof jun gazlamalar mayda burmalar hosil bo’lib, qo’lda tekislanganda yo’qoladi;

o’simlik tolalari qo’shib to’qilgan jun gazlamalarda yirik relefli burmalar hosil

bo’lib, qo’lda tekislanganda yo’qolmaydi; lavsan qo’shib to’qilgan jun

gazlamalarda yirik burmalar hosil bo’lib, qo’l bilan tekislanganda yo’qoladi.

Jun gazlamalar tarkibida aralashmalar bor-yo’qligini bilish uchun tanda va

arqoq iplarni yoqib ko’rish kerak. Sof jun kalava ip alangada jizg’inak bo’lib

kuyadi, alangadan olinganda yonmaydi, uchlarida qora jizg’inak sharchalar hosil

bo’ladi, ularni barmoqlari bilan ishqalaganda uvalanib ketadi, ulardan kuygan pat

hidi anqiydi.

Agar kalava ip tarkibida 10% gacha o’simlik tolalari bo’lsa, jizg’inak sharcha orqasida lakka cho’g’ hosil bo’lib, darhol uchadi va kulrang iz qoldiradi, bunda ham kuygan shox hidi anqiydi. Agar kuydirilgan kalava ip tarkibida 15-20% o’simlik tolalari bo’lsa, ip butunlay yonib, tezda uchadi, kuygan shox hidi anqiydi. Agar kalava ip tarkibida 25% dan oshiq o’simlik tolalari bo’lsa, ip butunlay yonib, kulrang kul qoldiradi. Kalava jun borligi uni yondirganda kuygan shox hidi kelishidan aniqlanadi. Agar kalava ip tarkibida lavsan yoki nitron bo’lsa, sarg’ish alanga berib tutab yonadi, qattiq ip skeleti hosil bo’ladi, kuygan shox hidi anqiydi. Agar kalava ip tarkibida 10% gacha kapron ip bo’lsa, xuddi sof junga o’xshab yonadi, lekin uchlarida qora sharcha hosil bo’lib, barmoq bilan ishqalangandan keyin uqalanadi. Bunda ham kuygan shox hidi anqiydi.

Gazlamalarning tola tarkibini aniqlashda mikroskoplar va ximiyaviy reaktivlardan foydalaniladigan usul laboratoriya usuli deyiladi. Bu usuldan foydalanish uchun tolalarning tuzilishi va ximiyaviy xossalarni juda yaxshi bilish kerak. Masalan, tolalarning mikrostrukturasini o’rganishda junni tolalar sirtida tangachalar borligiga qarab, paxtani tolalarning burmadorligiga qarab, zig’irni tolalarning tor kanali va siljishlariga qarab, viskoza tolani bo’ylama chiziqlari borligiga qarab aniqlash mumkin.

Tolaga atseton ta’sir ettirib atsetat tolani viskoza toladan osongina farq qilishi mumkin. Atsetat tola atsetonda eriydi, viskoza kontsentratsiyalangan ishqor ta’sir ettirilib, lavsan tolani kapron toladan, o’simlik tolasini hayvon junidan ajratish mumkin: lavsan ishqorda eriydi, kapron o’zgarishsiz qoladi, hayvon juni eriydi, o’simlik tolalari o’zgarishsiz qoladi. Ko’kimtir – binafsharang yoki qizg’ish binafsharangga kapron, jun, atsetat, tabiiy ipakdan to’qilgan gazlamalar sariq rangga bo’yaladi.

Gazlamalar va buyumlar tarkibida sintetik tolalar borligini aniqlash uchun ekspress – metodidan foydalanish mumkin. Bu metod turli tolalar bir indikatorli bo’yash vannasiga bir vaqtda botirilganda ularning turli rangga bo’yalish xossasiga asoslanadi. Indikator sifatida kontsentratsiyasi 0,3-0,4 g/l bo’lgan rodamin bo’yoq va 0,1-0,2 g/l bo’lgan ko’k kation bo’yoq aralashmasi ishlatiladi. Sinaladigan gazlama yoki tolalar namunasi shu eritma solingan stakanga botiriladi va 3-2 min qaynatiladi. So’ngra namuna stakandan olinib, sovuq suvda yuviladi. Poliamd tolalar qizg’ish – och binafsha rangga, poliakrilonitril tolalar ko’kish havorangga poliefir tolalar och pushti rangga bo’yaladi.

Laboratoriyada sinchiklab analiz qilish natijasida junni unda oltingugurt borligidan, mis-ammiak tolani unda mis borligidan aniqlash mumkin va hokazo.


 1. Tolali materiallar, ularning tasniflanishi va asosiy xususiyatlari

So’nggi yillarda yangi to’qimachilik texnologiyasi – noto’qima materiallar ishlab chiqarish keng rivojlanmoqda. Noto’qima materiallar deganda to’qimachilik tolalari, iplar sistemalarini yoki siyrak gazlamalarni mexanik yoki fizik-ximiyaviy usullarda biriktirib ishlab chiqariladigan materiallar tushuniladi. Noto’qima materiallar olishningyelimlab yopishtirish (quruq va ho’l) hamda mexanik (to’qima-tikma, igna sanchish va bosish) usullari keng qo’llaniladi. Gazlamalar o’rniga noto’qima materiallar ishlatish katta iqtisodiy samara beradi, chunki bunda arzon va noyobmas xom ashyodan foydalaniladi, texnologik jarayon ancha qisqaradi va foydalaniladigan jihozlarning ish unumi yuqori bo’ladi. Yopishtirish usulida miyona materiallarini bir agregatda ishlab chiqarish mumkin. To’qima-tikma usulda noto’qima materiallar ishlab chiqarishda ish unumi to’quvchilik usulidagidan 13-15 marta, yopishtirish usulida 60-70 marta oshadi.

To’qima-tikma usulda olingan noto’qima materiallarning tannarxi gazlama va trikotaj tannarxidan 1,25-1,38 marta, yopishtirilgan bortovkanikidan 4-5 marta arzon bo’ladi. Ko’pgina noto’qima materiallar tolali xolstdan tayyorlanadi. Xolstdagi tolalar tartibli yoki tartibsiz ravishda joylashgan bo’lishi mumkin. Tolalari tartibli joylashgan xolst hosil qilish uchun tarash mashinalarida olingan xolstlar bir-biriga qo’shib chiqiladi. Kalta tolalari tartibsiz joylashgan xolstlar aerodinamik yoki elektr usulida olinadi. Uzun elementar tolali tartibsiz joylashadigan xolstlar filer usulida tayyorlanadi, bu usulda filerdan chiqayotgan tolalar darhol xolst qilib taxlanadi. Tikuvchilik yopishtirma va to’qima – tikma usullarida olinadigan materiallar keng qo’llaniladi. Yopishtirma usulda tolali xolst yoki iplar qatlami har xil bog’lovchimoddalar bilan yopishtiriladi. Yopishtirishning quruq va ho’l usullari mavjud. Termoplast (quruq) yopishtirish usulida bog’lovchi moddalar sifatida termoplastik, ya’ni oson suyuqlanadigan tolalar, plyonkalar, to’rlar, iplar, kukunlar ishlatiladi. To’qima va tikma usul zichlashtirilgan xolst tolalari, tarang tortilgan iplar yoki siyrak gazlamani to’qima tipdan zanjirli qaviq bilan tikishga asoslanadi. Bu usulning to’qima-tikma usul deb atalishiga sabab shuki, bunda to’qish va tikish elementlari bo’ladi. Tikish elementi – tolali xolst yoki tarang tortilgan iplar qatlamini tikish; to’qish elementi – trikotaj ignalaridan foydalanish va trikotaj o’rilishi hosil qilish. To’qima-tikma materiallar xolst tikib, ya’ni iplarni tikib olingan materiallarga va gazlama tikib olingan xillarga bo’linadi. To’qima-tikma materiallarni tayyorlash uchun tarash-to’qish agregatlari (AChB-1, AChB-V, AChB-250-111) dan foydalanadi. Tarsh-to’qish agregati tolali xom ashyo bunkeri, tarash mashinasi, tarandi hosil qilgich, to’qish-tikish mashinasi va agregat boshqarish pultidan iborat. Tolali xom ashyo oldin titiladi, savalanadi, iflosliklardan tozalanadi va aralashtiriladi. Bunkerdan tolalar agregatning tarash mashinasiga boradi. Tolalari uzunasiga joylashib qolgan taralgan yupqa xolst qatlami tarandi hosil qilgich orqali o’tib, harakat yo’nalishini o’zgartiradi va bir necha qatlam bo’lib taxlanadi, natijada tolalari ko’ndalang joylashgan xolst hosil bo’ladi. Hosil bo’lgan xolst zichlanadi va tikish agregatiga tushadi. Bu agregatda tilchaali trikotaj ignalari sistemasi bo’lib, ular bitta taroq tarzida birlashtirilgan. Har qaysi ignaga bobinadan fotoelement agregatdagi tarash-tikish mashinalarini rostlab turadi. Tikish agregati oldida titilayotgan xolst kompensatsiya halqasini hosil qiladi. Agar halqaning kattaligi normadan oshsa, fotoelement tarash mashinasini to’xtatadi va tikish mashinasini ulaydi. Xolst tikila borgan sari halqa kichrayadi, tarash mashinasi yana ulanadi va ish shu tarzda davom etadi.

Bosish usuli tolalarning bosiluvchanlik xossalariga asoslanadi. Masalan, jun tolalar issiq va nam sharoitda mexanik kuchlar ta’sirida, paxta tolalari turli ximiyaviy elementlar ta’sirida bosilish xossasiga ega.Bosish usulida noto’qima materiallar ishlab chiqarish texnologiyasi tolalarning bosilish jarayonida o’zaro birikib ketishiga asoslanadi. Bu usul movut va drap tipidagi jun materiallar olishga imkon beradi. Bunday materiallar tayyorlash uchun, odatda, mayin jun tolalariga poliamid tolalar qo’shiladi. Materiallarni pishiqligini oshirish uchun bosish jarayoniga qadar taralgan ikki tolalar qatlami orasiga ko’ndalang yo’nalishda maxsus mashina yordamida iplar qo’yib ketilishi mumkin. Bosish usulida qimmatbaho xom ashyo talab etilishi tufayli bu usul kam qo’llaniladi. Igna sanchish usulida tishli ignalar ta’sirida xolstdagi tolalarning bir qismi tolalar qatlami orqali o’tadi va tolalar massasini biriktiradi. Ignalarning o’lchamlari va shakli tolali xom ashyoning xiliga, xolstning qalinligi va nimaga ishlatilishiga bog’liq bo’ladi. Ignalar maxsus plitkalarga bikr qilib mahkamlanadi. Bu plitka tolalar massasiga minutiga 900 marta sanchiladi. Igna sanchiladigan materiallarning eni 7-8m gacha bo’ladi. Tolalar xolstda yaxshi birikishi uchun massaga yopishtiruvchi moddalar qo’shiladi yoki aralashma tarkibiga sintetik tolalar aralashtiriladi. Issiqlik ishlovi berganda bu tolalar kirishadi va xolstni biriktiradi. Yuqorida aytib o’tilgan usullarning ikki yoki bir nechtasini o’z ichiga olgan usullar aralash usullar deyiladi. Masalan, igna sanchish+ho’l yopishtirish usuli, igna sanchish termoplastik usul. Noto’qima materiallar turli alomatlari bo’yicha: tolalar tarkibi bo’yicha (yarim jun,ip tolali va shtapel materiallar), yopishtirish metodi, vazifasi bo’yicha gruppalanishi mumkin.
 1. Pахtаni zаvоdlаrgа chigitdаn аjrаtishdаn аsоsiy mаqsаd?

А) Tоlа оlish

В) Chigit оlish

С) Tоzаlаsh

Д) Prеslаsh

2. Qаysi jun tоlаsining хоssаlаri yuqоri bo`lаdi?

А) Qishki

В) Yozgi


С) Kuzgi

Д) Bахоrgi3. Qаysi tоlаlаr sintеtik tоlаgа kirаdi?

А) Kаprоn

В) Ipаk


С) Zеin

Д) Zigir


4. Kоzеin tоlаsi nimаdаn оlinаdi?

А) Yog`оch

В) Gаz


С) Su

Д) Ko`mir 1. Qаysi tоlаlаr nооrgаnik (tabiiy) tоlаlаrgа kirаdi.

А) Аsbеst

В) Kаzеin

С) Shishа

Д) Mеtаll iplаr

6. Qаysi tоlа minеrаl tоlаgа kirаdi?

А) Аsbеst

В) Kаzеin

С) KаprоnД) Zеin

7. Zigir qаysi mаqsаddа ekilаdi?

А) Tоlа uchunВ) Yog`

С) Tsеllyulоzа

Д) Guli uchun

8. Pахtаning tоylаrdа yonishigа аsоsiy sаbаb?

А) Nаmligi

В) Pishiqligi

С) Zichligi

Д) Mustахkаmligi9. Qаysi tоlа yongаndа qldigi qаttik bo`lib qоlаdi?

А) Kаprоn.

В) Jun.

С) Pахtа.Д) Аtsеtаt.

10. Qаysi tоlа yongаndа uksusning хidini bеrаdi?

А) Аtsеtаt

В) Pахtа


С) Mis-аmmiаk

Д) Viskоzа 1. Trikоtаj o`rilishi

A. Lastik

B. Sаtin


C. Rеps

D. Sаrjа

 1. Jun tоlаlаr qаysi sistеmа аsоsidа yigirilаdi?

A. Qаytа tаrаsh

B. Kаrdа

C. Tаrаsh

D. Аppаrаt


 1. Qаysi to`qilishdа 45 diоgоnаl chiziqlаr хоsil bo`lаdi

A. Rеps

B. Аtlаs


C. Sаtin

D. Sаrjа

 1. Gаzlаmаlаrning mехаnik хоssаlаri?

A. Kаpilyarligi

B. Оg`irligi

C. Uzunligi

D. To`zishgа chidаmliligi


 1. Qаysi tоlа yonmаydi?

A. Аsbеst

B. Аtsеtаt

C. Nitrоn

D. Kаprоn


 1. Gаzlаmаlаrning elеktrlаnuvchаnligi nimаgа bоg`liq?

A. Qаlinligigа

B. O`rilishiC. To`qilishigа

D. Tоlа tаrkibigа 1. Qаysi tоlа ishqаlаnishgа chidаmli bo`lаdi?

A. Zigir

B. Ipаk

C. Jun


D. Kаprоn

18. Tаbiiy ipаkiing yonishi pаytidа qаndаy хid tаrqаlаdi?

A. Хlоr

B. KislоtаC. Uksus

D. Kuygаn kаllаning

19. Qаysi tоlаning tаrkibi sеllyulоzаdаn ibоrаt?

A. Kаzеin

B. LаvsаnC. Nitrоn

D. Viskоzа

20. Qаysi gаzlаmаlаrdа iplаr siljishi ko`p bo`lаdi?

A. Chit

B. Sаtin

C. Buz

D. Аtlаs


21. Pishgаn pахtа tоlаsinig tаrkibidа nеchа % sеllyulоzа bоr?

A. 95-97

B. 90-100

C. 80-86

D.100


22. Kirishish qаysi tоlаlаrgа хоs хususiyat?

A. Brеzеnt

B. Kirzа

C. TrikоtаjD. Mo`ynа

23. Gаzlаmаning fizik хоssаlаrini аniqlаng.

A. Kаppilyarlik

B. Egiluvchаnlik

C. Mustахkаm lik

D. Drаpirlаnuv chаnlik

24.Klаssik gаzlаmаlаr аssоrtimеntigа qаysi gаzlаmа kirаdi?

A. Kаshеmir

B. Tаftа


C. Sаtin

D. Аtlаs

25. Mахsus gаzlаmаlаr аssоrtimеntigа nimа kirаdi?

A. Brеzеnt

B. Shоyi gаzlаmаlаr

C. Sаtin

D. Sаrjа

26. Gаzlаmаlаrning sifаti nimа аsоsidа bеlgilаnаdi?A. GOST

B. Mеtо


C. Ko`rsаtmа

D. Хоssаlаri27. Аsbеst tоlаsi qаysi sохаdа ishlаtilаdi?

А) Pахtаchilikdа

В) Tikuvchilikdа

С) Trikаtаjdа

Д) O`t o`chiruv- chilаr uchu28. Pахtаning qаysi nаvi sifаt bo`yichа yuqоri хisоblаnаdi?

А) Kаltа tоlаlаr

В) Junli pахtа tоlаsi

С) Ingichkа tоlаli

Д) O`rtа tоlаlаr29. Zigir tоlаsining ko`ndаlаng kеsimi?

А) Оvаl


В) Dumаlоq

С) Оlti qirrаli

Д) Uch burchаk30. Pахtа tоlаsining nеchtа pishiklik kоeffitsiеnti bоr?

А) 12

В) 10


С) 9

Д) 11


3- topshiriq. Keltirilgan jadvalni to‘ldiring.Tolaning nomi

Tolaning mikros-kop ostida ko‘rinishi

Tolalar-

ning olini-

shida ishlati-ladigan xom-ashyo

Tola olini-shining

asosiy bosqich

lari

Afzalligi

Kamchi-ligi

1.

Кimyoviy tolalar1) uzun yakka tola;2) shtapel tola (ingichka tolalarning kalta boʻlaklari);3) filament iplar (bir talay ingichka va juda uzun tolalarning eshilgan tutami).
4-topshiriq. Amaliy topshiriq.

Tabiiy tolali gazlamalardan namunalar keltiing tarkibi va xossalarini aniqlang

1. Tabiiy toladan tayyorlangan 7x7 o‘lchamdagi gazlama parchasini toping va qirqib oling.

2. Gazlama namunasining tarkibini aniqlang.

3.Gazlamalar qanday tolalardan to‘qilganiga e’tibor qarating va fikringizni bildiring.

4. Gazlama namunalari qanday tikuv buyumini tayyorlashda ishlatiladi..

5. Gazlama parchasining to’qilishini aniqlang va sxemasini chizing6. Tayyorlangan topshiriqni rasmga olib yuboring.7x7 o‘lchamda gazlama namunasi

Qanday tolalardan to‘qilgan

Qanday tikuv buyumini tayyorlashda ishlatiladi

Gazlamaning gigienik xossasi

Gazlamaning mexanik xossasi

Gazlama parchasining to’qilishini aniqlang va sxemasini chizing


1
paxta

Bolalar kiyimi

yuqori

o‘rta
2paxta

Bolalar kiyimi

yuqori

o‘rta
3Ipak

kattalar

O’rta

past
4Zig’ir

kattalar

past

past
56789105-topshiriq Reja asosida o‘tilishi kerak bo‘lgan mavzular asosida krossvord tayyorlash. (25 ta tayanchi so‘zdan iborat bo‘lsin.)

Topshiriqlarni bajarish uchun adabiyotlar ro‘yxati

 1. Mirziyoev Sh.M. «Erkin va farovon, demokratik O’zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz». O’zbekiston Respublikasi Prezidenti lavozimiga kirishish tantanali marosimiga bag’ishlangan Oliy Majlis palatalarining qo’shma majlisidagi nutqi. – T.: O’zbekiston, 2016, –56 b.

 2. 2017–2021 yillarda O’zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo’nalishlari bo’yicha harakatlar strategiyasi. –T.: 2017.

 3. Х.З.Исматуллаева, A.Aбдуллаев, М.З.Исматуллаева “Махсус материалшунослик” Ўқув қўлланма T.: Иқтисод-молия, 2007

 4. T.A.Очилов, У.M.Mатмусаев, M.Қ.Қулматов “Тўқимачилик материалларини синаш.” Ўқув қўлланма. Тошкент «ЎЗБЕКИСТОН” 2004

 5. M. Mo‘minova “Ovqat tayyotlash jarayoni” O’quv qo’llanma T.: Adabiyotlar jamg‘arasi, 2006

 6. M.R.Xudoyberdiyeva “Kasb mahorati” T.: Faylasuflar milliy jamiyati, 2010

U.Axrorov, Sh. Axrorov “Taom tayyorlash texnologiyasi” O’quv
Download 121,57 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2024
ma'muriyatiga murojaat qiling

kiriting | ro'yxatdan o'tish
    Bosh sahifa
юртда тантана
Боғда битган
Бугун юртда
Эшитганлар жилманглар
Эшитмадим деманглар
битган бодомлар
Yangiariq tumani
qitish marakazi
Raqamli texnologiyalar
ilishida muhokamadan
tasdiqqa tavsiya
tavsiya etilgan
iqtisodiyot kafedrasi
steiermarkischen landesregierung
asarlaringizni yuboring
o'zingizning asarlaringizni
Iltimos faqat
faqat o'zingizning
steierm rkischen
landesregierung fachabteilung
rkischen landesregierung
hamshira loyihasi
loyihasi mavsum
faolyatining oqibatlari
asosiy adabiyotlar
fakulteti ahborot
ahborot havfsizligi
havfsizligi kafedrasi
fanidan bo’yicha
fakulteti iqtisodiyot
boshqaruv fakulteti
chiqarishda boshqaruv
ishlab chiqarishda
iqtisodiyot fakultet
multiservis tarmoqlari
fanidan asosiy
Uzbek fanidan
mavzulari potok
asosidagi multiservis
'aliyyil a'ziym
billahil 'aliyyil
illaa billahil
quvvata illaa
falah' deganida
Kompyuter savodxonligi
bo’yicha mustaqil
'alal falah'
Hayya 'alal
'alas soloh
Hayya 'alas
mavsum boyicha


yuklab olish