1. Mantiqiy funksiyalarni berilish usullari. Bul algebrasining asoslari. Mantiqiy elementlarDownload 32,88 Kb.
bet2/2
Sana31.12.2021
Hajmi32,88 Kb.
#266113
1   2
A (B + C) = (A B) + (A C)

A + (B C) = (A + B) (A + C)

Duallik qonuni (de-Morgan teoremasi)

Yutish qonuni

A + A B = A

A (A + B) = A

2.2 jadvaldagi aksioma va qonunlarni tatbiq etish mantiqiy funksiyalarni soddalashtirishni amalga oshirishga imkon beradi, yaʻni ular uchun eng sodda kо‘rinishdagi ifodalarni topishga imkon beradi. Masalan,


1) ;

2) .


Assotsiativlik qonunini ishlatish orqali har qanday kо‘p о‘zgaruvchili (K ) mantiqiy funksiyani ikki о‘zgaruvchi funksiya kо‘rinishida ifodalash mumkin.

Ikki о‘zgaruvchili 22 = 16 mantiqiy funksiyalarning tо‘liq tо‘plami 2.3 jadvalda berilgan.2.3 jadval

A

0

0

1

1

Shartli belgilanishi va algebraik ifodasi

Funksiyaning nomi

V

0

1

0

1

F0

0

0

0

0

F0= 0

Doim 0

F1

0

0

0

1

F1 = AB

Konyunksiya

F2

0

0

1

0Taqiq

F3

0

0

1

1

F3 = A

A Aynan bir xil

F4

0

1

0

0Taqiq

F5

0

1

0

1

F5 = B

V Aynan bir xil

F6

0

1

1

0Faqat YOKI

F7

0

1

1

1

F7 = A + B

Dezyunksiya

F8

1

0

0

0Pirs strelkasi (YOKI-YО‘Q)

F9

1

0

0

1Tenglik (ekvivalentlik)

F10

1

0

1

0

F10 =

V teskarisi

F11

1

0

1

1

F11 = B A = A +

V dan A ga implekatsiya

F12

1

1

0

0

F12 =

A teskarisi

F13

1

1

0

1

F13 = A B = + B

A dan V ga implekatsiya

F14

1

1

1

0

F14 = A/B =

Sheffer shtrixi (VA-YО‘Q)

F15

1

1

1

1

F15 = 1

Doimiy 1

2.3 jadvalga tatbiqan har bir funksiya A va V ikki о‘zgaruvchi ustidagi mumkun bо‘lgan 16 tadan bitta mantiqiy operatsiyani belgilaydi va о‘zining nomiga ega hamda shartli belgilanishi mavjud.

Masalan “Faqat YOKI” ikki о‘zgaruvchining teng emaslik signali ishlab chiqariladi: A B bо‘lganda F6=1 ; A = V bо‘lganda F6 = 0. 1.3 jadvalda ancha murakkab funksiyalar uchun – taqiq, ekvivalentlik, implikatsiya va boshqalar. – ularni inkor etish, dezyunksiya, konyunksiya operatsiyalari yordamida ifodalanishlari berilgan.

Mantiqiy funksiyalarni ifodalanishi quyidagilarga bо‘linadi: sо‘z bilan, jadvalliy, algebraik, grafik. Masalan, F9 = f (A, B) funksiyani sо‘z bilan bayoni quyidagicha F9 = 1 bо‘ladi A = B va F9 = 0 bо‘lganda , qachonki A B bо‘lsa, chinlik jadvali kо‘rinishida ham ifodalash mumkin (1.4 jadval) yoki algebraik shaklda (1.3 jadvalga qaralsin). Chinlik jadvali barcha 2K bо‘lishi mumkun bо‘lgan mantiqiy о‘zgaruvchilarning qiymatlar tо‘plami va funksiya qiymatini о‘z ichiga oladi.


2.4 jadval

A

V

F9

0

0

1

0

1

0

1

0

0

1

1

1

Funksiyani jadval kо‘rinishidan ifodalanishidan algebraik kо‘rinishga о‘tish uchun о‘zgaruvchilarning har bir tо‘plamiga minitermga mos (mi) (birning konstituentasi) о‘zgaruvchilar konyunksiyasi qо‘yiladi, ular agarda ushbu о‘zgaruvchining qiymati tо‘plamda 1 ga teng bо‘lsa, yoki teskari kо‘rinishda, agarda о‘zgaruvchining qiymati 0 ga teng bо‘lsa. K о‘zgaruvchi uchun g = 2K minitermlar tuziladi: m0 , m1 , m g – 1. 2.5 jadvalda ikki о‘zgaruvchili barcha minitermlar keltirilgan. Ushbu i - chi о‘zgaruvchilar tо‘plamiga mos keluvchi F funksiyaning qiymatini fi kabi belgilab olamiz.

Demak, F9 funksiyaning algebraik ifodalanishi minitermlar yig‘indisi kabidir, о‘zgaruvchilar tо‘plamiga mos bо‘lgan, ular uchun fi = 1:

F9 = f0 m0 + f1 m1 + f2 m2 + f3 m3 = 1 ( ) + 0 ( ) + 0 ( ) + (AB) = + AB.
Umumiy holda har qanday mantiqiy funksiyaning algebraik ifodasini quyidagi kо‘rinishda ifodalash mumkin

bu yerda fi , m0 – funksiyaning (0 yoki 1) va minitermning qiymati, i – chi о‘zgaruvchi tо‘plamiga mos keluvchi.

2.5 jadval

A

V

mi

Mi

F9

0

0

11

0

1

01

m0 =

m1 =

m2 =

m3 = AB

M0 =

M1 =

M2 =

M3 = A + B

f0 = 1

f1 = 0

f2 = 0

f3 = 1

Mantiqiy bazis minimal deb ataladi, agarda unga kiruvchi funksiyalardan loaqal bittasini olib tashlanganda uni funksional tо‘liq bо‘lmagan holatga о‘zgartirsa. VA, YOKI, YО‘Q mantiqiy bazis minimal emas, chunki duallik qonuni yordamida mantiqiy ifodalardan yoki VA funksiyasini olib tashlash mumkin, yoki YOKI funksiyasini olib tashlash mumkin. Natijada minimal bazislarni olamiz: VA, YО‘Q va YOKI, YО‘Q.

“Sheffer shtrixi” (VA-YО‘Q) hamda “Pirs strelkasi” (YOKI-YО‘Q) kabi minimal mantiqiy bazislar faqat bitta funksiyadan tashkil topgan (2.3 jadvalga qaralsin). Bu funksiyalar tо‘plamini funksional tо‘liqligi ular yordamida mantiqiy bazisning barcha funksiyalarini quyida keltirilgan ifodalarga mos ravishda joriy etish mumkinligidan kelib chiqadi:Oddiy mantiqiy operatsiyalarni bajaruvchi elektron sxemalarni mantiqiy elementlar deb ataladi. Kompyuterda turli mantiqiy funksiyalarni joriy etish uchun u yoki bu minimal bazisli operatsiyalarni joriy etuvchi mantiqiy elementning bо‘lishi yetarlidir. Mantiqiy elementlarning bu tо‘plami minimal element asosi (yoki asos) deb ataladi. Zamonaviy kompyuterlarning bloklari va qurilmalarida bunday asos bо‘lib kо‘pincha VA-YО‘Q, YOKI-YО‘Q elementlari xizmat qiladi.

Kompyuter qurilmalarini faqat minimal bazis elementlaridan foydalanib joriy etish kо‘pincha qurilmalarning murakkablashishiga olib keladi va ularning foydalanishdagi kо‘rsatgichlarini yomonlashtiradi. Shuning uchun qurilmalarning kо‘rsatgichlarini joriy etilishida yaxshilash maqsadida kengaytirilgan element bazasini ishlatish maqsadga muvofiq bо‘ladi, ularga VA-YО‘Q, YOKI-YО‘Q elementlaridan tashqari, VA-YOKI-YО‘Q, VA, YOKI va hokazo funksiyalarni bajaruvchi sxemalar kiradi.

Konyuktor – ikkilik mantiqiy elemen bо‘lib, u “mantiqiy kо‘paytiruv” (VA) operatsiyasini bajaradi. Uch krishli konyuktorning ishlash mantiqi 2.6 jadvalda keltirilgan va uni holatlar jadvali (chinlik jadvali) deb ataladi.

2.6 jadvalx1

x2

x3

u
x1

x2

x3

u

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1

0

1

0

1

0

0

1

0

0

1

1

0

0

0

1

1

0

1

1

1

1

2.6 jadval asosida tuzilgan konyuktor ishlashining mantiqiy tenglamasi quyidagi kо‘rinishda yoziladiu = x1 x2 x3 yoki u = x1 x2 x3 .

Keltirilgan tenglama konyuktorning x1, x2, x3 kirishlari va u chiqishining holatini xarakterlaydi.Dezyunktor - ikkilik mantiqiy element bо‘lib, u “mantiqiy qо‘shish” (YOKI) operatsiyasini bajaradi. Uch krishli dezyunktorning ishlash mantiqi 2.7 jadvalda keltirilgan va uni holatlar jadvali (chinlik) deb ataladi.

2.7 jadvalx1

x2

x3

u
x1

x2

x3

u

0

0

0

0

1

0

0

1

0

0

1

1

1

0

1

1

0

1

0

1

1

1

0

1

0

1

1

1

1

1

1

1

2.7 jadval asosida tuzilgan dezyunktor ishlashining mantiqiy tenglamasi quyidagi kо‘rinishda yoziladiu = x1 x2 x3 yoki u = x1 x2 x3 .

Keltirilgan tenglama dezyunktorning x1, x2, x3 kirishlari va u chiqishining holatini xarakterlaydi.Invertor - ikkilik mantiqiy element bо‘lib, u “mantiqiy inkor” (YО‘Q) operatsiyasini bajaradi. Invertorning ishlash mantiqi 1.8 jadvalda keltirilgan va uni holatlar jadvali (chinlik jadvali) deb nomlanadi.

2.8 jadvalx

u

0

1

1

0

2.8 jadval asosida tuzilgan invertor ishlashining mantiqiy tenglamasi quyidagi kо‘rinishda yozilad .Sheffer elementi - ikkilik mantiqiy elemen bо‘lib, u “inkor etishli mantiqiy kо‘paytirish” (VA-YО‘Q) operatsiyasini bajaradi. Sheffer elementining ishlash mantiqi 2.9 jadvalda keltirilgan va uni holatlar jadvali (chinlik jadvali) deb yuritiladi.

2.9 jadvalx1

x2

x3

u
x1

x2

x3

u

0

0

0

1

0

1

1

1

0

0

1

1

1

0

1

1

0

1

0

1

1

1

0

1

1

0

0

1

1

1

1

0

2.9 jadval asosida tuzilgan konyuktor ishlashining mantiqiy tenglamasi quyidagi kо‘rinishda bо‘ladi .Pirs elementi - ikkilik mantiqiy element bо‘lib, u “inkor etishli mantiqiy qо‘shish” (YOKI-YО‘Q) operatsiyasini bajaradi. Pirs elementining ishlash mantiqi 2.10 jadvalda keltirilgan va uni holatlar jadvali (chinlik jadvali) deb ataladi.

2.10 jadvalx1

x2

x3

u
x1

x2

x3

u

0

0

0

1

0

1

1

0

0

0

1

0

1

0

1

0

0

1

0

0

1

1

0

0

1

0

0

0

1

1

1

0

2.10 jadval asosida tuzilgan Pirs elementini ishlashining mantiqiy tenglamasi quyidagi kо‘rinishga ega y .

VA-YOKI-YО‘Q mantiqiy elementining chinlik jadvali 2.11 jadvalda keltirilgan va uning 2.11 jadval asosida tuzilgan ishlashining mantiqiy tenglamasi quyidagi kо‘rinishda yoziladi .
2.11 jadval

x1 x2 x3 u4

u

1 1

0 1


1 0

0 0


0

0

01


Nazorat uchun savollar


  1. Asosiy mantiqiy operatsiyalarni sanab bering.

  2. Mantiqiy operatsiyalarning aksioma va qonunlarini jadval ko‘rinishida bayon qiling.

  3. Ikki o‘zgaruvchili 22 = 16 mantiqiy funksiyalarning to‘liq to‘plamini jadval ko‘rinishida bering.

  4. Mantiqiy funksiyalarni ifodalanish usullarini sanab bering va misol keltiring.

  5. Mantiqiy elementlarni sanab bering, ularni chinlik jadvali va shartli belgilanishi orqali tushuntiring.

Download 32,88 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2024
ma'muriyatiga murojaat qiling

kiriting | ro'yxatdan o'tish
    Bosh sahifa
юртда тантана
Боғда битган
Бугун юртда
Эшитганлар жилманглар
Эшитмадим деманглар
битган бодомлар
Yangiariq tumani
qitish marakazi
Raqamli texnologiyalar
ilishida muhokamadan
tasdiqqa tavsiya
tavsiya etilgan
iqtisodiyot kafedrasi
steiermarkischen landesregierung
asarlaringizni yuboring
o'zingizning asarlaringizni
Iltimos faqat
faqat o'zingizning
steierm rkischen
landesregierung fachabteilung
rkischen landesregierung
hamshira loyihasi
loyihasi mavsum
faolyatining oqibatlari
asosiy adabiyotlar
fakulteti ahborot
ahborot havfsizligi
havfsizligi kafedrasi
fanidan bo’yicha
fakulteti iqtisodiyot
boshqaruv fakulteti
chiqarishda boshqaruv
ishlab chiqarishda
iqtisodiyot fakultet
multiservis tarmoqlari
fanidan asosiy
Uzbek fanidan
mavzulari potok
asosidagi multiservis
'aliyyil a'ziym
billahil 'aliyyil
illaa billahil
quvvata illaa
falah' deganida
Kompyuter savodxonligi
bo’yicha mustaqil
'alal falah'
Hayya 'alal
'alas soloh
Hayya 'alas
mavsum boyicha


yuklab olish