1. Gоst 301-68 dа nеchtа аsоsiy fоrmаtlаr qаbul qilingаn?Download 310.85 Kb.
Pdf просмотр
Sana08.11.2019
Hajmi310.85 Kb.

1. GОST 2.301-68 dа nеchtа аsоsiy fоrmаtlаr qаbul qilingаn? 

-4 


+5 

-6 


-7 

2. Chizmаdа qаysi fоrmаtning o’lchаmlаri kеltirilgаn? 

 

-A0 -A1 

+A2 


-A3 

3. А0 аsоsiy fоrmаtdа nеchtа А4 fоrmаtli qоg’оz bo’lishi mumkin? 

-10 


-12 

-14 


+16 

4 Qаndаy mаsshtаb kеltirilgаn «M 2,5:1»  

+ kаttаlаshtirish mаsshtаbi 

- kichrаytirish mаsshtаbi 

- hаqiqiy mаsshtаb  

-ixtiyoriy mаsshtаb 

5 O’lchаm vа kоntur chiziqlаri оrаsidаgi оrаliq kаmidа qаnchа mm bo’lishi 

kеrаk 

+10 mm      

-8 mm        

-12 mm       

-15 mm 

6. Chiqаrish chiziqlаri o’lchаmli chiziqlаr uchlаridаgi strеlkаdаn nеchа mm chiqib turishi kеrаk? 

-4…10 mm gаchа 

+1…5 mm gаchа 

-4 …8 mm gаchа 

-6…10 mm gаchа 7. Qаndаy ko’rinish bоsh ko’rinish dеyilаdi? 

- ustidаn ko’rinish 

- mаhаlliy ko’rinish  

chаpdаn ko’rinish  

+оldidаn ko’rinish 

8. Pаrаllеl o’lchаmli chiziqlаr оrаsidаgi оrаliq eng kаmidа qаnchа mm 

bo’lishi kеrаk

+7 mm 


-5 mm 

-8 mm 


-12 mm 

9. Shtrixlаsh chiziqlаri оrаsidаgi mаsоfа qаnchа bo’lishi kеrаk? 

+1 mm dаn 10 mm gаchа 

-10 mm dаn 20 mm 

-15 mm dаn 30 mm 

-5 mm dаn 10 mm gаchа 

 

10. «А» bilаn bеlgilаngаn chiziqning nоmini аyting? 

 

-qаlin аsоsiy tutаsh chiziq -ingichkа tutаsh chiziq 

-uzuq chiziq 

+shtrix chiziq 


11. «А» chiziqning uzunligi qаndаy bo’lishi kеrаk? 

 

-6 


 10 mm 


+*2 

 8 mm -3 

 7 mm -1 

 5 mm 12. «Б» bilаn bеlgilаngаn chiziqning nоmini аyting? 

 

       -ingichka tutash chiziq 

-tutash to’lqin chiziq 

-asosiy tutash chiziq 

+ingichka shtrix punktir chiziq 13. «Б» chiziqning uzunligi qanday bo’lishi kerak? 

 

+5-30 mm 

-1-20 mm 

-2-40 mm 

-30-60 mm 

14. Bir to’g’ri chiziq yoki аylаnаning ikkinchi аylаnа yoki to’g’ri chiziqqа 

tеkis o’tib kеtishi……………….dеb аtаlаdi. 

-kеsim chizig’i 

-o’tish chizig’i 

-tutаsh chiziq  

+tutаshmа 

15. Prеdmеtning kuzаtuvchi tоmоnidаgi ko’rinib turgаn qismining tаsviri 

…….dеyilаdi 

+ko’rinish 

-kеsim 

-tutаshmа -qirqim 

16. А hаrfli strеlkа bo’yichа qаrаsh yo’nаlishi qаysi ko’rinishgа mоs kеlаdi?  

 

-оlddаn ko’rinishgа -оstdаn ko’rinishgа 

+ustdаn ko’rinishgа 

-bоsh ko’rinishgа 

17. B hаrfli strеlkа bo’yichа qаrаsh yo’nаlishi qаysi ko’rinishgа mоs kеlаdi? 

 

+bоsh ko’rinishgа -оrqаdаn ko’rinishgа 

-оstdаn ko’rinishgа 

-chаpdаn ko’rinishgа 

18. А hаrfi bilаn ko’rsаtilgаn ko’rinish qаysi ko’rinishgа mоs kеlаdi? 

 

 

-оrqаdаn ko’rinishgа +*оlddаn ko’rinishgа 

-chаpdаn ko’rinishgа 

-оstdаn ko’rinishgа 

 

 19. Tutashma chiziqlari nimadan iborat bo’ladi? 

-egri chiziq 

-aylana yoyi 

-to’g’ri chiziq 

+*to’g’ri chiziq va aylana yoyi 

20.  Proyeksiyalash  markazidan  o‘tmaydigan  to‘g‘ri  chiziq  kesmasining 

markaziy proyeksiyasi nima bo‘ladi? 

+*kesma 


-to‘g‘ri chiziq 

-nuqta 


-nur 

21. Parallel proyeksiyalash turlari qanday? 

-o‘tkir burchakli va to‘g‘ri burchakli 

+qiyshiq burchakli va to‘g‘ri burchakli 

-ortogonal va to‘g‘ri burchakli 

-o‘tkir burchakli va o‘tmas burchakli 

22. Parallel proyeksiyalashni yana qanday nom bilan ataladi

+*silindrik proyeksiyalash 

-konussimon proyeksiyalash 

-to‘rtburchakli proyeksiyalash 

-yo‘nalishli proyeksiyalash 

23. Proyeksiyalash yo‘nalishiga parallel bo‘lgan to‘g‘ri chiziqning parallel 

proyeksiyasi nima bo‘ladi? 

-Nur 


-Kesma 

+*nuqta 


-to‘g‘ri chiziq 

 

24. Ortogonal proyeksiyalash deb qanday proyeksiyalashga aytiladi? 

+*proyeksiyalovchi nur proyeksiyalar tekisligiga perpendikulyar bo‘lgan 

proyeksiyalash 

-proyeksiyalovchi nur proyeksiyalar tekisligiga parallel bo‘lgan proyeksiyalash 

-proyeksiyalovchi nur proyeksiyalar tekisligi bilan o‘tkir burchak hosil qilgan 

proyeksiyalash 

-proyeksiyalovchi nur proyeksiyalar tekisligiga tegishli bo’lsa 

25. To‘g‘ri burchakli proyeksiyalashda to‘g‘ri chiziq kesmasi proyeksiyalar tekisligiga parallel bo‘lmasa, uning proyeksiyasining uzunligi qanday bo‘ladi? 

-proyeksiyasi nuqta bo‘ladi  

-o‘zidan katta 

-fazodagi uzunligiga teng 

+*o‘zidan kichik 

26. Monj chizmasi nima? 

-geometrik shaklning gorizontal, frontal va profil tekislikdagi tasvirlari 

-nuqta yoki geometrik shaklning  2 tekislik: gorizontal va frontal tekisliklardagi 

tasvirlari 

+*nuqta yoki geometrik shaklning bitta tekislikda joylashtirilgan gorizontal va 

frontal tasvirlari 

-geometrik shaklning profil tekislikdagi tasviri 

27. Nuqtaning proyeksiyasini tasvirlashda nechta tekislik va nechta 

choraklardan foydalanamiz 

+*2 ta tekislik va 4 ta chorak 

-2 ta tekislik va 2 ta chorak 

-2 ta tekislik va 3 ta chorak 

-1 ta tekislik va 2 ta chorak 

28. 3-chorakda joylashgan nuqtaning frontal proyeksiyasi qayerda joylashgan 

bo‘ladi 

-Ox o‘qining yuqorisida 

+*Ox o‘qining ostida 


-Oz o‘qining o‘ng tarafida 

-nuqtaning frontal tekislikdagi proyeksiyasini yasab bo‘lmaydi 29. 1-chorakda joylashgan nuqtaning frontal proyeksiyasi qayerda joylashgan 

bo‘ladi 

+*Ox o‘qining yuqorisida 

-Ox o‘qining ostida 

-Oz o‘qining o‘ng tarafida 

-nuqtaning frontal tekislikdagi proyeksiyasini yasab bo‘lmaydi 

30. 3-chorakda joylashgan nuqtaning gorizontal proyeksiyasi qayerda 

joylashgan bo‘ladi 

-Ox o‘qining ostida 

-Oy o‘qining o‘ng tarafida 

+*Ox o‘qining yuqorisida 

-nuqtaning gorizontal tekislikdagi proyeksiyasini yasab bo‘lmaydi 

31.3-chorakda joylashgan nuqtaning frontal proyeksiyasi qayerda joylashgan bo‘ladi 

-Oy o‘qining o‘ng tarafida 

+*Ox o‘qining ostida 

- Ox o‘qining yuqorisida 

-Oz o‘qining o‘ng tarafida 

32. Fazoning birinchi va uchinchi choraklarini teng ikkiga bo‘luvchi tekislik 

nima deyiladi 

-ikkinchi bissektor tekisligi 

-proyeksiyalash markazi 

-proyeksiyalovchi birinchi tekislik 

+birinchi bissektor tekisligi 

33. Oz o‘qi qanday nomlanadi 

-absissalar o‘qi 


+applikatalar o‘qi 

-ordinatalar o‘qi 

-ordinatalar o‘qi 

34. Tasvirni soddalashtirish uchun epyurda koordinata o‘qlarining qaysi 

yo‘nalishlari ko‘rsatilmaydi 

+*manfiy 

-musbat  

-barcha yo‘nalishlari ko‘rsatiladi 

-hech qaysi yo‘nalishi ko‘rsatilmaydi 

35 Fazoda berilgan nuqtaning qaysi tekisliklardagi proyeksiyalari Oy 

o‘qiga perpendikulyar bo‘lgan bir bog‘lovchi chiziqda joylashadi 

-frontal va profil 

-gorizontal va frontal 

+gorizontal va profil 

-gorizontal, frontal va profil 

36. Proyeksiyalar tekisliklarining birortasiga parallel yoki perpendikulyar 

bo‘lmagan to‘g‘ri chiziq qanday to‘g‘ri chiziq deyiladi 

+umumiy vaziyatdagi to‘g‘ri chiziq 

-parallelmas to‘g‘ri chiziq 

-kesishmas to‘g‘ri chiziq 

-xususiy vaziyatdagi to‘g‘ri chiziq 

37. Proyeksiyalar tekisligiga parallel, perpendikulyar yoki tegishli bo‘lgan 

to‘g‘ri chiziq qanday nomlanadi 

-umumiy vaziyatdagi to‘g‘ri chiziq 

-kesishmas to‘g‘ri chiziq 

-parallelmas to‘g‘ri chiziq +xususiy vaziyatdagi to‘g‘ri chiziq 

38. Gorizontal to‘g‘ri chiziq nima 

-V tekislikka parallel to‘g‘ri chiziq 

+H tekislikka parallel to‘g‘ri chiziq 

-H tekislikka perpendikulyar to‘g‘ri chiziq 

-V tekislikka perpendikulyar to‘g‘ri chiziq 39. Frontal proyeksiyalovchi to‘g‘ri chiziq nima 

+*V tekislikka perpendikulyar to‘g‘ri chiziq 

-H tekislikka parallel to‘g‘ri chiziq 

-H tekislikka perpendikulyar to‘g‘ri chiziq 

-V tekislikka parallel to‘g‘ri chiziq 

40. Profil proyeksiyalovchi to‘g‘ri chiziq qaysi tekislikda nuqta bo‘lib 

proyeksiyalanadi 

-profil proyeksiyalovchi to‘g‘ri chiziq nuqta bo‘lib proyeksiyalanmaydi 

-frontal 

+profil 


-Gorizontal 

41. To‘g‘ri chiziqning proyeksiyalar tekisliklari bilan kesishish nuqtalari 

qanday nomlanadi 

-to‘g‘ri chiziq nurlari 

-to‘g‘ri chiziq chegaralari 

+to‘g‘ri chiziq izlari 

-proyeksiyalovchi to‘g‘ri chiziqlar 

42. To‘g‘ri burchakli uchburchaklar usuli nima maqsadda ishlatiladi 

-kesmaning frontal izini yasash 

-kesmaning gorizontal izini yasash 

-kesmaning profil zini yasash 

+kesmaning haqiqiy uzunligini va tekisliklari bilan hosil qilgan burchaklarini 

aniqlash; 43. Ikki to‘g‘ri chiziq fazoda o‘zaro qanday vaziyatda bo‘lishi mumkin 

-Kesishuvchi 

- Perpendikulyar 

-Parallel 

+parallel, perpendikulyar,kesishuvchi va ayqash 44. Parallel to‘g‘ri chiziqlar nima 

+bir tekislikka tegishli bo‘lgan va umumiy kesishuv nuqtasiga ega bo‘lmagan 

va cheksiz uzoq nuqtada kesishadigan to‘g‘ri chiziqlar 

-bir tekislikka tegishli bo‘lmagan va umumiy kesishuv nuqtasiga ega bo‘lmagan 

yoki cheksiz uzoq nuqtada kesishuvchi to‘g‘ri chiziqlar 

-bir tekislikka tegishli bo‘lmagan 

-cheksiz uzoq nuqtada kesishuvchi to‘g‘ri chiziqlar 

45. Agar ikki to‘g‘ri chiziq fazoda umumiy bir nuqtaga ega bo‘lsa, ular 

qanday nomlanadi 

-uchrashmas to‘g‘ri chiziqlar 

+kesishuvchi to‘g‘ri chiziqlar 

-parallel to‘g‘ri chiziqlar 

-ayqashmas to‘g‘ri chiziqlar 

46. Agar kesishish nuqtasining proyeksiyalari bir bog‘lovchi chiziqda yotmasa 

bu to‘g‘ri chiziqlar kesishadimi 

-kesishadi 

+kesishmaydi 

-Parallel bo’ladi 

-bu holatning to‘g‘ri chiziqlar kesishish-kesishmasligiga aloqasi yo‘q 

47. Bitta proyeksiyalovchi nurda joylashgan nuqtalar qanday nomlanadi 

+konkurent 

-Parallel 

-Perpendikulyar 

-qo‘shni 


48. Tekislik izlari nima 

-uning proyeksiyalovchi chiziq bilan kesishish nuqtasi 

-uning proyeksiyalar tekisliklari bilan kesishgan nuqtalari 

+uning proyeksiyalar tekisliklari bilan kesishgan chiziqlari 

-tekislikning izi bo‘lmaydi 

49. Proyeksiyalar tekisligiga perpendikulyar bo‘lgan tekisliklar … deyiladi 

-perpendikulyar tekisliklar 

+proyeksiyalovchi tekisliklar 

-to‘g‘ri burchakli tekisliklar 

-qaysi proyeksiyalar tekisligiga perpendikulyar bo‘lishiga qarab gorizontal, 

frontal, profil tekisliklar 50. Profil proyeksiyalovchi tekislikning qaysi izi Ox o‘qiga parallel bo‘ladi 

-frontal 

-gorizontal 

-profil 


+gorizontal,frontal; 

51. Frontal tekislik qaysi tekislikka perpendikulyar bo‘ladi 

-Profil 


-Gorizontal 

+gorizontal, profil 

-Frontal 

52. Tekislikka tegishli to‘g‘ri chiziq H tekislika parallel bo‘lsa, u qanday 

nomlanadi 

+tekislikning gorizontali 

-tekislikning og‘ma chizig‘i  

-tekislikning frontali 

-tekislikning profile 

53. Tekislikning eng katta og‘ma chizig‘i nima 


-tekislikka tegishli va uning bosh chiziqlaridan biriga parallel to‘g‘ri chiziq 

+tekislikka tegishli va uning bosh chiziqlaridan biriga perpendikulyar to‘g‘ri 

chiziq 

-tekislikka tegishli bo‘lmay, uning bosh chiziqlaridan biriga perpendikulyar to‘g‘ri chiziq 

-tekislikka tegishli bo‘lmay, uning bosh chiziqlaridan biriga parallel to‘g‘ri 

chiziq 

54. Agar fazodagi  m to‘g‘ri chiziq P tekislikka tegishli biror n to‘g‘ri chiziqqa 

parallel bo‘lsa, u holda bu to‘g‘ri chiziq tekislikka … bo‘ladi 

-kesuvchi 

-tegishli 

-perpendikulyar 

+parallel 

55. Agar fazodagi  m to‘g‘ri chiziq P tekislikka tegishli biror n to‘g‘ri chiziqqa 

parallel bo‘lsa, u holda bu to‘g‘ri chiziq tekislikka … bo‘ladi 

-Perpendikulyar 

+parallel 

-Tegishli 

-Kesuvchi 

56. Agar ikki tekislik umumiy ikki nuqtaga ega bo‘lsa, bu tekisliklar o‘zaro … 

deyiladi 

+kesishuvchi 

-Perpendikulyar 

-Parallel 

-Tegishli 

57. To‘g‘ri chiziq bilan tekislik kesishishi natijasida nima hosil bo‘ladi 

-to‘g‘ri chiziq 

-nur 

- kesma 


+nuqta 

58. To‘g‘ri chiziq bilan tekislik kesishish nuqtasini aniqlash uchun avvalo 

nima qilinadi 

-yordamchi og‘ma o‘tkaziladi 

- yordamchi nur o‘tkaziladi 

-yordamchi chiziq o‘tkaziladi 

+yordamchi tekislik o‘tkaziladi 

59. Umumiy vaziyatda berilgan geometrik shakllarni xususiy vaziyatga 

o‘tkazish mumkinmi 

-ha, 6 usuli bor 

+ha, 2 usuli bor 

-ha, 9 usuli bor  

-o’tkazib bo’lmaydi 

60. Qaysi usulda geometrik shaklga tegishli nuqta berilgan biror o‘qqa 

nisbatan aylana bo‘yicha harakatlanadi 

-harakatlantirish usulida 

-markaziylash usulida 

-doira usulida 

+aylantirish usulida 

61. Agar A nuqta frontal proyeksiyalar tekisligiga perpendikulyar o‘q 

atrofida aylantirilsa, mazkur nuqtaning frontal proyeksiyasi aylana bo‘yicha 

gorizontal proyeksiyasi qaysi o‘qqa parallel to‘g‘ri chiziq bo‘yicha 

harakatlanadi 

+Ox 


-Oy 

-Oz 


-Oy

1

 62. Qaysi usulda geometrik shaklning dastlabki fazoviy vaziyati saqlanib 

qoladi 

-harakatlantirish usulida +almashtirish usulida 

-aylantirish usulida 

-markaziylash usulida 

63. Yon yoqlari to‘rtburchaklardan, asosi ko‘pburchakdan iborat ko‘pyoqlik 

nima deb ataladi 

-tetraedr  

-silindr 

-piramida 

+prizma 

64. Eyler teoremasi: Har qanday qavariq ko‘pyoqlikda … bilan … sonining 

yig‘indisidan … sonining ayirmasi ikkiga teng bo‘ladi. Nuqtalar o‘rniga mos 

so‘zlarni qo‘ying 

-yoqlar, qirralar, uchlar 

-qirralar, yoqlar, uchlar  

-uchlar, yoqlar, qirralar 

+yoqlar, uchlar, qirralar 

65. Yarim muntazam ko‘pyoqliklar nima deb yuritiladi 

-Platon jismlari 

-Pluton jismlari 

+Arximed jismlari 

-Eyler jismlari 

66. Platon jismlari necha xil bo‘ladi 

-18 xil 


+5 xil 

-6 xil 


-2 xil 

67. Biror chiziqning fazodagi uzluksiz harakati natijasida nima hosil qilish 

mumkin 

+sirt 

-to‘g‘ri chiziq 

-nur 

-kesma 


68. Yasovchilarining turiga qarab sirt necha xil bo‘ladi 

+4 xil 


-3 xil 

-2 xil 


-faqat 1 ta 

69. Hosil bo‘lish jarayoniga qarab sirtlar qanday turlarga bo‘linadi 

-parallel 

-parallel va perpendikulyar 

-egri chiziqli va chiziqli 

+qonuniy va qonunsiz 

70. Aylanish jarayonida yasovchining hamma nuqtalari aylanalar bo‘yicha 

harakat qilib, bu aylanalar sirtining … deyiladi 

+parallellari 

-Meridianlari 

-Yasovchisi 

-aylanish o‘qi 

71. Biror fazoviy egri chiziqqa urinib o‘tuvchi chiziqlar to‘plamidan hosil 

bo‘lgan sirt qanday sirt hisoblanadi 

-ellipsoid 

- giperboloid 

+qaytish qirrali sirt 

-vint sirti 

72. Markaziy proyeksiyalashning xossasi qaysi javobda to’g’ri ko’rsatilgan 

-parallel to’g’ri chiziqlarning tekislikdagi proyeksiyalari ham parallel bo’ladi -nuqtaning parallel proyeksiyasi to’g’ri chiziq bo’ladi 

-nuqtaning parallel proyeksiyasi nuqta bo’ladi 

+nuqtaning markaziy proyeksiyasi nuqta bo’ladi 

73. Fazoda gorizontal vaziyatda joylashgan gorizontal tekislik nima deyiladi 

-frontal proyeksiyalar tekisligi 

+gorizontal proyeksiyalar tekisligi 

-profil proyeksiyalar tekisligi 

-ortoganal proyeksiyalar tekisligi 

74 Fazoda vertikal vaziyatda joylashgan frontal tekislik nima deyiladi 

+frontal proyeksiyalar tekisligi 

-profil proyeksiyalar tekisligi 

-gorizontal proyeksiyalar tekisligi 

-ortoganal proyeksiyalar tekisligi 

75 Gorizontal va frontal tekisliklar o’zaro kesishgan OX chizig‘i nima 

deyiladi 

-kordinatalar o’qi 

-tekisliklar o’qi 

+proyeksiyalar o’qi 

-proyeksiyalash o’qi 

76. Frontal proyeksiyalar tekisligiga parallel bo’lgan to’g’ri chiziq nima 

deyiladi 

-umumiy vaziyatdag ito’g’ri chiziq 

-xususiyvaziyatdagito’g’richiziq 

+frontal to’g’ri chiziq 

-gorizontal to’g’ri chiziq 

77. Profilproyeksiyalartekisligiga parallel bo’lganto’g’richiziqnimadeyiladi? 

- umumiyvaziyatdagito’g’richiziq 

+profilto’g’richiziq - gorizontalto’g’richiziq 

- frontalto’g’richiziq 78. Gorizontal proyeksiyalar tekisligiga perpendikulyar to’g’ri chiziq nima 

deyiladi 

- umumiy vaziyatdagi to’g’r ichiziq 

+ gorizontal proyeksiyalovchi to’g’ri chiziq 

- profil proyeksiyalovchi to’g’ri chiziq - frontal to’g’ri chiziq 

79. Frontal proyeksiyalar tekisligiga perpendikulyar to’g’ri chiziq nima 

deyiladi 

+frontal proyeksiyalovchi to’g’ri chiziq 

- umumiy vaziyatdagi to’g’ri chiziq 

- profil proyeksiyalovchi to’g’ri chiziq - gorizontal proyeksiyalovchi to’g’ri chiziq 

80. Profil proyeksiyalar tekisligiga perpendikulyar to’g’ri chiziq nima 

deyiladi 

- frontal proyeksiyalovchi to’g’ri chiziq 

- gorizontal proyeksiyalovchi to’g’ri chiziq 

- umumiy vaziyatdagi to’g’ri chiziq 

+profil proyeksiyalovchi to’g’ri chiziq 

81. Agar ikki to’g’ri chiziq o’zaro parallel bo’lmasa yoki kesishmasa, ular 

qanday to’gri chiziq deyiladi? 

+ uchrashmas ayqash 

- parallel 

 

- kesishuvchi - perpendikulyar 

82. Agar tekislik proyeksiyalar Chizma geometriya tekisliklarining 

birortasiga parallel yoki perpendikulyar bo’lmasa, u qanday tekislik deyiladi 

- xususiy vaziyatdagi  - gorizontal 

+ umumiy vaziyatdagi 

- frontal 

83. Agar tekislik proyeksiyalar  tekisliklarining birortasiga parallel yoki 

perpendikulyar bo’lsa, u qanday tekislik deyiladi 

- umumiy vaziyatdagi 

+ xususiy vaziyatdagi 

- gorizontal 

- frontal 

84. Gorizontal proyeksiyalar tekisligiga perpendikulyar tekislik qanday 

tekislik deyiladi 

- profil proyeksiyalovchi 

- frontal proyeksiyalovchi 

- gorizontal proyeksiyalovchi + gorizontal proyeksiyalovchi 

85. Frontal proyeksiyalar tekisligiga perpendikulyar tekislik qanday tekislik 

deyiladi 

+ frontal proyeksiyalovchi 

- umumiy vaziyatdagi - profil proyeksiyalovchi 

- gorizontal proyeksiyalovchi 

86. Profil proyeksiyalar tekisligiga perpendikulyar tekislik qanday tekislik 

deyiladi 

- umumiy vaziyatdagi 

- frontal proyeksiyalovchi 

+ profil proyeksiyalovchi 

- gorizontal proyeksiyalovchi 87.  Agar  bir  tekislikk  ategishli  o’zaro  kesishuvchi  ikki  to’g’ri  chiziqlar 

ikkinchi  tekislikka  tegishli  o’zaro  kesishuvchi  ikki  to’g’ri  chiziqlarga  mos 

ravishda parallel bo’lsa, bunga qanday tekisliklar deyiladi 

+ parallel tekisliklar 

- kesishuvchi tekisliklar 

- gorizontal tekisliklar 

- frontal tekisliklar 

88. Metrik rezba uchidagi burchagi necha gradus 

+60 

-30 


-90 

-10 


89. Truba rezba uchidagi burchagi necha gradus 

-75 


-85 

+55 


-45 

90. Yarim yumaloq trapetsiyasimon rezba uchidagi burchagi necha gradus 

-10 

+30 


-20 

-40 


91. Hamma tomonidan tekis  ko’pburchaklar bilan  chegaralangan geometrik 

shakl nimadeyiladi 

+ ko’pyoqlik 

- piramida - prizma 

- konus 


92.  Yoqlaridan  biri  tekis  ko’pburchak  bo’lib,  qolgan  yoqlari  esa  umumiy 

uchga ega bo’lgan uchburchaklardan tuzilgan ko’pyoqlik nima deyiladi 

+ piramida 

- ko’pyoqlik 

- prizma 

- konus 

93. Eyler teoremasi qaysi javobda to’g’ri ko’rsatilgan 

 Q+U-Yo=2 

-  U-Yo+Q=3 

-  Yo-U-Q=3 

+  Yo+U-Q=2 94. Proyeksiyalovchi nur proyeksiyalar tekisligiga perpendikulyar bo’lsa, 

bunday parallel proyeksiyalash nima deyiladi 

- profil proyeksiyalash 

- frontal proyeksiyalash 

- gorizontal proyeksiyalash 

+ to’g’ri burchakli proyeksiyalash 95. A4 formatining o‘lchami qanday 

        +  297 x 210 

-   220 x 267 

-  297 x 220 

-  297 x 420  96. A3 formatining o‘lchami qanday 

+297 x 420 

-297 x 210 

-440 x 220 

-594 x 420 97. A2 formatining o‘lchami qanday 

-297 x 420 

-297 x 210 

-440 x 220 

+594 x 420 98. A1 formatining o‘lchami qanday 

+594 x 841 

--297 x 210 

-440 x 220 

-594 x 420 99. A0 formatining o‘lchami qanday 

-1089 x 920 

-594 x 841 

+1189 x 841 

-1189 x 594 100. 1:3,5 qanday masshtab turiga kiradi 

+ kichraytirish 

- kattalashtirish 

- o‘zgarmas 

- bunday masshtab mavjud emas  

 

  

 


Do'stlaringiz bilan baham:


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2019
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa