1. "Эпистемология" тушунчаси нимани англатади? А. Ўз-ўзини ташкиллаштиришнинг замонавий тушунчасиDownload 27,23 Kb.
Sana20.04.2022
Hajmi27,23 Kb.
#568098
Bog'liq
тест
Aylanma mablag'lar, Document 14-1, Давлат молияси фанидан мустакил таълим кундузги 2020 2021 конвертирован, 2021 GKS-G Application Forms, fizika 1 laboratoriya ishi Oberbek mayatnigi yordamida qattiq jismning in, Lazerlar, Lazerlar, Сов прак 5, Сов прак 5, Hashorotlarning va ularning lotincha va ruscha nomlari jadvali, Hashorotlarning va ularning lotincha va ruscha nomlari jadvali, Hashorotlarning va ularning lotincha va ruscha nomlari jadvali, Avalbayev O.N. (Jizzax), Avalbayev O.N. (Jizzax), Avalbayev O.N. (Jizzax)

1. ”Эпистемология” тушунчаси нимани англатади?
А). Ўз-ўзини ташкиллаштиришнинг замонавий тушунчаси
Б). Тегишлиликнинг абсолютлиги
В). Билишнинг асосий кўриниши
Г). Фалсафий методологик билим бўлиб у билимнинг ташкилланиши, структураси ва ривожи
Д). Янги билим хосил бўлишининг конструктив кўриниши

2. Социал институт сифатида фан қандай вазифани бажаради?


А). Ахборот бериш
Б). Активлаштирувчи вазифа
В). Адаптация вазифаси
Г). Маниторин вазифаси
Д). Ҳамма жавоблар тўғри

3. Цивилизация тушунчасига тегишли “Учинчи тўлқин” тушунчаси кимга тегишли?


А). Хукер, Ж. Пиаже
Б). К.Лоренц, Ж.Пиаже
В). Э.Тоффлер, С.Хантингтон
С). С.Тулмин
Д). Ҳамма жавоблар тўғри

4. Фан методологияси нимани ўргатади?


А). Илмий татқиқотлар структурасини
Б). Илмий татқиқотларнинг мантиқий ташкилланишини
В). Илмий татқиқотларнинг алгоритмини
Г). Илмий билиш процессида томонларнинг ижодий харакатчанлигини
Д).Ҳамма жавоблар тўғри

5. Креоцинизм нимани англатади?


А).Оламнинг худодан йўқ нарсадан яратилганлигини англатувчи диний билим
Б).Руҳий ташкилланишнинг бошланғич кўриниши
В).Фикрлаш процесси
Г).Назарий мулоқот
Д). Ўзини қадрланишнинг гуманистик кўриниши

6. Қуйидаги дунёқарашларнинг ва ғояларнинг қайси бири “Фалсафа-илоҳиётнинг хизматчиси” шаклига мос келади?


А).Антик
Б)Ўрта аср
В).Янги давр (Уйғониш)
Г).Янги давр
Д).Энг Янги давр
7.Замоновий фанметодологиясининг сциентистик йўналиш номоёндаларини аниқланг?
А).Фоллмер,Полани
Б). Лоренц, Пиаже
В). Хуккер, Бернап
Г). Ж.Гелбрейт, Д.Белл
Д) Ҳамма жавоблар тўғри

8. Замонавий неопозитивизм фалсафаси номоёнларини аниқланг?


А). К.Поппер, М.Полани
Б). Т.Кун, И.Локатос
В). Полани, С.Тулмин
Г). И.Локатос, Фейерабенд
Д). Ҳамма жавоблар тўғри

9. “Сциентизм” нимани англатади?


А).Фаннинг маданият ва жамиятдаги илохий ҳаётнинг англатувчи концепциясини
Б). Табиат фалсафасини
В). Табиатни бир бутун холатда талқин қилишни
Г).Генетик алоқани англатувчи фалсафий категорияни
Д).Ҳамма жавоблар тўғри

10. “Астрономиянинг бошланиши” асарнинг муаллифи ким?


А). Ибн Рушд
Б). Ал Киндий
В). Фарғоний
Г). Фаробий
Д). Ғаззолий

11. Ҳалифа Ал-Мамун даврида мавжуд бўлган “Донолар хазинаси” марказининг раҳбари ким?


А).Ибн Рушд
Б).Ал Киндий
В).Фарғоний
Г).Ал-Хорозмий
Д). Ал-Ғаззолий
12. Қуйидаги жумла қайси экзистенциалист файласуфга тегишли: “Билиш тадқиқот каби жавобга олиб боради»
А). Лоренц
Б).Пиаже
В).Полани
Г).Фолмер
Д).Хайдеггер
13.Танқидий рационалистик постнопозитивизм асосчиси ким?
А). Лоренц
Б). Пиаже
В).Поппер
Г).Хайдеггер
Д).Полани

14. Вена клуби неопозитивистларини аниқланг?


А). М.Шлик, О.Асйраб
Б). Г.Рейнбах, Р.Карнап
В). М.Шлик, Р.Карнап
Г). О.Нейраб, Г.Рейенбах
Д). Ҳамма жавоблар тўғри
15. Ким томонидан верификациялаш эмас, балки фальсификация қилиш деморкация таҳлили сифатида кўриб ўтилади?
А). Г.Фрегге
Б). Рассел
В). Ветгенштейн
Г) К.Поппер
Д) Мур

16. Верификация нимани англатади?


А). Эмпирик ва назарий тадқиқотларга асосланган илмий гипотезаларнинг тўғрилигини билдирувчи мантиқий методологик жараён
Б). У ёки бу илмий гипотезанинг ёлғонлигини билдирувчи концепцияни
В).Илмий тадқиқотларда ишлатиладиган методларнинг ўзига хослигини
Г).Фалсафа ва фанда билиш назариясини
Д).Ҳамма жавоблар тўғри

17. Қуйидаги фикр кимга тегишли: “Даврийлик қонуни нафақат маълум ҳақиқатга асосланади балки, номаълум кимёвий элементларга ҳам тегишлидир”


А).Моисфел
Б).Резерфорд
В).Герц
Г).Менделеев
Д).Ж.Пиаже

18. Илм фан ижодиётида қандай маълумот бериш турлари бор?


А).Қидириш ва норматив
Б).Норматив ва норматив бўлмаган
В).Эксперементал,стратегик
Г).Комплекс,муаммоли
Д). Ҳамма жавоблар тўғри

19. Иқтисодий прогнознинг асосий методини аниқланг?


А). Экстрополяция, тарихий, анология
Б). Моделлаштириш, келажакнинг иқтисодий режаси
В). Эксперемент, баҳолаш,тарихий, анология
Г). Экстрополяция,моделлаштириш
Д). Ҳамма жавоблар тўғри

20 .Қайси машҳур олимнинг ижодида 20-21 аср жамиятининг аниқ иқтисодий-ижтимоий ривожи прогнози ёритиб берилган?


А). Д.Гелбрейт
Б). Д.Белл
В). Р.Арон
Г). У.Ростоу
Д). Ҳамма жавоблар тўғри

21. Рим клуби қачон ташкил топган?


А).1920
Б). 1998
В). 1968
Г). 1868
Д). 2002

22.Рим клуби нимани таҳлили билан шуғулланади?


А). Ҳозирги даврнинг глобал муаммоларини
Б). Иқтисодий ўсишнинг ривожланиш тенденциясини
В). Ижтимоий сиёсий ҳаётнинг йўлини
Г). Иқтисодий ҳаёт ривожланиш тенденциясини
Д). Ҳамма жавоблар тўғри

23. Қуйидаги фикр кимга тегишли: “Ҳукумат раҳбарларига, халққа тарих тажрибаларини ўргатиш талаб этилади. Тажриба ва тарих кўрсатиб турибдики, халқ ва ҳукумат тарихдан ҳеч нарса ўрганмабди”.


А). Аристотел
Б). Платон
В). Гегел
Г). Кант
Д). Фуко.

24. Тадқиқот юритишнинг қайси асосий шакллари иқтисодий жараёнларнинг тахлили методини қамраб олади?


А). Ахборот беришдан аввалги жараён вақти, ахборот бериш вақти
Б). Бошланиш даври, ахборот қидириш
В). Норматив ахборот, ахборотнинг тўғрилигини бахолаш
Г). Ахборотни аниқлаштириш
Д). Ҳамма жавоблар тўғри

25. “Экстрополяция” нимани англатади?


А). Махсус илмий тадқиқот юритиш шакли
Б). Бир ҳолатдан иккинчи бир ҳолатга ўтказилган хулоса
В). Цивилизация ривожланишининг замонавий босқичи
Г). Фандаги билимларнинг хар томонлама анализ қилиниши
Д). Ҳамма жавоблар тўғри

26. Илмий билиш системасида далил қандай ўринга эга?


А). Тушунтириш, таҳлил
Б). Тушуниш, таяниш
В). Тушиниш, башорат қилиш
Г). Тушунтириш, таяниш
Д). Ҳамма жавоблар тўғри

27. Қуйидаги тезис кимга тегишли: “Буюмнинг у ёки бу холатдаги жойлашуви “Мени” уни ўзиники қилиб олиши билан изоҳланади”.


А). Гегел
Б). Лоренц
В). Аристотел
Г). Платон
Д). Т.Кун

28. Илмий далиллашнинг неча тури бор?


А). 3
Б). 2
В). 5
Г). 4
Д). 7

29. Илмий далиллаш турини аниқланг?


А). Концептуал ва ноконцептуал
Б).Эмпирик, назарий
В). Методологик,махсус
Г). Норматив,прогрессив
Д). Ҳамма жавоблар тўғри

30. “Инвариантлик” нимани билдиради?


А). Эмпирик билимга асосланган онтологик тушунтириш
Б). Табиатда ўрганилаётган объектларнинг тушуниш схемаси
В). Ўзгаришлар даврида муқим холда қоладиган концепция
Г). Назарий,методологик ва аксиологик жойлашиш системаси
Д). Ҳамма жавоблар тўғри

31. Қатъий илмий тажриба деганда нимани тушунилади?


А). Тажрибанинг режаси, алгоритми ва хулосасини қатъий ишлаб чиқиши
Б). Экспериментни бажарилиш жиҳатлари ойдинлаштирилади
В). Экспериментўтказишга доир гипотеза,назария,қарашлар танланади
Г). Эксперимент натижаларидан келиб чиққан холда мос бўлмаган факторлар ажратилади
Д). Ҳамма жавоблар тўғри

32.Тажрибанинг мукаммаллиги нимага таянади?


А). Тадқиқотчи ва унинг гуруҳи аъзоларига
Б). Лаборатория жиҳозларининг қандайлигига
В). Аниқлаш аппаратлари, объектни ўрганишда натижани ўлчайдиган асбобларга
Г). Ёрдамчи техник қурилмаларга
Д). Ҳамма жавоблар тўғри

33. Замонавий илмий тажриба олиб бориш нимани талаб қилади?


А). Ижодий қобилият
Б). Қатъиятлилик
В). Натижаларга объектив ёндашишни
Г). Тажриба аппаратларига маданиятли муносабатда бўлишни
Д). Ҳамма жавоблар тўғри

34.Тажриба олиб борувчининг асосий муаммоси нима?


А). Тажрибани шундай режалаштириш жоизки кузатишлар мақсадга олиб борсин
Б). Хато ва камчиликларга қарши бартараф этиш йўлларини яратиб қўйиш
В). Илмий билимидаги методлари ва имкониятлари
Г). А ва Б
Д). ҳамма жавоблар тўғри

35. Радиацияни ўрганишда қуйидаги олимларнинг қайси бири ўз ҳаётларини ҳам фидо қилишган ?


А).М.П.Кюри
Б). Лоренц ва Пиаже
В). Хукер, Пиаже
Г). Фоллмер,Полани
Д). Фоллмер, Хохевич

36. Тажриба олиб боришда тадқиқотчининг назари нимага қаратилади?


А). Ҳақиқатни топишга ёрдам берадиган методни танлашга
Б). Ҳато илмий факторларга таянишга
В). Мос келадиган концепцияни танлашга
Г). Ҳақиқат топишга мос кела оладиган бирон бир йўлни топишга
Д). Ҳамма жавоблар тўғри

37. 1881-1887 йиларда ўтказилган ва Эйнштейн назарияларига мос келадиган тажрибани олиб борган олимлар ким?


А). М.П.Кюри
Б). Лоренц, Пиаже
В). Майкельсон, Морли
Г). Фоллмер, Полани
Д). Фоллмер, Хохлович

38. Агар тажриба кўзланган мақсаддан йироқ бўлса у холда қандай гурухларга бўлинади?


А). Табиий, фикрлаш
Б). Реал, идеал
В). Параллел, давом этувчи
Г). Кўп маротаба такрорланган, моделлашган
Д). Ҳамма жавоблар тўғри

39. Фикрлашга таянадиган тажриба усули қайси тур фанларида кўпроқ ишлатилади?


А). Аниқ фанларда
Б). Техника фанларида
В). Иқтисод фанларида
Г). Гуманитар фанларида
Д).Ҳамма жавоблар тўғри

40. Ўзбекистонда иқтисодий тажриба ва қайта қуриш системасига қайси элементлар хос?


А). Ишлаб чиқарувчи секторларни шакллантириш
Б). Хусусий банкларни шакллантириш
В). Иқтисодиётга хорижий сармояларини киритиш
Г). Рақобатбардош маҳсулот билан жахон бозорига чиқиш
Д).Ҳамма жавоблар тўғри

41. “Прагматизм” нима?


А). Бирон бир корхонага узоқ муддатли капитал қўйиш
Б). Инсон моҳиятини асосий деб ҳисоблайдиган фалсафий билим
В). Эмпирик билиш шакли
Г). Мантиқий илмий хулоса
Д).Ҳамма жавоблар тўғри

42. “Эксперимент” нима?


А). Эмпирик билиш шакли бўлиб унинг ёрдамида мавжуд бўлиш ва объект ўртасида ёки уларнинг янги қирраларини аниқлаш
Б). Мантиқий илмий хулоса
В). Иқтисодиётнинг аграр секторида фермер ҳўжаликларини ташкиллаштириш
Г). Узоқ муддатли капитал қўйиш
Д). Ҳамма жавоблар тўғри

43. Атом ядроси устида тадқиқот ўтказа туриб унинг бўлинишини кашф қилган олим ким?


А). Лоренц, Пиаже
Б). Гелбрейт, Белп
В). Резерфорд, Моуди
Г). Фоллмер, Полани
Д). Ҳамма жавоблар тўғри

44. Қуйидаги фикр кимга тегишли: “Шахсий илмий гипотезанинг шарти уни фактлар орқали исботлай олиш,уни доимо гипотеза ҳолида қолмаслиги учун далиллашдир”.


А). Резерфорд
Б). Полани
В). Лоренц
Г). Милль
Д). Пиаже

45. Илмий билиш жараёнида гипотезани тасдиқлаш ва рад қилувчи ҳолат нима?


А). Реалликда гипотезанинг яратилишига асос бўлган предмет ёки объектнинг топилиши
Б). Хулосадан келиб чиққан холда гипотезага хос дедуктив хулоса чиқариш
В). Холатларни реал воқеа ҳодиса билан солиштириш
Г). Гипотезани вақт, тажриба, амалиёт асосида рад қилиш ёки тасдиқлаш
Д). Ҳамма жавоблар тўғри

46 .Эвристик билиш ролини бажариши учун илмий гипотеза қандай талабларга жавоб бериши лозим?


А). У мавжуд билим ва далилларга зид бўлмаслиги лозим
Б). Текширилган бўлиши лозим
В). Мос бўлмаган объектга нисбатан зид бўлади
Г). Фан далиллари орасида кенг тарқалган бўлади
Д). Ҳамма жавоблар тўғри

47. Гипотеза тўғри бўлади, қачонки, у:


А). Ўрганилаётган реалликка тўлиқ мос келса
Б). Тажрибага мос бўлади, спекулятив характерга эга бўлмаслиги лозим
В). Илмий дунёқараш қоидаларига мос келса
Г). Фан ижодиёти механизмида актив ишласа
Д). Ҳамма жавоблар тўғри

48. Қуйидаги гипотезалардан қайси бири объект гипотезалари билан фарқ қилмайди?


А). Микрообъектлар ва уларнинг таркиби
Б). Макродунёдаги ходисалар ва уларнинг рўй бериши
В). Мегаобъектдаги гипотезалар
Г). Шахсий гипотезалар
Д). Ҳамма жавоблар тўғри

49. Қайси гипотеза тури характери жиҳатидан иерархик ва функционал система сифатида объект гипотезасидан фарқ қилади?


А).Объект структураси
Б).Объект қисмлари
В).Объект мавжудлигидан мақсад
Г).Объектнинг бир бутунлиги ҳақидаги комплекс гипотеза
Д). Ҳамма жавоблар тўғри
50. Объектнинг моҳиятига киришда фарқ қиладиган гипотезаларни аниқланг
А). Ёзма гипотеза
Б). Тушунтирилган гипотеза
В). Фалсафий гипотеза
Г). А ва Б
Д). Ҳамма жавоблар тўғри
Download 27,23 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa