1. Bir-biridan 20 smmasofadaturgansharchalardanbiriningzaryadi 2*c. Ularqandaykuchbilantortishadi?Download 24.82 Kb.
Sana23.06.2017
Hajmi24.82 Kb.
8-sinf I variant

Masalalar

1.Bir-biridan 20 smmasofadaturgansharchalardanbiriningzaryadi 2*c.Ularqandaykuchbilantortishadi?

2.Sig’imibirxilbo’lgan 3 ta kondensatoravvalketma-ket, so’ng parallel ulangandaularningumumiysig’imiqandayozgaradi?

3.Elektrmaydondaikkinuqtaviyzaryadorasidagimasofa 2 martaortib, zaryadi 2 martakamaytirilsa, maydonkuchlanganligiqandayozgaradi?

4.Lampadan 5 minutda 300C zaryado’tganbo’lsa, lampadanqanchatoko’tadi?

5.Elektrzanjirdan 2 soat 4A toko’tsaqanchaelektrzaryado’tadi?

Testlar


Testlar

1.Elektrkuchlanishbirliklariniko’rsating.

1. J/C 2. V 3.A 4.ῼ 5. A* ῼ

A) 2,3,4 B)1,2,5 C1,2,4 D)2,4,5.

2.Ampermetrelektrzanjirigaqandayulanadi?

A) ketma-ket B)parallel C)teskari D) ixtiyoriy.

3. 9 km/soatnecha m/s bo’ladi?

A)2,5 B)25 C)9 D) 4,5

4.Ultratuvushqandaytovushlar

A)16 Hz dan past B)16-20000 Hz

C)20000 Hz danyuqori D) 20000 Hz dan past

5.Zanjirningbirqismidaoid Om qonuniifodasiniko’rsating

A)I=UR B)I=R/U C) I-qt D) I=U/R

6.Birligi k bo’lganpurjinaniteng 3ga bo’linadi. Birbo’laginingbikriligiqanday?

A)k B)3k C)k/3 D)2k/3

7. QuyidagiformulaningqaysibiriKulonqonuniifodasi?

A)F=G B)F= C)F=k D)F=-k*

8. ‘’Konveksiya’’ so’ziqandayma’nonianglatadi?

A)olibkelish B)o’rinalmashish C)issiquzatish D)nurlanish

9.Elektrofmashinazariyadlari …………

A)sezadi B)o’lchaydi C)yutadi D)hosilqiladi

10. 100 g massaliyukta’siridapurijina 2sm gacho’ziladi. Purjinabikrligibi toping (N/m)

A)50 b)200 c)0,2 D)5

11.Elektrmaydonkuchlanganligiqandaybirliklardao’lchanadi?

1.N/C 2.N*C 3.V/m 4.V*m

A)1,4 B)1,3 C)2,3 D)3,4

12.Sferamarkazidaelektrmaydonkuchlanganligiqandaybo’ladi?

A)E=0 B)E D)E=F/q

13.Suyuqliklardaelektrtokiqandayzarrahisobigao’tadi?

A)elektronlar B)ionlar C)ion vaelektronlar D)neytronlar

14. Yassikondensantrsig’iminianiqlashifodasiniko’rsating.

A)C=ES/d B)C= C) C= D)C=Ed

15.Botiqlinzadaqandaytasvirbo’ladi?

A)Mavhuntog’rikichiklashgan

B)Mavhunteskarikichiklashgan

C)mavhumtog’rikattalashgan

D)mavhumteskarikattalashgan

16.Elektrqarshiligio’tkazgichuzunligivako’ndalangkesimyuzasigaqandaybog’liq?

A)uzunlikkateskariyuzasigatog’ri

B)uzunlikkatog’riyuzasigateskari

C)uzunligigavayuzasigatog’ri

D)uzunligivayuzasigateskari

17.Solishtirmaelektrqarshiliginingbirligiqanday?

A)om B)om/m C)m/om D)A*V

18.Nuqtaviy 6C zaryadga 2,4 m/N kuchta’siretsa, elektrmaydonkuchlanganligini toping(kN/C)

A)4 B)1,44 C)0,4 C)2,5

19.Faradeysoniningqiymatiniyozing

20.Gazrazryadiningqandayturlaribor?

21.O’zgarmaselektrtokiishiningqandayifodalarinibilasiz?

22.Elektr tokening qandayta’sirlarimavjud?

23.Neytralzarradan +2 q zaryadajratibolinsa, qolganzarraqandaybo’ladi?

24.Reostatqandayvazifanibajaradi?

25.Metallarga elektrtokiqandayzarralarhisobiga o’tadi?

8-sinf II variant

Masalalar

1.Elektrzanjirdan 2 soat 4A toko’tsaqanchaelektrzaryado’tadi?

2.Lampadan 5 minutda 300C zaryado’tganbo’lsalampadanqanchatoko’tadi?

3.Elektrmaydondaikkinuqtaviyzaryadorasidagimasofa 2 martaortibzaryadi 2 martakamaytirilsamaydonkuchlanganlagiqandayo’zgaradi?

4.Sig’imibirxilbo’lgan 3 ta kondensatoravvalketma-ketso’ng parallel ulangandaularningumumiysig’imiqandayo’zgaradi?

5.Bir-biridan 20 smmasofadaturgansharchalardanbiriningzaryadi 2*c, ikkinchinikiesa 2*cUlarqandaykuchbilantortishadi?

Testlar

1.Elementlarzaryadmiqdoriqancha?A)3,2* B)1,6* C)1,6* D)1,6*

2.Elektrometirningvazifasiqanday?

A)zaryadmiqdoriniolchaydi B)zaryadnihosilqiladi C)Zaryatnisaqlaydi D)Zaryadniuzatadi

3.JismHarakattezligio’zgarishiningshuo’zgarishyuzberganvaqtganisbatibilano’lchanadigankattalik … deyiladi.

A)Tezlik B)Kuch C)Tezlanish D)yo’l

4.Agarbuyumko’zguga 1m/s tezlikbilanyaqinlashsatasvirbuyumganisbatanqandaytezlikdayaqinlashadi?

A)2 B) 1 C)0,5 D)-1

5.+2q zaryadlitomchidan –q zaryadlitomchiajratildi. Qolgantomchiningzaryadini toping

A)-3q B)-q C)+2q D)+3q

6.Agar C sig’imliketma-ketulanganikkitakondensatorni parallel ulasaummumiysig’imqandayozgaradi?

A)2martaortadi B)2 martakamayadi C)o’zgarmaydi D)4 martaortadi

7.Qarshiligi 20 om bo’lgano’tkazgichdan 2 A tokotmoqda. Otkazgichningelektrquvvatini toping (W)

A)80 B)40 C)10 D)0,1

8.Jismniyergatortuvchikuch … deb ataladi.

A)Jismog’irligi B)og’irlikkuchi C)elastikkuch D)ishqalanishkuchi

9.Tokkuchiningbirliklarinikorsating

1.A 2.C/s 3.V/om 4.A/V

A)1 2 3 B)2 3 4 C)1 3 4 D)1 2 4

10.O’tkazgichningsolishtirmaqarshiligi son jihatdannimagateng?

A)Uzunligi 1m kesimi 1mBo’lganotkazgichningqarshiligiga

B)uzunligi 1m kesimyuzasi 1bolganotkazgichqarshiligiga

C)Kesimyuzasi 1muzunligiixtiyoriybo’lgano’tkazgichqarshiligiga

D)uzunligi 1m yuzasiixtiyoriybo’lganotkazgichqarshiligiga

11.Elektrzaryadlario’tkazgichsirtidaqandayjoylashadi?

A)hammajoyidatekis

B)tekissirtida kata uchlijoylaridakichik

C)tekisjoyidakamuchlijoyidako’p

D)sirtshakligabog’liqemas

12.Dielektriksingdiruchanlikikkimartaortirilsakondensatorsig’imiqandayo’zgaradi?

A)2martakamayadi

B)4ortadi

C)4martakamayadi

D)2martaortadi

13.Otkazgichdan 3 minutdavomida 20V kuchlanishostida 0,2A toko’tmoqda.O’zgarmastokningbajarganishini toping(J)

A)720 B)72 C)180 D)120

14.Linzaningoptikkuchiningolchashbirligi

A)m B)dptr C)mm D)N/m

15.Jism 20m/s tezlikbilan vertical yuqorigaotildi.Uqandaytezlikbilanqaytibtushadi?(m/s)

A)10 B)20 C)5 D)30

16.Elektrzaryadlarningtartibliharakatiga ……….. deyiladi.

A)kuchlaninsh B)tokkuchi C)qarshilik D)elektrtoki

17.Iste’molchilar parallel ulangandaharbiro’tkazgichuchlaridagikuchlanishqandaybo’ladi?

A)birxil B)harxil C)ortadi D)kamayadi

18.Ionizatorta’sirito’xtalishibilanto’xtaydiganrazryadqandayrazryaddeyiladi?

A)mustaqil B)rekombinatsiya C)nomustaqil D)dissotsiatsiya

19.Erkaklarchiqaradiganovoznomlariniyozing.

20.Elektrtokiningta’sirlarinikeltiring.

21.Elektrtokiningbajarganishiqandaybirliklardaolchanadi?

22.Kuchvajismimpulsiningformulalariniyozing.

23.Elektrolizdanfoydalanib, buyumlarningsirtiniqiyinoksidlanadiganmetallarbilanqoplashnimadeyiladi?

24.O’tkazgichdagikuchlanisho’zgarmasbo’lgandaqarshilikikkimartaoshsatokkuchiqandayo’zgaradi?

25.Elektrzanjiridatokningyo’nalishisifatidaqandayzaryadningyo’nalishiqabul qilingan?

8-sinf III variant

Masalalar

1.Zaryad -5* C bo’lgan nuqtaviy zaryadning 4sm masofada hosil qilgan elektir maydon kuchlanganligini toping.

2.Yuzalari 1ddanbo’lganyassikondensatorqoplamalariorasidagimasofa 2sm gateng .Kondensatorsig’imini toping.

3.Elektirmaydondaikkinuqtaviyzaryadorasidagimasofa 2marta orttirilib, zaryadi 2marta kamaytirilsamaydonkuchlanganligiqandayo’zgaradi?

4.Ketma-ket ulangan 2ta lampochkadan 0,2A to’ko’tmoqda .Istemolchilarningqarshiligi 5om va 10 om bo’lsaharbirlampochkadankuchlanishni ,zanjirdagiqarshiliknivato’liqkuchlanishni toping.

5.Ko’ndalangkesiminingyuzi 0,5 bo’lgan 2om qarshilikni spiral tayyorlashuchunqandayuzunlikdaninelinsimkerakboladi?

Testlar


1.Tabiatdanechaturelektrzaryadmavjud?

A)1 B)2 C)3 D)cheksizko’p

2.Birelektrlanganjisimboshqajisimganimaorqalita’sirko’rsatadi ?

A)havo B)elektirmaydon C)maginitmaydon D)suv

3.MetallJisimmanfiyzaryadlansa ,uningmassasiqandayo’zgaradi?

A)o’zgarmaydi B) oshadi C)kamayadi D)bog’liqemas

4.va sig’imi kondensatorlar parallel ulanganda uning umumiy sig’imi nechaga teng ?

A)c=+ B)C=C1C2/(C1+C2) C)C=C1/2 D)1/C=1/C1+1/C2

5.Yassikondensatoningelektirsig’imifo’rmulasiqandayifodalanadi ?

A)C=C1C2/(C1+C2) B)C=C1+C2 C)C=C0S/d D)C=q/U

6.Quyidagifo’rmulalardanqaysibiri KULON qonunniifodalaydi ?

A)F=Qe B)F=mg C)F=Gm1m2/ D)F=kq1q2/

7.Kulonqonunidagi k ningbirligiqandayifodalanadi?

A)N*/ B)N* C)N/C D)N*m/

8.Qaysizarramanfiyelementlarzaryadgateng?

A)proton B)elektron C)Neytron D)positron

9.Maydoniningbirornuqtasidagi 12 mCzaryadga 3 Mnkuchta’siretmoqda. Bu nuqtadagimaydonkuchlanganligini toping

A)250 N/C B)40 N/C C)25N/C D)36N/C

10.zaryadlari +5q -10q bo’lgan 2 ta birxilsuvtomchibirlashdi. Hosilbo’lgantomchiningzaryadiqandaybo’ladi

A)-15q B)-10q C)-5q D)+5q

11.Jismda 1,2 * ta ortiqcha electron borJismzayadini toping

A)1,92* B)4* C)1,2* D)1,6*

12.Chizmadakeltirilgansharlar qanday ishorada zaryadlangan?

A) B) C) D)

13.Kondensatorningbirqoplamasiningzaryadi 10nC, ikkinchisiniki -100Nc Kondensatorzaryadiqanchagayetadi?

A)100nC B)200nC C)0 D)1000Nc

14.Elektrzaryadiningbirliginimadaniborat?

A)N B)C C)F D)m

15.200 F necha faradga teng?

A)2* B)2* C)200F D)2000F

16.Uzunligi 6m kondalangkesimi 2m bo’lgan simning qarshiligi 60om.Uning solishtirma qarshiligini toping

A)2 B)1,6 C)40 D)4,5

17.Reostatlarnimagaxizmatqiladi?

A)kuchlanishnio’lchashga B)tokkuchinio’lchashga C)Qarshilikniolchasga D)zanjirningtokiniroslashga

18.Elektrkuchlanishqandaybirlikdaolchanadi?

A)joul B)Volt C)kulon D)om

19.Dielektriklardantayyorlanganbuyumlar

20.Zaryadlanganjismlarta’sirinimaorqalinamoyonbo’ladi.

21.Zaryadlanganjismlarnipayqovchiasbob.

22.Bittaelektronningmassasi.

23.Elektrzaryadlarnipayqovchiasbob

24.Zaryadi -5*C bo’lgan nuqtaviyzaryadning 3 smmasofadahosilqilganelektrmaydonkuchlanganligiqancha?

25.Kimyoviyenergiyaningelektrenergiyagaaylanishi.

8-sinf I variantS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

J

B

A

A

C

D

B

A

A

D

A

B

A

B

A

D

B

A

A

19.96 500

20.Millitilamauchqunli, yoyli.

21.A=Jut A=qu

22.Magnitissiqlikkimyoviy

23.-29

24.Tokmanbayinirostlash25. Erkinelektronlar

Masalalarjavobi

1.Berilgan

=2*c

=2*c

l=0,2m


Formula

F=k

F=9*=900*N

2.=.Ckk==

-?=9

3.4.t=300s q=300C J=

J-?

5.t=2soat=7soatJ=4A

q=J*t


q=4A*7200S=28800C

II variantS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

J

B

A

C

A

D

C

A

B

A

A

C

D

A

B

B

D

A

C

19.Baborton tenor

20.issiqlikkimyoviymodul

21.Joul

22.FT=m B=m23.Golvanizatsiya

24.2 martakamayadi

25.Musbatmanfatgaoqibo’tadi.

Masalalar

1.t=2 soat=7200s q=I*t

I=4A q=4A*7200S=28800C

q-?

2.t=300S I===1Aq=300C

I-?


3.

==8

=?

4.=.Ckk==

-?

5. FormulaF=k

r=0,2m F-9*=900*N.

F-?

k=9*III variant

S

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

J

B

B

B

D

C

D

A

B

A

C

A

B

A

B

A

A

D

B

19.IZOLYATOR

20.Elektroskop

21.Elektroskop

22.9,11*kg

23.Elektroskop

24.5*

25.Akkumulyator

Masalalar

1.q=-5*10 -8 c E=k

E=9*109*

R=4sm=4*10-2 m =2,8*105

E=?


2.S=1dm2=1*10-2m2c=

S=25m=0,02m=4,425*=4,425pF

Eo=8,858*10-12

C=?


3.

4.J=0,2A=J*

=

5+10=15 OM

5.S=0,5 m=0,5*R=S

R=2om l=

P=0,4* l=l-?


Do'stlaringiz bilan baham:


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2019
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa