“ sinf о’quvchisi ning


B.S.TOSHNIYAZOV , M.T.UMARALIYEVADownload 176.09 Kb.
bet2/2
Sana14.10.2019
Hajmi176.09 Kb.
1   2

B.S.TOSHNIYAZOV , M.T.UMARALIYEVA
Umumiy o'rta ta’lmi maktablarida
BIOLOGIYA
Fanidan uzviyiashtirilgan o‘quv dasturi asosida nazorat ishiarini o‘tkazish bo‘yicha metodik tavsiyalar asosida tuzildi
TUZUVCHILAR: Samarqand VXTXQTMOI

Tabiiy va aniq fanlar ta’limi

kafedrasi o'qituvchisi

YUNUSOVA N. A

Samarqand shahar 50,-umiimiy

o'rta ta’lim maktab

biologiya fan o'qituvchisi

PRIMOVA N. NSamarqand VXTXQTMOI ilmiy kengashining 2017yil- 30 iyundagi yig ilishida muhokama etilgan va 3/4-2 sonli qarori bilan nashrga berilgan.


Sana:________________
Nazoratishi. N1-1
Mavzu:GulIi o‘sitnliklar. Hujayra.

Nazorat shakli: Test topshiriqlari
1, O‘zbekistonda tabiiy holda o'sadigan yuksak o‘sirnliklarning qancha turi bor?

A. 3500 B. 4000 C. 4500 D. 5000


2. Dorivor o‘simlikni belgilang.

A. zubturum. B. rovoch. C. xolmon. D.Shirach


3.1kki yillik o‘t keltirilgan qatorni belgilang.

A.oq sho’ra B.jag’-jag’. C. shuvoq. D. sigirquyruq.


4. Hasharotxo‘r o‘simlikni belgilang.

A. raffleziya. B. nepentes. C. safsan. D. suvqalampir


5. Hujayra kim tomonidan kashf etilgan?

A. Robert Guk. B. Robert Broun. C. Stelluti. D.Temiiyazev


6. Mikroskopning okulyari 15x bo'lib, obyektiv x40 bo'lsa, buyumni necha marta kattalashtirib ko'rsatadi?

A. 400 B. 500 C. 600 D. 700


7. Plastidalaming necha xil turi ma’lum?

A. 2 xil. B. 5 xil C. 4 xil. D.3 xil


8. Qaysi to‘qimaning eng muhim funksiyasi fotosintez jarayonini amalga oshirishdan iborat?

A. Asosiy to'qima. B. Mexanik to'qima.

C. Qoplovchi to'qima. D. Jamg’aruvchi to’qima
9. Hujayraning muhim tarkibiy qismi mag‘iz ekanligi kim tomonidan kashf

etilgan?


A. Robert Guk. B. Robert Broun. C. Stelluti. D. Temiryazev
10.0‘zbekistonda o'sadigan o‘simliklaming ko'pchiligini qanday o‘simIiklar tashkil etadi?

A. bir yillik. B.ikki yillik. C. ko‘p yillik. D. bir va ikki yillik


11 .To’qima tushunchasini fanga kim olib kirgan

A. 1665-yil da Robert Broun В. 1682-yilda N Gryu

C. 1665-yil Robert Guk D. 1831 -yil Temiryazev
12. Faqat o’simliklarda uchraydigan to’qimani ko’rsating

A.asosiy to'qima. B.mexanik to'qima.

C. qoplovchi to’qima D.hosil qiluvchi to'qima.
13. Asosiy to’qimaning hujayralariga xos xususiyatni toping

A.bir xildagi yupqa devorli, xloroplastlarga boy, tirik parenxima hujayralaridan iborat

B.yupqa va elastik xususiyatga ega qalin hujayralardan tuzilgan.

C.tirik, bir-biri bilan zieh joylashgan, bir qavat hujayralardan tuzilgan

D.qalin qobiqli, cho’ziq, tirik (kollenxima) va o’lik(sklerenxima) hujayralaridan tuzilgan
14. Jamg’aruvchi to’qimaga nimalar kiradi?

A. gul, meva, urug’. B.ildiz,piyoz,poya

C. urug’, meva, ildizmeva D. ildizmeva, gul, urug’
15. Hosil qiluvchi to’qima necha xilga ajraladi?

A.2 xil B.3xil C.4 xil D.5 xil


16. Tabiat ko’rki bo’lgan o’simliklami belgilang:

A Chakanda, na’matak. B. Chinmgul, sallagul.

C. Nilufar, raffleziya. D.Xolmon, zubturum
17. Gulli o’simliklarning oila, turkum, tur soni to’g’ri keltirilgan qatorai toping.

A.13000 oila, 533 turkum, 250 000 tur B.4500 oila, 8000 turkum 500 000 tur

C.500 000 oila, 533 turkum, 8000 tur D.533 oila, 13000 turkum, 250 000 tur
18. Poyasining yer ustki qismini qishda sovuq urib ketadigan ko’p yillik o’simliklar keltirilgan javobni toping.

A. Iloq, shashir. B, Izen, shuvoq. C. Irg’ay, singirtak D.Qalampir, sarsazan


19. Kuzda o’simliklarda sodir bo’ladigan muhim biologik o’zgarishlar nima deb ataladi?

A. Xazonrezgilik. B. Adaptatsiya, C. Fotosintez D.Suv bug’latish


20. Bargi uzoq vaqtgacha yashil rangini saqlaydigan o’simliklar qaysilar?

A. Nastarin, ligustum. B. Bodom, aylant.

C. Gulxayri, achambiti D.Bug’doy, qoqio’t

1-nazorat ishi javoblari


Savol

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

JavobSavol

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Javob

Sana: _________________
Nazoratishi. N1-2
Mavzu:Ildiz.

Nazorat shakli: Test topshiriqlari
1. Qaysi o’simlikning yon ildizlari atrofga 20-30 metrga tarqaladi?

A. juzg’un. B. yong’oq. C.yantoq. D.Piyoz


2. Ildizning uchki qismini nima o’rab turadi?

A. ildiz tukchalari. B. ildiz qinchasi.

C. ildiz naychalari. D. ildiz bachkisi
3. Qaysi o’simlikning ildizi 30 metr chuqurga kirib boradi?

A. juzg’un. B. yong’oq. C.yantoq. D.makkajo'xori


4. Ildiz tizimi qanday ildizlardan tashkil topgan?

A. asosiy, o’q va popuk ildiz

B. yon ildiz, qo’shimcha ildiz.

C. o’qildiz, popuk ildiz.

D. asosiy ildiz, yon ildiz, qo’shimcha ildiz.
5. Tuzilishiga ko’ra ildiz tizimi qanday turlarga bo’linadi?

A. asosiy ildiz, yon ildiz, qo’shimcha ildiz.

B. yon ildiz, qo’shimcha ildiz.

C. o’q ildiz, popuk ildiz.

D. asosiy ildiz, o’q va popuk ildiz
6. Qaysi o’simliklar o’q ildiz tizimiga ega?

A. o’rik, olma, na’matak.

B. bug’doy, makkajo’xori-

C. no’xat, loviya, bug’doy.

D. piyoz, lola, g’o‘za
7.Ildiz qaysi qismi orqali tuproqdan suv va unda erigan moddalami shimadi?

A. Bo’linuvchi qism. B. Osuvchi qism.

C. So’ruvchi qism. D. O’tkazuvchi
8. Qaysi o’simliklar ildizmeva hosil qiladi?

A. Sabzi, yantoq, lavlagi, piyoz, rediska.

B. Kartoshka, piyoz, turp, sabzi.

C. Lavlagi, sabzi, rediska, turp, sholg’om.

D. Sabzi. Piyoz, kartoshka, turp
9. Ildiz tukchalari ildizning qaysi zonasida joylashgan?

A. Bo’linuvchi zona

B. O’suvchi zona.

C. O’tkazuvchi zona

D. So’ruvchi zona
10. Ildiz tukchalari necha kun yashaydi?

A. 10-20 kun. B. 1-2 kun C. 5-7 kun D. 15-20 kun


11. Qo’shimcha ildizli o’simliklar qaysilar?

A.Kartoshka, no’xat B.qalampir, pamidor

C.Qulupnay, ajriq D.Loviya, mosh
12. Yangi ildiz tukchalari ildizning qaysi qismidan hosil bo’ladi?

A.O’suvchi B. Bo’linuvchi C. So’ruvchi D.O’tkazuvchi


13. Bosh piyozning ildizi atrofga qancha masofaga yoyiladi?

A. 50-60 sm B. 60-70 sm C. 70-80 sm D.80-90 sm


14. Ildiz qanday nafas oladi?

A. Kislorod va karbonat angidrid yutib ,karbonat angidrid chiqaradi

B. Karbonat angidrid yutib, kislorod chiqaradi

C. Ildiz nafas olmaydi

D. Kislorod yutib, karbonat angidrid chiqaradi.
15. Tuproqdagi suv ildiz tukchalariga, ulardan esa po’stloq hujayralariga qanday o’tadi

A. Tuproq bosim kuchi ta’sirida

B. Suv bosimi ta’sirida

C. Ildiz bosim kuchi ta’sirida

D. Yorug’lik ta’sirida
16. Popuk ildiz tizimiga ega bo’lgan o’simliklar qaysilar?

A. Kartoshka,loviya, mosh

B. Bug’doy, ajriq, makkajo’xori

C. Qovun, tarvuz, bug’doy

D. G’o’za, bug’doy, piyoz
17. Ildiz tukchasi qanday hujayradan tuzilgan?

A. 2 ta, katta va kichik hujayradan

B. lta, qisqa hujayradan

C. 1 ta uzun hujayradan

D. Bir nechta yirik hujayralar
18. Makkajo’xorining 1 smA2 so’rish zonasida qancha ildiz tukchasi bor?

A. 700 ta В. 800 ta C.750 ta D.850 ta


19. O’g’itlar necha guruhga bo’linadi?

A. 2 ta, organik va anorganik

B. 2 ta, anorganik va minerai

C. 2 ta, azotli va fosforli

D. 2 ta, organik va minerai
20. Minerai o’g’itlar tarkibiga qaysilar kiradi?

A. Fosforli, kaliyli B. Azotli, temirli

C. Fosforli, mishyakli D. Go’ng, azotli

2-nazorat ishi javoblari


Savol

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

JavobSavol

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Javob

Sana:__________________
Nazorat ishi. N1-3
Mavzu:Poya.

Nazorat shakli: Test topshiriqlari
1. Tut daraxti novdasining pishiqligi va elastikligi nimaga bog’liq?

A. O’zak. B. Kambiy.

C. Epiderma D. Floema – lub
2. Yosh poyaning po’sti qanday hujayralar bilan qoplangan?

A. epiderma B. po’kak C.po’stloq D.qobiq


3. Poyaning lub qavati nima deb ataladi?

A.kambiy B. ksilema C.floema D. o’zak


4. Elaksimon naylar poyaning qaysi qavatida joylashgan?

A.kambiy B. ksilema C.floema D.po’stloq


5. Poyaning yog’ochlik qavati nima deb ataladi?

A.kambiy B. ksilema C.floema D.po’st parenxima


6. Poya qaysi hujayralar hisobiga eniga o’sadi?

A. kambiy B. yasmiqchalar C.po’kak D.floema


7 Poyasi boyiga va emga sekin osadigan daraxtlami aniqlang.

A.terak B.chinor C.tol D. archa


8. Qaysi o’simlik bir yozning o’zida 10 m gacha o’sadi?

A. nok B. tok. C.tol D.terak


9. Yo’g’ochlikning bir yil davomida hosil qilgan qavati nima deyiladi?

A. po’stloq B. yillik halqa C.o’sish nuqtasi D. Kambiy


10 Qaysi o’simlik tanasida bir yil davomida bir nechta halqa hosil bo’ladi?

A. saksovul B. terak C.evkalipt D.Olma


11 .Generativ kurtakdan qanday novda hosil bo’ladi

A.bargli B.mevali C.gulli D.vegetativ novda


12, Mirzaterakning balandligi qancha

A. 10-20 m B.20-25 m C.20-30m D.30 m


13, Kurtaklar novdada qanday joylashadi?

A. ketma-ket, navbat bilan, qarama-qarshi

B. qarama-qarshi, ketma-ket

C. qarama-qarshi, ketma-ket, halqa hosil qilib

D. ketma-ket, navbat bilan, halqa hosil qilib
14, Yog’och poyali o’simliklami ko’rsating

A.arpa, terak B.arpa, ituzum C.qayrag’och, ituzum D.qayrag’och, terak


15. O’t poyali o’simliklami ko’rsating

A. arpa, terak B.arpa, ituzum

C. qayrag’och, ituzum D.qayrag’och, terak
16. Novda nima?

A.Daraxt, buta va yarimbutalaming o’zida kurtak va ildiz hosil qiladigan bir yillik

shoxi

B.Daraxt, buta va yarim butalaming o’zida kurtak va barg hosil qiladigan bir yillikshoxi

C.Daraxt, buta va yarim butalaming o’zida kurtak va ildiz hosil qiladigan ko’p yillik shoxi

D.Daraxt, buta va yarim butalaming o’zida kurtak va barg hosil qiladigan ko’p yillik shoxi
17. Bo’g’im deb nimaga aytiladi

A. Novdalarda shox binkkan joy B.Novdaiarda kurtaklar birikkan joy

C. Novdalarda ikkita bargning oralig’I D.Novdalarda barglar birikkan joy

19. Novdalar necha xil bo’ladi

A. Ikki xil B.to’rt xil C.Bir necha xil D.Uch xil
20. Yirik kurtakli o’simliklami belgilang

A. Tut, tol, terak. B. Chinor, soxta kashtan, terak

C. O’rik,shoftoli , bodom D.Olcha, olxo’ri, tut.
3-nazorat ishi javoblari


Savol

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

JavobSavol

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Javob

Sana:__________________
Nazoratishi. N1-4
Mavzu: Barg.

Nazorat shakli: Test topshiriqlari
1 Barg qanday qismlardan tashkil topgan

A. Barg yaprog’i, barg bandi

B. Barg yaprog’i, yonbargchasi

C. Barg bandi, yonbargchasi

D Barg yaprog’i, barg tomiri
2. Bandsiz bargli o’simliklar keltirilgan qatomi toping

A. Qovun, bodring B.G’o’za, bug’doy C.Olma, lola D. Shirach, gulsafsar


3. Ikki urug’ pallali o’simliklaming bargi qanday tomirlangan?

A. Parallel, yoysimon B. Patsimomn, panjasimon

C. Panjasimon, yoysimon. D.Panjasimon qirqilgan
4. Bargning qanday vazifasi natijasida organik modda hosil bo’ladi?

A. Suv bug’latish B. Fotosintez C. Nafas olish D.Issiqlik ajratish


5. Bitta barg bandida bir nechta bargchalar bandchalari orqali biriksa bunday barg qanday nomlanadi?

A. Murakkab barg B. Oddiy barg C. toq patsimon barg D.Qirqilgan barg


6. Oddiy bargli o’simliklar keltirilgan qatomi toping

A. Na’matak, qulupnay B. Yantoq, yong’oq

C. Shaftoli, rovoch D.Shirinmiya, yeryong’oq
7.Sebarga, beda, loviya, mosh kabi o’simlikalming barglari qanday tuzilgan?

A. Juft patsimon B. Toq patsimon

C. Uch karra bo’lingan patsimon D. Uch bargchali murakkab
8. Qaysi oila vakillarining ildiz bo’g’zida joylashgan barglari nihoyatda yirik?

A. Karamdoshlar, soyabonguldoshlar

B. Qoqio’tdoshlar, qovoqdoshlar

C. Qoqio’tdoshlar, ziradoshlar

D. Loladoshlar, bug’doydoshlar
9. Rovoch, ojud, kavrak kabi o’simliklarning barg uzunligi?

A. 50-70 sm B.50-60 sm C. 50-80 sm D. 80-100 sm


10. Barg novdada qanday joylashadi?

A. Navbat bilan, qarama-qarshi, ketma-ket

B. Halqa hosil qilib, tartib bilan

C. Ketma-ket, navbat bilan, qarama-qarshi

D. Navbat bilan, halqa hosil qilib, qarama-qarshi
11. Qarama-qarshi joylashgan bargli o’simliklar keltirilgan qatomi toping

A. Mavrak, gazanda, atirgul

B. Rayhon, dalachoy, qumrio’t

C. Nastarin, yalpiz, ligustrum

D. Olma, nok, rayhon
12. Barg og’izchalari qayerda joylashgan?

A. Bargning ustki va ostki tomonida

B. Bargning faqat ostki tomonida

C. Bargning faqat ustki tomonida

D. Barg tomirlari ustki tomonida
13. Bargning ustki po’st hujayralarining tagida qanday hujayralar joylashgan

A. Ustunsimon hujayralar B. Bulutsimon hujayralar

C. Loviyasimon hujayralar D.Barg og’izchalari
14. Bargning nay tolali boylamlarini nimalar tashkil etadi?

A. Barg tomirlari, tolalar B. Elaksimon naylar , naychalar

C. O’tkazuvchi naylar, tomirlar D. Tolalar, elaksimon naychalar, naychalar
15. Bargda suv bug’latish tufayli ildizda qaysi jarayon tezlashadi?

A. Suv va mineral suv so’rilishi

B. Hujayralar bo’linishi

C. Hujayralaming nafas olishi

D. Bargning nafas olishi tezlashadi
16. Qanday sharoitda o’sadigan o’simliklar suvni kam bug’latadi?

A. Nam sharoitda o’sadigan o’simliklar

B. Issiq va quruq sharoitda o’sadigan o’simliklar

C. Suvda o’sadigan o’simliklar

D. Sovuq sharoitda o’sadigan o’sadigan o’simliklar
17. O’simlik barglari sutkaning qaysi vaqtida nafas oladi

A. Faqat kunduzi nafas oladi

B. Faqat kechasi nafas oladi

C. Sutka davomida nafas oladi

D. Yorug’lik ta’sirida nafas oladi
18. O’yilgan bargli o’simliklami belgilang.

A. Olma, tok, anjir

B. O’rik, g’o’za, chinor

C. G’o’za, tok, anjir

D. Olma o’rik, gilos
19. Juft patsimon murakkab barg qaysi o’simlikkka xos

A.Shirinmiya B. No’xat C.Sebarga D. Yeryong’oq


20. Qoraboyalich nima uchun yoz oylarida bargini to’kadi

A. Suvni ko’p bug’latish uchun

B. Suvni kam bug’latish uchun

C. Ko’proq oziqlanish uchunD. Nafas olish uchun
4-nazorat ishi javoblari


Savol

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

JavobSavol

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Javob


Do'stlaringiz bilan baham:
1   2


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2019
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa